Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 21

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Botilbudet H.C.Andersens Vej (A) H C Andersens Vej (A) 9800 Hjørring Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) 40 til 85 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 4 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Marianne Kreutzfeldt (Socialtilsyn Øst) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Botilbuddet H. C. Andersens Vej (A) er et tilbud efter ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) med plads til 4 borgere. H. C. Andersens Vej (A) modtager voksne, som er psykisk udviklingshæmmede med diagnoser, som fx. Downs Syndrom, medfødte hjerneskader og lign. Side 2 af 21

3 Beboere har forskellige udviklingsniveauer og adfærd, og ligger aldersmæssigt mellem år. Botilbuddet skal sammenlægges med fire andre botilbud og flytte til Hjørring Centrum i februar Socialtilsynet har i den forbindelse vurderet, at det ikke vil være relevant at re-godkende tilbuddet og har derfor foretaget et driftsorienteret tilsyn. I vurderingen er lagt vægt på interview af leder og medarbejder samt det indsendte materiale. Socialtilsynet har været på driftsorienteret tilsyn d. 17. august og vurderet fire af kvalitetsmodellens temaer - Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse samt Fysiske rammer. Socialtilsynet har været vist rundt på stedet og set to af beboernes lejligheder. Socialtilsynet vurderer på denne baggrund, at Botilbuddet H. C. Andersens Vej (A) i høj grad besidder de kvaliteter, der skal til for at borgerne inden for de vurderede temaer ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med private og offentlige tilbud efter lov om social service. Socialtilsynets vurdering er, at Botilbuddet H. C. Andersens Vej (A) i høj grad understøtter borgerne i at udnytte deres potentialer i beskæftigelses sammenhæng, idet tilbuddet i samarbejde med dagtilbuddene tager udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og behov. Tilbuddet yder en annerkendende indsats, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers kompetencer og ressourcer. Socialtilsynet vurderer, at Botilbuddet H. C. Andersens Vej (A) medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber ligesom de støttes i at opretholde kontakt til familie og pårørende, opdyrke netværk og deltage i det omkringliggende samfund ud fra deres behov og formåen. Socialtilsynet anbefaler, at der oparbejdes rutine i at dokumentere og udarbejde individuelle mål for borgerne ligesom der bør oparbejdes rutine i at resultatdokumentere, således at det sikres, at borgernes potentialer udnyttes fuldt ud. Botilbuddet H. C. Andersens Vej (A)s daglige drift varetages kompetent og både ledelse og medarbejdere har fokus på borgernes trivsel og udvikling. Medarbejdergruppen er blevet skiftet ud gennem det sidste år. Det vurderes, at medarbejderne på baggrund af uddannelse vil være i stand til at vælge relevante metoder i arbejdet med den enkelte borger. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer danner rammen om borgernes liv og at de er velegnede og hensigtsmæssige i forhold til målgruppen, og rammerne understøtter indsatsens formål og indhold. Side 3 af 21

4 *Afgørelse: Godkendelse afventer Opmærksomhedspunkter: Side 4 af 21

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Ansøgningsskema d. 28/ Liste over indskrevne borgere d. 14/ Liste over vikarer d- 14/ Kopi af medarbejders kørekort 14/ Opgørelse over fravær d. 14/ Trivselsundersøgelse d. 14/ Handleplan trivsel d. 14/ Uddannelsesdokumentation for leder 19/ statusrapporter 20/ Udtalelse fra sagsbehandler d. 25/ Observation Observationer vedr. de fysiske rammer Interview Interviewkilder Leder Medarbejder Sagsbehandler Anbringende kommune Ledelse Medarbejdere Side 5 af 21

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : H C Andersens Vej (A), 9800 Hjørring Marianne Kreutzfeldt Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 6 af 21

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 21

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at temaet "Uddannelse og beskæftigelse" i høj grad er opfyldt ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Tilbuddet samarbejder med borgernes dagtilbud om at fastholde borgerne i beskæftigelse med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og formåen. Alle borgere er i beskæftigelse udenfor tilbuddet og har været det gennem en årrække. Tilbuddet har sammen med dagtilbuddene fokus på borgernes trivsel på arbejdspladsen og der gives plads til individuelle løsninger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet vurderer kriteriet "Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse" til at være opfyldt i høj grad. I vurderingen er lagt vægt på, at tilbuddet har et godt samarbejde med borgernes dagtilbud, som er ansvarlige for i samarbejde med borgerne at opstille realistiske mål for deres beskæftigelse. Side 8 af 21

9 Alle borgere er i beskæftigelse ud fra individuelle vurderinger og der lægges vægt på at borgerne trives i deres dagtilbud. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at borgerne støttes i at udnytte deres potentialer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 3 (i middel opstiller i samarbejde med grad borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 5 (i meget høj grad Socialtilsynet bedømmer indikatoren " Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå" til at være opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Leder udtaler, at det er beboerens arbejdsplads, som laver målene for beskæftigelsen. Der er dialog med tilbuddene omkring dette. Borgerne kan vælge, hvad de gerne vil arbejde med og der tages afsæt i, at de skal være glade for at komme i grupperne. Det er ikke alle beboere, som er af sted hver dag - det tilpasses individuelt og aftales med tilbuddet. Hvis borgerne ikke kan klare sig selv på disse hjemmedage, skal myndighed kontaktes for herigennem at få bevilliget timer. Leder oplever, at der er et godt samarbejde med dagtilbud, om at finde det mest hensigtsmæssige til den enkelte borger. Medarbejder fortæller, at borgerne er glade for at komme på deres arbejdspladser og at de trives der. Bedømmelsen 3 er givet på baggrund af, at det er borgernes arbejdsplads, som opstiller målene for beskæftigelsen. Dette sker dog i et samarbejde med tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer indikatoren "Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud" til opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Alle borgere er i beskæftigelse. Det er deres respektive arbejdspladser, som laver mål for beskæftigelsen. Borgerne er beskæftiget på henholdsvis Vester Thirup, Friheden og NBV. Der er Side 9 af 21

10 Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse samarbejde mellem botilbud og beskæftigelse og der lægges vægt på, at borgerne er glade for at komme på arbejde og at de trives med både arbejdsopgaverne og i gruppen. Hvis der er behov for, at antallet af hjemmedage øges, gives denne mulighed. Borgerne er i givet fald hjemme alene. Det fremgår af statusrapporter, at borgerne har stort behov for overskuelige rammer og at de trives bedst i kendte omgivelser. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,3 Socialtilsynet vurderer at temaet " Selvstændighed og relationer" i middel grad er opfyldt ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet støtter og vejleder borgerne i forhold til at vedligeholde kontakt til familie og netværk ligesom de støttes i at deltage i sociale arrangementer i forhold til den enkeltes behov og formåen. Socialtilsynet anbefaler, at der oparbejdes rutine i at dokumentere og udarbejde individuelle mål for borgerne ligesom der bør oparbejdes rutine i at resultatdokumentere, således at det sikres at borgerne udnytter deres potentialer fuldt ud. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet vurderer kriteriet "Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed" til i middel grad opfyldt. I vurderingen er særligt lagt vægt på den udleverede dokumentation, hvoraf det ses, at der i statusrapporterne kort er beskrevet borgernes sociale liv. Der er ikke nedskrevne individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, hvorfor der heller ikke kan følges op herpå. Socialtilsynet anbefaler, at der oparbejdes en rutine i at dokumentere og udarbejde individuelle mål for borgerne ligesom der bør oparbejdes rutine i at resultatdokumentere. Leder og medarbejder udtaler, at der lægges vægt på at borgerne har kontakt til familie og netværk ud fra individuelle ønsker og at der støttes op omkring borgernes sociale liv ud fra den enkeltes behov. Der støttes Side 10 af 21

11 ligeledes op om borgernes deltagelse i arrangementer uden for botilbuddet. På tilbuddet kan familie, pårørende og venner komme på besøg og medarbejderne støtter og hjælper ved behov. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber 2 (i lav grad 4 (i høj grad Socialtilsynet bedømmer indikatoren "Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå" til i lav grad at være opfyldt, I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Leder udtaler, at der ikke er nedskrevne mål for beboerne og at det er vanskeligt for beboerne at sætte ord på. Man er begyndt at anvende EKJ til dokumentation, men det er endnu nyt for medarbejderne at arbejde med elektroniske dokumentationsredskaber, så det er noget man stadig øver sig i. Der skrives statusrapporter på baggrund af dagbogsnotater. Medarbejder fortæller, at de skriver dagbog for herigennem at kunne dokumentere dagligdagen med beboerne, idet målet i arbejdet med den enkelte borger er at fastholde dennes funktionsniveau. Det fremgår af samtale med leder og medarbejder, at der er stort kendskab til den enkelte borger ligesom der arbejdes individuelt med borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Det fremgår af tilsendte statusrapporter, at medarbejderne er opmærksomme på borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Det fremgår ikke tydeligt af statusrapporterne, at borgerne er med til at udarbejde mål for sociale kompetencer og selvstændighed ligesom det ikke fremgår af alle staturrapporterne, om borgerne ønsker udarbejdet handleplan. Det fremgår af udtalelse fra sagsbehandler, at borger i 2013 gav udtryk for at vedkomne ikke ønskede udarbejdet handleplan. Sagsbehandler har besøgt borger i 2014 i forbindelse med individuelt tilsyn. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed og at det dokumenteres systematisk ligesom der bør følges op i forhold til målopfyldelsen, Socialtilsynet bedømmer indikatoren "Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund" til at være opfyldt i høj grad. Side 11 af 21

12 og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 4 (i høj grad I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Leder udtaler, at alle borgere har arbejde udenfor botilbuddet og har relationer på deres arbejdspladser. Leder og medarbejder udtaler, at borgerne benytter nærområdets muligheder i den udstrækning, det er muligt ligesom de f.eks. deltager i naturture og ridning. Borgerne har generelt brug for megen ro og hvile, så alle aktiviteter tilpasses den enkeltes behov og formåen. Medarbejdere og leder støtter op om borgernes familie og netværk ud fra borgerens ønske herfor. Det fremgår af tilsendt dokumentation, at medarbejderne har fokus på borgernes behov og at der er opmærksomhed på deres øgede behov for ro og hvile samtidigt med at deres funktionsniveau forsøges bevaret længst muligt. Socialtilsynet bedømmer indikatoren "Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen" til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Det fremgår af borgernes status rapporter, at de har kontakt til og samvær med familie og netværk og at de støttes ved behov. Leder fortæller, at man lægger vægt på, at borgerne selv skal bestemme hvilken form for kontakt de vil have til familie og netværk. De støttes i deres beslutninger og hjælpes i forhold til den enkeltes behov. De unge borgere har større behov for kontakt til familie og netværk end de ældre. Medarbejder fortæller om et godt samarbejde med familie, pårørende og borgernes netværk. Nogle af borgerne har deres netværk på arbejdspladsen og de inviteres ikke hjem. Medarbejderne støtter borgerne i at opretholde forbindelsen til familie og netværk ligesom de hjælper, hvis der er behov for f.eks. at arrangere transport eller samvær. Tre af borgerne ejer en bil i fællesskab, som medarbejderne kører for dem. Borgernes familie og venner må gerne komme på besøg. Da ikke alle borgere har et talesprog er medarbejderne meget opmærksomme på kropssprog og de små nuancer, for på den måde at kunne aflæse hvordan de har det/ hvad de har lyst til. Borgerne må ligeledes have kærester på besøg. Nogle af Borgerne benytter også elektroniske Side 12 af 21

13 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse kommunikationsmidler til familie og venner. Medarbejder fortæller ligeledes, at borgerne kommer ud til det de magter, men at alle generelt har brug for megen ro, hvile, struktur og genkendelighed. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,2 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet under temaet "Organisation og ledelse", er et tilbud der i middel grad lever op til kvalitetsmodellen på følgende kriterier og indikatorer. Tilbuddet har en faglig og kompetent leder, som er leder for 4 sammenlignelige tilbud. Leder har stor erfaring inden for området og skal fremover være leder for et nyt botilbud, som er en sammenlægning af 5 nuværende enheder. Tilbuddet har ikke fast ekstern supervision, men benytter sig af kollegial sparring. Ved svære sager kan der inddrages ekstern supervisor. Tilbuddets daglige drift varetages kompetent ud fra en vurdering af, at borgerne i forhold til deres behov har kontakt til personale med relevante kompetencer. Ligeledes vurderes det, at tilbuddet drives velordnet og at der er opmærksomhed på at udvikle relevant dokumentation i forhold til den enkelte borgers udvikling. Der har gennem det sidste år været en gennemgribende udskiftning i medarbejdergruppen, hvorfor socialtilsynet Side 13 af 21

14 anbefaler, at der er særlig opmærksomhed på, at medarbejderne får den nødvendige støtte og hjælp til at kunne fastholde den vedtagne pædagogiske indsats/metoder. Sygefraværet ikke højere end på sammenlignelige tilbud Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet vurderer kriteriet "Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse" til i middel grad opfyldt. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Leder er uddannet pædagog med relevante suppleringskurser og har været leder af tilbuddet i mange år. Leder har derfor et stort kendskab til området og til den enkelte beboer. Leder er leder for 4 botilbud og står overfor opgaven at skulle sammenlægge 5 botilbud til et stort, nyt botilbud. I forbindelse hermed deltager leder i diplomkursus i forandringsledelse. Det fremgår af samtale med leder, at der er fokus på at sikre den faglige udvikling og støtte til medarbejderne både i dagligdagen og i den kommende sammenlægningsproces. Der er ligeledes opmærksomhed på, at sikre udviklingen af stedets dokumentationspraksis. Medarbejder udtaler, at ledelsen er annerkendende og engageret i arbejdet. I forbindelse med den kommende sammenlægning er der forventning om, at der vil blive udviklet et godt tilbud til borgerne. Tilsynet anbefaler, at der er fokus på faglig supervision, idet tilbuddets medarbejdere som regel arbejder alene, hvilket gør det vanskeligt for medarbejderne at sikre faglig udvikling og fastholdelse af stedets vedtagen pædagogiske indsats/metodevalg. Det anbefales ligeledes at tilbuddets skriftlige dokumentation udvikles, da dette vil kunne medvirke til at fastholde den faglige udvikling og samtidigt medvirke til resultatdokumentation. Tilsynet anbefaler, at der laves procedurer for hvordan nye opgaver introduceres til medarbejderne og at det samtidigt sikres, at der tages hånd om medarbejdernes faglige udvikling og trivsel. Tilsynet finder, at det er en stor opgave at skulle sammenlægge fem botilbud til et stort, centralt beliggende botilbud og at processen kræver mange ressourcer samtidigt med, at lederen skal fungere som daglig leder af 4 botilbud. Der bør derfor være fokus på, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed i forhold til både daglig Side 14 af 21

15 ledelse og sammenlægningen af de 5 tilbud. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i høj grad 2 (i lav grad Socialtilsynet vurderer indikatoren "Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet" til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Leder har relevant pædagogisk uddannelse suppleret med diverse kurser. Leder har ligeledes lang erfaring inden for området og har i perioder arbejdet i husene, så hun kender ligeledes områdets borgere godt. I forbindelse med den kommende sammenlægning af lederens fire botilbud, skal hun deltage i diplomkursus om forandringsledelse. Medarbejder udtaler, at leder har stort kendskab til området. Medarbejder er forholdsvis nyansat indenfor området og har derfor ikke lang erfaring med beboergruppen. Pt. er medarbejder den eneste fastansatte, hvilket har givet et stort ansvar og mange nye arbejdsopgaver. Tilsynet anbefaler, at der laves procedurer for hvordan nye opgaver introduceres til medarbejderne og at det samtidigt sikres, at der tages hånd om medarbejdernes faglige udvikling og trivsel. Tilsynet finder, at det er en stor opgave at skulle sammenlægge fem botilbud til et stort, centralt beliggende botilbud og at processen kræver mange ressourcer samtidigt med, at lederen skal fungere som daglig leder af 4 botilbud. Der bør derfor være fokus på, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed i forhold til både daglig ledelse og sammenlægningen af de 5 tilbud. Socialtilsynet bedømmer indikatoren "Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere" til at være i lav grad opfyldt. I bedømmelse er lagt vægt på følgende: Leder fortæller, at der ikke er fast ekstern supervision, men at det kan gives i særlige tilfælde. På personalemøderne er der mulighed for kollegial vejledning ligesom leder kan give supervision til medarbejderne. Leder fortæller ligeledes, at medarbejderne har den fornødne tryghed til at kunne drøfte vanskelige Side 15 af 21

16 problemstillinger på personalemøderne. Medarbejder giver udtryk for, at der er mulighed for at hente hjælp og støtte hos både leder og kollegaer. Som nyansat kan man vælge en skytsengel fra et af tilbuddene, hvilket opleves hjælpsomt, da der er mange ting, man som nyansat skal sættes ind i/lære. I en travl hverdag kan det være vanskeligt at få svar på sine spørgsmål lige her og nu og så må man handle ud fra sund fornuft. Medarbejderne skriver dagbog, hvori de noterer hændelser, iagttagelser og hvad den næste, der møder på arbejde, skal huske. Medarbejder oplever, at personalemøderne kan bruges til at drøfte problematiske ting, hvilket sker en gang i mellem. Tilsynet anbefaler, at der er fokus på faglig supervision, idet tilbuddets medarbejdere som regel arbejder alene, hvilket gør det vanskeligt for medarbejderne at sikre faglig udvikling og fastholdelse af stedets vedtagen pædagogiske indsats/metodevalg. Grundet den store udskiftning af medarbejdere, bør der ligeledes være særlig opmærksomhed på at disse sikres den nødvendige støtte og sparring i forhold til at skulle få stedet til at fungere i det daglige. Det anbefales ligeledes, at tilbuddets skriftlige dokumentation udvikles, da dette vil kunne medvirke til at fastholde den faglige udvikling og samtidigt medvirke til resultatdokumentation. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet vurderer kriteriet "Tilbuddets daglige drift varetages kompetent" til opfyldt i middel grad I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Begge tilbuddets faste medarbejdere er skiftet ud inden for det sidste år. Nuværende faste medarbejder har et års erfaring inden for området og der er pt. en stilling vakant - det forventes at denne besættes snarest. Medarbejder har relevant pædagogisk uddannelse. Socialtilsynet anbefaler, at der er særlig opmærksomhed på, at medarbejderne får den nødvendige støtte og hjælp til at kunne fastholde den vedtagne pædagogiske indsats/metoder, idet dette kan være svært i en organisation, hvor det meste arbejde er alene-arbejde. Socialtilsynet vurderer ud fra samtale med leder og medarbejder, at beboerne kan få den hjælp og støtte, de har Side 16 af 21

17 behov for i dag og aftentimerne. Socialtilsynet oplever under samtalerne, at både leder og medarbejder er meget engagerede og ansvarlige i forhold til den enkelte borgers problematikker. Medarbejder giver udtryk for at være orienteret om stedets drift og giver udtryk for, at leder er lydhør over for stedets daglige drift. Der er et meget lavt sygefravær i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere 3 (i middel grad 2 (i lav grad Socialtilsynet bedømmer indikatoren Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer til opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er følgende lagt til grund: Leder fortæller, at borgerne er ret selvhjulpne og at de har hjælp i dag og aftentimerne ligesom de har en medarbejder, som hjælper til ift. morgenmad. Der er mulighed for at tilkalde hjælp via alarm i fællesrummet. En af beboerne har desuden alarm i lejligheden, som er koblet op på hjemmeplejen. Medarbejderne er alene på arbejde og har enkelte overlap, hvor de kan drøfte aktuelle problemstillinger. Medarbejder giver udtryk for, at beboerne kan få hjælp i dagligdagen og at de generelt er meget selvhjulpne. De kommer ikke så tit for at snakke med medarbejderne, men når de gør, er der den nødvendige tid til det. Tilsynet finder, at beboernes tiltagende kompleksitet gør det svært fremadrettet at opretholde tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer primært aften og nat. Det bør derfor overvejes, hvordan denne kontakt sikres i det nye botilbud, som beboerne skal flytte til. Det var ved tilsynet ikke muligt at føre en samtale med nogle af beboerne. Socialtilsynet bedømmer indikatoren " Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser" som værende opfyldt i lav grad, da der i løbet af det sidste år har været en stor personalegennemstrømning sammenholdt med sammenlignelige Side 17 af 21

18 niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad arbejdspladser. Den medarbejder tilsynet talte med, har været ansat i ca. et år. Pt. er en stilling i botilbuddet vakant, grundet medarbejders overgang til andet arbejde, men der er planlagt ny-ansættelse snarest. I stedet for den faste medarbejder, er der ansat en vikar i stillingen. Dermed er begge de faste medarbejdere i huset skiftet inden for et år. Socialtilsynet anbefaler på denne baggrund, at der er særlig opmærksomhed på, at medarbejderne får den nødvendige støtte og hjælp til at kunne fastholde den vedtagne pædagogiske indsats/metode ift. den enkelte borger ligesom de bør støttes i at kunne varetage husets daglige drift. Socialtilsynet bedømmer indikatoren "Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser" til at være opfyldt i meget grad, idet der er et meget lavt sygefravær blandt medarbejderne. I begrundelsen er lagt vægt på at leder fortæller, at medarbejderne har et meget lavt sygefravær, hvilket også fremgår af indsendt dokumentation. Leder er opmærksom på, at et lavt sygefravær kan være udtryk for, at medarbejderne kan finde det svært at melde sig syge fordi de som regel arbejder alene og at det dermed kan være svært for både beboere og kolleger, hvis de sygemelder sig. Det er ikke leders opfattelse, at det sker ofte. Medarbejder giver udtryk for, at der er meget lavt sygefravær og at det nogle gange kan være svært at melde sig syg, fordi man ved, det er svært at få vikarer. Problematikken er drøftet på personalemøde. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,3 Socialtilsynet vurderer under temaet "Fysiske rammer", at Botilbuddet H. C. Andersens Vej (A) har gode fysiske rammer, der underbygger borgernes trivsel og udvikling. Ved tilsynsbesøget var tilsynet på besøg i to lejligheder Side 18 af 21

19 og besigtigede de samlede fysiske rammer. Det kunne observeres, at borgerne selv var medbestemmende i hvordan deres lejligheder skulle indrettes. Borgerne har selvstændige 2 værelses lejligheder, hvorfra der er direkte adgang til fællesrum, fælleskøkken og diverse faciliteter. Borgernes lejligheder understøtter deres ønsker og behov for privatliv og er medvirkende til at respektere den enkeltes integritet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet vurderer kriteriet "Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel" til i meget høj grad opfyldt. I vurderingen er følgende lagt til grund: Medarbejder udtaler, at borgerne trives i de trygge og kendte rammer og at de færdes hjemmevant i fællesrum. Det fremgår af statusbeskrivelser, at borgerne benytter husets faciliteter. Det observeres under tilsynet, at borgernes lejligheder er individuelt indrettet og tydeligt bærer præg af beboerens interesser, således at dy fysiske rammer afspejler, at det er borgernes eget hjem. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 4 (i høj grad Socialtilsynet bedømmer indikatorer "Borgerne trives med de fysiske rammer" til at være opfyldt i meget høj grad. I vurderingen er følgende lagt til grund: Det observeres, at borgerne har gode lyse 2 værelses lejligheder, som er tydelig præget af at de selv har bestemt indretningen. De fysiske rammer og fællesrum fremtræder som lyse og venlige og velegnet til målgruppen. Medarbejder fortæller, at beboerne trives i huset. Side 19 af 21

20 Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad 4 (i høj grad Socialtilsynet bedømmer indikatoren "De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov" til at være i meget høj grad opfyldt. Der er i begrundelsen lagt vægt på, at de fysiske rammer er i et plan og dermed yderst handicapvenlige. Medarbejder fortæller, at borgerne har mulighed for både at opholde sig i fællesrummet og trække sig tilbage i egne lejligheder. Det observeres, at fællesarealerne er hyggelige og bærer præg af at være borgernes hjem. Socialtilsynet bedømmer indikatoren "De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem" til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er lagt vægt på, at borgerne i meget høj grad har indflydelse på egen lejlighed, fællesarealerne og området udenfor. Tilsynet kunne ved besøget konstatere, at borgerne i meget høj grad selv bestemmer over indretningen og at der gives plads til den enkelte borgers behov. Socialtilsynet vurderer på baggrund af interview af medarbejder, samt observationer under rundvisningen, at de fysiske rammer afspejler at det er borgernes hjem. Der er indrettet et lille kontorhjørne i opholdsstuen uden mulighed for at låse personfølsomme oplysninger inde, hvilket tilsynet har påtalt. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) Side 20 af 21

21 *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad Overskud - Ejendomsudgifter 0,26 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 86,44 Lønomkostninger, fast personale - 3,58 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer 33,30 Sygefravær 68,89 0, Revisionspåtegning Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 782,00 Side 21 af 21

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset 14-12-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere