INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse"

Transkript

1 Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling

2 Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige udvikling i Region Midtjylland. Redegørelsen omfatter en række delanalyser, der tilsammen skal danne det analytiske og beskrivende grundlag for den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi. Denne delanalyse beskriver de overordnede udviklingstræk inden for de udfordringer, der vedrører demografi, bosætning og mobilitet. Afsnittet om demografi undersøger regionens befolkningsudvikling, afsnittet om bosætning undersøger regionens flyttemønstre, og afsnittet om mobilitet undersøger regionens pendlingsmønstre og tilgængeligheden af uddannelser. De øvrige udfordringer Konkurrenceevne, Klima og ressourcer samt Velfærd behandles og underbygges i en række særskilte analyser. Side 1

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 2 DEMOGRAFI... 2 BOSÆTNING... 2 MOBILITET... 3 DEMOGRAFI... 4 BEFOLKNINGENS UDVIKLING... 4 BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING... 5 BOSÆTNING... 7 FLYTNINGER INDEN FOR SAMME KOMMUNE... 7 FLYTNINGER MELLEM KOMMUNER... 8 FLYTNINGER MELLEM REGIONER... 8 FLYTNINGER TIL OG FRA UDLANDET MOBILITET UDDANNELSE INFRASTRUKTUR OG KOLLEKTIV TRAFIK Side 1

4 Sammenfatning SAMMENFATNING DEMOGRAFI Befolkningen i Region Midtjylland er de seneste 10 år vokset med personer. Indvandring fra udlandet er den største kilde til befolkningsfremgangen i Region Midtjylland, mens fødselsoverskuddet er faldende, og der er en mindre nettofraflytning til de øvrige danske regioner. Der sker en stigende befolkningskoncentration i Østjylland, idet befolkningsfremgangen hovedsageligt foregår i Østjylland, mens der sker en afvandring fra Vestjylland 1. Tendensen ser ud til at fortsætte i de kommende år. Samtidig med vandringen mod Østjylland sker der en vandring fra land til by. Regionens byer vinder frem på bekostning af landdistrikterne. Før finanskrisen var det især de mindre byer, der voksede kraftigt, men de senere år er det regionens største byer, der har oplevet den højeste vækst. Befolkningen i Region Midtjylland bliver stadig ældre. Indbyggertallet vil vokse med frem mod Antallet af personer i alderen 65 år og derover vil vokse med , hvoraf de vil være mindst 80 år, mens antallet af personer i den erhvervsaktive alder vil falde med BOSÆTNING Hovedparten af alle flytninger sker lokalt inden for den samme kommune. Hver fjerde flytning sker inden for samme by. Og to ud af tre flytninger sker inden for en afstand på under 10 kilometer. Mange flytter til de store uddannelsesbyer som for eksempel Aarhus, men også inden for kommunerne flytter mange borgere fra landet og ind til byerne. Nogle kommuner oplever derfor befolkningstilvækst i lokale bycentre, selvom kommunen som sådan får færre indbyggere De unge i uddannelsesalderen søger mod Aarhus, som er den eneste kommune i Region midtjylland, der har en positiv nettotilflytning blandt unge i alderen 16 til 24 år. Omvendt er der en kraftig fraflytning væk fra Aarhus Kommune blandt unge (børne)familier. Fraflytningen kommer især men ikke kun - nabokommunerne rundt om Aarhus til gode. 15 af regionens 19 kommuner har således en positiv nettotilflytning blandt personer i alderen 25 til 39 år. Hvert år flytter cirka borgere til og fra de øvrige danske regioner. Region Midtjylland har tidligere haft en mindre nettotilflytning, men det er i de senere år afløst af en mindre nettofraflytning. Unge i alderen 20 til 24 år flytter i stigende grad på tværs af regionsgrænserne, og det er nærliggende at antage, at der for denne aldersgruppe er en meget tæt sammenhæng mellem flyttemønsteret og ønskerne til eller mulighederne for uddannelse. Der er en nettotilflytning fra Region Syddanmark men en nettofraflytning til Region Hovedstaden. 1 I Regeringens Landsplanredegørelse 2013 anvendes følgende områder i Region Midtjylland: Østjylland- Nord: Kommunerne Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus. Mellemstore byregioner: Kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Skive, Struer og Viborg. Småbyregioner: Kommunerne Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Samsø. I denne redegørelse bruges Østjylland, mellemstore bykommuner og Vestjylland om de samme områder. Side 2

5 Sammenfatning Der er også en nettofraflytning til Region Hovedstaden for personer i alderen 25 til 29 år, som formentlig skal ses i lyset af hovedstadens større arbejdsmarked for personer med en videregående uddannelse. I 2013 flyttede personer med udenlandsk statsborgerskab til Region Midtjylland. 70 procent af alle udlændinge, som kommer til Region Midtjylland er europæiske statsborgere. De største grupper er rumænere og polakker, men ellers er indvandringen jævnt fordelt på lande fra det tidligere Øst- og Vesteuropa. Meget tyder på, at indvandrere fra det tidligere Vesteuropa hovedsageligt kommer til Region Midtjylland for at studere, mens indvandrere fra de tidligere Østlande i højere grad kommer for at arbejde. MOBILITET Pendlingsafstanden stiger, men transporttiden har de seneste 100 år ligget lige under en time pr. arbejdsdag. Region Midtjylland udgør et integreret arbejdsmarked, hvor 95 procent af de beskæftigede bor og arbejder i Region Midtjylland. Hver dag pendler borgere i Region Midtjylland til en anden kommune i Region Midtjylland for at komme på arbejde. Andelen af personer, der pendler ud af kommunen er størst i Østjylland, mens man i højere grad bor og arbejder i den samme kommune i den vestlige del af regionen. En af årsagerne til dette er det store arbejdsmarked i Aarhus Kommune, som trækker på arbejdskraft langt ud i oplandet. Der foregår en høj grad af pendling langs motorvej E45, hvilket allerede i dag kan mærkes i myldretrafikken. Alene i Aarhus Kommune krydses kommunegrænsen hver morgen og aften af personer på vej til og fra arbejde. Side 3

6 Demografi DEMOGRAFI BEFOLKNINGENS UDVIKLING De sidste ti år har Region Midtjylland haft den relativt største befolkningsfremgang uden for Region Hovedstaden. Godt nye indbyggere er der kommet til siden 2004, så der nu bor godt personer i Region Midtjylland. Det er først og fremmest en positiv nettoindvandring fra udlandet og i mindre grad et positivt fødselsoverskud, der driver befolkningsfremgangen i Region Midtjylland. Den årlige befolkningsvækst er blevet mindre efter 2008, hvor befolkningsvæksten var på sit højeste. Det skyldes, at fødselsoverskuddet er halveret, og at der siden 2009 har været en mindre negativ nettotilflytning fra de øvrige danske regioner på små personer årligt. BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I REGION MIDTJYLLAND EFTER BEVÆGELSESART Befolkningsvækst Nettoindvandrede Fødselsoverskud KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND ANM.: REGIONSFORDELTE DATA ER IKKE TILGÆNGELIGE FØR 2006 Nettotilflyttede Den geografiske fordeling af befolkningsvæksten har været meget forskellig. Fordelt på landsplanområder i Region Midtjylland har der været en stor befolkningsfremgang i Østjylland, en beskeden vækst i de mellemstore bykommuner og en decideret tilbagegang i Vestjylland. Der er sket en øget koncentration af befolkningen i Østjylland siden finanskrisens start i Østjylland har opretholdt en høj befolkningsvækst, hvorimod befolkningsfremgangen i de mellemstore bykommuner stort set er ophørt. Befolkningstilbagegangen i Vestjylland er tiltaget kraftigt. Der er også variationer inden for de enkelte landsplanområder. Eksempelvis i Østjylland, hvor Aarhus Kommune og Horsens Kommune har haft en kraftig befolkningsvækst, mens befolkningen er faldet i Norddjurs Kommune. Side 4

7 Demografi BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I REGION MIDTJYLLAND EFTER BYSTØR- RELSE Over Landdistrikter 5,3% 3,2% 1,8% 0,6% 2,7% KILDE: DANMARKS STATISTIK, SAM-K/LINE OG REGION MIDTJYLLAND Der har i en årrække været en vandring fra land til by, men hvor den relative vækst tidligere var størst i de små og mindre byer, er det i de senere år de største byer, der har oplevet den kraftigste vækst. Årsagen skal formentlig findes i de lavere boligpriser, som gør det muligt for flere at bosætte sig i de største byer i stedet for som tidligere at flytte ud i forstæderne. Tendensen gør sig gældende i Region Midtjylland som helhed men også i alle tre landsplanområder i regionen. I alle landsplanområder er det de største byer i områderne, der har haft den højeste vækst i perioden. Småbyregionerne har haft den største befolkningstilbagegang i både landdistrikter 2 og i byer med mindre end indbyggere. BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING Befolkningen i Region Midtjylland vil frem mod 2030 vokse med næsten personer. Det er en vækst på 7,2 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 6,2 procent. Befolkningsvæksten kommer primært på baggrund af en kraftig vækst i antallet af indbyggere i Østjylland og en kraftig vækst i antallet af ældre borgere i aldersgruppen 65 år og derover. Befolkningsfremgangen frem mod 2030 foregår hovedsageligt i Østjylland, hvor befolkningen vokser med personer. Alle kommuner i Østjylland oplever stigende befolkning, og befolkningsvæksten vil være særlig kraftig i især Aarhus Kommune og Horsens Kommune. Omvendt fortsætter befolkningen med at falde i Vestjylland, mens der blot vil være en meget svag befolkningsvækst i de mellemstore bykommuner. Befolkningen bliver stadig ældre i regionen, og i alle regionens kommuner vil ældre over 65 år udgøre en større andel af befolkningen end i dag. I Region Midtjylland stiger antallet af ældre med eller 37,9 procent. Omvendt falder antallet af personer i den studieaktive alder (16-24 år) med knap personer. Antallet af personer i alderen år stiger med knap personer, således at der er et mindre fald i antallet af personer i den erhvervsaktive alder (16-64 år) på personer. Den største stigning forventes dog i antallet af ældre på 80 år og derover, som forventes at stige med svarende til 84 procent. En af årsagerne til den aldrende befolkning er, at middellevetiden udvikler sig positivt og fortsætter med at stige, hvilket fremgår af figuren på næste side. Region 2 Landdistrikter er byer med mindre end 500 indbyggere og landdistrikter. Side 5

8 Demografi Midtjylland har landets højeste middellevetid, som i dag er 78,7 år for mænd og 82,3 år for kvinder. Der er forholdsvis stor forskel på middellevetiden internt i regionen. Middellevetiden er højest i Odder Kommune med 78,9 år, mens middellevetiden er lavest i Horsens Kommune og Randers Kommune med 76,7 år. MIDDELLEVETIDEN I REGION MIDTJYLLAND FORDELT PÅ KØN (VENSTRE FIGUR) OG KOMMUNER (HØJRE FIGUR) ,9 78, ,4 78,1 78,0 78,0 77,8 77,8 77,7 77,7 77,6 77, Kvinder Mænd 77,2 77,2 77,1 76,9 76,7 76,7 KILDE: DANMARKS STATISTIK ANM: DATA FOR SAMSØ KOMMUNE ER IKKE MEDTAGET, DA DE ER FOR USIKRE IFØLGE DANMARKS STATISTIK Side 6

9 Bosætning BOSÆTNING Hovedparten af alle flytninger i Region Midtjylland sker lokalt midtjyske borgere ændrede bopælsadresse i løbet af 2013, hvoraf 60 procent flyttede til en anden adresse inden for samme kommune. 18 procent flyttede til en anden kommune i Region Midtjylland, mens blot 11 procent flyttede til en anden region i Danmark. HVOR FLYTTEDE DE MIDTJYSKE BORGERE HEN I 2013? Samme kommune En anden kommune i Midtjylland En anden region Udlandet KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND FLYTNINGER INDEN FOR SAMME KOMMUNE Som sagt foregår langt de fleste flytninger inden for den samme kommune, men det er sparsomt med regionale data, der kan belyse de lokale flyttemønstre nærmere. Nationale undersøgelser viser imidlertid, at hver fjerde flytning sker inden for samme by. Og to ud af tre flytninger sker inden for en afstand på under 10 kilometer 3. De flytninger, der foregår inden for samme kommune, bidrager helt sikkert til, at der i øjeblikket sker en form for dobbelt urbanisering. Mange flytter til de store uddannelsesbyer som for eksempel Aarhus, men også inden for kommunerne flytter mange borgere fra landet og ind til byerne og skaber lokale vækstcentre. Nogle kommuner oplever derfor befolkningstilvækst i lokale bycentre, selvom kommunen som sådan får færre indbyggere 4. Egne undersøgelser viser da også, at der generelt er en meget tydelig tendens til, at befolkningen i kommunernes største by udvikler sig mere positivt end i selve kommunen. Det gælder både for kommuner med befolkningsfremgang og for kommuner med befolkningstilbagegang. I de seks kommuner, hvor befolkningen er faldet i perioden 2004 til 2014, er det kun i Struer Kommune, at befolkningen i den største by er faldet relativt mere. I kommunerne Lemvig og Skive er hovedbyernes befolkningsudvikling mindre negativ end i hele kommunen, og i kommunerne Norddjurs, Ringkøbing-Skjern og Samsø er befolkningsudviklingen i kommunens største by endda positiv. 3 KL, 2014: Danmark i forandring 4 KL, 2014: Danmark i forandring Side 7

10 Bosætning FLYTNINGER MELLEM KOMMUNER Lige som det er tilfældet med regionens befolkningsudvikling, så bestemmes kommunernes befolkningsudvikling af fødselsoverskuddet, flyttebalancen overfor resten af landet og vandringsbalancen overfor udlandet. I kommunerne er det dog især flyttebalancen overfor resten af landet, der er afgørende for forskelle i befolkningens udvikling mellem kommunerne. Der er forholdsvis få kommuner i landet, der samlet set har en positiv flyttebalance i perioden 2004 til 2014, og i Region Midtjylland er der kun tale om Horsens Kommune, Randers Kommune og Aarhus Kommune. Alle tre er kommuner, som hører under Østjylland. Udviklingen er resultatet af især to dominerende flyttemønstre: Dels flytter mange unge til Aarhus Kommune i forbindelse med deres uddannelse, og dels flytter mange yngre børnefamilier fra Aarhus Kommune til forstads- og omegnskommunerne. Det er blandt disse to grupper, at flytteaktiviteten er størst, mens flytteaktiviteten er ganske beskeden og uden noget bestemt mønster hos de øvrige aldersgrupper. Aarhus Kommune er den eneste kommune i Region Midtjylland, der har en positiv nettotilflytning blandt unge i alderen år, se kortet nederst til venstre. Omvendt er der to grupper af kommuner, som har en relativ stor nettofraflytning blandt de unge. Det er nabokommunerne til Aarhus og det er de vestjyske kommuner Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer. Aarhus Kommune er derimod den kommune, der har den relativt kraftigste nettofraflytning blandt personer mellem 25 og 39 år, og kun tre andre midtjyske kom muner har en nettofraflytning i denne aldersgruppe, se kortet nederst til højre. FLYTNINGER MELLEM REGIONER Hvert år flytter godt borgere fra de andre danske regioner til Region Midtjylregioner på lidt under personer land. Samtidig flytter lidt flere midtjyske borgere til de andre danske regioner, og regionen har dermed en beskeden negativ flyttebalance overfor de andre danske årligt. Side 8

11 Bosætning NETTOTILFLYTNING TIL REGION MIDTJYLLAND 2006 TIL 2013 EFTER REGIONER Region Syddanmark Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND Den samlede flyttebalance påvirkes især af en nettofraflytning til Region Hovedsta- og en nettotilflytning fra Region Syddanmark. Der er balance i flytningerne til den og fra Region Nordjylland og Sjælland, hvor flytninger mellem Region Midtjylland og Region Sjælland ligger på et meget lavt niveau. Flytteaktiviteten mellem regioner er hovedsageligt koncentreret omkring den yngre del af befolkningen. Unge i alderen 20 til 29 år tegner sig for 50 procent af alle flytninger ind og ud af regionen, og 75 procent af alle flytninger vedrører personer mellem 15 og 39 år. Unge i alderen 20 til 24 år flytter i stigende grad på tværs af regionsgrænserne, og det er nærliggende at antage, at der for denne aldersgruppe er en meget tæt sammenhæng mellem flyttemønsteret og ønskerne til eller mulighederne for uddannelse. Hvert år er der næsten lige mange unge i alderen 20 til 24 år, som flytter fra Regi- Midtjylland til Region Syddanmark, Nordjylland eller Hovedstaden. Derimod flyt- on ter der betydeligt flere unge til Region Midtjylland fra Region Syddanmark end fra både Region Nordjylland og fra Region Hovedstaden. FLYTNINGER MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG UDVALGTE REGIONER ÅR Region Syddanmark Region Nordjylland Region Hovedstaden Tilflytning Fraflytning Tilflytning Fraflytning Tilflytning Fraflytning KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND Side 9

12 Bosætning Resultatet er, at der er en nettotilflytning af unge fra Region Syddanmark på personer og en nettofraflytning af tilsvarende størrelse til Region Hovedstaden, mens der stort set er balance overfor Region Nordjylland. De unges nettotilflytning fra Region Syddanmark er forholdsvis konstant, mens der er tendens til, at nettofraflytningen til Region Hovedstaden bliver større år for år. Fortsætter de seneste års udvikling, er der samtidig udsigt til, at der i de kommen- de år bliver en tiltagende nettofraflytning til Region Nordjylland blandt unge i alderen 20 til 24 år. For unge i alderen 25 til 29 år er der stort set balance i flytteregnskabet overfor både Region Nordjylland og Region Syddanmark. Dog er der en mindre nettofraflytning til Region Syddanmark, som ganske givet hænger sammen med, at en rela- tiv stor del af de, der kommer til Region Midtjylland for at studere, vender hjem efter endt uddannelse. Det forholder sig anderledes overfor Region Hovedstaden, hvor der også er en stifor gende nettofraflytning blandt unge i alderen 25 til 29 år. En vigtig årsag er formentlig, at Region Hovedstaden har væsentlig større beskæftigelsesmuligheder personer med en videregående uddannelse. For alle andre aldersgrupper end de 20 til 29 årige er omfanget af flytninger til og fra de andre regioner meget beskeden. FLYTNINGER TIL OG FRA UDLANDET Som tidligere nævnt, er det først og fremmest en positiv nettoindvandring fra ud- landet, der driver befolkningsfremgangen i Region Midtjylland. Såvel indvandringen som udvandringen har været stigende i de senere år, og i 2013 forlod godt personer Region Midtjylland til fordel for en bopæl i udlan- det, mens knap personer flyttede til regionen fra udlandet. Hvert år er der godt danske statsborgere fra Region Midtjylland, som flytter til udlandet, og der er ligeledes godt danske statsborgere, der vender tilbage til Region Midtjylland efter et kortere eller længere ophold i udlandet. Dermed udgør danske statsborgere en tredjedel af al indvandring til regionen og halvdelen af al udvandring fra regionen. TOP 10 OVER INDVANDRING (VENSTRE FIGUR) OG UDVANDRING (HØJRE FIGUR) EFTER STATSBORGERSKAB. 2013, EKSKLUSIV DANSKE STATSBORGERE Rumænien Polen Polen Tyskland Tyskland Rumænien Litauen Norge Syrien Litauen Ukraine Frankrig Spanien Ukraine Norge Spanien Frankrig Island Bulgarien Indien 204 KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND Side 10

13 Bosætning 70 procent af alle udlændinge, som kommer til Region Midtjylland er europæiske statsborgere. Der kommer især mange indvandrere fra Rumænien og Polen, men derudover er indvandringen jævnt fordelt på lande fra det tidligere Øst- og Vesteuropa. Den polske indvandring toppede samtidig med højkonjunkturen i 2008, hvor polakker bosatte sig i Region Midtjylland. Siden har den polske indvandring ligget stabilt på cirka personer. Omvendt er indvandringen fra Rumænien steget kraftigt fra 350 personer i 2007 til personer i En meget stor del af flytningerne til og fra udlandet falder i første og tredje kvartal og vedrører unge i den studieaktive alder, hvorfor hovedparten af flytningerne utvivlsomt er forbundet med studerende, der ønsker at tage et eller flere semestre udenfor sit eget lands grænser. Det formodes dog, at dette hovedsageligt gælder for indvandrere fra det tidligere Vesteuropa, mens mange indvandrere fra det tidligere Østeuropa også tager til Midtjylland for at arbejde. Nedenstående figur bekræfter dette eksemplificeret ved indvandring fra Frankrig og Polen. Franskmænd kommer stort set kun i det første og andet kvartal, og kun mens de er i den studieaktive alder. Omvendt kommer polakkerne hele året rundt, og de kommer også i vid udstrækning, efter at de er fyldt 30 år. INDVANDRING 2013 FRA POLEN OG FRANKRIG EFTER ALDER (VENSTRE FIGUR) OG KVARTAL (HØJRE FIGUR) 80% 100% Frankrig 11% 70% 90% 24% 60% Polen 80% 70% 50% 60% 55% 29% 4. kvt. 40% 50% 3. kvt. 30% 40% 2. kvt. 23% 4% 30% 1. kvt. 20% 20% 30% 10% 10% 24% 0% 0% Frankrig Polen KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND Side 11

14 Mobilitet MOBILITET PENDLINGSAFSTAND Øget villighed til pendling og forbedrede pendlingsmuligheder bidrager til et mere fleksibelt arbejdsmarked. Pendlingen er generelt stigende. Der er en større andel af de beskæftigede, som pendler og pendlingsafstanden bliver længere. I Midtjylland er den gennemsnitlige pendlingsafstand fra bopæl til arbejdsplads steget fra 17,6 kilometer i 2006 til 21,3 kilometer i Selvom pendlingsafstanden bliver længere, ligger den gennemsnitlige pendlingstid meget konstant lige under en time pr. arbejdsdag. Nyere danske studier viser således, at danskerne i gennemsnit pendler 53 minutter pr. arbejdsdag, og at pendlingstiden stort set har været uændret de seneste 100 år. Selvom beskæftigelsen er faldet siden 2006, så er antallet af personer, der pendler længere end 20 kilometer til arbejdspladsen steget, mens antallet af personer, der pendler mindre end 20 kilometer til arbejdspladsen er faldet. I dag er der mere end personer i Region Midtjylland, som har mere end 50 kilometer til sin arbejdsplads. GENNEMSNITLIG PENDLINGSAFSTAND FRA BOPÆL TIL ARBEJDSPLADS FOR BE- SKÆFTIGEDE BORGERE I REGION MIDTJYLLAND Ingen pendling Indtil 5 km 5 10 km km km km km Over 50 km KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND PENDLING TIL OG FRA DE ØVRIGE REGIONER Region Midtjylland udgør et integreret arbejdsmarked, hvor 95 procent af de beskæftigede bor og arbejder i Region Midtjylland. Pendlingen til og fra de øvrige regioner er derfor relativt beskedent, selvom den er steget med 25 procent over de seneste 10 år. Som det fremgår af kortet på næste side, pendler personer ud af regionen for at komme på arbejde, mens personer pendler ind fra de andre regioner. Side 12

15 Mobilitet PENDLINGSSTRØMME I REGION MIDTJYLLAND, 2013 KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND Halvdelen af al pendling ud og ind af regionen går til og fra Region Syddanmark, hvor især Vejle Kommune trækker mange pendlere til fra Hedensted Kommune og Horsens Kommune og til dels Aarhus Kommune qua sin størrelse. Pendlingen til Region Hovedstaden er steget med 60 procent de seneste 10 år, og i dag er der stort set lige så mange midtjyske borgere, der er arbejder i Region Hovedstaden som i Region Nordjylland. Det er dog usikkert, i hvor høj grad pendlingen til Region Hovedstaden er en daglig foreteelse. PENDLING MELLEM KOMMUNER Hver dag pendler borgere i Region Midtjylland til en anden kommune i Region Midtjylland for at komme på arbejde. Når der ses bort fra Samsø Kommune og Aarhus Kommune, er der en forholdsvis tydelig tendens til, at andelen af personer, der pendler ud af kommunen er størst i Østjylland og kommunerne langs motorvej E45, mens man i højere grad bor og arbejder i den samme kommune i den vestlige del af regionen. Figuren på næste side understreger samtidig, at pendlingen ud af Region Midtjylland er meget beskeden i de fleste kommuner. Hedensted skiller sig dog i særlig grad ud i denne sammenhæng, jævnfør den store andel, der pendler til Region Syddanmark. Side 13

16 Mobilitet ARBEJDSSTED FOR BORGERE I REGION MIDTJYLLANDS KOMMUNER, 2013 Favrskov Skanderborg Odder Syddjurs Hedensted Struer Ikast Brande Silkeborg Horsens Randers Norddjurs Holstebro Herning Viborg Skive Lemvig Ringkøbing Skjern Århus Samsø Egen kommune Øvrige Midtjylland Kommuner udenfor Midtjylland 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% KILDE: DANMARKS STATISTIK, SAM-K/LINE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus Kommune er et vækstcenter, der trækker på arbejdskraft langt ud i oplandet. De umiddelbare nabokommuner er naturligvis særligt afhængige af det aarhusianske arbejdsmarked og har alle en høj nettoudpendling. Pendlingen langs motorvej E45 er støt stigende, hvilket kan mærkes i myldretrafikken. Alene i Aarhus Kommune krydses kommunegrænsen hver morgen og aften af personer, der skal ind til Aarhus Kommune og arbejde og af personer, der skal på arbejde uden for Aarhus Kommune. GRADEN AF UD- OG INDPENDLING I REGION MIDTJYLLAND, 2013 KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND Anm.: Er beregnet som antallet af job i kommunen i forhold til antallet af beskæftigede i kommunen. Høj nettoudpendling er defineret som 20 pct. flere beskæftigede end arbejdspladser i kommunen. Mindre udpendling er defineret som mellem 0 og 20 pct. flere beskæftigede end arbejdspladser i kommunen. Og omvendt for nettoindpendlingen. Side 14

17 Mobilitet UDDANNELSE Nedenstående figurer viser ungdomsuddannelsernes placering i Region Midtjylland, og hvor lang rejsetid, der er til de forskellige ungdomsuddannelser. Første figur viser, at det er meget få steder i Region Midtjylland, at eleverne har mere end 75 minutters rejsetid. Stx (det almene gymnasium) er den ungdomsuddannelse, der er bredest repræsenteret i regionen. Transporttiden til et Hf (højere forberedelseseksamen) er lidt længere i vise dele af regionen. Side 15

18 Mobilitet Nedenstående figur viser transporttiden til HHX (handelsgymnasium) Der er lidt flere områder i regionen, der har en transporttid på mere end 75 minutter til nærmeste HTX (teknisk gymnasium). Nedenstående figur viser transporttiden til EUD (Erhvervsuddannelse) Side 16

19 Mobilitet Infrastruktur I 2007 blev Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen enige om fem prioriterede infrastrukturprojekter i Region Midtjylland. Projekterne var: En fast Kattegatforbindelse til hurtigtog og biler Letbane i Aarhus-området Motorvej mellem Herning og Holstebro Nord Udvidelse af E45 til seks spor mellem Kolding og Randers Opgradering af rute 26 til højklasset vej / motorvej mellem Aarhus og Viborg Disse prioriteringer blev i januar revideret i 2013, da der blev udarbejdet et fælles indspil til forhandlingerne om de strategiske analyser og trafikforhandlinger Prioriteringerne fra 2007 blev fastholdt, men blev yderligere konkretiseret og suppleret med: Elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aalborg veje på udvalgte strækninger på ruterne 11, 15, 16, 21 og 34 Opgradering af regionalbanerne Ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus Ny midtjysk motorvejskorridor - Hærvejsmotorvej Projekterne er markeret på nedenstående kort. Side 17

20 Mobilitet Kollektiv trafik Ændringer i demografi og bosætning har betydning for efterspørgslen efter kollektiv trafik. Udviklingen går i retning af færre kunder i den kollektive trafik i yderområder og flere kunder i og omkring de større byer. Nedenstående figur viser den forventede passagerudvikling i perioden på grund af den demografiske udvikling, initiativer på statens baner, en ny letbane i Aarhus, og nedsættelse af billetpriser uden for myldretiden. Side 18

21 Regional Udvikling

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse INDHOLD Pendlingsanalyse Indhold Intro... Trafik i Danmark... Pendlingsstrømme... Kommuner og byer... 3 4 8 12 2 Landsdele

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

De øvrige udfordringer Klima og ressourcer, Velfærd samt Demografi og bosætningsmønstre behandles og underbygges i en række særskilte analyser.

De øvrige udfordringer Klima og ressourcer, Velfærd samt Demografi og bosætningsmønstre behandles og underbygges i en række særskilte analyser. Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21M1 21M7 22M1 22M7 23M1

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Stigende pendling ud af de største bykommuner og stigende pendling ind i kommuner uden store byer

Stigende pendling ud af de største bykommuner og stigende pendling ind i kommuner uden store byer A N A L Y S E Stigende pendling ud af de største bykommuner og stigende pendling ind i kommuner uden store byer Danske Regioners nye analyse viser, at de beskæftigede danskere i stigende grad er villige

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE 1. november 2008 af Sigrid Dahl og specialkonsulent Mie Dalskov tlf. 33 55 77 20 FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE Højkonjunkturen fra 2004 og frem har fået flere indvandrere og ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Midt i statistikken. Viborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Viborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

De nye flyttemønstre og kravene for at blive et godt bosætningsområde. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

De nye flyttemønstre og kravene for at blive et godt bosætningsområde. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk De nye flyttemønstre og kravene for at blive et godt bosætningsområde Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks 8000 7000

Læs mere

Regional udvikling i arbejdspladsernes og befolkningens placering

Regional udvikling i arbejdspladsernes og befolkningens placering Juni 2013 Regional udvikling i arbejdspladsernes og befolkningens placering I to analyser, som AE-rådet har lavet for DeFacto fokuseres der på udviklingen i jobskabelse og pendlingsmønstre gennem de seneste

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2003-2012 Pr. 1. januar 2013 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 319.094 personer. Befolkningen er steget med 4.549 personer

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Midt i statistikken. Hedensted Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Hedensted Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Hedensted Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Hedensted Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark 15. november 2017 2017:16 Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark Af Søren Dalbro og Laust Hvas Mortensen 1 Mange beskæftigede pendler ud af deres bopælskommune til en arbejdsplads i en anden kommune.

Læs mere

Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder. Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut

Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder. Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Oplæggets indhold Lidt om befolkningsændringer i Yderområderne Hvad er geografisk mobilitet og hvad

Læs mere

Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne

Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne ud i oplandet D en 26. juni 2014 Mens det for en del yder- og landkommuner kan være en udfordring at tiltrække nye borgere generelt, kan det være en særlig

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Erhvervsakademier uddanner til regionalt arbejdsmarked

Erhvervsakademier uddanner til regionalt arbejdsmarked Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Analyse af dimittenders mobilitet efter endt uddannelse Erhvervsakademierne

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg Kommunal flytteanalyse 2012 2014 Randers Horsens - Viborg Tabellen sammenholder til- og fraflytning, samt nettoudviklingen i Randers, Horsens og Viborg i perioden 2012 2014. Til- og fraflytninger, samt

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til

Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til Flyttemønstrene mellem landets kommuner har stor betydning for forskellene i beboersammensætningen. Særligt på Sjælland er der en markant tendens:

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten NR. 7 OKTOBER 2011 Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten Der er store forskelle mellem den boligskat de enkelte boligejere i Danmark betaler, og nogle betaler ganske meget, trods skattestoppet.

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Midt i statistikken. Skanderborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Skanderborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Skanderborg Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Skanderborg Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Halsnæs Kommune 2 P Å F O R K A N T PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Indhold #1 Indledning 4 #2 Den lokale udvikling i Halsnæs Kommune 6 #3 Befolkningens størrelse 8 #4 Befolkningens aldersfordeling

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere