INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse"

Transkript

1 Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling

2 Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige udvikling i Region Midtjylland. Redegørelsen omfatter en række delanalyser, der tilsammen skal danne det analytiske og beskrivende grundlag for den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi. Denne delanalyse beskriver de overordnede udviklingstræk inden for de udfordringer, der vedrører demografi, bosætning og mobilitet. Afsnittet om demografi undersøger regionens befolkningsudvikling, afsnittet om bosætning undersøger regionens flyttemønstre, og afsnittet om mobilitet undersøger regionens pendlingsmønstre og tilgængeligheden af uddannelser. De øvrige udfordringer Konkurrenceevne, Klima og ressourcer samt Velfærd behandles og underbygges i en række særskilte analyser. Side 1

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 2 DEMOGRAFI... 2 BOSÆTNING... 2 MOBILITET... 3 DEMOGRAFI... 4 BEFOLKNINGENS UDVIKLING... 4 BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING... 5 BOSÆTNING... 7 FLYTNINGER INDEN FOR SAMME KOMMUNE... 7 FLYTNINGER MELLEM KOMMUNER... 8 FLYTNINGER MELLEM REGIONER... 8 FLYTNINGER TIL OG FRA UDLANDET MOBILITET UDDANNELSE INFRASTRUKTUR OG KOLLEKTIV TRAFIK Side 1

4 Sammenfatning SAMMENFATNING DEMOGRAFI Befolkningen i Region Midtjylland er de seneste 10 år vokset med personer. Indvandring fra udlandet er den største kilde til befolkningsfremgangen i Region Midtjylland, mens fødselsoverskuddet er faldende, og der er en mindre nettofraflytning til de øvrige danske regioner. Der sker en stigende befolkningskoncentration i Østjylland, idet befolkningsfremgangen hovedsageligt foregår i Østjylland, mens der sker en afvandring fra Vestjylland 1. Tendensen ser ud til at fortsætte i de kommende år. Samtidig med vandringen mod Østjylland sker der en vandring fra land til by. Regionens byer vinder frem på bekostning af landdistrikterne. Før finanskrisen var det især de mindre byer, der voksede kraftigt, men de senere år er det regionens største byer, der har oplevet den højeste vækst. Befolkningen i Region Midtjylland bliver stadig ældre. Indbyggertallet vil vokse med frem mod Antallet af personer i alderen 65 år og derover vil vokse med , hvoraf de vil være mindst 80 år, mens antallet af personer i den erhvervsaktive alder vil falde med BOSÆTNING Hovedparten af alle flytninger sker lokalt inden for den samme kommune. Hver fjerde flytning sker inden for samme by. Og to ud af tre flytninger sker inden for en afstand på under 10 kilometer. Mange flytter til de store uddannelsesbyer som for eksempel Aarhus, men også inden for kommunerne flytter mange borgere fra landet og ind til byerne. Nogle kommuner oplever derfor befolkningstilvækst i lokale bycentre, selvom kommunen som sådan får færre indbyggere De unge i uddannelsesalderen søger mod Aarhus, som er den eneste kommune i Region midtjylland, der har en positiv nettotilflytning blandt unge i alderen 16 til 24 år. Omvendt er der en kraftig fraflytning væk fra Aarhus Kommune blandt unge (børne)familier. Fraflytningen kommer især men ikke kun - nabokommunerne rundt om Aarhus til gode. 15 af regionens 19 kommuner har således en positiv nettotilflytning blandt personer i alderen 25 til 39 år. Hvert år flytter cirka borgere til og fra de øvrige danske regioner. Region Midtjylland har tidligere haft en mindre nettotilflytning, men det er i de senere år afløst af en mindre nettofraflytning. Unge i alderen 20 til 24 år flytter i stigende grad på tværs af regionsgrænserne, og det er nærliggende at antage, at der for denne aldersgruppe er en meget tæt sammenhæng mellem flyttemønsteret og ønskerne til eller mulighederne for uddannelse. Der er en nettotilflytning fra Region Syddanmark men en nettofraflytning til Region Hovedstaden. 1 I Regeringens Landsplanredegørelse 2013 anvendes følgende områder i Region Midtjylland: Østjylland- Nord: Kommunerne Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus. Mellemstore byregioner: Kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Skive, Struer og Viborg. Småbyregioner: Kommunerne Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Samsø. I denne redegørelse bruges Østjylland, mellemstore bykommuner og Vestjylland om de samme områder. Side 2

5 Sammenfatning Der er også en nettofraflytning til Region Hovedstaden for personer i alderen 25 til 29 år, som formentlig skal ses i lyset af hovedstadens større arbejdsmarked for personer med en videregående uddannelse. I 2013 flyttede personer med udenlandsk statsborgerskab til Region Midtjylland. 70 procent af alle udlændinge, som kommer til Region Midtjylland er europæiske statsborgere. De største grupper er rumænere og polakker, men ellers er indvandringen jævnt fordelt på lande fra det tidligere Øst- og Vesteuropa. Meget tyder på, at indvandrere fra det tidligere Vesteuropa hovedsageligt kommer til Region Midtjylland for at studere, mens indvandrere fra de tidligere Østlande i højere grad kommer for at arbejde. MOBILITET Pendlingsafstanden stiger, men transporttiden har de seneste 100 år ligget lige under en time pr. arbejdsdag. Region Midtjylland udgør et integreret arbejdsmarked, hvor 95 procent af de beskæftigede bor og arbejder i Region Midtjylland. Hver dag pendler borgere i Region Midtjylland til en anden kommune i Region Midtjylland for at komme på arbejde. Andelen af personer, der pendler ud af kommunen er størst i Østjylland, mens man i højere grad bor og arbejder i den samme kommune i den vestlige del af regionen. En af årsagerne til dette er det store arbejdsmarked i Aarhus Kommune, som trækker på arbejdskraft langt ud i oplandet. Der foregår en høj grad af pendling langs motorvej E45, hvilket allerede i dag kan mærkes i myldretrafikken. Alene i Aarhus Kommune krydses kommunegrænsen hver morgen og aften af personer på vej til og fra arbejde. Side 3

6 Demografi DEMOGRAFI BEFOLKNINGENS UDVIKLING De sidste ti år har Region Midtjylland haft den relativt største befolkningsfremgang uden for Region Hovedstaden. Godt nye indbyggere er der kommet til siden 2004, så der nu bor godt personer i Region Midtjylland. Det er først og fremmest en positiv nettoindvandring fra udlandet og i mindre grad et positivt fødselsoverskud, der driver befolkningsfremgangen i Region Midtjylland. Den årlige befolkningsvækst er blevet mindre efter 2008, hvor befolkningsvæksten var på sit højeste. Det skyldes, at fødselsoverskuddet er halveret, og at der siden 2009 har været en mindre negativ nettotilflytning fra de øvrige danske regioner på små personer årligt. BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I REGION MIDTJYLLAND EFTER BEVÆGELSESART Befolkningsvækst Nettoindvandrede Fødselsoverskud KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND ANM.: REGIONSFORDELTE DATA ER IKKE TILGÆNGELIGE FØR 2006 Nettotilflyttede Den geografiske fordeling af befolkningsvæksten har været meget forskellig. Fordelt på landsplanområder i Region Midtjylland har der været en stor befolkningsfremgang i Østjylland, en beskeden vækst i de mellemstore bykommuner og en decideret tilbagegang i Vestjylland. Der er sket en øget koncentration af befolkningen i Østjylland siden finanskrisens start i Østjylland har opretholdt en høj befolkningsvækst, hvorimod befolkningsfremgangen i de mellemstore bykommuner stort set er ophørt. Befolkningstilbagegangen i Vestjylland er tiltaget kraftigt. Der er også variationer inden for de enkelte landsplanområder. Eksempelvis i Østjylland, hvor Aarhus Kommune og Horsens Kommune har haft en kraftig befolkningsvækst, mens befolkningen er faldet i Norddjurs Kommune. Side 4

7 Demografi BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I REGION MIDTJYLLAND EFTER BYSTØR- RELSE Over Landdistrikter 5,3% 3,2% 1,8% 0,6% 2,7% KILDE: DANMARKS STATISTIK, SAM-K/LINE OG REGION MIDTJYLLAND Der har i en årrække været en vandring fra land til by, men hvor den relative vækst tidligere var størst i de små og mindre byer, er det i de senere år de største byer, der har oplevet den kraftigste vækst. Årsagen skal formentlig findes i de lavere boligpriser, som gør det muligt for flere at bosætte sig i de største byer i stedet for som tidligere at flytte ud i forstæderne. Tendensen gør sig gældende i Region Midtjylland som helhed men også i alle tre landsplanområder i regionen. I alle landsplanområder er det de største byer i områderne, der har haft den højeste vækst i perioden. Småbyregionerne har haft den største befolkningstilbagegang i både landdistrikter 2 og i byer med mindre end indbyggere. BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING Befolkningen i Region Midtjylland vil frem mod 2030 vokse med næsten personer. Det er en vækst på 7,2 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 6,2 procent. Befolkningsvæksten kommer primært på baggrund af en kraftig vækst i antallet af indbyggere i Østjylland og en kraftig vækst i antallet af ældre borgere i aldersgruppen 65 år og derover. Befolkningsfremgangen frem mod 2030 foregår hovedsageligt i Østjylland, hvor befolkningen vokser med personer. Alle kommuner i Østjylland oplever stigende befolkning, og befolkningsvæksten vil være særlig kraftig i især Aarhus Kommune og Horsens Kommune. Omvendt fortsætter befolkningen med at falde i Vestjylland, mens der blot vil være en meget svag befolkningsvækst i de mellemstore bykommuner. Befolkningen bliver stadig ældre i regionen, og i alle regionens kommuner vil ældre over 65 år udgøre en større andel af befolkningen end i dag. I Region Midtjylland stiger antallet af ældre med eller 37,9 procent. Omvendt falder antallet af personer i den studieaktive alder (16-24 år) med knap personer. Antallet af personer i alderen år stiger med knap personer, således at der er et mindre fald i antallet af personer i den erhvervsaktive alder (16-64 år) på personer. Den største stigning forventes dog i antallet af ældre på 80 år og derover, som forventes at stige med svarende til 84 procent. En af årsagerne til den aldrende befolkning er, at middellevetiden udvikler sig positivt og fortsætter med at stige, hvilket fremgår af figuren på næste side. Region 2 Landdistrikter er byer med mindre end 500 indbyggere og landdistrikter. Side 5

8 Demografi Midtjylland har landets højeste middellevetid, som i dag er 78,7 år for mænd og 82,3 år for kvinder. Der er forholdsvis stor forskel på middellevetiden internt i regionen. Middellevetiden er højest i Odder Kommune med 78,9 år, mens middellevetiden er lavest i Horsens Kommune og Randers Kommune med 76,7 år. MIDDELLEVETIDEN I REGION MIDTJYLLAND FORDELT PÅ KØN (VENSTRE FIGUR) OG KOMMUNER (HØJRE FIGUR) ,9 78, ,4 78,1 78,0 78,0 77,8 77,8 77,7 77,7 77,6 77, Kvinder Mænd 77,2 77,2 77,1 76,9 76,7 76,7 KILDE: DANMARKS STATISTIK ANM: DATA FOR SAMSØ KOMMUNE ER IKKE MEDTAGET, DA DE ER FOR USIKRE IFØLGE DANMARKS STATISTIK Side 6

9 Bosætning BOSÆTNING Hovedparten af alle flytninger i Region Midtjylland sker lokalt midtjyske borgere ændrede bopælsadresse i løbet af 2013, hvoraf 60 procent flyttede til en anden adresse inden for samme kommune. 18 procent flyttede til en anden kommune i Region Midtjylland, mens blot 11 procent flyttede til en anden region i Danmark. HVOR FLYTTEDE DE MIDTJYSKE BORGERE HEN I 2013? Samme kommune En anden kommune i Midtjylland En anden region Udlandet KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND FLYTNINGER INDEN FOR SAMME KOMMUNE Som sagt foregår langt de fleste flytninger inden for den samme kommune, men det er sparsomt med regionale data, der kan belyse de lokale flyttemønstre nærmere. Nationale undersøgelser viser imidlertid, at hver fjerde flytning sker inden for samme by. Og to ud af tre flytninger sker inden for en afstand på under 10 kilometer 3. De flytninger, der foregår inden for samme kommune, bidrager helt sikkert til, at der i øjeblikket sker en form for dobbelt urbanisering. Mange flytter til de store uddannelsesbyer som for eksempel Aarhus, men også inden for kommunerne flytter mange borgere fra landet og ind til byerne og skaber lokale vækstcentre. Nogle kommuner oplever derfor befolkningstilvækst i lokale bycentre, selvom kommunen som sådan får færre indbyggere 4. Egne undersøgelser viser da også, at der generelt er en meget tydelig tendens til, at befolkningen i kommunernes største by udvikler sig mere positivt end i selve kommunen. Det gælder både for kommuner med befolkningsfremgang og for kommuner med befolkningstilbagegang. I de seks kommuner, hvor befolkningen er faldet i perioden 2004 til 2014, er det kun i Struer Kommune, at befolkningen i den største by er faldet relativt mere. I kommunerne Lemvig og Skive er hovedbyernes befolkningsudvikling mindre negativ end i hele kommunen, og i kommunerne Norddjurs, Ringkøbing-Skjern og Samsø er befolkningsudviklingen i kommunens største by endda positiv. 3 KL, 2014: Danmark i forandring 4 KL, 2014: Danmark i forandring Side 7

10 Bosætning FLYTNINGER MELLEM KOMMUNER Lige som det er tilfældet med regionens befolkningsudvikling, så bestemmes kommunernes befolkningsudvikling af fødselsoverskuddet, flyttebalancen overfor resten af landet og vandringsbalancen overfor udlandet. I kommunerne er det dog især flyttebalancen overfor resten af landet, der er afgørende for forskelle i befolkningens udvikling mellem kommunerne. Der er forholdsvis få kommuner i landet, der samlet set har en positiv flyttebalance i perioden 2004 til 2014, og i Region Midtjylland er der kun tale om Horsens Kommune, Randers Kommune og Aarhus Kommune. Alle tre er kommuner, som hører under Østjylland. Udviklingen er resultatet af især to dominerende flyttemønstre: Dels flytter mange unge til Aarhus Kommune i forbindelse med deres uddannelse, og dels flytter mange yngre børnefamilier fra Aarhus Kommune til forstads- og omegnskommunerne. Det er blandt disse to grupper, at flytteaktiviteten er størst, mens flytteaktiviteten er ganske beskeden og uden noget bestemt mønster hos de øvrige aldersgrupper. Aarhus Kommune er den eneste kommune i Region Midtjylland, der har en positiv nettotilflytning blandt unge i alderen år, se kortet nederst til venstre. Omvendt er der to grupper af kommuner, som har en relativ stor nettofraflytning blandt de unge. Det er nabokommunerne til Aarhus og det er de vestjyske kommuner Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer. Aarhus Kommune er derimod den kommune, der har den relativt kraftigste nettofraflytning blandt personer mellem 25 og 39 år, og kun tre andre midtjyske kom muner har en nettofraflytning i denne aldersgruppe, se kortet nederst til højre. FLYTNINGER MELLEM REGIONER Hvert år flytter godt borgere fra de andre danske regioner til Region Midtjylregioner på lidt under personer land. Samtidig flytter lidt flere midtjyske borgere til de andre danske regioner, og regionen har dermed en beskeden negativ flyttebalance overfor de andre danske årligt. Side 8

11 Bosætning NETTOTILFLYTNING TIL REGION MIDTJYLLAND 2006 TIL 2013 EFTER REGIONER Region Syddanmark Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND Den samlede flyttebalance påvirkes især af en nettofraflytning til Region Hovedsta- og en nettotilflytning fra Region Syddanmark. Der er balance i flytningerne til den og fra Region Nordjylland og Sjælland, hvor flytninger mellem Region Midtjylland og Region Sjælland ligger på et meget lavt niveau. Flytteaktiviteten mellem regioner er hovedsageligt koncentreret omkring den yngre del af befolkningen. Unge i alderen 20 til 29 år tegner sig for 50 procent af alle flytninger ind og ud af regionen, og 75 procent af alle flytninger vedrører personer mellem 15 og 39 år. Unge i alderen 20 til 24 år flytter i stigende grad på tværs af regionsgrænserne, og det er nærliggende at antage, at der for denne aldersgruppe er en meget tæt sammenhæng mellem flyttemønsteret og ønskerne til eller mulighederne for uddannelse. Hvert år er der næsten lige mange unge i alderen 20 til 24 år, som flytter fra Regi- Midtjylland til Region Syddanmark, Nordjylland eller Hovedstaden. Derimod flyt- on ter der betydeligt flere unge til Region Midtjylland fra Region Syddanmark end fra både Region Nordjylland og fra Region Hovedstaden. FLYTNINGER MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG UDVALGTE REGIONER ÅR Region Syddanmark Region Nordjylland Region Hovedstaden Tilflytning Fraflytning Tilflytning Fraflytning Tilflytning Fraflytning KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND Side 9

12 Bosætning Resultatet er, at der er en nettotilflytning af unge fra Region Syddanmark på personer og en nettofraflytning af tilsvarende størrelse til Region Hovedstaden, mens der stort set er balance overfor Region Nordjylland. De unges nettotilflytning fra Region Syddanmark er forholdsvis konstant, mens der er tendens til, at nettofraflytningen til Region Hovedstaden bliver større år for år. Fortsætter de seneste års udvikling, er der samtidig udsigt til, at der i de kommen- de år bliver en tiltagende nettofraflytning til Region Nordjylland blandt unge i alderen 20 til 24 år. For unge i alderen 25 til 29 år er der stort set balance i flytteregnskabet overfor både Region Nordjylland og Region Syddanmark. Dog er der en mindre nettofraflytning til Region Syddanmark, som ganske givet hænger sammen med, at en rela- tiv stor del af de, der kommer til Region Midtjylland for at studere, vender hjem efter endt uddannelse. Det forholder sig anderledes overfor Region Hovedstaden, hvor der også er en stifor gende nettofraflytning blandt unge i alderen 25 til 29 år. En vigtig årsag er formentlig, at Region Hovedstaden har væsentlig større beskæftigelsesmuligheder personer med en videregående uddannelse. For alle andre aldersgrupper end de 20 til 29 årige er omfanget af flytninger til og fra de andre regioner meget beskeden. FLYTNINGER TIL OG FRA UDLANDET Som tidligere nævnt, er det først og fremmest en positiv nettoindvandring fra ud- landet, der driver befolkningsfremgangen i Region Midtjylland. Såvel indvandringen som udvandringen har været stigende i de senere år, og i 2013 forlod godt personer Region Midtjylland til fordel for en bopæl i udlan- det, mens knap personer flyttede til regionen fra udlandet. Hvert år er der godt danske statsborgere fra Region Midtjylland, som flytter til udlandet, og der er ligeledes godt danske statsborgere, der vender tilbage til Region Midtjylland efter et kortere eller længere ophold i udlandet. Dermed udgør danske statsborgere en tredjedel af al indvandring til regionen og halvdelen af al udvandring fra regionen. TOP 10 OVER INDVANDRING (VENSTRE FIGUR) OG UDVANDRING (HØJRE FIGUR) EFTER STATSBORGERSKAB. 2013, EKSKLUSIV DANSKE STATSBORGERE Rumænien Polen Polen Tyskland Tyskland Rumænien Litauen Norge Syrien Litauen Ukraine Frankrig Spanien Ukraine Norge Spanien Frankrig Island Bulgarien Indien 204 KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND Side 10

13 Bosætning 70 procent af alle udlændinge, som kommer til Region Midtjylland er europæiske statsborgere. Der kommer især mange indvandrere fra Rumænien og Polen, men derudover er indvandringen jævnt fordelt på lande fra det tidligere Øst- og Vesteuropa. Den polske indvandring toppede samtidig med højkonjunkturen i 2008, hvor polakker bosatte sig i Region Midtjylland. Siden har den polske indvandring ligget stabilt på cirka personer. Omvendt er indvandringen fra Rumænien steget kraftigt fra 350 personer i 2007 til personer i En meget stor del af flytningerne til og fra udlandet falder i første og tredje kvartal og vedrører unge i den studieaktive alder, hvorfor hovedparten af flytningerne utvivlsomt er forbundet med studerende, der ønsker at tage et eller flere semestre udenfor sit eget lands grænser. Det formodes dog, at dette hovedsageligt gælder for indvandrere fra det tidligere Vesteuropa, mens mange indvandrere fra det tidligere Østeuropa også tager til Midtjylland for at arbejde. Nedenstående figur bekræfter dette eksemplificeret ved indvandring fra Frankrig og Polen. Franskmænd kommer stort set kun i det første og andet kvartal, og kun mens de er i den studieaktive alder. Omvendt kommer polakkerne hele året rundt, og de kommer også i vid udstrækning, efter at de er fyldt 30 år. INDVANDRING 2013 FRA POLEN OG FRANKRIG EFTER ALDER (VENSTRE FIGUR) OG KVARTAL (HØJRE FIGUR) 80% 100% Frankrig 11% 70% 90% 24% 60% Polen 80% 70% 50% 60% 55% 29% 4. kvt. 40% 50% 3. kvt. 30% 40% 2. kvt. 23% 4% 30% 1. kvt. 20% 20% 30% 10% 10% 24% 0% 0% Frankrig Polen KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND Side 11

14 Mobilitet MOBILITET PENDLINGSAFSTAND Øget villighed til pendling og forbedrede pendlingsmuligheder bidrager til et mere fleksibelt arbejdsmarked. Pendlingen er generelt stigende. Der er en større andel af de beskæftigede, som pendler og pendlingsafstanden bliver længere. I Midtjylland er den gennemsnitlige pendlingsafstand fra bopæl til arbejdsplads steget fra 17,6 kilometer i 2006 til 21,3 kilometer i Selvom pendlingsafstanden bliver længere, ligger den gennemsnitlige pendlingstid meget konstant lige under en time pr. arbejdsdag. Nyere danske studier viser således, at danskerne i gennemsnit pendler 53 minutter pr. arbejdsdag, og at pendlingstiden stort set har været uændret de seneste 100 år. Selvom beskæftigelsen er faldet siden 2006, så er antallet af personer, der pendler længere end 20 kilometer til arbejdspladsen steget, mens antallet af personer, der pendler mindre end 20 kilometer til arbejdspladsen er faldet. I dag er der mere end personer i Region Midtjylland, som har mere end 50 kilometer til sin arbejdsplads. GENNEMSNITLIG PENDLINGSAFSTAND FRA BOPÆL TIL ARBEJDSPLADS FOR BE- SKÆFTIGEDE BORGERE I REGION MIDTJYLLAND Ingen pendling Indtil 5 km 5 10 km km km km km Over 50 km KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND PENDLING TIL OG FRA DE ØVRIGE REGIONER Region Midtjylland udgør et integreret arbejdsmarked, hvor 95 procent af de beskæftigede bor og arbejder i Region Midtjylland. Pendlingen til og fra de øvrige regioner er derfor relativt beskedent, selvom den er steget med 25 procent over de seneste 10 år. Som det fremgår af kortet på næste side, pendler personer ud af regionen for at komme på arbejde, mens personer pendler ind fra de andre regioner. Side 12

15 Mobilitet PENDLINGSSTRØMME I REGION MIDTJYLLAND, 2013 KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND Halvdelen af al pendling ud og ind af regionen går til og fra Region Syddanmark, hvor især Vejle Kommune trækker mange pendlere til fra Hedensted Kommune og Horsens Kommune og til dels Aarhus Kommune qua sin størrelse. Pendlingen til Region Hovedstaden er steget med 60 procent de seneste 10 år, og i dag er der stort set lige så mange midtjyske borgere, der er arbejder i Region Hovedstaden som i Region Nordjylland. Det er dog usikkert, i hvor høj grad pendlingen til Region Hovedstaden er en daglig foreteelse. PENDLING MELLEM KOMMUNER Hver dag pendler borgere i Region Midtjylland til en anden kommune i Region Midtjylland for at komme på arbejde. Når der ses bort fra Samsø Kommune og Aarhus Kommune, er der en forholdsvis tydelig tendens til, at andelen af personer, der pendler ud af kommunen er størst i Østjylland og kommunerne langs motorvej E45, mens man i højere grad bor og arbejder i den samme kommune i den vestlige del af regionen. Figuren på næste side understreger samtidig, at pendlingen ud af Region Midtjylland er meget beskeden i de fleste kommuner. Hedensted skiller sig dog i særlig grad ud i denne sammenhæng, jævnfør den store andel, der pendler til Region Syddanmark. Side 13

16 Mobilitet ARBEJDSSTED FOR BORGERE I REGION MIDTJYLLANDS KOMMUNER, 2013 Favrskov Skanderborg Odder Syddjurs Hedensted Struer Ikast Brande Silkeborg Horsens Randers Norddjurs Holstebro Herning Viborg Skive Lemvig Ringkøbing Skjern Århus Samsø Egen kommune Øvrige Midtjylland Kommuner udenfor Midtjylland 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% KILDE: DANMARKS STATISTIK, SAM-K/LINE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus Kommune er et vækstcenter, der trækker på arbejdskraft langt ud i oplandet. De umiddelbare nabokommuner er naturligvis særligt afhængige af det aarhusianske arbejdsmarked og har alle en høj nettoudpendling. Pendlingen langs motorvej E45 er støt stigende, hvilket kan mærkes i myldretrafikken. Alene i Aarhus Kommune krydses kommunegrænsen hver morgen og aften af personer, der skal ind til Aarhus Kommune og arbejde og af personer, der skal på arbejde uden for Aarhus Kommune. GRADEN AF UD- OG INDPENDLING I REGION MIDTJYLLAND, 2013 KILDE: DANMARKS STATISTIK OG REGION MIDTJYLLAND Anm.: Er beregnet som antallet af job i kommunen i forhold til antallet af beskæftigede i kommunen. Høj nettoudpendling er defineret som 20 pct. flere beskæftigede end arbejdspladser i kommunen. Mindre udpendling er defineret som mellem 0 og 20 pct. flere beskæftigede end arbejdspladser i kommunen. Og omvendt for nettoindpendlingen. Side 14

17 Mobilitet UDDANNELSE Nedenstående figurer viser ungdomsuddannelsernes placering i Region Midtjylland, og hvor lang rejsetid, der er til de forskellige ungdomsuddannelser. Første figur viser, at det er meget få steder i Region Midtjylland, at eleverne har mere end 75 minutters rejsetid. Stx (det almene gymnasium) er den ungdomsuddannelse, der er bredest repræsenteret i regionen. Transporttiden til et Hf (højere forberedelseseksamen) er lidt længere i vise dele af regionen. Side 15

18 Mobilitet Nedenstående figur viser transporttiden til HHX (handelsgymnasium) Der er lidt flere områder i regionen, der har en transporttid på mere end 75 minutter til nærmeste HTX (teknisk gymnasium). Nedenstående figur viser transporttiden til EUD (Erhvervsuddannelse) Side 16

19 Mobilitet Infrastruktur I 2007 blev Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen enige om fem prioriterede infrastrukturprojekter i Region Midtjylland. Projekterne var: En fast Kattegatforbindelse til hurtigtog og biler Letbane i Aarhus-området Motorvej mellem Herning og Holstebro Nord Udvidelse af E45 til seks spor mellem Kolding og Randers Opgradering af rute 26 til højklasset vej / motorvej mellem Aarhus og Viborg Disse prioriteringer blev i januar revideret i 2013, da der blev udarbejdet et fælles indspil til forhandlingerne om de strategiske analyser og trafikforhandlinger Prioriteringerne fra 2007 blev fastholdt, men blev yderligere konkretiseret og suppleret med: Elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aalborg veje på udvalgte strækninger på ruterne 11, 15, 16, 21 og 34 Opgradering af regionalbanerne Ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus Ny midtjysk motorvejskorridor - Hærvejsmotorvej Projekterne er markeret på nedenstående kort. Side 17

20 Mobilitet Kollektiv trafik Ændringer i demografi og bosætning har betydning for efterspørgslen efter kollektiv trafik. Udviklingen går i retning af færre kunder i den kollektive trafik i yderområder og flere kunder i og omkring de større byer. Nedenstående figur viser den forventede passagerudvikling i perioden på grund af den demografiske udvikling, initiativer på statens baner, en ny letbane i Aarhus, og nedsættelse af billetpriser uden for myldretiden. Side 18

21 Regional Udvikling

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD INDHOLD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Randers Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Randers Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Behov for vand i Region Midtjylland

Behov for vand i Region Midtjylland Behov for vand i Region Midtjylland Bjarne Madsen, Irena Stefaniak og Anders Hedetoft, CRT *Brian Lyngby Sørensen, GEUS *Finn Plauborg, Christen Duus Børgesen og Inge Toft Kristensen, Institut for Agroøkologi,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2009 VIBORG KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2009 VIBORG KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 29 VIBORG KOMMUNE - DEN STRUKTURELLE UDVIKLING I DE NÆSTE 1 ÅR Beskæftigelsesregion Midtjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. ET SAMMENHÆNGENDE ARBEJDSMARKED 2 3. ARBEJDSSTYRKEN

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere i Herning Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

KAPITEL IV YDEROMRÅDER I DANMARK

KAPITEL IV YDEROMRÅDER I DANMARK KAPITEL IV YDEROMRÅDER I DANMARK IV.1 Indledning Geografiske indkomstforskelle i Danmark Erhvervsudviklingen har betydning for, hvor vi bor Geografisk afgrænsning af yderområder Danmark er et lille land,

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport

Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport Udviklingen i cykelandelen i kommunerne Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport Cyklen er med knap 15% af alle ture en vigtig del af det danske

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere