De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse"

Transkript

1 De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse December

2 Indhold 1. Baggrund og formål Dataindsamling Databehandling Omregning af besvarelserne i spørgeskemaet til rapportens format Statistisk usikkerhed Rapportering Stikprøveplan Arriva DSB Fjern- og Regionaltog DSB S-tog Metroen Nordjyske Jernbaner Om Passagerpulsen

3 1. Baggrund og formål De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (NPT) har til formål at afdække passagerernes tilfredshed med deres rejse med den kollektive transport opdelt i henholdsvis tog (inkl. metro) og bus. Passagerpulsen bruger resultaterne fra NPT til at sætte fokus på de områder, hvor der bør ske forbedringer for at højne den generelle passagertilfredshed. Det sker blandt andet ved møder med togselskaberne og andre relevante parter. Ved disse møder sætter vi fokus på problemerne og fremhæver de gode eksempler som benchmarks og inspiration til efterfølgelse. Dataindsamlingen til NPT blev indledt første gang i december 2015 og omfattede fra begyndelsen Arriva Tog, DSB, Metro og Nordjyske Jernbaner. Fra 1. april 2017 kommer Lokaltog A/S på Sjælland med i NPT, og Passagerpulsen arbejder på, at også busserne og letbanerne kommer med på et tidspunkt. NPT gennemføres af COWI A/S for Passagerpulsen. Der er indgået en kontrakt til og med 30. september 2017, med mulighed for yderligere et år til 30. september Herefter foretages der et nyt udbud af opgaven. 2. Dataindsamling Dataindsamlingen sker løbende over året. På den måde tilstræbes det, at der indsamles 1/12 af de årlige besvarelser hver måned, dog justeret for eventuelle udsving i de månedlige passagertal. Denne fordeling gælder for det totale antal besvarelser. For det enkelte selskab vil der kunne være afvigelser, men det tilstræbes også på selskabsniveau, at opnå en så korrekt fordeling som muligt. Dataindsamlingen sker fordelt over hele året, herunder hverdage, weekender og helligdage, i tidsrummet klokken 6 til 23. COWI A/S udarbejder en plan for uddeling af spørgeskemaerne, der skal sikre, at det ønskede antal besvarelser totalt og for de enkelte strækninger og stationer opnås, og at disse er fordelt repræsentativt i forhold til passagerernes forventede fordeling på ugedage (hverdage/weekend/ helligdage) og tidspunkter på døgnet. Det er desuden COWI A/S opgave at sikre, at besvarelserne er repræsentative for fordelingen af passagerer på standard/stillekupé/1. klasse, myldretid/ikke myldretid og billettyper. Passagerpulsen vil, i samarbejde med togselskaberne, løbende kontrollere, at dette er tilfældet. Antallet af spørgeskemaer, der uddeles på de enkelte strækninger/stationer vil løbende blive tilpasset, så det afspejler fordelingen af passagerer på strækningerne/stationerne. COWI A/S interviewere vil som udgangspunkt køre med på hele togstrækninger, fra startstation til slutstation, for at sikre, at alle passagerer har mulighed for at deltage i undersøgelsen, uanset hvor de stiger på og af toget på strækningen. Dataindsamlingen foregår ved uddeling af papirspørgeskemaer til passagererne på de aktuelle stationer og strækninger. Uddelingen af spørgeskemaer foretages af COWI A/S interviewere. Uddelingen kan ske på stationerne eller på toget afhængigt af hvad der giver den bedste sikkerhed i 3

4 dataindsamlingen, og sikrer opnåelse af det ønskede antal besvarelser pr. strækning og/eller station. Uddelingerne sker efter et tilfældighedsprincip, der sikrer, at alle passagerer, der stiger på et tog på en bestemt station, har samme sandsynlighed for at blive tilbudt et spørgeskema. Passagererne har mulighed for at færdiggøre deres besvarelse af spørgeskemaet umiddelbart før afslutningen af deres rejse, eller efter, hvis de måtte ønske det. Passagerpulsen vil gerne have hele rejseoplevelsen med. Derfor bliver der udleveret en frankeret svarkuvert sammen med spørgeskemaet. Passagererne kan vælge at aflevere det udfyldte spørgeskema til intervieweren, hvis de ønsker det. Intervieweren må ikke opfordre passagererne til at gøre dette. Som et alternativ til besvarelsen på papir tilbyder COWI A/S også, at man kan svare elektronisk på spørgeskemaet. Enten ved brug af en QR-kode (og en efterfølgende besvarelse på en smartphone eller tablet) eller ved brug af en URL (og en efterfølgende besvarelser på en PC). COWI A/S overvåger hele tiden antallet af indkomne besvarelser og justerer eventuelt uddelingsplanerne, hvis de opsatte mål ikke nås. 3. Databehandling De indleverede besvarelser scannes og kontrolleres for anvendelighed. Kun besvarelser hvor mindst 2/3 af alle spørgsmål er udfyldt indgår i rapporteringen af De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (NPT). Herefter kontrolleres besvarelserne for konsistens, således at det sikres, at det f.eks. kun er de passagerer, der har cyklet til stationen, der har svaret på spørgsmålet om tilfredshed med cykelparkeringen. Eventuelle svar på spørgsmål, der ikke skulle have været svaret på, renses bort, men resten af passagerens besvarelse bevares. Efter kvalitetstjekket vejes besvarelserne på selskabsniveau, med udgangspunkt i kendte passagertal for de enkelte strækninger og stationer, fordelt på hverdage og weekender, og tidsbånd på dagen. Det sker for at sikre, at besvarelser fra f.eks. pendlere i morgenmyldretiden ikke kommer til at repræsentere fritidsrejsende i weekenden. Togselskaberne samarbejder med Passagerpulsen og COWI A/S i denne forbindelse. 3.1 Omregning af besvarelserne i spørgeskemaet til rapportens format I spørgeskemaet, som ligger til grund for tilfredshedsundersøgelsen, har vi brugt en skala, der består af tallene 0-10, hvor 0 angiver den lavest mulige tilfredshed og 10 den højest mulige tilfredshed. Vi har i rapporten valgt at inddele passagerernes besvarelser ud fra, hvor stor en andel, der er henholdsvis tilfreds/meget tilfreds, hverken tilfreds eller utilfreds, utilfreds/meget utilfreds. Denne inddeling er valgt, fordi det gør resultaterne mere brugervenlig end angivelsen af et gennemsnitstal for kundetilfredsheden: Tilfreds + meget tilfreds: 7-10 Hverken tilfreds eller utilfreds: 4-6 Utilfreds + meget utilfreds: 0-3 Opdelingen er foretaget ved en samlet vurdering af: 1) hvordan skalaen anvendes af de passagerer, der har besvaret spørgeskemaet, og 2) hvordan et 4

5 udvalg af passagerer, der rejser med kollektiv transport opfatter skalaen. Når vi ser på resultaterne, kan vi konkludere, at 5 bliver opfattet som det absolutte midtpunkt på skalaen, idet kategorien 5 anvendes langt hyppigere end både 4 og 6. Kategorien 6 anvendes mindre hyppigt end 5 og 7, hvilket indikerer en mulig grænse fra en neutral holdning til en begyndende tilfredshed. Fordelingen af passagerernes besvarelser er venstreskæv. Det betyder, at der er en større andel, der har angivet en høj tilfredshed end en lav tilfredshed. Anvendelsen af skalaen viser derfor ikke med sikkerhed, om skalaen opfattes symmetrisk eller asymmetrisk i relation til tilfredshed og utilfredshed, selvom 5 opfattes som et naturligt midtpunkt. I forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen har vi gennemført en særskilt undersøgelse blandt 685 brugere af kollektiv transport. Årsagen er, at vi ville undersøge passagerernes forståelse af skalaen, inden vi begyndte at bruge den. I undersøgelsen har vi spurgt ind til tilfredsheden med den senest gennemførte togrejse, og bedt deltagerne om at angive deres tilfredshed på to forskellige skalaer skalaen er vist præcist som i NPT spørgeskemaet, dvs. uden yderligere forklaring end selve spørgsmålet. 1-5 skalaen er vist med tilhørende forklaring til hvert punkt på skalaen, dvs. 1 Meget utilfreds, 2 Utilfreds, 3 Hverken tilfreds eller utilfreds, 4 tilfreds og 5 Meget tilfreds. Undersøgelsen er gennemført som en såkaldt split sample, hvor halvdelen af deltagerne er blevet bedt om først at angive deres tilfredshed på 0-10 skalaen og herefter på 1-5 skalaen. Den anden halvdel er blevet bedt om at angive deres tilfredshed på de to skalaer i den omvendte rækkefølge. Resultaterne viser, at kategorien 4 af nogle svarpersoner opfattes som utilfreds, mens andre opfatter kategorien som hverken tilfreds eller utilfreds. Noget tilsvarende gør sig gældende for kategorien 6, hvor opfattelsen er delt mellem tilfreds og hverken tilfreds eller utilfreds. Kategorien 3 bliver opfattet næsten entydigt som utilfreds, mens 7 opfattes som tilfreds. Disse resultater indikerer, at tallet 5 er skalaens midtpunkt, idet en neutral holdning og begyndende utilfredshed og tilfredshed ligger i intervallet 4-6. På den baggrund har vi valgt at opdele skalaen i intervallerne 0-3, 4-6 og Statistisk usikkerhed Antallet af besvarelser har betydning for sikkerheden i resultaterne. Jo flere besvarelser jo mere sikre er resultaterne. Indenfor statistik måles sikkerheden ved hjælp af et såkaldt konfidensinterval angivet ved en procentsats indenfor hvilket en given svarandel kan variere. Dette kaldes den statistiske usikkerhed. Flere besvarelser giver et mindre interval indenfor hvilket en given svarandel kan variere og dermed mindre statistisk usikkerhed. Det antages normalt, at stikprøven følger en normalfordeling, hvor den statistiske usikkerhed er størst for en svarandel på 50 % og faldende i op- og nedadgående retning. Forudsætningen om normalfordeling er fuldt ud gældende for de tilfredshedsmål, der indgår i rapporten for De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (NPT). 5

6 Forholdet mellem stikprøvestørrelse og usikkerhed er dog ikke lineært, idet man for at halvere den statistiske usikkerhed må indsamle 4 gange så mange besvarelser. Denne sammenhæng er vist i nedenstående figur, hvor antal besvarelser vises på x-aksen og den statistiske usikkerhed målt i procent vises på y-aksen. Figur 1 Der anvendes et signifikansniveau på 95 %. Det betyder, at den statistiske usikkerhed målt i procent med 95 % sandsynlighed er korrekt. Eksempel: For en stikprøve på 100 besvarelser er der angivet svarandel på 25 %. Den statistiske usikkerhed for denne svarandel er 8,5 %-point, hvilket betyder, at svarandelen med 95 % sandsynlighed ligger indenfor intervallet 16,5 % og 33,5 %. Dette og andre eksempler er vist i tabel 1 og 2 på næste side. Tabel 1: Maksimal statistisk usikkerhed for forskellige stikprøvestørrelser Stikprøvestørrelse Usikkerhed (+/-) 25 19,6 % points 50 13,9 % points 100 9,8 % points 200 6,9 % points 500 4,4 % points ,1 % points ,2 % points ,4 % points 6

7 Tabel 2: Statistisk usikkerhed for en stikprøvestørrelse på 100 og forskellige andele Svarandel Usikkerhed (+/-) Sandsynlig værdi 5% 4,3 % points 0,7% - 9,3% 10% 5,9 % points 4,1% - 15,9% 25% 8,5 % points 16,5% - 33,5% 50% 9,8 % points 40,2% - 59,8% 75% 8,5 % points 66,5% - 83,5% 90% 5,9 % points 84,1% - 95,9% 95% 4,3 % points 90,7% - 99,3% På samme måde kan der beregnes statistisk usikkerhed og et konfidesinterval for to forskellige uafhængige andele. I NPT rapporten sker dette ved sammenligning af svarandele for hvert tilfredshedsspørgsmål for forskellige perioder, både i forhold til forskellen mellem denne og forrige periode og i forhold til samme periode året før. Hvis forskellen mellem de to andele ligger udenfor konfidensintervallet, er de to andele med 95 % sandsynlighed forskellige fra hinanden. Eller udtrykt på en anden måde: der er kun 5 % sandsynlighed for, at forskellen mellem de to andele skyldes tilfældigheder eller målefejl. 5. Rapportering Resultaterne af De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (NPT) offentliggøres hvert halve år. Sommerhalvåret dækker perioden 1. april til 30. september. Vinterhalvåret dækker perioden 1. oktober til 31. marts. Den første rapport dækkede dog kun perioden fra ultimo december 2015 til 31. marts Denne rapport var derfor baseret på i alt ca besvarelser mod normalt ca besvarelser. Besvarelserne i den første periode blev dog indsamlet med samme krav til repræsentativitet, som de øvrige perioder, men der er en lidt forhøjet statistisk usikkerhed grundet de færre besvarelser. Passagerpulsen vurderer, at resultaterne for den første periode var fuldt valide for togselskaberne totalt set, men at der vil være en større usikkerhed i den første rapport, hvis man ønsker at nedbryde den på de enkelte delstrækninger. NPT rapporterne indeholder en detaljeret gennemgang af passagerernes tilfredshed med de målte tilfredshedsfaktorer. Resultaterne bliver både vist totalt og opdelt på selskaber og strækninger, således at det er muligt at sammenligne selskaberne totalt og nedbrudt på selskabets strækninger. Dette gælder for alle de strækninger, hvor datagrundlaget er tilstrækkeligt. NPT rapporterne bliver offentliggjort medio juni og medio december. Offentliggørelsen sker på Passagerpulsens hjemmeside og ved at rapporterne sendes direkte til de selskaber, der indgår i NPT. 7

8 6. Stikprøveplan 6.1 Arriva For Arriva tilstræbes en fordeling med 83 % besvarelser fra hverdagsrejser og 17 % besvarelser fra weekendrejser. Besvarelser pr. Strækning halvår TOTAL 2400 Struer -Aarhus 500 Struer-Thisted 200 Skjern - Struer 300 Skjern - Esbjerg 300 Esbjerg -Tønder 300 Aarhus - Skjern 600 Varde - Nr. Nebel 200 *) *) Der tilstræbes 200 besvarelser pr. halve år uden krav om, at det skal være repræsentativt på kvartalsniveau. 6.2 DSB Fjern- og Regionaltog For DSB F/R tilstræbes en fordeling med 83 % besvarelser fra hverdagsrejser og 17 % besvarelser fra weekendrejser. Besvarelser pr. Strækning halvår TOTAL 8800 DSB Øresund 400 EuroCity: Aarhus Padborg 400 EuroCity: København Rødby F. 400 IC Bornholm: København Ystad 400 Regional: København Roskilde 400 Regional: Roskilde - Køge - Næstved 400 Regional: Roskilde Nykøbing F. 400 Regional: Roskilde - Holbæk/Kalundborg 400 Regional: Odense Svendborg 400 Regional: Odense Middelfart/Fredericia 400 Regional: Aarhus - Grenå 200 Regional: Aarhus - Odder 200 Regional: Herning Holstebro 400 Lyntog: København Århus 400 InterCity: København Korsør 400 InterCity: Nyborg Middelfart 400 InterCity: Vejle Århus 400 InterCity: Lunderskov Tinglev 400 Intercity: Århus Struer 400 InterCity: Hadsten Randers Aalborg (incl. Regional: Aalborg nærbane) 400 InterCity/Regional: Aalborg Frederikshavn 400 InterCity: Kolding Esbjerg 400 InterCity: Vejle Struer - Thisted 400 8

9 6.3 DSB S-tog For DSB S-tog tilstræbes en fordeling med 83 % besvarelser fra hverdagsrejser og 17 % besvarelser fra weekendrejser. Station Besvarelser pr. halvår Besvarelser TOTAL 3700 Station pr. halvår Albertslund 60 Karlslunde 20 Allerød 40 KB Hallen 20 Avedøre 30 Kildebakke 20 Bagsværd 30 Kildedal 20 Ballerup 80 Klampenborg 20 Bernstorffsvej 20 København H 240 Birkerød 40 Køge 40 Bispebjerg 30 Langgade 20 Brøndby Strand 20 Lyngby 110 Brøndbyøster 30 Malmparken 20 Buddinge 30 Måløv 30 Charlottenlund 20 Nordhavn 80 Danshøj 20 Ny Ellebjerg 30 Dybbølsbro 60 Nørrebro 70 Dyssegård 20 Nørreport 360 Egedal 20 Ordrup 20 Emdrup 30 Peter Bangs Vej 20 Enghave 40 Ryparken 40 Farum 30 Rødovre 30 Flintholm 80 Sjælør 40 Frederikssund 30 Skovbrynet 20 Friheden 40 Skovlunde 20 Fuglebakken 30 Solrød Strand 30 Gentofte 20 Sorgenfri 20 Glostrup 80 Stengården 20 Greve 30 Stenløse 20 Grøndal 20 Svanemøllen 80 Hareskov 20 Sydhavn 30 Hellerup 100 Taastrup 40 Herlev 60 Valby 110 Hillerød 70 Vallensbæk 20 Holte 40 Vangede 20 Hundige 40 Vanløse 70 Husum 30 Veksø 20 Hvidovre 30 Vesterport 110 Høje Taastrup 40 Vigerslev Allé 30 Ishøj 50 Virum 20 Islev 20 Værløse 30 Jersie 20 Ølby 30 Jyllingevej 20 Ølstykke 20 Jægersborg 20 Østerport 110 Ålholm 20 Åmarken 20 9

10 6.4 Metroen For Metroen tilstræbes en fordeling med 80 % besvarelser fra hverdagsrejser og 20 % besvarelser fra weekendrejser. Besvarelser pr. Station halvår TOTAL 2400 Vanløse 120 Flintholm 100 Lindevang 80 Fasanvej 80 Frederiksberg 120 Forum 120 Nørreport 340 Kongens Nytorv 160 Christianshavn 160 Amagerbro 120 Lergravsparken 80 Øresund 80 Amager Strand 80 Femøren 80 Kastrup 80 Lufthavnen 120 Islands Brygge 80 DR Byen 80 Sundby 80 Bella Center 80 Ørestad 80 Vestamager Nordjyske Jernbaner For Nordjyske Jernbaner tilstræbes en fordeling med 85 % besvarelser fra hverdagsrejser og 15 % besvarelser fra weekendrejser. Besvarelser pr. Strækning halvår TOTAL 400 *) Hjørring-Hirtshals 200 Frederikshavn-Skagen 200 *) Der tilstræbes 200 besvarelser pr. halve år uden krav om, at det skal være repræsentativt på kvartalsniveau. 10

11 7. Om Passagerpulsen Kort om Passagerpulsen Passagerpulsen varetager passagerernes interesser og arbejder for at gøre det nemmere for trafikselskaber og politikere at få viden om passagererne og deres syn på, hvad der er god kollektiv transport. Udgangspunktet er brugerne af den kollektive transport, og med "passageren i centrum" gennemføres nationale undersøgelser om passagerens rejse fra dør til dør samt en række temaundersøgelser. Passagerpulsen startede 1. oktober For yderligere information om De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (NPT) kontakt Analyseansvarlig Lars Wiinblad Analysemedarbejder Anders Albrechtsen Foto: Ulrik Jantzen Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk Fiolstræde 17B Postboks København K Tlf.: Mail: Web: passagerpulsen.taenk.dk 11

12 12

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat 18 28 38 48 58 08 28 38 48 58 08 18 47 57 07 17 27 50 00 10 20 30 40 20 30 40 50 00 10 Hillerød Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby Jægersborg Gentofte Bernstorffsvej

Læs mere

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum 18 28 38 48 58 08 31 41 51 01 11 21 47 57 07 17 27 58 08 18 28 38 48 20 30 40 50 00 10 Køge Hillerød - ma-fr 5.02-0.22 5.52-18.32 lø 5.02-0.22 10.32-17.12 sø og hldg 6.02-0.22 - Køge ma-fr 5.22-0.42 6.12-18.52

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Notat Projekt: 1529 Samfundsøkonomisk screening af Øresundsmetroen Dato: 23.

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 20/09 2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk og der i øvrigt er risiko for overskridelse

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning En stor del af passagererne i den kollektive trafik benytter mere end et

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2015

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2015 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2015

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2015 MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf.

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf. DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 11.01.2009 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Tlf. 33 54 09 33 Ansvarshavende: DSB Planlægning & Trafik Sølvgade 40. 1349 København

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JUNI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 356 Offentligt Notat Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Frederiksholms Kanal 27 1220 Kbh Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2017

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2017 MÅNEDS- RAPPORT AUGUST I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2016

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2016 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2016

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2016 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2016

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2016 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2017

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2017 MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2016

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2016 MÅNEDS- RAPPORT APRIL I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter :

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : DSB S-tog a/s Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog Gyldig fra 08.01.2006 Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : Bx udgår som personførende tog A+ forlænges til Bud ma-fr F+ forlænges

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2015

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2015 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2016

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2016 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S11. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S11. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 09.01.2011 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Ansvarshavende: DSB Trafikplanlægning Sølvgade 40. 1349 København K TKS 100 2 Indhold

Læs mere

Punktlighed for Tog og Metro

Punktlighed for Tog og Metro Punktlighed for Tog og Metro September 2017 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Resumé... 4 3 Måling af togenes punktlighed på Fjern- og S-banen... 7 3.1 Fjernbanen... 7 3.2 S-banen... 8 3.3 Arriva tog...

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Kontakt til togselskaberne

Kontakt til togselskaberne Kontakt til togselskaberne En undersøgelse af, hvordan passagererne vil kontakte togselskabet, hvis de, når de står på perronen, er i tvivl om noget i forbindelse med deres rejse, f.eks. om deres billet

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum

Farum. Østerport. Hillerød. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum Hillerød Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat Dagtimer ma-fr Daytime Mon-fri 18 28 38 48 58 08 31 41 51 01 11 21 47 57 07 17 27 58 08 18 28 38 48 20 30 40 50 00 10 Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 17 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 17 Offentligt Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 17 Offentligt Bilag 1 S-tog pr. 20. min. - hverdage Hverdag Grundbetjening Supplement Ekstra kørsel TRM Plan Faktisk Plan Faktisk TRM Plan Faktisk Plan Faktisk

Læs mere

Perronnummer. Spornummer

Perronnummer. Spornummer Banedanmarks Netredegørelse 2016 Bilag 3.6 Rev. 27.04.2015. Perronlængder og -højder TIB nummer Stationsnavn Perronnummer Spornummer 1 København H (Fjern Syd) 3 5 310 55 1 København H (Fjern Syd) 3 6 310

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Egelundsvej 5 2620 Albertslund Shell / 7-Eleven 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 07:00-22:00 07:00-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 Roskildevej 117 2620 Albertslund

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog)

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) Sommer 2016 (April til september 2016) 1 NORDISK MILJØMÆRKNING Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B 1017 København K T +45 7741 7741

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Digitale Netværk... 3 Abribus... 4 Railboards... 5 Retail & Convenience... 6

Digitale Netværk... 3 Abribus... 4 Railboards... 5 Retail & Convenience... 6 Prisliste 2017 Indhold Digitale Netværk... 3 Abribus... 4 Railboards... 5 Retail & Convenience... 6 Side 2 Digitale netværk 2017 1 Digitalt Netværk skærme Share of Time pr. stk. * DSB 93 16,66% 2.200 204.600

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13

TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13 TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13 2 Afsnit 1 TKS K13 TKS K13 Afsnit 1 3 Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad 4 Afsnit

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

S-tog køreplan Gælder fra 14. december 2003

S-tog køreplan Gælder fra 14. december 2003 S-tog køreplan Gælder fra 14. december 003 H H+ rederikssund Ølstykke Gl. Toftegård 7 94 85 74 63 53 4 31 Stense Veksø Kildedal Bx B+ B Måv C 66 54 43 3 6 5 41 31 Sjær 9 8 71 61 51 41 30 0 99 89 77 67

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ISBN:

Læs mere

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup OTM prognose Sagsnr. 31004 Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af COH Kontrolleret af Godkendt Dato 12.11.2011 Scenarie: Opsætning: Result Soceco Traffi Car supply Pu supply Extern 5001Q200 5000Q_01

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers hed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning Der har i de senere år været meget snak om togselskabernes rettidighed i pressen og på de sociale

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden

Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden Ønsker fra DSB S-tog til Banedanmark og Trafikstyrelsen Analyseret for DSB S-tog af ATKINS Udgangspunktet Ny S-togskøreplan til august 2007 Nye S-tog

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Kriegers Flak AC Oversigtskort - projektområde

Kriegers Flak AC Oversigtskort - projektområde Holbæk Stenløse Værløse Kongens Lyngby Charlottenlund Bagsværd Gentofte Måløv runedre borg Hellerup Herlev Ballerup Bispebjerg Skovlunde Brønshøj Østerbro Nørrebro Vanløse København RødovreFrederiksberg

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Cykelstrategi Københavns Befæstning

Cykelstrategi Københavns Befæstning Cykelstrategi Københavns Befæstning Et samarbejde mellem Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Rødovre, København, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommune November 2010 2 / Københavns befæstning Cykelstrategi

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Kommercielkredsens vedtægter

Kommercielkredsens vedtægter Kommercielkredsens vedtægter 0. Navn og hjemsted. Kredsens navn er Kommercielkredsen. Kredsen har hjemsted i Københavns kommune 1. Kredsens formål Kredsens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby

1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby 1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby Til Leje Lottenborgvej 24 2800 Kgs. Lyngby Flotte klassiske kontorlokaler i grønne omgivelser Mulighed for kreativt storrumsmiljø Stort lysindfald

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Transportudvalget -13 TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev der foretaget 28,8 mio. rejser på S-banen, hvilket er en stigning på 1,2 mio. rejser i forhold

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Effekt Der forventes i forsøgsperioden at der afhentes ca cykler.

Effekt Der forventes i forsøgsperioden at der afhentes ca cykler. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Renhold NOTAT INTENSVERET CYKELOPRYDNING September 2016 til april 2017 Baggrund KK ønsker at intensivere cykeloprydningen ved S-togs og Metrostationer

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Vinter 2016 (Januar til marts 2016) 1 NORDISK MILJØMÆRKNING Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B 1017 København K T +45 7741 7741 E-mail:

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere