Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.)"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.) 1 I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 3. marts 2004, som ændret ved 9 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 8 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og 29 i lov nr. 524 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. I 10, stk. 2, nr. 3, ændres postvirksomhed til: postbefordring. 2. I 10, stk. 3, udgår, herunder Post Danmark ophæves. 4. I 20, stk. 1, udgår i øvrigt , stk. 1, nr. 3, affattes således: 3) køn, fødselsdato samt fødselsregistreringssted, 6. I 20, stk. 1, nr. 8, ændres vielsesdato til: civilstandsdato. 7. I 20 indsættes som stk. 2 og 3: Stk. 2. Ved anmeldelse af tilflytning fra et andet nordisk land skal der endvidere gives oplysning om vedkommendes personnummer samt hidtidige bopælskommune i fraflytningslandet. Stk. 3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og vedkommende kommunalbestyrelse skal til registreringsmyndighederne i et andet nordisk fraflytningsland give de oplysninger, som er nødvendige for disse ved vurderingen af bopælsspørgsmålet. 8. I 21, stk. 1 og 4, ændres 19 og 20 til: I 21 indsættes som stk. 5: Stk , stk. 3-6, og 13, stk. 1, finder tillige anvendelse ved anmeldelse af tilflytning fra udlandet. 10. I 24, stk. 1, 1. pkt., ændres 25, stk. 3 til: 25, stk. 2, og i 24, stk. 1, 4. pkt., og stk. 7, ændres 25, stk. 2 til: 25, stk I 24, stk. 5, indsættes efter udrejst :, jf. dog 25, stk I 25 ophæves stk. 1. Stk. 2-4 bliver herefter stk I 25, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår, eller at der ikke skal ske registrering på grund af tilflytningslandets bestemmelser om eksterritoriale personer. 14. I 25, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres Kommunalbestyrelsen til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet og vedkommende kommunalbestyrelse, og jf. stk. 2 og 3 ændres til: jf. stk. 1 og 2.

2 2 15. I 26 indsættes som stk. 5: Stk , stk. 3-6, og 13, stk. 1, finder tillige anvendelse ved anmeldelse af fraflytning til udlandet. 16. I 30, stk. 2, udgår stk. 1 og 2,. 17. I 38, stk. 3, og 42, stk. 3, ændres Selskaber og pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed samt pengeinstitutter ved administration af opsparing i pensionsøjemed, jf. kapitel 9 a i lov om banker og sparekasser, til: Forsikringsselskaber og pensionskasser omfattet af lov om finansiel virksomhed samt pengeinstitutter ved administration af opsparing i pensionsøjemed i henhold til lov om finansiel virksomhed,. 18. I 57, stk. 1, nr. 3, ændres 19 og 20 til: 20, stk. 1 og 2, og 26, stk Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Dog træder 1, nr. 1, 2, 9 og nr i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

3 3 1. Lovforslagets hovedindhold Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Hovedformålet med lovændringen er en forenkling af reglerne for anmeldelse af flytning mellem nordiske lande, således at Danmark kan tiltræde den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering, hvorved der bl.a. sker en afskaffelse af de internordiske flyttepapirer. Der henvises til afsnit 2 nedenfor. Formålet er herudover at tilvejebringe hjemmel til at pålægge bødestraf for at afgive forkerte oplysninger om flytning også til udlandet m.m. Der henvises til afsnit 3 nedenfor. Endelig er formålet at bestemme, at visse regler for anmeldelse af indenlandske flytninger tillige skal omfatte anmeldelse af tilflytning fra og fraflytning til udlandet, at regulere spørgsmål om bortfald af markedsføringsbeskyttelse, samt at foretage konsekvensrettelser som følge af ændringer af andre love. Der henvises til afsnit 4 nedenfor. 2. Forenkling af reglerne ved anmeldelse af flytning mellem nordiske lande De væsentligste dele af lovforslaget vedrører en ændring af reglerne for tilflytning fra og fraflytning til udlandet med henblik på Danmarks tiltræden af den nye nordiske overenskomst om folkeregistrering. Der var i 2004 tale om ca tilflytninger fra og fraflytninger til andre nordiske lande Baggrund Under det svenske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2003 iværksattes en undersøgelse af grænsehindringer for den fri bevægelighed mellem de nordiske lande, hvor man bl.a. blev opmærksom på, at det kan tage lang tid for personer, som flytter inden for Norden, at få tildelt et personnummer i tilflytningslandet. De nordiske samordningsministre iværksatte på den baggrund et fælles nordisk arbejde med sigte på et forslag om forenkling af reglerne for anmeldelse af flytning mellem de nordiske lande, således at personnummer normalt kan tildeles inden for nogle få dage. Arbejdet mundede ud i et forslag til Nordisk Ministerråd om ændring af den nordiske overenskomst om folkeregistrering, hvorefter information om flytning fra et nordisk land til et andet - i modsætning til i dag skal kunne kommunikeres direkte mellem folkeregistreringsmyndighederne i henholdsvis fraflytningslandet og tilflytningslandet. Overenskomsten blev undertegnet af de nordiske samarbejdsministre den 1. november 2004 i Stockholm og er gengivet som bilag til lovforslaget Gældende ret Den gældende internordiske overenskomst af 8. maj 1989 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om folkeregistrering omfatter personer, der er registreret som bosat i et nordisk land, og som har til hensigt at flytte til, eller som er flyttet til et andet nordisk land. Overenskomsten trådte i kraft den 1. oktober 1990 og afløste den hidtidige overenskomst, som havde været gældende siden Overenskomsten er tiltrådt af Færøerne og Grønland. En person, der flytter, har efter overenskomsten pligt til at anmelde flytning til den lokale registreringsmyndighed i fraflytningslandet, som skal udstede internordiske flyttepapirer til vedkommende. Den flyttende skal medbringe flyttepapirerne og aflevere disse til den lokale registreringsmyndighed i tilflytningslandet. Er den flyttende ikke i besiddelse af internordiske flyttepapirer, skal den lokale registreringsmyndighed selv rekvirere disse hos den lokale registreringsmyndighed i fraflytningslandet, hvilket kan forsinke tildelingen af personnummer. Registreringen i tilflytningslandet kan kun foretages på grundlag af de internordiske flyttepapirer, som indeholder oplysninger om vedkommende til brug for registreringen som tilflyttet. I

4 forbindelse med folkeregistreringen tildeles personen et personnummer i tilflytningslandet, medmindre den pågældende gennem tidligere ophold allerede har et sådant. Så snart registreringen er foretaget, skal den lokale registreringsmyndighed i fraflytningslandet underrettes herom ved brug af de internordiske flyttepapirer, hvorefter denne skal registrere vedkommende som fraflyttet landet. Fraflytningslandet kan ikke registrere vedkommende som udrejst, før tilflytningslandet har accepteret at registrere vedkommende som indrejst. Som fraflytningsdato benyttes tilflytningslandets registrerede tilflytningsdato. Overenskomsten forpligter herudover de kontraherende lande til at give underretning om de beslutninger, der foretages, og til gensidigt på forespørgsel at give hinanden de oplysninger, som må antages at være nødvendige for bedømmelsen af bopælsspørgsmål. Overenskomsten er i Danmark implementeret ved særlige bestemmelser i CPR-loven for registrering af til- og fraflytning fra andre nordiske lande. For så vidt angår tilflytning fra et andet nordisk land i lovens 19, og for så vidt angår fraflytning til et andet nordisk land i lovens 25 og 26, stk Indhold Med lovforslagets 1, nr. 3-8 og 10-14, forslås det at ændre CPR-loven, således at denne bringes i overensstemmelse med den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering. Vedtagelsen af dette lovforslag anses for at indeholde et stiltiende samtykke til ratifikation af denne overenskomst. Herefter vil indenrigs- og sundhedsministeren på vegne af Danmark tiltræde overenskomsten. Det er med den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering som hidtil formålet at bevare Norden som ét registreringsområde i folkeregistreringsmæssig forstand. Der er således ikke lagt op til en ændring af de grundlæggende principper i den gældende overenskomst om, at en person kun er bopælsregistreret ét sted i Norden, at det er indflytningslandets regler, der er afgørende for, om en person skal anses for bosat i tilflytningslandet, og at det er den lokale registreringsmyndighed i tilflytningslandet, der tager stilling hertil. Den væsentligste ændring i forhold til den gældende overenskomst er afskaffelsen af de internordiske flyttepapirer, jf. lovforslagets 1, nr. 3 og 12. Den flyttende skal herefter ikke afhente papirerne hos den lokale registreringsmyndighed i fraflytningslandet, der således også fritages for at udstede disse. Registreringen af en flytning til et andet nordisk land skal heller ikke afvente rekvisition af sådanne papirer i de situationer, hvor borgeren ikke selv medbringer disse. Såfremt betingelserne for registrering som tilflyttet er til stede, kan folkeregistrering og tildeling af personnummer i tilflytningslandet således foretages straks på samme måde som ved tilflytninger fra ikke-nordiske lande. Lovforslagets 1, nr. 4, 8 og 10, er konsekvensrettelser som en følge af afskaffelsen af de internordiske flyttepapirer. Når der er truffet afgørelse om, hvorvidt der skal ske en registrering eller ej i tilflytningslandet, skal registreringsmyndigheden i tilflytningslandet som hidtil underrette fraflytningslandet herom. Med den gældende flytteordning kan der være problemer forbundet med at finde den lokale registreringsmyndighed i fraflytningslandet, som efter den gældende overenskomst skal have tilsendt underretning om en persons registrering, særligt hvis der ikke medbringes internordiske flyttepapirer. Underretninger skal derfor efter den nye overenskomst sendes til den centrale (eller en særlig udpeget) folkeregistreringsmyndighed i fraflytningslandet, som har til opgave at videresende underretningen til den lokale registreringsmyndighed, hvor den flyttende senest har været registreret. Kommunikationen mellem de nordiske folkeregistreringsmyndigheder vil således ske ved direkte kommunikation mellem de centrale (eventuelt særligt udpegede) folkeregistreringsmyndigheder i de 5 nordiske lande, dvs. Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor, Befolkningsregistercentralen i Finland, Nationalregistret i Island, Skattedirektoratet i Norge og Skatteverket i Sverige. 4

5 Ved en flytning fra Danmark til et af de andre nordiske lande vil dette eksempelvis betyde, at registreringsmyndigheden dér skal sende ovenstående underretning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor, som videreformidler underretningen til fraflytningskommunen. Hensigten med at samle underretningerne om registrering eller afslag herpå hos de centrale registreringsmyndigheder er herudover at skabe grundlag for, at underretning kan foregå elektronisk via de centrale registreringsmyndigheder. Såfremt dette ikke er muligt for alle de kontraherende lande fra ikrafttrædelsen af overenskomsten, er det i den nye overenskomst bestemt, at informationsudvekslingen kan ske ved direkte elektronisk kommunikation med de centrale registreringsmyndigheder i de kontraherende lande, som har aftalt dette. Udover underretning om, hvorvidt der skal sker en registrering som tilflyttet eller ej, skal der som hidtil gives underretning, hvis registreringsmyndighederne i tilflytningslandet efterfølgende ophæver en tidligere truffet afgørelse om registrering af tilflytning. De kontraherende lande er herudover fortsat forpligtede til på forespørgsel gensidigt at udveksle oplysninger til brug for fastlæggelsen af bopælsspørgsmål. Lovforslagets 1, nr. 7 og 14, skal sikre, at der kan ske den fornødne udveksling af oplysninger til opfyldelse af overenskomsten. Herudover foreslås der med lovforslagets 1, nr. 5 og 6, en justering af de oplysninger, der skal gives ved anmeldelse af tilflytning fra udlandet, således at der skal afgives oplysning om køn og civilstandsdato ved tilflytning fra såvel nordiske som ikke-nordiske lande. Hermed harmoniseres reglerne om tilflytning fra ikke-nordiske lande med reglerne i den internordiske folkeregistreringsoverenskomst. Endelig foreslås det med lovforslagets 1, nr. 11 og 13, at præcisere, at den internordiske folkeregistreringsoverenskomst omfatter alle fraflytninger fra Danmark til et andet nordisk land, og således også fraflytning af personer ansat i den danske stat, som er beordret til tjeneste i et andet nordisk land. 3. Bødestraf for afgivelse af forkerte oplysninger om en flytning til udlandet m. m Baggrund CPR-lovens 57 fastsætter bødestraf for visse nærmere angivne overtrædelser af CPR-loven, men omfatter ikke afgivelse af forkerte oplysninger om en flytning til udlandet, bortset fra for sen anmeldelse af udrejse Gældende ret CPR s funktion som et grundregister for de offentlige myndigheder indebærer, at oplysningerne i CPR ofte lægges uprøvet til grund i den daglige administration. Der er tillige på nogle områder tillagt oplysninger i CPR retsvirkninger i anden lovgivning. Det er derfor vigtigt at sikre, at de registrerede oplysninger er korrekte, uanset at det inden for en lang række lovområder er forudsat, at der skal foretages en særskilt bedømmelse af bopælsspørgsmålet uafhængigt af registreringen i CPR. Praksis viser imidlertid, at registreringen i CPR ofte bliver lagt til grund ved afgørelsen af en persons bopæl inden for et andet sagsområde. Baggrunden for, at der er fastsat mulighed for at pålægge en person bøde for overtrædelse af dennes pligter efter CPR-loven, er således at sikre korrekte oplysninger i CPR. Efter lovens 57 kan en person, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder de deri anførte bestemmelser, pålægges bøde herfor. Som eksempel kan anføres, at en person, der anmelder for sen flytning, kan straffes med bøde, ligesom en person, der afgiver forkerte oplysninger i forbindelse med en indenlandsk flytning eller en tilflytning, kan straffes med bøde. I lovgivningen om folkeregistrering forud for CPR-loven fandtes en opsamlingshjemmel til at straffe en person med bøde for at afgive urigtige oplysninger til folkeregisteret. I CPR-loven, som trådte i kraft den 1. juli 2000, er det i lovens 57 udtrykkeligt angivet, hvilke overtrædelser af loven der er bødepålagte. Det er dog efter lovens 57, stk. 1, ikke muligt at pålægge bøde for at afgive forkerte oplysninger om en flytning til udlandet og de forhold, der skal registreres i forbindelse hermed. Dette medfører, at en person, der for sent anmelder en reel fraflytning til CPR, kan straffes med bøde, mens en person, der anmelder en proforma-flytning til udlandet, ikke kan pålægges en bøde herfor. 5

6 3.3. Indhold Med lovforslagets 1, nr. 18, foreslås det, at der i CPR-lovens 57, stk. 1, nr. 3, om afgivelse af forkerte oplysninger vedrørende flytninger indsættes en henvisning til 26, stk. 1, der vedrører, hvilke oplysninger der skal opgives til CPR ved anmeldelse af fraflytning til udlandet. Herved er det muligt at pålægge bødestraf for afgivelse af forkerte oplysninger ved anmeldelse af flytning til udlandet og således også for anmeldelse af en proforma-flytning. Formålet hermed er i så vidt omfang som muligt at sikre, at registreringerne i CPR er korrekte, og herudover at forebygge urigtige anmeldelser. Som en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 7, hvor det bestemmes, at der indsættes et nyt stk. 2 i lovens 20 vedrørende oplysningspligten ved indrejse fra nordiske lande, forslås det tillige med lovforslagets 1, nr. 18, at præcisere, at også overtrædelse af 20, stk. 2, kan medføre bødestraf. 4. Øvrige ændringer 4.1. Ophævelse af adgangen til registersammenkøring med Post Danmark.. Ifølge CPR-lovens 10, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen til brug for undersøgelsen af en persons bopælsforhold indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder, herunder Post Danmark. Post Danmark blev ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 omdannet til et statsejet aktieselskab. Det foreslås derfor med lovforslagets 1, nr. 2, at adgangen til registersammenkøring efter lovens 10, stk. 3, med offentlige myndigheder ikke længere omfatter Post Danmark. Fremover vil det således alene være muligt at få oplysning om en persons adresseoplysninger hos Post Danmark efter lovens 10, stk. 2, nr. 3, til brug for undersøgelsen af en konkret sag. Denne begrænsning svarer til praksis i dag, idet muligheden for registersammenkøring med Post Danmark efter lovens 10, stk. 3, ikke er blevet udnyttet Sidestilling af udenlandske flytninger med indenlandske flytninger. I CPR-lovens kapitel 4, 12, stk. 3-6, og 13, stk. 1, er der fastsat generelle administrative bestemmelser for anmeldelse af indenlandske flytninger. De nævnte bestemmelser indebærer, at kommunalbestyrelsen kan kræve, at flytteanmeldelser skal være skriftlige og afgives på en særlig blanket ( 12, stk. 3), og at kommunalbestyrelsen kan nægte at modtage flytteanmeldelser tidligere end 4 uger før den angivne flyttedato ( 12, stk. 4). Hvis kommunalbestyrelsen har en formodning om, at den anmeldte flytning ikke er korrekt, er det tillige bestemt, at den til brug for sin stillingtagen kan anvende reglerne i 10, stk. 2 og 3, der fastlægger kommunalbestyrelsens kontrolredskaber ved undersøgelse af bopælssager ( 12, stk. 4). Herudover er det bestemt, at den, der har anmeldt en flytning, har ret til at få en kvittering for anmeldelsen ( 12, stk. 5). Det er ydermere bestemt, at kommunalbestyrelsen skal orienteres, hvis en allerede anmeldt flytning opgives, og at denne kun kan ændres, hvis det over for kommunalbestyrelsen dokumenteres, at de registrerede oplysninger er forkerte ( 12, stk. 6). Endelig indebærer bestemmelserne, at hvis den, der flytter, ikke selv er i stand til at melde flytning, skal flytningen anmeldes af den, der er ansvarlig for den pågældende ( 13, stk. 1). Det har ikke været hensigten, at der skulle være forskel på den administrative behandling af en anmeldelse af en indenlandsk flytning og en anmeldelse af tilflytning fra og fraflytning til udlandet, og i praksis har kommunerne administreret sagerne ens. Det foreslås derfor med lovforslagets 1, nr. 9 og 15, at ændre loven i overensstemmelse hermed, således at 12, stk. 3-6, og 13, stk. 1, også omfatter anmeldelse af til- og fraflytning Bortfald af markedsføringsbeskyttelse. Det er efter CPR-lovens 29, stk. 1-3, muligt særskilt at få registreret beskyttelse mod henholdsvis optagelse i lokalvejviser (stk. 1), henvendelser vedrørende statistiske og videnskabelige undersøgelser (stk. 2) og markedsføringsbeskyttelse (stk. 3). Det følger af lovens 30, stk. 2, at en registreret særskilt beskyttelse efter 29, stk. 1 og 2, først bortfalder, når vedkommende giver bopælskommunen besked herom. Loven indeholder derimod ikke en bestemmelse om bortfald af en særskilt beskyttelse efter stk. 3, men der er i praksis ikke blevet skelnet mellem de forskellige typer af beskyttelse. Det foreslås derfor med lovforslagets 1, nr. 16, at ændre loven i overensstemmelse hermed. 6

7 4.4. Konsekvensrettelser som følge af anden lovgivning. Lovforslagets 1, nr. 1 og 17, er konsekvensrettelser som en følge af vedtagelsen af lov om postbefordring og lov om finansiel virksomhed. Rettelserne medfører ingen indholdsmæssige ændringer af CPR-loven. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Administrativt fritages bopælskommunen for at udstede internordiske flyttepapirer til borgere, der ønsker at flytte til et andet nordisk land og for at rekvirere eventuelt manglende internordiske flyttepapirer for borgere, der ønsker at flytte hertil fra et andet nordisk land. Indenrigs- og Sundhedsministeriet overtager en del af opgaven med at give de andre nordiske folkeregistreringsmyndigheder de oplysninger, som er nødvendige for disse ved vurderingen af bopælsspørgsmål, samtidig med at denne dataudveksling forudses at overgå til at foregå elektronisk via CPR-systemet. Herved fritages kommunen tillige for at returnere flyttepapirerne ved registrering. Den nødvendige tilpasning af CPR-systemet vil medføre statslige administrative merudgifter af begrænset omfang, som afholdes indenfor CPR-administrationens ramme. For kommunerne vil de administrative ændringer medføre administrative besparelser af begrænset omfang. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Borgeren fritages for at medbringe internordiske flyttepapirer ved flytning til et andet nordisk land. Derved skabes der mulighed for, at vedkommende kan folkeregistreres i tilflytningslandet og tildeles personnummer uden unødig forsinkelse, idet en registrering ikke længere skal afvente rekvisition af eventuelt manglende flyttepapirer. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 10. Høring Lovforslaget har inden fremsættelsen været i høring hos Datatilsynet, Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune. 7

8 8 Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Positive konsekvenser/ Mindre udgifter Administrative besparelser af begrænset omfang for kommunerne Negative konsekvenser/ merudgifter Administrative merudgifter af begrænset omfang for staten Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Bopælskommunen fritages for at udstede internordiske flyttepapirer til borgere, der ønsker at flytte til et andet nordisk land og for at rekvirere eventuelt manglende internordiske flyttepapirer for borgere, der ønsker at flytte hertil fra et andet nordisk land. Herudover fritages kommunen for at returnere flyttepapirerne ved registrering. Ingen Indenrigs- og Sundhedsministeriet overtager en del af opgaven med at give de andre nordiske folkeregistreringsmyndigheder de nødvendige oplysninger. En del af dataudvekslingen forudses at overgå til at foregå elektronisk via CPRsystemet. Tilpasning af CPR-systemet vil medføre visse statslige merudgifter. Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Afskaffelsen af internordiske flyttepapirer giver borgerne mulighed for at blive folkeregistreret i tilflytningslandet og få tildelt personnummer uden unødig forsinkelse. Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter

9 9 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Der er tale om en konsekvensrettelse uden indholdsmæssige ændringer af CPR-loven, som en følge af, at lov nr. 89 af 8. februar 1995 om postvirksomhed med virkning fra den 1. juni 2004 er blevet ophævet og afløst af lov nr. 472 af 9. juni 2004 om postbefordring. Til nr. 2 Post Danmark blev ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 omdannet til et statsejet aktieselskab, hvorfor det med lovforslagets 1, nr. 2, foreslås, at adgangen til registersammenkøring efter lovens 10, stk. 3, med offentlige myndigheder ikke længere omfatter Post Danmark. Der henvises til de almindelige bemærkninger punkt 4.1. Til nr. 3 CPR-lovens 19 bestemmer, at der skal medbringes internordiske flyttepapirer fra fraflytningslandet ved tilflytning fra et andet nordisk land, samt bestemmer, hvilke oplysninger der herudover skal afgives. Med den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering afskaffes flyttepapirerne, og en person, der flytter fra et nordisk land til et andet, skal blot, inden for den tidsfrist, som gælder i det enkelte land, anmelde flytning til den lokale registreringsmyndighed i tilflytningslandet, jf. artikel 2, nr. 1. Se nærmere under de almindelige bemærkninger punkt Som en følge heraf foreslås det at ophæve 19. Oplysningspligten ved anmeldelse af tilflytning fra et nordisk land vil herefter følge af lovens 20, som hidtil alene har omfattet oplysningspligten ved tilflytning fra lande uden for Norden. Til nr. 4 Der er tale om en konsekvensændring, som en følge af lovforslagets 1, nr. 3, hvorved 19 ophæves. 20 bliver herefter den eneste bestemmelse om oplysningspligt ved tilflytning fra udlandet og omfatter således også tilflytning fra et andet nordisk land. Til nr. 5 I de internordiske flyttepapirer, der udleveres efter den nugældende internordiske overenskomst, er der anført oplysning om vedkommendes køn. Dette ønskes fortsat oplyst efter den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering til brug ved underretning af fraflytningsstaten, jf. art. 2, nr. 2, 4. led. Oplysning om køn har ikke hidtil været indeholdt i lovens 20 vedrørende oplysningspligten ved anmeldelse af tilflytning fra andre lande end de nordiske. Oplysningen er dog allerede anført på de blanketter, som typisk anvendes af kommunerne ved anmeldelse af tilflytning fra udlandet. Behovet for oplysning om køn skyldes, at nogle navne kan gøre det vanskeligt at vurdere, om der er tale om han- eller hunkøn. Det foreslås derfor med lovforslagets 1, nr. 5, at ændre 20, stk. 1, nr. 3, således at der ved tilflytninger fra såvel nordiske som ikke-nordiske lande skal oplyses om køn. Til nr. 6 Efter 20, stk. 1, nr. 7, skal der ved tilflytning fra udlandet oplyses om civilstand, og efter nr. 8, om eventuel vielsesdato. Efter den nugældende overenskomst indeholder flyttepapirerne oplysninger om civilstandsdato dvs. også om dato for eventuel separation og skilsmisse, og i artikel 4, 1. led, i den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering er civilstandsdato omfattet af de standardoplysninger, der på forespørgsel udveksles mellem de kontraherende lande. Oplysning om civilstandsdato er tillige allerede anført på de blanketter, som kommunerne typisk anvender ved anmeldelse af tilflytning fra lande uden for Norden. Det foreslås derfor med lovforslagets 1, nr. 6, at ændre 20, stk. 1, nr. 8, således at der ved tilflytning fra såvel nordiske som ikke-nordiske lande skal oplyses om eventuel civilstandsdato. Til nr. 7 Med lovforslagets 1, nr. 7, foreslås det at indsætte et nyt stk. 2 og et nyt stk. 3 i lovens 20. Ad nyt stk. 2: Med henblik på at forenkle tilbagemeldingen til et nordisk fraflytningsland om, hvorvidt en person er blevet registreret som tilflyttet et andet nordisk land eller ej, er det hensigten, at tilba-

10 gemeldingen fremover skal foregå elektronisk mellem de centrale registreringsyndigheder i de kontraherende lande, som har aftalt dette, jf. artikel 4, 2. led, i den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering. Det er bl.a. af denne grund i artikel 2, nr. 2, 3. led, i den nye overenskomst bestemt, at underretningen skal ske direkte til den centrale (eller en særlig udpeget) registreringsmyndighed. Se nærmere under lovforslagets almindelige bemærkninger punkt 2.3. For at sikre identiteten på den flyttende ved tilbagemeldingen til de andre nordiske landes centrale registreringsmyndigheder foreslås det med lovforslagets 1, nr. 7, at indsætte et nyt stk. 2, i lovens 20, hvori det bestemmes, at en person, der anmelder flytning fra et andet nordisk land, skal oplyse personnummer og hidtidig bopælskommune i fraflytningslandet som bestemt i artikel 2, nr. 1, i den nye overenskomst. Der er alene tale om oplysninger, der skal bruges til sikring af identitet ved tilbagemeldingen til fraflytningslandet, jf. artikel 2, nr. 2, 3. og 4. led, og oplysningerne vil således ikke blive registreret i CPR. Ad nyt stk. 3: Efter både den nugældende internordiske overenskomst om folkeregistrering og artikel 2, nr. 2, 3. led, i den nye overenskomst skal registreringsmyndigheden i tilflytningslandet ved enhver anmeldelse af tilflytning fra et andet nordisk land give tilbagemelding til den centrale eller en særlig udpeget folkeregistreringsmyndighed i fraflytningslandet om, hvorvidt en person som følge af en anmeldt flytning skal registreres som bosat i tilflytningslandet eller ej. Der skal samtidig som hidtil anføres en række standardoplysninger som anført i overenskomstens artikel 2, nr. 2, 4. led. Tilsvarende underretning skal gives, hvis registreringsmyndigheden i tilflytningslandet efterfølgende ophæver en tidligere truffet afgørelse om registrering af tilflytning, jf. artikelartikel 2, nr. 2, 4. led. På grund af overenskomstens forbud mod dobbeltregistrering i Norden kan fraflytningslandet herudover have behov for at anmode om oplysninger fra tilflytningslandet for at vurdere, om man er enig i de faktiske forhold, som lægges til grund for tilflytningslandets afgørelse om at registrere vedkommende som tilflyttet. Som eksempel kan anføres en situation, hvor et fraflytningsland er af den opfattelse, at en anmeldt flytning til Danmark er en proforma-flytning. I en sådan situation vil fraflytningslandet ofte have behov for at få oplyst sagen med hjælp fra Danmark. Det er derfor bestemt i overenskomstens artikel 4, 1. led, at landene er gensidigt forpligtede til på forespørgsel at give en række standardoplysninger samt andre oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, hvor en person skal være bopælsregistreret. Det er i artikel 4, 2. led, bestemt, at underretninger i medfør af artikel 2 og besvarelser efter artikel 4 kan ske elektronisk mellem de centrale registreringsmyndigheder i de kontraherende lande, der har aftalt dette. Underretninger efter artikel 2 og udlevering af standardoplysninger efter artikel 4, 1. led, vil blive leveret af Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor til de andre nordiske landes centrale registreringsmyndigheder, mens udveksling af andre oplysninger til belysning af, hvor en person skal være bopælsregistreret, vil ske mellem de lokale registreringsmyndigheder. Det foreslås således med lovforslagets 1, nr. 7, at indsætte et nyt stk. 3, i lovens 20, hvori det bestemmes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet og vedkommende kommunalbestyrelse er forpligtede til at give registreringsmyndighederne i et andet nordisk fraflytningsland de oplysninger, som er nødvendige for disse ved vurderingen af bopælsspørgsmålet. Bestemmelsen omfatter enhver udveksling af oplysninger, som skal ske i henhold til den nye overenskomst, såvel underretning efter artikel 2, nr. 2, 4. led, som ved besvarelse af forespørgsler efter artikel 4, 1. led. Bestemmelsen giver også adgang til elektronisk udveksling af oplysninger. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil give kommunalbestyrelserne meddelelse om, i hvilke situationer det er kommunalbestyrelsen frem for Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der skal give de fornødne meddelelser efter bestemmelsen, jf. 23, stk. 1, og 27, stk. 1. Videregivelsen af oplysninger vil være en behandling af personoplysninger i persondatalovens forstand. Den behandling af personoplysninger, der finder sted i forbindelse hermed, ville kunne foretages i medfør af persondatalovens 6, stk. 1, nr. 6, der indeholder hjemmel til behandling af oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige eller en tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt. I de tilfælde, hvor oplysninger om den flyttende måtte indeholde oplysninger af den i persondatalovens 7 nævnte følsomme karakter, ville 10

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Enhed Udkast Sagsbehandler Koordineret med Anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændring af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v.

Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. BEK nr 1034 af 04/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3910 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 426 af 31. maj 2000

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister

Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister LBK nr 5 af 09/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2012-02016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december Forslag.

2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december Forslag. 2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, IT- og CPR., j.nr. 120736 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Retsudvalget L Svar på Spørgsmål 35 Offentligt

Retsudvalget L Svar på Spørgsmål 35 Offentligt Retsudvalget L 133 - Svar på Spørgsmål 35 Offentligt Familiestyrelsen familiestyrelsen@famstyr.dk JERO@famstyr.dk Dato: 18. april 2007 Kontor: IT- og CPR-kontoret J.nr.: 2007-090/17-173 Sagsbeh.: GK Ved

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd:

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd: Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993, med senere ændringer fra 11. november 1998, om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: ()

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Registerindsigt Forklaring til Registerindsigt findes nederst på siden. Du kan klikke på Dette er afslutningen på Registerindsigt Udskrevet d. 23/11/2015 kl.

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Dato: 12. juni 2014 Kontor: CPR-kontoret Filnavn: VK60 Standardvilkår for privates adgang til CPR's forespørgsels-/søgesystem, CPRWeb. Indledning. Efter 39 i lov om Det

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

BKI nr 37 af 27/08/1954 Offentliggørelsesdato: 04-11-1954 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst

BKI nr 37 af 27/08/1954 Offentliggørelsesdato: 04-11-1954 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst BKI nr 37 af 27/08/1954 Offentliggørelsesdato: 04-11-1954 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse om en mellem Danmark og Folkerepublikken Tyskland afsluttet overenskomst om udbringelse af personer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag fra LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer under 18

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes:

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes: Digitaliseringsstyrelsen/BIL 3. juni 2013 UDKAST til Bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til og om etablering af læseadgang. til Offentlig Digital Post samt om sletning af indhold i

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

ADMINISTRATIV AFTALE TIL DEN NORDISKE KONVENTION OM SOCIAL SIKRING

ADMINISTRATIV AFTALE TIL DEN NORDISKE KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Nr. 84 8. september 1994 Bekendtgørelse af administrativ aftale af 18. august 1993 til nordisk konvention om social sikring af 15. juni 1992 samt om Grønlands og Færøernes tiltrædelse heraf 1) Danmark

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier Nr. 10 21. februar 2002 Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier ARTIKEL I Generelle forpligtelser ARTIKEL II Udstedte certifikater

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) LBK nr 974 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2017 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) et landsdækkende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Bekendtgørelse om et indkomstregister

Bekendtgørelse om et indkomstregister BEK nr 1256 af 09/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) UDKAST Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank (Hjemmel til indsamling af oplysninger til brug for udarbejdelse af statistik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere