Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.)"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.) 1 I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 3. marts 2004, som ændret ved 9 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 8 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og 29 i lov nr. 524 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. I 10, stk. 2, nr. 3, ændres postvirksomhed til: postbefordring. 2. I 10, stk. 3, udgår, herunder Post Danmark ophæves. 4. I 20, stk. 1, udgår i øvrigt , stk. 1, nr. 3, affattes således: 3) køn, fødselsdato samt fødselsregistreringssted, 6. I 20, stk. 1, nr. 8, ændres vielsesdato til: civilstandsdato. 7. I 20 indsættes som stk. 2 og 3: Stk. 2. Ved anmeldelse af tilflytning fra et andet nordisk land skal der endvidere gives oplysning om vedkommendes personnummer samt hidtidige bopælskommune i fraflytningslandet. Stk. 3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og vedkommende kommunalbestyrelse skal til registreringsmyndighederne i et andet nordisk fraflytningsland give de oplysninger, som er nødvendige for disse ved vurderingen af bopælsspørgsmålet. 8. I 21, stk. 1 og 4, ændres 19 og 20 til: I 21 indsættes som stk. 5: Stk , stk. 3-6, og 13, stk. 1, finder tillige anvendelse ved anmeldelse af tilflytning fra udlandet. 10. I 24, stk. 1, 1. pkt., ændres 25, stk. 3 til: 25, stk. 2, og i 24, stk. 1, 4. pkt., og stk. 7, ændres 25, stk. 2 til: 25, stk I 24, stk. 5, indsættes efter udrejst :, jf. dog 25, stk I 25 ophæves stk. 1. Stk. 2-4 bliver herefter stk I 25, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår, eller at der ikke skal ske registrering på grund af tilflytningslandets bestemmelser om eksterritoriale personer. 14. I 25, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres Kommunalbestyrelsen til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet og vedkommende kommunalbestyrelse, og jf. stk. 2 og 3 ændres til: jf. stk. 1 og 2.

2 2 15. I 26 indsættes som stk. 5: Stk , stk. 3-6, og 13, stk. 1, finder tillige anvendelse ved anmeldelse af fraflytning til udlandet. 16. I 30, stk. 2, udgår stk. 1 og 2,. 17. I 38, stk. 3, og 42, stk. 3, ændres Selskaber og pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed samt pengeinstitutter ved administration af opsparing i pensionsøjemed, jf. kapitel 9 a i lov om banker og sparekasser, til: Forsikringsselskaber og pensionskasser omfattet af lov om finansiel virksomhed samt pengeinstitutter ved administration af opsparing i pensionsøjemed i henhold til lov om finansiel virksomhed,. 18. I 57, stk. 1, nr. 3, ændres 19 og 20 til: 20, stk. 1 og 2, og 26, stk Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Dog træder 1, nr. 1, 2, 9 og nr i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

3 3 1. Lovforslagets hovedindhold Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Hovedformålet med lovændringen er en forenkling af reglerne for anmeldelse af flytning mellem nordiske lande, således at Danmark kan tiltræde den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering, hvorved der bl.a. sker en afskaffelse af de internordiske flyttepapirer. Der henvises til afsnit 2 nedenfor. Formålet er herudover at tilvejebringe hjemmel til at pålægge bødestraf for at afgive forkerte oplysninger om flytning også til udlandet m.m. Der henvises til afsnit 3 nedenfor. Endelig er formålet at bestemme, at visse regler for anmeldelse af indenlandske flytninger tillige skal omfatte anmeldelse af tilflytning fra og fraflytning til udlandet, at regulere spørgsmål om bortfald af markedsføringsbeskyttelse, samt at foretage konsekvensrettelser som følge af ændringer af andre love. Der henvises til afsnit 4 nedenfor. 2. Forenkling af reglerne ved anmeldelse af flytning mellem nordiske lande De væsentligste dele af lovforslaget vedrører en ændring af reglerne for tilflytning fra og fraflytning til udlandet med henblik på Danmarks tiltræden af den nye nordiske overenskomst om folkeregistrering. Der var i 2004 tale om ca tilflytninger fra og fraflytninger til andre nordiske lande Baggrund Under det svenske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2003 iværksattes en undersøgelse af grænsehindringer for den fri bevægelighed mellem de nordiske lande, hvor man bl.a. blev opmærksom på, at det kan tage lang tid for personer, som flytter inden for Norden, at få tildelt et personnummer i tilflytningslandet. De nordiske samordningsministre iværksatte på den baggrund et fælles nordisk arbejde med sigte på et forslag om forenkling af reglerne for anmeldelse af flytning mellem de nordiske lande, således at personnummer normalt kan tildeles inden for nogle få dage. Arbejdet mundede ud i et forslag til Nordisk Ministerråd om ændring af den nordiske overenskomst om folkeregistrering, hvorefter information om flytning fra et nordisk land til et andet - i modsætning til i dag skal kunne kommunikeres direkte mellem folkeregistreringsmyndighederne i henholdsvis fraflytningslandet og tilflytningslandet. Overenskomsten blev undertegnet af de nordiske samarbejdsministre den 1. november 2004 i Stockholm og er gengivet som bilag til lovforslaget Gældende ret Den gældende internordiske overenskomst af 8. maj 1989 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om folkeregistrering omfatter personer, der er registreret som bosat i et nordisk land, og som har til hensigt at flytte til, eller som er flyttet til et andet nordisk land. Overenskomsten trådte i kraft den 1. oktober 1990 og afløste den hidtidige overenskomst, som havde været gældende siden Overenskomsten er tiltrådt af Færøerne og Grønland. En person, der flytter, har efter overenskomsten pligt til at anmelde flytning til den lokale registreringsmyndighed i fraflytningslandet, som skal udstede internordiske flyttepapirer til vedkommende. Den flyttende skal medbringe flyttepapirerne og aflevere disse til den lokale registreringsmyndighed i tilflytningslandet. Er den flyttende ikke i besiddelse af internordiske flyttepapirer, skal den lokale registreringsmyndighed selv rekvirere disse hos den lokale registreringsmyndighed i fraflytningslandet, hvilket kan forsinke tildelingen af personnummer. Registreringen i tilflytningslandet kan kun foretages på grundlag af de internordiske flyttepapirer, som indeholder oplysninger om vedkommende til brug for registreringen som tilflyttet. I

4 forbindelse med folkeregistreringen tildeles personen et personnummer i tilflytningslandet, medmindre den pågældende gennem tidligere ophold allerede har et sådant. Så snart registreringen er foretaget, skal den lokale registreringsmyndighed i fraflytningslandet underrettes herom ved brug af de internordiske flyttepapirer, hvorefter denne skal registrere vedkommende som fraflyttet landet. Fraflytningslandet kan ikke registrere vedkommende som udrejst, før tilflytningslandet har accepteret at registrere vedkommende som indrejst. Som fraflytningsdato benyttes tilflytningslandets registrerede tilflytningsdato. Overenskomsten forpligter herudover de kontraherende lande til at give underretning om de beslutninger, der foretages, og til gensidigt på forespørgsel at give hinanden de oplysninger, som må antages at være nødvendige for bedømmelsen af bopælsspørgsmål. Overenskomsten er i Danmark implementeret ved særlige bestemmelser i CPR-loven for registrering af til- og fraflytning fra andre nordiske lande. For så vidt angår tilflytning fra et andet nordisk land i lovens 19, og for så vidt angår fraflytning til et andet nordisk land i lovens 25 og 26, stk Indhold Med lovforslagets 1, nr. 3-8 og 10-14, forslås det at ændre CPR-loven, således at denne bringes i overensstemmelse med den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering. Vedtagelsen af dette lovforslag anses for at indeholde et stiltiende samtykke til ratifikation af denne overenskomst. Herefter vil indenrigs- og sundhedsministeren på vegne af Danmark tiltræde overenskomsten. Det er med den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering som hidtil formålet at bevare Norden som ét registreringsområde i folkeregistreringsmæssig forstand. Der er således ikke lagt op til en ændring af de grundlæggende principper i den gældende overenskomst om, at en person kun er bopælsregistreret ét sted i Norden, at det er indflytningslandets regler, der er afgørende for, om en person skal anses for bosat i tilflytningslandet, og at det er den lokale registreringsmyndighed i tilflytningslandet, der tager stilling hertil. Den væsentligste ændring i forhold til den gældende overenskomst er afskaffelsen af de internordiske flyttepapirer, jf. lovforslagets 1, nr. 3 og 12. Den flyttende skal herefter ikke afhente papirerne hos den lokale registreringsmyndighed i fraflytningslandet, der således også fritages for at udstede disse. Registreringen af en flytning til et andet nordisk land skal heller ikke afvente rekvisition af sådanne papirer i de situationer, hvor borgeren ikke selv medbringer disse. Såfremt betingelserne for registrering som tilflyttet er til stede, kan folkeregistrering og tildeling af personnummer i tilflytningslandet således foretages straks på samme måde som ved tilflytninger fra ikke-nordiske lande. Lovforslagets 1, nr. 4, 8 og 10, er konsekvensrettelser som en følge af afskaffelsen af de internordiske flyttepapirer. Når der er truffet afgørelse om, hvorvidt der skal ske en registrering eller ej i tilflytningslandet, skal registreringsmyndigheden i tilflytningslandet som hidtil underrette fraflytningslandet herom. Med den gældende flytteordning kan der være problemer forbundet med at finde den lokale registreringsmyndighed i fraflytningslandet, som efter den gældende overenskomst skal have tilsendt underretning om en persons registrering, særligt hvis der ikke medbringes internordiske flyttepapirer. Underretninger skal derfor efter den nye overenskomst sendes til den centrale (eller en særlig udpeget) folkeregistreringsmyndighed i fraflytningslandet, som har til opgave at videresende underretningen til den lokale registreringsmyndighed, hvor den flyttende senest har været registreret. Kommunikationen mellem de nordiske folkeregistreringsmyndigheder vil således ske ved direkte kommunikation mellem de centrale (eventuelt særligt udpegede) folkeregistreringsmyndigheder i de 5 nordiske lande, dvs. Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor, Befolkningsregistercentralen i Finland, Nationalregistret i Island, Skattedirektoratet i Norge og Skatteverket i Sverige. 4

5 Ved en flytning fra Danmark til et af de andre nordiske lande vil dette eksempelvis betyde, at registreringsmyndigheden dér skal sende ovenstående underretning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor, som videreformidler underretningen til fraflytningskommunen. Hensigten med at samle underretningerne om registrering eller afslag herpå hos de centrale registreringsmyndigheder er herudover at skabe grundlag for, at underretning kan foregå elektronisk via de centrale registreringsmyndigheder. Såfremt dette ikke er muligt for alle de kontraherende lande fra ikrafttrædelsen af overenskomsten, er det i den nye overenskomst bestemt, at informationsudvekslingen kan ske ved direkte elektronisk kommunikation med de centrale registreringsmyndigheder i de kontraherende lande, som har aftalt dette. Udover underretning om, hvorvidt der skal sker en registrering som tilflyttet eller ej, skal der som hidtil gives underretning, hvis registreringsmyndighederne i tilflytningslandet efterfølgende ophæver en tidligere truffet afgørelse om registrering af tilflytning. De kontraherende lande er herudover fortsat forpligtede til på forespørgsel gensidigt at udveksle oplysninger til brug for fastlæggelsen af bopælsspørgsmål. Lovforslagets 1, nr. 7 og 14, skal sikre, at der kan ske den fornødne udveksling af oplysninger til opfyldelse af overenskomsten. Herudover foreslås der med lovforslagets 1, nr. 5 og 6, en justering af de oplysninger, der skal gives ved anmeldelse af tilflytning fra udlandet, således at der skal afgives oplysning om køn og civilstandsdato ved tilflytning fra såvel nordiske som ikke-nordiske lande. Hermed harmoniseres reglerne om tilflytning fra ikke-nordiske lande med reglerne i den internordiske folkeregistreringsoverenskomst. Endelig foreslås det med lovforslagets 1, nr. 11 og 13, at præcisere, at den internordiske folkeregistreringsoverenskomst omfatter alle fraflytninger fra Danmark til et andet nordisk land, og således også fraflytning af personer ansat i den danske stat, som er beordret til tjeneste i et andet nordisk land. 3. Bødestraf for afgivelse af forkerte oplysninger om en flytning til udlandet m. m Baggrund CPR-lovens 57 fastsætter bødestraf for visse nærmere angivne overtrædelser af CPR-loven, men omfatter ikke afgivelse af forkerte oplysninger om en flytning til udlandet, bortset fra for sen anmeldelse af udrejse Gældende ret CPR s funktion som et grundregister for de offentlige myndigheder indebærer, at oplysningerne i CPR ofte lægges uprøvet til grund i den daglige administration. Der er tillige på nogle områder tillagt oplysninger i CPR retsvirkninger i anden lovgivning. Det er derfor vigtigt at sikre, at de registrerede oplysninger er korrekte, uanset at det inden for en lang række lovområder er forudsat, at der skal foretages en særskilt bedømmelse af bopælsspørgsmålet uafhængigt af registreringen i CPR. Praksis viser imidlertid, at registreringen i CPR ofte bliver lagt til grund ved afgørelsen af en persons bopæl inden for et andet sagsområde. Baggrunden for, at der er fastsat mulighed for at pålægge en person bøde for overtrædelse af dennes pligter efter CPR-loven, er således at sikre korrekte oplysninger i CPR. Efter lovens 57 kan en person, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder de deri anførte bestemmelser, pålægges bøde herfor. Som eksempel kan anføres, at en person, der anmelder for sen flytning, kan straffes med bøde, ligesom en person, der afgiver forkerte oplysninger i forbindelse med en indenlandsk flytning eller en tilflytning, kan straffes med bøde. I lovgivningen om folkeregistrering forud for CPR-loven fandtes en opsamlingshjemmel til at straffe en person med bøde for at afgive urigtige oplysninger til folkeregisteret. I CPR-loven, som trådte i kraft den 1. juli 2000, er det i lovens 57 udtrykkeligt angivet, hvilke overtrædelser af loven der er bødepålagte. Det er dog efter lovens 57, stk. 1, ikke muligt at pålægge bøde for at afgive forkerte oplysninger om en flytning til udlandet og de forhold, der skal registreres i forbindelse hermed. Dette medfører, at en person, der for sent anmelder en reel fraflytning til CPR, kan straffes med bøde, mens en person, der anmelder en proforma-flytning til udlandet, ikke kan pålægges en bøde herfor. 5

6 3.3. Indhold Med lovforslagets 1, nr. 18, foreslås det, at der i CPR-lovens 57, stk. 1, nr. 3, om afgivelse af forkerte oplysninger vedrørende flytninger indsættes en henvisning til 26, stk. 1, der vedrører, hvilke oplysninger der skal opgives til CPR ved anmeldelse af fraflytning til udlandet. Herved er det muligt at pålægge bødestraf for afgivelse af forkerte oplysninger ved anmeldelse af flytning til udlandet og således også for anmeldelse af en proforma-flytning. Formålet hermed er i så vidt omfang som muligt at sikre, at registreringerne i CPR er korrekte, og herudover at forebygge urigtige anmeldelser. Som en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 7, hvor det bestemmes, at der indsættes et nyt stk. 2 i lovens 20 vedrørende oplysningspligten ved indrejse fra nordiske lande, forslås det tillige med lovforslagets 1, nr. 18, at præcisere, at også overtrædelse af 20, stk. 2, kan medføre bødestraf. 4. Øvrige ændringer 4.1. Ophævelse af adgangen til registersammenkøring med Post Danmark.. Ifølge CPR-lovens 10, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen til brug for undersøgelsen af en persons bopælsforhold indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder, herunder Post Danmark. Post Danmark blev ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 omdannet til et statsejet aktieselskab. Det foreslås derfor med lovforslagets 1, nr. 2, at adgangen til registersammenkøring efter lovens 10, stk. 3, med offentlige myndigheder ikke længere omfatter Post Danmark. Fremover vil det således alene være muligt at få oplysning om en persons adresseoplysninger hos Post Danmark efter lovens 10, stk. 2, nr. 3, til brug for undersøgelsen af en konkret sag. Denne begrænsning svarer til praksis i dag, idet muligheden for registersammenkøring med Post Danmark efter lovens 10, stk. 3, ikke er blevet udnyttet Sidestilling af udenlandske flytninger med indenlandske flytninger. I CPR-lovens kapitel 4, 12, stk. 3-6, og 13, stk. 1, er der fastsat generelle administrative bestemmelser for anmeldelse af indenlandske flytninger. De nævnte bestemmelser indebærer, at kommunalbestyrelsen kan kræve, at flytteanmeldelser skal være skriftlige og afgives på en særlig blanket ( 12, stk. 3), og at kommunalbestyrelsen kan nægte at modtage flytteanmeldelser tidligere end 4 uger før den angivne flyttedato ( 12, stk. 4). Hvis kommunalbestyrelsen har en formodning om, at den anmeldte flytning ikke er korrekt, er det tillige bestemt, at den til brug for sin stillingtagen kan anvende reglerne i 10, stk. 2 og 3, der fastlægger kommunalbestyrelsens kontrolredskaber ved undersøgelse af bopælssager ( 12, stk. 4). Herudover er det bestemt, at den, der har anmeldt en flytning, har ret til at få en kvittering for anmeldelsen ( 12, stk. 5). Det er ydermere bestemt, at kommunalbestyrelsen skal orienteres, hvis en allerede anmeldt flytning opgives, og at denne kun kan ændres, hvis det over for kommunalbestyrelsen dokumenteres, at de registrerede oplysninger er forkerte ( 12, stk. 6). Endelig indebærer bestemmelserne, at hvis den, der flytter, ikke selv er i stand til at melde flytning, skal flytningen anmeldes af den, der er ansvarlig for den pågældende ( 13, stk. 1). Det har ikke været hensigten, at der skulle være forskel på den administrative behandling af en anmeldelse af en indenlandsk flytning og en anmeldelse af tilflytning fra og fraflytning til udlandet, og i praksis har kommunerne administreret sagerne ens. Det foreslås derfor med lovforslagets 1, nr. 9 og 15, at ændre loven i overensstemmelse hermed, således at 12, stk. 3-6, og 13, stk. 1, også omfatter anmeldelse af til- og fraflytning Bortfald af markedsføringsbeskyttelse. Det er efter CPR-lovens 29, stk. 1-3, muligt særskilt at få registreret beskyttelse mod henholdsvis optagelse i lokalvejviser (stk. 1), henvendelser vedrørende statistiske og videnskabelige undersøgelser (stk. 2) og markedsføringsbeskyttelse (stk. 3). Det følger af lovens 30, stk. 2, at en registreret særskilt beskyttelse efter 29, stk. 1 og 2, først bortfalder, når vedkommende giver bopælskommunen besked herom. Loven indeholder derimod ikke en bestemmelse om bortfald af en særskilt beskyttelse efter stk. 3, men der er i praksis ikke blevet skelnet mellem de forskellige typer af beskyttelse. Det foreslås derfor med lovforslagets 1, nr. 16, at ændre loven i overensstemmelse hermed. 6

7 4.4. Konsekvensrettelser som følge af anden lovgivning. Lovforslagets 1, nr. 1 og 17, er konsekvensrettelser som en følge af vedtagelsen af lov om postbefordring og lov om finansiel virksomhed. Rettelserne medfører ingen indholdsmæssige ændringer af CPR-loven. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Administrativt fritages bopælskommunen for at udstede internordiske flyttepapirer til borgere, der ønsker at flytte til et andet nordisk land og for at rekvirere eventuelt manglende internordiske flyttepapirer for borgere, der ønsker at flytte hertil fra et andet nordisk land. Indenrigs- og Sundhedsministeriet overtager en del af opgaven med at give de andre nordiske folkeregistreringsmyndigheder de oplysninger, som er nødvendige for disse ved vurderingen af bopælsspørgsmål, samtidig med at denne dataudveksling forudses at overgå til at foregå elektronisk via CPR-systemet. Herved fritages kommunen tillige for at returnere flyttepapirerne ved registrering. Den nødvendige tilpasning af CPR-systemet vil medføre statslige administrative merudgifter af begrænset omfang, som afholdes indenfor CPR-administrationens ramme. For kommunerne vil de administrative ændringer medføre administrative besparelser af begrænset omfang. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Borgeren fritages for at medbringe internordiske flyttepapirer ved flytning til et andet nordisk land. Derved skabes der mulighed for, at vedkommende kan folkeregistreres i tilflytningslandet og tildeles personnummer uden unødig forsinkelse, idet en registrering ikke længere skal afvente rekvisition af eventuelt manglende flyttepapirer. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 10. Høring Lovforslaget har inden fremsættelsen været i høring hos Datatilsynet, Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune. 7

8 8 Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Positive konsekvenser/ Mindre udgifter Administrative besparelser af begrænset omfang for kommunerne Negative konsekvenser/ merudgifter Administrative merudgifter af begrænset omfang for staten Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Bopælskommunen fritages for at udstede internordiske flyttepapirer til borgere, der ønsker at flytte til et andet nordisk land og for at rekvirere eventuelt manglende internordiske flyttepapirer for borgere, der ønsker at flytte hertil fra et andet nordisk land. Herudover fritages kommunen for at returnere flyttepapirerne ved registrering. Ingen Indenrigs- og Sundhedsministeriet overtager en del af opgaven med at give de andre nordiske folkeregistreringsmyndigheder de nødvendige oplysninger. En del af dataudvekslingen forudses at overgå til at foregå elektronisk via CPRsystemet. Tilpasning af CPR-systemet vil medføre visse statslige merudgifter. Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Afskaffelsen af internordiske flyttepapirer giver borgerne mulighed for at blive folkeregistreret i tilflytningslandet og få tildelt personnummer uden unødig forsinkelse. Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter

9 9 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Der er tale om en konsekvensrettelse uden indholdsmæssige ændringer af CPR-loven, som en følge af, at lov nr. 89 af 8. februar 1995 om postvirksomhed med virkning fra den 1. juni 2004 er blevet ophævet og afløst af lov nr. 472 af 9. juni 2004 om postbefordring. Til nr. 2 Post Danmark blev ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 omdannet til et statsejet aktieselskab, hvorfor det med lovforslagets 1, nr. 2, foreslås, at adgangen til registersammenkøring efter lovens 10, stk. 3, med offentlige myndigheder ikke længere omfatter Post Danmark. Der henvises til de almindelige bemærkninger punkt 4.1. Til nr. 3 CPR-lovens 19 bestemmer, at der skal medbringes internordiske flyttepapirer fra fraflytningslandet ved tilflytning fra et andet nordisk land, samt bestemmer, hvilke oplysninger der herudover skal afgives. Med den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering afskaffes flyttepapirerne, og en person, der flytter fra et nordisk land til et andet, skal blot, inden for den tidsfrist, som gælder i det enkelte land, anmelde flytning til den lokale registreringsmyndighed i tilflytningslandet, jf. artikel 2, nr. 1. Se nærmere under de almindelige bemærkninger punkt Som en følge heraf foreslås det at ophæve 19. Oplysningspligten ved anmeldelse af tilflytning fra et nordisk land vil herefter følge af lovens 20, som hidtil alene har omfattet oplysningspligten ved tilflytning fra lande uden for Norden. Til nr. 4 Der er tale om en konsekvensændring, som en følge af lovforslagets 1, nr. 3, hvorved 19 ophæves. 20 bliver herefter den eneste bestemmelse om oplysningspligt ved tilflytning fra udlandet og omfatter således også tilflytning fra et andet nordisk land. Til nr. 5 I de internordiske flyttepapirer, der udleveres efter den nugældende internordiske overenskomst, er der anført oplysning om vedkommendes køn. Dette ønskes fortsat oplyst efter den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering til brug ved underretning af fraflytningsstaten, jf. art. 2, nr. 2, 4. led. Oplysning om køn har ikke hidtil været indeholdt i lovens 20 vedrørende oplysningspligten ved anmeldelse af tilflytning fra andre lande end de nordiske. Oplysningen er dog allerede anført på de blanketter, som typisk anvendes af kommunerne ved anmeldelse af tilflytning fra udlandet. Behovet for oplysning om køn skyldes, at nogle navne kan gøre det vanskeligt at vurdere, om der er tale om han- eller hunkøn. Det foreslås derfor med lovforslagets 1, nr. 5, at ændre 20, stk. 1, nr. 3, således at der ved tilflytninger fra såvel nordiske som ikke-nordiske lande skal oplyses om køn. Til nr. 6 Efter 20, stk. 1, nr. 7, skal der ved tilflytning fra udlandet oplyses om civilstand, og efter nr. 8, om eventuel vielsesdato. Efter den nugældende overenskomst indeholder flyttepapirerne oplysninger om civilstandsdato dvs. også om dato for eventuel separation og skilsmisse, og i artikel 4, 1. led, i den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering er civilstandsdato omfattet af de standardoplysninger, der på forespørgsel udveksles mellem de kontraherende lande. Oplysning om civilstandsdato er tillige allerede anført på de blanketter, som kommunerne typisk anvender ved anmeldelse af tilflytning fra lande uden for Norden. Det foreslås derfor med lovforslagets 1, nr. 6, at ændre 20, stk. 1, nr. 8, således at der ved tilflytning fra såvel nordiske som ikke-nordiske lande skal oplyses om eventuel civilstandsdato. Til nr. 7 Med lovforslagets 1, nr. 7, foreslås det at indsætte et nyt stk. 2 og et nyt stk. 3 i lovens 20. Ad nyt stk. 2: Med henblik på at forenkle tilbagemeldingen til et nordisk fraflytningsland om, hvorvidt en person er blevet registreret som tilflyttet et andet nordisk land eller ej, er det hensigten, at tilba-

10 gemeldingen fremover skal foregå elektronisk mellem de centrale registreringsyndigheder i de kontraherende lande, som har aftalt dette, jf. artikel 4, 2. led, i den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering. Det er bl.a. af denne grund i artikel 2, nr. 2, 3. led, i den nye overenskomst bestemt, at underretningen skal ske direkte til den centrale (eller en særlig udpeget) registreringsmyndighed. Se nærmere under lovforslagets almindelige bemærkninger punkt 2.3. For at sikre identiteten på den flyttende ved tilbagemeldingen til de andre nordiske landes centrale registreringsmyndigheder foreslås det med lovforslagets 1, nr. 7, at indsætte et nyt stk. 2, i lovens 20, hvori det bestemmes, at en person, der anmelder flytning fra et andet nordisk land, skal oplyse personnummer og hidtidig bopælskommune i fraflytningslandet som bestemt i artikel 2, nr. 1, i den nye overenskomst. Der er alene tale om oplysninger, der skal bruges til sikring af identitet ved tilbagemeldingen til fraflytningslandet, jf. artikel 2, nr. 2, 3. og 4. led, og oplysningerne vil således ikke blive registreret i CPR. Ad nyt stk. 3: Efter både den nugældende internordiske overenskomst om folkeregistrering og artikel 2, nr. 2, 3. led, i den nye overenskomst skal registreringsmyndigheden i tilflytningslandet ved enhver anmeldelse af tilflytning fra et andet nordisk land give tilbagemelding til den centrale eller en særlig udpeget folkeregistreringsmyndighed i fraflytningslandet om, hvorvidt en person som følge af en anmeldt flytning skal registreres som bosat i tilflytningslandet eller ej. Der skal samtidig som hidtil anføres en række standardoplysninger som anført i overenskomstens artikel 2, nr. 2, 4. led. Tilsvarende underretning skal gives, hvis registreringsmyndigheden i tilflytningslandet efterfølgende ophæver en tidligere truffet afgørelse om registrering af tilflytning, jf. artikelartikel 2, nr. 2, 4. led. På grund af overenskomstens forbud mod dobbeltregistrering i Norden kan fraflytningslandet herudover have behov for at anmode om oplysninger fra tilflytningslandet for at vurdere, om man er enig i de faktiske forhold, som lægges til grund for tilflytningslandets afgørelse om at registrere vedkommende som tilflyttet. Som eksempel kan anføres en situation, hvor et fraflytningsland er af den opfattelse, at en anmeldt flytning til Danmark er en proforma-flytning. I en sådan situation vil fraflytningslandet ofte have behov for at få oplyst sagen med hjælp fra Danmark. Det er derfor bestemt i overenskomstens artikel 4, 1. led, at landene er gensidigt forpligtede til på forespørgsel at give en række standardoplysninger samt andre oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, hvor en person skal være bopælsregistreret. Det er i artikel 4, 2. led, bestemt, at underretninger i medfør af artikel 2 og besvarelser efter artikel 4 kan ske elektronisk mellem de centrale registreringsmyndigheder i de kontraherende lande, der har aftalt dette. Underretninger efter artikel 2 og udlevering af standardoplysninger efter artikel 4, 1. led, vil blive leveret af Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor til de andre nordiske landes centrale registreringsmyndigheder, mens udveksling af andre oplysninger til belysning af, hvor en person skal være bopælsregistreret, vil ske mellem de lokale registreringsmyndigheder. Det foreslås således med lovforslagets 1, nr. 7, at indsætte et nyt stk. 3, i lovens 20, hvori det bestemmes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet og vedkommende kommunalbestyrelse er forpligtede til at give registreringsmyndighederne i et andet nordisk fraflytningsland de oplysninger, som er nødvendige for disse ved vurderingen af bopælsspørgsmålet. Bestemmelsen omfatter enhver udveksling af oplysninger, som skal ske i henhold til den nye overenskomst, såvel underretning efter artikel 2, nr. 2, 4. led, som ved besvarelse af forespørgsler efter artikel 4, 1. led. Bestemmelsen giver også adgang til elektronisk udveksling af oplysninger. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil give kommunalbestyrelserne meddelelse om, i hvilke situationer det er kommunalbestyrelsen frem for Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der skal give de fornødne meddelelser efter bestemmelsen, jf. 23, stk. 1, og 27, stk. 1. Videregivelsen af oplysninger vil være en behandling af personoplysninger i persondatalovens forstand. Den behandling af personoplysninger, der finder sted i forbindelse hermed, ville kunne foretages i medfør af persondatalovens 6, stk. 1, nr. 6, der indeholder hjemmel til behandling af oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige eller en tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt. I de tilfælde, hvor oplysninger om den flyttende måtte indeholde oplysninger af den i persondatalovens 7 nævnte følsomme karakter, ville 10

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 CPR-KONTORET April 2009 Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 Forord CPR-systemet havde den 2. april 2008 været i drift i 40 år. Men historien begyndte i virkeligheden for nu 85

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres.

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres. Skatteministeriet, 2007-511-0091 den 4. september 2008 Udkast IV Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love (Adgang til oplysninger

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

Valgret under udlandsophold

Valgret under udlandsophold Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. december 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser.

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser. Kommunaludvalget 2014-15 L 145 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 205426 Dato 24-02-2015 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

CPR Danmarks Folkeregister

CPR Danmarks Folkeregister CPR-KONTORET APRIL 1991 CPR Danmarks Folkeregister af direktør, cand. jur. Henrik Nielsen Forord Med udgangen af marts 1991 pensioneres cand.jur. Henrik Nielsen på grund af alder fra stillingen som direktør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet J. nr. 15-2179394 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger,

Læs mere