Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.)"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.) 1 I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 3. marts 2004, som ændret ved 9 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 8 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og 29 i lov nr. 524 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. I 10, stk. 2, nr. 3, ændres postvirksomhed til: postbefordring. 2. I 10, stk. 3, udgår, herunder Post Danmark ophæves. 4. I 20, stk. 1, udgår i øvrigt , stk. 1, nr. 3, affattes således: 3) køn, fødselsdato samt fødselsregistreringssted, 6. I 20, stk. 1, nr. 8, ændres vielsesdato til: civilstandsdato. 7. I 20 indsættes som stk. 2 og 3: Stk. 2. Ved anmeldelse af tilflytning fra et andet nordisk land skal der endvidere gives oplysning om vedkommendes personnummer samt hidtidige bopælskommune i fraflytningslandet. Stk. 3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og vedkommende kommunalbestyrelse skal til registreringsmyndighederne i et andet nordisk fraflytningsland give de oplysninger, som er nødvendige for disse ved vurderingen af bopælsspørgsmålet. 8. I 21, stk. 1 og 4, ændres 19 og 20 til: I 21 indsættes som stk. 5: Stk , stk. 3-6, og 13, stk. 1, finder tillige anvendelse ved anmeldelse af tilflytning fra udlandet. 10. I 24, stk. 1, 1. pkt., ændres 25, stk. 3 til: 25, stk. 2, og i 24, stk. 1, 4. pkt., og stk. 7, ændres 25, stk. 2 til: 25, stk I 24, stk. 5, indsættes efter udrejst :, jf. dog 25, stk I 25 ophæves stk. 1. Stk. 2-4 bliver herefter stk I 25, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår, eller at der ikke skal ske registrering på grund af tilflytningslandets bestemmelser om eksterritoriale personer. 14. I 25, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres Kommunalbestyrelsen til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet og vedkommende kommunalbestyrelse, og jf. stk. 2 og 3 ændres til: jf. stk. 1 og 2.

2 2 15. I 26 indsættes som stk. 5: Stk , stk. 3-6, og 13, stk. 1, finder tillige anvendelse ved anmeldelse af fraflytning til udlandet. 16. I 30, stk. 2, udgår stk. 1 og 2,. 17. I 38, stk. 3, og 42, stk. 3, ændres Selskaber og pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed samt pengeinstitutter ved administration af opsparing i pensionsøjemed, jf. kapitel 9 a i lov om banker og sparekasser, til: Forsikringsselskaber og pensionskasser omfattet af lov om finansiel virksomhed samt pengeinstitutter ved administration af opsparing i pensionsøjemed i henhold til lov om finansiel virksomhed,. 18. I 57, stk. 1, nr. 3, ændres 19 og 20 til: 20, stk. 1 og 2, og 26, stk Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Dog træder 1, nr. 1, 2, 9 og nr i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

3 3 1. Lovforslagets hovedindhold Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Hovedformålet med lovændringen er en forenkling af reglerne for anmeldelse af flytning mellem nordiske lande, således at Danmark kan tiltræde den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering, hvorved der bl.a. sker en afskaffelse af de internordiske flyttepapirer. Der henvises til afsnit 2 nedenfor. Formålet er herudover at tilvejebringe hjemmel til at pålægge bødestraf for at afgive forkerte oplysninger om flytning også til udlandet m.m. Der henvises til afsnit 3 nedenfor. Endelig er formålet at bestemme, at visse regler for anmeldelse af indenlandske flytninger tillige skal omfatte anmeldelse af tilflytning fra og fraflytning til udlandet, at regulere spørgsmål om bortfald af markedsføringsbeskyttelse, samt at foretage konsekvensrettelser som følge af ændringer af andre love. Der henvises til afsnit 4 nedenfor. 2. Forenkling af reglerne ved anmeldelse af flytning mellem nordiske lande De væsentligste dele af lovforslaget vedrører en ændring af reglerne for tilflytning fra og fraflytning til udlandet med henblik på Danmarks tiltræden af den nye nordiske overenskomst om folkeregistrering. Der var i 2004 tale om ca tilflytninger fra og fraflytninger til andre nordiske lande Baggrund Under det svenske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2003 iværksattes en undersøgelse af grænsehindringer for den fri bevægelighed mellem de nordiske lande, hvor man bl.a. blev opmærksom på, at det kan tage lang tid for personer, som flytter inden for Norden, at få tildelt et personnummer i tilflytningslandet. De nordiske samordningsministre iværksatte på den baggrund et fælles nordisk arbejde med sigte på et forslag om forenkling af reglerne for anmeldelse af flytning mellem de nordiske lande, således at personnummer normalt kan tildeles inden for nogle få dage. Arbejdet mundede ud i et forslag til Nordisk Ministerråd om ændring af den nordiske overenskomst om folkeregistrering, hvorefter information om flytning fra et nordisk land til et andet - i modsætning til i dag skal kunne kommunikeres direkte mellem folkeregistreringsmyndighederne i henholdsvis fraflytningslandet og tilflytningslandet. Overenskomsten blev undertegnet af de nordiske samarbejdsministre den 1. november 2004 i Stockholm og er gengivet som bilag til lovforslaget Gældende ret Den gældende internordiske overenskomst af 8. maj 1989 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om folkeregistrering omfatter personer, der er registreret som bosat i et nordisk land, og som har til hensigt at flytte til, eller som er flyttet til et andet nordisk land. Overenskomsten trådte i kraft den 1. oktober 1990 og afløste den hidtidige overenskomst, som havde været gældende siden Overenskomsten er tiltrådt af Færøerne og Grønland. En person, der flytter, har efter overenskomsten pligt til at anmelde flytning til den lokale registreringsmyndighed i fraflytningslandet, som skal udstede internordiske flyttepapirer til vedkommende. Den flyttende skal medbringe flyttepapirerne og aflevere disse til den lokale registreringsmyndighed i tilflytningslandet. Er den flyttende ikke i besiddelse af internordiske flyttepapirer, skal den lokale registreringsmyndighed selv rekvirere disse hos den lokale registreringsmyndighed i fraflytningslandet, hvilket kan forsinke tildelingen af personnummer. Registreringen i tilflytningslandet kan kun foretages på grundlag af de internordiske flyttepapirer, som indeholder oplysninger om vedkommende til brug for registreringen som tilflyttet. I

4 forbindelse med folkeregistreringen tildeles personen et personnummer i tilflytningslandet, medmindre den pågældende gennem tidligere ophold allerede har et sådant. Så snart registreringen er foretaget, skal den lokale registreringsmyndighed i fraflytningslandet underrettes herom ved brug af de internordiske flyttepapirer, hvorefter denne skal registrere vedkommende som fraflyttet landet. Fraflytningslandet kan ikke registrere vedkommende som udrejst, før tilflytningslandet har accepteret at registrere vedkommende som indrejst. Som fraflytningsdato benyttes tilflytningslandets registrerede tilflytningsdato. Overenskomsten forpligter herudover de kontraherende lande til at give underretning om de beslutninger, der foretages, og til gensidigt på forespørgsel at give hinanden de oplysninger, som må antages at være nødvendige for bedømmelsen af bopælsspørgsmål. Overenskomsten er i Danmark implementeret ved særlige bestemmelser i CPR-loven for registrering af til- og fraflytning fra andre nordiske lande. For så vidt angår tilflytning fra et andet nordisk land i lovens 19, og for så vidt angår fraflytning til et andet nordisk land i lovens 25 og 26, stk Indhold Med lovforslagets 1, nr. 3-8 og 10-14, forslås det at ændre CPR-loven, således at denne bringes i overensstemmelse med den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering. Vedtagelsen af dette lovforslag anses for at indeholde et stiltiende samtykke til ratifikation af denne overenskomst. Herefter vil indenrigs- og sundhedsministeren på vegne af Danmark tiltræde overenskomsten. Det er med den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering som hidtil formålet at bevare Norden som ét registreringsområde i folkeregistreringsmæssig forstand. Der er således ikke lagt op til en ændring af de grundlæggende principper i den gældende overenskomst om, at en person kun er bopælsregistreret ét sted i Norden, at det er indflytningslandets regler, der er afgørende for, om en person skal anses for bosat i tilflytningslandet, og at det er den lokale registreringsmyndighed i tilflytningslandet, der tager stilling hertil. Den væsentligste ændring i forhold til den gældende overenskomst er afskaffelsen af de internordiske flyttepapirer, jf. lovforslagets 1, nr. 3 og 12. Den flyttende skal herefter ikke afhente papirerne hos den lokale registreringsmyndighed i fraflytningslandet, der således også fritages for at udstede disse. Registreringen af en flytning til et andet nordisk land skal heller ikke afvente rekvisition af sådanne papirer i de situationer, hvor borgeren ikke selv medbringer disse. Såfremt betingelserne for registrering som tilflyttet er til stede, kan folkeregistrering og tildeling af personnummer i tilflytningslandet således foretages straks på samme måde som ved tilflytninger fra ikke-nordiske lande. Lovforslagets 1, nr. 4, 8 og 10, er konsekvensrettelser som en følge af afskaffelsen af de internordiske flyttepapirer. Når der er truffet afgørelse om, hvorvidt der skal ske en registrering eller ej i tilflytningslandet, skal registreringsmyndigheden i tilflytningslandet som hidtil underrette fraflytningslandet herom. Med den gældende flytteordning kan der være problemer forbundet med at finde den lokale registreringsmyndighed i fraflytningslandet, som efter den gældende overenskomst skal have tilsendt underretning om en persons registrering, særligt hvis der ikke medbringes internordiske flyttepapirer. Underretninger skal derfor efter den nye overenskomst sendes til den centrale (eller en særlig udpeget) folkeregistreringsmyndighed i fraflytningslandet, som har til opgave at videresende underretningen til den lokale registreringsmyndighed, hvor den flyttende senest har været registreret. Kommunikationen mellem de nordiske folkeregistreringsmyndigheder vil således ske ved direkte kommunikation mellem de centrale (eventuelt særligt udpegede) folkeregistreringsmyndigheder i de 5 nordiske lande, dvs. Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor, Befolkningsregistercentralen i Finland, Nationalregistret i Island, Skattedirektoratet i Norge og Skatteverket i Sverige. 4

5 Ved en flytning fra Danmark til et af de andre nordiske lande vil dette eksempelvis betyde, at registreringsmyndigheden dér skal sende ovenstående underretning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor, som videreformidler underretningen til fraflytningskommunen. Hensigten med at samle underretningerne om registrering eller afslag herpå hos de centrale registreringsmyndigheder er herudover at skabe grundlag for, at underretning kan foregå elektronisk via de centrale registreringsmyndigheder. Såfremt dette ikke er muligt for alle de kontraherende lande fra ikrafttrædelsen af overenskomsten, er det i den nye overenskomst bestemt, at informationsudvekslingen kan ske ved direkte elektronisk kommunikation med de centrale registreringsmyndigheder i de kontraherende lande, som har aftalt dette. Udover underretning om, hvorvidt der skal sker en registrering som tilflyttet eller ej, skal der som hidtil gives underretning, hvis registreringsmyndighederne i tilflytningslandet efterfølgende ophæver en tidligere truffet afgørelse om registrering af tilflytning. De kontraherende lande er herudover fortsat forpligtede til på forespørgsel gensidigt at udveksle oplysninger til brug for fastlæggelsen af bopælsspørgsmål. Lovforslagets 1, nr. 7 og 14, skal sikre, at der kan ske den fornødne udveksling af oplysninger til opfyldelse af overenskomsten. Herudover foreslås der med lovforslagets 1, nr. 5 og 6, en justering af de oplysninger, der skal gives ved anmeldelse af tilflytning fra udlandet, således at der skal afgives oplysning om køn og civilstandsdato ved tilflytning fra såvel nordiske som ikke-nordiske lande. Hermed harmoniseres reglerne om tilflytning fra ikke-nordiske lande med reglerne i den internordiske folkeregistreringsoverenskomst. Endelig foreslås det med lovforslagets 1, nr. 11 og 13, at præcisere, at den internordiske folkeregistreringsoverenskomst omfatter alle fraflytninger fra Danmark til et andet nordisk land, og således også fraflytning af personer ansat i den danske stat, som er beordret til tjeneste i et andet nordisk land. 3. Bødestraf for afgivelse af forkerte oplysninger om en flytning til udlandet m. m Baggrund CPR-lovens 57 fastsætter bødestraf for visse nærmere angivne overtrædelser af CPR-loven, men omfatter ikke afgivelse af forkerte oplysninger om en flytning til udlandet, bortset fra for sen anmeldelse af udrejse Gældende ret CPR s funktion som et grundregister for de offentlige myndigheder indebærer, at oplysningerne i CPR ofte lægges uprøvet til grund i den daglige administration. Der er tillige på nogle områder tillagt oplysninger i CPR retsvirkninger i anden lovgivning. Det er derfor vigtigt at sikre, at de registrerede oplysninger er korrekte, uanset at det inden for en lang række lovområder er forudsat, at der skal foretages en særskilt bedømmelse af bopælsspørgsmålet uafhængigt af registreringen i CPR. Praksis viser imidlertid, at registreringen i CPR ofte bliver lagt til grund ved afgørelsen af en persons bopæl inden for et andet sagsområde. Baggrunden for, at der er fastsat mulighed for at pålægge en person bøde for overtrædelse af dennes pligter efter CPR-loven, er således at sikre korrekte oplysninger i CPR. Efter lovens 57 kan en person, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder de deri anførte bestemmelser, pålægges bøde herfor. Som eksempel kan anføres, at en person, der anmelder for sen flytning, kan straffes med bøde, ligesom en person, der afgiver forkerte oplysninger i forbindelse med en indenlandsk flytning eller en tilflytning, kan straffes med bøde. I lovgivningen om folkeregistrering forud for CPR-loven fandtes en opsamlingshjemmel til at straffe en person med bøde for at afgive urigtige oplysninger til folkeregisteret. I CPR-loven, som trådte i kraft den 1. juli 2000, er det i lovens 57 udtrykkeligt angivet, hvilke overtrædelser af loven der er bødepålagte. Det er dog efter lovens 57, stk. 1, ikke muligt at pålægge bøde for at afgive forkerte oplysninger om en flytning til udlandet og de forhold, der skal registreres i forbindelse hermed. Dette medfører, at en person, der for sent anmelder en reel fraflytning til CPR, kan straffes med bøde, mens en person, der anmelder en proforma-flytning til udlandet, ikke kan pålægges en bøde herfor. 5

6 3.3. Indhold Med lovforslagets 1, nr. 18, foreslås det, at der i CPR-lovens 57, stk. 1, nr. 3, om afgivelse af forkerte oplysninger vedrørende flytninger indsættes en henvisning til 26, stk. 1, der vedrører, hvilke oplysninger der skal opgives til CPR ved anmeldelse af fraflytning til udlandet. Herved er det muligt at pålægge bødestraf for afgivelse af forkerte oplysninger ved anmeldelse af flytning til udlandet og således også for anmeldelse af en proforma-flytning. Formålet hermed er i så vidt omfang som muligt at sikre, at registreringerne i CPR er korrekte, og herudover at forebygge urigtige anmeldelser. Som en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 7, hvor det bestemmes, at der indsættes et nyt stk. 2 i lovens 20 vedrørende oplysningspligten ved indrejse fra nordiske lande, forslås det tillige med lovforslagets 1, nr. 18, at præcisere, at også overtrædelse af 20, stk. 2, kan medføre bødestraf. 4. Øvrige ændringer 4.1. Ophævelse af adgangen til registersammenkøring med Post Danmark.. Ifølge CPR-lovens 10, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen til brug for undersøgelsen af en persons bopælsforhold indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder, herunder Post Danmark. Post Danmark blev ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 omdannet til et statsejet aktieselskab. Det foreslås derfor med lovforslagets 1, nr. 2, at adgangen til registersammenkøring efter lovens 10, stk. 3, med offentlige myndigheder ikke længere omfatter Post Danmark. Fremover vil det således alene være muligt at få oplysning om en persons adresseoplysninger hos Post Danmark efter lovens 10, stk. 2, nr. 3, til brug for undersøgelsen af en konkret sag. Denne begrænsning svarer til praksis i dag, idet muligheden for registersammenkøring med Post Danmark efter lovens 10, stk. 3, ikke er blevet udnyttet Sidestilling af udenlandske flytninger med indenlandske flytninger. I CPR-lovens kapitel 4, 12, stk. 3-6, og 13, stk. 1, er der fastsat generelle administrative bestemmelser for anmeldelse af indenlandske flytninger. De nævnte bestemmelser indebærer, at kommunalbestyrelsen kan kræve, at flytteanmeldelser skal være skriftlige og afgives på en særlig blanket ( 12, stk. 3), og at kommunalbestyrelsen kan nægte at modtage flytteanmeldelser tidligere end 4 uger før den angivne flyttedato ( 12, stk. 4). Hvis kommunalbestyrelsen har en formodning om, at den anmeldte flytning ikke er korrekt, er det tillige bestemt, at den til brug for sin stillingtagen kan anvende reglerne i 10, stk. 2 og 3, der fastlægger kommunalbestyrelsens kontrolredskaber ved undersøgelse af bopælssager ( 12, stk. 4). Herudover er det bestemt, at den, der har anmeldt en flytning, har ret til at få en kvittering for anmeldelsen ( 12, stk. 5). Det er ydermere bestemt, at kommunalbestyrelsen skal orienteres, hvis en allerede anmeldt flytning opgives, og at denne kun kan ændres, hvis det over for kommunalbestyrelsen dokumenteres, at de registrerede oplysninger er forkerte ( 12, stk. 6). Endelig indebærer bestemmelserne, at hvis den, der flytter, ikke selv er i stand til at melde flytning, skal flytningen anmeldes af den, der er ansvarlig for den pågældende ( 13, stk. 1). Det har ikke været hensigten, at der skulle være forskel på den administrative behandling af en anmeldelse af en indenlandsk flytning og en anmeldelse af tilflytning fra og fraflytning til udlandet, og i praksis har kommunerne administreret sagerne ens. Det foreslås derfor med lovforslagets 1, nr. 9 og 15, at ændre loven i overensstemmelse hermed, således at 12, stk. 3-6, og 13, stk. 1, også omfatter anmeldelse af til- og fraflytning Bortfald af markedsføringsbeskyttelse. Det er efter CPR-lovens 29, stk. 1-3, muligt særskilt at få registreret beskyttelse mod henholdsvis optagelse i lokalvejviser (stk. 1), henvendelser vedrørende statistiske og videnskabelige undersøgelser (stk. 2) og markedsføringsbeskyttelse (stk. 3). Det følger af lovens 30, stk. 2, at en registreret særskilt beskyttelse efter 29, stk. 1 og 2, først bortfalder, når vedkommende giver bopælskommunen besked herom. Loven indeholder derimod ikke en bestemmelse om bortfald af en særskilt beskyttelse efter stk. 3, men der er i praksis ikke blevet skelnet mellem de forskellige typer af beskyttelse. Det foreslås derfor med lovforslagets 1, nr. 16, at ændre loven i overensstemmelse hermed. 6

7 4.4. Konsekvensrettelser som følge af anden lovgivning. Lovforslagets 1, nr. 1 og 17, er konsekvensrettelser som en følge af vedtagelsen af lov om postbefordring og lov om finansiel virksomhed. Rettelserne medfører ingen indholdsmæssige ændringer af CPR-loven. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Administrativt fritages bopælskommunen for at udstede internordiske flyttepapirer til borgere, der ønsker at flytte til et andet nordisk land og for at rekvirere eventuelt manglende internordiske flyttepapirer for borgere, der ønsker at flytte hertil fra et andet nordisk land. Indenrigs- og Sundhedsministeriet overtager en del af opgaven med at give de andre nordiske folkeregistreringsmyndigheder de oplysninger, som er nødvendige for disse ved vurderingen af bopælsspørgsmål, samtidig med at denne dataudveksling forudses at overgå til at foregå elektronisk via CPR-systemet. Herved fritages kommunen tillige for at returnere flyttepapirerne ved registrering. Den nødvendige tilpasning af CPR-systemet vil medføre statslige administrative merudgifter af begrænset omfang, som afholdes indenfor CPR-administrationens ramme. For kommunerne vil de administrative ændringer medføre administrative besparelser af begrænset omfang. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Borgeren fritages for at medbringe internordiske flyttepapirer ved flytning til et andet nordisk land. Derved skabes der mulighed for, at vedkommende kan folkeregistreres i tilflytningslandet og tildeles personnummer uden unødig forsinkelse, idet en registrering ikke længere skal afvente rekvisition af eventuelt manglende flyttepapirer. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 10. Høring Lovforslaget har inden fremsættelsen været i høring hos Datatilsynet, Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune. 7

8 8 Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Positive konsekvenser/ Mindre udgifter Administrative besparelser af begrænset omfang for kommunerne Negative konsekvenser/ merudgifter Administrative merudgifter af begrænset omfang for staten Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Bopælskommunen fritages for at udstede internordiske flyttepapirer til borgere, der ønsker at flytte til et andet nordisk land og for at rekvirere eventuelt manglende internordiske flyttepapirer for borgere, der ønsker at flytte hertil fra et andet nordisk land. Herudover fritages kommunen for at returnere flyttepapirerne ved registrering. Ingen Indenrigs- og Sundhedsministeriet overtager en del af opgaven med at give de andre nordiske folkeregistreringsmyndigheder de nødvendige oplysninger. En del af dataudvekslingen forudses at overgå til at foregå elektronisk via CPRsystemet. Tilpasning af CPR-systemet vil medføre visse statslige merudgifter. Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Afskaffelsen af internordiske flyttepapirer giver borgerne mulighed for at blive folkeregistreret i tilflytningslandet og få tildelt personnummer uden unødig forsinkelse. Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter

9 9 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Der er tale om en konsekvensrettelse uden indholdsmæssige ændringer af CPR-loven, som en følge af, at lov nr. 89 af 8. februar 1995 om postvirksomhed med virkning fra den 1. juni 2004 er blevet ophævet og afløst af lov nr. 472 af 9. juni 2004 om postbefordring. Til nr. 2 Post Danmark blev ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 omdannet til et statsejet aktieselskab, hvorfor det med lovforslagets 1, nr. 2, foreslås, at adgangen til registersammenkøring efter lovens 10, stk. 3, med offentlige myndigheder ikke længere omfatter Post Danmark. Der henvises til de almindelige bemærkninger punkt 4.1. Til nr. 3 CPR-lovens 19 bestemmer, at der skal medbringes internordiske flyttepapirer fra fraflytningslandet ved tilflytning fra et andet nordisk land, samt bestemmer, hvilke oplysninger der herudover skal afgives. Med den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering afskaffes flyttepapirerne, og en person, der flytter fra et nordisk land til et andet, skal blot, inden for den tidsfrist, som gælder i det enkelte land, anmelde flytning til den lokale registreringsmyndighed i tilflytningslandet, jf. artikel 2, nr. 1. Se nærmere under de almindelige bemærkninger punkt Som en følge heraf foreslås det at ophæve 19. Oplysningspligten ved anmeldelse af tilflytning fra et nordisk land vil herefter følge af lovens 20, som hidtil alene har omfattet oplysningspligten ved tilflytning fra lande uden for Norden. Til nr. 4 Der er tale om en konsekvensændring, som en følge af lovforslagets 1, nr. 3, hvorved 19 ophæves. 20 bliver herefter den eneste bestemmelse om oplysningspligt ved tilflytning fra udlandet og omfatter således også tilflytning fra et andet nordisk land. Til nr. 5 I de internordiske flyttepapirer, der udleveres efter den nugældende internordiske overenskomst, er der anført oplysning om vedkommendes køn. Dette ønskes fortsat oplyst efter den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering til brug ved underretning af fraflytningsstaten, jf. art. 2, nr. 2, 4. led. Oplysning om køn har ikke hidtil været indeholdt i lovens 20 vedrørende oplysningspligten ved anmeldelse af tilflytning fra andre lande end de nordiske. Oplysningen er dog allerede anført på de blanketter, som typisk anvendes af kommunerne ved anmeldelse af tilflytning fra udlandet. Behovet for oplysning om køn skyldes, at nogle navne kan gøre det vanskeligt at vurdere, om der er tale om han- eller hunkøn. Det foreslås derfor med lovforslagets 1, nr. 5, at ændre 20, stk. 1, nr. 3, således at der ved tilflytninger fra såvel nordiske som ikke-nordiske lande skal oplyses om køn. Til nr. 6 Efter 20, stk. 1, nr. 7, skal der ved tilflytning fra udlandet oplyses om civilstand, og efter nr. 8, om eventuel vielsesdato. Efter den nugældende overenskomst indeholder flyttepapirerne oplysninger om civilstandsdato dvs. også om dato for eventuel separation og skilsmisse, og i artikel 4, 1. led, i den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering er civilstandsdato omfattet af de standardoplysninger, der på forespørgsel udveksles mellem de kontraherende lande. Oplysning om civilstandsdato er tillige allerede anført på de blanketter, som kommunerne typisk anvender ved anmeldelse af tilflytning fra lande uden for Norden. Det foreslås derfor med lovforslagets 1, nr. 6, at ændre 20, stk. 1, nr. 8, således at der ved tilflytning fra såvel nordiske som ikke-nordiske lande skal oplyses om eventuel civilstandsdato. Til nr. 7 Med lovforslagets 1, nr. 7, foreslås det at indsætte et nyt stk. 2 og et nyt stk. 3 i lovens 20. Ad nyt stk. 2: Med henblik på at forenkle tilbagemeldingen til et nordisk fraflytningsland om, hvorvidt en person er blevet registreret som tilflyttet et andet nordisk land eller ej, er det hensigten, at tilba-

10 gemeldingen fremover skal foregå elektronisk mellem de centrale registreringsyndigheder i de kontraherende lande, som har aftalt dette, jf. artikel 4, 2. led, i den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering. Det er bl.a. af denne grund i artikel 2, nr. 2, 3. led, i den nye overenskomst bestemt, at underretningen skal ske direkte til den centrale (eller en særlig udpeget) registreringsmyndighed. Se nærmere under lovforslagets almindelige bemærkninger punkt 2.3. For at sikre identiteten på den flyttende ved tilbagemeldingen til de andre nordiske landes centrale registreringsmyndigheder foreslås det med lovforslagets 1, nr. 7, at indsætte et nyt stk. 2, i lovens 20, hvori det bestemmes, at en person, der anmelder flytning fra et andet nordisk land, skal oplyse personnummer og hidtidig bopælskommune i fraflytningslandet som bestemt i artikel 2, nr. 1, i den nye overenskomst. Der er alene tale om oplysninger, der skal bruges til sikring af identitet ved tilbagemeldingen til fraflytningslandet, jf. artikel 2, nr. 2, 3. og 4. led, og oplysningerne vil således ikke blive registreret i CPR. Ad nyt stk. 3: Efter både den nugældende internordiske overenskomst om folkeregistrering og artikel 2, nr. 2, 3. led, i den nye overenskomst skal registreringsmyndigheden i tilflytningslandet ved enhver anmeldelse af tilflytning fra et andet nordisk land give tilbagemelding til den centrale eller en særlig udpeget folkeregistreringsmyndighed i fraflytningslandet om, hvorvidt en person som følge af en anmeldt flytning skal registreres som bosat i tilflytningslandet eller ej. Der skal samtidig som hidtil anføres en række standardoplysninger som anført i overenskomstens artikel 2, nr. 2, 4. led. Tilsvarende underretning skal gives, hvis registreringsmyndigheden i tilflytningslandet efterfølgende ophæver en tidligere truffet afgørelse om registrering af tilflytning, jf. artikelartikel 2, nr. 2, 4. led. På grund af overenskomstens forbud mod dobbeltregistrering i Norden kan fraflytningslandet herudover have behov for at anmode om oplysninger fra tilflytningslandet for at vurdere, om man er enig i de faktiske forhold, som lægges til grund for tilflytningslandets afgørelse om at registrere vedkommende som tilflyttet. Som eksempel kan anføres en situation, hvor et fraflytningsland er af den opfattelse, at en anmeldt flytning til Danmark er en proforma-flytning. I en sådan situation vil fraflytningslandet ofte have behov for at få oplyst sagen med hjælp fra Danmark. Det er derfor bestemt i overenskomstens artikel 4, 1. led, at landene er gensidigt forpligtede til på forespørgsel at give en række standardoplysninger samt andre oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, hvor en person skal være bopælsregistreret. Det er i artikel 4, 2. led, bestemt, at underretninger i medfør af artikel 2 og besvarelser efter artikel 4 kan ske elektronisk mellem de centrale registreringsmyndigheder i de kontraherende lande, der har aftalt dette. Underretninger efter artikel 2 og udlevering af standardoplysninger efter artikel 4, 1. led, vil blive leveret af Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor til de andre nordiske landes centrale registreringsmyndigheder, mens udveksling af andre oplysninger til belysning af, hvor en person skal være bopælsregistreret, vil ske mellem de lokale registreringsmyndigheder. Det foreslås således med lovforslagets 1, nr. 7, at indsætte et nyt stk. 3, i lovens 20, hvori det bestemmes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet og vedkommende kommunalbestyrelse er forpligtede til at give registreringsmyndighederne i et andet nordisk fraflytningsland de oplysninger, som er nødvendige for disse ved vurderingen af bopælsspørgsmålet. Bestemmelsen omfatter enhver udveksling af oplysninger, som skal ske i henhold til den nye overenskomst, såvel underretning efter artikel 2, nr. 2, 4. led, som ved besvarelse af forespørgsler efter artikel 4, 1. led. Bestemmelsen giver også adgang til elektronisk udveksling af oplysninger. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil give kommunalbestyrelserne meddelelse om, i hvilke situationer det er kommunalbestyrelsen frem for Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der skal give de fornødne meddelelser efter bestemmelsen, jf. 23, stk. 1, og 27, stk. 1. Videregivelsen af oplysninger vil være en behandling af personoplysninger i persondatalovens forstand. Den behandling af personoplysninger, der finder sted i forbindelse hermed, ville kunne foretages i medfør af persondatalovens 6, stk. 1, nr. 6, der indeholder hjemmel til behandling af oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige eller en tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt. I de tilfælde, hvor oplysninger om den flyttende måtte indeholde oplysninger af den i persondatalovens 7 nævnte følsomme karakter, ville 10

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 426 af 31. maj 2000

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Dato: 12. juni 2014 Kontor: CPR-kontoret Filnavn: VK60 Standardvilkår for privates adgang til CPR's forespørgsels-/søgesystem, CPRWeb. Indledning. Efter 39 i lov om Det

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Side 1 af 10 Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige, der ønsker at indgå en overenskomst om bistand i skattesager,

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere