Indholdsfortegnelse. Version til behandling i økonomiudvalget april Side 2 Befolkningsprognose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026"

Transkript

1 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214

2 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Resume... 3 Forudsætninger... 6 Overordnede prognoseforudsætninger... 6 Boligbyggeri... 6 Boligbyggeprogram... 7 Prognose for befolkningsudvikling... 9 Mænd og kvinder... 9 Fødsler... 1 Eksterne flytninger til og fra Jammerbugt Kommune Aldersprofil for eksterne flytninger i Flytninger til og fra udlandet Interne flytninger Interne flytninger mellem byer i kommunen Udvikling i forskellige aldersgrupper Udvikling i antal børn og unge Udvikling i arbejdsbefolkning Udvikling i årige Udviklingen i ældre Andre kommuners udvikling Datagrundlag og forudsætninger Beregningsmetode Befolkningsbalanceligningen CPR-udtræk Parameterområder i forhold til flytninger og fødsler Fødselsparametre Dødsfald... 3 Tilflytning til nye boliger... 3 Splitfaktor Til- og fraflytning Befolkningsdata pr. 31. december Beregningssikkerhed Resultattabeller Hele kommunen Version til behandling i økonomiudvalget april 214 Side 2 Befolkningsprognose

3 Resume Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Behovet for antal pladser i børnehaver, skoler, fritidsordninger, plejehjem mv. afhænger af befolkningens størrelse og sammensætning. Tilsvarende har befolkningsprognosen også betydning for kommunens indtægtsbudgettering. Befolkningsprognosen for Jammerbugt Kommune skal vise den sandsynlige befolkningsudvikling i perioden Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet, ud fra en forventning til, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Jammerbugt Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen med en fremskrivning frem til Overordnet viser prognosen at befolkningstallet vil falde med få pct. til ca indbyggere. Boligbyggeriet har været lavt i og vi har fra 28 og frem til i dag set fald i befolkningen. Disse tendenser præger prognosen. Til- og fraflytninger vil påvirke befolkningstallet lidt, og forskellen mellem døde og fødte vil påvirke befolkningstallet i stadig stigende grad. I de sidste 12 år er folketallet faldet med 1%. Prognosen viser, at folketallet i løbet af de næste 12 år vil falde fra personer pr til personer pr Dette svarer til et fald i folketallet på over de næste 12 år eller et fald på 3% Side 3 Befolkningsprognose

4 Aldersfordelingen i 22, 213 og 225 viser et tydeligt fald i børnetal og borgere mellem år, mens der er en vækst i borgere over 66 år. 8+ år år år 4-54 år år år -16 år Ses på den geografiske fordeling af væksten i procent, ses følgende billede: I opdelingen på lokalområder er der fire blå områder, hvor der ventes en positiv udvikling. De grønne områder må forvente en lille nedgang, mens nedgangen vil være større i de gule områder. Ses udviklingen i en anden opdeling, hvor by og land er adskilt som selvstændige områder, fås følgende billede: Side 4 Befolkningsprognose

5 Det især er i Blokhus/Hune (21%), Nørhalne (12%), Aabybro (9%) og i parcelhuskvartererne i Fjerritslev og Brovst (4%), at befolkningstallet forventes at stige. Landområder ser derimod ud til at opleve et fald, også i områder hvor befolkningstallet stiger i byerne. Det er svært at vide, hvad indflydelse en ny hal og skole i Aabybro vil få. Der er i området plads til nyt byggeri i Aabybro, men en markant større udbygning vil dog kræve investeringer i ny infrastruktur. Der er store forskelle på områdernes befolkning, alderssammensætning og flyttemønstre. Det betyder, at eksempelvis væksten i antal ældre ikke er lige udtalt alle steder i kommunen. I det følgende gennemgås forudsætninger, tal for den hidtidige udvikling sammenlignet med fremskrivningen, datagrundlag og en række resultattabeller. Side 5 Befolkningsprognose

6 Tilflyttede nye boliger Forudsætninger Overordnede prognoseforudsætninger De overordnede forudsætninger, som ligger til grund for prognosen , er følgende: Jammerbugt Kommune er opdelt i 115 basisområder, som er små byggeklodser der kan sammenlægges til kommunes plejedistrikter, skoledistrikter, nærområder, planområder mv. Områder med helt særlige befolkningsforhold som fx større plejehjem eller institutioner og sommerhusområder er udskilt fra de øvrige områder og er forudsat konstante over hele prognoseperioden. Boligbyggeri I det følgende ses på sammenhængen mellem boligbyggeri og befolkningsudvikling. Der analyseres alene på nye boliger, der bliver tilflyttet jf. CPR. Boligbyggeriet i Jammerbugt har i varieret fra 72 til 159 boliger pr. år, i gennemsnitligt 117 boliger pr. år. Byggeriet i var meget lavt. I tabellen nedenfor ses, hvordan boligbyggeriet har varieret fra år til år på boligtype. Boligtype Pr år Parcel Tæt/lav Etage Ungdomsbolig Institution Anden boligtype Total Vises udviklingen på en graf fås følgende billede: Parcel Tæt/lav Etage Andre Side 6 Befolkningsprognose

7 Nye boliger Det er tydeligt, at der fra 26 til 28 har været et meget stort parcelhusbyggeri. Ses på den geografiske fordeling af det hidtidige boligbyggeri fås følgende billede, idet opdelingen tager udgangspunkt i de fire hovedbyområder: Aabybro Pandrup Brovst Fjerritslev Det er tydeligt, at nybyggeriet i de senere mange år, har været størst i Aabybro og Pandrup-områderne, mens det falder i den vestlige del af kommunen. Specielt i den vestlige del af kommunen blev der opført mange nye boliger i 22-6, men vi ser på nuværende tidspunkt ikke samme efterspørgsel efter nye boliger i disse områder. Der ventes at blive opført en lidt større andel parcelhuse, idet efterspørgsel efter tæt-lavt og etageboligbyggeri fremover primært forventes i områder i kort afstand af Aalborg. Boligforeninger har en del tomme boliger i de vestlige og nordlige dele af kommunen. Boligbyggeprogram Boligbyggeprogrammet er revideret ud fra ovennævnte tendenser, og det er opdelt på boligtyper og planområder. 55% af de nyopførte boliger ventes at være parcelhuse, 25% rækkehuse og 2% etageboliger Parcel Tæt/lav Etage Side 7 Befolkningsprognose

8 Nye boliger I ventes i gennemsnit opført 11 boliger pr. år. Det er lidt lavere end det antal boliger, der er opført i de år, der ligger til grund for prognosen. Boligbyggeprogrammet er ændret, så boligbyggeriet langsomt kommer op på niveau med boligbyggeriet omkring Ses på fordelingen rent geografisk fås følgende billede: Aabybro Pandrup Brovst Fjerritslev I perioden 214 til 226 rummer boligbyggeprogrammet i alt et byggeri på nye boliger i hele kommunen. Det er især Aabybro, Saltum/Hune, de øvrige hovedbyer og Biersted/Nørhalne, som især forventes at rumme den fremtidige boligudbygning. Side 8 Befolkningsprognose

9 Nettotilflytning i antal personer Antal personer Prognose for befolkningsudvikling Med udgangspunkt i de seneste års befolkningsudvikling samt det fastlagte boligbyggeprogram til og med 225 forventes folketallet i prognoseperioden at falde med ca. 3%. De følgende figurer viser udviklingstendensen i de forskellige nøgletal fremstillet i grafisk form Mænd og kvinder Figuren med mænd og kvinder viser, at der er flere mænd end kvinder, og der ses en svag tendens til at mænd falder med 4% og kvinder med 3% Mænd Kvinder Det er særligt en større andel fraflyttende mænd, som påvirker ændringerne. I 213 er mange mænd flyttet fra kommunen, se figuren over nettoflytning nedenfor. 1 5 Mænd Kvinder Side 9 Befolkningsprognose

10 Antal fødsler pr. 1. kvinder Antal kvinder mellem 18 og 45 år Fødsler Udviklingen i antal kvinder mellem 18 og 45 år påvirker fødselstallet. Prognosen viser, at der i de kommende 12 år ventes et fald på 12% i kvinder i denne aldersgruppe. Det svarer til næsten 65 kvinder. Faldet er dog ikke så stort som i de foregående 12 år Nedenstående figur, viser antallet af fødsler i forhold til kvindens alder. I de senere år er kurven knækket, og nu får kvinder typisk børn som 3 årige - mens det tidligere var omkring 27 år Snit Snit Disse forhold påvirker naturligvis det samlede antal af fødsler i Jammerbugt Kommune. På næste side ses en illustration af det samlede antal fødsler i Jammerbugt Kommune, som stadig ligger pænt over niveauet på landsplan. Side 1 Befolkningsprognose

11 Antal fødsler pr år Fertilitet Årsniveau i Jammerbugt Niveau på landsplan År Illustrationen viser, hvordan fertiliteten varierer år for år. Selv om fertiliteten har været lavere i 213, ligger vi stadig pænt over landsniveauet, og vi er på niveau med situationen 23. Ser vi på antallet af fødsler i Jammerbugt Kommune i et større perspektiv - tilbage fra midten af 197 erne, har der i årene været et pænt fald. Den røde stiplede linje er en tendenslinje De lave fødselstal må derfor ses som en udvikling, som har været i gang gennem flere år. Omkring faldt fødselstallet for så at komme op igen. På næste side er prognosetal for henholdsvis fødte og døde angivet. Side 11 Befolkningsprognose

12 Antal personer Antal personer Fødte Døde Overskud -1-2 I de kommende år forventes det, at fødselstallet vil stabilisere sig på godt 3 fødsler pr. år, mens antallet af døde vil stige svagt. Tilsammen giver det et underskud i fødselsbalancen, som vil påvirke befolkningstallet i negativ retning i de kommende år Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance -5 Flyttebalancen har svinget meget op og ned i de seneste år. Den stærkeste tendens i de seneste år har været en større fraflytning. I prognoseårene ventes der om en årrække at blive en positiv flyttebalance. På de næste sider er der sat særligt fokus på eksterne flytninger. Side 12 Befolkningsprognose

13 Flytninger til/fra andre kommuner i 213 Eksterne flytninger til og fra Jammerbugt Kommune Helt overordnet består den eksterne til- og fra flytningen af følgende tal, idet ind- og udvandringen sker i forhold til udlandet - og til/fraflytning i forhold til andre kommuner Indvandret Udvandret Vandringsbalance Tilflytning Fraflytning Netto Samlet Vi har således typisk et overskud på vandringsbalancen, og et underskud på balancen i forhold til andre kommuner. Ses på de eksterne flytninger i 213, fås følgende billede: Tilflytning Fraflytning Netto -2-5 år 6-17 år år år 4-59 år 6-74 år 75+ årige Tallene bag grafen ovenfor til- og fraflytning er følgende: Alle kommuner i år 6-17 år år år 4-59 år 6-74 år 75+ årige Tilflytning Fraflytning Netto I alt Vi har en lille positiv balance for småbørn og 25-4 årige, mens vi mister de unge i aldersgruppen år. En ret stor del af til- og fraflytningerne sker i forhold til Aalborg Kommune. 4% af tilflytningerne er fra Aalborg Kommune, Side 13 Befolkningsprognose

14 Tilflyttede personer i 213 og 46% af fraflytningerne er til Aalborg Kommune. Specielt blandt de årige er 55% af fraflytningerne til Aalborg Kommune. Ses alene på flytninger til og fra Aalborg Kommune, ses følgende for 213: Aalborg Kommune i år 6-17 år år år 4-59 år 6-74 år Tilflytning Fraflytning Netto år I alt Ses nærmere på, hvor eksempel tilflyttere kommer fra - viser nedenstående figur tilflytningen i 213 fordelt på udland og de forskellige dele af landet: år 6-17 år år år 4-59 år 6-74 år 75+ årige Udland Sjælland/Øerne Midt-sydjylland Nordjylland Tilflyttere kommer især fra Aalborg og nabokommuner i Nordjylland, men det er også bemærkelsesværdigt, at der er en stor indrejse fra udlandet blandt årige. Side 14 Befolkningsprognose

15 Fraflyttede personer i år 6-17 år år år 4-59 år 6-74 år 75+ årige Udland Sjælland/Øerne Midt-sydjylland Nordjylland Fraflytningen viser til gengæld en markant højere fraflytning blandt årige til andre kommuner i Nordjylland. Der er desuden en noget lavere flytteaktivitet i forhold til udlandet. Fraflytning til Sjælland er kun på ca. 65 blandt de unge, og det tolkes, at mange unge først flytter til Aalborg, før springet til en større kultur-/ uddannelsesby tages. Samme tendens var gældende sidste år. Fraflytningen blandt årige i de seneste år er angivet i følgende tabel: Fraflytning for årige Udlandet København/Frederiksberg Århus Thisted/Morsø Brønderslev Frederikshavn/Læsø Hjørring Vesthimmerland Rebild/Mariagerfjord Aalborg Aalborg modtager langt hovedparten af de fraflyttede, og det vurderes at især opførelse af over 2 nye ungdomsboliger i Aalborg by, får stadig større betydning for de unges flyttemønster. Søgningen til København og Århus er næsten konstant, og der ses en svag tendens til, at tilflytningen til udlandet og de øvrige nabokommuner i Nordjylland bliver mindre. De unge flytter også meget internt i kommunen. Ses på de unges flytninger internt i kommunen, har der i 213 været godt 6 flytninger inden for kom- Side 15 Befolkningsprognose

16 Fraflyttede persoenr pr. år i hver aldersgruppe Tilflyttede personer pr. år i hver aldersgruppe munegrænsen - for gruppen af årige. Alene i Aabybro by var der i 213 ca. 13 unge årige som flyttede fra en bopæl i Aabybro by til en anden adresse i kommunen. Aldersprofil for eksterne flytninger i Ses på aldersprofilerne på de borgere der i flyttede til og fra Jammerbugt Kommune, fås følgende billede: Mænd Kvinder Der ses en stor ekstern tilflytning i aldersgrupperne fra 2-3 år, mens den så aftager. Kurverne for mænd og kvinder følger hinanden, idet der er en lille tendens til højere tilflytning af kvinder fra 2-25 år, mens der er flere mænd som flytter til kommunen fra 3-45 år. Ses en tilsvarende profil for ekstern fraflytningen ses et lidt andet billede: Mænd Kvinder Der er i årene år en noget større årlig fraflytning, til gengæld ser vi ikke så store tal for fraflytning for aldersgrupperne over 25 år. Sammenlignes de Side 16 Befolkningsprognose

17 Antal personer to grafer, så er der tegn på, at når man først er flyttet til kommunen som eksempelvis 25 årig, så flytter hovedparten ikke fra kommunen. I bosætningssammenhæng kunne en særlig indsats målrettes mod grupper mellem 2-3 år. Flytninger til og fra udlandet I de seneste år har der været følgende ind- og udvandring i forhold til udlandet for alle aldersgrupper: Indvandret Udvandret Netto Ind- og udvandringen udgør procentmæssig en mindre del af de eksterne flytninger, svarende til ca. 5% af fraflytningerne og ca. 15% af tilflytningerne. Til gengæld giver vandringen til og fra udlandet et positivt resultat, mens flytninger mellem andre kommuner ofte påvirker folketallet negativt. Interne flytninger Foruden ovennævnte flytninger til andre kommuner og udlandet, har der også internt i kommunen været et stort antal flytninger. Det samlede antal interne flytninger er på ca. 3. om året, se variationerne i de seneste år: Interne flytninger i alt Heraf intern flytning til en ny bolig En meget stor del af de interne flytninger sker mellem boliger i den eksisterende boligmasse, idet tilflytningen til nyopførte boliger kun er på 5%. Side 17 Befolkningsprognose

18 Antal personer Næste figur viser tilflytningen til nyopførte boliger fordelt med både interne og eksterne flytninger, samt en fremskrivning baseret på det omtalte boligbyggeprogram Til ny bolig - Intern flytning Til ny bolig - Ekstern flytning Det fremgår, at langt de fleste nye boliger tilflyttes af borgere fra Jammerbugt Kommune. Det er positivt, at der i 213 har været en vækst i tilflytningerne - og den ses både for intern og ekstern tilflytning. Prognosen for de kommende år viser, at væksten i boligbyggeriet især vil give en større intern tilflytning, mens den samlede eksterne tilflytning til nye boliger næsten er konstant. Ønsker Jammerbugt Kommune en højere ekstern tilflytning til nye boliger, har det betydning, hvor de nye boliger opføres. Nye boliger i eksempelvis Nørhalne, Aabybro og Blokhus/Hune er efterspurgte blandt tilflyttere fra Aalborg, og specielt i 213 var vi oppe på 8% tilflyttere fra andre kommuner ved nye boliger i Blokhus. Omvendt viser tal, at den interne flytning flere steder kan frigøre større familieboliger, som er attraktive for aldersgrupperne år / børnefamilier. Den eksterne tilflytning til nye boliger står for ca tilflytninger om året, mens den samlede eksterne tilflytning til alle boligtyper er på omkring Side 18 Befolkningsprognose

19 Interne flytninger mellem byer i kommunen I 212 er de interne flytninger opgjort - mellem kommunens byer. De ses i skemaet nedenfor: Fra Til Aaby bro Brov st Pandrup Fjerritsle v Blok hus/ Nørhalne Biersted Saltum Moseby Birkelse Gjøl Kås Hune Fra Aabybro Halvrimmen Skov sgaa rd Aren tsminde Øvrige land sbye r Landområde Som merhusområde Andre kom muner Pandrup Brovst Fjerritslev Nørhalne Biersted Kås Blokhus/Hune Saltum Moseby Birkelse Gjøl Halvrimmen Arentsmin de Skovsgaard Øvrige landsbyer Landområde Sommerhusområde Andre Kommuner Tabellen ovenfor skal læses således, at den første lodrette kolonne er den lokalitet der flyttes fra, og at den første række er den lokalitet der flyttes, eksempelvis var der i Aabybro 264 interne flytninger, 9 personer er flyttet fra Aabybro til Brovst mv. Det er bemærkelsesværdigt, hvor stor en andel af flytningerne der sker inden for hovedbyerne. Desuden er der også en meget stor flytteaktivitet til og fra landområderne - og ikke mindst mellem landområder og andre kommuner. Med baggrund i opgørelsen er andelen af eksterne flytninger til og fra andre kommuner opgjort for de enkelte byer. Side 19 Befolkningsprognose

20 I skemaet nedenfor er angivet, hvor stor en andel af flytningerne sker til andre kommuner: Høj ekstern tilflytning Lav ekstern tilflytning Andel eksterne flytninger i 212 (Sorteret efter største andel tilflytning) Andel af byens flytninger - til andre kommuner Andel af byens flytninger - fra andre kommuner Sommerhusområde 69% 71% Nørhalne 51% 69% Blokhus/Hune 38% 53% Gjøl 57% 51% Biersted 5% 41% Arentsminde 36% 41% Klim 36% 38% Pandrup 37% 37% Birkelse 42% 36% Aabybro 37% 33% Kås 33% 33% Halvrimmen 25% 32% Moseby 17% 31% Fjerritslev 34% 3% Brovst 3% 27% Skovsgaard 24% 27% Saltum 26% 2% Tranum 2% 15% Tallene illustrerer tydelige forskelle. I sommerhusområder, Nørhalne, Blokhus/Hune, Gjøl og Biersted er der en stor andel eksterne flytninger i forhold til andre kommuner, mens byer som eksempelvis Tranum, Saltum og Skovsgaard ikke i samme grad giver flytninger mellem andre kommuner. Denne viden kan anvendes i forbindelse med design af en bosætningskampagne. Side 2 Befolkningsprognose

21 Antal personer Udvikling i forskellige aldersgrupper I det følgende ses på udviklingen i kommunen, idet der tages udgangspunkt i følgende geografiske opdeling af kommunen i byer og lokalområder: Saltum Pandrup Aabybro Biersted Skovsgaard Brovst Fjerritslev Generelt er tendensen en vækst i Aabybro området. Biersted og Saltum er næsten konstant, mens de øvrige områder ser ud til at opleve en nedgang i indbyggertallet. Se figuren for alle aldersgrupper med tal fra Aabybro Fjerritslev Pandrup Brovst Biersted Saltum Skovsgård Ses på de forskellige aldersgrupper - fås følgende billede: Side 21 Befolkningsprognose

22 Antal årige Antal -16 årige Udvikling i antal børn og unge Ses på udviklingen i - 16 årige - er der sket store ændringer de seneste år. I de kommende år, forventes en lille vækst i Saltum og en stabil udvikling i Aabybro. Aabybro vil være det område med flest børn i prognoseperioden, mens børnetallet fortsat vil falde i Fjerritslev området. I de øvrige områder ses et mindre fald Aabybro Fjerritslev Pandrup Biersted Brovst Saltum Skovsgård Ses på de årige har områder som Fjerritslev, Pandrup og Brovst mistet en del borgere. Der er flere områder som i de kommende år ser ud til at få en ret stabil udvikling, mens andre områder må forvente et fald, eksempelvis Fjerritslev, Pandrup, Brovst og Skovsgård: Fjerritslev Aabybro Pandrup Brovst Biersted Saltum Skovsgård Side 22 Befolkningsprognose

23 Antal 4-54 årige Antal årige Udvikling i arbejdsbefolkning Mange områder har i de senere år haft fald i antallet af årige. I de kommende år vil der ikke være så store fald. Siden 29 har der været en mere konstant udvikling, og det præger de kommende år. I Saltum viser fremskrivningen en positiv udvikling og i Aabybro og Biersted synes udviklingen at stabilisere sig på det nuværende antal personer Aabybro Fjerritslev Pandrup Biersted Brovst Saltum Skovsgård Udviklingen i de 4-54 årige har været konstant de seneste år, men i de kommende år ser der ud til at blive færre i denne aldersgruppe. De mest markante ændringer er en stigning i Aabybro og lidt større fald i Fjerritslev og Pandrup Aabybro Fjerritslev Pandrup Biersted Brovst Saltum Skovsgård Side 23 Befolkningsprognose

24 Antal årige Antal årige Antallet af årige er især faldet i Aabybro og Biersted området i de seneste år. I de kommende år ser udviklingen mere stabil ud, og fremskrivningen viser en stigning i Aabybro og Biersted Fjerritslev Aabybro Pandrup Brovst Biersted Saltum Skovsgård Samlet set ses der en noget mere positiv udvikling for den kommende periode, særligt for Aabybro området. Udviklingen i eksempelvis Pandrup og Fjerritslev kan ændres, i takt med at der etableres flere arbejdspladser i Flextronic og andre tomme erhvervsbygninger. De senere års negative udvikling for 4-54 årige i Fjerritslev og Pandrup påvirker naturligvis fremskrivningen, og såfremt der etableres et større antal arbejdspladser i disse områder, vil fremskrivningen af befolkningen også blive påvirket. Udvikling i årige Ses på udviklingen i årige har der været en stor stigning i de seneste år, særligt i Aabybro, Saltum og Biersted områderne. Prognosen viser, at der fortsat vil være en pæn stigning i Fjerritslev, Brovst og Pandrup, mens den vil aftage eller forblive på nuværende niveau i de fleste andre områder Fjerritslev Aabybro Pandrup Brovst Saltum Biersted Skovsgård 2 Side 24 Befolkningsprognose

25 Antal 8+ årige Udviklingen i ældre Antallet af 8+ årige har været ret stabilt i de fleste områder, med undtagelse af Fjerritslev, hvor det der faldet lidt i de senere år. I de kommende år, vil de fleste områder opleve en stigning i antallet af 8+ årige, særligt i perioden fra 22 og frem Fjerritslev Aabybro Brovst Pandrup Saltum Biersted Skovsgård Mange af ændringerne i aldersgrupperne skyldes markant forskellige alderssammensætninger - områderne imellem. Side 25 Befolkningsprognose

26 Aldersfordelingen i hele kommunen er på nuværende tidspunkt og om 12 år fordelt på følgende måde: 8+ år 4% Hele kommunen i år 15% -16 år 2% år 16% år 8% 4-54 år 22% år 15% Hele kommunen i år 18% 8+ år 7% -16 år 19% år 7% år 16% år 14% 4-54 år 19% Side 26 Befolkningsprognose

27 Andre kommuners udvikling Vi følger også udviklingen i de andre nordjyske kommuner. Da vores flyttemønstre hænger meget sammen med muligheder og udvikling i Nordjylland i øvrigt, vil det være naturligt, kort at notere os udviklingen i de andre nordjyske kommuner. Udviklingen har siden 26 været på følgende niveau i de andre kommuner: Ændring Pct Aalborg % Rebild % Brønderslev % Mariagerfjord % Jammerbugt % Vesthimmerlands % Hjørring % Thisted % Frederikshavn % Morsø % Læsø % I de kommende år, viser fremskrivningen udarbejdet i maj 213 følgende for de nordjyske kommuner: Ændring Pct Aalborg % Rebild % Brønderslev % Jammerbugt % Mariagerfjord % Vesthimmerlands % Thisted % Hjørring % Frederikshavn % Morsø % Læsø % Det fremgår, at Jammerbugt Kommune er blandt de kommuner, som ventes at få et begrænset fald i folketallet. Der forventes en ny fremskrivning fra Danmarks Statistik i maj 214. Side 27 Befolkningsprognose

28 Datagrundlag og forudsætninger Beregningsmetode Ændringer i folketallet er afhængige af en række demografiske komponenter, og dersom der ikke sker udveksling med andre befolkninger, vil balancen mellem fødsler og dødsfald være eneste årsag til ændringer i folketallet. Udveksling med andre befolkninger defineres ved vandringsbalancen. Befolkningsbalanceligningen Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: hvor P t = P + (F D) + (T f F f ) P er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt ( t ) P t er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt ( t ) F er antal fødsler i et delområde i perioden ( t t ) D er antal døde i et delområde i perioden ( t t ) T f er antal tilflyttere til et delområde i perioden F f er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I DemoGrafix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert delområde fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Antal tilflyttere (T f ) består dels af antal tilflyttere (T f,bevar ) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (T f,ny ) til nye boliger i prognoseåret. På lignende måde opdeles antal fraflyttere (F f ) i antal fraflyttere (F f,bevar ) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere (F f,ned ) fra nedlagte boliger. Befolkningsprognosen er ikke nogen forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men den beskriver, hvorledes befolkningen vil udvikle sig, dersom de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst usikkerhed til delområder med små folketal. CPR-udtræk Befolkningsprognosen bygger på befolkningsdata fra Det Centrale Personregister (CPR) for årene Udtrækkene indeholder oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, fødsler og dødsfald samt antallet af flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de historiske år danner basis for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i perioden bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytnin- Side 28 Befolkningsprognose

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 26. juni 2009 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren.

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Referat Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 FORSLAG OM KURSUS FOR ILDSJÆLE OG KVARTALSMØDER...

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

FLYTTEMØNSTRE OG KOMMUNALØKONOMI INDHOLD. 1 Baggrund & formål 2. 2 Sammenfatning & konklusioner 2

FLYTTEMØNSTRE OG KOMMUNALØKONOMI INDHOLD. 1 Baggrund & formål 2. 2 Sammenfatning & konklusioner 2 HOLBÆK KOMMUNE FLYTTEMØNSTRE OG KOMMUNALØKONOMI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund & formål 2 2 Sammenfatning & konklusioner

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 1 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Befolkningsudviklingens Danmarkskort Befolkningsudvikling 2008-2010 Befolkningsprognose 2013-2023

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema og udviklingsudvalget 11.01.2007 kl. 14:00 Aabybro Rådhus, lokale 83 Jammerbugt Kommune Tema og udviklingsudvalget 11.01.2007 Punkter på åbent møde: 2. Program for udviklingsværksteder 1 3.

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Boligmarkedet - nye behov

Boligmarkedet - nye behov Boligmarkedet - nye behov Boligbehovet i Danmark frem til 2030 Den fremtidige boligefterspørgsel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i marts 2000 udarbejdet en prognose for den fremtidige boligefterspørgsel

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2013-2025? Kommunalbestyrelsen 29. august 2013 Side 2 af 47 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Boligudbygningsplaner, prisstruktur og markedsforventninger

Boligudbygningsplaner, prisstruktur og markedsforventninger Boligudbygningsplaner, prisstruktur og markedsforventninger Kolding Kommune, 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Befolkningsprognose 2011-2024... 4 Prognosens hovedresultater... 4 Arealudlæg i Kolding

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Rapport: Undersøgelse af motiver for at flytte til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune juli 2008 Udviklingsafdelingen

Rapport: Undersøgelse af motiver for at flytte til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune juli 2008 Udviklingsafdelingen Rapport: Undersøgelse af motiver for at flytte til Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune juli 2008 Udviklingsafdelingen Indhold Indledning...3 Baggrund for undersøgelsen...3 Formålet med undersøgelsen...3

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for Region Nordjylland,

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune november 2001

Ledigheden i Odense Kommune november 2001 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Nr. 1 januar 2002 Resume Ledigheden i Odense Kommune november I november var der registreret.802 ledige i Odense Kommune.

Læs mere

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse. Ledelse med fokus på værdier. Borgmesterens nytårstale

Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse. Ledelse med fokus på værdier. Borgmesterens nytårstale N Y H E D S B R E V N R. 2, 2 0. J A N UA R 2 0 1 4 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Nytårskur med rekord-deltagelse side 2 Ledelse med fokus på værdier side 3 Borgmesterens nytårstale

Læs mere

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage.

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage. NYHEDSBREV NR. 11, 6. juni 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Fascinerende indblik i en meget speciel virksomhed side 2 Vi blev 268 færre i 2011 side 3 Boligmarkedet stadig tungt

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg I årets sidste udgave af BEDRE Overblik tager Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling temperaturen på iværksætteri.

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Analyse 2. september 2014

Analyse 2. september 2014 Analyse 2. september 2014 Migration af bogligt stærke mellem de store byer Af Nicolai Kaarsen og Neil Gallagher Et tidligere Kraka-notat viste, at der sker en netto tilvandring af bogligt stærke fra provinsen

Læs mere

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Charlotte Glümer, professor, overlæge 1 Hvad kommer jeg ind på? Hvorfor er det svært at forudsige sygdomsmønsteret

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen Langsigtet økonomisk fremskrivning 26 - med vurdering af velfærdsreformen November 26 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...4 1.1 Indledning...4 1.2 Hovedkonklusionerne...4 1.3 Hovedelementerne

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Teknisk baggrundsnotat 2014-3 1. Indledning Dette tekniske baggrundsnotat omhandler opdateringen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg

Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg Jonas Zangenberg Hansen DREAM Arbejdspapir 212:2 Februar 212 Abstract The DREAM-group produces a project in housing economics, which provides a projection

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne

Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne Notatark Sagsnr. 82.21.00-P05-1-14 Sagsbehandler Chris Schmücker og Thomas Frank 20.2.2015 Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne Kommuneledelsen har nedsat

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING

BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING RAPPORTENS BUDSKABER Vejle er en by i befolkningsmæssig vækst og der er flere, der flytter til byen end fra byen. Det er især

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren Paper til boligforskningsseminar i Center for Boligforskning, 16-17.9 2004 Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren Hans Skifter Andersen Abstrakt

Læs mere

kolde ejendomsmarked som indikator på, at hjulene i hele lokalsamfundet drejer langsommere, end vi kunne ønske

kolde ejendomsmarked som indikator på, at hjulene i hele lokalsamfundet drejer langsommere, end vi kunne ønske nyhedsbrev nr. 4 23. februar 2015 Formanden mener... Udkant, affolkning, centralisering, indvandring Der er tryk på debatten i disse tider omkring demografi og udvikling i vores land. kolde ejendomsmarked

Læs mere

Fremtidens lokale boligmarked

Fremtidens lokale boligmarked Fremtidens lokale boligmarked Almennet-kursus 12. juni 2012 Indhold 1. Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet? 2. Boligefterspørgsel og boligudbud 3. Almennetvejledningen de 5 aktiviteter 4. Eksempler

Læs mere