Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne"

Transkript

1 Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Informationsmateriale til kommunerne Marts 2006

2 Indhold 1. Indledning 3 2. Integrationskontrakten Én kontrakt to lovgivninger Integrationskontraktens indhold Integrationskontraktens varighed Opfølgning på integrationskontrakten Udarbejdelse af status 7 3. Erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Hvor findes erklæringen og på hvilke sprog De enkelte indholdspunkter i erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Hvem skal have en integrationskontrakt og underskrive erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Betydning i forhold til meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse Betydning af udlændingens eventuelle manglende deltagelse i introduktionsprogrammet og gennemførelse af fastlagte aktiviteter i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Betydning af udlændingens eventuelle manglende underskrift af integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Udlevering af velkomstpakke Yderligere information 20 Bilag I: Uddybning af de enkelte indholdspunkter i erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund

3 1. Indledning Formålet med informationsmaterialet er at gøre det nemmere for de medarbejdere i kommunerne, som arbejder med nyankomne udlændinge, at forklare de pågældende udlændinge formålet med og indholdet af henholdsvis integrationskontrakten og erklæringen. Den nye integrationskontrakt og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund er indført med lov nr. 243 af 27. marts 2006 om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration og aktivt medborgerskab, skærpede betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse, uddannelsespligt for unge nyankomne udlændinge, sygeopfølgning over for sygemeldte introduktionsydelsesmodtagere m.v.), og lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges integrationskontrakter, tilbud til kontant- og starthjælpsmodtagere som ikke er blevet aktiveret det seneste år, gentagen aktivering, særlig integrationsindsats, bortfald af kontanthjælp til hjemmegående ægtefælle og afskaffelse af ægtefælletillægget, styrket sygeopfølgning over for kontant- og starthjælpsmodtagere og ændring af refusionsbestemmelserne for kontanthjælp m.v.). Som opfølgning på lovændringerne er der udstedt en ny bekendtgørelse nr. 252 af 28. marts 2006 om udarbejdelse af integrationskontrakten og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Bekendtgørelsen erstatter den hidtidige bekendtgørelse nr af 22. november 2005 om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Som bilag til den nye bekendtgørelse er optrykt en standardkontrakt. 3

4 2. Integrationskontrakten Formålet med integrationskontrakten er, at udlændinge hurtigst muligt kommer i beskæftigelse og tilegner sig dansk. Integrationskontrakten skal sikre kvaliteten af den enkelte udlændings introduktionsprogram ved, at kommunalbestyrelsen på et så tidligt tidspunkt som muligt i samarbejde med udlændingen fastlægger et konkret og individuelt forløb for udlændingens introduktionsperiode. Integrationskontrakten skal endvidere efter introduktionsperiodens udløb sikre de udlændinge, der fortsat modtager økonomisk hjælp, en målrettet beskæftigelsesrettet indsats efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Integrationskontrakten er således med til at understøtte og styrke en sammenhængende og integreret indsats, fra det tidspunkt en udlænding omfattes af introduktionsprogrammet, og indtil den pågældende søger om og opnår tidsubegrænset opholdstilladelse. Integrationskontrakten er en gensidigt forpligtende kontrakt mellem udlændingen og kommunalbestyrelsen, som begge parter skal opfylde Én kontrakt to lovgivninger Den overordnede ramme for integrationskontrakten er fastlagt i integrationsloven. Reglerne for det nærmere indhold af kontraktens aktiviteter og opfølgningen på kontrakten findes derimod både i integrationsloven for så vidt angår indholdet af kontraktens aktiviteter og opfølgning på kontrakten i introduktionsperioden og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for så vidt angår indholdet af kontraktens aktiviteter og opfølgning på kontrakten efter introduktionsperiodens udløb. Der henvises nærmere til afsnit 2.2 vedrørende kontraktens indhold og afsnit 2.3 vedrørende kontraktens varighed Integrationskontraktens indhold Integrationskontrakten indgås i et samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og udlændingen på grundlag af en samlet vurdering af den enkelte udlændings situation og behov med henblik på, at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. Hvis der ikke kan opnås enighed om kontraktens indhold, fastsætter kommunalbestyrelsen indholdet af kontrakten. 4

5 Integrationskontrakten skal indeholde en beskrivelse af den enkelte udlændings færdigheder og forudsætninger. Kontrakten skal endvidere beskrive den pågældendes beskæftigelses- eller uddannelsesmål og fastlægge indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at de i kontrakten opstillede mål opnås. Integrationskontrakten skal således i den treårige introduktionsperiode indeholde en beskrivelse af, hvilke tilbud i medfør af introduktionsprogrammet i form af danskuddannelse og/eller vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, det er aftalt eller fastsat, at den enkelte udlænding skal deltage i. Det skal endvidere fremgå af kontrakten, hvis udlændingen er meddelt pålæg om uddannelsespligt, jf. integrationslovens 16 a, eller gives tilbud om hjælp efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik (revalidering) eller kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (fleksjob) i stedet for et introduktionsprogram, jf. integrationslovens 16, stk. 7. Hvis udlændingen efter introduktionsperiodens udløb fortsat har eller får brug for hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. i form af kontant- eller starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse, fastlægges indsatsen med udgangspunkt i integrationskontrakten og skal suppleres med en beskrivelse af, hvordan den enkelte kan få varig beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked. Indsatsen fastlægges efter de gældende regler i kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om et individuelt kontaktforløb. Indsatsen skal fastlægges med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og ønsker samt arbejdsmarkedets behov og skal beskrive de aktiviteter og tilbud, som iværksættes efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De gældende regler i kapitel 9 om udarbejdelse af jobplan i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats finder i den forbindelse anvendelse. De aktiviteter og tilbud, som fastlægges efter reglerne om det individuelle kontaktforløb og jobplaner, skal fremgå af integrationskontrakten. Jobplanen og de aktiviteter, der fastlægges som led i det individuelle kontaktforløb, bliver på den måde en integreret del af integrationskontrakten. Det skal endvidere fremgå af integrationskontrakten, hvilke sanktioner der efter lovgivningen gælder for udlændingen, hvis udlændingen uden rimelig grund afviser at tage imod et arbejde, eller hvis udlændingen uden rimelig grund 5

6 udebliver fra eller afviser at deltage i en eller flere af de aktiviteter, der er aftalt eller fastsat i integrationskontrakten. Det drejer sig både om betingelser og sanktioner i forhold til udbetaling af introduktionsydelse og om betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse. Der henvises nærmere til den af Integrationsministeriet udarbejdede standardkontrakt, som er optrykt som bilag til bekendtgørelsen om udarbejdelse af integrationskontrakten og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Integrationskontraktens varighed Integrationskontrakten gælder, indtil udlændingen meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. Udlændingen vil således være omfattet af én integrationskontrakt, indtil den pågældende opnår tidsubegrænset opholdstilladelse. Integrationskontrakten vil dog indeholde forskellige aktiviteter afhængig af, om udlændingen befinder sig i introduktionsperioden, hvor lovgrundlaget er integrationsloven, eller om udlændingens introduktionsperiode er udløbet, hvorefter lovgrundlaget er lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Integrationskontrakten skal være gældende i hele perioden indtil meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, også selvom udlændingen inden da opnår beskæftigelse eller påbegynder uddannelse på almindelige vilkår eller i øvrigt opfylder kontraktens mål. Kontrakten vil i en sådan situation bestå af kontraktrammen og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Bliver udlændingen på ny ledig, eller søger udlændingen i øvrigt om hjælp efter integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., bliver integrationskontrakten på ny aktiv Opfølgning på integrationskontrakten Kommunalbestyrelsen skal løbende efter behov og, indtil de i kontrakten aftalte eller fastsatte mål er opfyldt, mindst hver tredje måned foretage opfølgning på integrationskontrakten. 6

7 Så længe målene i integrationskontrakten om beskæftigelse, uddannelse og/eller danskuddannelse ikke er opfyldt, har kommunalbestyrelsen således pligt til løbende efter behov og mindst hver tredje måned at følge op på integrationskontrakten. Hvis udlændingen har opfyldt de i integrationskontrakten aftalte eller fastsatte mål, har kommunalbestyrelsen alene pligt til at følge op på kontrakten, såfremt der opstår behov herfor. I praksis betyder det, at kommunalbestyrelsen har pligt til at følge op på integrationskontrakten mindst hver tredje måned, hvis udlændingen ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse på almindelige vilkår, og at kommunalbestyrelsen typisk ikke har pligt til at følge op på kontrakten, når udlændingen har opnået ordinær beskæftigelse eller er påbegyndt uddannelse på almindelige vilkår samt har bestået danskprøve, medmindre der konkret viser sig behov herfor. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis udlændingen på ny bliver ledig eller ikke gennemfører en uddannelse og på ny henvender sig til kommunen. For den gruppe, der er selvforsørgede eller forsørges af ægtefællen, og som fortsat er berettiget til tilbud om danskuddannelse fra kommunen efter den tre-årige introduktionsperiode, vil kommunalbestyrelsen fortsat have en opfølgningsforpligtigelse. For så vidt angår den gruppe af selvforsørgede, som ikke har bestået danskprøve, og som ikke længere er berettiget til tilbud, vil kommunen i forbindelse med udarbejdelse af status på kontrakten kunne revidere de mål om danskuddannelse, der er fastsat i kontrakten. Eftersom kommunalbestyrelsen ikke længere giver tilbud, har kommunalbestyrelsen heller ikke pligt til at følge op på tilbuddet og kontrakten. Efter introduktionsperiodens udløb fastlægges indsatsen efter de gældende regler i kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om et individuelt kontaktforløb, som betyder, at der skal følges op på kontrakten mindst hver tredje måned. Integrationskontrakten justeres løbende efter behov, og hvis der iværksættes nye tilbud, skal integrationskontrakten revideres Udarbejdelse af status Kommunalbestyrelsen skal ved udløbet af en udlændings treårige introduktionsperiode udarbejde en status for udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet. 7

8 Status skal indeholde oplysninger om, hvilke aktiviteter det i integrationskontrakten er aftalt eller fastsat, at udlændingen har skullet deltage i. Status skal endvidere indeholde oplysninger om, i hvor stort omfang udlændingen har deltaget i de aftalte eller fastsatte aktiviteter, og hvorvidt udlændingen har gennemført aktiviteterne. Kommunalbestyrelsen kan, hvis udlændingen inden introduktionsperiodens udløb har opfyldt integrationskontraktens mål, på dette tidspunkt vælge at udarbejde en foreløbig status, som kan danne grundlag for den endelige status ved udløbet af introduktionsperioden. Den endelige status skal altid udarbejdes, men kan, hvis udlændingens situation ikke har ændret sig siden den foreløbige status, blot bestå i en notering herom og om, at status nu er endelig, på den allerede udarbejdede status. Flytter en udlænding inden introduktionsperiodens udløb til en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen på dette tidspunkt udarbejde en status for udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet i fraflytningskommunen. Den af fraflytningskommunen udarbejdede status skal indgå i tilflytningskommunens udarbejdelse af den endelige status. Hvis udlændingen i introduktionsperioden er flyttet flere gange, skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori udlændingen bor på tidspunktet for udarbejdelsen af den endelige status, ved udarbejdelsen af den endelige status medtage alle de af tidligere kommunalbestyrelser udarbejdede statusser. Den udarbejdede status for udlændingens introduktionsprogram har to formål. For udlændinge, der ved introduktionsprogrammets afslutning endnu ikke er selvforsørgende, vil den udarbejdede status kunne give kommunalbestyrelsen et grundlag for at vurdere behovet for en videre integrationsindsats over for udlændingen, herunder hvilke tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats der kan medvirke til, at udlændingen kommer i beskæftigelse. Det andet formål med den udarbejdede status vil være, at den skal danne grundlag for kommunalbestyrelsens udtalelse om udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet med henblik på Udlændingestyrelsens afgørelse om tidsubegrænset opholdstilladelse. Efter introduktionsperiodens udløb udarbejder kommunalbestyrelsen henholdsvis staten en status over udlændingens deltagelse i de efter lov om en aktiv 8

9 beskæftigelsesindsats fastlagte aktiviteter i integrationskontrakten, når Udlændingestyrelsen anmoder herom. Den udarbejdede status skal indgå i Udlændingestyrelsens vurdering af, om en udlændings ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse kan imødekommes. 9

10 3. Erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Formålet med erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund er at synliggøre det danske samfunds værdier over for den enkelte udlænding, samt at udlændingen bliver bevidst om, at det danske samfund forventer, at udlændingen gør en indsats for at blive integreret som en deltagende og ydende medborger på lige fod med andre borgere. Udlændingen anerkender med sin underskrift på erklæringen de grundlæggende værdier, der fremgår af erklæringen. Indholdet af erklæringen pålægger ikke i sig selv udlændingen nogle forpligtelser. Udlændingen skal allerede i dag overholde gældende dansk lovgivning. Overholdelse af erklæringens tekst har således ikke i sig selv nogen retlig betydning. 3.1 Hvor findes erklæringen og på hvilke sprog Erklæringen findes på Integrationsministeriets hjemmeside, under menuen Integration. Erklæringen findes i følgende sprogudgaver ud over dansk: engelsk, fransk, spansk, tyrkisk, arabisk, urdu, farsi, somali, bosnisk-kroatisk-serbisk, kinesisk, thai, polsk, russisk, tamil, vietnamesisk og burmesisk. 10

11 4. De enkelte indholdspunkter i erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Der henvises til bilag I, der indeholder en nærmere uddybning af de enkelte indholdspunkter i erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. 11

12 5. Hvem skal have en integrationskontrakt og underskrive erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund? Udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter den 1. april 2006 Nyankomne udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter den 1. april 2006, som er omfattet af integrationsloven, og som tilbydes et introduktionsprogram, skal indgå en integrationskontrakt med kommunalbestyrelsen og underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Integrationsloven omfatter udlændinge med lovligt ophold i Danmark. Ved udlændinge forstås flygtninge m.v., familiesammenførte udlændinge til flygtninge m.v. samt andre familiesammenførte udlændinge, jf. integrationslovens 2, stk. 1. Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding er omfattet af integrationsloven, jf. integrationslovens 2, stk. 4. Udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse før den 1. april 2006 Også visse udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse før den 1. april 2006, skal indgå en integrationskontrakt og underskrive erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund: Udlændinge, som inden den 1. april 2006 har fået udarbejdet en individuel kontrakt efter de hidtil gældende regler, og som fortsat deltager i introduktionsprogrammet, skal have udarbejdet en integrationskontrakt som led i opfølgningen på den individuelle kontrakt og senest den 1. januar 2007, dog senest ved udløbet af udlændingens introduktionsperiode. Udlændinge, der inden den 1. april 2006 har opfyldt de fastsatte mål i den individuelle kontrakt, dvs. har bestået den aftalte danskprøve og opnået beskæftigelse, og derfor ikke længere deltager i introduktionsprogrammet, men hvor introduktionsperioden endnu ikke er udløbet. Denne gruppe udlændinge omfattes dog kun, hvis udlændingen ansøger om eller modtager introduktionsydelse, eller udlændingen efter udløbet af introduktionsperioden ansøger om eller modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge/aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring. 12

13 Udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse efter den 1. januar 1999, som tidligere har været omfattet af integrationsloven, og som den 1. april 2006 endnu ikke er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse. Denne gruppe udlændinge omfattes dog kun, hvis udlændingen ansøger om eller modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 13

14 6. Betydning i forhold til meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse Som hidtil er det en betingelse for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, at udlændingen har gennemført et tilbudt introduktionsprogram efter integrationsloven eller, hvis det ikke er tilfældet, har gennemført et andet forløb, der kan sidestilles hermed. Med indførelsen af integrationskontrakten bliver det en yderligere betingelse, at udlændingen har gennemført fastlagte aktiviteter i henhold til 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Denne betingelse gælder ikke for udlændinge, der inden den 1. april 2006 har ansøgt om eller er meddelt opholdstilladelse. Der henvises nærmere til afsnit 6.1. Endvidere er det en betingelse, at udlændingen har underskrevet integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Denne betingelse gælder heller ikke, hvis udlændingen har ansøgt om opholdstilladelse før den 1. april Der henvises nærmere til afsnit Betydning af udlændingens eventuelle manglende deltagelse i introduktionsprogrammet og gennemførelse af fastlagte aktiviteter i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Tidsubegrænset opholdstilladelse kan normalt først meddeles efter syv år, jf. udlændingelovens 11. Meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse er normalt bl.a. betinget af, at udlændingen har gennemført et tilbudt introduktionsprogram efter integrationsloven eller et andet forløb, der kan sidestilles hermed. For udlændinge, der ansøger om opholdstilladelse den 1. april 2006 eller senere, vil tidsubegrænset opholdstilladelse udover de gældende betingelser for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse normalt også være betinget af, at udlændingen har gennemført tilbudte aktiviteter, der er fastlagt i integrationskontrakten efter 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. udlændingelovens 11, stk. 9, nr. 2. Efter 31 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal integrationskontrakten for udlændinge, der modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og som ikke er meddelt tidsubegrænset 14

15 opholdstilladelse, suppleres med en beskæftigelsesrettet indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Efter 31 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunen eller staten udarbejde en status over udlændingens deltagelse i de beskæftigelsesrettede aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der er fastlagt i integrationskontrakten, når Udlændingestyrelsen anmoder herom. Den udarbejdede status skal indgå i Udlændingestyrelsens vurdering af, om en udlændings ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse kan imødekommes, og Udlændingestyrelsen vil derfor anmode om en status, når de øvrige betingelser for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, herunder de tidsmæssige betingelser, er opfyldt. Udlændingestyrelsens anmodning til kommunen om en status vil evt. ske samtidig med, at styrelsen anmoder kommunen om en udtalelse om, hvorvidt den pågældende udlænding har gennemført et tilbudt introduktionsprogram eller et andet tilbudt forløb, der kan sidestilles hermed, samt hvorvidt den pågældende udlænding har forfalden gæld til det offentlige, jf. integrationslovens 52. En udlænding, der har gennemført mindst 85 pct. af de fastlagte aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, anses for at opfylde betingelsen i udlændingelovens 11, stk. 9, nr. 2. Bl.a. af hensyn til at sikre udlændinges deltagelse i de forskellige dele af integrationsforløbet bedst muligt skal kravet forstås således, at udlændingen skal have gennemført mindst 85 pct. af de tilbud, der er givet til den pågældende efter lovens kapitel 10 (vejledning og opkvalificering), mindst 85 pct. af de tilbud, der er givet efter lovens kapitel 11 (virksomhedspraktik), og mindst 85 pct. af de tilbud, der er givet efter lovens kapitel 12 (ansættelse med løntilskud). Hvis danskundervisning indgår som et tilbud, der er givet efter lovens kapitel 10, skal den pågældende både have gennemført mindst 85 pct. af de øvrige tilbud efter kapitel 10 og mindst 85 pct. af den tilbudte danskundervisning for at få tidsubegrænset opholdstilladelse. Kravet gælder alene for udlændinge, der ansøger om opholdstilladelse den 1. april 2006 eller senere, og som efter den tre-årige introduktionsperiode får tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det vil sige, at kommunerne henholdsvis staten fra den 1. april 2009 vil skulle opgøre deltagelsesgraden i de enkelte aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med henblik på 15

16 afgivelse af en status til brug for Udlændingestyrelsens senere afgørelse om, hvorvidt den pågældende kan få tidsubegrænset opholdstilladelse. Integrationsministeren vil efter aftale med beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler for kommunens henholdsvis statens status. Der vil i den forbindelse bl.a. blive fastsat nærmere regler om kravet om gennemførelse af fastlagte aktiviteter efter lov en aktiv beskæftigelsesindsats. Efter udlændingelovens 11, stk. 9, kan der meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, uanset at udlændingen ikke har gennemført et tilbudt introduktionsprogram eller et andet forløb eller fastlagte aktiviteter efter 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis særlige grunde taler imod at kræve disse betingelser opfyldt. Særlige grunde kan f.eks. være, hvis udlændingen ikke har gennemført aktiviteterne som følge af særlige grunde hos udlændingen selv eller dennes nærmeste familie, som ikke kan lægges udlændingen til last, herunder fysisk eller psykisk handicap, tortur- eller voldsoplevelse eller stærkt traume eller sygdom. Ved nærmeste familie forstås udlændingens ægtefælle eller faste samlever, mindreårige børn og eventuelle andre nære familiemedlemmer i udlændingens husstand. Opregningen er ikke udtømmende, og andre særlige grunde hos udlændingen selv eller dennes nærmeste familie, som ikke kan lægges udlændingen til last, vil således efter en konkret vurdering kunne begrunde, at manglende gennemførelse af de fastlagte aktiviteter ikke er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse. Særlige grunde kan endvidere foreligge, hvis den manglende gennemførelse skyldes manglende anvisning af børnepasning, graviditet, barsel m.v. Hvis udlændingens manglende gennemførelse af de fastlagte aktiviteter skyldes graviditet, barsel m.v. er det en forudsætning, at der foreligger samme omstændigheder, som efter integrationslovens 25, stk. 4, nr. 4, kan begrunde, at der ikke kan stilles krav om, at udlændingen eller ægtefællen tager imod arbejde eller søger arbejde, dvs. hvis udlændingen har ret til dagpenge ved graviditet, barsel eller adoption efter bestemmelserne i 12, stk. 1 og 2, 13, stk. 1, 2 og 7, 14, stk. 1-3 og 8, og 15, stk. 1 og 2, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. 16

17 Tilsvarende vil det ikke være til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, hvis den manglende gennemførelse i øvrigt er sket med rimelig grund, herunder på baggrund af udlændingens kvalifikationer. Har udlændingen f.eks. opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet, vil det normalt ikke være til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, at den pågældende ikke har gennemført tidligere fastlagte aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i integrationskontrakten Betydning af udlændingens eventuelle manglende underskrift af integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Integrationskontrakten indgås skriftligt og underskrives af kommunalbestyrelsen og udlændingen. Udlændingen skal samtidig underskrive erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Hvis udlændingen af fysiske grunde ikke er i stand til at underskrive kontrakten, men forstår indholdet heraf, markeres udlændingens accept af kontrakten på anden vis. Hvis udlændingen er handicappet på en sådan måde eller lider af en psykisk sygdom, der bevirker, at den pågældende ikke forstår betydningen af kontrakten, skal kommunalbestyrelsen anføre dette i kontrakten som begrundelse for den manglende underskrift. Meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse er (for udlændinge, der har søgt om opholdstilladelse efter den 1. april 2006) som udgangspunkt betinget af, at udlændingen har underskrevet både integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Tidspunktet for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse udsættes, hvis udlændingen ikke underskriver integrationskontrakten og erklæringen samtidig med integrationskontraktens udarbejdelse. Tidspunktet for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse udsættes med et tidsrum svarende til den tid, der er forløbet fra integrationskontraktens udarbejdelse, og indtil udlændingen har underskrevet integrationskontrakten og erklæringen. Udlændingestyrelsen skal ved vurderingen af, om en udlændings ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse kan imødekommes, indhente oplysninger fra kommunalbestyrelsen om tidspunktet for integrationskontraktens udarbejdelse 17

18 og om tidspunktet for udlændingens underskrivelse af kontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Kravet om, at en udlænding for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse skal underskrive integrationskontrakten, gælder uanset om indholdet af kontrakten er aftalt med udlændingen eller fastsat af kommunalbestyrelsen, fordi der ikke har kunnet opnås enighed herom. 18

19 7. Udlevering af velkomstpakke Det anbefales, at kommunen udleverer en velkomstpakke til nyankomne udlændinge. Det kan f.eks. være let forståelig information, billedmateriale m.v. om lokalområdet og dets jobmuligheder, skoler, daginstitutioner og andre servicetilbud, sportsfaciliteter, kontaktadresser til frivilliggrupper m.v. Endvidere har Integrationsministeriet udgivet bogen Medborger i Danmark en håndbog for nye borgere om det danske samfund, der foreslås givet til den enkelte udlænding som en velkomstgave. Medborger i Danmark findes på følgende sprog: Dansk, engelsk, fransk, arabisk, farsi, urdu, somali, tyrkisk, bosnisk-kroatisk-serbisk, spansk, kinesisk, thai, polsk, russisk, tamil, vietnamesisk og burmesisk. Medborger i Danmark kan bestilles hos Schultz Distribution via Internettet, pr. e-post, telefon og post: Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Web: Telefon: Telefax: E-post: Nedenstående link fører direkte til siden, hvor man kan bestille Medborger i Danmark: https://www.bog.schultz.dk/soegninger/soegeresultat.aspx?newsearch=true&s earchquery=medborger%20i Prisen på Medborger i Danmark er DKK 20,00 ekskl. forsendelse. Medborger i Danmark findes også på Integrationsministeriets hjemmeside, i en netversion med tekst, billeder og lydindtaling på alle sprog. 19

20 8. Yderligere information Forarbejderne til lov nr. 243 af 27. marts 2006 om ændring af integrationsloven og udlændingeloven, herunder lovforslag nr. L 93 af 30. november 2005, og bekendtgørelse nr. 252 af 28. marts 2006 om udarbejdelse af integrationskontrakten og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven findes på Integrationsministeriets hjemmeside, og på Retsinformations hjemmeside, Forarbejderne til lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv socialpolitik, herunder lovforslag nr. L 89 af 30. november 2005, findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, og på Retsinformations hjemmeside, For nærmere vejledning om introduktionsprogrammet i øvrigt henvises til Integrationsministeriets publikation, Introduktionsprogrammet m.v. efter integrationsloven, fra juni Det er endvidere muligt at rette henvendelse til Integrationsministeriets Integrationskontor for yderligere spørgsmål på tlf.nr eller Oplysninger om den beskæftigelsesrettede indsats efter introduktionsperiodens udløb findes på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside, Spørgsmål herom kan endvidere rettes til Arbejdsmarkedsstyrelsen på tlf.nr eller 20

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Ydelser efter integrationsloven

Ydelser efter integrationsloven Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Aftale om En ny chance til alle

Aftale om En ny chance til alle Aftale om En ny chance til alle 1. Indledning Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har den 17. juni 2005 indgået følgende aftale om regeringens integrationsplan

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven UDKAST Dato: 2. marts 2012 Kontor: Sagsnr.: Udlændingelovkontoret 2012-960-0003 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring TU1_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 6. november 2008 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2008/300-51 Sagsbeh.: KRE Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk På forsiden i kassen under medborgerskab: Nye retningslinjer

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005.

Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005. Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005. DRFs udtalelse til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, j.nr. 2005/4000-69. D A N S K R E T S P

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere