Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne"

Transkript

1 Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Informationsmateriale til kommunerne Marts 2006

2 Indhold 1. Indledning 3 2. Integrationskontrakten Én kontrakt to lovgivninger Integrationskontraktens indhold Integrationskontraktens varighed Opfølgning på integrationskontrakten Udarbejdelse af status 7 3. Erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Hvor findes erklæringen og på hvilke sprog De enkelte indholdspunkter i erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Hvem skal have en integrationskontrakt og underskrive erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Betydning i forhold til meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse Betydning af udlændingens eventuelle manglende deltagelse i introduktionsprogrammet og gennemførelse af fastlagte aktiviteter i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Betydning af udlændingens eventuelle manglende underskrift af integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Udlevering af velkomstpakke Yderligere information 20 Bilag I: Uddybning af de enkelte indholdspunkter i erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund

3 1. Indledning Formålet med informationsmaterialet er at gøre det nemmere for de medarbejdere i kommunerne, som arbejder med nyankomne udlændinge, at forklare de pågældende udlændinge formålet med og indholdet af henholdsvis integrationskontrakten og erklæringen. Den nye integrationskontrakt og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund er indført med lov nr. 243 af 27. marts 2006 om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration og aktivt medborgerskab, skærpede betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse, uddannelsespligt for unge nyankomne udlændinge, sygeopfølgning over for sygemeldte introduktionsydelsesmodtagere m.v.), og lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges integrationskontrakter, tilbud til kontant- og starthjælpsmodtagere som ikke er blevet aktiveret det seneste år, gentagen aktivering, særlig integrationsindsats, bortfald af kontanthjælp til hjemmegående ægtefælle og afskaffelse af ægtefælletillægget, styrket sygeopfølgning over for kontant- og starthjælpsmodtagere og ændring af refusionsbestemmelserne for kontanthjælp m.v.). Som opfølgning på lovændringerne er der udstedt en ny bekendtgørelse nr. 252 af 28. marts 2006 om udarbejdelse af integrationskontrakten og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Bekendtgørelsen erstatter den hidtidige bekendtgørelse nr af 22. november 2005 om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Som bilag til den nye bekendtgørelse er optrykt en standardkontrakt. 3

4 2. Integrationskontrakten Formålet med integrationskontrakten er, at udlændinge hurtigst muligt kommer i beskæftigelse og tilegner sig dansk. Integrationskontrakten skal sikre kvaliteten af den enkelte udlændings introduktionsprogram ved, at kommunalbestyrelsen på et så tidligt tidspunkt som muligt i samarbejde med udlændingen fastlægger et konkret og individuelt forløb for udlændingens introduktionsperiode. Integrationskontrakten skal endvidere efter introduktionsperiodens udløb sikre de udlændinge, der fortsat modtager økonomisk hjælp, en målrettet beskæftigelsesrettet indsats efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Integrationskontrakten er således med til at understøtte og styrke en sammenhængende og integreret indsats, fra det tidspunkt en udlænding omfattes af introduktionsprogrammet, og indtil den pågældende søger om og opnår tidsubegrænset opholdstilladelse. Integrationskontrakten er en gensidigt forpligtende kontrakt mellem udlændingen og kommunalbestyrelsen, som begge parter skal opfylde Én kontrakt to lovgivninger Den overordnede ramme for integrationskontrakten er fastlagt i integrationsloven. Reglerne for det nærmere indhold af kontraktens aktiviteter og opfølgningen på kontrakten findes derimod både i integrationsloven for så vidt angår indholdet af kontraktens aktiviteter og opfølgning på kontrakten i introduktionsperioden og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for så vidt angår indholdet af kontraktens aktiviteter og opfølgning på kontrakten efter introduktionsperiodens udløb. Der henvises nærmere til afsnit 2.2 vedrørende kontraktens indhold og afsnit 2.3 vedrørende kontraktens varighed Integrationskontraktens indhold Integrationskontrakten indgås i et samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og udlændingen på grundlag af en samlet vurdering af den enkelte udlændings situation og behov med henblik på, at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. Hvis der ikke kan opnås enighed om kontraktens indhold, fastsætter kommunalbestyrelsen indholdet af kontrakten. 4

5 Integrationskontrakten skal indeholde en beskrivelse af den enkelte udlændings færdigheder og forudsætninger. Kontrakten skal endvidere beskrive den pågældendes beskæftigelses- eller uddannelsesmål og fastlægge indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at de i kontrakten opstillede mål opnås. Integrationskontrakten skal således i den treårige introduktionsperiode indeholde en beskrivelse af, hvilke tilbud i medfør af introduktionsprogrammet i form af danskuddannelse og/eller vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, det er aftalt eller fastsat, at den enkelte udlænding skal deltage i. Det skal endvidere fremgå af kontrakten, hvis udlændingen er meddelt pålæg om uddannelsespligt, jf. integrationslovens 16 a, eller gives tilbud om hjælp efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik (revalidering) eller kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (fleksjob) i stedet for et introduktionsprogram, jf. integrationslovens 16, stk. 7. Hvis udlændingen efter introduktionsperiodens udløb fortsat har eller får brug for hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. i form af kontant- eller starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse, fastlægges indsatsen med udgangspunkt i integrationskontrakten og skal suppleres med en beskrivelse af, hvordan den enkelte kan få varig beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked. Indsatsen fastlægges efter de gældende regler i kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om et individuelt kontaktforløb. Indsatsen skal fastlægges med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og ønsker samt arbejdsmarkedets behov og skal beskrive de aktiviteter og tilbud, som iværksættes efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De gældende regler i kapitel 9 om udarbejdelse af jobplan i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats finder i den forbindelse anvendelse. De aktiviteter og tilbud, som fastlægges efter reglerne om det individuelle kontaktforløb og jobplaner, skal fremgå af integrationskontrakten. Jobplanen og de aktiviteter, der fastlægges som led i det individuelle kontaktforløb, bliver på den måde en integreret del af integrationskontrakten. Det skal endvidere fremgå af integrationskontrakten, hvilke sanktioner der efter lovgivningen gælder for udlændingen, hvis udlændingen uden rimelig grund afviser at tage imod et arbejde, eller hvis udlændingen uden rimelig grund 5

6 udebliver fra eller afviser at deltage i en eller flere af de aktiviteter, der er aftalt eller fastsat i integrationskontrakten. Det drejer sig både om betingelser og sanktioner i forhold til udbetaling af introduktionsydelse og om betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse. Der henvises nærmere til den af Integrationsministeriet udarbejdede standardkontrakt, som er optrykt som bilag til bekendtgørelsen om udarbejdelse af integrationskontrakten og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Integrationskontraktens varighed Integrationskontrakten gælder, indtil udlændingen meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. Udlændingen vil således være omfattet af én integrationskontrakt, indtil den pågældende opnår tidsubegrænset opholdstilladelse. Integrationskontrakten vil dog indeholde forskellige aktiviteter afhængig af, om udlændingen befinder sig i introduktionsperioden, hvor lovgrundlaget er integrationsloven, eller om udlændingens introduktionsperiode er udløbet, hvorefter lovgrundlaget er lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Integrationskontrakten skal være gældende i hele perioden indtil meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, også selvom udlændingen inden da opnår beskæftigelse eller påbegynder uddannelse på almindelige vilkår eller i øvrigt opfylder kontraktens mål. Kontrakten vil i en sådan situation bestå af kontraktrammen og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Bliver udlændingen på ny ledig, eller søger udlændingen i øvrigt om hjælp efter integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., bliver integrationskontrakten på ny aktiv Opfølgning på integrationskontrakten Kommunalbestyrelsen skal løbende efter behov og, indtil de i kontrakten aftalte eller fastsatte mål er opfyldt, mindst hver tredje måned foretage opfølgning på integrationskontrakten. 6

7 Så længe målene i integrationskontrakten om beskæftigelse, uddannelse og/eller danskuddannelse ikke er opfyldt, har kommunalbestyrelsen således pligt til løbende efter behov og mindst hver tredje måned at følge op på integrationskontrakten. Hvis udlændingen har opfyldt de i integrationskontrakten aftalte eller fastsatte mål, har kommunalbestyrelsen alene pligt til at følge op på kontrakten, såfremt der opstår behov herfor. I praksis betyder det, at kommunalbestyrelsen har pligt til at følge op på integrationskontrakten mindst hver tredje måned, hvis udlændingen ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse på almindelige vilkår, og at kommunalbestyrelsen typisk ikke har pligt til at følge op på kontrakten, når udlændingen har opnået ordinær beskæftigelse eller er påbegyndt uddannelse på almindelige vilkår samt har bestået danskprøve, medmindre der konkret viser sig behov herfor. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis udlændingen på ny bliver ledig eller ikke gennemfører en uddannelse og på ny henvender sig til kommunen. For den gruppe, der er selvforsørgede eller forsørges af ægtefællen, og som fortsat er berettiget til tilbud om danskuddannelse fra kommunen efter den tre-årige introduktionsperiode, vil kommunalbestyrelsen fortsat have en opfølgningsforpligtigelse. For så vidt angår den gruppe af selvforsørgede, som ikke har bestået danskprøve, og som ikke længere er berettiget til tilbud, vil kommunen i forbindelse med udarbejdelse af status på kontrakten kunne revidere de mål om danskuddannelse, der er fastsat i kontrakten. Eftersom kommunalbestyrelsen ikke længere giver tilbud, har kommunalbestyrelsen heller ikke pligt til at følge op på tilbuddet og kontrakten. Efter introduktionsperiodens udløb fastlægges indsatsen efter de gældende regler i kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om et individuelt kontaktforløb, som betyder, at der skal følges op på kontrakten mindst hver tredje måned. Integrationskontrakten justeres løbende efter behov, og hvis der iværksættes nye tilbud, skal integrationskontrakten revideres Udarbejdelse af status Kommunalbestyrelsen skal ved udløbet af en udlændings treårige introduktionsperiode udarbejde en status for udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet. 7

8 Status skal indeholde oplysninger om, hvilke aktiviteter det i integrationskontrakten er aftalt eller fastsat, at udlændingen har skullet deltage i. Status skal endvidere indeholde oplysninger om, i hvor stort omfang udlændingen har deltaget i de aftalte eller fastsatte aktiviteter, og hvorvidt udlændingen har gennemført aktiviteterne. Kommunalbestyrelsen kan, hvis udlændingen inden introduktionsperiodens udløb har opfyldt integrationskontraktens mål, på dette tidspunkt vælge at udarbejde en foreløbig status, som kan danne grundlag for den endelige status ved udløbet af introduktionsperioden. Den endelige status skal altid udarbejdes, men kan, hvis udlændingens situation ikke har ændret sig siden den foreløbige status, blot bestå i en notering herom og om, at status nu er endelig, på den allerede udarbejdede status. Flytter en udlænding inden introduktionsperiodens udløb til en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen på dette tidspunkt udarbejde en status for udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet i fraflytningskommunen. Den af fraflytningskommunen udarbejdede status skal indgå i tilflytningskommunens udarbejdelse af den endelige status. Hvis udlændingen i introduktionsperioden er flyttet flere gange, skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori udlændingen bor på tidspunktet for udarbejdelsen af den endelige status, ved udarbejdelsen af den endelige status medtage alle de af tidligere kommunalbestyrelser udarbejdede statusser. Den udarbejdede status for udlændingens introduktionsprogram har to formål. For udlændinge, der ved introduktionsprogrammets afslutning endnu ikke er selvforsørgende, vil den udarbejdede status kunne give kommunalbestyrelsen et grundlag for at vurdere behovet for en videre integrationsindsats over for udlændingen, herunder hvilke tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats der kan medvirke til, at udlændingen kommer i beskæftigelse. Det andet formål med den udarbejdede status vil være, at den skal danne grundlag for kommunalbestyrelsens udtalelse om udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet med henblik på Udlændingestyrelsens afgørelse om tidsubegrænset opholdstilladelse. Efter introduktionsperiodens udløb udarbejder kommunalbestyrelsen henholdsvis staten en status over udlændingens deltagelse i de efter lov om en aktiv 8

9 beskæftigelsesindsats fastlagte aktiviteter i integrationskontrakten, når Udlændingestyrelsen anmoder herom. Den udarbejdede status skal indgå i Udlændingestyrelsens vurdering af, om en udlændings ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse kan imødekommes. 9

10 3. Erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Formålet med erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund er at synliggøre det danske samfunds værdier over for den enkelte udlænding, samt at udlændingen bliver bevidst om, at det danske samfund forventer, at udlændingen gør en indsats for at blive integreret som en deltagende og ydende medborger på lige fod med andre borgere. Udlændingen anerkender med sin underskrift på erklæringen de grundlæggende værdier, der fremgår af erklæringen. Indholdet af erklæringen pålægger ikke i sig selv udlændingen nogle forpligtelser. Udlændingen skal allerede i dag overholde gældende dansk lovgivning. Overholdelse af erklæringens tekst har således ikke i sig selv nogen retlig betydning. 3.1 Hvor findes erklæringen og på hvilke sprog Erklæringen findes på Integrationsministeriets hjemmeside, under menuen Integration. Erklæringen findes i følgende sprogudgaver ud over dansk: engelsk, fransk, spansk, tyrkisk, arabisk, urdu, farsi, somali, bosnisk-kroatisk-serbisk, kinesisk, thai, polsk, russisk, tamil, vietnamesisk og burmesisk. 10

11 4. De enkelte indholdspunkter i erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Der henvises til bilag I, der indeholder en nærmere uddybning af de enkelte indholdspunkter i erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. 11

12 5. Hvem skal have en integrationskontrakt og underskrive erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund? Udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter den 1. april 2006 Nyankomne udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter den 1. april 2006, som er omfattet af integrationsloven, og som tilbydes et introduktionsprogram, skal indgå en integrationskontrakt med kommunalbestyrelsen og underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Integrationsloven omfatter udlændinge med lovligt ophold i Danmark. Ved udlændinge forstås flygtninge m.v., familiesammenførte udlændinge til flygtninge m.v. samt andre familiesammenførte udlændinge, jf. integrationslovens 2, stk. 1. Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding er omfattet af integrationsloven, jf. integrationslovens 2, stk. 4. Udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse før den 1. april 2006 Også visse udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse før den 1. april 2006, skal indgå en integrationskontrakt og underskrive erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund: Udlændinge, som inden den 1. april 2006 har fået udarbejdet en individuel kontrakt efter de hidtil gældende regler, og som fortsat deltager i introduktionsprogrammet, skal have udarbejdet en integrationskontrakt som led i opfølgningen på den individuelle kontrakt og senest den 1. januar 2007, dog senest ved udløbet af udlændingens introduktionsperiode. Udlændinge, der inden den 1. april 2006 har opfyldt de fastsatte mål i den individuelle kontrakt, dvs. har bestået den aftalte danskprøve og opnået beskæftigelse, og derfor ikke længere deltager i introduktionsprogrammet, men hvor introduktionsperioden endnu ikke er udløbet. Denne gruppe udlændinge omfattes dog kun, hvis udlændingen ansøger om eller modtager introduktionsydelse, eller udlændingen efter udløbet af introduktionsperioden ansøger om eller modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge/aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring. 12

13 Udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse efter den 1. januar 1999, som tidligere har været omfattet af integrationsloven, og som den 1. april 2006 endnu ikke er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse. Denne gruppe udlændinge omfattes dog kun, hvis udlændingen ansøger om eller modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 13

14 6. Betydning i forhold til meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse Som hidtil er det en betingelse for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, at udlændingen har gennemført et tilbudt introduktionsprogram efter integrationsloven eller, hvis det ikke er tilfældet, har gennemført et andet forløb, der kan sidestilles hermed. Med indførelsen af integrationskontrakten bliver det en yderligere betingelse, at udlændingen har gennemført fastlagte aktiviteter i henhold til 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Denne betingelse gælder ikke for udlændinge, der inden den 1. april 2006 har ansøgt om eller er meddelt opholdstilladelse. Der henvises nærmere til afsnit 6.1. Endvidere er det en betingelse, at udlændingen har underskrevet integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Denne betingelse gælder heller ikke, hvis udlændingen har ansøgt om opholdstilladelse før den 1. april Der henvises nærmere til afsnit Betydning af udlændingens eventuelle manglende deltagelse i introduktionsprogrammet og gennemførelse af fastlagte aktiviteter i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Tidsubegrænset opholdstilladelse kan normalt først meddeles efter syv år, jf. udlændingelovens 11. Meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse er normalt bl.a. betinget af, at udlændingen har gennemført et tilbudt introduktionsprogram efter integrationsloven eller et andet forløb, der kan sidestilles hermed. For udlændinge, der ansøger om opholdstilladelse den 1. april 2006 eller senere, vil tidsubegrænset opholdstilladelse udover de gældende betingelser for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse normalt også være betinget af, at udlændingen har gennemført tilbudte aktiviteter, der er fastlagt i integrationskontrakten efter 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. udlændingelovens 11, stk. 9, nr. 2. Efter 31 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal integrationskontrakten for udlændinge, der modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og som ikke er meddelt tidsubegrænset 14

15 opholdstilladelse, suppleres med en beskæftigelsesrettet indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Efter 31 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunen eller staten udarbejde en status over udlændingens deltagelse i de beskæftigelsesrettede aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der er fastlagt i integrationskontrakten, når Udlændingestyrelsen anmoder herom. Den udarbejdede status skal indgå i Udlændingestyrelsens vurdering af, om en udlændings ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse kan imødekommes, og Udlændingestyrelsen vil derfor anmode om en status, når de øvrige betingelser for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, herunder de tidsmæssige betingelser, er opfyldt. Udlændingestyrelsens anmodning til kommunen om en status vil evt. ske samtidig med, at styrelsen anmoder kommunen om en udtalelse om, hvorvidt den pågældende udlænding har gennemført et tilbudt introduktionsprogram eller et andet tilbudt forløb, der kan sidestilles hermed, samt hvorvidt den pågældende udlænding har forfalden gæld til det offentlige, jf. integrationslovens 52. En udlænding, der har gennemført mindst 85 pct. af de fastlagte aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, anses for at opfylde betingelsen i udlændingelovens 11, stk. 9, nr. 2. Bl.a. af hensyn til at sikre udlændinges deltagelse i de forskellige dele af integrationsforløbet bedst muligt skal kravet forstås således, at udlændingen skal have gennemført mindst 85 pct. af de tilbud, der er givet til den pågældende efter lovens kapitel 10 (vejledning og opkvalificering), mindst 85 pct. af de tilbud, der er givet efter lovens kapitel 11 (virksomhedspraktik), og mindst 85 pct. af de tilbud, der er givet efter lovens kapitel 12 (ansættelse med løntilskud). Hvis danskundervisning indgår som et tilbud, der er givet efter lovens kapitel 10, skal den pågældende både have gennemført mindst 85 pct. af de øvrige tilbud efter kapitel 10 og mindst 85 pct. af den tilbudte danskundervisning for at få tidsubegrænset opholdstilladelse. Kravet gælder alene for udlændinge, der ansøger om opholdstilladelse den 1. april 2006 eller senere, og som efter den tre-årige introduktionsperiode får tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det vil sige, at kommunerne henholdsvis staten fra den 1. april 2009 vil skulle opgøre deltagelsesgraden i de enkelte aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med henblik på 15

16 afgivelse af en status til brug for Udlændingestyrelsens senere afgørelse om, hvorvidt den pågældende kan få tidsubegrænset opholdstilladelse. Integrationsministeren vil efter aftale med beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler for kommunens henholdsvis statens status. Der vil i den forbindelse bl.a. blive fastsat nærmere regler om kravet om gennemførelse af fastlagte aktiviteter efter lov en aktiv beskæftigelsesindsats. Efter udlændingelovens 11, stk. 9, kan der meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, uanset at udlændingen ikke har gennemført et tilbudt introduktionsprogram eller et andet forløb eller fastlagte aktiviteter efter 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis særlige grunde taler imod at kræve disse betingelser opfyldt. Særlige grunde kan f.eks. være, hvis udlændingen ikke har gennemført aktiviteterne som følge af særlige grunde hos udlændingen selv eller dennes nærmeste familie, som ikke kan lægges udlændingen til last, herunder fysisk eller psykisk handicap, tortur- eller voldsoplevelse eller stærkt traume eller sygdom. Ved nærmeste familie forstås udlændingens ægtefælle eller faste samlever, mindreårige børn og eventuelle andre nære familiemedlemmer i udlændingens husstand. Opregningen er ikke udtømmende, og andre særlige grunde hos udlændingen selv eller dennes nærmeste familie, som ikke kan lægges udlændingen til last, vil således efter en konkret vurdering kunne begrunde, at manglende gennemførelse af de fastlagte aktiviteter ikke er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse. Særlige grunde kan endvidere foreligge, hvis den manglende gennemførelse skyldes manglende anvisning af børnepasning, graviditet, barsel m.v. Hvis udlændingens manglende gennemførelse af de fastlagte aktiviteter skyldes graviditet, barsel m.v. er det en forudsætning, at der foreligger samme omstændigheder, som efter integrationslovens 25, stk. 4, nr. 4, kan begrunde, at der ikke kan stilles krav om, at udlændingen eller ægtefællen tager imod arbejde eller søger arbejde, dvs. hvis udlændingen har ret til dagpenge ved graviditet, barsel eller adoption efter bestemmelserne i 12, stk. 1 og 2, 13, stk. 1, 2 og 7, 14, stk. 1-3 og 8, og 15, stk. 1 og 2, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. 16

17 Tilsvarende vil det ikke være til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, hvis den manglende gennemførelse i øvrigt er sket med rimelig grund, herunder på baggrund af udlændingens kvalifikationer. Har udlændingen f.eks. opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet, vil det normalt ikke være til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, at den pågældende ikke har gennemført tidligere fastlagte aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i integrationskontrakten Betydning af udlændingens eventuelle manglende underskrift af integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Integrationskontrakten indgås skriftligt og underskrives af kommunalbestyrelsen og udlændingen. Udlændingen skal samtidig underskrive erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Hvis udlændingen af fysiske grunde ikke er i stand til at underskrive kontrakten, men forstår indholdet heraf, markeres udlændingens accept af kontrakten på anden vis. Hvis udlændingen er handicappet på en sådan måde eller lider af en psykisk sygdom, der bevirker, at den pågældende ikke forstår betydningen af kontrakten, skal kommunalbestyrelsen anføre dette i kontrakten som begrundelse for den manglende underskrift. Meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse er (for udlændinge, der har søgt om opholdstilladelse efter den 1. april 2006) som udgangspunkt betinget af, at udlændingen har underskrevet både integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Tidspunktet for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse udsættes, hvis udlændingen ikke underskriver integrationskontrakten og erklæringen samtidig med integrationskontraktens udarbejdelse. Tidspunktet for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse udsættes med et tidsrum svarende til den tid, der er forløbet fra integrationskontraktens udarbejdelse, og indtil udlændingen har underskrevet integrationskontrakten og erklæringen. Udlændingestyrelsen skal ved vurderingen af, om en udlændings ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse kan imødekommes, indhente oplysninger fra kommunalbestyrelsen om tidspunktet for integrationskontraktens udarbejdelse 17

18 og om tidspunktet for udlændingens underskrivelse af kontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Kravet om, at en udlænding for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse skal underskrive integrationskontrakten, gælder uanset om indholdet af kontrakten er aftalt med udlændingen eller fastsat af kommunalbestyrelsen, fordi der ikke har kunnet opnås enighed herom. 18

19 7. Udlevering af velkomstpakke Det anbefales, at kommunen udleverer en velkomstpakke til nyankomne udlændinge. Det kan f.eks. være let forståelig information, billedmateriale m.v. om lokalområdet og dets jobmuligheder, skoler, daginstitutioner og andre servicetilbud, sportsfaciliteter, kontaktadresser til frivilliggrupper m.v. Endvidere har Integrationsministeriet udgivet bogen Medborger i Danmark en håndbog for nye borgere om det danske samfund, der foreslås givet til den enkelte udlænding som en velkomstgave. Medborger i Danmark findes på følgende sprog: Dansk, engelsk, fransk, arabisk, farsi, urdu, somali, tyrkisk, bosnisk-kroatisk-serbisk, spansk, kinesisk, thai, polsk, russisk, tamil, vietnamesisk og burmesisk. Medborger i Danmark kan bestilles hos Schultz Distribution via Internettet, pr. e-post, telefon og post: Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Web: Telefon: Telefax: E-post: Nedenstående link fører direkte til siden, hvor man kan bestille Medborger i Danmark: https://www.bog.schultz.dk/soegninger/soegeresultat.aspx?newsearch=true&s earchquery=medborger%20i Prisen på Medborger i Danmark er DKK 20,00 ekskl. forsendelse. Medborger i Danmark findes også på Integrationsministeriets hjemmeside, i en netversion med tekst, billeder og lydindtaling på alle sprog. 19

20 8. Yderligere information Forarbejderne til lov nr. 243 af 27. marts 2006 om ændring af integrationsloven og udlændingeloven, herunder lovforslag nr. L 93 af 30. november 2005, og bekendtgørelse nr. 252 af 28. marts 2006 om udarbejdelse af integrationskontrakten og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven findes på Integrationsministeriets hjemmeside, og på Retsinformations hjemmeside, Forarbejderne til lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv socialpolitik, herunder lovforslag nr. L 89 af 30. november 2005, findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, og på Retsinformations hjemmeside, For nærmere vejledning om introduktionsprogrammet i øvrigt henvises til Integrationsministeriets publikation, Introduktionsprogrammet m.v. efter integrationsloven, fra juni Det er endvidere muligt at rette henvendelse til Integrationsministeriets Integrationskontor for yderligere spørgsmål på tlf.nr eller Oplysninger om den beskæftigelsesrettede indsats efter introduktionsperiodens udløb findes på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside, Spørgsmål herom kan endvidere rettes til Arbejdsmarkedsstyrelsen på tlf.nr eller 20

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Ydelser efter integrationsloven

Ydelser efter integrationsloven Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Ansøgningsskema TU4_da_060515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. december 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark udgives på 18 sprog: Dansk Engelsk Polsk Russisk Kinesisk Fransk Arabisk Spansk Thai Tyrkisk Farsi Serbo-kroatisk

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Fredag den 13.december 2013 Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Undervisere: Advokat Bjørn Dilou Jacobsen og Eddie Khawaja, Homann

Læs mere

Samlenotat for rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 19. juni 2014

Samlenotat for rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 19. juni 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3323 - Beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Dato: 28. Maj 2014 Sagsnr. 2014-199 Samlenotat for rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 19. juni 2014

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark

Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark Delbetænkning II afgivet af det af indenrigsministeren nedsatte Kvindeudvalg Betænkning nr. 1359 Betænkningen kan købes hos: Statens Information,

Læs mere