Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne"

Transkript

1 Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Informationsmateriale til kommunerne Marts 2006

2 Indhold 1. Indledning 3 2. Integrationskontrakten Én kontrakt to lovgivninger Integrationskontraktens indhold Integrationskontraktens varighed Opfølgning på integrationskontrakten Udarbejdelse af status 7 3. Erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Hvor findes erklæringen og på hvilke sprog De enkelte indholdspunkter i erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Hvem skal have en integrationskontrakt og underskrive erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Betydning i forhold til meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse Betydning af udlændingens eventuelle manglende deltagelse i introduktionsprogrammet og gennemførelse af fastlagte aktiviteter i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Betydning af udlændingens eventuelle manglende underskrift af integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Udlevering af velkomstpakke Yderligere information 20 Bilag I: Uddybning af de enkelte indholdspunkter i erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund

3 1. Indledning Formålet med informationsmaterialet er at gøre det nemmere for de medarbejdere i kommunerne, som arbejder med nyankomne udlændinge, at forklare de pågældende udlændinge formålet med og indholdet af henholdsvis integrationskontrakten og erklæringen. Den nye integrationskontrakt og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund er indført med lov nr. 243 af 27. marts 2006 om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration og aktivt medborgerskab, skærpede betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse, uddannelsespligt for unge nyankomne udlændinge, sygeopfølgning over for sygemeldte introduktionsydelsesmodtagere m.v.), og lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges integrationskontrakter, tilbud til kontant- og starthjælpsmodtagere som ikke er blevet aktiveret det seneste år, gentagen aktivering, særlig integrationsindsats, bortfald af kontanthjælp til hjemmegående ægtefælle og afskaffelse af ægtefælletillægget, styrket sygeopfølgning over for kontant- og starthjælpsmodtagere og ændring af refusionsbestemmelserne for kontanthjælp m.v.). Som opfølgning på lovændringerne er der udstedt en ny bekendtgørelse nr. 252 af 28. marts 2006 om udarbejdelse af integrationskontrakten og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Bekendtgørelsen erstatter den hidtidige bekendtgørelse nr af 22. november 2005 om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Som bilag til den nye bekendtgørelse er optrykt en standardkontrakt. 3

4 2. Integrationskontrakten Formålet med integrationskontrakten er, at udlændinge hurtigst muligt kommer i beskæftigelse og tilegner sig dansk. Integrationskontrakten skal sikre kvaliteten af den enkelte udlændings introduktionsprogram ved, at kommunalbestyrelsen på et så tidligt tidspunkt som muligt i samarbejde med udlændingen fastlægger et konkret og individuelt forløb for udlændingens introduktionsperiode. Integrationskontrakten skal endvidere efter introduktionsperiodens udløb sikre de udlændinge, der fortsat modtager økonomisk hjælp, en målrettet beskæftigelsesrettet indsats efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Integrationskontrakten er således med til at understøtte og styrke en sammenhængende og integreret indsats, fra det tidspunkt en udlænding omfattes af introduktionsprogrammet, og indtil den pågældende søger om og opnår tidsubegrænset opholdstilladelse. Integrationskontrakten er en gensidigt forpligtende kontrakt mellem udlændingen og kommunalbestyrelsen, som begge parter skal opfylde Én kontrakt to lovgivninger Den overordnede ramme for integrationskontrakten er fastlagt i integrationsloven. Reglerne for det nærmere indhold af kontraktens aktiviteter og opfølgningen på kontrakten findes derimod både i integrationsloven for så vidt angår indholdet af kontraktens aktiviteter og opfølgning på kontrakten i introduktionsperioden og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for så vidt angår indholdet af kontraktens aktiviteter og opfølgning på kontrakten efter introduktionsperiodens udløb. Der henvises nærmere til afsnit 2.2 vedrørende kontraktens indhold og afsnit 2.3 vedrørende kontraktens varighed Integrationskontraktens indhold Integrationskontrakten indgås i et samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og udlændingen på grundlag af en samlet vurdering af den enkelte udlændings situation og behov med henblik på, at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. Hvis der ikke kan opnås enighed om kontraktens indhold, fastsætter kommunalbestyrelsen indholdet af kontrakten. 4

5 Integrationskontrakten skal indeholde en beskrivelse af den enkelte udlændings færdigheder og forudsætninger. Kontrakten skal endvidere beskrive den pågældendes beskæftigelses- eller uddannelsesmål og fastlægge indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at de i kontrakten opstillede mål opnås. Integrationskontrakten skal således i den treårige introduktionsperiode indeholde en beskrivelse af, hvilke tilbud i medfør af introduktionsprogrammet i form af danskuddannelse og/eller vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, det er aftalt eller fastsat, at den enkelte udlænding skal deltage i. Det skal endvidere fremgå af kontrakten, hvis udlændingen er meddelt pålæg om uddannelsespligt, jf. integrationslovens 16 a, eller gives tilbud om hjælp efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik (revalidering) eller kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (fleksjob) i stedet for et introduktionsprogram, jf. integrationslovens 16, stk. 7. Hvis udlændingen efter introduktionsperiodens udløb fortsat har eller får brug for hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. i form af kontant- eller starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse, fastlægges indsatsen med udgangspunkt i integrationskontrakten og skal suppleres med en beskrivelse af, hvordan den enkelte kan få varig beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked. Indsatsen fastlægges efter de gældende regler i kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om et individuelt kontaktforløb. Indsatsen skal fastlægges med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og ønsker samt arbejdsmarkedets behov og skal beskrive de aktiviteter og tilbud, som iværksættes efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De gældende regler i kapitel 9 om udarbejdelse af jobplan i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats finder i den forbindelse anvendelse. De aktiviteter og tilbud, som fastlægges efter reglerne om det individuelle kontaktforløb og jobplaner, skal fremgå af integrationskontrakten. Jobplanen og de aktiviteter, der fastlægges som led i det individuelle kontaktforløb, bliver på den måde en integreret del af integrationskontrakten. Det skal endvidere fremgå af integrationskontrakten, hvilke sanktioner der efter lovgivningen gælder for udlændingen, hvis udlændingen uden rimelig grund afviser at tage imod et arbejde, eller hvis udlændingen uden rimelig grund 5

6 udebliver fra eller afviser at deltage i en eller flere af de aktiviteter, der er aftalt eller fastsat i integrationskontrakten. Det drejer sig både om betingelser og sanktioner i forhold til udbetaling af introduktionsydelse og om betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse. Der henvises nærmere til den af Integrationsministeriet udarbejdede standardkontrakt, som er optrykt som bilag til bekendtgørelsen om udarbejdelse af integrationskontrakten og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Integrationskontraktens varighed Integrationskontrakten gælder, indtil udlændingen meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. Udlændingen vil således være omfattet af én integrationskontrakt, indtil den pågældende opnår tidsubegrænset opholdstilladelse. Integrationskontrakten vil dog indeholde forskellige aktiviteter afhængig af, om udlændingen befinder sig i introduktionsperioden, hvor lovgrundlaget er integrationsloven, eller om udlændingens introduktionsperiode er udløbet, hvorefter lovgrundlaget er lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Integrationskontrakten skal være gældende i hele perioden indtil meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, også selvom udlændingen inden da opnår beskæftigelse eller påbegynder uddannelse på almindelige vilkår eller i øvrigt opfylder kontraktens mål. Kontrakten vil i en sådan situation bestå af kontraktrammen og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Bliver udlændingen på ny ledig, eller søger udlændingen i øvrigt om hjælp efter integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., bliver integrationskontrakten på ny aktiv Opfølgning på integrationskontrakten Kommunalbestyrelsen skal løbende efter behov og, indtil de i kontrakten aftalte eller fastsatte mål er opfyldt, mindst hver tredje måned foretage opfølgning på integrationskontrakten. 6

7 Så længe målene i integrationskontrakten om beskæftigelse, uddannelse og/eller danskuddannelse ikke er opfyldt, har kommunalbestyrelsen således pligt til løbende efter behov og mindst hver tredje måned at følge op på integrationskontrakten. Hvis udlændingen har opfyldt de i integrationskontrakten aftalte eller fastsatte mål, har kommunalbestyrelsen alene pligt til at følge op på kontrakten, såfremt der opstår behov herfor. I praksis betyder det, at kommunalbestyrelsen har pligt til at følge op på integrationskontrakten mindst hver tredje måned, hvis udlændingen ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse på almindelige vilkår, og at kommunalbestyrelsen typisk ikke har pligt til at følge op på kontrakten, når udlændingen har opnået ordinær beskæftigelse eller er påbegyndt uddannelse på almindelige vilkår samt har bestået danskprøve, medmindre der konkret viser sig behov herfor. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis udlændingen på ny bliver ledig eller ikke gennemfører en uddannelse og på ny henvender sig til kommunen. For den gruppe, der er selvforsørgede eller forsørges af ægtefællen, og som fortsat er berettiget til tilbud om danskuddannelse fra kommunen efter den tre-årige introduktionsperiode, vil kommunalbestyrelsen fortsat have en opfølgningsforpligtigelse. For så vidt angår den gruppe af selvforsørgede, som ikke har bestået danskprøve, og som ikke længere er berettiget til tilbud, vil kommunen i forbindelse med udarbejdelse af status på kontrakten kunne revidere de mål om danskuddannelse, der er fastsat i kontrakten. Eftersom kommunalbestyrelsen ikke længere giver tilbud, har kommunalbestyrelsen heller ikke pligt til at følge op på tilbuddet og kontrakten. Efter introduktionsperiodens udløb fastlægges indsatsen efter de gældende regler i kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om et individuelt kontaktforløb, som betyder, at der skal følges op på kontrakten mindst hver tredje måned. Integrationskontrakten justeres løbende efter behov, og hvis der iværksættes nye tilbud, skal integrationskontrakten revideres Udarbejdelse af status Kommunalbestyrelsen skal ved udløbet af en udlændings treårige introduktionsperiode udarbejde en status for udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet. 7

8 Status skal indeholde oplysninger om, hvilke aktiviteter det i integrationskontrakten er aftalt eller fastsat, at udlændingen har skullet deltage i. Status skal endvidere indeholde oplysninger om, i hvor stort omfang udlændingen har deltaget i de aftalte eller fastsatte aktiviteter, og hvorvidt udlændingen har gennemført aktiviteterne. Kommunalbestyrelsen kan, hvis udlændingen inden introduktionsperiodens udløb har opfyldt integrationskontraktens mål, på dette tidspunkt vælge at udarbejde en foreløbig status, som kan danne grundlag for den endelige status ved udløbet af introduktionsperioden. Den endelige status skal altid udarbejdes, men kan, hvis udlændingens situation ikke har ændret sig siden den foreløbige status, blot bestå i en notering herom og om, at status nu er endelig, på den allerede udarbejdede status. Flytter en udlænding inden introduktionsperiodens udløb til en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen på dette tidspunkt udarbejde en status for udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet i fraflytningskommunen. Den af fraflytningskommunen udarbejdede status skal indgå i tilflytningskommunens udarbejdelse af den endelige status. Hvis udlændingen i introduktionsperioden er flyttet flere gange, skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori udlændingen bor på tidspunktet for udarbejdelsen af den endelige status, ved udarbejdelsen af den endelige status medtage alle de af tidligere kommunalbestyrelser udarbejdede statusser. Den udarbejdede status for udlændingens introduktionsprogram har to formål. For udlændinge, der ved introduktionsprogrammets afslutning endnu ikke er selvforsørgende, vil den udarbejdede status kunne give kommunalbestyrelsen et grundlag for at vurdere behovet for en videre integrationsindsats over for udlændingen, herunder hvilke tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats der kan medvirke til, at udlændingen kommer i beskæftigelse. Det andet formål med den udarbejdede status vil være, at den skal danne grundlag for kommunalbestyrelsens udtalelse om udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet med henblik på Udlændingestyrelsens afgørelse om tidsubegrænset opholdstilladelse. Efter introduktionsperiodens udløb udarbejder kommunalbestyrelsen henholdsvis staten en status over udlændingens deltagelse i de efter lov om en aktiv 8

9 beskæftigelsesindsats fastlagte aktiviteter i integrationskontrakten, når Udlændingestyrelsen anmoder herom. Den udarbejdede status skal indgå i Udlændingestyrelsens vurdering af, om en udlændings ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse kan imødekommes. 9

10 3. Erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Formålet med erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund er at synliggøre det danske samfunds værdier over for den enkelte udlænding, samt at udlændingen bliver bevidst om, at det danske samfund forventer, at udlændingen gør en indsats for at blive integreret som en deltagende og ydende medborger på lige fod med andre borgere. Udlændingen anerkender med sin underskrift på erklæringen de grundlæggende værdier, der fremgår af erklæringen. Indholdet af erklæringen pålægger ikke i sig selv udlændingen nogle forpligtelser. Udlændingen skal allerede i dag overholde gældende dansk lovgivning. Overholdelse af erklæringens tekst har således ikke i sig selv nogen retlig betydning. 3.1 Hvor findes erklæringen og på hvilke sprog Erklæringen findes på Integrationsministeriets hjemmeside, under menuen Integration. Erklæringen findes i følgende sprogudgaver ud over dansk: engelsk, fransk, spansk, tyrkisk, arabisk, urdu, farsi, somali, bosnisk-kroatisk-serbisk, kinesisk, thai, polsk, russisk, tamil, vietnamesisk og burmesisk. 10

11 4. De enkelte indholdspunkter i erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Der henvises til bilag I, der indeholder en nærmere uddybning af de enkelte indholdspunkter i erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. 11

12 5. Hvem skal have en integrationskontrakt og underskrive erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund? Udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter den 1. april 2006 Nyankomne udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter den 1. april 2006, som er omfattet af integrationsloven, og som tilbydes et introduktionsprogram, skal indgå en integrationskontrakt med kommunalbestyrelsen og underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Integrationsloven omfatter udlændinge med lovligt ophold i Danmark. Ved udlændinge forstås flygtninge m.v., familiesammenførte udlændinge til flygtninge m.v. samt andre familiesammenførte udlændinge, jf. integrationslovens 2, stk. 1. Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding er omfattet af integrationsloven, jf. integrationslovens 2, stk. 4. Udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse før den 1. april 2006 Også visse udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse før den 1. april 2006, skal indgå en integrationskontrakt og underskrive erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund: Udlændinge, som inden den 1. april 2006 har fået udarbejdet en individuel kontrakt efter de hidtil gældende regler, og som fortsat deltager i introduktionsprogrammet, skal have udarbejdet en integrationskontrakt som led i opfølgningen på den individuelle kontrakt og senest den 1. januar 2007, dog senest ved udløbet af udlændingens introduktionsperiode. Udlændinge, der inden den 1. april 2006 har opfyldt de fastsatte mål i den individuelle kontrakt, dvs. har bestået den aftalte danskprøve og opnået beskæftigelse, og derfor ikke længere deltager i introduktionsprogrammet, men hvor introduktionsperioden endnu ikke er udløbet. Denne gruppe udlændinge omfattes dog kun, hvis udlændingen ansøger om eller modtager introduktionsydelse, eller udlændingen efter udløbet af introduktionsperioden ansøger om eller modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge/aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring. 12

13 Udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse efter den 1. januar 1999, som tidligere har været omfattet af integrationsloven, og som den 1. april 2006 endnu ikke er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse. Denne gruppe udlændinge omfattes dog kun, hvis udlændingen ansøger om eller modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 13

14 6. Betydning i forhold til meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse Som hidtil er det en betingelse for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, at udlændingen har gennemført et tilbudt introduktionsprogram efter integrationsloven eller, hvis det ikke er tilfældet, har gennemført et andet forløb, der kan sidestilles hermed. Med indførelsen af integrationskontrakten bliver det en yderligere betingelse, at udlændingen har gennemført fastlagte aktiviteter i henhold til 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Denne betingelse gælder ikke for udlændinge, der inden den 1. april 2006 har ansøgt om eller er meddelt opholdstilladelse. Der henvises nærmere til afsnit 6.1. Endvidere er det en betingelse, at udlændingen har underskrevet integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Denne betingelse gælder heller ikke, hvis udlændingen har ansøgt om opholdstilladelse før den 1. april Der henvises nærmere til afsnit Betydning af udlændingens eventuelle manglende deltagelse i introduktionsprogrammet og gennemførelse af fastlagte aktiviteter i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Tidsubegrænset opholdstilladelse kan normalt først meddeles efter syv år, jf. udlændingelovens 11. Meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse er normalt bl.a. betinget af, at udlændingen har gennemført et tilbudt introduktionsprogram efter integrationsloven eller et andet forløb, der kan sidestilles hermed. For udlændinge, der ansøger om opholdstilladelse den 1. april 2006 eller senere, vil tidsubegrænset opholdstilladelse udover de gældende betingelser for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse normalt også være betinget af, at udlændingen har gennemført tilbudte aktiviteter, der er fastlagt i integrationskontrakten efter 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. udlændingelovens 11, stk. 9, nr. 2. Efter 31 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal integrationskontrakten for udlændinge, der modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og som ikke er meddelt tidsubegrænset 14

15 opholdstilladelse, suppleres med en beskæftigelsesrettet indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Efter 31 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunen eller staten udarbejde en status over udlændingens deltagelse i de beskæftigelsesrettede aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der er fastlagt i integrationskontrakten, når Udlændingestyrelsen anmoder herom. Den udarbejdede status skal indgå i Udlændingestyrelsens vurdering af, om en udlændings ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse kan imødekommes, og Udlændingestyrelsen vil derfor anmode om en status, når de øvrige betingelser for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, herunder de tidsmæssige betingelser, er opfyldt. Udlændingestyrelsens anmodning til kommunen om en status vil evt. ske samtidig med, at styrelsen anmoder kommunen om en udtalelse om, hvorvidt den pågældende udlænding har gennemført et tilbudt introduktionsprogram eller et andet tilbudt forløb, der kan sidestilles hermed, samt hvorvidt den pågældende udlænding har forfalden gæld til det offentlige, jf. integrationslovens 52. En udlænding, der har gennemført mindst 85 pct. af de fastlagte aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, anses for at opfylde betingelsen i udlændingelovens 11, stk. 9, nr. 2. Bl.a. af hensyn til at sikre udlændinges deltagelse i de forskellige dele af integrationsforløbet bedst muligt skal kravet forstås således, at udlændingen skal have gennemført mindst 85 pct. af de tilbud, der er givet til den pågældende efter lovens kapitel 10 (vejledning og opkvalificering), mindst 85 pct. af de tilbud, der er givet efter lovens kapitel 11 (virksomhedspraktik), og mindst 85 pct. af de tilbud, der er givet efter lovens kapitel 12 (ansættelse med løntilskud). Hvis danskundervisning indgår som et tilbud, der er givet efter lovens kapitel 10, skal den pågældende både have gennemført mindst 85 pct. af de øvrige tilbud efter kapitel 10 og mindst 85 pct. af den tilbudte danskundervisning for at få tidsubegrænset opholdstilladelse. Kravet gælder alene for udlændinge, der ansøger om opholdstilladelse den 1. april 2006 eller senere, og som efter den tre-årige introduktionsperiode får tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det vil sige, at kommunerne henholdsvis staten fra den 1. april 2009 vil skulle opgøre deltagelsesgraden i de enkelte aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med henblik på 15

16 afgivelse af en status til brug for Udlændingestyrelsens senere afgørelse om, hvorvidt den pågældende kan få tidsubegrænset opholdstilladelse. Integrationsministeren vil efter aftale med beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler for kommunens henholdsvis statens status. Der vil i den forbindelse bl.a. blive fastsat nærmere regler om kravet om gennemførelse af fastlagte aktiviteter efter lov en aktiv beskæftigelsesindsats. Efter udlændingelovens 11, stk. 9, kan der meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, uanset at udlændingen ikke har gennemført et tilbudt introduktionsprogram eller et andet forløb eller fastlagte aktiviteter efter 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis særlige grunde taler imod at kræve disse betingelser opfyldt. Særlige grunde kan f.eks. være, hvis udlændingen ikke har gennemført aktiviteterne som følge af særlige grunde hos udlændingen selv eller dennes nærmeste familie, som ikke kan lægges udlændingen til last, herunder fysisk eller psykisk handicap, tortur- eller voldsoplevelse eller stærkt traume eller sygdom. Ved nærmeste familie forstås udlændingens ægtefælle eller faste samlever, mindreårige børn og eventuelle andre nære familiemedlemmer i udlændingens husstand. Opregningen er ikke udtømmende, og andre særlige grunde hos udlændingen selv eller dennes nærmeste familie, som ikke kan lægges udlændingen til last, vil således efter en konkret vurdering kunne begrunde, at manglende gennemførelse af de fastlagte aktiviteter ikke er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse. Særlige grunde kan endvidere foreligge, hvis den manglende gennemførelse skyldes manglende anvisning af børnepasning, graviditet, barsel m.v. Hvis udlændingens manglende gennemførelse af de fastlagte aktiviteter skyldes graviditet, barsel m.v. er det en forudsætning, at der foreligger samme omstændigheder, som efter integrationslovens 25, stk. 4, nr. 4, kan begrunde, at der ikke kan stilles krav om, at udlændingen eller ægtefællen tager imod arbejde eller søger arbejde, dvs. hvis udlændingen har ret til dagpenge ved graviditet, barsel eller adoption efter bestemmelserne i 12, stk. 1 og 2, 13, stk. 1, 2 og 7, 14, stk. 1-3 og 8, og 15, stk. 1 og 2, i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. 16

17 Tilsvarende vil det ikke være til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, hvis den manglende gennemførelse i øvrigt er sket med rimelig grund, herunder på baggrund af udlændingens kvalifikationer. Har udlændingen f.eks. opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet, vil det normalt ikke være til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, at den pågældende ikke har gennemført tidligere fastlagte aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i integrationskontrakten Betydning af udlændingens eventuelle manglende underskrift af integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Integrationskontrakten indgås skriftligt og underskrives af kommunalbestyrelsen og udlændingen. Udlændingen skal samtidig underskrive erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Hvis udlændingen af fysiske grunde ikke er i stand til at underskrive kontrakten, men forstår indholdet heraf, markeres udlændingens accept af kontrakten på anden vis. Hvis udlændingen er handicappet på en sådan måde eller lider af en psykisk sygdom, der bevirker, at den pågældende ikke forstår betydningen af kontrakten, skal kommunalbestyrelsen anføre dette i kontrakten som begrundelse for den manglende underskrift. Meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse er (for udlændinge, der har søgt om opholdstilladelse efter den 1. april 2006) som udgangspunkt betinget af, at udlændingen har underskrevet både integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Tidspunktet for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse udsættes, hvis udlændingen ikke underskriver integrationskontrakten og erklæringen samtidig med integrationskontraktens udarbejdelse. Tidspunktet for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse udsættes med et tidsrum svarende til den tid, der er forløbet fra integrationskontraktens udarbejdelse, og indtil udlændingen har underskrevet integrationskontrakten og erklæringen. Udlændingestyrelsen skal ved vurderingen af, om en udlændings ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse kan imødekommes, indhente oplysninger fra kommunalbestyrelsen om tidspunktet for integrationskontraktens udarbejdelse 17

18 og om tidspunktet for udlændingens underskrivelse af kontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Kravet om, at en udlænding for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse skal underskrive integrationskontrakten, gælder uanset om indholdet af kontrakten er aftalt med udlændingen eller fastsat af kommunalbestyrelsen, fordi der ikke har kunnet opnås enighed herom. 18

19 7. Udlevering af velkomstpakke Det anbefales, at kommunen udleverer en velkomstpakke til nyankomne udlændinge. Det kan f.eks. være let forståelig information, billedmateriale m.v. om lokalområdet og dets jobmuligheder, skoler, daginstitutioner og andre servicetilbud, sportsfaciliteter, kontaktadresser til frivilliggrupper m.v. Endvidere har Integrationsministeriet udgivet bogen Medborger i Danmark en håndbog for nye borgere om det danske samfund, der foreslås givet til den enkelte udlænding som en velkomstgave. Medborger i Danmark findes på følgende sprog: Dansk, engelsk, fransk, arabisk, farsi, urdu, somali, tyrkisk, bosnisk-kroatisk-serbisk, spansk, kinesisk, thai, polsk, russisk, tamil, vietnamesisk og burmesisk. Medborger i Danmark kan bestilles hos Schultz Distribution via Internettet, pr. e-post, telefon og post: Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Web: Telefon: Telefax: E-post: Nedenstående link fører direkte til siden, hvor man kan bestille Medborger i Danmark: https://www.bog.schultz.dk/soegninger/soegeresultat.aspx?newsearch=true&s earchquery=medborger%20i Prisen på Medborger i Danmark er DKK 20,00 ekskl. forsendelse. Medborger i Danmark findes også på Integrationsministeriets hjemmeside, i en netversion med tekst, billeder og lydindtaling på alle sprog. 19

20 8. Yderligere information Forarbejderne til lov nr. 243 af 27. marts 2006 om ændring af integrationsloven og udlændingeloven, herunder lovforslag nr. L 93 af 30. november 2005, og bekendtgørelse nr. 252 af 28. marts 2006 om udarbejdelse af integrationskontrakten og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven findes på Integrationsministeriets hjemmeside, og på Retsinformations hjemmeside, Forarbejderne til lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv socialpolitik, herunder lovforslag nr. L 89 af 30. november 2005, findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, og på Retsinformations hjemmeside, For nærmere vejledning om introduktionsprogrammet i øvrigt henvises til Integrationsministeriets publikation, Introduktionsprogrammet m.v. efter integrationsloven, fra juni Det er endvidere muligt at rette henvendelse til Integrationsministeriets Integrationskontor for yderligere spørgsmål på tlf.nr eller Oplysninger om den beskæftigelsesrettede indsats efter introduktionsperiodens udløb findes på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside, Spørgsmål herom kan endvidere rettes til Arbejdsmarkedsstyrelsen på tlf.nr eller 20

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og. om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og. om introduktionsprogrammet efter integrationsloven 1 af 20 24-01-2008 11:28 Den fulde tekst Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5,

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier Arbejde

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Side 1/9 Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 628 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2012-0005558

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret beb/ Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret beb/ Holbergsgade 6 1057 København K Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret Ref. beb/ Holbergsgade 6 1057 København K Høring: forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Læs mere

Filmprojekt. - Undervisningsfilm til indvandringsprøven

Filmprojekt. - Undervisningsfilm til indvandringsprøven Filmprojekt - Undervisningsfilm til indvandringsprøven Indvandringsprøven Folketinget vedtog i april 2007, at der skal etableres en indvandringsprøve for udlændinge, der søger ægtefællesammenføring til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark LBK nr 902 af 31/07/2006 (Integrationsloven) Offentliggørelsesdato: 08-09-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Senere ændringer til forskriften LOV nr 523 af 24/06/2005 12 LOV nr

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven LBK nr 1129 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-14143 Senere ændringer

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt Spalte- og sidehenvisninger til Folketingstidende vedrørende behandlingen i Folketinget af den oprindelige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 43 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 43 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 43 Offentligt Spalte- og sidehenvisninger til Folketingstidende vedrørende behandlingen i Folketinget af den oprindelige udlændingelov

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1099. Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse og kommuner Dato: 28. juni 2004 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2004/5123-10 Sagsbeh.: jel Fil-navn: Info.3/2004

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 03/05

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 03/05 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 03/05 29. april 2005 Til samtlige kommuner, de sociale nævn m.fl. Stormgade 10 Orientering om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Ydelser efter integrationsloven

Ydelser efter integrationsloven Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1094. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 20. august 2010. Nr. 1062. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 7, 23, stk. 7, og 24 a, stk. 4, i lov om integration af udlændinge

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) LBK nr 1094 af 07/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Dette brev indeholder en orientering om ændringerne af repatrieringsloven og udlændingeloven.

Dette brev indeholder en orientering om ændringerne af repatrieringsloven og udlændingeloven. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om ændringer af repatrieringsloven og udlændingeloven som følge af vedtagelse af lovforslag L 174 i Folketinget den 2. juni 2017 Folketinget har den 2. juni

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 12 En ny chance til alle 527257 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. at statstilskuddet kroner 769.972 til gennemgang af sager i perioden

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retssikkerhed på integrationsområdet

Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed i den sociale sektor Christiansborg onsdag d. 6. maj 2009 Mette Blauenfeldt ~ Dansk Flygtningehjælp Flygtningepolitik til indvandringspolitik Nedtoning

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere

Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Over 18 år Og som ikke er: Født af en dansk far og en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark 1 af 42 24-01-2008 11:21 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål m.v. Kapitel 2 Kommunalbestyrelsens opgaver Kapitel 3 Boligplacering af flygtninge Kapitel 4 Introduktionsprogrammet Kapitel 5 Introduktionsydelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 1208 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-9956 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik Fremsat den 30. november 2005 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere