Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune"

Transkript

1 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 8. april 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Anne Ganner Bech Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune Ballerup Kommune sender hermed Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune i offentlig høring. Baggrunden for udarbejdelsen af Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune er Finansloven for 2016, som forpligtiger kommunerne til at udarbejde og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje senest den 1. juli Værdighedspolitikkerne skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som gives efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen. I værdighedspolitikkerne skal der som minimum redegøres for, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre: Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død. Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune er udarbejdet af Ballerup Kommune med input fra en række samarbejdsparterne i lokalsamfundet. Helt præcis har inddragelsesprocessen omfattet: Afholdelse af interviews med en række ældre borgere, der modtager pleje og omsorg fra kommunen. Afholdelse af to borgermøder i februar 2016, hvor de fremmødte deltog i temabaseret gruppearbejde, som mundede ud i udarbejdelse af en række værdikort for ældreplejen. Der var i alt 90 deltagere på borgermøderne. Omdeling af flyers og plakater, som har opfordret borgerne i Ballerup Kommune til at give skriftligt input til udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

2 Det har været en vigtig prioritering for Ballerup Kommune at inddrage kommunens borgere, frivillige samt samarbejdspartnere i udarbejdelse af værdighedspolitikken også selvom det betyder, at værdighedspolitikken først godkendes af Kommunalbestyrelsen i juni Dette er nemlig med til at sikre, at værdighedspolitikken tager udgangspunkt i de lokale udfordringer og muligheder i Ballerup Kommune og opleves relevant for alle. Yderligere er det vigtigt for Ballerup Kommune, at alle borgere behandles værdigt. Derfor finder Ballerup Kommune det bekymrende, at målgruppen for værdighedspolitikken er afgrænset til personer over folkepensionsalderen. Vi har derfor rettet henvendelse til Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde samt Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann med henblik på at få målgruppen for værdighedspolitikken ændret. Helt præcist ønsker Ballerup Kommune, at værdighedspolitikken også er målrettet borgere, som på baggrund af deres sociale status eller livssituation er sundhedsmæssigt udsatte. En sådan ændring skal være med til sikre, at kommunen er stillet bedst muligt i forhold til at sikre alle borgere den bedst mulige livskvalitet og et værdigt liv også den udviklingshæmmede borger med demens. Det skal bemærkes, at den nye værdighedspolitik delvist erstatter Ballerup Kommunes ældrepolitik fra 2005, Et godt ældreliv i Ballerup Kommune. Kommentarer til udkastet bedes fremsendt elektronisk til Ballerup Kommune, senest den 4. maj Eventuelle spørgsmål kan rettes til souschef i Det Sundhedsstrategiske Afsnit Anne Ganner Bech, Med Venlig hilsen, Lolan Marianne Ottesen Formand for Social- og Sundhedsudvalget Ballerup Kommune Side 2

3 BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune Side 3

4 (kolofon:) Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune i juni Redaktion: Tværfaglig projektgruppe under Center for Social og Sundhed. Layout: Tryk: Side 4

5 Forord ved borgmesteren (indsættes senere) (borgmesterens underskrift) Side 5

6 Fremtidens udfordringer og muligheder for en værdig ældrepleje Fremtiden i Ballerup Kommune byder på nye udfordringer og muligheder, som skal favnes gennem en fælles og målrettet kommunal indsats. I dag er der omkring borgere i Ballerup Kommune, som er over 65 år. Det forventes, at antallet og andelen af ældre vil stige i de kommende år, ligesom forskellene imellem fremtidens ældre vil blive større. Tidlig opsporing af sygdom og et øget fokus på rehabilitering medvirker til, at andelen af friske ældre, som lever længere uden sygdom, er stigende. Ballerup Kommune oplever, at de friske ældre i langt højere grad end tidligere er aktive og tager ansvar for deres helbred og for den alderdom, de ønsker. Samtidig bliver der også flere skrøbelige ældre, som ikke kan klare sig selv og har behov for støtte og pleje gennem den kommunale ældrepleje. Dette kan skyldes, at de er svækkede af alderen, har haft langvarig, kronisk sygdom eller er blevet udskrevet tidligt fra hospitalet med komplekse behov. Dette stiller særlige krav til personalet i kommunens ældrepleje, som skal være fagligt kvalificerede samt benytte den bedste viden og metoder i plejen af de ældre. Desuden skal personalet være med til at skabe fælles løsninger og samarbejde med hospitalerne og de almen praktiserende læger, så alle ældre sikres en sammenhængende og koordineret indsats. Derudover vil der være forskellige hensyn at tage i den kommunale ældrepleje, som påvirkes af for eksempel socioøkonomiske forhold, fysiske og psykiske handicap samt kulturel baggrund. Sammenspillet mellem alle disse forhold skaber et behov for mangfoldige og målrettede kommunale tilbud, som kan rumme alle ældre borgere i Ballerup Kommune. Det er vigtigt at målet om en værdig ældrepleje bliver prioriteret og løftet som et fælles ansvar i hele kommunen. Derfor samarbejder Ballerup Kommune med en lang række aktører, herunder frivillige, patient- og idrætsforeninger, boligorganisationer og arbejdspladser, som alle er med til at skabe rammerne for et værdigt liv for kommunens ældre borgere. Disse samarbejder skal udbygges i fremtiden, så de kommunale tilbud i højere grad sammentænkes med tilbuddene hos vores samarbejdspartnere og bliver set som en samlet indsats. Derudover kan den enkelte borger i kommunen bidrage til at skabe stærke fællesskaber i lokalområderne, hvor den enkelte ældre har mulighed for indgå i gensidigt givende relationer. Dette er vigtigt, da deltagelse i meningsfulde fællesskaber øger livskvaliteten og virker forebyggende i forhold til ensomhed. Side 6

7 Livskvalitet Livskvalitet handler om det gode og meningsfulde liv, om det der giver glæde og indhold i hverdagen. Det er forskelligt, hvad der er vigtigt for os og giver os livskvalitet også når vi bliver ældre. I Ballerup Kommune sætter vi borgeren i centrum og tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov med udgangspunkt i spørgsmålet Hvad er vigtigst for dig? For nogle er det vigtigste at være aktiv og kunne fastholde hidtidige interesser og aktiviteter; for andre er det vigtigste at have nogen at tale med og at være en del af et fællesskab. For nogle giver det stor livskvalitet at være velsoigneret, mens andre lægger vægt på at kunne komme ud at gå en tur. Derfor bestræber vi os i Ballerup Kommune på at tilrettelægge vores indsatser, så der kan tages udgangspunkt i det, der giver mest livskvalitet for den enkelte ældre. Mange ældre ønsker at klare sig selv længst muligt og fortsætte med at leve det liv, de er vant til også når de har brug for støtte og pleje. I Ballerup Kommune arbejder vi ud fra den rehabiliterende tilgang, og den enkelte ældre skal støttes i at mestre livet og bevare en meningsfuld hverdag blandt andet gennem tilbud om træning, genoptræning og rehabilitering, der skal styrke den ældres ressourcer. At kunne mestre livet øger livskvaliteten, giver frihed til at vælge og styrker helbredet både fysisk og psykisk. Sociale fællesskaber og relationer til andre er for mange ældre helt centralt, når det gælder livskvalitet. Det kan være nære relationer til familie og venner, det at være en del af et fællesskab i forbindelse med aktiviteter samt det at have en god relation til plejepersonalet. Gode relationer og sociale fællesskaber øger livskvaliteten og forebygger ensomhed og isolation. Derfor er det vigtigt, at ældre tilbydes støtte til at vedligeholde og udvikle relationer og fællesskaber gennem kontakt til familie og venner samt deltagelse i aktiviteter. Side 7

8 Jeg mener også, at folk selv skal gøre noget. De skal komme ud af busken. Vi skal have modet til at sige jeg vil godt prøve det. Duer det ikke, så må man prøve noget andet. For det der med at sidde herhjemme hver dag og glo, enten med en bog eller med fjernsyn, eller hvad man nu gør det duer ikke. Du bliver træt i hovedet, og du kan heller ikke følge så meget med. Det er meget vigtigt at komme ud og få snakket med andre mennesker. Du kan gå tur, og du kan gå ned til sangaften Der er så mange aktiviteter her i kommunen, så der er ingen grund til at sidde derhjemme og hygge sig selv. (Borger der får hjemmehjælp) Derfor skal ældre i Ballerup Kommune opleve: At have mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de er vant til også når de har brug for støtte og pleje. At kommunen sætter borgeren i centrum og tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov med udgangspunkt i spørgsmålet Hvad er vigtigst for dig? At indsatsen tilrettelægges, så der tages udgangspunkt i det, der giver mest livskvalitet for den enkelte ældre. Med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang at få støtte og træning til at mestre hverdagen samt anvende og udvikle egne ressourcer. At få støtte til at vedligeholde og udvikle relationer og fællesskaber, for eksempel gennem kontakt til familie og venner samt deltagelse i aktiviteter. Side 8

9 Selvbestemmelse Værdighed er også at den ældre har mulighed for selv at bestemme. Ældre borgere har gennem et langt liv dannet en oplevelse af, hvem de er, og hvordan de kan lide at leve deres liv. For de fleste er det vigtigt at kunne holde fast i og fortsætte den måde at leve på, som de har været vant til tidligere. Det giver en oplevelse af identitet, sammenhæng og værdighed. Det er vigtigt, at den pleje og omsorg, man får som ældre i Ballerup Kommune, understøtter ens oplevelse af at være herre i eget liv også selvom man har brug for støtte. Derfor skal støtten og plejen besluttes, tilrettelægges og gives med så stor en inddragelse af den ældre som muligt. Det betyder også, at vi i Ballerup Kommune skal stræbe efter at indrette kommunens tilbud, så de passer til den enkelte ældres liv og ikke omvendt. Selvbestemmelse kan for eksempel handle om selv at bestemme, hvornår man står op og går i seng, hvad man laver i løbet af dagen, hvad man skal spise, og hvem man har lyst til at være sammen med. Jeg vågner tit meget tidligt om morgenen, og det ved personalet, og de prøver på at gå til mig som en af de første. Dengang jeg gik godt, så stod jeg selv op kl. 6 og gik ned og ordnede noget morgenmad til mig selv i køkkenet uden personale. Men i de her år, hvor jeg er blevet ringere, så må jeg vente på, at personalet kommer. Jeg har altid bedt om, at de kommer nogenlunde tidligt, for modsat alle andre ønsker jeg ikke at sove længe. Jeg kan heller ikke. Jeg kan ikke holde ud bare at ligge i min seng; det er ikke min natur. Jeg har aldrig sovet længe. Jeg har altid skullet op i mit arbejde. (Beboer på plejecenter) Den ældres mulighed for selvbestemmelse i forhold til hvornår og hvordan, man får støtte og pleje, er også med til at understøtte, at den enkelte kan fortsætte et aktivt og indholdsrigt liv på egne præmisser. Det er vigtigt, at støtten kan gives, så det passer med den ældres øvrige liv. Det kan for eksempel være vigtigt at kunne få støtte til rengøring på et tidspunkt, hvor det passer med, at man kan komme af sted til aktiviteter eller behandling. Side 9

10 Borgere med handicap, psykiske lidelser og sociale problemer bliver også ældre. De kan have andre behov, ønsker og forudsætninger for selvbestemmelse. Det stiller særlige krav til den måde, vi indretter vores tilbud på og til personalets faglighed og rummelighed. Selvbestemmelse handler også om at have mulighed for formel indflydelse ved at deltage i eksempelvis fora for brugere i det enkelte tilbud, medvirke ved ansættelse af personale eller i samfundslivet i bredere forstand også når man har brug for støtte til at udøve denne indflydelse. Den enkelte ældres mulighed for at udøve selvbestemmelse forudsætter, at man er velinformeret om kommunens tilbud, om ens rettigheder og muligheder. Derfor forudsætter selvbestemmelse også viden og kompetencer hos personalet, for eksempel om kommunens tilbud og om de juridiske rammer vedrørende selvbestemmelse og magtanvendelse. Derfor skal ældre i Ballerup Kommune opleve: At være herre i eget liv, selvom man har brug for støtte og pleje og at være med til at bestemme så meget som muligt omkring den støtte, der gives. At personalet understøtter den enkeltes mulighed for selvbestemmelse. At kunne blive længst muligt i eget liv og fastholde tidligere livsførelse, for eksempel omkring bolig, døgnrytme, kost og interesser så længe som muligt. At kommunens tilbud er rummelige og fleksible også i forhold til ældre med for eksempel handicap eller psykisk lidelse. At man støttes i at udøve formel indflydelse, for eksempel i det enkelte tilbud. At personalet har faglig viden om muligheder og begrænsninger for selvbestemmelse, både om hvordan man kan understøtte den for den enkelte og om de juridiske rammer. Side 10

11 Kvalitet, samarbejde og sammenhæng i plejen Det er afgørende for en værdig ældrepleje, at den er baseret på en høj faglig kvalitet. Det forudsætter fagligt kvalificeret personale, der arbejder ud fra den nyeste viden og metoder. I Ballerup Kommune vil vi gerne kunne tilbyde en pleje og omsorg af høj kvalitet og målrettet den enkelte ældres behov, også når der er tale om særlige og komplekse behov hos ældre med eksempelvis demens, handicap eller psykiske lidelser. For ældre borgere, der har brug for pleje og omsorg, er det et væsentligt element i kvaliteten, at de har en god relation til det personale, der yder støtten. Det er vigtigt at blive mødt med venlighed, respekt og ligeværdighed, og for mange er en personlig og gensidig kontakt til fast personale med til at give livskvalitet i det daglige. Det forudsætter kontinuitet og stabilitet blandt personalet. Det betyder meget, at det er faste personer, der kommer, fordi man får et andet forhold til dem, og de får også et andet forhold til mig, og så kan man jo snakke om alt muligt. Nogle gange er det jo kun dem, jeg taler med i løbet af en dag, og så er det jo rart, at man kan sidde bare og sladre. De fortæller lidt om deres familie, og jeg fortæller lidt. De arbejder jo samtidig, for de kan jo ikke bare sætte sig ned, for det har de jo ikke tid til, men det at man får sludret lidt, det betyder noget. Tid mangler alle jo, men de virker ikke forjagede; fem minutter det har de til, at man føler, at de koncentrerer sig om en. (Borger der får hjemmehjælp) Høj faglig kvalitet kræver også en tværfaglig tilgang til den enkelte ældre, hvor forskellige fagligheder bidrager til en helhedsforståelse af den ældres situation. Det er vigtigt, at medarbejdere med forskellig faglighed deler deres viden om den enkelte ældre og på den måde bidrager til en tværfaglig og sammenhængende indsats for den enkelte. Side 11

12 Det gælder i særlig høj grad de ældre, der er i kontakt med flere forskellige dele af kommunen eller flere forskellige sektorer, fordi de for eksempel både har forløb i hospitalssektoren, hos egen læge og får støtte og pleje fra kommunen. Her stiller det store krav til personalet at sikre kontinuitet og sammenhæng i forløbet for den enkelte ældre. Især for de svageste ældre, der ikke selv magter at bidrage til den sammenhæng i deres forløb, har personalet et særligt ansvar for at sikre kvalitet og tryghed for den enkelte. Derfor skal ældre i Ballerup Kommune opleve: At personalet er fagligt kvalificeret og yder pleje og omsorg af høj faglig kvalitet. At støtten er målrettet den enkeltes behov. At personalet møder dem med respekt, venlighed og ligeværdighed. At der i det enkelte tilbud tilstræbes kontinuitet og stabilitet blandt personalet, sådan at den enkelte ældre så vidt muligt møder en fast gruppe medarbejdere. At støtten og plejen ydes ud fra en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang. At personalet sikrer kontinuitet og sammenhæng i forløbet for den enkelte ved at kommunikere og samarbejde med øvrige samarbejdspartnere i kommunen eller i andre sektorer. Side 12

13 Mad og det gode måltid Måltidet er for mange ældre en af dagens vigtigste begivenheder. Der kan være mange individuelle forventninger, behov og ønsker til en god måltidsoplevelse, som tager afsæt i den ældres identitet, livshistorie, etnicitet og vaner gennem et langt liv. Et hensyn til disse blandt andet gennem medinddragelse - har stor betydning for fastholdelsen af gode og værdige måltidsoplevelser. Muligheden for at fastholde og videreføre sine vaner og traditioner omkring måltidet, selv når den ældre har behov for støtte til dette, er med til at understøtte gode og trygge måltidsoplevelser. Anretning, duft, portionsstørrelse og borddækning er vigtige elementer i en god måltidsoplevelse. Derfor tilstræber vi i Ballerup Kommune, at de kommunalt tilberedte måltider er velsmagende, indbydende og ernæringsrigtige. Det kan have stor betydning for sundheden hos den enkelte ældre særligt hvis appetitten er lille. Maden skal bidrage til at støtte og fastholde den ældres mulighed for at leve et liv med størst mulig funktionsevne og livskvalitet. En stor gruppe af ældre, både i eget hjem og i plejecenter, har behov for støtte til de gode måltidsoplevelser, for eksempel på grund af nedsat appetit, dårlig tandstatus, tab af funktionsevne eller behov for støtte til at spise. Alle disse faktorer kan også medføre risiko for underernæring hos den ældre. Derfor er det vigtigt, at personalet har kompetencer og viden i forhold til at kunne understøtte gode måltidsoplevelser for de ældre. Ballerup kommune arbejder målrettet med at imødekomme de forskellige ernæringsmæssige behov, som kan opstå i forbindelse med sygdom og funktionsnedsættelser hos ældre. Det handler for eksempel om løbende udvikling af mad, som både er let at tygge og synke, og samtidig er indbydende. Det er også vigtigt med et tværfagligt samarbejde omkring måltiderne, hvor blandt andet plejepersonale, diætister, køkkenpersonale og ergoterapeuter inddrages. Måltidet skal stille sulten og slukke tørsten men har samtidig også en central social betydning for mange ældre som et samlingspunkt i dagligdagen. Ballerup Kommune ønsker at skabe rammerne for, at ældre i størst muligt omfang har hyggelige og sociale måltidsoplevelser, uanset om de bor i eget hjem eller i plejecenter. For ældre, der bor alene, kan det at komme i et af kommunens cafétilbud for eksempel være med til at give socialt samvær omkring måltider. Side 13

14 Det er ikke det samme at spise, når man bor alene, når man plejer at sidde to og spise og snakke. Et glas rødvin smager heller ikke så godt, som når du sidder sammen med nogen. Så der må jeg sige, at jeg drikker næsten aldrig rødvin mere; jeg er blevet møgkedelig. (Borger der har mistet sin ægtefælle) Derfor skal ældre i Ballerup Kommune opleve: At måltidet er en oplevelse. At maden er velsmagende og af høj kvalitet, og at duft, portionsstørrelse og anretning er med til at fastholde eller øge appetitten. At individuelle ønsker og forslag til menu i størst muligt omfang imødekommes gennem dialog. At maden er varieret og tilpasses individuelle hensyn og ernæringsbehov. At have størst mulig indflydelse på hvor måltidet indtages. At maden i kommunens plejecentre serveres i hyggelige omgivelser med mulighed for socialt samvær. At den enkelte borger får den rette støtte til at spise i det tempo, som der er behov for. Side 14

15 En værdig død En værdig ældrepleje indbefatter også, at den sidste del af livet bliver så værdig som muligt, og at døden bliver så værdig som muligt. Også her kan der være forskellige og individuelle ønsker og behov både hos den ældre og de pårørende. I Ballerup Kommune ønsker vi, at plejen og omsorgen for den ældre i den sidste tid så vidt muligt tager hensyn til de særlige ønsker, den enkelte og de pårørende har. Det kan for eksempel være særlige ønsker omkring at dø hjemme eller på hospice, ønsker omkring smertelindring og livsforlængende behandling eller ønsker om eksistentielle samtaler. Det kan også være særlige ønsker om at blive forkælet i den sidste tid eller at få hjælp til sidste ønsker. Også i denne del af livet er det vigtigt at plejen og omsorgen for den ældre gives med respekt for den måde, den ældre har levet sit liv på og med forståelse for personlige ønsker af religiøs, eksistentiel eller identitetsmæssig karakter. Det er med til at give en værdig og tryg sidste tid for den enkelte. En værdig sidste tid og en værdig død for den enkelte forudsætter, at personalet har faglige kompetencer og tilstrækkelig tid til at drage omsorg for den døende og de pårørende. Personalet skal være klædt på til og have tid til at tage samtaler med den døende og de pårørende om de tanker og følelser, der kan være i den sidste tid. I Ballerup Kommune bestræber vi os på, at den sidste tid for den enkelte skal opleves så tryg og sammenhængende som muligt både for den ældre og de pårørende. Det forudsætter professionel koordinering og fleksibilitet, så den døende for eksempel kan blive passet af kendt personale. Man får et andet forhold til døden, når man er meget syg. Før jeg blev syg havde jeg en helt anden indstilling, men fordi jeg havde så mange smerter, ville jeg bare have, det skulle gå så hurtigt som muligt. (Borger der tidligere har været alvorligt syg) Side 15

16 Derfor skal ældre i Ballerup Kommune opleve: At plejen og omsorgen for den ældre i den sidste tid så vidt muligt tager hensyn til de særlige ønsker, den enkelte og de pårørende har. At personalet forsøger at imødekomme særlige ønsker omkring eksempelvis at dø hjemme eller på hospice, ønsker omkring smertelindring og livsforlængende behandling. At blive mødt med respekt for den måde, den ældre har levet sit liv på og med forståelse for personlige ønsker af religiøs, eksistentiel eller identitetsmæssig karakter. At personalet har de faglige kompetencer og tilstrækkelig tid til at drage omsorg for den døende og de pårørende og eksempelvis kunne tilbyde samtaler med den døende og de pårørende om de tanker og følelser, der kan være i den sidste tid. At plejen og omsorgen i den sidste tid tilrettelægges, så den opleves tryg og sammenhængende for den ældre og de pårørende, eksempelvis at den døende kan blive passet af kendt personale. Side 16

17 Sådan følger vi op (I forbindelse med vedtagelse af Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune skal der redegøres for, hvordan politikken implementeres, og hvordan de medfølgende midler udmøntes i kommunen. Denne redegørelse skal enten indgå i selve politikken eller offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med politikken. Hvis det skal fremgå af selve politikken, skal der her være et afsnit, der beskriver hvorledes Ballerup Kommune vil arbejde med implementeringen af værdighedspolitikken og udmøntningen af midlerne. Redegørelsen afventer den politiske prioritering af konkrete indsatser.) Side 17

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK S Indhold Ældre mødes med respekt 3 Værdighedspolitikken hænger sammen med Ældrepolitikken 4 Implementering af Værdighedspolitikken 5 Livskvalitet 6 Selvbestemmelse 8 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på,

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet VÆRDIGHEDS- POLITIK FORORD Folketinget har vedtaget en lov, der forpligter kommunalbestyrelsen til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Loven trådte i kraft den

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Horsens Kommunes værdighedspolitik

Horsens Kommunes værdighedspolitik Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 19.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen

Værdighedspolitik for ældreplejen JAN FEB MAR APR MAJ JUN Værdighedspolitik for ældreplejen Bestyrelsens forslag til overordnede værdier og prioriteringer v/bent Aa. Rasmussen eller Erik Stagsted Hvordan fik vi en lov om værdighed i ældreplejen?

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet 1 De 10 kriterier i de 5 hovedområder Hovedområde: Livskvalitet: Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Greve Kommunes Værdighedspolitik

Greve Kommunes Værdighedspolitik Greve Kommunes Værdighedspolitik 2016-17 Indhold Borgmesterens forord... 2 Indledning... 3 Værdighed i Greve Kommune... 3 1. Livskvalitet... 4 2. Selvbestemmelse... 4 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken stevns kommune 2016/17 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016/17 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Høringssvar. Tak for muligheden for at kommentere på lovforslag om lovændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Høringssvar. Tak for muligheden for at kommentere på lovforslag om lovændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Holbergsgade 6 DK-1057 København K Att.: Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde 6. januar 2016 THB Høringssvar Tak for muligheden for

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST APRIL 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST APRIL 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST APRIL 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...7 Det rette tilbud til den

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Værdighedspolitik. Faaborg-Midtfyn Kommune

Værdighedspolitik. Faaborg-Midtfyn Kommune Værdighedspolitik Faaborg-Midtfyn Kommune Den tyske filosof Emmanuel Kant skrev, at mennesket aldrig må betragtes som et middel. Mennesket er nemlig selv et mål. Mennesket har en iboende værdighed, som

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag om værdighedspolitikker for ældreplejen

Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag om værdighedspolitikker for ældreplejen Til Sundheds- og Ældreministeriet E-mail: chs@sum.dk og primaejur@sum.dk Taastrup, den 7. januar 2016 Sag 16-2015-00788 Dok. 229909/mmh_dh Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag

Læs mere

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Ældreservice Udvalgsformanden 3 Formål 4 Traditioner 4 Kvalitet 4 Fleksibilitet 5 Valgmuligheder 6 Ernæringsvejledning 7 Information 8 Udvalgsformanden

Læs mere

Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune

Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune 2 Forord ved borgmesteren Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune beskriver vores visioner og værdier for den kommunale ældrepleje. Helt præcist sætter

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag GENTOFTE KOMMUNE Alle kommuner skal fra 1. juli 2016 have en værdighedspolitik, som beskriver et værdigt ældreliv for borgere over 65, som modtager hjemmehjælp, rehabilitering,

Læs mere

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Bilag 1 Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Nedenfor er vist de samlede input fra workshop den 2. marts 2016 til de fem emner, som den nye Værdighedspolitik kommer til at omhandle.

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den 28. juni 2016 [03] Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016

Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016 Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016 ** -henvisning sker til bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen Overordnet værdighedspolitik. Indledning

Læs mere

Værdighedspolitik 17

Værdighedspolitik 17 Værdighedspolitik 17 Om Værdighedspolitikken Foto: colourbox Værdighedspolitikken er en overordnet og retningsgivende politik for arbejdet på ældreområdet i Svendborg Kommune. Politikken skal tydeliggøre

Læs mere

Det værdige liv skal følge os gennem alle livets faser - unge som gamle- vi har alle krav på at leve et værdigt liv.

Det værdige liv skal følge os gennem alle livets faser - unge som gamle- vi har alle krav på at leve et værdigt liv. Værdighedspolitik Voksenudvalget Forord Værdighed handler blandt andet om, at mennesker kan mødes på lige fod, og opleve ligeværd, respekt og ordentlighed. Det at føle sig værdsat og anerkendt, styrker

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Værdighed i Ældreplejen kort guide til lokal indflydelse

Værdighed i Ældreplejen kort guide til lokal indflydelse Værdighed i Ældreplejen kort guide til lokal indflydelse Hvorfor Værdighed? At kunne leve et liv i værdighed har stor betydning for vores velbefindende og livskvalitet. Som svækket ældre menneske kan man

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den XX.XX 2016 Ældre- og værdighedspolitik [03] Alder er som at bestige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 105 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. januar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen)

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker

Inspiration til værdighedspolitikker Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 515 Offentligt April 2016 Inspiration til værdighedspolitikker FORSLAG TIL FORSKELLIGE FORMULERINGER. Forslagene er udsagn opsamlet fra DANSKE ÆLDRERÅDs

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Hvidovre Kommune har i 2016 fået tildelt 8,856 mio. kr. af værdighedsmilliarden.

Hvidovre Kommune har i 2016 fået tildelt 8,856 mio. kr. af værdighedsmilliarden. NOTAT Børn & Velfærd/Økonomi Dato: 27. april 2016 Værdighedspolitik Udmøntning af værdighedsmilliard Hvad er værdighed? Det er der nok ikke noget enkelt og entydigt svar på. Hvad der er værdigt for en,

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune 2 Indhold Find rundt side 4 Indledning side 6 Borgeren i centrum side 7 Pårørende side 8 Personale side 9 Værdier og det gode samarbejde side 10 En fælles opgave side

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 2 3 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 16.716.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015

Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015 Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015 Indholdsfortegnelse Formål med kostpolitik Værdier og visioner Baggrund og status Fokusområde 1: den rette ernæring Fokusområde 2: gode råvarer, produktion og

Læs mere

Administrationens kommentarer til høringssvarene til Værdighedspolitikken for 2016

Administrationens kommentarer til høringssvarene til Værdighedspolitikken for 2016 NOTAT Administrationens kommentarer til høringssvarene til Værdighedspolitikken for 2016 31. marts 2016 Journal nr. Sagsbehandler SLNIE Nr. 1: Høringssvar fra Ældrerådet BORGEREN i centrum: Værdighed for

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr.

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Udviklingsplan Værdighedspolitik 2016 Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Forventet forbrug 2016 Kr. Forventes overført til 2017 kr. Ny bevilling 2017 kr. 12.264.000 5.364.000 6.900.000

Læs mere

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Målet med hverdagsrehabilitering er aktivt at støtte borgeretil at være længst og bedst muligt i eget liv De 10 vigtigste principper i

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere