Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune"

Transkript

1 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 8. april 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Anne Ganner Bech Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune Ballerup Kommune sender hermed Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune i offentlig høring. Baggrunden for udarbejdelsen af Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune er Finansloven for 2016, som forpligtiger kommunerne til at udarbejde og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje senest den 1. juli Værdighedspolitikkerne skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som gives efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen. I værdighedspolitikkerne skal der som minimum redegøres for, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre: Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død. Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune er udarbejdet af Ballerup Kommune med input fra en række samarbejdsparterne i lokalsamfundet. Helt præcis har inddragelsesprocessen omfattet: Afholdelse af interviews med en række ældre borgere, der modtager pleje og omsorg fra kommunen. Afholdelse af to borgermøder i februar 2016, hvor de fremmødte deltog i temabaseret gruppearbejde, som mundede ud i udarbejdelse af en række værdikort for ældreplejen. Der var i alt 90 deltagere på borgermøderne. Omdeling af flyers og plakater, som har opfordret borgerne i Ballerup Kommune til at give skriftligt input til udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

2 Det har været en vigtig prioritering for Ballerup Kommune at inddrage kommunens borgere, frivillige samt samarbejdspartnere i udarbejdelse af værdighedspolitikken også selvom det betyder, at værdighedspolitikken først godkendes af Kommunalbestyrelsen i juni Dette er nemlig med til at sikre, at værdighedspolitikken tager udgangspunkt i de lokale udfordringer og muligheder i Ballerup Kommune og opleves relevant for alle. Yderligere er det vigtigt for Ballerup Kommune, at alle borgere behandles værdigt. Derfor finder Ballerup Kommune det bekymrende, at målgruppen for værdighedspolitikken er afgrænset til personer over folkepensionsalderen. Vi har derfor rettet henvendelse til Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde samt Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann med henblik på at få målgruppen for værdighedspolitikken ændret. Helt præcist ønsker Ballerup Kommune, at værdighedspolitikken også er målrettet borgere, som på baggrund af deres sociale status eller livssituation er sundhedsmæssigt udsatte. En sådan ændring skal være med til sikre, at kommunen er stillet bedst muligt i forhold til at sikre alle borgere den bedst mulige livskvalitet og et værdigt liv også den udviklingshæmmede borger med demens. Det skal bemærkes, at den nye værdighedspolitik delvist erstatter Ballerup Kommunes ældrepolitik fra 2005, Et godt ældreliv i Ballerup Kommune. Kommentarer til udkastet bedes fremsendt elektronisk til Ballerup Kommune, senest den 4. maj Eventuelle spørgsmål kan rettes til souschef i Det Sundhedsstrategiske Afsnit Anne Ganner Bech, Med Venlig hilsen, Lolan Marianne Ottesen Formand for Social- og Sundhedsudvalget Ballerup Kommune Side 2

3 BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune Side 3

4 (kolofon:) Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune i juni Redaktion: Tværfaglig projektgruppe under Center for Social og Sundhed. Layout: Tryk: Side 4

5 Forord ved borgmesteren (indsættes senere) (borgmesterens underskrift) Side 5

6 Fremtidens udfordringer og muligheder for en værdig ældrepleje Fremtiden i Ballerup Kommune byder på nye udfordringer og muligheder, som skal favnes gennem en fælles og målrettet kommunal indsats. I dag er der omkring borgere i Ballerup Kommune, som er over 65 år. Det forventes, at antallet og andelen af ældre vil stige i de kommende år, ligesom forskellene imellem fremtidens ældre vil blive større. Tidlig opsporing af sygdom og et øget fokus på rehabilitering medvirker til, at andelen af friske ældre, som lever længere uden sygdom, er stigende. Ballerup Kommune oplever, at de friske ældre i langt højere grad end tidligere er aktive og tager ansvar for deres helbred og for den alderdom, de ønsker. Samtidig bliver der også flere skrøbelige ældre, som ikke kan klare sig selv og har behov for støtte og pleje gennem den kommunale ældrepleje. Dette kan skyldes, at de er svækkede af alderen, har haft langvarig, kronisk sygdom eller er blevet udskrevet tidligt fra hospitalet med komplekse behov. Dette stiller særlige krav til personalet i kommunens ældrepleje, som skal være fagligt kvalificerede samt benytte den bedste viden og metoder i plejen af de ældre. Desuden skal personalet være med til at skabe fælles løsninger og samarbejde med hospitalerne og de almen praktiserende læger, så alle ældre sikres en sammenhængende og koordineret indsats. Derudover vil der være forskellige hensyn at tage i den kommunale ældrepleje, som påvirkes af for eksempel socioøkonomiske forhold, fysiske og psykiske handicap samt kulturel baggrund. Sammenspillet mellem alle disse forhold skaber et behov for mangfoldige og målrettede kommunale tilbud, som kan rumme alle ældre borgere i Ballerup Kommune. Det er vigtigt at målet om en værdig ældrepleje bliver prioriteret og løftet som et fælles ansvar i hele kommunen. Derfor samarbejder Ballerup Kommune med en lang række aktører, herunder frivillige, patient- og idrætsforeninger, boligorganisationer og arbejdspladser, som alle er med til at skabe rammerne for et værdigt liv for kommunens ældre borgere. Disse samarbejder skal udbygges i fremtiden, så de kommunale tilbud i højere grad sammentænkes med tilbuddene hos vores samarbejdspartnere og bliver set som en samlet indsats. Derudover kan den enkelte borger i kommunen bidrage til at skabe stærke fællesskaber i lokalområderne, hvor den enkelte ældre har mulighed for indgå i gensidigt givende relationer. Dette er vigtigt, da deltagelse i meningsfulde fællesskaber øger livskvaliteten og virker forebyggende i forhold til ensomhed. Side 6

7 Livskvalitet Livskvalitet handler om det gode og meningsfulde liv, om det der giver glæde og indhold i hverdagen. Det er forskelligt, hvad der er vigtigt for os og giver os livskvalitet også når vi bliver ældre. I Ballerup Kommune sætter vi borgeren i centrum og tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov med udgangspunkt i spørgsmålet Hvad er vigtigst for dig? For nogle er det vigtigste at være aktiv og kunne fastholde hidtidige interesser og aktiviteter; for andre er det vigtigste at have nogen at tale med og at være en del af et fællesskab. For nogle giver det stor livskvalitet at være velsoigneret, mens andre lægger vægt på at kunne komme ud at gå en tur. Derfor bestræber vi os i Ballerup Kommune på at tilrettelægge vores indsatser, så der kan tages udgangspunkt i det, der giver mest livskvalitet for den enkelte ældre. Mange ældre ønsker at klare sig selv længst muligt og fortsætte med at leve det liv, de er vant til også når de har brug for støtte og pleje. I Ballerup Kommune arbejder vi ud fra den rehabiliterende tilgang, og den enkelte ældre skal støttes i at mestre livet og bevare en meningsfuld hverdag blandt andet gennem tilbud om træning, genoptræning og rehabilitering, der skal styrke den ældres ressourcer. At kunne mestre livet øger livskvaliteten, giver frihed til at vælge og styrker helbredet både fysisk og psykisk. Sociale fællesskaber og relationer til andre er for mange ældre helt centralt, når det gælder livskvalitet. Det kan være nære relationer til familie og venner, det at være en del af et fællesskab i forbindelse med aktiviteter samt det at have en god relation til plejepersonalet. Gode relationer og sociale fællesskaber øger livskvaliteten og forebygger ensomhed og isolation. Derfor er det vigtigt, at ældre tilbydes støtte til at vedligeholde og udvikle relationer og fællesskaber gennem kontakt til familie og venner samt deltagelse i aktiviteter. Side 7

8 Jeg mener også, at folk selv skal gøre noget. De skal komme ud af busken. Vi skal have modet til at sige jeg vil godt prøve det. Duer det ikke, så må man prøve noget andet. For det der med at sidde herhjemme hver dag og glo, enten med en bog eller med fjernsyn, eller hvad man nu gør det duer ikke. Du bliver træt i hovedet, og du kan heller ikke følge så meget med. Det er meget vigtigt at komme ud og få snakket med andre mennesker. Du kan gå tur, og du kan gå ned til sangaften Der er så mange aktiviteter her i kommunen, så der er ingen grund til at sidde derhjemme og hygge sig selv. (Borger der får hjemmehjælp) Derfor skal ældre i Ballerup Kommune opleve: At have mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de er vant til også når de har brug for støtte og pleje. At kommunen sætter borgeren i centrum og tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov med udgangspunkt i spørgsmålet Hvad er vigtigst for dig? At indsatsen tilrettelægges, så der tages udgangspunkt i det, der giver mest livskvalitet for den enkelte ældre. Med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang at få støtte og træning til at mestre hverdagen samt anvende og udvikle egne ressourcer. At få støtte til at vedligeholde og udvikle relationer og fællesskaber, for eksempel gennem kontakt til familie og venner samt deltagelse i aktiviteter. Side 8

9 Selvbestemmelse Værdighed er også at den ældre har mulighed for selv at bestemme. Ældre borgere har gennem et langt liv dannet en oplevelse af, hvem de er, og hvordan de kan lide at leve deres liv. For de fleste er det vigtigt at kunne holde fast i og fortsætte den måde at leve på, som de har været vant til tidligere. Det giver en oplevelse af identitet, sammenhæng og værdighed. Det er vigtigt, at den pleje og omsorg, man får som ældre i Ballerup Kommune, understøtter ens oplevelse af at være herre i eget liv også selvom man har brug for støtte. Derfor skal støtten og plejen besluttes, tilrettelægges og gives med så stor en inddragelse af den ældre som muligt. Det betyder også, at vi i Ballerup Kommune skal stræbe efter at indrette kommunens tilbud, så de passer til den enkelte ældres liv og ikke omvendt. Selvbestemmelse kan for eksempel handle om selv at bestemme, hvornår man står op og går i seng, hvad man laver i løbet af dagen, hvad man skal spise, og hvem man har lyst til at være sammen med. Jeg vågner tit meget tidligt om morgenen, og det ved personalet, og de prøver på at gå til mig som en af de første. Dengang jeg gik godt, så stod jeg selv op kl. 6 og gik ned og ordnede noget morgenmad til mig selv i køkkenet uden personale. Men i de her år, hvor jeg er blevet ringere, så må jeg vente på, at personalet kommer. Jeg har altid bedt om, at de kommer nogenlunde tidligt, for modsat alle andre ønsker jeg ikke at sove længe. Jeg kan heller ikke. Jeg kan ikke holde ud bare at ligge i min seng; det er ikke min natur. Jeg har aldrig sovet længe. Jeg har altid skullet op i mit arbejde. (Beboer på plejecenter) Den ældres mulighed for selvbestemmelse i forhold til hvornår og hvordan, man får støtte og pleje, er også med til at understøtte, at den enkelte kan fortsætte et aktivt og indholdsrigt liv på egne præmisser. Det er vigtigt, at støtten kan gives, så det passer med den ældres øvrige liv. Det kan for eksempel være vigtigt at kunne få støtte til rengøring på et tidspunkt, hvor det passer med, at man kan komme af sted til aktiviteter eller behandling. Side 9

10 Borgere med handicap, psykiske lidelser og sociale problemer bliver også ældre. De kan have andre behov, ønsker og forudsætninger for selvbestemmelse. Det stiller særlige krav til den måde, vi indretter vores tilbud på og til personalets faglighed og rummelighed. Selvbestemmelse handler også om at have mulighed for formel indflydelse ved at deltage i eksempelvis fora for brugere i det enkelte tilbud, medvirke ved ansættelse af personale eller i samfundslivet i bredere forstand også når man har brug for støtte til at udøve denne indflydelse. Den enkelte ældres mulighed for at udøve selvbestemmelse forudsætter, at man er velinformeret om kommunens tilbud, om ens rettigheder og muligheder. Derfor forudsætter selvbestemmelse også viden og kompetencer hos personalet, for eksempel om kommunens tilbud og om de juridiske rammer vedrørende selvbestemmelse og magtanvendelse. Derfor skal ældre i Ballerup Kommune opleve: At være herre i eget liv, selvom man har brug for støtte og pleje og at være med til at bestemme så meget som muligt omkring den støtte, der gives. At personalet understøtter den enkeltes mulighed for selvbestemmelse. At kunne blive længst muligt i eget liv og fastholde tidligere livsførelse, for eksempel omkring bolig, døgnrytme, kost og interesser så længe som muligt. At kommunens tilbud er rummelige og fleksible også i forhold til ældre med for eksempel handicap eller psykisk lidelse. At man støttes i at udøve formel indflydelse, for eksempel i det enkelte tilbud. At personalet har faglig viden om muligheder og begrænsninger for selvbestemmelse, både om hvordan man kan understøtte den for den enkelte og om de juridiske rammer. Side 10

11 Kvalitet, samarbejde og sammenhæng i plejen Det er afgørende for en værdig ældrepleje, at den er baseret på en høj faglig kvalitet. Det forudsætter fagligt kvalificeret personale, der arbejder ud fra den nyeste viden og metoder. I Ballerup Kommune vil vi gerne kunne tilbyde en pleje og omsorg af høj kvalitet og målrettet den enkelte ældres behov, også når der er tale om særlige og komplekse behov hos ældre med eksempelvis demens, handicap eller psykiske lidelser. For ældre borgere, der har brug for pleje og omsorg, er det et væsentligt element i kvaliteten, at de har en god relation til det personale, der yder støtten. Det er vigtigt at blive mødt med venlighed, respekt og ligeværdighed, og for mange er en personlig og gensidig kontakt til fast personale med til at give livskvalitet i det daglige. Det forudsætter kontinuitet og stabilitet blandt personalet. Det betyder meget, at det er faste personer, der kommer, fordi man får et andet forhold til dem, og de får også et andet forhold til mig, og så kan man jo snakke om alt muligt. Nogle gange er det jo kun dem, jeg taler med i løbet af en dag, og så er det jo rart, at man kan sidde bare og sladre. De fortæller lidt om deres familie, og jeg fortæller lidt. De arbejder jo samtidig, for de kan jo ikke bare sætte sig ned, for det har de jo ikke tid til, men det at man får sludret lidt, det betyder noget. Tid mangler alle jo, men de virker ikke forjagede; fem minutter det har de til, at man føler, at de koncentrerer sig om en. (Borger der får hjemmehjælp) Høj faglig kvalitet kræver også en tværfaglig tilgang til den enkelte ældre, hvor forskellige fagligheder bidrager til en helhedsforståelse af den ældres situation. Det er vigtigt, at medarbejdere med forskellig faglighed deler deres viden om den enkelte ældre og på den måde bidrager til en tværfaglig og sammenhængende indsats for den enkelte. Side 11

12 Det gælder i særlig høj grad de ældre, der er i kontakt med flere forskellige dele af kommunen eller flere forskellige sektorer, fordi de for eksempel både har forløb i hospitalssektoren, hos egen læge og får støtte og pleje fra kommunen. Her stiller det store krav til personalet at sikre kontinuitet og sammenhæng i forløbet for den enkelte ældre. Især for de svageste ældre, der ikke selv magter at bidrage til den sammenhæng i deres forløb, har personalet et særligt ansvar for at sikre kvalitet og tryghed for den enkelte. Derfor skal ældre i Ballerup Kommune opleve: At personalet er fagligt kvalificeret og yder pleje og omsorg af høj faglig kvalitet. At støtten er målrettet den enkeltes behov. At personalet møder dem med respekt, venlighed og ligeværdighed. At der i det enkelte tilbud tilstræbes kontinuitet og stabilitet blandt personalet, sådan at den enkelte ældre så vidt muligt møder en fast gruppe medarbejdere. At støtten og plejen ydes ud fra en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang. At personalet sikrer kontinuitet og sammenhæng i forløbet for den enkelte ved at kommunikere og samarbejde med øvrige samarbejdspartnere i kommunen eller i andre sektorer. Side 12

13 Mad og det gode måltid Måltidet er for mange ældre en af dagens vigtigste begivenheder. Der kan være mange individuelle forventninger, behov og ønsker til en god måltidsoplevelse, som tager afsæt i den ældres identitet, livshistorie, etnicitet og vaner gennem et langt liv. Et hensyn til disse blandt andet gennem medinddragelse - har stor betydning for fastholdelsen af gode og værdige måltidsoplevelser. Muligheden for at fastholde og videreføre sine vaner og traditioner omkring måltidet, selv når den ældre har behov for støtte til dette, er med til at understøtte gode og trygge måltidsoplevelser. Anretning, duft, portionsstørrelse og borddækning er vigtige elementer i en god måltidsoplevelse. Derfor tilstræber vi i Ballerup Kommune, at de kommunalt tilberedte måltider er velsmagende, indbydende og ernæringsrigtige. Det kan have stor betydning for sundheden hos den enkelte ældre særligt hvis appetitten er lille. Maden skal bidrage til at støtte og fastholde den ældres mulighed for at leve et liv med størst mulig funktionsevne og livskvalitet. En stor gruppe af ældre, både i eget hjem og i plejecenter, har behov for støtte til de gode måltidsoplevelser, for eksempel på grund af nedsat appetit, dårlig tandstatus, tab af funktionsevne eller behov for støtte til at spise. Alle disse faktorer kan også medføre risiko for underernæring hos den ældre. Derfor er det vigtigt, at personalet har kompetencer og viden i forhold til at kunne understøtte gode måltidsoplevelser for de ældre. Ballerup kommune arbejder målrettet med at imødekomme de forskellige ernæringsmæssige behov, som kan opstå i forbindelse med sygdom og funktionsnedsættelser hos ældre. Det handler for eksempel om løbende udvikling af mad, som både er let at tygge og synke, og samtidig er indbydende. Det er også vigtigt med et tværfagligt samarbejde omkring måltiderne, hvor blandt andet plejepersonale, diætister, køkkenpersonale og ergoterapeuter inddrages. Måltidet skal stille sulten og slukke tørsten men har samtidig også en central social betydning for mange ældre som et samlingspunkt i dagligdagen. Ballerup Kommune ønsker at skabe rammerne for, at ældre i størst muligt omfang har hyggelige og sociale måltidsoplevelser, uanset om de bor i eget hjem eller i plejecenter. For ældre, der bor alene, kan det at komme i et af kommunens cafétilbud for eksempel være med til at give socialt samvær omkring måltider. Side 13

14 Det er ikke det samme at spise, når man bor alene, når man plejer at sidde to og spise og snakke. Et glas rødvin smager heller ikke så godt, som når du sidder sammen med nogen. Så der må jeg sige, at jeg drikker næsten aldrig rødvin mere; jeg er blevet møgkedelig. (Borger der har mistet sin ægtefælle) Derfor skal ældre i Ballerup Kommune opleve: At måltidet er en oplevelse. At maden er velsmagende og af høj kvalitet, og at duft, portionsstørrelse og anretning er med til at fastholde eller øge appetitten. At individuelle ønsker og forslag til menu i størst muligt omfang imødekommes gennem dialog. At maden er varieret og tilpasses individuelle hensyn og ernæringsbehov. At have størst mulig indflydelse på hvor måltidet indtages. At maden i kommunens plejecentre serveres i hyggelige omgivelser med mulighed for socialt samvær. At den enkelte borger får den rette støtte til at spise i det tempo, som der er behov for. Side 14

15 En værdig død En værdig ældrepleje indbefatter også, at den sidste del af livet bliver så værdig som muligt, og at døden bliver så værdig som muligt. Også her kan der være forskellige og individuelle ønsker og behov både hos den ældre og de pårørende. I Ballerup Kommune ønsker vi, at plejen og omsorgen for den ældre i den sidste tid så vidt muligt tager hensyn til de særlige ønsker, den enkelte og de pårørende har. Det kan for eksempel være særlige ønsker omkring at dø hjemme eller på hospice, ønsker omkring smertelindring og livsforlængende behandling eller ønsker om eksistentielle samtaler. Det kan også være særlige ønsker om at blive forkælet i den sidste tid eller at få hjælp til sidste ønsker. Også i denne del af livet er det vigtigt at plejen og omsorgen for den ældre gives med respekt for den måde, den ældre har levet sit liv på og med forståelse for personlige ønsker af religiøs, eksistentiel eller identitetsmæssig karakter. Det er med til at give en værdig og tryg sidste tid for den enkelte. En værdig sidste tid og en værdig død for den enkelte forudsætter, at personalet har faglige kompetencer og tilstrækkelig tid til at drage omsorg for den døende og de pårørende. Personalet skal være klædt på til og have tid til at tage samtaler med den døende og de pårørende om de tanker og følelser, der kan være i den sidste tid. I Ballerup Kommune bestræber vi os på, at den sidste tid for den enkelte skal opleves så tryg og sammenhængende som muligt både for den ældre og de pårørende. Det forudsætter professionel koordinering og fleksibilitet, så den døende for eksempel kan blive passet af kendt personale. Man får et andet forhold til døden, når man er meget syg. Før jeg blev syg havde jeg en helt anden indstilling, men fordi jeg havde så mange smerter, ville jeg bare have, det skulle gå så hurtigt som muligt. (Borger der tidligere har været alvorligt syg) Side 15

16 Derfor skal ældre i Ballerup Kommune opleve: At plejen og omsorgen for den ældre i den sidste tid så vidt muligt tager hensyn til de særlige ønsker, den enkelte og de pårørende har. At personalet forsøger at imødekomme særlige ønsker omkring eksempelvis at dø hjemme eller på hospice, ønsker omkring smertelindring og livsforlængende behandling. At blive mødt med respekt for den måde, den ældre har levet sit liv på og med forståelse for personlige ønsker af religiøs, eksistentiel eller identitetsmæssig karakter. At personalet har de faglige kompetencer og tilstrækkelig tid til at drage omsorg for den døende og de pårørende og eksempelvis kunne tilbyde samtaler med den døende og de pårørende om de tanker og følelser, der kan være i den sidste tid. At plejen og omsorgen i den sidste tid tilrettelægges, så den opleves tryg og sammenhængende for den ældre og de pårørende, eksempelvis at den døende kan blive passet af kendt personale. Side 16

17 Sådan følger vi op (I forbindelse med vedtagelse af Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune skal der redegøres for, hvordan politikken implementeres, og hvordan de medfølgende midler udmøntes i kommunen. Denne redegørelse skal enten indgå i selve politikken eller offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med politikken. Hvis det skal fremgå af selve politikken, skal der her være et afsnit, der beskriver hvorledes Ballerup Kommune vil arbejde med implementeringen af værdighedspolitikken og udmøntningen af midlerne. Redegørelsen afventer den politiske prioritering af konkrete indsatser.) Side 17

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune

Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune 1 Forord ved borgmesteren Værdighedspolitikken for ældre i Ballerup Kommune beskriver vores visioner og værdier for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune

Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune Forord ved borgmesteren Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune beskriver vores visioner og værdier for den kommunale ældrepleje. Helt præcist sætter

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2018

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2018 Politik for en værdig ældrepleje i 2018 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet. Uanset hvilken vej

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje

Politik for værdig ældrepleje , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd September 2018 Godkendt af Ældreomsorgsudvalget 7. november 2018 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Brønderslev Kommunes Politik for Værdig Ældrepleje

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet

Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet Det gode liv for ældre Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet 2 Forord At formulere en ny politik er en vigtig opgave, som hver gang kræver stor omhu og omtanke. Det er også tilfældet med

Læs mere

Værdighedspolitik FORORD

Værdighedspolitik FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK Værdighedspolitik FORORD Hvad er et godt og værdigt ældreliv, og hvordan støtter borgere, foreningsliv, medarbejdere og politikere op om et sundt og aktivt ældreliv? I Esbjerg Kommune

Læs mere

FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK

FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK HØRINGSUDKAST VÆRDIGHEDSPOLITIK // 3 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV I KØBENHAVN I 2016 skal kommunalbestyrelsen i hver kommune vedtage en værdighedspolitik, der som minimum skal

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje Værdighedspolitik 2018 En værdig ældrepleje Livskvalitet og selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng Mad og ernæring En værdig død Pårørende Ny værdighedspolitik Værdighedspolitik Kommunerne

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Værdighedspolitik. Proces FORORD

Værdighedspolitik. Proces FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK 2 Værdighedspolitik FORORD Alle kommuner skal i 2016 vedtage en værdighedspolitik, som beskriver, hvordan kommunens ældrepleje i arbejdet med den enkelte ældre understøtter områderne:

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

I Varde Kommunes værdighedspolitik indgår herudover følgende områder: 8) Værdighed også for demensramte 9) Oplevelser i naturen.

I Varde Kommunes værdighedspolitik indgår herudover følgende områder: 8) Værdighed også for demensramte 9) Oplevelser i naturen. Dato 02.aug.2018 Dok.nr. 116912/18 Sagsnr. 18-4735 Ref. chzo Værdighedspolitik Kommunerne skal i hver byrådsperiode udarbejde en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Politikken vedtages i byrådet.

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Værdighedspolitik

Værdighedspolitik Værdighedspolitik 2018-22 Forord Jeg glæder mig over, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik 2018-2022. Værdighedspolitikken fastlægger den overordnede ramme i arbejdet med ældre og

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik April 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE

FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE VÆRDIGHEDSPOLITIKKEN 2019-2022 har fokus på syv områder Vi har haft en værdighedspolitik siden 2016. Den

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget at stå

Læs mere

Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv.

Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv. Værdighedspolitik FORORD I 2016 skrev vi den første værdighedspolitik i Haderslev Kommune. Siden da har værdighed været i fokus gennem livshistorie, rehabilitering og samarbejde med frivillige. Et værdigt

Læs mere

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv Værdighedspolitik 2016 Visionen i politik for seniorliv Et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv. Et værdigt liv er altså et af de fem pejlemærker i Varde Kommunes politik for seniorliv. Ny

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Værdighedspolitik 2018 Sundhed, Handicap og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange

Læs mere

Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring Det gode samarbejde med pårørende En værdig død

Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring Det gode samarbejde med pårørende En værdig død Værdighed Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring Det gode samarbejde med pårørende En værdig død Det handler om respekt At være afhængig af hjælp, fordi man er

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen

VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen 2019-2022 Pårørende En værdig død Livskvalitet VÆRDIGHED Mad og ernæring Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Selvbestemmelse Sagsnr. 00.15.00-A00.74-18 September

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2021 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. XX. XXXXXXX 2018 1 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til seniorområdet. Siden

Læs mere

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje Forord til ældrepolitikken en værdig ældrepleje Vision: Et godt og aktivt liv Ældrepolitikken blev vedtaget 1. gang i september 2013, og blev til i et godt samarbejde

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2018-2021 Indhold INDHOLD...2 FORORD...3 INDLEDNING...4 VÆRDIGRUNDLAG...5 VISION...6 INDSATSOMRÅDER...7 1. LIVSKVALITET...7 2. SELVBESTEMMELSE...8

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2019-2021 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 VISION... 6 INDSATSOMRÅDER... 7 1. LIVSKVALITET...7 2. SELVBESTEMMELSE...8

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2018

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2018 VÆRDIGHEDSPOLITIK Vejle Kommune 2018 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:... 2 Visioner og hvordan de opnås... 4 Livskvalitet... 4 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

2016 Værdighedspolitik

2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik Værdighedspolitik 2016 Et værdigt liv Alle borgere i Glostrup kommune skal have mulighed for at leve et værdigt liv. Også når de bliver ældre og kommer i folkepensionsalderen. Den

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 1 VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 2018-2021 2 december 2018 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen. Det er den

Læs mere

Der er udarbejdet en Demensstrategi, som særligt udmønter Ældre- og Værdighedspolitikkens intentioner i forhold til mennesker med demenslidelse.

Der er udarbejdet en Demensstrategi, som særligt udmønter Ældre- og Værdighedspolitikkens intentioner i forhold til mennesker med demenslidelse. Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 30. maj 2018 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 30. maj 208 godkendt Syddjurs Kommunes værdighedspolitik 2016-2020. Værdighed er en forudsætning

Læs mere

Forsidebillede: Andreas Bro

Forsidebillede: Andreas Bro Forsidebillede: Andreas Bro Forord Skrives af formand for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (A), når politikken er endelig godkendt. Indledning Alle kommuner har siden 2016 været forpligtet

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK S Indhold Ældre mødes med respekt 3 Værdighedspolitikken hænger sammen med Ældrepolitikken 4 Implementering af Værdighedspolitikken 5 Livskvalitet 6 Selvbestemmelse 8 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Værdighedspolitik. Glostrup kommune Et værdigt liv

Værdighedspolitik. Glostrup kommune Et værdigt liv Værdighedspolitik Glostrup kommune 20186 Et værdigt liv Alle borgere Som borger i Glostrup kommune skal du have mulighed for at leve et værdigt liv. Også når de du bliver ældre og kommer i folkepensionsalderen.

Læs mere

Mål for temaet om livskvalitet 1. Rehabilitering. Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik 2018

Mål for temaet om livskvalitet 1. Rehabilitering. Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik 2018 Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK S VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Ældre mødes med respekt 3 Værdighedspolitikken hænger sammen med Ældrepolitikken 4 Implementering af Værdighedspolitikken 6 Livskvalitet 8 Selvbestemmelse 10 Kvalitet, tværfaglighed

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 VISION... 5 INDSATSOMRÅDER... 7 1. LIVSKVALITET... 7 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ÆLDREPOLITIK Ældrepolitik for Norddjurs Kommune 2017-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Menneskesyn og kerneværdier 4 Det gode ældreliv er at kunne selv 6 Det gode ældreliv er at bestemme selv 8 Det gode

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Udkast til Ældre og Værdighedspolitik 2018

Udkast til Ældre og Værdighedspolitik 2018 Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Forsidebillede: Andreas Bro

Forsidebillede: Andreas Bro Forsidebillede: Andreas Bro Forord Værdighed er vigtig for alle mennesker i alle aldre. Denne politiks formål er at sætte rammer for, hvordan Egedal Kommune kan støtte sine borgere i at opnå eller fastholde

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 1 VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 2018-2021 2 april 2019 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen. Det er den politisk

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på, at du oplever at have

Læs mere

ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK 2019-2022 Titel: Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg December 2018 Foto: Grafisk design:

Læs mere

Værdig Seniorpolitik. Høje-Taastrup Kommune

Værdig Seniorpolitik. Høje-Taastrup Kommune Værdig Seniorpolitik Høje-Taastrup Kommune 1 2 Indhold Indledning......................................4 Rammer for den værdige seniorpolitik: Målgruppe, vision og principper.. 6 Målgruppe 6 Vision 7 Principper

Læs mere

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Malene Ravn, Jakob Stenspil og Stine Nielsen

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Malene Ravn, Jakob Stenspil og Stine Nielsen Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling 18.04.2016. Malene Ravn, Jakob Stenspil og Stine Nielsen Bilag 3: Forvaltningens bemærkninger til høringssvar Værdighedspolitik Generelle

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på,

Læs mere

Værdighedspolitik Sammen om det gode liv

Værdighedspolitik Sammen om det gode liv Værdighedspolitik 2019-2022 Sammen om det gode liv Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse... 10 Kvalitet,

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 2 VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 En værdig ældrepleje... 5 Forebyggelse... 6 Frivillige... 6 Livskvalitet... 7 Selvbestemmelse... 7 Kvalitet, tværfaglighed

Læs mere

Værdig Seniorpolitik. SUOC - Team Sundhed og Udvikling Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NannaMoe /18 18/1314

Værdig Seniorpolitik. SUOC - Team Sundhed og Udvikling Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NannaMoe /18 18/1314 Værdig Seniorpolitik SUOC - Team Sundhed og Udvikling 19-12-2018 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NannaMoe 289053/18 18/1314 Indledning Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup kommune. En vigtig

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Værdighedspolitik 2018

Værdighedspolitik 2018 Værdighedspolitik 2018 2 VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 En værdig ældrepleje... 5 Forebyggelse... 6 Frivillige... 6 Livskvalitet... 7 Selvbestemmelse... 7 Kvalitet, tværfaglighed

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2019

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2019 VÆRDIGHEDSPOLITIK Vejle Kommune 2019 2 Indhold Indledning...4 Etisk grundlag for værdighedspolitikken...6 Fokusområder Livskvalitet...10 Fokusområder Selvbestemmelse...12 Fokusområder Kvalitet, tværfaglighed

Læs mere

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den Et Godt Ældreliv Ældre- og værdighedspolitik 2018-2021 Godkendt af Byrådet den 17.12.2018 Forord Fredensborg Kommunes ældre- og værdighedspolitik er grundlaget for at sikre værdighed i ældrelivet og livskvalitet

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Udkast Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udkast Velfærds- og Sundhedsudvalget Udkast Værdighedspolitik 2018-2021 Velfærds- og Sundhedsudvalget 4 Velfærds- og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: IBF/LL Sagsnr. 27.00.00-P22-2-17 Dato:09-05-2018 Indhold side Indledning..

Læs mere

Værdig hverdag. Værdighedshedspolitik

Værdig hverdag. Værdighedshedspolitik Værdig hverdag Værdighedshedspolitik 2018-2021 8 Kolofon Horsens Kommunes: "Værdig hverdag. Værdighedspolitik 2018-2021" Vedtaget af: Horsens Kommune 2018 Værdighedspolitikken kan læses på: www.horsens.dk

Læs mere

Værdighedspolitik for Fanø Kommune

Værdighedspolitik for Fanø Kommune Værdighedspolitik for Fanø Kommune Vedtaget i Social- og sundhedsudvalget den 30.10.2018 Værdighedspolitik Fanø Kommune I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2 0 2 2 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Værdigheds-politik

Værdigheds-politik Værdigheds-politik 2018-2021 for ældreområdet Forord Herlev Kommune kan her præsentere Værdighedspolitik 2018-2021. Med værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle og styrke

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet VÆRDIGHEDS- POLITIK FORORD Folketinget har vedtaget en lov, der forpligter kommunalbestyrelsen til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Loven trådte i kraft den

Læs mere

Værdighedspolitikken

Værdighedspolitikken Værdighedspolitikken //december 2018 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND. Albertslund Kommunes værdighedspolitik

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND. Albertslund Kommunes værdighedspolitik ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik 2019-2021 Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den tredje alder. Ældre borgere

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 FORORD Folketinget har vedtaget en lov, der forpligter kommunalbestyrelsen til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Loven trådte i

Læs mere

Værdighedspolitikken er sammensat af seks overordnede værdier, som skal understøttes i ældreplejen:

Værdighedspolitikken er sammensat af seks overordnede værdier, som skal understøttes i ældreplejen: GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Analyse og Udvikling 3. april 2018. Af Stine Nielsen og Kimia Doroudian Bilag 2. Forslag til opdateret og revideret værdighedspolitik Værdighedspolitik

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen Værdighed i ældreplejen DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Alle har ret til at leve et trygt og værdigt liv, også når man har behov for hjælp. Men der er en gruppe, hvor det værdige ældreliv er udfordret. Denne

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK I HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK I HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK I HOLBÆK KOMMUNE DATO FOR ÆNDRING Værdighedspolitik i Holbæk Kommune Med værdighedspolitikken udstikker vi en retning for, hvordan vi sammen skaber muligheder for, at alle oplever et

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 SAMMEN MED DIG INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 23 Indledning Derfor en værdighedspolitik Værdier Vi

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen

Værdighedspolitik for ældreplejen JAN FEB MAR APR MAJ JUN Værdighedspolitik for ældreplejen Bestyrelsens forslag til overordnede værdier og prioriteringer v/bent Aa. Rasmussen eller Erik Stagsted Hvordan fik vi en lov om værdighed i ældreplejen?

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Hjørring Kommunes Værdighedspolitik 2019-2022 henvender sig til dig, der arbejder med ældrepleje i Hjørring Kommune, samt dig der er interesseret i, hvordan vi i Hjørring

Læs mere