3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune."

Transkript

1 Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune 4. Kommunernes praksis hidtil 5. By og Land vurderer 6. Forslag til administrationspraksis og bemyndigelse 1. Indledning Dette notat lægger op til en bemyndigelse af forvaltningen til at meddele eller nægte dispensationer efter en individuel behandling af sagen og i overensstemmelse med administrative retningslinier, som er nævnt punkt 6 i dette notat. Der vil fortsat være behov for politisk behandling af sager, der falder udenfor nævnte retningslinier. Indenfor Frederikssund kommune findes ca sommerhuse. Den alt overvejende del heraf er beliggende i udlagte sommerhusområder, dvs. i sommerhuszone. En mindre del på ca. 50 er beliggende i landzone. Der lægges op til at dispensationer til helårsbeboelse vurderes ud fra samme kriterier, uanset om de er beliggende i sommerhusområder eller i landzone. By og Land modtager løbende ansøgninger om dispensationer. Omfanget af disse ansøgninger vil formentligt stige i de kommende år, blandt andet fordi de i 1999 meddelte 10-års dispensationer udløber den 31. marts Lovens bestemmelser Ifølge planlovens kapitel 8 må en bolig i et sommerhusområde som hovedregel ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts, bortset fra kortvarige ferieophold. Begrebet kortvarige ferieophold har været under udvikling i årenes løb, blandt andet på baggrund af diverse landsretsdomme og Miljøministeriets tilføjelser til bekendtgørelsen. I dag forstås under kortvarige ferieophold et permanent ophold af højst 3-4 ugers varighed og sammenlagt højst 13 uger indenfor vinterhalvåret. Der lægges vægt på, at der er tale om ferieophold, - dvs. ingen adresseflytning i folkeregistret, mv. En pensionist som har ejet sommerhuset i 8 år har en personlig ret til at benytte huset som helårsbeboelse. Der er således ikke behov for en dispensation for pensionister. Ved pensionist forstås en person på 65 år og derover, en person over 60 år, der oppebærer pension eller efterløn, samt en førtidspensionist i henhold til lov om social pension.

2 Med lov nr af ændres ovennævnte tolkning af hvad der forstås under begrebet pensionist. Loven træder i kraft pr. 1. juli Den væsentligste ændring bliver at modtagere af fleksydelse vil være omfattet af begrebet pensionist. Ved pensionist forstås herefter, 1) en person, der har ret til at oppebære folkepension iht. lov om social pension, 2) en førtidspensionist iht. lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., 3) en efterlønsmodtager iht. lov om arbejdsløshedsforsikring, 4) en modtager af fleksydelse iht. lov om flexydelse og 5) en person på 60 år og derover, der oppebærer pension. En ægtefælle, samlever eller nært beslægtet kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse. Ved fraflytning bortfalder denne ret. Byrådet kan dispensere fra forbudet mod helårsbeboelse, dog kun i særlige tilfalde og som en personlig dispensation til ejeren. Ifølge vejledningen til loven bør ægtefælle, samlever eller nært beslægtede efter ejerens død kunne fortsætte helårsbeboelsen på samme vilkår som ejeren. Selve loven indeholder ingen definition af begrebet i særlige tilfælde. I vejledningen til loven henvises til den hidtidige praksis, hvorefter forbudet mod helårsbeboelse er administreret meget restriktivt. Vejledningen nævner, at der som hovedregel kun er meddelt dispensationer i følgende tilfælde: - Til ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker og hoteller, restauranter og virksomhed med uddannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt formål, når det har været nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift. - Til personer, der i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen fejlagtig af kommunen har fået oplyst, at denne lovligt kunne benyttes til helårsbeboelse. - Ved alvorlig sygdom og invaliditet, hvor en rimelig tilværelse kun har kunnet opnås i sommerhuset, mens helbredsmæssige årsager i øvrigt normalt ikke har bevirket, at der gives dispensation. Miljøministeriet henstiller herudover, at der ud fra menneskelige hensyn meddeles dispensation til folkepensionister, der har ejet huset i mindst 5 år, og som ønsker at nyde deres otium i huset. Anvendelsen af 5-års reglen er i praksis blevet det grundlag, der arbejdes efter. I vejledningen nævnes blandt andet, at kommunen bør vurdere, om huset er egnet til helårsbeboelse og hvorvidt antallet af helårsbeboelser i det respektive område bør begrænses for at bevare områder som et rekreativt område. Det er således meget væsentligt, at enhver dispensationsansøgning vurderes konkret og individuelt. 3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Indenfor Frederikssund kommune findes i alt ca sommerhuse, heraf er ca. 50 beliggende i landzone. Omtrent 75 % af kommunens sommerhuse ligger i den tidligere Jægerspris kommune, og resten ligger stor set i den tidligere Skibby kommune. Tidligere Slangerup kommune har under 100 sommerhuse i alt og Frederikssund kommune under 10, som er beliggende i landzone.

3 Ifølge BBR-registret anvendes i dag ca. 17 % af sommerhusene lovligt som helårsbolig. Retten til helårsbeboelse kan bl.a. være begrundet i, - at retten til helårsbeboelse er bevaret, f.eks. på tidligere gårde eller beboelser som planmæssigt blev omfattet af sommerhusområdet - at ejeren har ret til at bo i sommerhuset, fordi han er pensionist og har ejet huset i mindst 8 år - at der er meddelt dispensation fra forbudet mod helårsbeboelse, f.eks. i særlige tilfælde. - at der er meddelt en afviklingsdispensation (10års-dispensation). Antallet af indehavere af afviklingsdispensationer vil falde i de kommende år, bl.a. fordi flere af dem vil blive omfattet af pensionistreglen. Når afviklingsperioden udløber pr. 31. marts 2009 vil der alene i Jægerspris kommune af de oprindeligt ca. 700 afviklingsdispensationer være ca. 190 tilbage, heraf 87 som berører familier med børn under 18 år. Udover den lovlige helårsbeboelse findes en del beboere som ulovlig bor i sommerhuset hele året, både med og uden dækadresse. Ved ulovligt anvendelse af sommerhuset skal kommunen hvert år pr. 1. oktober påbyde at fraflytte boligen inden 14 dage og dokumentere fraflytningen overfor kommunen. Efterkommes påbudet ikke rettidigt skal kommunen indgive politianmeldelse. Denne proces følger i dag en fast procedure. Da dette notat ikke lægger op til ændringer heri, omtales denne procedure ikke nærmere. Loven tilsigter at sommerhusområder bibeholdes til ferieformål. Muligheden for dispensationer skal administreres restriktiv. Som led i lovovervågning skal kommunerne hvert år, senest den 1. maj på et særligt skema, indsende oplysninger til miljøministeren om administration af reglerne om helårsbeboelse i sommerhuse efter 40 og 41 i planloven. Ud fra erfaringer fra de tidligere sommerhuskommuner kan anslås, at det samlede antal ansøgninger om dispensation vil ligge mellem 150 og 200 om året, herudover må regnes med et tilsvarende antal telefoniske henvendelser om samme emne, som ikke resulterer i ansøgninger. De i 1999 meddelte afviklingsdispensationer udløber i marts 2009, derfor kan forventes, at antallet af ansøgninger i de kommende år ligger lidt højere end i de forudgående år. Begrundelsen for en dispensation efter i særlige tilfalde vil formentlig skifte karakter og i højere grad fokusere på sociale forhold, f.eks. mange års tilknytning til området, en kort periode til helårsbeboelse efter pensionistreglen bliver muligt, økonomiske forhold der gør at huset skulle sælges selv om pensionistreglen ville træde i kraft kort efter, skolesøgende børn som skulle skifte skole og omgangskreds, med mere. 4. Kommunernes praksis hidtil. I overensstemmelse med lovgivninger har de tidligere kommuner Jægerspris-, Skibby- og Slangerup kommune været restriktive ved behandlingen af dispensationsansøgninger. Der har været forskel i kommunernes bedømmelse af disse sager, men dette er ikke i strid med lovens hensigt. I en dom fra Østre Landsret anføres bl.a., at dispensationer kan gives ud fra kommunale forudsætninger og kan herved blive forskellig i forskellige kommuner. Nogle forskelle i sagsbehandlingen indenfor nuværende Frederikssund Kommune:

4 Dispensationer i forlængelse af afviklingsdispensationer - Skibby kommune har ikke meddelt dispensationer til helårsbeboelse i forlængelse af de meddelte afviklingsdispensationer. Grundholdninger har været, at sommerhusejere med afviklingsdispensation skal behandles ligeværdigt. De ejere, som først søger om helårsstatus umiddelbart før dispensationens udløb, skal ikke stilles bedre end de, der har efterlevet loven og allerede er fraflyttet og eventuelt har solgt sommerhuset. - Jægerspris kommune har derimod behandlet disse sager under begrebet særlige tilfælde og bl.a. meddelt flere familier varig dispensation. Udover de kendte hensyn ved almindelige dispensationer, skulle der blandt andet tages hensyn til de særlige menneskelige hensyn fordi personen / familien allerede bor i området, f.eks. havde stor tilknytning til området (10-20 år), har familien skolesøgende børn, er et familiemedlem nær pensionsalderen, tvinges familien til at sælge selvom helårsbeboelse vil være lovligt efter en kort årrække, mv. Efter en klage over Jægerspris kommunens administrationspraksis konkluderede Statsamtet, at kommunens skønsudøvelse i de enkelte sager må antages at være indenfor de rammer, som lovgivningen sætter. Statsamtets konklusion, brev af , var bl.a. baseret på Skov- og Naturstyrelsens brev af Kopi af de nævnte breve fra Statsamtet og Skov- og Naturstyrelsen vedlægges i sagsmappen. Ligestilles modtagere af fleksydelse med pensionister? - Skibby kommune har meddelt dispensationer til alle pensionister som har ejet sommerhuset i mindst 5 år, - ikke kun folkepensionister, som vejledningen til loven nævner når der kan være tale om dispensationer. Ved vurderingen blev anvendt lovens tolkning af, hvad der forstås under pensionist - nævnt i dette notat under pkt. 2 -, dvs. også førtidspensionister, efterlønsmodtagere mv.. Det afgørende var, at pensionisten varigt var fratrådt arbejdsmarkedet. Jægerspris kommune har i princippet fulgt samme praksis, dog med den forskel at modtagere af fleksydelse ikke var omfattes af denne tolkning. Med en lovændring af bliver modtagere af fleksydelse pr. 1. juli 2009 ligestillet med efterlønsmodtagere, førtidspensionister med flere, se i dette notat under pkt. 2. Denne ændring vedrører personer som har ret til helårsbeboelse efter 8-årsreglen og ikke nødvendigvis kommunens grundlag for at give dispensationer. Som nævnt i forud gående afsnit har det været kommunernes praksis at de samme personer kan få dispensation efter 5-års ejerskab. 5. By og Land vurderer Lovgivningen forudsætter, at både sommerhuse i udlagte sommerhusområder og i landzone som hovedregel skal bibeholdes til fritidsformål. Dispensationsmuligheden i planloven vedrører alene sommerhuse i udlagte sommerhusområder. Der findes ingen vejledning eller fastlagt administrationspraksis for dispensationer for personer, som har sommerhus i landzone. Forvaltningen anbefaler derfor, at ansøgninger om dispensation i begge tilfælde administreres efter samme retningslinier, - meget restriktiv, konkret og individuelt fra sag til sag. By og Land vurderer, at der næppe kan forventes nye vejledninger fra Miljøministeriet, som beskriver forholdsregler som kommunen skal tage hensyn til når indehavere af en afviklingsdispensation søger om dispensation efter planlovens 40 stk. 2, dvs. i særlige tilfælde. By og Land anbefaler, at disse ansøgninger behandles af kommunen og ikke på forhånd udelukkes fra en dispensationsmulighed.

5 Under hensyntagen til antallet af ansøgninger anbefales, at administrationen bemyndiges til at afgøre mest oplagte sager, at Plan- og Udviklingsudvalget afgør de resterende sager og at Byrådet årligt orienteres om udviklingen på området, i forbindelse med kommunens indberetning til Miljøministeriet. 6. Forslag til administrationspraksis og bemyndigelse Lovens overordnede intention er, at bevare sommerhusområder til fritidsformål og at forhindre almindelig helårsbeboelse i sommerhusområder. Muligheden for en dispensation administreres derfor meget restriktiv, konkret og individuelt fra sag til sag. Ansøgninger om dispensation som vedrører sommerhuse i udlagte sommerhusområder og sommerhuse i landzone behandles efter de samme retningslinier. Administrationspraksis: En dispensation kan som hovedregel kun meddeles i følgende tilfælde: 1. Til ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker og hoteller, restauranter og virksomhed med uddannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt formål, når det er nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift. 2. Til personer, der i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen fejlagtigt af kommunen har fået oplyst, at denne lovligt kunne benyttes til helårsbeboelse. Der skal foreligge skriftlig dokumentation for dette. 3. Til pensionister, der har ejet sommerhuset i mindst 5 år, og ønsker at nyde deres otium i huset. Ved pensionist forstås, * en person, der har ret til at oppebære folkepension i henhold til lov om social pension, * en førtidspensionist i henhold til lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., * en efterlønsmodtager i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring og * en person på 60 år og derover, der oppebærer pension. 4. Tidsbegrænsede dispensationer kan gives efter en konkret og individuel vurdering for en kortvarig periode. 5. Hvor en konkret og individuel helhedsvurdering af helbredstilstanden sandsynliggør, at en rimelig tilværelse kun kan opnås i sommerhuset. Bemyndigelse: Administrationen bemyndiges til, efter en konkret og individuel vurdering, at meddele dispensation på ansøgninger som er omfattet af punkterne 1 til 4, og at meddele afslag på ansøgninger, som åbenlyst ikke er omfattet af nævnte punkter1til 4. I tilfælde af tvivl forelægges sagen til politisk behandling i Plan- og Udviklingsudvalget. Ansøgninger som er omfattet af pkt. 5 forelægges til afgørelse i Plan- og Udviklingsudvalget. Spørgsmålet om uddelegering / bemyndigelse af forvaltningen tages op i foråret 2008, efter den politiske behandling har givet nogle orienteringspile til den individuelle behandling af tilsvarende sager.

6 Ansøgninger fra indehavere af afviklingsdispensationer om en dispensation der rækker udover afviklingsperioden (31. juli 2009) vurderes ud fra 2 situationer. Hvis ansøgerens situation har ændret sig, og ansøgningen kan begrundes med forhold som er omfattet af førnævnte punkter 1 til 5, så bemyndiges administrationen til at behandle ansøgningen efter pkt. 1 til 4 og i givet fald at meddele en dispensation eller et afslag. Begrundes ansøgningen med forhold som er nævnt under pkt. 5 forelægges sagen til behandling i Plan- og Udviklingsudvalget. Hvis indehaveren af en afviklingsdispensation begrunder ansøgningen med forhold som ikke er omfattet af ovennævnte punkter 1 til 5, - f.eks. med tilknytning til området, skolesøgende børn, pensionistreglen kan først opfyldes efter kort/lang overgangsperiode, sociale konsekvenser, mv. forelægges sagen til afgørelse i Plan- og Udviklingsudvalget. Forvaltningen orienterer én gang om året Byrådet om udviklingen på området, herunder antallet af meddelte dispensationer og det aktuelle antal sommerhuse som benyttes til helårsbeboelse.

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

BONDEGÅRDSFERIE FERIEHUSE FERIEHYTTER FERIECENTRE FERIEHOTELLER VANDLANDE TIMESHARE

BONDEGÅRDSFERIE FERIEHUSE FERIEHYTTER FERIECENTRE FERIEHOTELLER VANDLANDE TIMESHARE BONDEGÅRDSFERIE FERIEHUSE FERIEHYTTER FERIECENTRE FERIEHOTELLER VANDLANDE TIMESHARE Planstyrelsen Miljøministeriet 1988 Titel: Betænkning om sommerhuslovens bestemmelser om udlejning og erhvervelse Udarbejdet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3983007 - HEJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. oktober 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Lotte Virkelyst Johansen (kst.)). 19. afd.

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2009 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 1 3. Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne... 2 4. Undersøgelsens baggrund, formål,

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune Drejebog for udviklingen af kolonihaveforeningerne i Ballerup Kommune September 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Baggrund... 3 2. Kloakering... 5 2.1 Strategi for kloakeringen

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere