TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian Bruun, Einer Lyduch, Heidi Ladegaard, Louis Hjelmsø, Vibeke Rasmussen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Meddelelser Orientering om beskæftigelsesområdet Orientering om ressourceforløb i Tårnby Kommune Høringssvar vedr. nytteindsats Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo april Budgetforslag 2015 og overslagsårene for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget - LUKKET SAG Eventuelt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/10130 Sagsansvarlig: mas.sf BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Dagsorden godkendt. 2

4 2. Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/10130 Sagsansvarlig: mas.sf 3

5 3. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/10130 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Orientering, informationer og referater til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 1. Almindelig orientering. 2. Referat fra Styregruppemøde den Orientering om nye bekendtgørelser om beregning af og fradrag i fleksløntilskud og ledighedsydelse. 4. Orientering om vedtagelse af L 140 om fleksløntilskud m.v. 5. Orienteringsskrivelse om målgruppen for ressourceforløb. 6. Ny bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring. 7. Nyhedsbrev om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 8. Nyhedsbrev fra Udlændingestyrelsen Statsforvaltningen behandler nu EU sager om familiesammenføring til danske statsborgere. 9. Orientering om lovforslag om ændring af lov om socialpolitik og lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 10. Rigsrevisionens beretning om kommunernes indsats for at få sygemeldte tilbage i arbejde. 11. Referat af møde i Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 1. at tage punkterne til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referat fra styregruppemøde d /14 2 Åben Orientering om nye bekendtgørelser om beregning af og fradrag i 75109/14 fleksløntilskud og ledighedsydelse 3 Åben Orientering om vedtagelse af L 140 om fleksløntilskud m.v /14 4 Åben Orienteringsskrivelse om målgruppen for ressourceforløb 64751/14 5 Åben Ny bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring 66716/14 6 Åben Nyhedsbrev om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 65796/14 midlertidig arbejdsmarkedsydelse 7 Åben Nyhedsbrev fra Udlændingestyrelsen - Statsforvaltningen 59498/14 4

6 behandler nu EU-sager om familiesammenføring til danske statsborgere 8 Åben Orienteringsbrev ved fremsættelse af LF om barselstillæg mv /14 9 Åben Kommunernes indsats for at få sygemeldte tilbage i arbejde /14 Beretning fra Rigsrevisionen 10 Åben Referat af møde i Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og 80503/14 Beskæftigelse.pdf BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. Forvaltningen orienterede om Falck samarbejdet. 5

7 4. Orientering om beskæftigelsesområdet Åben sag Sagsnr.: 13/37149 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Orientering om beskæftigelsesområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På mødet vil centerlederen af Jobcentret komme med et oplæg om beskæftigelsesområdet herunder organisering af kontanthjælpsreformen og udfordringer og dilemmaer der er på området både her og nu og fremadrettet. Oplægget varer ca. ½ time. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 1. at udvalget efter oplægget drøfter indsatsen. BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Drøftelse foretaget. 6

8 5. Orientering om ressourceforløb i Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 14/6504 Sagsansvarlig: kdk.as RESUMÉ Førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft pr. 1. januar 2013 og dermed muligheden for at tilbyde borgerne ressourceforløb. Ressourceforløb tilbydes borgere med komplekse problemer ud over ledighed, og hvor problemerne ikke kan løses via beskæftigelsesrettede tiltag. Rehabiliteringsteamet vurderer sager fra både Tårnby og Dragør Kommuner jf. det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De formelle lovkrav vedrørende indstilling til ressourceforløb jf. 68a, stk.1-3 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal være opfyldt førend sagen forelægges rehabiliteringsteamet. Ressourceforløb består af en tværfaglig og helhedsorienteret indsats og tilbydes de borgere med en så nedsat arbejdsevne, at de ikke kan stå til rådighed for et skånsomt fleksjob. Ressourceforløb skal tilbydes borgere med behov for et helhedsorienteret forløb, men hvor der også er behov for indsatser af social og/eller sundhedsmæssig karakter eksempelvis hjemmevejledning, mentorstøtte eller misbrugsbehandling. Det er Jobcentrets vurdering, at der vil ske en stigning i antallet af ressourceforløb, når indsatsplanerne fra Projekt Brug for alle udløber, da disse borgere fortsat vil have brug for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Det forventes, at en stor del af disse borgere på sigt vil overgå til ressourceforløb. Til orientering var Brug for alle, som løb i perioden august 2012 til 31. juli 2013, et projekt rettet mod de tidligere matchgruppe 3 borger på kontanthjælp. Denne målgruppe var kendetegnet ved betydelige beskæftigelsesmæssige barrierer, herunder problematikker ift. psykisk og fysisk helbred. Alle borgere fik efter mødet med et tværfagligt sammensat team en indsatsplan med konkrete mål for job eller uddannelse samt en oversigt over relevante aktiviteter og tilbud inden for beskæftigelses- såvel som socialområdet. Jobcentret har, i relation til OPP-samarbejdet med Falck Jobservice A/S på sygedagpengeområdet, i 2013 haft et særligt fokus på vurdering af de langvarige sygedagpengesager over 52 uger. Dette sammenholdt med Brug for alle-indsatsen har betydet, at det hovedsageligt har været sygedagpengesager, som hidtil er blevet vurderet af rehabiliteringsteamet. Dertil kommer, at processen med at etablere rehabiliteringsteamet har været præget af en række udfordringer. Således kom det tværfaglige team først i gang med afholdelse af møder i marts 2013, og først fra oktober 2013 har rehabiliteringsteamet fået tilknyttet en sundhedskoordinator jf. 25c i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 7

9 Lovkomplekset for ressourceforløb er omfattende og selve etableringen af et rehabiliteringsteam har også krævet en stor indsats og en tidskrævende forberedelse fra alle involverede parter. Disse faktorer samt en stærkt ændret praksis, har medført, at alle interessenter i det tværgående samarbejde har skullet finde sine rutiner i arbejdet. Det er forvaltningens antagelse, at dette er en væsentlig og sandsynlig forklaring på at antallet af ressourceforløb ikke er blevet ligeså højt som antaget. Antagelsen bygger især på, at det generelt set gælder for næsten alle kommuner i landet. Indsatserne i de aktuelt iværksatte ressourceforløb bygger på anbefalingerne fra rehabiliteringsteamet, og det er vurderingen, at anbefalingerne er relevante og effektueres hurtigst muligt via den koordinerende sagsbehandler i Jobcentret. Jobcentret havde i budget 2013 for Tårnby Kommune estimeret, at der ville være 48 fuldtidspersoner i ressourceforløb. Der er på Jobindsats.dk i december 2013 registreret i alt 23 fuldtidspersoner i ressourceforløb i Tårnby Kommune. Det forventede antal fuldtidspersoner er i budget 2014 for Tårnby Kommune reduceret fra 111 til 68. Jobcentret forventer 68 fuldtidspersoner i ressourceforløb under nuværende forudsætninger og kadence for rehabiliteringsteamet. Der er på jobindsats.dk pr. marts 2014 registreret 36 fuldtidspersoner i ressourceforløb i Tårnby Kommune. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen indstiller over for Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget, at orienteringen om ressourceforløb i Tårnby Kommune tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat vedrørende ressourceforløb 69512/14 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Taget til efterretning. 8

10 6. Høringssvar vedr. nytteindsats Åben sag Sagsnr.: 14/12112 Sagsansvarlig: kdk.as RESUMÉ Forvaltningens svar på den landsdækkende høring angående jobcentrenes anvendelse af nyttejob forelægges til udvalgets orientering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Denne orientering tager udgangspunkt i, at Folketingets Beskæftigelsesudvalg den 31. januar 2014 har stillet følgende spørgsmål til beskæftigelsesministeren: Ministeren bedes gøre rede for, i hvilket omfang unge mennesker under 30 år møder op til nytteindsats fordelt på kommuner. Der ønskes herunder en redegørelse for fordeling af begrundelserne for fravær. Da det af ministerens svar fremgår, at Der findes ikke centrale registeroplysninger for, hvor mange personer der er visiterede til nytteindsats, men ikke møder op, og dermed heller ikke oplysninger om årsagerne til eventuelle udeblivelser. er ministeren af Folketingets Beskæftigelsesudvalg blevet bedt om at uddybe svaret. Oprindeligt var det tanken, at kun kommuner, der ikke havde ledige i nytteindsats skulle spørges. Dette er blevet udvidet til at dække alle landets kommuner. I Jobcenter Tårnbys svar på høringen fremgår det, at Jobcentret matcher de ledige med de virksomhedspraktikker, der allerede er til rådighed (efter aftale med eksisterende samarbejdspartnere både private og kommunale). Dette understøttes af to mindre kommunale aktiveringsprojekter; et værksted og en havehjælp. Det fagsystem landets jobcentre anvender til at registrere indsatsen understøtter ikke anvendelsen af allerede eksisterende pladser, herunder nytteaktivering. Fagsystemet understøtter kun oprettelser af nye aktiveringspladser. Derfor har Jobcentret i januar, februar og marts 2014 registreret al nytteaktivering som almindelige virksomhedspraktikker, hvor kandidaterne er både i private og kommunale praktikker. Dette har medført, at antallet af registrerede nytteaktiveringsforløb ikke er korrekte i forhold til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings registreringer. Jobcentrets høringssvar til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) I Høringen har Jobcentret derfor oplyst de korrekte tal pr. 3. april Der er igangsat 112 forløb. Der er ca. 32 personer, der venter på at begynde i nytteindsats. Jobcentret har potentielt 559 kandidater pt., som er omfattet af betingelserne for at komme i nytteindsats. Jobcentret forventer ca. 40 forløb pr. måned i 2014 svarende til ca. 480 årsværk. 9

11 Jobcentret har en havehjælpsordning fra april til september med omkring 12 løbende kandidater og et aktiveringsværksted med samme løbende kapacitet. Jobcentret har haft alle, der skulle i nytteindsats indkaldt til møde med henblik på matchning ift. nytteindsats. Jobcentret har ikke søgt Det Lokale Beskæftigelsesråd, LBR om at fravige rimelighedskravet. LO har siden givet en fast tilkendegivelse af, at de ikke ønsker at fravige rimelighedskravet. STAR er kontaktet den 15. april 2014 med henblik på udlevering af opgørelse over de øvrige kommuners svar på høringen. STAR oplyser, at en sådan opgørelse endnu ikke er udarbejdet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at: Orienteringen om høringssvar vedr. nytteindsats tages til efterretning. /kam BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Taget til efterretning. 10

12 7. Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo april 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/4809 Sagsansvarlig: mas.sf RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 4 måneders forbrug i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik på serviceområderne giver ret hurtigt overblik over udviklingen i udgifterne og indtægterne i forhold til det budgetterede. Derudover vedlægges en række relevante nøgletal for området. ØKONOMI Efter 4 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrugsprocent ultimo april 2013: 34,18 % Nettoforbrugsprocent ultimo april 2014: 39,75 % Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen forventer ultimo april 2014 budgetbalance. Der udestår en intern budgetomplacering under serviceområdet Arbejdsmarked idet kontanthjælpsbudgettet er for lavt, mens budgetterne til A-dagpenge og ressourceforløb for højt. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at /kam 1. budgetopfølgningen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Statistik ultimo måned april 2014.pdf 84367/14 2 Åben Økonomiopfølgning ultimo april 2014.pdf 85050/14 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 8. Budgetforslag 2015 og overslagsårene for Arbejdsmarkedsog Beskæftigelsesudvalget - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/28664 Sagsansvarlig: nkm.am 12

14 9. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 14/10130 Sagsansvarlig: mas.sf BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Ingen bemærkninger. 13

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere