Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo."

Transkript

1 Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og pårørenderåd. Formålet med tilsynet har været at belyse personalet og lederens oplevelse af: Tilsynet for plejepersonalet belyser: Om der er instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, herunder om instrukserne er kendte og tilgængelige. Om der foretages oplæring af nyt personale, herunder afløsere og vikarer. Hvordan er forholdene for grupper med særlige behov herunder, personer med demens, handicap m.v. Om der er instruktion i magtanvendelse. Hvordan dialogen er mellem henholdsvis beboere og ledelse. Hvordan hjælpen efter 83 go 86 opleves Om der er mulighed for efteruddannelse. Tilsynet for ledelsen belyser: Om der siden sidste tilsynsbesøg er sket væsentlige ændringer i forhold til beboersammensætning og personalesituation m.v. Hvordan der er fuldt op på eventuelle tidligere kritikpunkter i forhold til tidligere besøg. Om der er udarbejdet værdigrundlag. Om der er instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, herunder om instrukserne er kendte og tilgængelige, og hvorledes lederen sikrer at instrukserne er kendte og følges af plejepersonalet. Om der fortages oplæring af nyt personale, herunder afløsere og vikarer. Hvordan forholdene er for grupper med særlige behov. Hvordan sikres regler omkring magtanvendelse, herunder registrering og indberetning af magtanvendelse. Hvordan dialogen er med henholdsvis plejepersonale og beboere. Hvordan hjælpen efter 83 og 86 opleves. Om der er mulighed for efteruddannelse - både i relation til ledelse og medarbejdere. Hvorvidt personalets kompetencer afspejler beboernes behov. Omfanget af sygefravær. Om der findes procedure for håndtering af fravær, herunder tilkaldelse af vikarer. Dialogmødet mellem beboerne, pårørende og bruger- pårørende råd tog dels udgangspunkt i tilsynsrapporten for det uanmeldte tilsyn og dels udgangspunkt i oplysninger fra deltagerne. Under konklusionen fremkommer tilsynsmyndigheden med en samlet vurdering af dialogmøderne. Side 1 af 7

2 Dato og tidspunkt for anmeldt tilsyn Tilsynet blev udført 1/ Tilsynet i tidsrummet mellem kl Deltagere i tilsynet Tilsynet blev udført af Ældrerådsmedlemmer Yvonne Lindharth og Annelise Duch, Handicaprådsmedlem Jørgen Madsen, Myndighedschef Bjarne Rasmussen og Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen, Nordfyns Kommune. Plejecenter Søbo Plejecenter, Rolighedsvej 16, 5400 Bogense. Søbo består af 30 plejeboliger fordelt på 3 etager. I stuen er 6 lejligheder. På 1. og 2. sal er 12 lejligheder. Søbo er efter ombygning ibrugtaget i efteråret Der er 1 leder tilknyttet plejecentret. Søbo forsøger at udføre pleje/ omsorg i henhold til leve- bo konceptet. De får dog al forplejning fra Nordfyns Centralkøkken. Personalet anretter maden på Søbo. Lejligheder er renoveret i forbindelse med ombygningen, mens der ikke er ændret på fællesarealerne. Indholdet i tilsynet De anmeldte tilsynsbesøg var planlagt med en varighed af 3 timer pr. tilsyn. Det anmeldte tilsyn blev gennemført på følgende måde: 1. Dialog med medarbejderrepræsentanter for plejeenhederne. Guide til dialogen bilag 6. ca. 45 min. 2. Dialog med lederen/ lederne af plejecentret. Guide til dialogen bilag 6. ca. 45 min. 3. Dialog mellem borgere, pårørende, bruger- og pårørende råd og tilsynet ca. 60 min. 4. Rundvisning Status på det forløbne år I det forløbne år har der været fokus på faglig dokumentation som anbefalet af både embedslæge og kommunalt tilsyn i Ny leverandør af mad til plejecentret. Fortsat harmonisering af serviceniveau på plejecentrene i Nordfyns kommune. Arbejdet med overholdelse af de økonomiske rammer, som er tildelt. Har arbejdet med forbedring af personalet psykiske arbejdsmiljø som påtalt af Arbejdstilsyn. 1. Medarbejder dialog vedr. den direkte brugerrelaterede hjælp Oplever I, at borgerens ønsker og behov bliver tilgodeset i den tilbudte hjælp hele døgnet Medarbejderne siger, at de føler, de ikke altid dækker beboernes ønsker og behov. Søbos afløserbudget har været skredet og det kan mærkes. Personalet siger, at det er svært at nå at hygge med beboerne. Plejen kommer i første række og tager ofte al tiden. Personalet fortæller, at de ikke oplever grænser ud over det økonomiske. Det kræver, at man Side 2 af 7

3 tænkes anderledes. Søbo har haft nogle beboere og personale på ferie på Mallorca. Hvor ofte og hvordan gennemgås en plejeplanerne. Personalet er i gang med at lave plejeplaner, så de opfylder anbefalingerne fra embedslæge og kommunalt tilsyn. Personalet siger, at det tager tid inden alle er fortrolige med skriftlig dokumentation frem for mundtlig overlevering. Medarbejder efterlyser mulighed for at benytte elektronisk dokumentation EDB. Der er ikke PC ere i afdelingerne. Medarbejderne mener det kunne lette dem bl.a. i deres samarbejde med praktiserende læger og forvaltningen. Hvor meget og hvordan involveres borgere i en snak omkring aktiviteter til den enkelte og til grupper Beboerne er med i det omfang, de ønsker det. Hvordan vil I beskrive det tværfaglige samarbejde Det fungerer godt. Oplever et godt samarbejde med egen læge, fysioterapeuter, hjælpemidler og sygeplejersker. 1. Medarbejder dialog vedr. rammerne for hverdagen Hvordan inddrager I borgeren i at få udført dagligdagens praktiske og personlige gøremål Personalet siger, at de inddrager beboerne i det omfang, beboerne kan. Plejen må tage lidt længere tid, så beboerne får mulighed for at gøre så meget som muligt selv. Personalet oplever, at det er en god situation i forhold til kontakt med beboerne. Beboerne smører selv deres morgenmad. Mange af beboerne har ikke længere lyst til at deltage i rengøring og vasketøj. De føler sig trætte. Hvad synes I om maden Personalet siger, at maden ikke er god. De oplever, at maden ikke smager af ret meget. Maden bærer præg af at være industrifremstillet. Der er ikke længere mulighed for ønskekost, hvilket personalet mangler. Der har været kontakt til køkkenet på baggrund af problemerne. Er måltiderne tilrettelagt på de rigtige tidspunkter på dagen Ja Har borgerne indflydelse på menuen Ja, taler sig om det på beboermøder. Hvordan føler I jer uddannet til at klare pleje/ omsorgen af beboerne Personalet føler sig godt uddannet til at klare pleje- og omsorgen omkring beboerne. Der er dog hele tiden nye beboere med nye problemstillinger og ønsker f.eks. yngre hjerneskadede. Hvordan er jeres muligheder for faglig udvikling Personalet oplyser, at de føler, de altid har haft gode muligheder for uddannelse. Der er AMUkurser bl.a. i dokumentation, som personalet vil søge. Side 3 af 7

4 Eleverne er også med til at holde personalet opdateret med ny viden. Vil gerne vide mere om psykiatriske beboere og yngre beboere med erhvervet hjerneskade samt indvandrere. Søbo har pt. ingen beboere med anden etnisk baggrund, men kunne bruge viden i forhold til eleverne. 1. Medarbejder dialog vedr. overordnede rammer. Hvad synes I om plejecentret Personalet siger, at de glade for Søbo. De fysiske rammer bliver løbende forbedret med f.eks. loftlifte. Kan I lide jeres arbejde Personalet er meget glad for deres arbejde. Det er afvekslende og spændende. Arbejdet er selvfølgelig fysisk belastende, men personalet oplever, at der gøres meget for dem f.eks. motionscenter, svømning og sundhedsordning. Hvordan er jeres leder synlig Personalet oplever, at lederen bliver mere og mere synlig i det daglige. Hun kommer rundt i afdelingerne. De oplever, at lederen som lidt sky i konflikter. De ville gerne, at hun nogle gange ville markere sig mere. De mener, hun arbejder på det. Hvordan tror I de pårørende oplever at komme på centret Personalet tror, de fleste pårørende føler sig velkommen på Søbo. Der er selvfølgelig pårørende, hvor det ikke fungerer, men de oplever overvejende tilfredshed. Benytter I frivillige og hvordan Der benyttes besøgsvenner o. lign. Søbo har en støtteforening Søbos venner som laver arrangementer. Personalet er meget glad for Søbos venner. Hvis I havde flere ressourcer, hvad ville I så bruge det til/ Har I særlige bemærkninger Personalet efterlyser et budget, så der var bedre mulighed for vikardækning ved sygdom. 2. Lederdialog vedr. den direkte brugerrelaterede hjælp Oplever du, at borgerens ønsker og behov bliver tilgodeset i den tilbudte hjælp hele døgnet Lederen oplever, at medarbejderne er dygtige og faglige kompetente. Beboernes ønsker og behov kan opfyldes på et acceptabelt niveau. Budgettet skal holdes, og det har krævet en ekstra indsats af medarbejderne. Side 4 af 7

5 Hvor ofte og hvordan gennemgås en plejeplan Der er igangsat er arbejde med plejeplanerne. Det er tidskrævende arbejde og derfor er arbejdet ikke færdigt. Det har skabt faglig udvikling blandt personalet at arbejde med dokumentation. Søbo har fået et påbud fra arbejdstilsynet omkring bedre dokumentation af ydelsestildeling til beboerne for at bedre medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Der er indsendt en handleplan omkring arbejdet med dokumentation til arbejdstilsynet. Hvor meget og hvordan involveres borgere i en snak omkring aktiviteter til den enkelte og til grupper Der holdes ugentlige beboermøder. Der er laves tilbud til beboerne hver uge året rundt. Der har været arrangeret en ferietur til udlandet. Beboerne kommer med opfordringer og ideer til aktiviteter. 2. Lederdialog vedr. rammerne for hverdagen Hvordan vil du beskrive det tværfaglige samarbejde Rigtig godt tværfagligt samarbejde. Lederen føler, hun har et godt samarbejde med sygeplejerskerne, træningspersonalet og hjælpemiddelkontoret. Får hjælp til arbejdsmiljømæssige spørgsmål fra fysioterapeut, hvilket hun og personalet er meget glad for. Hvordan inddrages borgeren i at få udført dagligdagens praktiske og personlige gøremål Beboerne får lov til at deltage i de opgaver, de kan. Personalet guider beboerne. Søbo prøver i videst mulige omfang at benytte leve-bo miljø i deres værdier. Det skal være den enkelte beboer der tilrettelægger din døgnrytme og dagligdag. Hvad synes du om maden Maden er OK. Hvordan synes dupersonalet er uddannet til at klare pleje/ omsorgen af beboerne Lederen oplyser, at de er godt uddannet til at klare opgaverne. Hvordan udvikler/ motiverer du dit personales faglighed Gennem kursusvirksomhed. Der har været gennemført kursus i demens, MAKS projekt som indeholder et kursus bedre udnyttelse af hjælpemidlet til bedring af personalets arbejdsmiljø, Projekt omkring Styrkelse af indsatsen for de svageste ældre 2. Lederdialog vedr. overordnede rammer. Hvordan synes du selv, du er uddannet til ledelse Føler sig godt udannet. Har ledelseserfaring gennem 19 år. Hvad synes du om plejecentret Søbo er et dejligt sted. Det er et dejligt hus med en god ånd. Det ligger godt med havudsigt. Side 5 af 7

6 Beboernes lejligheder er lækre, mens fællesarealerne er lettere nedslidte. Benytter I frivillige og hvordan Søbos venner laver arrangementer hver 14. dag. Besøgsvenner. Der er blevet etableret gymnastikhold på frivillig basis. Hvordan er du som leder synlig (beboer/ personale/ pårørende) Mødes med personalet hver morgen. Kommer flere gange rundt i huset i løbet af dagen. Beboerne kommer ned til hendes kontor. Personalemøde x 1 pr. måned. Kaffemøde med personalet i afdelingerne x 1 hver uge. 2. Lederdialog vedr. diverse Hvordan sikrer du et godt samarbejde med pårørende Møder dem positivt. Tager hurtigt kontakt til de pårørende ved indflytning. Bruger de nye kvalitetsstander ved indflytning til forventsningafstemning. Prøver at lave indflytningssamtale med hjemmebesøg, inden beboerne flytter til Søbo. Indbyder de pårørende til at deltage i arrangementer. Udgiver en husavis x 1 pr. måned. Hvordan tror du de pårørende oplever at komme på centret Har indtrykket af, at de pårørende føler sig godt tilpas på Søbo. Hvis du havde flere ressourcer, hvad ville du så bruge det til Arbejder hele tiden med at udvikle tilbuddet. Hvilke visioner har du for fremtiden Arbejde videre med implementering af Leve bo miljø. Arbejde videre med dokumentation. Arbejde videre med implementering af elektronisk dokumentation Vil gerne forsat have fokus på personale og pleje deres arbejdsglæde. Vil gerne uddanne sit personale til udfordringerne omkring den nye generation af plejeboligbeboere. Har du særlige bemærkninger til tilsynet Søbos bliver hårdt belastet af Nordfyns Kommunes metode til budgetlægning med gennemsnitlønninger, da Søbo har en medarbejderstab med mange års ansættelse. Dialogmøde beboere, pårørende og bruger/ pårørenderåd Kommentarer til de fysiske rammer og manglende aktiviteter Der blev gjort opmærksom at flisebelægning rundt om Søbo er meget ujævne og derfor Side 6 af 7

7 svære at benytte for gangbesværede. Der har det sidste år arbejde med at forbedre de fysiske rammer bl.a. med at kunne komme ud på altanerne. Beboerne er meget glade for de fysiske rammer på Søbo og for at bo der. Kommentar til mad Der var generel tilfredshed med maden Kommentarer til den leverede hjælp Der er stor tilfredshed med den hjælp, der leveres på Søbo. Der er stor tilfredshed med personalets indsats. Kommentarer til aktiviteter Beboerne er glade for den fysiske træning, som er blevet etableret. Beboerne oplever, at der er de aktiviteter, de har behov for. Samlet konklusion for anmeldt tilsyn på Søbo Medarbejderne og lederne på Søbo fortsætter arbejdet med tildeling af ydelser og udarbejdelse af plejeplaner. Personalet og lederen mener det ville være lettere, hvis de havde mulighed for at benytte EDB til dokumentation. Personalet og lederen har kunnet mærke de strammere økonomiske rammer i deres hverdag, og det har personalet til tider kunne mærke på deres arbejdsglæde. Der er instrukser for magtanvendelse, værgemål, medicin og håndtering af værdier. Der foretages oplæring af nyt personale. Der foregår en god og konstruktiv dialog mellem medarbejderne, beboerne og deres pårørende. Der er mulighed for faglig udvikling og efteruddannelse for personalet og lederen. Beboerne er meget tilfredse og glade for at bo på Søbo. De er glade for den hjælp, de tilbydes. Beboerne er tilfredse med maden. Side 7 af 7

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Marianne Kjer Lisbeth Pedersen Rødovre Kommune har

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn 2010

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn 2010 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 1 2860 Søborg Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Tilbud: Oktobervej CfD Oktobervej 22,

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé 6 2630 Tåstrup Telefon 43 35

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus

TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og socialfagligt team Dato den 5. november 2013 Acadre nr.: 13/23504 TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus Tilbuddets navn Botilbuddet Gefion og Domus

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta

Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta Tilsynsrapport for Skole og behandlingshjemmet Marjatta Socialafdelingen December 2010 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet...3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere