Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget"

Transkript

1 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget MØDEREFERAT 21. SEPTEMBER 2010 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 16. september 2010 UNIVERSITETSPARKEN 1 Sted: Referent: Lokale A+B Lisa Ibenfeldt Schultz 2100 KØBENHAVN Ø TLF DIR Til stede: Pawel Winter Camilla Jørgensen Martin Zachariasen Dina Riis Johannsen Anya Kjærsig Lisa Ibenfeldt Schultz REF: LIIS SAG: / Sagsnr. oplyses ved henv. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af mødet den 15. juni Meddelelser fra ledelsen 4. Meddelelser fra B-siden 5. Gennemgang af opgavelisten 6. Konkrete arbejdsmiljøhændelser 7. Arbejdsmiljønetværk på SCIENCE 8. Opfølgning på ny fysisk APV 2009 (roadshow, rengøring, støj og akustik) 9. Arbejdsmiljøtjek

2 10. Arbejdsmiljørådets handlingsplan for arbejdsmiljøarbejdet på KU Høring om materiale til implementering af proceduren for arbejdsmiljøgranskning af bygge- og vedligeholdelsessager på KU 12. Inspirationsseminar om stress og ledelse i vidensorganisationer 13. Budgetopfølgning for 2. kvartal og budget for lønforhandling 14. Anbefalinger i rapport om kompetenceudvikling 15. MUS-processen Høring om forslag til ændring af KUs års- og skemastruktur 17. Reorganisering af økonomiområdet på KU 18. Invitation til HSU konference 11. oktober om "personalepolitik på KU" 19. Fælles SU-kursus status? 20. Revideret VIP-udviklingsplan 21. Dato for julefrokost (10. eller 17. december) 22. Referater fra HSU og LSU 23. Eventuelt SIDE 2 AF 8 1. Godkendelse af dagsorden Anya Kjærsig foreslog, at der indsættes et nyt arbejdsmiljøpunkt "belysning på gangareal", da der er problemer med belysningen på gangen ved Science-IT. Martin Zachariasen oplyste, at gangarealet hører under Fakultetet, men at Bent Andersen har bistået med praktisk hjælp i forbindelse med maling af gangen. Martin Zachariasen henviste til punkt 20 og meddelte, at bilaget til dette punkt først vil blive udsendt til næste møde. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Godkendelse af referat Martin Zachariasen henviste til punkt 8 i referatet (strømforbrug i biblioteket) og ønskede oplyst, om udvalgets beslutning var ført ud i livet. Lisa Schultz oplyste, at sekretariatet havde meddelt Campus Service Nord, at udvalget ønskede et system, som afbryder lyset kl Martin Zachariasen ønskede oplyst, om der havde været flere indbrud i escience-centret. Camilla Jørgensen oplyste, at der ikke havde været flere indbrud.

3 Dina Riis henviste til punkt 7 og oplyste, at der er købt opslagstavler svarende til de tavler, som hænger på Matematisk Institut. Tavlerne bliver hængt op og bliver beklædt med aktuelle informationer. SIDE 3 AF 8 Referatet blev herefter godkendt. 3. Meddelelser fra ledelsen Martin Zachariasen havde følgende meddelelser: Instituttet skal bidrage til KUs budgetanalyse. NCI koordinerer bidrag med forskellige nøgletal. DIKUs handlingsplan til instituttets strategi vil indgå i analysen, således at aktiviteter med henblik på styrkelse af indtægtssiden vil blive fremhævet. Samarbejdsudvalget vil modtage udkastet til bidrag til høring. Biologi og Niels Bohr Instituttet har allerede bidraget. Der har været afholdt et budgetseminar for ledelsen på SCI- ENCE. På seminaret blev det fremhævet, at økonomien for 2010 ikke er så kritisk som først antaget, bl.a. som følge af flere STÅ. I løbet af oktober vil det blive afgjort, i hvilket omfang globaliseringsmidlerne vil bidrage. Ledelsen har drøftet pladsproblemerne på escience-centret med institutlederne på henholdsvis fysik og kemi. Man har drøftet at inddrage de matematikstuderendes køkken, men der vil så mangle et lokale til dem. Der kom ikke et brugbart resultat ud af drøftelserne, hvorfor sagen nu er forelagt for dekanen. Problemet er aktualiseret af, at escience-centret bliver udvidet med 7 personer, da der kommer 10 nye medarbejdere, medens 3 medarbejdere forlader centret. Der har været afholdt møde i brugergruppen vedrørende flytning af DIKUs medarbejdere og studerende til HCØ. Flytningen er udsat til efteråret Brugergruppen indsamler ønsker til de nye lokaler. Studenterkantinen vil blive genskabt på et mindre areal i lokaler, hvor der nu er kemilaboratorier. De studerende prioriterer studenterkantinen højere end studiearbejdspladser og grupperum. Der har været afholdt møder i brugergrupperne vedrørende Niels Bohr Science Park. Der er ansat en lang række nye medarbejdere, herunder professor Klaus Marius Hansen og professor mso Christian Igel med to phd-studerende. Ansættelsen af Christian Jacobsen og Mikkel Rønne Jakobsen er forlænget 1 år. Amr Elmasry er ansat til 1. september 2011.

4 Det er besluttet at give ansatte mulighed for at udskifte fastnettelefonen med en mobiltelefon. Det indebærer, at medarbejderne vil komme til at betale multimedieskat. Receptionen er flyttet til HCØ og hører organisatorisk under NCI. Indgangen er blevet malet og der er opsat skilte. De studieadministrative opgaver er ikke flyttet med. SIDE 4 AF 8 Pawel Winter foreslog, at man indretter det midlertidige lokale til Nat-IT studerende med bedre møbler. Martin Zachariasen anbefalede at hente de sofaer, som er opmagasineret i kælderen. Pawel Winter ønskede oplyst, om mobiltelefonen også skal kunne anvendes til opkald til udlandet. Martin Zachariasen bekræftede, at mobiltelefonen også skal kunne anvendes til opkald til udlandet. Dog vil forbruget blive monitoreret, således at forbrug over 500 kr. i kvartalet vil blive undersøgt nærmere. Anya Kjærsig ønskede oplyst, om det også vil være muligt at få en hjemmearbejdsplads, da man så kan foretage opkald til udlandet fra computeren. Martin Zachariasen oplyste, at instituttet ikke uden videre giver hjemmearbejdsplads til alle, men anmodninger bliver vurderet konkret. 4. Meddelelser fra B-siden Pawel Winter nævnte, at Leif Søndergård, tillidsrepræsentant for magistrene, vil komme og holde et oplæg om lønforhandlinger den 17. september. Det er aftalt, at Leif Søndergård skal holde et generelt oplæg og at der herefter vil være mulighed for at stille spørgsmål uden ledelsens tilstedeværelse. Camilla Jørgensen nævnte, at de øvrige tillidsrepræsentanter var inviterede, men var forhindrede i at deltage. 5. Gennemgang af opgavelisten Det blev besluttet at slette punkt 1 (invitation af TR forud for lønforhandlinger) og punkt 8 (svar til Campus Service om elektricitet). Fristen for punkt 2 (roadshow ergonomi) ændres til 1. november 2010 og fristen for punkt 3 (materiale om ergonomi) ændres til 15. oktober Ligeledes blev fristen for punkt 6 (informationsmateriale om støv) udsat til 1. november 2010.

5 Anya Kjærsig omtalte materiale om pausegymnastik, som kan indgå i det materiale om ergonomi, som rundsendes inden roadshowet til grupperne. SIDE 5 AF 8 6. Arbejdsmiljøhændelser Lisa Schultz nævnte, at der har været problemer med indtrængen af regnvand i mødelokalet i kælderen med fugt og lugtgener til følge. Problemet blev straks meldt til Campus Service Nord. Martin Zachariasen anbefalede, at flytte det eksisterende smartboard fra mødelokalet i kælderen til mødelokale A+B. 7. Arbejdsmiljønetværk Dina Riis Johannesen oplyste, at hun havde deltaget i et møde i arbejdsmiljønetværket. Netværket er mest orienteret mod de daglige arbejdsmiljøledere. Lisa Schultz havde tilmeldt sig netværket. 8. Opfølgning på ny fysisk APV Punktet blev behandlet i forbindelse med gennemgangen af opgavelisten (punkt 5). 9. Arbjedsmiljøtjek Lisa Schultz oplyste, at hun vil udarbejde en plan for gennemførelse af arbejdsmiljøtjek på Datalogisk Institut. 10. Arbejdsmiljørådets handlingsplan Lisa Schultz nævnte, at planen var udsendt til orientering. Især tidsplanen for de enkelte aktiviteter er interessant for arbejdsmiljørepræsentanterne. 11. Arbejdsmiljøgranskning af bygge- og vedligeholdelsessager Lisa Schultz fremlagde materialet om arbejdsmiljøgranskning og fremhævede materialets relevans i forbindelse med instituttets flytning til HCØ og Niels Bohr Science Park. Det er uklart, om den foreskrevne ibrugtagnings- APV kan gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse eller om den alene kan gennemføres som et møde. Sidstnævnte vil indgå i høringssvaret til Arbejdsmiljørådet. 12. Inspirationsseminar om stress og ledelse i vidensorganisationer Martin Zachariasen nævnte, at han havde deltaget i et seminar om stress og ledelse i vidensorganisationer. Der var bl.a. følgende gode råd til ledere for at undgå stress i organisationen: 1) giv feed back, 2) giv hjælp til at prioritere opgaver 3) sæt rammer for tidsforbrug på de enkelte opgaver

6 4) giv hjælp til at løse opgaverne. SIDE 6 AF Budget for 2. kvartal og budget for lønforhandlinger Martin Zachariasen fremlagde status for 2. kvartal og fremhævede, at indtægterne fra STÅ og overhead fra eksterne midler er steget. Camilla Jørgensen ønskede oplysninger om karakteren af de strategiske midler. Martin Zachariasen oplyste, at de strategiske midler uddeles af dekanen til institutterne. Pawel Winter ønskede oplyst, hvorfor udgiften til "diverse drift" er steget så markant. Endvidere ønskede Pawel Winter oplyst, hvorvidt der er flere midler til rejser. Martin Zachariasen vil undersøge posten "diverse drift" nærmere. Der er flere midler til rejser, da instituttet generelt har flere indtægter. Camilla Jørgensen ønskede oplyst, om overskud i 2010 kan overføres til Dette blev bekræftet, men det betyder ikke, at instituttet automatisk har trækningsret på opsparingen. På foranledning af et spørgsmål fra Pawel Winter, oplyste Martin Zachariasen, at økonomien ikke er i så positiv udvikling på andre institutter under SCIENCE. Dog har Matematisk Institut modtaget store EU-bevillinger. Der skal også satses på at opnå en EU-bevilling til Datalogisk Institut, hvilket endnu ikke er lykkedes på grund af de valgte temaer for uddeling af midler og på grund af de små danske virksomheder, som ikke kan løfte opgaven. I forbindelse med de årlige lønforhandlinger nævnte Martin Zachariasen, at der er afsat 1 % af lønsummen til lokalløn. Det vil sige, at 1 % af 23,8 mill. kr. svarende til 238 tusind til lokalløn. Det skal dog undersøges, om midler til NCI indgår i beløbet. 14. Kompetenceudvikling Lisa Schultz henviste til brevet fra HSU om kompetence udvikling og anmodede udvalget tage stilling til to spørgsmål: 1) Er der behov for at øremærke et beløb til kompetenceudvikling? 2) Er der behov for at revidere og konkretisere medarbejdernes stillingsbeskrivelser?

7 Camilla Jørgensen vurderede, at der ikke er behov for at øremærke midler til kompetenceudvikling, da der næsten aldrig bliver givet afslag. SIDE 7 AF 8 Martin Zachariasen vurderede, at der bør udarbejdes stillingsbeskrivelser for TAPmedarbejderne. Pawel Winter ønskede oplyst, om der er foretaget ændringer i fordelingen mellem undervisning og forskning for VIPerne? Martin Zachariasen oplyste, at der ikke var foretaget ændringer i opgavefordelingen ud over dem, der fremgår af undervisningsbudgettet. Camilla Jørgensen gjorde opmærksom på, at de eksterne bevillinger kan give mulighed for frikøb. Martin Zachariasen bemærkede, at der alene er tale om frikøb fra forskningsforpligtelsen og ikke for undervisningsforpligtelsen. Dette er i overensstemmelse med en politik udarbejdet på NBI, men modsat politik på HUM. Spørgsmålet kan tages op i Forskningsudvalget. Pawel Winter foreslog, at det bliver standardiseret at søge om midler til frikøb. Camilla Jørgensen anbefalede, at der kun søges midler til frikøb og til administration ved større bevillinger. 15. MUS-processen 2010 Lisa Schultz fremlagde udkast til mail om MUS-processen Indholdet svarer til den tilsvarende instruks i Pawel Winter ønskede oplyst, om man kan holde MUS-samtaler via SKY- PE, med phd-studerende i udlandet. Martin Zachariasen bekræftede, at samtaler kan føres over SKYPE. Endvidere foreslog han, at der indføres formøder med de personer, som ønsker at holde samtale med institutlederen i stedet for med forskergruppelederen. I formødet skal deltage både den ansatte, forskergruppelederen og institutlederen. 16. Høring om forslag til ændring af KUs års- og skemastruktur Pawel Winter vil sende skriftlige bemærkninger til udvalget. 17. Reorganisering af økonomiområdet

8 Martin Zachariasen oplyste, at der ikke foreligger nyt i sagen. I NCI tilpasses strukturen til de tre områder i de nye centre, dvs. 1) økonomi, 2) personale og 3) service. SIDE 8 AF 8 På foranledning af et spørgsmål fra Camilla Jørgensen, oplyste Anya Kjærsig, at der allerede er indført ensartede procedurer. Det gælder bl.a. det fælles rekvisitionssystem og administration af projektregnskaber. Dina Riis Johannsen udtrykte bekymring for, om det nye rekvisitionssystem vil medføre flere opgaver til forskergruppesekretærerne. Martin Zachariasen bemærkede, at indførelsen af det nye rekvisitionssystem skal drøftes i SU. Endvidere bør systemets indførelse på DIKU drøftes på et møde mellem NCI, Martin Zachariasen, Lisa Schultz og forskergruppesekretærerne. Camilla Jørgensen foreslog, at indkøbsfunktionen også centraliseres. Lisa Schultz nævnte, at NCI allerede havde taget initiativ hertil. 18. Invitation til HSU konference om personalepolitik Martin Zachariasen opfordrede alle til at deltage. 19. Fælles SU-kursus Da kun Lisa Schultz var tilmeldt og Pawel Winter var på venteliste, besluttede udvalget at aflyse deltagelsen. Udvalget melder sig til et fælles kursus ved næstkommende lejlighed. 20. Revideret VIP-udviklingsplan Martin Zachariasen meddelte, at en revideret plan vil blive uddelt ved næste møde. 21. Dato for julefrokost Udvalget besluttede, at DIKUs julefrokost afholdes fredag den 10. december Referater fra HSU og LSU Punktet blev ikke behandlet. 23. Eventuelt Intet.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 7. december 2012. Sted: Universitetsparken 1. Lisa Ibenfeldt Schultz.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 7. december 2012. Sted: Universitetsparken 1. Lisa Ibenfeldt Schultz. DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 12. DECEMBER 2012 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 7. december 2012 Sted: Universitetsparken 1 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgsmøde

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgsmøde DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgsmøde MØDEREFERAT 2. FEBRUAR 2010 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgsmøde Møde afholdt: 26. januar 2010 Sted: Lokale A Referent:

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz. DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 11. MARTS 2014 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 11. marts 2014 Sted: Universitetsparken 5 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

Samarbejdsudvalget ved INSS. Forum. Møde afholdt: 4. juni 2010. Sted: 22.2.56. Christine Andersen. Referent:

Samarbejdsudvalget ved INSS. Forum. Møde afholdt: 4. juni 2010. Sted: 22.2.56. Christine Andersen. Referent: INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 9. JUNI 2010 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS Møde afholdt: 4. juni 2010 Sted: 22.2.56 NJALSGADE 120 LOKALE 22.2.45 DK

Læs mere

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Møde den: 1. juni 2015, kl. 12-13.30 Mødelokale: Bygning 1328/lokale 120 (dekanens mødelokale) Aarhus BSS administrations center LSU-møde Deltagere Ledelsessiden: Nikolaj Harbjerg (NIH), Anni Bækgaard

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T R E F E R A T 20. OKTOBER 2014 Forum Akademisk Råd AR (AR 4/2014) Mødedato: Torsdag d.

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 01. OKTOBER 2013 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Møde afholdt: 19. september

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Pkt. 10.05: Status på arbejdet med det på generalforsamlingen vedtagne forslag og fastlæggelse af det videre forløb v/formanden

Pkt. 10.05: Status på arbejdet med det på generalforsamlingen vedtagne forslag og fastlæggelse af det videre forløb v/formanden Referat 10. møde 2014 Vedr. : Ordinært møde Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Torsdag den 25. september 2014 kl. 17.00-20.00 Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ Ewa Sørensen ES

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere