Kompetenceplan for. Integrationsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceplan for. Integrationsloven"

Transkript

1 Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/ = Gruppeleder/funktionsleder O = Orienteres AN = Anden gruppe/udvalg DIR = Direktør Lovomr./ eskrivelse UDV. DIR. AFDC GR/ Integrationsloven AN SAGS Jobcenter Ydelse Social emærkninger Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. Loven har endvidere til formål at fremme muligheden for, at samfundets borgere, virksomheder, myndigheder, institutioner, organisationer og foreninger m.fl. kan bidrage til integrationsindsatsen. Kapitel 2 kommunalbestyrelsens opgaver 4 Overtagelse af integrationsansvaret (stk. 2-4) 4 Aftale om integrationsansvaret for udlændinge, der indsættes til afsoning mv. (stk. 5) 5 Overdragelse af integrationsopgaver til andre (stk. 1) 5 Overdragelse af myndighedsopgaver til en

2 Lovomr./ eskrivelse UDV. DIR. AFDC GR/ anden kommune (stk. 2) Kapitel 3 boligplacering af flygtninge AN SAGS Jobcenter Ydelse Social emærkninger Side 2 10 CPR registrering af flygtninge (stk. 3-4) 12 Anvisning af bolig (stk. 1 og 3) 12 Udgifter ved flytning til kommunen (stk. 4) 12 Anvisning af midlertidig indkvartering (stk. 5) 12 etaling for midlertidig indkvartering (stk. 6) Kapitel 4 - introduktionsprogrammet 16 Tilbud om et introduktionsprogram (stk. 1-5) O 16 Tilbud til introduktionsprogram til uledsagede flygtningebørn (stk. 6) 16 Tilbud om revalidering i introduktionsperioden (stk. 7) 16 Tilbud om fleksjob i intorduktionsperioden (stk. 7) O O 16a Uddannelsespligt for unge i alderen år O 18 Overtagelse af introduktionsprogrammet ved flytning fra en anden kommune I O Den kommune, udlændingen ønsker at flytte til (tilflytningskommunen) behandler udlændingens ansøgning om kommunens overtagelse af introduktionsprogrammet og træffer afgørelse herom efter integrationslovens 18. Såfremt tilflytningskommunen nægter at overtage introduktionsprogrammet, kan udlændingen klage

3 Lovomr./ eskrivelse UDV. DIR. AFDC GR/ AN SAGS Jobcenter Ydelse Social emærkninger Side 3 over afgørelsen til beskæftigelsesankenævnet. I forbindelse med afgørelsen skal der gives klagevejledning. Flytter udlændingen uden godkendelse fra tilflytningskommunen, tager tilflytningskommunen stilling til, om introduktionsydelsen skal nedsættes eller ophøre. Tilflytningskommunen skal endvidere tilbyde udlændingen danskundervisning efter danskuddannelsesloven. Herudover har kommunen sædvanlige opgaver over for udlændingen ligesom for andre borgere. 18a Udarbejdelse af status ved introduktionsperiodens ophør (stk. 1) 18a Udarbejdelse af status ved flytning i introduktionsperioden (stk. 3) 19 Indgåelse og udarbejdelse af integrationskontrakten (stk. 1-2) 19 Kommunens fastsættelse af indholdet i integrationskontrakten ved uenighed (stk. 7) I 20 Opfølgning på integrationskontrakten 20 eslutning om fortsat hjælp som led i opfølgningen (stk. 5) 20 Meddelelse om mulige konsekvenser af manglende dansktilegnelse (stk. 6) 20a Opfølgning over for ydelsesmodtagere, der melder sig syge (stk. 1-2)

4 Lovomr./ eskrivelse UDV. DIR. AFDC GR/ 20a Udarbejdelse af sygeopfølgningsplan (stk. 3-4) AN SAGS Jobcenter Ydelse Social emærkninger Side 4 21 Henvisning til danskuddannelse 21 Udstedelse af bevis for aktiv deltagelse i danskuddannelse (stk. 2) 21 eslutning om ikke at tilbyde danskuddannelse (stk. 3) 22 Tilbud om særskilt tilrettelagt danskuddannelse 23 Tilbud om deltagelse i et introduktionsprogram (stk. 1-3) 23 eslutning om ikke at tilbyde et introduktionsprogram (stk. 4) 23 eskæftigelsesrettede tilbud til udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse (stk. 5) I Kommunalbestyrelsen kan give udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, tilbud efter 23 a-23 c. 23a Tilbud om korte vejlednings- og afklaringsforløb, særlig tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, ordinære uddannelsesforløb, særlige opkvalificerende forløb eller SU-berettigende uddannelse 23b Tilbud om virksomhedspraktik (stk. 1-4) 23b Forlængelse af tilbud om virksomhedspraktik (stk. 5) 23b Udbetaling af beskæftigelsestillæg (stk. 6) 23c Tilbud om ansættelse med løntilskud (stk. 1) 23c Oprettelse af ansættelseskontrakt/ansættelsesbrev (stk. 2-3)

5 Lovomr./ eskrivelse UDV. DIR. AFDC GR/ 23d Støtte til mentorfunktion AN SAGS Jobcenter Ydelse Social emærkninger Side 5 24 Indlæggelse af en friperiode i forbindelse med beskæftigelsesrettede tilbud 24a Tilbud om opkvalificering til udlændinge, der er ansat eller ansættes uden løntilskud (stk. 1) 24a Tilskud til en mentorfunktion til udlændinge, der er ansat eller ansættes uden løntilskud (stk 2) 24a Tilskud til arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger til udlændinge, der er ansat eller ansættes uden løntilskud (stk. 3) op til kr. 24a Tilskud til arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger til udlændinge, der er ansat eller ansættes uden løntilskud (stk. 3) over kr. Kapitel 5 introduktionsydelse I 25 evilling af introduktionsydelse (stk. 1) 25 Introduktionsydelse under ophold i udlandet (stk. 2) 25 Opfyldelse af rådighedsforpligtelsen (stk. 3) 25 Fritagelse for rådighedsforpligtelse (stk. 4-5) 25 Fravigelse af kravet om opfyldelse af rådighedsforpligtelse under deltagelse i tilbud samt opfyldelse af krav om frigørelsesattest (stk. 7) 25 Afgørelse om at bortse fra formue (stk. 8) 25 Manglende berettigelse til introduktionsydelse

6 Lovomr./ eskrivelse UDV. DIR. AFDC GR/ ved forsørgelsespligt og forsørgelseskrav (stk. 9) AN SAGS Jobcenter Ydelse Social emærkninger Side 6 25 Manglende berettigelse til introduktionsydelse ve uddannelsesophør eller ophør af introduktionsydelse til udlændinge, der får bevilget pension og til dem der er berettiget til SU (stk. 10 og 11) 25 Udbetaling af en særlig ydelse til udlændinge, der er under uddannelse (stk. 12) 25a Rådighedsvurdering (stk. 1) 25a Tilmelding som arbejdssøgende hos staten i jobcentret (stk. 2) 25a Rådighedsvurdering ved manglende/inaktivt CV (stk. 4) 25a Rådighedsvurdering og beskæftigelsesindsats i forbindelse med offentlig kontrolaktion (stk. 5-6) 25b Afgivelse af oplysninger som led i det statslige rådighedstilsyn Tilsynet omfatter: 1) kommunalbestyrelsens afgørelser om rådighed efter 25 og 25 a og 2) kommunalbestyrelsens afgørelse om nedsættelse eller ophør af introduktionsydelsen efter 30 og 31 25c Ophør af introduktionsydelse ved udlændinges unddragelse af strafforfølgning eller straffuldbyrdelse 25d Tilbud til unge der ophører med en uddannelse 27 Udbetaling af introduktionsydelse (stk. 1-2)

7 Lovomr./ eskrivelse UDV. DIR. AFDC GR/ 27 Særlig ydelse til udlændinge der er varetægtsfængslet, m.v. (stk. 3) AN SAGS Jobcenter Ydelse Social emærkninger Side 7 27 Særlig udgift til udlændinge, som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde (stk. 4) 27a Udbetaling af særlig introduktionsydelse 27a eregning af fradrag for indtægter 30 Nedsættelse af introduktionsydelse ved ubegrundet fravær (stk. 1-4) 30 Nedsættelse af beskæftigelsestillægget ved ubegrundet fravær (stk. 5) 31 Ophør af introduktionsydelse ved afvisning af tilbud (stk. 1-3) 31 Ophør af introduktionsydelse ved manglende overholdelse af uddannelsespligt (stk. 4) I O I I 31a Afgørelse om tilbagebetalingspligt for udlændinge, der er eller har været i arbejde ved modtagelsen af introduktionsydelse I 32 Nedsættelse eller ophør af introduktionsydelse ved flytning uden godkendelse (stk. 1) 32 Genoptagelse af udbetaling af introduktionsydelse ved tilbageflytning (stk. 2) I I Kapitel 6 hjælp i særlige tilfælde 33 Hjælp ved forsørgelsessvigt 34 Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogrammer (stk. 1) op til kr. I 34 Hjælp til udgifter ved deltagelse i introdukti- I

8 Lovomr./ eskrivelse UDV. DIR. AFDC GR/ onsprogrammer (stk. 1) over kr. AN SAGS Jobcenter Ydelse Social emærkninger Side 8 35 Hjælp til enkeltudgifter op til * * Socialafdelingen bevilger til dækning af etableringsudgifter til nyankomne flygtninge. Etableringshjælp kan ydes til flygtninge, når de flytter fra asylcentret til kommunen, som de er visiteret til. Hjælpens indhold og størrelse afhænger af den pågældende flygtnings situation. Kommunalbestyrelsen skal derfor i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af, hvorvidt den pågældende flygtning opfylder betingelserne for udbetaling af etableringshjælp efter 35. For så vidt angår etableringshjælp til familiesammenførte udlændinge til flygtninge, skal familiesammenførtes behov for hjælp efter 35 vurderes på baggrund af den familiesammenførtes situation. Der skal således foretages en vurdering af, om egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den familiesammenførtes og dennes families muligheder for at klare sig selv i fremtiden og om udgiften som udgangspunkt er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Der skal således være tale om udgifter, som den familiesammenførte ikke har kunnet tage hensyn til i sine løbende dispositioner. 35 Hjælp til enkeltudgifter over I * * Socialafdelingen bevilger til dæk-

9 Lovomr./ eskrivelse UDV. DIR. AFDC GR/ AN SAGS Jobcenter Ydelse Social emærkninger Side 9 ning af etableringsudgifter til nyankomne flygtninge. 36 Hjælp til sygebehandling op til Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet. Hjælp til sygebehandling over I Transport i forbindelse med sygebehandling Medicin Kosttilskud Fysioterapi/kiropraktor Alm. tandbehandling Særlig tandbehandling Psykologbehandling Forudsætter der ikke er behandlingsmuligheder i det offentlige behandlingssystem og behandlingen er lægeligt velbegrundet. Særlig hjælp vedrørende børn. 37 stk. 1 Udgifter ved udøvelse af samvær med børn 37 stk. 2 Hjælp til kontakt med bortførte børn 38 Hjælp til udgifter ved at forsørge forældreløse børn

10 Lovomr./ eskrivelse UDV. DIR. AFDC GR/ AN SAGS Jobcenter Ydelse Social emærkninger 39 Flyttehjælp indtil Hvis udlændingen flytter til en anden kommune, er det en betingelse, at modtagerkommunen har godkendt at overtage ansvaret for udlændingens introduktionsprogram. 39 Flyttehjælp over I Se ovenstående Side 10 Jobcenter bistår derfor evt. udlændingen med at indgive ansøgning til en anden kommune om flytning. Hvis udlændingen flytter til udlandet, er det en betingelse for, at hjælpen kan ydes, at den pågældende er statsborger i, eller har særlig tilknytning til det pågældende land eller er sikret varige arbejdsmuligheder i landet. 39 stk. 4 Flyttehjælp til udlandet I Når der søges om hjælp efter 39 til flytning til udlandet, skal sagsbehandleren være opmærksom på reglerne og mulighederne for at få hjælp til repatriering efter repatrieringsloven. Socialafdelingen yder hjælpen efter repatrieringsloven. Kapitel 10 Indhentning og videregivelse af oplysninger 51b Videregivelse af oplysninger ved flytning til en anden kommune i introduktionsperioden O 52 Udtalelse til udlændingeservice ved ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse Kapitel 11 - Klageregler

11 Lovomr./ eskrivelse UDV. DIR. AFDC GR/ AN SAGS Jobcenter Ydelse Social emærkninger 53 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Side 11 Klager behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Afgørelser om boligplacering af flygtninge efter lovens kapitel 3 og afgørelser om hjælp efter lovens kan dog indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunalbestyrelsens udtalelse efter 52 kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lov om retssikkerhed og administration Kap stk. 1-2 Pligt til at genvurdere sagen Hvis ingen ændring i afgørelsen efter revurdering: Sager afgjort af sagsbehandler i 1. instans O O O O F F Inden en klage behandles, skal den myndighed, som har truffet afgørelsen, vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Derfor skal en klage først afleveres til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Kan myndigheden ikke give klage-

12 Lovomr./ eskrivelse UDV. DIR. AFDC GR/ Sager afgjort af gruppeleder/funktionsleder i 1. instans AN SAGS Jobcenter Ydelse Social emærkninger Side 12 ren medhold, sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til klageinstansen.

Ydelser efter integrationsloven

Ydelser efter integrationsloven Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters

Læs mere

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB -2008 www.finkelstein.dk Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte

foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Finansiering af afklaring til arbejdsmarkedet

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af enkeltydelse på beskæftigelsesområdet 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en enkeltydelsessag (LAS Kapitel 10:

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

Praksisundersøgelse 2007. Hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven

Praksisundersøgelse 2007. Hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven Praksisundersøgelse 2007 Hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen... 1 2. Metode og afgræsning... 2 2.1.Metode.2 2.2.Afgrænsning.2 2.2.1Sagerne.2

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Socialfaglig konsulent Lotte Egebak Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet DUKH er oprettet

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere