Rammeaftale om åremålsansættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale om åremålsansættelse"

Transkript

1 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet

2 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen 3 3 Stillingsopslag 4 4. Åremålets længde 4 5. Åremålstillæg 4 6. Fratrædelsesbeløb m.v Særregler om fratrædelsesbeløb m.v 5 8. Pensionsvilkår 6 9. Afskedigelse 7 Kapitel 2. Åremålsansættelse af tjenestemænd i Folkeskolen "den lukkede gruppe" (jf. lovbekendtgørelse nr. 487 af 6. maj 2010 om tjenestemænd i folkeskolen) Indholdet i åremålsansættelse Åremålsstillingen Stillingsopslag Åremålets længde Åremålstillæg Fratrædelsesbeløb m.v Særregler om fratrædelsesbeløb m.v Pensionsvilkår Afskedigelse 11 Kapitel 3. Åremålsansættelse af ikke-tjenestemænd Åremålsstillingen Åremålsvilkårene Pensionsbidrag af åremålstillæg Afskedigelse 13 Kapitel 4 Ikrafttræden og opsigelse Ikrafttræden Opsigelse 15

3 Kapitel 1. Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. Side 3 Rammeaftalens bestemmelser vedrørende tjenestemænd i folkeskolen, "den lukkede gruppe" er samlet i kapitel Indholdet af åremålsansættelse En åremålsansættelse er en tidsmæssigt afgrænset tjenestemandsansættelse, der ophører uden yderligere varsel ved åremålsperiodens udløb. 2. Åremålsstillingen Kommunalbestyrelsen beslutter efter forhandling med vedkommende forhandlingsberettigede organisation, om en tjenestemandsstilling skal besættes på åremålsvilkår og fastsætter åremålsperiodens længde efter 4. Spørgsmålet om, hvorvidt en bestemt funktion skal varetages på åremålsvilkår, vedrører kommunens personalebehov og er derfor som hidtil i henhold til tjenestemandsregulativet et forhandlingsspørgsmål. Dette indebærer, at kommunalbestyrelsen skal underrette vedkommende forhandlingsberettigede organisation om, at man agter at besætte en bestemt stilling på åremålsvilkår, således at den forhandlingsberettigede organisation kan begære en forhandling herom. Kommunalbestyrelsen er i givet fald forpligtet til at indgå i en sådan forhandling. Forhandlingsretten indebærer ikke, at der skal opnås enighed med organisationen om, hvorvidt en stilling skal besættes på åremålsvilkår eller ej. Åremålstillægget fastsættes ved aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Ved uansøgt afsked er hovedreglen, at vilkårene herfor aftales med den forhandlingsberettigede organisation, jf. 9, stk. 5, 18, stk. 6 eller 22, stk. 4. I forbindelse med åremålsaftalens indgåelse kan det dog aftales, at vilkårene ved uansøgt afsked i stedet fastsættes efter 9, stk. 6, 18, stk. 7 eller 22, stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan give, men er ikke forpligtet til at give en åremålsansat tilsagn om tilbagegangsret. Ved tilbagegangsret forstås, at der er givet tilsagn om overførsel til varig ansættelse i en anden stilling end åremålsstillingen, når åremålsperioden udløber. Tilbagegangsstillingen aflønnes med et lønniveau svarende til indtil 2 løntrin under åremålsstillingen. I tilknytning til åremålsperiodens udløb kan kommunalbestyrelsen uden stillingsopslag og i direkte forlængelse af åremålsansættelsen overføre den åremålsansatte til varig ansættelse i samme stilling.

4 Inden åremålets udløb optages drøftelser med den ansatte om ophør af ansættelsen, forlængelse af åremålsansættelsen, eller overførsel til varig ansættelse. WK/2015 Side 4 3. Stillingsopslag Åremålsstillinger skal opslås, og kommunalbestyrelsens beslutning om besættelse på åremål skal fremgå af stillingsopslaget. Genansættelse i en åremålsstilling efter det fastsatte (evt, forlængede) åremålsudløb kan kun ske efter nyt opslag. 4. Åremålets længde Åremålsansættelse skal ske for mindst 3 og højst 6 år. Åremålsansættelsen kan forlænges på uændrede vilkår og uden stillingsopslag. Forlængelser skal være på mindst 6 måneder. Den samlede ansættelse på åremål efter stk. 1 og 2 kan maksimalt være på 9 år. 5. Åremålstillæg Under åremålsansættelsen ydes et tillæg til den løn, der er aftalt for stillingen ved varig ansættelse. Tillægget reguleres efter samme regler som særlige tillæg i Aftale om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæggets størrelse aftales i hvert enkelt tilfælde med den forhandlingsberettigede organisation. Gives der tilsagn om tilbagegangsret, kan tillægget aftales på indtil 20% af lønnen. I andre tilfælde kan tillægget aftales på indtil 30% af lønnen. Bemærkning til stk. 2 og 3: Åremålstillægget beregnes af den til en hver tid gældende grundløn, funktionsløn (tillæg baseret på arbejds- og ansvarsområder) og kvalifikationsløn (tillæg baseret på kvalifikationer og kompetencer). Det beregnes endvidere af evt, særlige tillæg og yderligere tillæg ("topcheftillæg"). Evt. resultatløn indgår ikke i beregningen af åremålstillægget. Funktionsløn i henhold til 2, stk. 1, litra a) og funktionsvederlag i henhold til 3 i Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling indgår i beregningen af

5 åremålstillæg, men ikke i beregningen af fratrædelsesbeløb. Forslag om tillæg uden for retningslinjerne i stk. 2 og 3 skal forelægges KL. Stk. 5. Ved genansættelse i en åremålsstilling efter opslag træffes ny aftale om løntillæg. =/2015 Side 5 Stk. 6. Er der ikke ved åremålsaftalen sikret den pågældende varig ansættelse i en anden stilling efter åremålets udløb, kan det indgå i åremålsaftalen, at åremålsfillægget helt eller delvis anvendes til indskud i en pensionsordning. 6. Fratrædelsesbeløb m.v. Ved åremålets udløb udbetales et fratrædelsesbeløb. Fratrædelsesbeløbet udgør 3 måneders løn i åremålsstillingen samt yderligere 1 måneds løn for hvert fulde års åremålsansættelse. Bidrag til pension indgår i beregningsgrundlaget, med mindre andet er aftalt. Ved forlængelse af åremålsaftalen er der mulighed for at aftale, at en del af det samlede fratrædelsesbeløb udbetales. Stk. 5. Fratrædelsesbeløb udbetales ikke a) ved ansøgt afsked b) når der er givet tilsagn om en tilbagegangsstilling, jf. 2 c) når der sker varig ansættelse i åremålsstillingen d) når der sker genansættelse på åremålsvilkår i samme stilling eller e) når der sker varig ansættelse i en anden tjenestemandsstilling, der er aflønnet på et lønniveau svarende til 2 løntrin under åremålsstillingen. Eksempel» litra e) Hvis en åremålsansat aflønnet på løntrin 53 overgår til varzg ansættelse i en stilling, som aflønnes på løntrin 51, udbetales der i henhold til bestemmelsen ikke fratrædelsesbeløb. Stk. 6 Det i stk. 5 d) nævnte gælder for nyansættelser på åremål, hvor tiltrædelse sker den 1. juni 2015 eller senere. Ved uansøgt afsked gælder særregler efter 7.

6 7. Særregler om fratrædelsesbeløb m.v. Side 6 Ved indgåelse af åremålsaftalen kan det aftales, at der ved uansøgt afsked på grund af sygdom som led i fratrædelsesvilkårene skal ydes et fratrædelsesbeløb. Fratrædelsesbeløbet kan ikke overstige det beløb, pågældende ville have været berettiget til efter 6, stk. 2. Ved uansøgt afsked af anden årsag end sygdom eller tjenesteforseelse med en måneds varsel inden for det første år efter ansættelsen udgør fratrædelsesbeløbet 3 måneders løn forhøjet med en måneds løn for hvert år, åremålsansættelsen var aftalt til at vare. 8. Pensionsvilkår Når den åremålsansatte tjenestemand pensioneres, fastsættes pensionen med udgangspunkt i det løntrin, den pågældende blev aflønnet efter på pensioneringstidspunktet. Åremålsansættelsen medregnes i pensionsalderen. For åremålsaftaler, der er indgået før 1. april 1997 gælder: Til den pension, der er fastsat efter stk. 1 og 2, ydes et tillæg, der for hvert udgør 2,7 Å af pensionen ved 37 års pensionsalder efter det højeste løntrin i åremålsstillingens lønramme. Den pågældendes samlede tjenestemandspension kan dog ikke herved overstige den pension, der ville være opnået, hvis tjenestemanden ved sin pensionering var ansat i en tjenestemandsstilling på samme løntrin som åremålsstillingen. For åremålsaftaler, der er indgået i perioden 1. april 1997 til 31. marts 2002 gælder: Til den pension, der er fastsat efter stk. 1 og 2 ydes en supplerende pensionsordning på 15,79% af åremålstillægget, jf. Rammeaftale om supplerende pension. Stk. 5. Med virkning for åremålsaftaler, der indgås den 1. april 2002 eller senere, beregnes den supplerende pensionsordning med en procent af åremålstillægget svarende til pensionsprocenten for den parallelle overenskomstgruppe. Den supplerende pensionsordning skal mindst beregnes som 15,79 % af åremålstillægget. For åremålsaftaler, der indgås efter den 1. april 2005, finder Rammeaftale om supplerende pension for tjenestemænd og ansatte med ret til tj enestemandspension anvendelse.. Stk. 6. Eventuel ægtefællepension beregnes på grundlag af pensionen efter stk. 1 og 3.

7 Side 7 Stk. 7. Uanset ansættelsestiden, jf. pensionsregulativets 2, vil en tidligere åremålsansat tjenestemand, der er ansat den 1. januar 2007 eller senere, kunne få udbetalt egenpension fra den første i måneden efter, at den pågældende har nået pensionsudbetalingsalderen jf. Pensionsbeskatningslovens 1a. Tidligere åremålsansatte tjenestemænd, der er ansat før 1. januar 2007, kan som hidtil få udbetalt egenpension fra den 1. i måneden efter det fyldte 60.år. Det er en forudsætning, at fratræden ikke er sket under åremålsansættelsen af en af tjenestemanden tilregnelig årsag. Stk. 8. Pensionsregulativets 6, stk. 6 og stk. 7, finder ikke anvendelse ved udbetaling af pension efter stk.7. Stk. 9. En åremålsansat tjenestemand, der ikke er varigt ansat i en anden tjenestemandsstilling, og som afskediges uansøgt efter 9, stk. 4 og 5, er ikke berettiget til at modtage egenpension, medmindre den pågældende har fået inddraget en pension efter pensionsregulativets 10 i forbindelse med ansættelse i åremålsstillingen. 9. Afskedigelse Åremålsansættelsen ophører uden varsel ved den aftalte periodes udløb. Den åremålsansatte kan afskediges efter ansøgning efter bestemmelserne i tjenestemandsregulativets 25. Uansøgt afsked kan ske på grund af sygdom, strafbart forhold eller tjenesteforseelse. En åremålsansat kan afskediges uansøgt af andre årsager inden for et år efter, at åremålsstillingen er tiltrådt. Afskedigelsen skal meddeles med en måneds varsel og således, at ansættelsesforholdet bringes til ophør senest på årsdagen for tjenestemandens tiltræden af åremålsstillingen. Perioden forlænges med 1 måned for hver påbegyndt 30 dage ud over 60 dage, den åremålsansatte har været fraværende i forbindelse med orlov på grund af værnepligts- eller FN-tjeneste, barsel og/eller adoption. Stk. 5. I andre tilfælde, end de der nævnes i stk. 3, og stk. 4, kan uansøgt afsked i øvrigt kun ske, hvis der indgås aftale om vilkårene for afskedigelsen med den forhandlingsberettigede organisation. Vilkårene kan aftales inden for en økonomisk ramme, der begrænses af åremålsansættelsens udløbsperiode, dog maksimalt svarende til 3 års løn. Stk. 6 Hvis det er aftalt ved åremålsaftalens indgåelse, jf. 2, stk. 2, kan uansøgt afsked i andre tilfælde end de, der er nævnt i stk. 3 og stk. 4 ske med et opsigelsesvarsel på 3 måneder.

8 I forbindelse med afskedigelse efter stk. 6 ydes et fratrædelsesbeløb, der udgør: Side 8 Resterende åremålsperiode efter udløb af opsigelsesvarsel Fratrædelsesbeløb 1 12 måneder Kontraktsopfyldelse inkl. fuldt fratrædelsesbeløb i.h.t. åremålskontrakten måneder 16 måneders løn + 1 måneds måneder 18 måneders løn + 1 måneds måneder 21 måneders løn + 1 måneds måneder 23 måneders løn + 1 måneds Hvis afsked sker i en forlængelsesperiode, gælder ovennævnte regler, idet allerede udbetalt fratrædelsesbeløb fratrækkes, dog maksimalt med et beløb svarende til 1 måneds løn for hvert fuldført. Kapitel 2. Åremålsansættelse af tjenestemænd i Folkeskolen "den lukkede gruppe" (jf. lovbekendtgørelse nr. 487 af 6. maj 2010 om tjenestemænd i folkeskolen) 10. Indholdet i åremålsansættelse Åremålsansættelse er en tidsmæssigt afgrænset tjenestemandsansættelse, der ophører uden yderligere varsel ved åremålsperiodens udløb. 11. Åremålsstillingen Kommunalbestyrelsen beslutter efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation, om en tjenestemandsstilling skal besættes på åremålsvilkår og fastsætter åremålsperiodens længde, jf. 13, stk. 1. Spørgsmålet om, hvorvidt en bestemt funktion skal varetages på åremålsvilkår, vedrører kommunens personalebehov og er derfor som hidtil i henhold til

9 Side 9 tjenestemandsregulativet et forhandlingsspørgsmål. Dette indebærer, at kommunalbestyrelsen skal underrette den forhandlingsberettigede organisation om, at man agter at besætte en bestemt stilling på åremålsvilkår, således at den forhandlingsberettigede organisation kan begære en forhandling herom. Kommunalbestyrelsen er i givet fald forpligtet til at indgå i en sådan forhandling. Forhandlingsretten indebærer ikke, at der skal opnås enighed med organisationen om, hvorvidt en stilling skal besættes på åremålsvilkår eller ej. Åremålstillægget fastsættes ved aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Tjenestemænd i den lukkede gruppe er omfattet af de til enhver tid gældende regler i tjenestemandsloven om tilbagegangsret for åremålsansatte tjenestemænd i staten og vilkårene herfor. Reglerne om tilbagegangsret findes i tjenestemandsloven (lovbekendtgørelse nr. 488 af 6. maj 2010) 12, stk. 4, jf. 33 d. Der henvises til bilag 1 til denne rammeaftale. I forbindelse med åremålsansættelsen aftales stillingskategori og den for tiden gældende grundløn for tilbagegangsstillingen. I tilknytning til åremålsperiodens udløb kan kommunalbestyrelsen uden stillingsopslag og i direkte forlængelse af åremålsansættelsen overføre den åremålsansatte til varig ansættelse i samme stilling. Inden åremålets udløb optages drøftelser med den ansatte om ophør af ansættelsen, forlængelse af åremålsansættelsen, eller overførsel til varig ansættelse. 12. Stillingsopslag Åremålsstillinger skal opslås, og kommunalbestyrelsens beslutning om besættelse på åremål skal fremgå af stillingsopslaget. Genansættelse i en åremålsstilling efter det fastsatte (evt, forlængede) åremåls udløb kan kun ske efter nyt opslag. Genansættelse kan højst ske to gange eller i øvrigt, hvis genansættelsen er begrundet i objektive forhold og under overholdelse af de sædvanlige procedureregler, der gælder i forbindelse med nybesættelse af stillinger.

10 13. Åremålets længde Side 10 Tjenestemænd i "den lukkede gruppe" er omfattet af de til enhver tid gældende regler i Tjenestemandsloven om åremålets længde. Reglerne om åremålets længde findes i lovens 33 c (lovbekendtgørelse nr. 488 af 6. maj 2010). Der henvises til bilag 1 til denne aftale. Åremålsansættelsen er tidsbegrænset til en periode på minimum 3 år og maksimum 6 år. Åremålsansættelsens længde fastsættes af kommunalbestyrelsen inden for denne ramme. Forlængelse af åremålsansættelsen kan ske uden opslag for en periode på maksimalt 3 år. Forlængelse kan foretages i flere tempi, men den samlede varighed kan ikke overstige 3 år, uanset om den oprindelige åremålsansættelse var kortere end 6 år. Forlængelserne behøver ikke være i perioder på hele år. 14. Åremålstillæg Under åremålsansættelsen ydes et tillæg til den løn, der er aftalt for stillingen ved varig ansættelse. Tillægget reguleres efter samme regler som særlige tillæg i Aftale om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæggets størrelse aftales i hvert enkelt tilfælde med den forhandlingsberettigede organisation. Når den åren-tålsansatte efter åremålets udløb er garanteret en tilbagegangsstilling, jf. tjenestemandslovens 12, stk. 4, jf. 33 d i lovbekendtgørelse nr.488 af 6. maj 2010, kan åremålstillægget aftales til indtil 20% af lønnen. I forbindelse med åremålsansættelsen aftales stillingskategori og den for tiden gældende grundløn for tilbagegangsstillingen. I tilfælde, hvor den åremålsansatte har frasagt sig retten til en tilbagegangsstilling, jf. stk. 2, kan åremålstillægget aftales til indtil 30% af lønnen. Bemærkning til stk. 2 og 3: Åremålstillægget beregnes af den til en hver tid gældende grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn. Det beregnes endvidere af evt, særlige tillæg og yderligere tillæg ("topcheftillæg"). Evt. resultadøn indgår ikke i beregningen af åremålstillægget. Funktionsløn i henhold til 2, stk. 1, litra a) og funktionsvederlag i henhold til 3 i Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling indgår i beregningen af åremålstillæg, men ikke i beregningen af fratrædelsesbeløb. Forslag om tillæg uden for retningslinjerne i stk. 2 og 3 skal forelægges KL.

11 Stk. 5 Side 11 Ved genansættelse i en åremålsstilling efter opslag træffes ny aftale om åremålstillæg. 15. Fratrædelsesbelesb m.v. Ved åremålets udløb udbetales et fratrædelsesbeløb. Fratrædelsesbeløbet udgør 3 måneders løn i åremålsstillingen samt yderligere 1 måneds løn for hvert fulde års åremålsansættelse. Ved forlængelse af åremålsaftalen er der mulighed for at aftale, at en del af det samlede fratrædelsesbeløb udbetales. Fratrædelsesbeløb udbetales ikke a) ved ansøgt afsked, b) når der er en tilbagegangsstilling, jf. 11, stk.3, jf. 14 stk. 2 c) når der sker varig ansættelse i åremålsstillingen eller Stk. 5 d) når der sker genansættelse på åremålsvilkår i samme stilling Det i stk. 4 d) nævnte gælder for nyansættelser på åremål, hvor tiltrædelse sker den 1. juni 2015 eller senere. Ved uansøgt afsked gælder særregler efter Særregler om fratrædelsesbeløb m.v. Ved indgåelse af åremålsaftalen kan det aftales, at der ved uansøgt afsked på grund af sygdom som led i fratrædelsesvilkårene skal ydes et fratrædelsesbeløb. Fratrædelsesbeløbet kan ikke overstige det beløb, pågældende ville have været berettiget til efter 16, stk. 2 Ved uansøgt afsked, jf. 18, stk. 5, sidste punktum, inden for de første 14 måneder efter ansættelsen udgør fratrædelsesbeløbet 3 måneders løn forhøjet med en måneds løn for hvert år, åremålsansættelsen var aftalt til at vare.

12 17. Pensionsvilkår Side 12 Når en åremålsansat tjenestemand i "den lukkede gruppe" pensioneres, finder de til enhver tid gældende regler i Tjenestemandspensionsloven om pension til åremålsansatte anvendelse. Reglerne findes i Tjenestemandspensionslovens 16 a, 16 b og 16 c (lovbekendtgørelse nr. 489 af 6. maj 2010). Der henvises til bilag 2 til denne rammeaftale. 18. Afskedigelse Åremålsansættelsen ophører uden varsel ved den aftalte periodes udløb. Den åremålsansatte kan afskediges efter ansøgning efter bestemmelserne i tjeneste mandslovens 27. Uansøgt afsked kan ske på grund af sygdom, strafbart forhold eller tjenesteforseelse, jf. stk. 4. Åremålsansatte tjenestemænd i den lukkede gruppe kan afskediges uansøgt på grund af sygdom med 3 måneders varsel, jf. tjenestemandslovens 28. Afsked kan dog ske med kortere varsel, såfremt den er begrundet i strafbart forhold eller tjenesteforseelse. Stk. 5. En åremålsansat tjenestemand i den lukkede gruppe kan afskediges med 3 måneders varsel af andre årsager end nævnt i stk. 3, jf. 4. Såfremt opsigelse meddeles, så ansættelsesforholdet bringes til ophør senest 14 måneder efter tiltrædelsen af åremålsstillingen finder de i 16, stk. 2, nævnte vilkår anvendelse. Stk. 6. I andre tilfælde end dem, der er nævnt i stk. 3, jf. stk. 4 og stk. 5, sidste punktum, samt tjenestemandslovens 29 kan uansøgt afsked kun ske, hvis der indgås aftale om vilkårene for afskedigelsen med den forhandlingsberettigede organisation. Vilkårene kan aftales inden for en økonomisk ramme, der begrænses af åremålsansættelsens udløbsperiode, dog maksimalt svarende til 3 års løn. Stk. 7 Hvis det er aftalt ved åremålsaftalens indgåelse, jf. 2, stk. 2, kan uansøgt afsked i andre tilfælde end de, der er nævnt i stk. 3-5 samt tjenestemandslovens 29 ske med et opsigelsesvarsel på 3 måneder. I forbindelse med afskedigelse efter stk. 7 ydes et fratrædelsesbeløb, der udgør:

13 Resterende åremålsperiode efter udløb af opsigelsesvarsel Fratrædelsesbeløb Side måneder Kontraktsopfyldelse inkl. fuldt fratrædelsesbeløb i.h.t. åremålskontrakten måneder 16 måneders løn + 1 måneds måneder 18 måneders løn + 1 måneds åremåls år måneder 21 måneders løn + 1 måneds måneder 23 måneders løn + 1 måneds Hvis afsked sker i en forlængelsesperiode, gælder ovennævnte regler, idet allerede udbetalt fratrædelsesbeløb fratrækkes, dog maksimalt med et beløb svarende til 1 måneds løn for hvert fuldført. Kapitel 3. Åremålsansættelse af ikke-tjenestemænd 19. Åremålsstillingen Åremålsansættelse kan ske på overenskomstvilkår efter forhandling med vedkommende forhandlingsberettigede organisation. 20. Åremålsvilkårene Ansættelsesvilkårene følger den overenskomst, der ville være gældende, hvis stillingen ikke var besat på åremål, jf. dog 22, stk. 3 og 4. Hvis stillingen ikke er omfattet af en overenskomst, fastsættes ansættelsesvilkårene efter Funktionærlovens regler. Bestemmelserne i 2, stk. 3 (tilbagegangsstilling), 2, stk. 4 (varig ansættelse i samme stilling), 3 (stillingsopslag), 4 (åremålsansættelsens længde), 5, stk. 1-5

14 Side 14 (åremålstillæg), 6 og 7 (fratrædelsesbeløb m.v.) samt 9, stk. 1 (åremålsansættelsens ophør) finder tilsvarende anvendelse. 21. Pensionsbidrag af åremålstillæg Der indbetales pensionsbidrag, herunder af åremålstillægget, efter de regler, der ville være gældende for stillingen, hvis den var besat uden tidsbegrænsning. Hvis stillingen ikke er omfattet af en overenskomst, fastsættes pensionsbidraget til 15,79 %. 22. Afskedigelse En åremålsansat kan opsige sin stilling efter de regler, der ville være gældende, hvis stillingen var besat uden tidsbegrænsning. Opsigelsesvarslet følger funktionærlovens bestemmelser, jf. FUL 2, stk. 6. Kommunen kan inden åremålets udløb opsige en åremålsansat, hvis det er helbredsmæssigt begrundet, eller hvis den åremålsansatte som følge af strafbart forhold eller anden grov misligholdelse af ansættelsesforholdet er uegnet til at forblive i stillingen. Opsigelsesvarslet følger funktionærlovens bestemmelser, jf. FUL 2, stk. 2 og 3. Det præciseres, at åremålsansatte på ikke-tjenestemandsvilkår ved grov misligholdelse kan bortvises efter de almindelige regler herom uden yderligere lønudbetalinger. Kommunen kan i øvrigt afskedige en åremålsansat af andre årsager inden for et år efter, at åremålsstillingen er tiltrådt. Opsigelsen skal meddeles med en måneds varsel, og således at ansættelsesforholdet bringes til ophør senest på årsdagen for stillingens tiltræden. Perioden forlænges med 1 måned for hver påbegyndt 30 dage ud over 60 dage, den åremålsansatte har været fraværende i forbindelse med orlov på grund af værnepligts- eller FN-tjeneste, barsel og/eller adoption. I andre tilfælde end de, der nævnes i stk. 2 og stk. 3, kan en åremålsansat kun opsiges, hvis der indgås aftale om vilkårene for opsigelsen med den forhandlingsberettigede organisation. Vilkårene kan aftales inden for en økonomisk ramme, der begrænses af åremålsansættelsens udløbsperiode, dog maksimalt svarende til 3 års løn. Stk. 5 Hvis det er aftalt ved åremålsaftalens indgåelse, jf. 2, stk. 2, kan uansøgt afsked i andre tilfælde end de, der er nævnt i stk. 2 og 3 ske med et opsigelsesvarsel efter funktionærlovens bestemmelser, jf. FUL 2, stk. 2 og 3.

15 I forbindelse med afskedigelse efter stk. 5 ydes et fratrædelsesbeløb, der udgør: Side 15 Resterende åremålsperiode efter udløb af opsigelsesvarsel Fratrædelsesbeløb 1 12 måneder Kontraktsopfyldelse inld, fuldt fratrædelsesbeløb i.h.t. åremålskontrakten måneder 16 måneders løn + 1 måneds måneder 18 måneders løn + 1 måneds måneder 21 måneders løn + 1 måneds måneder 23 måneders løn + 1 måneds Hvis afsked sker i en forlængelsesperiode, gælder ovennævnte regler, idet allerede udbetalt fratrædelsesbeløb fratrækkes, dog maksimalt med et beløb svarende til 1 måneds løn for hvert fuldført. Kapitel 4 Ikrafttræden og opsigelse 23. Ikrafttræden Aftalen har virkning fra 1. april 2015, med mindre andet fremgår af de enkelte bestemmelser. Aftalen erstatter Rammeaftale om åremålsansættelse indgået mellem KL og KTO den 18. november 2013 og Rammeaftale om åremålsansættelse indgået mellem KL og Sundhedskartellet den 22. april Opsigelse 5 (åremålstillæg), 6 (fratrædelsesbeløb m.v.), 7 (særregler om fratrædelsesbeløb 9, stk. 4 og stk. 5 (afskedigelse), der er indgået som aftale efter 32, stk.1, i tjenestemandsregulativet og 14, 15, 16 og 18, stk., 5 og 6, der er indgået som aftale med hjemmel i 4 i lovbekendtgørelse nr. 487 af 6. maj 2010 om tjenestemænd i

16 )QC/2015 Side 16 folkeskolen m.v. samt kapitel 3 (åremålsansættelse af ikke-tjenestemænd), kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2018 Opsigelse skal ske skriftligt. København, For KL: For Forhan i.,1sfællesskabet

17 Side 17 Bilag 1 til Rammeaftale om åremålsansættelse Afskrift af udvalgte bestemmelser fra Lov om tjenestemænd (lovbekendtgørelse nr. 488 af 6. maj 2010). 12. Den, der ansættes på åremål, og som i forvejen er tjenestemand, har ved åremålets udløb eller ved ansættelsens ophør af anden ham utilregnelig årsag pligt til at overtage et andet passende arbejdsområde inden eller uden for sit tidligere ansættelsesområde. 28. Tjenestemænd kan afskediges uden ansøgning med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Afsked kan dog ske med kortere varsel, såfremt den er begrundet i, at tjenestemanden som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket til at forblive i stillingen. For tjenestemænd ansat på åremål ophører ansættelsen i øvrigt ved åremålets udløb. 29. Tjenestemænd afskediges fra udgangen af den måned, hvori de opnår den alder, der efter den øvrige lovgivning er foreskrevet som aldersgrænse for vedkommende stilling, eller opnår den alder over 60 år, som er fastsat ved aftale, jf a. Ansættelse som tjenestemand på åremål sker af personer, som 1) allerede er ansat som tjenestemand, 2) er ansat i stillinger, i hvilke ansættelse kan medregnes i pensionsalderen i medfør af tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1 eller 2, eller 3) er fratrådt med ret til aktuel eller opsat pension fra stillinger som nævnt i nr. 1 og 2. Ansættelse på åremål af andre end de i stk. 1 nævnte kan ske på tilsvarende vilkår som tjenestemænd. Bestemmelserne om kongelig udnævnelse og reglerne i lov om tjenestemandspension finder dog ikke anvendelse. 33 c. Åremålsansættelse sker for et tidsrum af 3-6 år. Åremålsansættelsen kan forlænges med indtil i alt 3 år. Genansættelse efter fornyet opslag kan ske højst to gange eller i øvrigt, hvis genansættelsen er begrundet i objektive forhold. 33 d. Placering af en varigt ansat tjenestemand, som efter en åremålsansættelses udløb eller ophør af anden årsag, der ikke kan tilregnes den pågældende, genindtræder i varig ansættelse, sker på vilkår, der fastsættes ved aftale i henhold til 45.

18 Side 18 Bilag 2 til Rammeaftale om åremålsansættelse Afskrift af udvalgte bestemmelser fra Lov om tjenestemandspension (lovbekendtgørelse nr. 489 af 6. maj 2010) 16 a. Pensionen til tjenestemænd på åremål, jf. 33 a, stk. 1, i Lov om tjenestemænd, fastsættes med udgangspunkt i den pågældendes pensionsmæssige placering under den seneste varige ansættelse inden pensioneringstidspunktet. Ved beregning af pensionen medregnes åremålsansættelsen i pensionsalderen. Til den i henhold til stk. 1 og 2 fastsatte pension ydes et tillæg, der for hvert fastsættes til 2,7 pct. af højeste pension ved pensionering fra åremålsansættelsen. Den samlede pension kan dog ikke overstige den pension, der ville være opnået ved pensionering fra åremålsansættelsen. Pensionstillæg efter stk. 3 indgår i det beløb, hvoraf eventuel ægtefællepension beregnes. 16 b. Uanset ansættelsestiden, jf. 2, kan en tidligere åremålsansat tjenestemand som nævnt i 33 a, stk. 1, i lov om tjenestemænd få udbetalt egenpension fra den 1. i måneden efter at den pågældende har nået efterlønsalderen jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., medmindre den pågældende er fratrådt under åremålsansættelsen. Dette gælder dog ikke for personer, der er omfattet af 16 c, stk. 2. Finansministeren kan tillade, at egenpension udbetales den pågældende har nået efterlønsalderen jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., hvis den berettigede bliver erhverwsudygtig af helbredsmæssige årsager, eller hvis forholdene i øvrigt taler derfor. Bestemmelsen i 6, stk. 6, finder ikke anvendelse ved udbetaling af pension efter stk. 1 og c. Reglerne i denne lov finder ikke anvendelse for personer omfattet af 33 a, stk. 2, i lov om tjenestemænd Finansministeren træffer efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemmelse om anden pensionsordning for det pågældende ansættelsesforhold. Finansministeren kan bestemme, at en person som nævnt i 5 33 a, stk. 1, i lov om tjenestemænd henføres til stk. 1, hvis særlige konkrete omstændigheder taler derfor.

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1 Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet KL Lærernes Centralorganisation 50.81 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Ansættelsesform... 5 3. Løn... 6 4. Grundløn...

Læs mere

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.13 3/2014 Side 1

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.13 3/2014 Side 1 Overenskomst for dagplejere KL FOA- Fag og Arbejde 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 Kapitel 2. Ansættelsesvilkår... 4 2. Ansættelsesformer... 4 3. Ansættelsen

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontraktansættelse af chefer i staten

Kontraktansættelse af chefer i staten Cirkulære af 2. november 2012 Modst.nr. 033-12 J.nr. 10-331-45 PKAT nr. se nedenfor Cirkulære om rammeaftale om Kontraktansættelse af chefer i staten 2011 PKAT nr. for kontraktansatte skal være den samme,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2012 (Som aftalt mellem parterne den 17. april 2012 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2012) Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre

Overenskomst for lærere ved sprogcentre Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 1. Personafgrænsning ø.. øøøøøøøøøøø øøø e ø ee 4 øø øø 44 øøøø 4 ø 44 Kapitel

Læs mere

Overenskomst for dagplejere

Overenskomst for dagplejere Overenskomst for dagplejere Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1. Overenskomstens område...

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

5.41.61 6.41.61 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente,

5.41.61 6.41.61 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende m.fl. KL Serviceforbundet Indholdsfortegnelse Side 5.41.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension. 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1 Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 0.0.0.0 O.08 8. januar 2008 Side 1 0.0.0.0 O.08 8. januar

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2008 Cirkulære af 1. oktober 2008 Perst. nr. 061-08 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 69, 71, 84, 85, 86, 89, 106, 108, 509, 553, 564,

Læs mere