Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet"

Transkript

1 Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks Aalborg Telefon: Dato: 27. oktober 2014 Sagsnr.: Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Oversigt (indhold) Kapitel 1. Hjemsted og formål mv Kapitel 2. Bestyrelsen... 2 Kapitel 3. Ledelse... 4 Videnskabelig ledelse... 4 Rektor og prorektor... 4 Dekan og prodekan... 5 Statens Byggeforskningsinstituts direktør... 5 Institutleder... 6 Studieleder... 6 Ph.d.-studieleder (ph.d.-skoleleder)... 7 Administrativ ledelse... 7 Universitetsdirektør... 7 Kapitel 4. Organisation og administration... 8 Akademisk råd... 8 Institutråd... 9 Studieråd... 9 Studienævn Ph.d.-udvalg Aftagerpaneler Kapitel 5. Valg Kapitel 6. Regnskab og revision Kapitel 7. Vedtægtsændringer og ikrafttrædelse I medfør af 13, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: 1

2 Kapitel 1. Hjemsted og formål mv. 1. Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren. Stk. 2. Universitetets hjemsted og værneting er Aalborg Kommune. 2. Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret videregående uddannelse indtil højeste internationale niveau. Universitetet kan med grundlag i sin forskning udføre opgaver for en minister efter aftale med denne. Stk. 2. Aalborg Universitet skal ud fra et globalt perspektiv og inden for universitetets fagområder samarbejde nationalt og internationalt og gennem sine uddannelser og forskning tilvejebringe og formidle ny viden og skabe resultater, der kan fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central videns- og kulturbærende institution udveksle viden med og bidrage til kompetenceudviklingen i det omgivende samfund og medvirke til at fremme en fri og saglig offentlig debat. Stk. 3. Aalborg Universitet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og sikre høj videnskabsetisk standard og skal tillige formidle kendskabet til videnskabens metoder og resultater samt tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Kapitel 2. Bestyrelsen 3. Bestyrelsen sammensættes af 11 medlemmer, hvoraf 6 (eksterne) medlemmer udpeges i overensstemmelse med stk. 3-6, og 5 (interne) medlemmer vælges i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2 og kapitel 5. Stk. 2. De interne medlemmer vælges henholdsvis af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:2. Bestyrelsen kan forud for udskrivning af valg beslutte, at der ikke kan vælges mere end en repræsentant for det videnskabelige personale fra hvert videnskabeligt hovedområde, i hvilken forbindelse to eller flere hovedområder efter bestyrelsens nærmere bestemmelse kan anses for værende samme hovedområde. Medlemmerne vælges for en periode på 4 år, dog således at repræsentanter for de studerende har en valgperiode på 2 år med forskudt valg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan, jf. kapitel 5, fastsætte nærmere regler om supplering. Stk. 3. Medmindre der er tale om forlængelse af et eksternt medlems funktionsperiode, jf. stk. 6, offentliggør bestyrelsen ledige, eksterne mandater i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af, hvilke kvalifikationer kandidater skal opfylde, samt en frist, inden for hvilken forslag til kandidater skal være universitetet i hænde. I forbindelse med fastlæggelsen af kvalifikationskriterierne sikres det, at bestyrelsens sammensætning afspejler universitetets samlede opgaver, og at de eksterne medlemmer tilsammen har indsigt i forhold vedrørende forskning, uddannelse, vidensformidling og vidensudveksling samt erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Det sikres desuden, at de eksterne medlemmer kommer fra forskellige sektorer, at der i bestyrelsen er en afbalanceret repræsentation i forhold til dels regionale og nationale aktiviteter og dels køn, samt at udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser. Stk. 4. Indstillinger om udpegning af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer afgives af bestyrelsen som indstillingsorgan. Enhver person kan til dette organ indgive begrundede forslag til kvalificerede kandidater bilagt kandidaternes cv og kontaktinformationer. De indkomne forslag vurderes af bestyrelsen under iagttagelse af fuld diskretion og fortrolighed, hvorefter der for hvert ledigt mandat indstilles en kvalificeret kandidat til det i stk. 5 nævnte organs godkendelse. 2

3 Stk. 5. Udpegning af eksterne medlemmer foretages af et stående udvalg betegnet udpegningsorganet, der nedsættes i overensstemmelse med stk. 6, og som afviser eller godkender indstillede kandidater. De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år. Der kan ske genudpegning, dog kan ingen være medlem af bestyrelsen i mere end 8 år. Udtræder et medlem, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for den resterende periode, jf. proceduren i stk. 4 og 5. Medfører genudpegning, at et medlems funktionsperiode forlænges uden afbrydelse, kan genudpegningen foretages uden forudgående offentliggørelse af kriterier og anmodning om forslag om kvalificerede kandidater. Stk. 6. Udpegningsorganet nedsættes med i alt tre medlemmer. Udover formanden for universitetets bestyrelse består organet af to medlemmer udpeget af bestyrelserne for henholdsvis the European Consortium of Innovative Universities og universitetets alumneforening. Udpegningen sker for en funktionsperiode på 4 år, med mulighed for genudpegning i yderligere 4 år. Ansatte og studerende ved universitetet kan hverken udpeges som eller deltage i udpegningen af medlemmer af organet. 4. Bestyrelsen vælger med simpelt flertal en formand blandt de eksterne medlemmer. Stk. 2. Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke. Bestyrelsens møder og materiale hertil er således offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, herunder især af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden. Øvrige bestemmelser herom fastsættes i bestyrelsens forretningsorden. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden. 5. Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Stk. 2. Bestyrelsen er over for ministeren ansvarlig for universitetets virksomhed, herunder forvaltningen af universitetets samlede ressourcer, og indgår en udviklingskontrakt med ministeren om universitetets virksomhed med mål for de aktiviteter og indsatser, der tillægges særlig vægt. Stk. 3. Bestyrelsen indgår en rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier. Stk. 4. Bestyrelsen ansætter rektor, prorektor(er) samt universitetsdirektør, jf. kapitel 3. Stk. 5. Bestyrelsen lægger rammerne for samspillet mellem bestyrelsen og rektor. Rektor stiller administrativ bistand til rådighed for bestyrelsen. Stk. 6. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne herfor, og underskriver årsregnskabet. Stk. 7. Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen godkender dispositioner om køb, salg og belåning af fast ejendom. Stk. 8. Bestyrelsen nedsætter, jf. kapitel 4, en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut og godkender vedtægt for denne. Stk. 9. Bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger. 3

4 Kapitel 3. Ledelse 6. Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Studerende og medarbejdere inddrages i væsentlige beslutninger i overensstemmelse med bestemmelserne herom i kapitel 4. Stk. 2. Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), lederne af universitetets hovedområder samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse. Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer. 7. Et ansættelsesudvalg nedsat efter bestemmelser i nærværende kapitel har til opgave samlet at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Medmindre andet fremgår, nedsættes udvalget med repræsentation af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende. Stk. 2. Videnskabelige ledere skal være anerkendte forskere, hvorfor det kræves, at en ansøger til en stilling som videnskabelig leder er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau og gennem en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning. Er en ansøger ikke tidligere af et sagkyndigt udvalg blevet bedømt som kvalificeret til en stilling på tilstrækkeligt niveau, nedsætter den ansættende enhed et udvalg til at bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker. Udvalget skal nedsættes på en sådan måde, at det besidder samme kompetencer som et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Videnskabelig ledelse Rektor og prorektor 8. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor samt en eller flere prorektorer. Ansættelse sker efter offentligt opslag og for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Afskedigelse kan ske efter gældende regler, dog for så vidt angår afskedigelse af prorektor(er) alene efter indstilling fra rektor. Stk. 2. Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg, jf. 7, stk. 1, med bestyrelsesformanden eller et andet eksternt bestyrelsesmedlem som formand. Ansættelsesudvalget indstiller indtil tre kvalificerede kandidater til stillingen. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der skal ansættes. Stk. 3. Ansættelse af prorektor(er) sker efter indstilling fra rektor, som til vurdering af ansøgerne nedsætter et ansættelsesudvalg, jf. 7, stk. 1, med rektor som formand. Rektor indstiller en kvalificeret ansøger til bestyrelsens beslutning. Stk. 4. Rektor og prorektor(er) skal hver især være anerkendte forskere, jf. 7, stk. 2, inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor og prorektor(er) skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund. Stk. 5. Prorektor er rektors stedfortræder. Ansættes mere end en prorektor, udpeger rektor en af dem som stedfortræder. 9. Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet. Rektor godkender alle eksterne samarbejder, der forpligter universitetet, jf. dog 5, stk. 3, tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. 5, stk. 7, og træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved lov, vedtægt eller delegationsinstruks er henlagt til andre. 4

5 Stk. 2. Rektor ansætter en dekan for hvert videnskabeligt hovedområde samt en direktør for Statens Byggeforskningsinstitut. Stk. 3. Rektor fastlægger retningslinjer for universitetets daglige ledelse og fastlægger ledelseskompetence i delegationserklæringer. Stk. 4. Rektor udarbejder forslag til bestyrelsen til retningslinjer for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling og fastsætter universitetets interne organisation inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat. Stk. 5. Rektor indstiller universitetets budget til bestyrelsens godkendelse og underskriver årsrapporten. Stk. 6. Rektor nedsætter et akademisk råd for hvert videnskabeligt hovedområde samt for Statens Byggeforskningsinstitut. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage dettes opgaver. Stk. 7. Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende. Stk. 8. Rektor nedsætter meritankenævn. Stk. 9. Rektor fastsætter regler for udpegning af ph.d.-vejledere. Dekan og prodekan 10. For hvert videnskabeligt hovedområde ansætter rektor en dekan efter offentligt opslag og for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. 7, stk. 1, med rektor som formand. Rektor kan bringe dekanens ansættelse til ophør efter gældende regler. Stk. 2. Dekanen kan udpege og afsætte en eller flere prodekaner, som skal godkendes af rektor, og som efter nærmere aftale med dekanen bistår denne med ledelsen af hovedområdet. Stk. 3. Dekanen og prodekanerne skal hver især være anerkendte forskere, jf. 7 stk. 2, inden for et af hovedområdets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund. 11. Dekanen varetager ledelsen af hovedområdet, sikrer sammenhængen mellem hovedområdets forskning, uddannelse og myndighedsopgaver og sikrer kvaliteten og den strategiske udvikling heraf, herunder på tværs af områder. Stk. 2. Dekanen opretter efter delegation fra rektor en ph.d.-skole for det videnskabelige hovedområde. Dekanerne og Statens Byggeforskningsinstituts direktør kan aftale, at en ph.d.-skole skal omfatte flere videnskabelige hovedområder og faglige enheder. Rektor kan efter indstilling fra dekanen godkende, at der oprettes mere end en ph.d.-skole under hovedområdet, hvis skolen ellers vil omfatte flere end 200 ph.d.-studerende. Stk. 3. Dekanen opretter og nedlægger efter delegation fra rektor studienævn og ph.d.-udvalg. Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og studienævn eller overtage disses opgaver. Stk. 4. Dekanen ansætter en institutleder ved hvert af fakultetets institutter, udpeger studieledere og ph.d.- studieledere (ph.d.-skoleledere), godkender formand og næstformand for studienævn og udpeger formand og næstformand for ph.d.-udvalg. Stk. 5. Dekanen godkender studieordninger efter forslag fra studienævnene. Stk. 6. Dekanen følger op på evalueringer af uddannelser og ph.d.-skolernes aktiviteter. Statens Byggeforskningsinstituts direktør 12. Statens Byggeforskningsinstitut varetager opgaver på såvel hovedområde- som institutniveau og ledes af en direktør, der ansættes af rektor efter offentligt opslag. Til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansæt 5

6 telsesudvalg, jf. 7, stk. 1, med rektor som formand og med repræsentation af en dekan samt instituttets styregruppe, medarbejdere og ledelse. Rektor kan bringe direktørens ansættelse til ophør efter gældende regler. Stk. 2. Direktøren skal være en anerkendt forsker, jf. 7, stk. 2, inden for et af instituttets fagområder og skal desuden have erfaring med og indsigt i ledelse og løsning af myndighedsopgaver. 13. Direktøren varetager ledelsen af Statens Byggeforskningsinstitut og sikrer sammenhæng i og kvalitet af instituttets opgaver. Direktøren har ansvaret for at sikre kvalitetsudviklingen af instituttets opgaver og skal sikre, at instituttets medarbejdere bidrager til uddannelse efter nærmere aftale med studieledere, ph.d.-studieledere og dekaner. Stk. 2. En faglig enhed på Statens Byggeforskningsinstitut ledes af en sektorchef, som varetager den faglige enheds daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver, og følger op på evalueringer af enhedens opgaver. Stk. 3. Direktøren ansætter sektorchefer efter offentligt opslag. Til vurdering af ansøgerne nedsætter direktøren et ansættelsesudvalg, jf. 7, stk. 1, med direktøren som formand og med repræsentation fra sektorchefgruppen, det videnskabelige personale og det teknisk-administrative personale. En sektorchef skal være en anerkendt forsker, jf. 7, stk. 2, og skal desuden have erfaring med og indsigt i ledelse og løsning af myndighedsopgaver. Direktøren kan bringe en sektorchefs ansættelse til ophør efter gældende regler. Institutleder 14. For hvert af hovedområdets institutter ansætter dekanen en institutleder efter offentligt opslag og for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Til vurdering af ansøgerne nedsætter dekanen et ansættelsesudvalg, jf. 7, stk. 1, med dekanen som formand. Dekanen kan bringe institutlederens ansættelse til ophør efter gældende regler. Stk. 2. Institutlederen skal være en anerkendt forsker, jf. 7, stk. 2, med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring. 15. Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse og administration, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Stk. 2. Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Det videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed. Stk. 3. Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning, sikrer, at instituttet kan levere forskningsbaseret undervisning til relevante uddannelser, og følger i samarbejde med studienævn og studieleder op på evaluering af uddannelse og undervisning inden for de områder, hvor instituttet leverer undervisning. Studieleder 16. Dekanen udpeger og afsætter en studieleder for hver skole, jf. 22, stk. 4, efter indstilling fra de berørte studienævn. Hvor flere studienævn indgår i en skole, indstilles en eller flere studieledere, der kan varetage hvervet som studieleder for alle studienævn under skolen. Dekanen kan afvise kandidater, som ikke har de nødvendige kvalifikationer for at varetage hvervet som studieleder, kan foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan i forbindelse med udpegning af en studieleder se bort fra indstillingen fra enkelte studienævn. 6

7 Stk. 2. Studielederen skal være en anerkendt forsker, jf. 7, stk. 2, med indsigt i de berørte studienævns faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring. Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke samtidig være medlem af et eller flere af disse. 17. Studielederen har ansvar for og varetager følgende opgaver: 1) Udvikling og implementering af politikker og strategier for skolen, jf. dog stk. 3 og 28, stk. 1, nr. 3. 2) Sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af studieordninger samt forberedelse af studienævnenes sager. 3) Indstilling af budget for skolen og dens studienævn til dekanen. 4) Koordination af skolens udadrettede aktiviteter. 5) Koordination af skolens kvalitetssikringsaktiviteter. 6) Varetagelse af tværgående opgaver efter dekanens nærmere bestemmelse. Stk. 2. Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende. Stk. 3. Studielederen forestår i samarbejde med de berørte studienævn planlægningen og den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Stk. 4. Studielederen skal sammen med relevante institutledere og studienævn følge op på evaluering af uddannelse og undervisning. Stk. 5. Studielederen har ansvar for, at skolens uddannelser er omfattet af et eller flere aftagerpaneler, jf. 30. Ph.d.-studieleder (ph.d.-skoleleder) 18. Dekanen udpeger og afsætter en ph.d.-studieleder for hver ph.d.-skole. Stk. 2. Ph.d.-studielederen skal være en anerkendt forsker, jf. 7, stk. 2, og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse samt indsigt i ledelse. 19. Ph.d.-studielederen udpeger ph.d.-vejledere og godkender ph.d.-studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget. Stk. 2. Ph.d.-studielederen forestår med inddragelse af ph.d.-udvalget såvel planlægning af skolens uddannelsesaktiviteter som løbende evalueringer af skolens aktiviteter og afgiver indstilling til dekanen om opfølgning på evalueringer. Administrativ ledelse Universitetsdirektør 20. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Stillingen opslås offentligt, og til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. 7, stk. 1, med rektor som formand og med repræsentation af medarbejdere og ledelse fra enheder under universitetsdirektøren samt en dekan. Bestyrelsen kan bringe universitetsdirektørens ansættelse til ophør efter indstilling fra rektor og efter gældende regler. Stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren. 7

8 Kapitel 4. Organisation og administration 22. Aalborg Universitets forskning, undervisning og uddannelse organiseres i hovedområder/fakulteter, institutter, skoler og studienævn samt ph.d.-skoler og ph.d.-udvalg. Retningslinjer og rammer for universitetets organisation fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Stk. 2. Hovedområder, fakulteter og institutter oprettes og nedlægges af bestyrelsen. Stk. 3. For Statens Byggeforskningsinstitut nedsætter bestyrelsen en styregruppe, som har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Bestyrelsen godkender en vedtægt for styregruppen. Stk. 4. Studienævn for fagligt beslægtede uddannelser organiseres i skoler, som godkendes af rektor efter indstilling fra dekanen. Hver skole ledes af en studieleder. Stk. 5. Rektor kan i øvrigt, inden for universitetslovens rammer, oprette centre til varetagelse af midlertidige opgaver på tværs af den eksisterende organisation. Akademisk råd 23. For hvert videnskabeligt hovedområde nedsætter rektor et akademisk råd bestående af 15 eller 8 medlemmer. Dekanen er født medlem af rådet, mens de resterende medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, samt af og blandt de studerende i forholdet 5:2. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen, jf. nærmere kapitel 5. Stk. 2. For Statens Byggeforskningsinstitut nedsætter rektor et akademisk råd bestående af 5 medlemmer. Direktøren er født medlem af rådet, mens de resterende medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen. Stk. 3. Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor, dog således at rådet med simpelt flertal vælger en formand blandt sin midte, og således at rådet indkalder to eller flere repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatører i møderne. 24. De akademiske råd for de videnskabelige hovedområder har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard og har herunder til opgave: 1) at godkende strategiplan for hovedområdet efter indstilling fra dekanen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på institutionsniveau, 2) at udtale sig om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling, 3) at drøfte og indstille budget for hovedområdet til dekanen, herunder i forhold til stillingsallokeringer, 4) at nedsætte sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger, 5) at tildele ph.d.- og doktorgrader, 6) at fastlægge retningslinjer til fremme af en god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed, 7) at afgive udtalelser vedrørende den fysiske udbygning, 8) at arbejde for diversitet og ligebehandling i forskning og undervisning samt 9) at rådgive dekanen i spørgsmål om kvalitetssikring af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser ved hovedområdet. Stk. 2. Det akademiske råd for Statens Byggeforskningsinstitut har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard og har herunder til opgave 8

9 1) at drøfte og udtale sig om hovedområdets strategiplan, centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder, planer for vidensudveksling og myndighedsrådgivning, 2) at drøfte og udtale sig om budget for hovedområdet, 3) at nedsætte sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger, 4) at fastlægge retningslinjer til fremme af en god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed, 5) at afgive udtalelser vedrørende den fysiske udbygning samt 6) at arbejde for diversitet og ligebehandling i forskning og undervisning. Stk. 3. Akademisk råd kan udtale sig om alle akademiske forhold af betydning for hovedområdets eller den faglige enheds virksomhed og har pligt til at drøfte akademiske forhold, som rektor, direktøren eller dekanen forelægger. Akademisk råd kan drøfte, hvorvidt forskningsfriheden generelt eller konkret respekteres under hovedområdet, og kan afgive udtalelse herom. Institutråd 25. Institutlederen nedsætter et institutråd, som har til opgave: 1) at godkende strategiplan for instituttet efter indstilling fra institutlederen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på hovedområdeniveau, 2) at drøfte og indstille budget for instituttet til institutlederen, herunder i forhold til prioritering af stillinger, 3) at kvalitetssikre og -udvikle studiemiljøet, 4) at drøfte lokalefordeling samt 5) at drøfte og indstille principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger. Stk. 2. Institutrådet består af et af institutlederen fastsat antal medlemmer, dog ikke over 13. Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. De øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen. Stk. 3. Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standard-forretningsorden, der fastsættes af rektor. Studieråd 26. For hver skole, jf. 22, stk. 4, nedsættes et rådgivende organ betegnet studieråd sammensat af studielederen samt formænd og næstformænd for de studienævn, der hører under den pågældende skole. Studielederen er formand for studierådet. Stk. 2. Studierådet har til opgave: 1) at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævn, 2) at udtale sig til studielederen om skolens strategiske udvikling, 3) at udtale sig til studielederen om den interne fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf samt 4) at rådgive studielederen på centrale områder inden for skolen. Stk. 3. Studierådet kan udtale sig om alle forhold af væsentlig betydning for skolens virksomhed og har pligt til at drøfte forhold, som studielederen forelægger. Stk. 4. Studierådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor. 9

10 Studienævn 27. Dekanen opretter og nedlægger studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele, og som sekretariatsbetjenes af skolen, jf. 22, stk. 4. Stk. 2. Et studienævn består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 4 og ikke over 12. Medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og af og blandt de studerende i forholdet 1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen. Stk. 3. Studienævnet vælger af sin midte med simpelt flertal en formand blandt det videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende, som begge skal godkendes af dekanen. Formanden leder studienævnets møder, som studielederen kan deltage i som observatør, hvis vedkommende ikke selv er medlem af studienævnet. Studienævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor. 28. Studienævnet har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og undervisning, herunder: 1) at kvalitetssikre og -udvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder, 2) at udarbejde forslag til studieordninger og ændringer heri, 3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen, herunder rekvirering af undervisning inden for studienævnets område i relevante institutter, 4) at godkende ansøgninger om merit og om dispensationer, 5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller dekanen forelægger, samt 6) at følge op på evaluering af klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder. Stk. 2. Studienævnet afgiver indstilling om studieleder i overensstemmelse med 16. Ph.d.-udvalg 29. For hver ph.d.-skole opretter dekanen et ph.d.-udvalg. Et ph.d.-udvalg består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 6 og ikke over 14. To af medlemmerne vælges af og blandt de ph.d.- studerende, mens de øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de ph.d.-studerende vælges for 1 år ad gangen. Stk. 2. Ph.d.-udvalget har til opgave 1) at indstille en formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og en næstformand blandt ph.d.-udvalgets studerende til dekanens godkendelse, 2) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen, 3) at godkende ph.d.-kurser, 4) at udarbejde forslag om interne retningslinjer for ph.d.-skolen, herunder om ph.d.-vejledning, til ph.d.- studielederen, 5) at udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning til ph.d.-studielederen, 6) at godkende ansøgninger om merit og dispensation samt 7) at udtale sig inden for sit område om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og -vejledning, som dekanen forelægger. Stk. 3. Ph.d.-udvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor. 10

11 Aftagerpaneler 30. For hver skole nedsætter studielederen, jf. 17, stk. 5, et eller flere aftagerpaneler efter høring af de berørte studienævn. Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Stk. 2. Studielederen sikrer dialog med aftagerpanelet om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Stk. 3. Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger. Kapitel 5. Valg 31. Bestyrelsen fastsætter, jf. dog stk. 2 og 3, nærmere regler om udskrivning, afvikling og opgørelse af valg, herunder om udøvelse af valgret, om supplering af valgte medlemmer af universitetets styrende organer, om indtrædelsestidspunkter samt om anvendelse af repræsentationsområdeopdeling ved valg til akademiske råd, institutudvalg, studienævn og ph.d.-udvalg. Stk. 2. Ordinære valg udskrives og afvikles således, at de valgte kan indtræde i mandaterne den efterfølgende 1. februar. Stk. 3. Valgformen er for alle valg forholdstalsvalg, dog således at valgformen ved valg til bestyrelsen for det videnskabelige personale er flertalsvalg med simpelt flertal. Stk. 4. Bestyrelsen kan vedtage særlige regler om valg for studienævn, der alene udbyder masteruddannelser, jf. dog 5, stk. 9. Kapitel 6. Regnskab og revision 32. Universitetets regnskabsår er finansåret. Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og rektor. 33. Regnskabet revideres af rigsrevisor. Stk. 2. Bestyrelsen antager en statsautoriseret institutionsrevisor til løbende gennemgang og kontrol af regnskaberne og til rådgivning og vejledning af bestyrelsen og den daglige ledelse i økonomiske og andre spørgsmål. Rigsrevisionen og ministeren underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift. Kapitel 7. Vedtægtsændringer og ikrafttrædelse 34. Bestyrelsen udarbejder efter høring på universitetet vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer heri, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren. Stk. 2. Denne vedtægt træder i kraft ved ministerens godkendelse. 11

12 Godkendt af bestyrelsen for Aalborg Universitet den 27. oktober 2014 Lars Bonderup Bjørn Formand for bestyrelsen Godkendt af uddannelses- og forskningsministeren den Sofie Carsten Nielsen 12

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 05.12.2016 Sagsnr.: 2016-002-00002 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 58, 6. december 2011 Pkt. 4. Bilag 1. Vedtægt for Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 58, 6. december 2011 Pkt. 4. Bilag 1. Vedtægt for Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 58, 6. december 2011 Pkt. 4. Bilag 1. Vedtægt for Københavns Universitet I medfør af 13, stk. 1 i bekendtgørelse af lov nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven)

Læs mere

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet I henhold til 10 stk. 6 i lov nr. 403 af 28 maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende: Almindelig bestemmelse 1. Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

OBS. Mødet indledes med frokost i kantinen på Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø fra

OBS. Mødet indledes med frokost i kantinen på Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 01-02-2016 Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen Indkaldelse til møde 2016-1 i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 10. februar

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS)

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Marts 2012 1 I medfør af 13, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011, fastsættes:

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 14. august 2007 EM 2007/37 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx.x om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

11. september 2012 Ref.: AKS J.nr.:

11. september 2012 Ref.: AKS J.nr.: Til akademisk råds medlemmer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Generelt I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet har rektor fastsat en standardforretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København

Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København Bilag 6 Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København Den 1. juli 2003 overgår IT-højskolen i København fra at være et frifakultet med Handelshøjskolen i København som værtsinstitution til

Læs mere

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Marselisborg Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Århus Kommune, Region Midtjylland

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægt for Virum Gymnasium

Vedtægt for Virum Gymnasium Vedtægt for Virum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Virum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Hovedstadsregionen

Læs mere

Ledelsen af DTU skal baseres på medinddragelse og medbestemmelse af medarbejdere og studerende samt på input fra det omgivende samfund.

Ledelsen af DTU skal baseres på medinddragelse og medbestemmelse af medarbejdere og studerende samt på input fra det omgivende samfund. Udkast til vedtægt for Den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Universitet. Disse vedtægter er fastsat i medfør af 13, stk. 1, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vordingborg Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Vordingborg Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Skive Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Skive Kommune, region Midtjylland

Læs mere

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4.

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4. Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vestjysk Gymnasium Tarm, Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf er en selvejende

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Aarhus er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aarhus Kommune i Region

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd M Ø D E I N D K A L D E L S E O P D A T E R E T V E R S I O N 25. OKTOBER 2016 Forum Akademisk Råd LEDELSE

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

REKTORKOLLEGIET The Danish Rectors Conference

REKTORKOLLEGIET The Danish Rectors Conference REKTORKOLLEGIET The Danish Rectors Conference 1 J.nr. 2003-2000-8 17. januar 2003 Fra udkast til lovforslag I nedenstående skema er de ændringer, der er sket på vejen fra udkastet til det fremsatte lovforslag,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet

Proces for udpegning af to nye eksterne medlemmer af KU s bestyrelse med indtræden pr. 16. september 2017 Sagsbehandler Rektorsekretariatet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 13. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 24. NOVEMBER 2016 Vedr. Proces for udpegning af

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2002 2 Cirkulære om aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Læs mere

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardforretningsorden for kollegiale organer Rektorsekretariatet Dokument dato: 30/5 2005 Dokumentansvarlig: Bettina Thomsen/ Signe Hernvig Senest revideret: 30/5 2005 Senest revideret af: Anne Tonboe Dato for næste revision: Medio 2018 Godkendt

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING

DESIGNSKOLEN KOLDING 20. 06. 2006 Vedtægter for den selvejende institution DESIGNSKOLEN KOLDING Navn og hjemsted 1 Designskolen Kolding er en selvejende institution under Kulturministriet. Institutionen har hjemsted i Kolding

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet:

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet: Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for universitetets

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger.

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger. Vedtægt for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Social- og Sundhedsskolen Esbjerg er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Sjælland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Sjælland. Vedtægt for Professionshøjskolen Absalon Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen Absalon er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Sorø Kommune

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Næstved Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med lernsted i Næstved Kommune, Region

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2005 Cirkulære af 3. maj 2005 Perst. nr. 018-05 PKAT nr. J.nr. 05-610-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Statskundskabsstuderende i Odense

Vedtægter for Foreningen af Statskundskabsstuderende i Odense Vedtægter for Foreningen af Statskundskabsstuderende i Odense 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er: Statskundskabsstuderende i Odense (i det følgende benævnt SIO). 1.2 Foreningens adresse er: SIO,

Læs mere

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING Rektorsekretariatet Dokument dato: 29.06.2017 Dokumentansvarlig: Signe Hernvig Senest revideret: 29.06.2017 Senest revideret af: Signe Hernvig Dato for næste revision: Godkendt dato: 28.06.2017 Godkendt

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Odense den 12.3.2014 Vedtægt for Mulernes Legatskole Kapitel

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Vedtægt for Nakskov Gymnasium og HF

Vedtægt for Nakskov Gymnasium og HF Vedtægt for Nakskov Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nakskov Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lolland Kommune, Region

Læs mere

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»juridisk Alumneforening Syddansk Universitet«. Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Juridisk Institut,

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 020-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen DM sagsnr Videnskabsministeriet 9. december 2010

Universitets- og Bygningsstyrelsen DM sagsnr Videnskabsministeriet 9. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen DM sagsnr. 10-8769 Videnskabsministeriet 9. december 2010 att. Helga Øregaard Dam heo@ubst.dk / ubst@ubst.dk Vedr. høring om ændring af Universitetsloven sagsnr. 10-088435

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. INUILI er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige institutionsbeføjelse,

Læs mere

Medlemstal, konstitution m.v.

Medlemstal, konstitution m.v. Forretningsorden for Studienævnet ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til Universitetsloven og Københavns Universitets

Læs mere