Arbejdsmarkedets Ankenævn Årsberetning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedets Ankenævn Årsberetning 2007"

Transkript

1 Arbejdsmarkedets Ankenævn Årsberetning 2007

2 Arbejdsmarkedets Ankenævn Årsberetning

3 Indhold: Indhold: Forord Præsentation af Arbejdsmarkedets Ankenævn Artikel: Prøvelse af ankenævnets afgørelser Retssager Ombudsmandssager Fakta om Arbejdsmarkedets Ankenævn Formål og kompetence Sagsbehandling og afgørelse Klagefrister Gebyrer Medlemmer pr. 31. december 2007: Personale pr. 31. december 2007: Statistik Nyhedsbreve Bekendtgørelse af forretningsorden for Arbejdsmarkedets Ankenævn Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Ankenævns behandling af sager efter lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet og om størrelsen af en godtgørelse for manglende overholdelse af oplysningspligten Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Ankenævns behandling af sager efter ferieloven B I L A G til årsberetningen Nyhedsbreve nr. 1 4 for Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v Sag nr Afvisning klagefrist Sag nr Manglende tilmelding til AF medlemmets brev til henholdsvis AF og a-kassen ikke kommet frem. 48 Sag nr Manglende rådighed, udlandsophold, ændring af ferietidspunkt uden oplysning herom, tilbagebetaling, efter omstændighederne sanktion for uagtsomhed vedrørende udbetalte feriedagpenge da direktoratets afgørelse ikke kan skærpes Sag nr Arbejdsdirektoratets afgørelse, genoptagelse, ændrede oplysninger, uddannelse under 20 timer om ugen Sag nr Dagpenge udbetalt med urette vurdering af de subjektive betingelser for tilbagebetaling refusion. 52 Sag nr Selvstændig virksomhed, bibeskæftigelse, salg af fyr, uforeneligt med dagpengeret, pålagt tilbagebetaling og sanktion for svig

4 Ankenævnet lagde vægt på, at medlemmet på intet tidspunkt oplyste a-kassen om, at virksomheden havde ændret sig, på trods af at der var tale om en meget væsentlig ændring. Ankenævnet tiltrådte således direktoratets afgørelse (j.nr ) Sag nr Selvforskyldt ledighed - medlemmets handlemåde under jobsamtale oplysninger om jobsøgning i København - kasserefusion forsvarligt skøn Sag nr Sanktion for uagtsomhed, medlemmet oplyste først om arbejde efter udbetaling af efterløn havde fundet sted Sag nr A-kasse, refusion, ganske særlige forhold, dispensation, uagtsomhed, direktoratets blanket Sag nr Selvforskyldt ledighed, accept af for kort opsigelsesvarsel. Væsentligst selv skyld i afskedigelsen, dokumentation, bortvisning, tyveri, kassebetjening, DRAM Sag nr Artikel 67, medregning af forsikringsperioder fra andet EØS-land, ikke yderligere forlængelse af 8- ugers-fristen, ikke særlige omstændigheder, ikke dokumenteret oplysninger om røg i anvist dagplejehjem Sag nr Ikke oplyst om lønarbejde på dagpengekort - uagtsomhed Sag nr Klage over Arbejdsdirektoratets afslag på at genoptage af sag om fristafvisning, nævnets kompetence, arbejdsløshedsforsikringslovens 98, stk. 2 og 99, stk Sag nr Selvforskyldt ledig. Karantæne på 3 uger, adfærd sidestilles med afslag, skriftlig ansøgning og udtalelser under samtale. Spg. om der var tale om formidling Sag nr Et medlem kunne ikke medregne forsikringsperiode i Norge ved opfyldelsen af kravet om medlemsanciennitet for ret til efterløn Sag nr Genoptagelse på grund af politiets påtaleopgivelse, fastholdelse af svig, svig var tidligere blevet stadfæstet ved Østre Landsret Sag nr Selvforskyldt ledig, karantæne 3 uger. Jobplan, job med løntilskud, begrundelse for afskedigelse ikke i overensstemmelse med faktiske forhold, væsentligst selv skyld i afskedigelse Sag nr Selvforskyldt ledig, formidling, krav om formidling af konkret job, tilbud om job på prøve Sag nr Manglende oplysninger om lønarbejde på dagpengekort frigørelsesattest tilbagebetaling af dagpenge- sanktion Sag nr Spørgsmål om selvforskyldt ledig afslag på formidlet arbejde - korrekt formidling Sag nr

5 Check kan ikke anvendes som dokumentation for opfyldelse af beskæftigelseskravet Sag nr Opfyldelse af 2 års kravet ved arbejde som selvstændig erhvervsdrivende og lønmodtager Sag nr Ikke vejledt om efterlønsbevis i forbindelse med arbejde i Sverige Sag nr Medlem dømt for bedrageri over for a-kassen - dog for et mindre beløb end det tilbagebetalingsbeløb som a-kassen havde opgjort - ankenævnet genoptog sagen men fastholdt afgørelsen om svig Sag nr Et medlem var ikke selvforskyldt ledig, da hun blev opsagt fra job som butiksmedarbejder, fordi hun var utryg ved at stå alene i butikken Afgørelser om godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag Sag nr Fastansættelse, beskæftigelseskravet ikke opfyldt, da ikke tilstrækkeligt antal arbejdstimer forud for fritstilling Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Sag nr timers arbejdsuge fordelt mandag - torsdag svarer til en normal arbejdsuge på 37 timer ifølge overenskomst, fast fridag fredag anses ikke for kompenserede fridag, ret til godtgørelse/lønrefusion for alle kursusdage inkl. fredag Sag nr Cand.mag.-uddannelse, anvendelse af uddannelse, 5-års-reglen, lønmodtager/ledig Sag nr Deltidsbeskæftiget, fuldtidsuddannelse, ikke tilmeldt AF som arbejdssøgende, ret til godtgørelse for tab af indtægt men ikke for tab af arbejdsmulighed, uddannelsesstedets vejledning Sag nr VEU-godtgørelse, landmand med grønt bevis fra 1986, ophørt som landmand i 1990, uddannet som greenkeeper, beskæftiget som chefgreenkeeper, refusion af lønudgifter Sag nr VEU-godtgørelse, refusion, løntilskudsjob, personkreds Sag nr Vikar i børneinstitution uden ansættelseskontrakt omfattet af personkredsen for VEU-godtgørelse Lov om orlov Sag nr Annullation af børnepasningsorlov betingelser ikke opfyldt ved orlovens start Lov om personlig assistance til handicappede i erhverv Sag nr Sag om udbetaling af tilskud til personlig assistent, som var medinteressent i landbrugsvirksomhed spørgsmål om ansat på normale vilkår Lov om ferie Sag nr Ankenævnets kompetence i tilfælde af ferieoverenskomst og udbetaling af uhævede feriepenge efter loven 34, stk

6 Sag nr Forældelse - feriegodtgørelse for søgt om udbetaling i juli Sag nr Ulovlig aftale om overførsel af 20 dages ferie Sag nr Afholdelse af ferie, korrekt varslet ferie i opsigelsesperioden, lønmodtageren møder på arbejde i perioden for den varslede ferie. Arbejdsgivers reaktionspligt Sag nr Feriedagpenge, udbetaling, optjent ferie efter ferieloven Sag nr Modregning i feriepenge af for meget udbetalt løn Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v Sag nr Optagelse i a-kasse, nyuddannet, uddannelsens varighed, ikke opfyldt bopælskravet Sag nr Selvstændig virksomhed, hovedbeskæftigelse, ophør, medarbejdende ægtefælle, fysioterapeut, ydernummer Sag nr Selvforskyldt ledig i forbindelse med afskedigelse som tjener Sag nr Selvforskyldt ledig, adfærd, bortvist, tilregnelse, karantæne Sag nr Påtaleopgivelse svig - væsentlige nye oplysninger genoptagelse Sag nr Optagelse, dimittend, meritlærer, uddannelsens varighed, enkeltfagskurser, meritoverførsel Sag nr Selvstændig virksomhed, dagpleje, indflydelse, ansvar og risiko for virksomhedens indtjening, beregning af dagpengesats, 1 helt regnskabsår, venteperiode på 3 uger Sag nr Ikke opsættende virkning af et medlems klage over Arbejdsdirektoratets afgørelse Sag nr Annullation af medlemskab, ugyldig afgørelse, væsentlig retlig mangel/hjemmelsmangel, manglende opfyldelse af betingelserne for optagelse, bopæl i Grønland, ikke vægtige tertiære momenter, står ikke over for at miste forsørgelsesgrundlag Sag nr Refusion, opholdstilladelse, direktoratet havde ikke truffet afgørelse om, at pengene var udbetalt med urette Sag nr Efterløn, skattefri præmie, a-kassens vejledning, ikke søgt om efterlønsbevis Sag nr Selvforskyldt ledighed, krav om skriftlig formidling forud for kontakt til arbejdsgiver Sag nr Medlem slettet som medlem af a-kasse og frameldt efterlønsordningen, afbrydelse i ca. 3½ måned, dispensation, sygdom, indlæggelse på hospital, psykiske problemer, datters landbrug nedbrændt

7 Sag nr Selvforskyldt ledig, transportproblemer, ikke offentlig transport, afstand Sag nr Fradrag i efterlønnen for feriepenge, fradrag skal ske i den periode, hvor medlemmet afholdt sin ferie, uanset feriepengene først blev hævet på et senere tidspunkt Sag nr Selvforskyldt ledighed, væsentligst selv skyld i afskedigelsen, advarsel, den faglige afdeling, ikke anlagt retssag, ikke indgået forlig Sag nr Ikke dispensation fra reglerne om afbrudt medlemskab, reelt ikke været tale om en afbrydelse Sag nr Freelance musiker - selvstændig virksomhed eller lønarbejde - betydningen af skattemæssig omligning fra selvstændig til lønmodtager hjemvisning af sagen til ny behandling i direktoratet Sag nr Efterlønstimer og timer til skattefri præmie oversteg timer, forkert vejledning fra a-kassen. Realudligning Sag nr Ikke opsættende virkning af klage over a-kasses afgørelse om tilbagebetaling Afgørelser om godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag Sag nr Fastansat modtog ikke sygedagpenge på g-dagene Sag nr Spørgsmål om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag for løst ansat vikar i vikarbureau, medlemmet havde i visse tilfælde kendskab til yderligere arbejde inden udløbet af forrige vikariat Sag nr Løst ansat arbejdet efter arbejdsplan, ansættelseskontraktens angivne timetal afspejlede ikke medlemmets reelle arbejdstid Sag nr Modstridende oplysninger fra a-kassen om, hvorvidt medlemmet holdt ferie på g-dagene, bortfald af g- dagene Sag nr Krav på g-dagsbetaling for 1. ledighedsdag, selv om ledighedstilmeldingen først kunne konstateres på 2. ledighedsdag Sag nr Fastansat på deltid, bortfald af 1 g-dag på grund af ferie på 1. g-dag Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Sag nr Tilbagebetaling af fejludbetalt VEU-godtgørelse til medlem, brutto-/nettobeløb, beregning af renter, forfaldsdato Sag nr VEU-godtgørelse, ledig i mere end sammenlagt 12 måneder, indplacering i dagpengeperiode, arbejdsløshedsforsikringslovens Sag nr

8 Tilbagebetaling, hjemmel, refusion af afholdte lønudgifter, fravær fra uddannelsesstedet, tab af indtægt eller arbejdsmulighed Lov om ferie Sag nr Nævnet havde ikke kompetence til at træffe afgørelse om feriehindring, da lønmodtageren var omfattet af ferieoverenskomst i optjeningsåret, og overenskomsten omfattede feriehindringer Sag nr Tvist om værktøj, løn m.v. samt tvist om, hvorvidt ferie er afholdt Sag nr En nu afdød efterlønsmodtager havde ikke søgt om udbetaling af feriegodtgørelse på grund af ufyldestgørende vejledning fra direktoratet, boet efter efterlønsmodtageren blev stillet, som om ansøgning om udbetaling af uhævet feriegodtgørelse var indsendt rettidigt Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Sag nr Ankenævnets kompetence, fortolkning af tiltrædelsesaftales dækningsområde Sag nr Mangelfuldt ansættelsesbevis, var kun ansat 9 dage, men da ansættelsen ikke var tidsbegrænset, var Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsen anvendelig ifølge HR-dom fra Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v Sag nr Selvforskyldt ledig. Karantæne, jobplan, ophør, manglende evner, ikke tilsagn om ophør fra arbejdsformidlingen Sag nr Refusion, forsvarligt skøn, afbrydelse af jobplan, ikke tilsagn fra AF, ikke skønsmæssig afgørelse Sag nr Genoptagelse og fastholdelse af svig efter politiets påtaleopgivelse Sag nr Realudligning, stilles som om medlemmet var blevet vejledt om sammenhængen mellem reglerne om efterløn, ophør og forlænget dagpengeret efter 55, stk Sag nr Selvforskyldt ledig, oplysninger under samtale, afslag Sag nr Ikke ret til renter af efterbetalte dagpenge, manglende udbetaling skyldes forhold som hovedsagelig kan tilregnes medlemmet, skønsmæssig afvejning Sag nr Selvforskyldt ledig, medlemmets adfærd i forbindelse med jobsamtale Sag nr EØS, forordning 1408/71 artikel 71, selvstændig virksomhed, rådighed, bopæl i Sverige Sag nr Bibeskæftigelse med dagpengeret, fysioterapeut hos en virksomhed, uden for normal arbejdstid Sag nr

9 Medarbejdende ægtefælle, ophør på grund af samlivsophør og dom for separation, genansættelse og genoptagelse af samliv, bibeskæftigelse uden dagpengeret, tilbagebetaling, sanktion, uagtsomhed, svig, ikke skærpelse Sag nr Ikke pligt til tilbagebetaling af efterløn modtaget med urette, burde ikke have indset at det modtagne beløb var uberettiget, modregning af pensionsudbetalinger, blev bragt i god tro ved a-kassens tilbagemelding, a-lovens 86, stk. 1, ændring af direktoratets afgørelse Sag nr , EØS, statsborger i 3. land, attest E 303 udstedt i Tyskland, forordning 1408/71 og 859/ Sag nr Tilbagebetaling af supplerende dagpenge, manglende frigørelsesattest, a-kassens undersøgelsespligt126 Sag nr Ikke ret til refusion, a-kassen påtog sig et medansvar for fejludbetalingen af dagpenge Sag nr A-kassen havde ikke ret til refusion for efterløn udbetalt med urette Sag nr EØS, Forordning 1408/71, artikel 71, helt arbejdsløs, atypisk grænsearbejder, jf. Miethe-dom, bopæl i Sverige Sag nr Ikke ret til feriedagpenge, ret til almindelige dagpenge under kollektiv ferielukning, fritagelse for tilmelding til AF ved tvungen virksomhedslukning mellem jul og nytår Sag nr Generhvervelse af dagpengene, beskæftigelseskravet, dokumentation for opfyldelse af beskæftigelseskravet, beskæftigelse i Iran Sag nr Konkurs - Ægtefællen ejede via et holdingselskab 50 % af den konkursramte virksomhed, hvor medlemmet var beskæftiget - først ophørt fra det tidspunkt, hvor formålet med holdingselskabet var ændret til formueadministration Sag nr Ophør med drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse - medlemmets hidtidige arbejdsfunktioner bortfaldet/overtaget af anden arbejdskraft Sag nr EØS, attest E 301, 8-ugers-fristen for ansøgning om genoptagelse i en dansk a-kasse anset for overholdt, personlig henvendelse i a-kassen sidestilles med skriftlig ansøgning Sag nr Fast rejsegodtgørelse skal indgå i beregningen af beskæftigelseskravet Sag nr Hjemvisning, indhentelse af oplysninger om medlemmets økonomiske forhold, a-kassens ret til refusion, mulighed for bortfald af a-kassens ansvar hvis det ikke ville have været muligt at inddrive kravet Sag nr Ophør af dagpengeperiode, opretholdelse af ugyldig afgørelse, god tro, vejledning i god tid Sag nr

10 Feriedage der ikke var afholdt indgik ikke i opgørelsen af antal arbejdstimer ved beregning af skattefri præmie Sag nr Ikke ret til efterløn under 962-timers ordningen Sag nr Ikke selvforskyldt ledig, jobplan, kontaktet arbejdsgiver telefonisk, stor en usikkerhed om de præcise datoer for medlemmets telefoniske henvendelser Sag nr En sygeplejerske kunne på grund af reglerne om mindsteudbetaling ikke få supplerende efterløn i de uger, hvor hun efter sygehusets vagtplan arbejdede mere end 29,6 timer. Vagtplanen, der gik over 16 uger, betød en gennemsnitlig arbejdsuge på 29,5 timer Sag nr A-kassen havde efter omstændighederne ret til refusion af beløb udbetalt med urette Sag nr Dagpengeperiode, beskæftigelseskrav, indplacering på ny Sag nr Selvforskyldt ledig, karantæne, afslag, muslim, etiske, moralske og religiøse grunde, avisbud for Jyllandsposten, job ikke formidlet Sag nr Ret til supplerende dagpenge ophørt, 52 uger inden for 72 uger, ikke vejledt om ophør, indrettelsessynspunkt, ikke trække ansøgning om dagpenge tilbage Sag nr Ægtefælleudtræden - lønarbejde ikke tidsbegrænset - sagt op efter ca. to måneder for at gå på efterløn - lønarbejde i søns virksomhed Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Sag nr Medlem skulle stilles, som han havde været tilmeldt Arbejdsformidlingen - han var derfor berettiget til VEU-godtgørelse Sag nr Afslag på VEU-godtgørelse til medlem, der som beskæftiget lønmodtager deltog i et blomsterbinderkursus under lov om åben uddannelse Sag nr Uddannet kloakmester omfattet af personkredsen for VEU-godtgørelse Sag nr VEU-godtgørelse, personkreds, uddannet elinstallatør, videregående tekniker, anvendt uddannelsen inden for de sidste 5 år Sag nr VEU-godtgørelse, personkreds, uddannet landbrugsmaskinmekaniker, uddannet kloakmester i 1998, anvendt kloakmesteruddannelse inden for de sidste 5 år Sag nr VEU-godtgørelse, befordringsgodtgørelse, refusion, personkreds, uddannet fiskeskipper af 1. grad. 149 Sag nr

11 Uddannet speditør, flere mulige uddannelser på forskellige uddannelsesniveauer, kontoruddannelse med speciale i spedition og shipping, tilstrækkelig dokumentation for uddannelsesniveau, ret til VEUgodtgørelse og refusion Sag nr Dimittend, afsluttet cand.mag.-uddannelse i juli 2006, har ikke været færdiguddannet 5 år ved kursusstart, a-kassens vejledningspligt Lov om ferie Sag nr Identifikation af arbejdsgiveren, som hæftede for feriegodtgørelse. Ikke virksomhedsoverdragelse Sag nr Ansøgning om feriegodtgørelse efter 30. september efter ferieårets udløb. Utilstrækkelig vejledning af a-kassen Nævnet fandt, at lønmodtageren kunne få udbetalt feriegodtgørelse for optjeningsåret 2004, fordi a- kassen havde vejledt i utilstrækkeligt omfang. A-kassen burde have været opmærksom på, at kravet på udbetaling af feriegodtgørelse skulle gøres gældende senest den 30. september Ankenævnet fandt, at det måtte lægges til grund, at medlemmet i rette tid henvendte sig for at få attesteret sit feriekort, så hun kunne få sin feriegodtgørelse udbetalt Attestation og anmodning om udbetaling anses således efter omstændighederne for indgivet inden fristens udløb, hvorfor kravet ikke skulle anses for forældet. Ankenævnet ændrede således direktoratets afgørelse (j.nr ) Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Sag nr Ansættelsesbevis. Støtteperson for børn og unge havde ikke status som lønmodtager, da arbejdsgiver kommune ikke havde instruktionsbeføjelse og ikke kunne disponere løbende over støttepersonens arbejdsindsats. Klagen var derfor ikke omfattet af lov om ansættelsesbeviser Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v Sag nr Et medlem, der i efterlønsperioden sammen med 3 andre havde oprettet et I/S, blev anset for at have drevet selvstændig virksomhed. Der var ikke tale om formueforvaltning. Han skulle tilbagebetale efterløn. Han blev anset for at have handlet uagtsomt Sag nr Løntimer ikke oplyst på dagpengekort, tilbagebetaling uagtsomhed Sag nr Ledig, overskydende timer, dagpenge, arbejde med løntilskud, ordinært arbejde Sag nr Rådighed, langvarig arbejdsløshed, manglende oplysninger om jobsøgning, frist, hjemvisning Sag nr Afslag på dimittendoptagelse, pilotuddannet i USA, uddannelsens varighed, dispensation Sag nr Ægtefælleudtræden af bibeskæftigelse ved samlivsophør, ikke selvstændig som medarbejdende samlever, tilbagebetaling, karantæne, overgangsydelse, efterløn

12 Ankenævnet fandt ikke, at medlemmets påbegyndelse af beskæftigelse i sin tidligere ægtefælles, nu samlevers selskaber efter den 31. januar 1998 kan anses for udøvelse af selvstændig virksomhed, idet reglerne om afgørende indflydelse omfatter ægtefælle men ikke samlever Ankenævnet ændrede således direktoratets afgørelse (j.nr ) Sag nr Pasning af automat tankstationer, 4 stationer ændret til 5 stationer, tidligere udført samtidig med ansættelse i 37 timer om ugen, selvstændig virksomhed, bibeskæftigelse med dagpengeret Sag nr Behandling af klage på trods af klagens modtagelsestidspunkt, fristafvisning, havde bedt direktoratet om at sende til opholdssted i udlandet Sag nr Hjemvisning af spørgsmålet om overskydende timer, medlemmet havde tidligere klaget over denne del også, henvisning til tidligere klage Sag nr Dispensation for afbrydelse i indbetaling til efterløn Sag nr Fratrædelsesgodtgørelse, opsigelsesvarsel, uddannelsesorlov, dagpenge, manglende tilmelding til AF, vejledning Sag nr Afslag på fortsættelse af virksomhed med reparation af biler, hvor omsætning og tidsforbrug ikke på forhånd kunne fastlægges, da antallet og karakteren af reparationer ikke kendtes på forhånd Sag nr Selvforskyldt ledighed, opsigelse, flere arbejdsforhold, sæsonarbejde Sag nr Et medlem skulle stilles, som om hun var overflyttet til fuldtidsforsikring fra 1. juli 1999 med den virkning, at hun blev berettiget til at få efterløn som fuldtidsforsikret Sag nr Tiltalefrafald, genoptagelse, dagpenge, efterløn, modtaget med urette, svig, påtalefrafald taget til efterretning Sag nr Udeblivelse skyldtes akut udefrakommende forhold, som medlemmet ikke havde kunnet forudse eller forhindre, a-kassen har ret til refusion Sag nr Indtægt af tidligere forfattervirksomhed ikke selvstændig virksomhed, men formueforvaltning Sag nr Uagtsomhed, svig, feriedagpenge, overarbejde, afspadsering, tilbagebetaling, karantæne Sag nr Konsekvensen af at direktoratet ikke havde taget stilling spørgsmålet om tilbagebetaling Sag nr Svig eksklusion påtaleopgivelse Sag nr A-kassens vejledning, beregning af dagpengesats, praktikforløb, lønnet, del af uddannelse Sag nr For sen betaling af medlemsbidrag, slettelse, rykker- og sletteprocedure

13 Sag nr Rådighed, efterløn, vejledning, delvis hjemvisning Sag nr Påtaleopgivelse, genoptagelse af direktoratets afgørelse om karantæne på 962 timer for svig Sag nr Ombygning af hotel til ferielejligheder var selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse uden dagpengeret Sag nr Beregning af skattefri præmie, medlemmet fratræder 1 uge før sit 65. år med udbetaling af den sidste ferieuge Sag nr Medlem født i 1953, som havde fravalgt efterlønsordningen, opfyldte ikke betingelserne for efterløn efter den fra 1. januar 2007 indførte fortrydelsesordning Sag nr Medlem født den 9. februar 1960, havde fravalgt efterlønsordningen, opfyldte ikke betingelserne for efterløn efter den fra 1. januar 2007 indførte fortrydelsesordning Sag nr Et medlem kunne anses for ophørt med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse med handel og investering i fast ejendom, selvom medlemmet fortsat ejede en enkelt udlejningsejendom 185 Sag nr Arbejdsdirektoratet kunne ikke genoptage en sag og ændre afgørelsen til ugunst for medlemmet, da medlemmet ikke var orienteret om muligheden for en eventuel ændring Sag nr Medlemmet havde ret til overflytning til anden a-kasse med nuværende rettigheder. Ikke en betingelse herfor, at der reelt var sket indplacering og beregning af individuel dagpengesats af den tidligere a-kasse Sag nr A-kassen havde ikke ret til refusion af fejludbetalt efterløn. A-kassen kunne have forhindret fejludbetalingen. Ej dispensation Afgørelser om godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag Sag nr Medlem var chauffør i fragtfirma, der opsagde ham til fratræden den 15. december 2006, fordi han blev syg og fik kørselsforbud i 6 måneder, arbejdsgiver skulle betale g-dage Sag nr Løst ansat lærervikar skulle ikke have g-dage selv om skolen var ferielukket, fordi han fik ny vikarbekræftelse inden ophør af forudgående vikarperiode inden feriestarten Sag nr Arbejdsgivers betaling af ekstraordinær løn efter fratrædelse anset som betaling for 1. og 2. ledighedsdag Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Sag nr Afslag på VEU-godtgørelse på grund af manglende tab af indtægt og arbejdsmulighed Sag nr

14 Erhvervssproglig engelsk korrespondent, oplyst at have anvendt uddannelsen inden for de sidste 5 år, ikke ret til VEU-godtgørelse/refusion Sag nr Uddannet kontorassistent og voksenunderviser, uddannelsen til voksenunderviser forudsætter forudgående faglig kompetence, overstiger erhvervsuddannelsesniveau, anvendt inden for de sidste 5 år. 191 Sag nr Uddannelsesniveau, typograf, grafisk designer, anvendt uddannelsen inden for de sidste 5 år, befordringstilskud Sag nr Omfattet af personkredsen der kan modtage VEU-godtgørelse, kordegn, uddannelsen overstiger ikke niveauet for erhvervsuddannelse Lov om ferie Sag nr Ingen tvist mellem arbejdsgiver og lønmodtager om optjent ferie Sag nr Ferieoverenskomst i optjeningsåret Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 195 Mangelfuldt ansættelsesbevis, manglende oplysninger om overarbejde og honoreringen heraf samt opsigelsesvarsler, henvisning til ferieloven anses at opfylde arbejdsgivers oplysningspligt vedr. ferie Sag nr Klager ansat som vikar i vikarbureau, som havde tilsluttet sig kollektiv overenskomst, hvilket medførte, at nævnet ikke havde kompetence til at behandle sagen

15 Forord Arbejdsmarkedets Ankenævn har fortsat såvel kvaliteten som retssikkerheden i nævnets arbejde som adelsmærker. Dette betyder, at sekretariatet ofte skal hente supplerende oplysninger i sagen eller dyrke lovens forarbejder m.v. for at kunne forelægge et tilfredsstillende og juridisk godt oplæg for nævnets medlemmer, som gør det muligt for nævnet at træffe en afgørelse. Arbejdsmarkedets Ankenævn behandler sager på mange lovområder, og derfor bliver det medtagne stof i hver årsberetning, et uddrag af emner eller afgørelser fra året. Årsberetningen 2007 indeholder en artikel om, hvilken betydning det har for retten til dagpenge og efterløn, hvis et medlem ændrer skattemæssig status fra selvstændig til lønmodtager. Spørgsmålet kan være en af de mange faktorer, der skal vurderes i en sag, inden en afgørelse kan træffes af Ankenævnet. Netop spørgsmålet, om et medlem er selvstændig eller lønmodtager, kan være vanskeligt at besvare umiddelbart, idet samfundet i dag opererer med mange forskellige og komplekse konstruktioner, som regelsættene ikke har taget højde for, og som derfor kræver en konkret vurdering af de foreliggende oplysninger. Herudover indeholder årsberetningen et udvalg af de retssager mod Arbejdsmarkedets Ankenævn, der er afsluttede i 2007, herunder retssagen som Beskæftigelsesministeriet anlagde mod Arbejdsmarkedets Ankenævn. Endvidere indeholder årsberetningen et udvalg af de 15 i 2007 realitetsbehandlede sager fra Folketingets Ombudsmand. Arbejdsmarkedets Ankenævn har i 2007 udsendt 4 Nyhedsbreve. I Nyhedsbrevene udgivet i 2007 er refereret i alt 181 afgørelser af almen og principiel karakter. De afgørelser, som er udgivet i Nyhedsbrevene, er afgørelser, som Ankenævnet har skønnet ville være af generel interesse for en bredere kreds af læsere. Af de tilbagemeldinger, der kommer efter hver udsendelse af Nyhedsbrevene, læses de med stor interesse af mange. Afgørelserne i Nyhedsbrevene er såvel Ankenævnets afgørelser, som ændrer underinstansens afgørelse, som afgørelser, hvor Ankenævnet har tiltrådt underinstansens afgørelse eller hvor Arbejdsmarkedets Ankenævn er 1. instans. Nyhedsbrevene udgives ca. 4 gange årligt elektronisk og kan læses på nævnets hjemmeside sammen med øvrige oplysninger om Ankenævnet. De refererede afgørelser bliver lagt ind i Retsinformation, hvor de kan læses i anonymiseret stand. Nyhedsbrevene er bilagt årsberetningen. Arbejdsmarkedets Ankenævns samlede omgørelsesprocent for de afgjorte sager i 2007 var 19%. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de afgjorte sager i 2007 har været på 188 dage eller 6,3 måneder. Der vil i 2008 blive arbejdet på at få nedbragt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. København, juni 2008 Lisbet Jensen Formand 15

16 Præsentation af Arbejdsmarkedets Ankenævn Arbejdsmarkedets Ankenævn er oprettet med hjemmel i 100 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005 og lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august Ankenævnet er et uafhængigt organ, som er den øverste klageinstans for klager over afgørelser truffet efter en række love, som hører under Beskæftigelsesministeriets, Undervisningsministeriets og det tidligere Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggenders områder. Lovområderne er beskrevet nærmere i det følgende. Sekretariatet betjener selve nævnet, som består af en formand, der samtidig er leder af sekretariatet, samt 1 medlem udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening, 1 medlem udpeget af Landsorganisationen i Danmark, 1 medlem udpeget af beskæftigelsesministeren efter forhandling med justitsministeren, og 2 medlemmer udpeget af beskæftigelsesministeren efter forhandling med undervisningsministeren. Ankenævnets sammensætning er forskellig, afhængig af hvilke sagstyper, der behandles. Reglerne herom fremgår af de forskellige love eller er fastsat i bekendtgørelse. Regler om, hvornår ankenævnet er beslutningsdygtigt, fremgår af nævnets forretningsorden, som er fastsat i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 203 af 24. marts 2004 om forretningsorden for Arbejdsmarkedets Ankenævn og Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 465 af 22. maj 2006 om Arbejdsmarkedets Ankenævns behandling af sager efter lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. I Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 848 af 5. september 2000 er fastsat regler om ankenævnets behandling af sager efter ferieloven. Formålet med et nævn af Arbejdsmarkedets Ankenævns karakter er primært at tilgodese borgernes retssikkerhed. I takt med samfundsudviklingen undergår ankenævnets sagsområder en udvikling i retning af større kompleksitet dels på grund af reglernes indhold dels på grund et større behov og ønske fra borgerne om en mere vidtgående forklaring på baggrund af spørgsmål fra borgerne. Det forhold, at ankenævnet er et uafhængigt organ, bevirker, at nævnet ikke er bundet af instrukser fra beskæftigelsesministeren, undervisningsministeren, den tidligere minister for Familie- og Forbrugeranliggender eller andre myndigheder om den enkelte sags behandling og afgørelse. Ankenævnet er dog undergivet de almindelige forvaltningsretlige regler. Endvidere er ankenævnets afgørelser undergivet kontrol fra Folketingets Ombudsmand og domstolene. 16

17 Artikel: Af fuldmægtig Lene Mathiesen Hvilken betydning har det for retten til dagpenge og efterløn, hvis et medlem ændrer skattemæssig status fra selvstændig til lønmodtager? Det fremgår af Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, at et medlems beskæftigelse altid vil blive anset for at være selvstændig virksomhed, hvis medlemmet har foretaget skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter skattelovgivningens regler for selvstændige erhvervsdrivende. Det fremgår også af bekendtgørelsen, at beskæftigelsen som udgangspunkt vil blive anset for at være drift af selvstændig virksomhed, hvis medlemmet skattemæssigt har angivet overskud eller underskud af selvstændig virksomhed. Det kan have betydelige konsekvenser for et medlems ret til dagpenge og efterløn, hvis medlemmets beskæftigelse bliver anset for at være drift af selvstændig virksomhed. Fx kan et medlem, der driver selvstændig virksomhed, kun få supplerende dagpenge, hvis det er sandsynliggjort, at medlemmet driver virksomheden som sin bibeskæftigelse, det vil sige, at virksomheden til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid, således at medlemmet kan anses for at stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis medlemmet har drevet virksomheden som sin hovedbeskæftigelse, vil medlemmet som udgangspunkt først kunne få dagpenge eller efterløn, når medlemmet har dokumenteret, at virksomheden er ophørt mere end midlertidigt. Der gælder også ganske strenge regler for, hvornår en efterlønsmodtager kan få tilladelse til drift af selvstændig virksomhed. De store forskelle mellem at være selvstændig eller lønmodtager i relation til reglerne om dagpenge og efterløn betyder af og til, at der opstår sager, hvor et medlem vælger at bede skattemyndighederne om at få ændret sin skattemæssige status med tilbagevirkende kraft, når konsekvenserne af at have udført arbejde i en virksomhed går op for den pågældende, idet han præsenteres for et krav om tilbagebetaling af dagpenge eller efterløn. Medlemmet har måske ikke tidligere gjort sig klart, om han reelt var at betragte som selvstændig, men har ønsket den fordel, der kunne være forbundet med en registrering som selvstændig i skattemæssige henseende, og han har så ikke vidst, at dette kunne få sådanne følger, som f.eks. et krav om tilbagebetaling. Derfor henvender han sig så til skattevæsenet, når følgerne går op for ham. 17

18 I en konkret sag havde skatteankenævnet truffet afgørelse om, at et medlems indtægt skulle betragtes som A-indkomst, selvom skattemyndighederne tidligere havde vurderet, at der var tale om drift af selvstændig virksomhed. Ankenævnet fandt efter en konkret vurdering, at der ikke var tale om drift af selvstændig virksomhed, da medlemmets beskæftigelse havde en række kendetegn, der er særegne for lønmodtageransættelse, herunder at han modtog løn og fik lønsedler. Hertil kom, at medlemmet fik beregnet ferie på grundlag af lønnen, samt at der blev indbetalt arbejdsmarkedsbidrag og særligt pensionsbidrag af lønnen. Det indgik også i ankenævnets vurdering, at skattemyndighederne havde accepteret, at indtægten var A-indkomst for medlemmet. Uanset at ankenævnet i den konkrete sag nåede frem til samme resultat som skattevæsenet, nemlig at medlemmet var lønmodtager, så skal det understreges, at der altid skal ske en konkret vurdering af samtlige omstændigheder, når det skal afgøres, om et medlem er lønmodtager eller driver selvstændig virksomhed i relation til reglerne i arbejdsløshedsforsikringslovgivningen. Det er således ikke i sig selv tilstrækkeligt, at skattevæsenet accepterer, at et medlem ændrer status fra selvstændig til lønmodtager. Sagens øvrige omstændigheder skal også tale for, at beskæftigelsen ikke anses for at være drift af selvstændig virksomhed i relation til reglerne om dagpenge og efterløn. Fx vil omstændigheder som at indtægten er B-indkomst, at der er tale om forskellige hvervgivere, at medlemmet har sendt fakturaer, at der ikke er indbetalt arbejdsmarkedsbidrag og at medlemmet ikke har været underlagt instruktionsbeføjelser, kunne tale for at anse beskæftigelsen for at være drift af selvstændig virksomhed, selvom medlemmet har fået ændret sin skattemæssige status til lønmodtager. Prøvelse af ankenævnets afgørelser Retssager Siden sidste årsberetning er der afsluttet 3 retssager. Her bringes et udvalg. Højesterets dom i en sag, hvor der skulle ske fradrag i medlemmets efterløn for egenpension efter tjenestemandsloven, uanset at denne endnu ikke var kommet til udbetaling Ankenævnets j.nr og Ankenævnet fik medhold i sin påstand. Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom, hvorefter medlemmets egenpension skulle medføre fradrag i efterlønnen Medlemmet blev afskediget som 57-årig med ret til ventepenge i 5 år. Efter udløbet af de 5 år havde han ret til udbetaling af tjenestemandspension. 18

19 Ankenævnet traf i december 2004 afgørelse om, at medlemmets egenpension efter tjenestemandsloven skulle medføre fradrag i efterlønnen. Medlemmet klagede over, at pensionen skulle fradrages i efterlønnen, når han ikke fik udbetalt denne, fordi han modtog ventepenge. Ankenævnet henviste til, at fradrag efter reglerne skal ske, uanset om pensionen udbetales i efterlønsperioden. Det var således uden betydning, om medlemmet kunne råde over sin pensionsformue eller ej. Fradrag skete på baggrund af den beregnede årlige livsvarige ydelse, hvis pensionen var kommet til udbetaling fra 60-års dagen. Ankenævnet henviste til, at der tidligere kun skulle ske fradrag for arbejdsmarkedsrelaterede pensioner, der løbende blev udbetalt, men at reglerne fra 1. juli 1999 blev ændret. Der skete med de ændrede regler en højere grad af ligestilling af alle former for pension, således at disse som udgangspunkt skulle medføre fradrag, uanset om de kom til udbetaling eller ej. Medlemmet indbragte sagen for Østre Landsret med påstand om, at ankenævnet skulle anerkende, at han havde ret til efterløn uden fradrag af beregnet værdi af egenpensionen efter tjenestemandspensionsloven. Landsretten gav ankenævnet medhold i, at der skulle ske fradrag i efterlønnen for pensionen efter tjenestemandspensionsloven. Landsretten anførte, at efter arbejdsløshedsforsikringslovens 74 i, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003, medfører et medlems pensionsordninger fradrag i efterlønnen efter reglerne i bestemmelsens stk Efter bestemmelsens stk. 2 gælder disse regler med nærmere angivne undtagelser blandet andet for pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, herunder 2, nr. 1, om løbende pensionsudbetalinger, som bortfalder ved pensionsberettigedes død, og som udbetales af det offentlige som følge af tidligere ansættelse i statens tjeneste. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger foretages efter bestemmelsens stk. 5 fradrag med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 % af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse. Bestemmelsen i 74 i blev indsat ved lov nr. 276 af 12. maj 1999 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (flexibel efterløn m.v.). Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår blandet andet, at det blev anset for nødvendigt at øge andelen af befolkningen i arbejdsstyrken. En af måderne hertil er at ændre tilbagetrækningsordningerne, så de ældre bliver lidt længere på arbejdsmarkedet. Af bemærkningerne til 74 i hedder det blandt andet, at I den gældende efterlønsordning foretages der alene fradrag for løbende udbetalinger af pension, som er led i tidligere ansættelsesforhold, og som 19

20 er af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager. Forslaget indebærer, at der i forhold til fradrag i efterlønnen sker en højere grad af ligestilling af alle former for pension, der er omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, dvs. pensionsordninger m.v., hvor bidrag og præmier er skattefri.. Forslaget indebærer endvidere, at der vil ske fradrag for pensionen, uanset om den kommer til udbetaling eller ej. Landsretten anførte videre, at der mellem parterne var enighed om, at medlemmets pension var omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, 2, nr. 1, og at medlemmet ikke havde mulighed for at få sin pension udbetalt før udløbet af ventepengeperioden. Efter ordlyden af arbejdsløshedsforsikringslovens 74 i og forarbejderne hertil fandt landsretten, at der for sagsøgerens pension i lighed med andre pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, 2, nr. 1, skulle ske fradrag i efterlønnen, uanset at sagsøgeren i venteperioden ikke havde mulighed for at råde over pensionen. Sagsøgte, Arbejdsmarkedets Ankenævn, blev herefter frifundet. Medlemmet indbragte sagen for Højesteret. Ankenævnet nedlagde påstand om afvisning af ankesagen, da medlemmet havde valgt ikke at gå på efterløn inden den 1. januar 2007, dvs. mens han fortsat modtog ventepenge. Subsidiært påstod ankenævnet stadfæstelse af landsrettens dom. For så vidt angår ankenævnets primære påstand fandt Højesteret, at medlemmet havde en retlig interesse i at få prøvet, om ankenævnets fortolkning af lovgivningen var korrekt. Dette uanset at sagen var uden økonomisk værdi for medlemmet efter den 1. januar Afvisningspåstanden blev derfor ikke taget til følge. Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom, og ankenævnet blev derved frifundet. Østre Landsrets dom i en sag om Beskæftigelsesministeriets søgsmålskompetence Den konkrete sag drejede sig om, a-kassens vejledningspligt over for medlemmer på efterløn i forbindelse med aflevering af feriekontobevis Ankenævnets j.nr Ankenævnet fik medhold i afvisning af sagen, da Beskæftigelsesministeriet ikke anses for at have søgsmålskompetence Et medlem, der modtog efterløn, afleverede i juni 2005 sit feriekontobevis til a-kassen. Medlemmet rettede ikke anden henvendelse til a-kassen. 20

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsløshedsforsikringen D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon:

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Indledning I bekendtgørelse nr. xx xx om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, er der fastsat regler om

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse BEK nr 723 af 20/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0020054 Senere ændringer til

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1294 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i en sag om ikendelse af 5 ugers karantæne efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013. Lovtidende A 2013 20. juni 2013. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 6, 75, stk. 8, 77, stk. 9-11, 77 a, stk. 9, 78, stk. 6-8, og 89, stk. 3, i

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Rundskrivelse nr. 77/06

Rundskrivelse nr. 77/06 Rundskrivelse nr. 77/06 15. december 2006 Ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn Hermed udsendes i endelig korrektur ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn. Ændringerne er

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. September 2008

Beretning til Statsrevisorerne om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. September 2008 Beretning til Statsrevisorerne om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere September 2008 BERETNING OM UDBETALING AF UHÆVEDE FERIEPENGE TIL EFTERLØNSMODTAGERE i Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere