Arbejdsmarkedets Ankenævn Årsberetning 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedets Ankenævn Årsberetning 2007"

Transkript

1 Arbejdsmarkedets Ankenævn Årsberetning 2007

2 Arbejdsmarkedets Ankenævn Årsberetning

3 Indhold: Indhold: Forord Præsentation af Arbejdsmarkedets Ankenævn Artikel: Prøvelse af ankenævnets afgørelser Retssager Ombudsmandssager Fakta om Arbejdsmarkedets Ankenævn Formål og kompetence Sagsbehandling og afgørelse Klagefrister Gebyrer Medlemmer pr. 31. december 2007: Personale pr. 31. december 2007: Statistik Nyhedsbreve Bekendtgørelse af forretningsorden for Arbejdsmarkedets Ankenævn Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Ankenævns behandling af sager efter lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet og om størrelsen af en godtgørelse for manglende overholdelse af oplysningspligten Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Ankenævns behandling af sager efter ferieloven B I L A G til årsberetningen Nyhedsbreve nr. 1 4 for Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v Sag nr Afvisning klagefrist Sag nr Manglende tilmelding til AF medlemmets brev til henholdsvis AF og a-kassen ikke kommet frem. 48 Sag nr Manglende rådighed, udlandsophold, ændring af ferietidspunkt uden oplysning herom, tilbagebetaling, efter omstændighederne sanktion for uagtsomhed vedrørende udbetalte feriedagpenge da direktoratets afgørelse ikke kan skærpes Sag nr Arbejdsdirektoratets afgørelse, genoptagelse, ændrede oplysninger, uddannelse under 20 timer om ugen Sag nr Dagpenge udbetalt med urette vurdering af de subjektive betingelser for tilbagebetaling refusion. 52 Sag nr Selvstændig virksomhed, bibeskæftigelse, salg af fyr, uforeneligt med dagpengeret, pålagt tilbagebetaling og sanktion for svig

4 Ankenævnet lagde vægt på, at medlemmet på intet tidspunkt oplyste a-kassen om, at virksomheden havde ændret sig, på trods af at der var tale om en meget væsentlig ændring. Ankenævnet tiltrådte således direktoratets afgørelse (j.nr ) Sag nr Selvforskyldt ledighed - medlemmets handlemåde under jobsamtale oplysninger om jobsøgning i København - kasserefusion forsvarligt skøn Sag nr Sanktion for uagtsomhed, medlemmet oplyste først om arbejde efter udbetaling af efterløn havde fundet sted Sag nr A-kasse, refusion, ganske særlige forhold, dispensation, uagtsomhed, direktoratets blanket Sag nr Selvforskyldt ledighed, accept af for kort opsigelsesvarsel. Væsentligst selv skyld i afskedigelsen, dokumentation, bortvisning, tyveri, kassebetjening, DRAM Sag nr Artikel 67, medregning af forsikringsperioder fra andet EØS-land, ikke yderligere forlængelse af 8- ugers-fristen, ikke særlige omstændigheder, ikke dokumenteret oplysninger om røg i anvist dagplejehjem Sag nr Ikke oplyst om lønarbejde på dagpengekort - uagtsomhed Sag nr Klage over Arbejdsdirektoratets afslag på at genoptage af sag om fristafvisning, nævnets kompetence, arbejdsløshedsforsikringslovens 98, stk. 2 og 99, stk Sag nr Selvforskyldt ledig. Karantæne på 3 uger, adfærd sidestilles med afslag, skriftlig ansøgning og udtalelser under samtale. Spg. om der var tale om formidling Sag nr Et medlem kunne ikke medregne forsikringsperiode i Norge ved opfyldelsen af kravet om medlemsanciennitet for ret til efterløn Sag nr Genoptagelse på grund af politiets påtaleopgivelse, fastholdelse af svig, svig var tidligere blevet stadfæstet ved Østre Landsret Sag nr Selvforskyldt ledig, karantæne 3 uger. Jobplan, job med løntilskud, begrundelse for afskedigelse ikke i overensstemmelse med faktiske forhold, væsentligst selv skyld i afskedigelse Sag nr Selvforskyldt ledig, formidling, krav om formidling af konkret job, tilbud om job på prøve Sag nr Manglende oplysninger om lønarbejde på dagpengekort frigørelsesattest tilbagebetaling af dagpenge- sanktion Sag nr Spørgsmål om selvforskyldt ledig afslag på formidlet arbejde - korrekt formidling Sag nr

5 Check kan ikke anvendes som dokumentation for opfyldelse af beskæftigelseskravet Sag nr Opfyldelse af 2 års kravet ved arbejde som selvstændig erhvervsdrivende og lønmodtager Sag nr Ikke vejledt om efterlønsbevis i forbindelse med arbejde i Sverige Sag nr Medlem dømt for bedrageri over for a-kassen - dog for et mindre beløb end det tilbagebetalingsbeløb som a-kassen havde opgjort - ankenævnet genoptog sagen men fastholdt afgørelsen om svig Sag nr Et medlem var ikke selvforskyldt ledig, da hun blev opsagt fra job som butiksmedarbejder, fordi hun var utryg ved at stå alene i butikken Afgørelser om godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag Sag nr Fastansættelse, beskæftigelseskravet ikke opfyldt, da ikke tilstrækkeligt antal arbejdstimer forud for fritstilling Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Sag nr timers arbejdsuge fordelt mandag - torsdag svarer til en normal arbejdsuge på 37 timer ifølge overenskomst, fast fridag fredag anses ikke for kompenserede fridag, ret til godtgørelse/lønrefusion for alle kursusdage inkl. fredag Sag nr Cand.mag.-uddannelse, anvendelse af uddannelse, 5-års-reglen, lønmodtager/ledig Sag nr Deltidsbeskæftiget, fuldtidsuddannelse, ikke tilmeldt AF som arbejdssøgende, ret til godtgørelse for tab af indtægt men ikke for tab af arbejdsmulighed, uddannelsesstedets vejledning Sag nr VEU-godtgørelse, landmand med grønt bevis fra 1986, ophørt som landmand i 1990, uddannet som greenkeeper, beskæftiget som chefgreenkeeper, refusion af lønudgifter Sag nr VEU-godtgørelse, refusion, løntilskudsjob, personkreds Sag nr Vikar i børneinstitution uden ansættelseskontrakt omfattet af personkredsen for VEU-godtgørelse Lov om orlov Sag nr Annullation af børnepasningsorlov betingelser ikke opfyldt ved orlovens start Lov om personlig assistance til handicappede i erhverv Sag nr Sag om udbetaling af tilskud til personlig assistent, som var medinteressent i landbrugsvirksomhed spørgsmål om ansat på normale vilkår Lov om ferie Sag nr Ankenævnets kompetence i tilfælde af ferieoverenskomst og udbetaling af uhævede feriepenge efter loven 34, stk

6 Sag nr Forældelse - feriegodtgørelse for søgt om udbetaling i juli Sag nr Ulovlig aftale om overførsel af 20 dages ferie Sag nr Afholdelse af ferie, korrekt varslet ferie i opsigelsesperioden, lønmodtageren møder på arbejde i perioden for den varslede ferie. Arbejdsgivers reaktionspligt Sag nr Feriedagpenge, udbetaling, optjent ferie efter ferieloven Sag nr Modregning i feriepenge af for meget udbetalt løn Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v Sag nr Optagelse i a-kasse, nyuddannet, uddannelsens varighed, ikke opfyldt bopælskravet Sag nr Selvstændig virksomhed, hovedbeskæftigelse, ophør, medarbejdende ægtefælle, fysioterapeut, ydernummer Sag nr Selvforskyldt ledig i forbindelse med afskedigelse som tjener Sag nr Selvforskyldt ledig, adfærd, bortvist, tilregnelse, karantæne Sag nr Påtaleopgivelse svig - væsentlige nye oplysninger genoptagelse Sag nr Optagelse, dimittend, meritlærer, uddannelsens varighed, enkeltfagskurser, meritoverførsel Sag nr Selvstændig virksomhed, dagpleje, indflydelse, ansvar og risiko for virksomhedens indtjening, beregning af dagpengesats, 1 helt regnskabsår, venteperiode på 3 uger Sag nr Ikke opsættende virkning af et medlems klage over Arbejdsdirektoratets afgørelse Sag nr Annullation af medlemskab, ugyldig afgørelse, væsentlig retlig mangel/hjemmelsmangel, manglende opfyldelse af betingelserne for optagelse, bopæl i Grønland, ikke vægtige tertiære momenter, står ikke over for at miste forsørgelsesgrundlag Sag nr Refusion, opholdstilladelse, direktoratet havde ikke truffet afgørelse om, at pengene var udbetalt med urette Sag nr Efterløn, skattefri præmie, a-kassens vejledning, ikke søgt om efterlønsbevis Sag nr Selvforskyldt ledighed, krav om skriftlig formidling forud for kontakt til arbejdsgiver Sag nr Medlem slettet som medlem af a-kasse og frameldt efterlønsordningen, afbrydelse i ca. 3½ måned, dispensation, sygdom, indlæggelse på hospital, psykiske problemer, datters landbrug nedbrændt

7 Sag nr Selvforskyldt ledig, transportproblemer, ikke offentlig transport, afstand Sag nr Fradrag i efterlønnen for feriepenge, fradrag skal ske i den periode, hvor medlemmet afholdt sin ferie, uanset feriepengene først blev hævet på et senere tidspunkt Sag nr Selvforskyldt ledighed, væsentligst selv skyld i afskedigelsen, advarsel, den faglige afdeling, ikke anlagt retssag, ikke indgået forlig Sag nr Ikke dispensation fra reglerne om afbrudt medlemskab, reelt ikke været tale om en afbrydelse Sag nr Freelance musiker - selvstændig virksomhed eller lønarbejde - betydningen af skattemæssig omligning fra selvstændig til lønmodtager hjemvisning af sagen til ny behandling i direktoratet Sag nr Efterlønstimer og timer til skattefri præmie oversteg timer, forkert vejledning fra a-kassen. Realudligning Sag nr Ikke opsættende virkning af klage over a-kasses afgørelse om tilbagebetaling Afgørelser om godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag Sag nr Fastansat modtog ikke sygedagpenge på g-dagene Sag nr Spørgsmål om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag for løst ansat vikar i vikarbureau, medlemmet havde i visse tilfælde kendskab til yderligere arbejde inden udløbet af forrige vikariat Sag nr Løst ansat arbejdet efter arbejdsplan, ansættelseskontraktens angivne timetal afspejlede ikke medlemmets reelle arbejdstid Sag nr Modstridende oplysninger fra a-kassen om, hvorvidt medlemmet holdt ferie på g-dagene, bortfald af g- dagene Sag nr Krav på g-dagsbetaling for 1. ledighedsdag, selv om ledighedstilmeldingen først kunne konstateres på 2. ledighedsdag Sag nr Fastansat på deltid, bortfald af 1 g-dag på grund af ferie på 1. g-dag Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Sag nr Tilbagebetaling af fejludbetalt VEU-godtgørelse til medlem, brutto-/nettobeløb, beregning af renter, forfaldsdato Sag nr VEU-godtgørelse, ledig i mere end sammenlagt 12 måneder, indplacering i dagpengeperiode, arbejdsløshedsforsikringslovens Sag nr

8 Tilbagebetaling, hjemmel, refusion af afholdte lønudgifter, fravær fra uddannelsesstedet, tab af indtægt eller arbejdsmulighed Lov om ferie Sag nr Nævnet havde ikke kompetence til at træffe afgørelse om feriehindring, da lønmodtageren var omfattet af ferieoverenskomst i optjeningsåret, og overenskomsten omfattede feriehindringer Sag nr Tvist om værktøj, løn m.v. samt tvist om, hvorvidt ferie er afholdt Sag nr En nu afdød efterlønsmodtager havde ikke søgt om udbetaling af feriegodtgørelse på grund af ufyldestgørende vejledning fra direktoratet, boet efter efterlønsmodtageren blev stillet, som om ansøgning om udbetaling af uhævet feriegodtgørelse var indsendt rettidigt Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Sag nr Ankenævnets kompetence, fortolkning af tiltrædelsesaftales dækningsområde Sag nr Mangelfuldt ansættelsesbevis, var kun ansat 9 dage, men da ansættelsen ikke var tidsbegrænset, var Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsen anvendelig ifølge HR-dom fra Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v Sag nr Selvforskyldt ledig. Karantæne, jobplan, ophør, manglende evner, ikke tilsagn om ophør fra arbejdsformidlingen Sag nr Refusion, forsvarligt skøn, afbrydelse af jobplan, ikke tilsagn fra AF, ikke skønsmæssig afgørelse Sag nr Genoptagelse og fastholdelse af svig efter politiets påtaleopgivelse Sag nr Realudligning, stilles som om medlemmet var blevet vejledt om sammenhængen mellem reglerne om efterløn, ophør og forlænget dagpengeret efter 55, stk Sag nr Selvforskyldt ledig, oplysninger under samtale, afslag Sag nr Ikke ret til renter af efterbetalte dagpenge, manglende udbetaling skyldes forhold som hovedsagelig kan tilregnes medlemmet, skønsmæssig afvejning Sag nr Selvforskyldt ledig, medlemmets adfærd i forbindelse med jobsamtale Sag nr EØS, forordning 1408/71 artikel 71, selvstændig virksomhed, rådighed, bopæl i Sverige Sag nr Bibeskæftigelse med dagpengeret, fysioterapeut hos en virksomhed, uden for normal arbejdstid Sag nr

9 Medarbejdende ægtefælle, ophør på grund af samlivsophør og dom for separation, genansættelse og genoptagelse af samliv, bibeskæftigelse uden dagpengeret, tilbagebetaling, sanktion, uagtsomhed, svig, ikke skærpelse Sag nr Ikke pligt til tilbagebetaling af efterløn modtaget med urette, burde ikke have indset at det modtagne beløb var uberettiget, modregning af pensionsudbetalinger, blev bragt i god tro ved a-kassens tilbagemelding, a-lovens 86, stk. 1, ændring af direktoratets afgørelse Sag nr , EØS, statsborger i 3. land, attest E 303 udstedt i Tyskland, forordning 1408/71 og 859/ Sag nr Tilbagebetaling af supplerende dagpenge, manglende frigørelsesattest, a-kassens undersøgelsespligt126 Sag nr Ikke ret til refusion, a-kassen påtog sig et medansvar for fejludbetalingen af dagpenge Sag nr A-kassen havde ikke ret til refusion for efterløn udbetalt med urette Sag nr EØS, Forordning 1408/71, artikel 71, helt arbejdsløs, atypisk grænsearbejder, jf. Miethe-dom, bopæl i Sverige Sag nr Ikke ret til feriedagpenge, ret til almindelige dagpenge under kollektiv ferielukning, fritagelse for tilmelding til AF ved tvungen virksomhedslukning mellem jul og nytår Sag nr Generhvervelse af dagpengene, beskæftigelseskravet, dokumentation for opfyldelse af beskæftigelseskravet, beskæftigelse i Iran Sag nr Konkurs - Ægtefællen ejede via et holdingselskab 50 % af den konkursramte virksomhed, hvor medlemmet var beskæftiget - først ophørt fra det tidspunkt, hvor formålet med holdingselskabet var ændret til formueadministration Sag nr Ophør med drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse - medlemmets hidtidige arbejdsfunktioner bortfaldet/overtaget af anden arbejdskraft Sag nr EØS, attest E 301, 8-ugers-fristen for ansøgning om genoptagelse i en dansk a-kasse anset for overholdt, personlig henvendelse i a-kassen sidestilles med skriftlig ansøgning Sag nr Fast rejsegodtgørelse skal indgå i beregningen af beskæftigelseskravet Sag nr Hjemvisning, indhentelse af oplysninger om medlemmets økonomiske forhold, a-kassens ret til refusion, mulighed for bortfald af a-kassens ansvar hvis det ikke ville have været muligt at inddrive kravet Sag nr Ophør af dagpengeperiode, opretholdelse af ugyldig afgørelse, god tro, vejledning i god tid Sag nr

10 Feriedage der ikke var afholdt indgik ikke i opgørelsen af antal arbejdstimer ved beregning af skattefri præmie Sag nr Ikke ret til efterløn under 962-timers ordningen Sag nr Ikke selvforskyldt ledig, jobplan, kontaktet arbejdsgiver telefonisk, stor en usikkerhed om de præcise datoer for medlemmets telefoniske henvendelser Sag nr En sygeplejerske kunne på grund af reglerne om mindsteudbetaling ikke få supplerende efterløn i de uger, hvor hun efter sygehusets vagtplan arbejdede mere end 29,6 timer. Vagtplanen, der gik over 16 uger, betød en gennemsnitlig arbejdsuge på 29,5 timer Sag nr A-kassen havde efter omstændighederne ret til refusion af beløb udbetalt med urette Sag nr Dagpengeperiode, beskæftigelseskrav, indplacering på ny Sag nr Selvforskyldt ledig, karantæne, afslag, muslim, etiske, moralske og religiøse grunde, avisbud for Jyllandsposten, job ikke formidlet Sag nr Ret til supplerende dagpenge ophørt, 52 uger inden for 72 uger, ikke vejledt om ophør, indrettelsessynspunkt, ikke trække ansøgning om dagpenge tilbage Sag nr Ægtefælleudtræden - lønarbejde ikke tidsbegrænset - sagt op efter ca. to måneder for at gå på efterløn - lønarbejde i søns virksomhed Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Sag nr Medlem skulle stilles, som han havde været tilmeldt Arbejdsformidlingen - han var derfor berettiget til VEU-godtgørelse Sag nr Afslag på VEU-godtgørelse til medlem, der som beskæftiget lønmodtager deltog i et blomsterbinderkursus under lov om åben uddannelse Sag nr Uddannet kloakmester omfattet af personkredsen for VEU-godtgørelse Sag nr VEU-godtgørelse, personkreds, uddannet elinstallatør, videregående tekniker, anvendt uddannelsen inden for de sidste 5 år Sag nr VEU-godtgørelse, personkreds, uddannet landbrugsmaskinmekaniker, uddannet kloakmester i 1998, anvendt kloakmesteruddannelse inden for de sidste 5 år Sag nr VEU-godtgørelse, befordringsgodtgørelse, refusion, personkreds, uddannet fiskeskipper af 1. grad. 149 Sag nr

11 Uddannet speditør, flere mulige uddannelser på forskellige uddannelsesniveauer, kontoruddannelse med speciale i spedition og shipping, tilstrækkelig dokumentation for uddannelsesniveau, ret til VEUgodtgørelse og refusion Sag nr Dimittend, afsluttet cand.mag.-uddannelse i juli 2006, har ikke været færdiguddannet 5 år ved kursusstart, a-kassens vejledningspligt Lov om ferie Sag nr Identifikation af arbejdsgiveren, som hæftede for feriegodtgørelse. Ikke virksomhedsoverdragelse Sag nr Ansøgning om feriegodtgørelse efter 30. september efter ferieårets udløb. Utilstrækkelig vejledning af a-kassen Nævnet fandt, at lønmodtageren kunne få udbetalt feriegodtgørelse for optjeningsåret 2004, fordi a- kassen havde vejledt i utilstrækkeligt omfang. A-kassen burde have været opmærksom på, at kravet på udbetaling af feriegodtgørelse skulle gøres gældende senest den 30. september Ankenævnet fandt, at det måtte lægges til grund, at medlemmet i rette tid henvendte sig for at få attesteret sit feriekort, så hun kunne få sin feriegodtgørelse udbetalt Attestation og anmodning om udbetaling anses således efter omstændighederne for indgivet inden fristens udløb, hvorfor kravet ikke skulle anses for forældet. Ankenævnet ændrede således direktoratets afgørelse (j.nr ) Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Sag nr Ansættelsesbevis. Støtteperson for børn og unge havde ikke status som lønmodtager, da arbejdsgiver kommune ikke havde instruktionsbeføjelse og ikke kunne disponere løbende over støttepersonens arbejdsindsats. Klagen var derfor ikke omfattet af lov om ansættelsesbeviser Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v Sag nr Et medlem, der i efterlønsperioden sammen med 3 andre havde oprettet et I/S, blev anset for at have drevet selvstændig virksomhed. Der var ikke tale om formueforvaltning. Han skulle tilbagebetale efterløn. Han blev anset for at have handlet uagtsomt Sag nr Løntimer ikke oplyst på dagpengekort, tilbagebetaling uagtsomhed Sag nr Ledig, overskydende timer, dagpenge, arbejde med løntilskud, ordinært arbejde Sag nr Rådighed, langvarig arbejdsløshed, manglende oplysninger om jobsøgning, frist, hjemvisning Sag nr Afslag på dimittendoptagelse, pilotuddannet i USA, uddannelsens varighed, dispensation Sag nr Ægtefælleudtræden af bibeskæftigelse ved samlivsophør, ikke selvstændig som medarbejdende samlever, tilbagebetaling, karantæne, overgangsydelse, efterløn

12 Ankenævnet fandt ikke, at medlemmets påbegyndelse af beskæftigelse i sin tidligere ægtefælles, nu samlevers selskaber efter den 31. januar 1998 kan anses for udøvelse af selvstændig virksomhed, idet reglerne om afgørende indflydelse omfatter ægtefælle men ikke samlever Ankenævnet ændrede således direktoratets afgørelse (j.nr ) Sag nr Pasning af automat tankstationer, 4 stationer ændret til 5 stationer, tidligere udført samtidig med ansættelse i 37 timer om ugen, selvstændig virksomhed, bibeskæftigelse med dagpengeret Sag nr Behandling af klage på trods af klagens modtagelsestidspunkt, fristafvisning, havde bedt direktoratet om at sende til opholdssted i udlandet Sag nr Hjemvisning af spørgsmålet om overskydende timer, medlemmet havde tidligere klaget over denne del også, henvisning til tidligere klage Sag nr Dispensation for afbrydelse i indbetaling til efterløn Sag nr Fratrædelsesgodtgørelse, opsigelsesvarsel, uddannelsesorlov, dagpenge, manglende tilmelding til AF, vejledning Sag nr Afslag på fortsættelse af virksomhed med reparation af biler, hvor omsætning og tidsforbrug ikke på forhånd kunne fastlægges, da antallet og karakteren af reparationer ikke kendtes på forhånd Sag nr Selvforskyldt ledighed, opsigelse, flere arbejdsforhold, sæsonarbejde Sag nr Et medlem skulle stilles, som om hun var overflyttet til fuldtidsforsikring fra 1. juli 1999 med den virkning, at hun blev berettiget til at få efterløn som fuldtidsforsikret Sag nr Tiltalefrafald, genoptagelse, dagpenge, efterløn, modtaget med urette, svig, påtalefrafald taget til efterretning Sag nr Udeblivelse skyldtes akut udefrakommende forhold, som medlemmet ikke havde kunnet forudse eller forhindre, a-kassen har ret til refusion Sag nr Indtægt af tidligere forfattervirksomhed ikke selvstændig virksomhed, men formueforvaltning Sag nr Uagtsomhed, svig, feriedagpenge, overarbejde, afspadsering, tilbagebetaling, karantæne Sag nr Konsekvensen af at direktoratet ikke havde taget stilling spørgsmålet om tilbagebetaling Sag nr Svig eksklusion påtaleopgivelse Sag nr A-kassens vejledning, beregning af dagpengesats, praktikforløb, lønnet, del af uddannelse Sag nr For sen betaling af medlemsbidrag, slettelse, rykker- og sletteprocedure

13 Sag nr Rådighed, efterløn, vejledning, delvis hjemvisning Sag nr Påtaleopgivelse, genoptagelse af direktoratets afgørelse om karantæne på 962 timer for svig Sag nr Ombygning af hotel til ferielejligheder var selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse uden dagpengeret Sag nr Beregning af skattefri præmie, medlemmet fratræder 1 uge før sit 65. år med udbetaling af den sidste ferieuge Sag nr Medlem født i 1953, som havde fravalgt efterlønsordningen, opfyldte ikke betingelserne for efterløn efter den fra 1. januar 2007 indførte fortrydelsesordning Sag nr Medlem født den 9. februar 1960, havde fravalgt efterlønsordningen, opfyldte ikke betingelserne for efterløn efter den fra 1. januar 2007 indførte fortrydelsesordning Sag nr Et medlem kunne anses for ophørt med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse med handel og investering i fast ejendom, selvom medlemmet fortsat ejede en enkelt udlejningsejendom 185 Sag nr Arbejdsdirektoratet kunne ikke genoptage en sag og ændre afgørelsen til ugunst for medlemmet, da medlemmet ikke var orienteret om muligheden for en eventuel ændring Sag nr Medlemmet havde ret til overflytning til anden a-kasse med nuværende rettigheder. Ikke en betingelse herfor, at der reelt var sket indplacering og beregning af individuel dagpengesats af den tidligere a-kasse Sag nr A-kassen havde ikke ret til refusion af fejludbetalt efterløn. A-kassen kunne have forhindret fejludbetalingen. Ej dispensation Afgørelser om godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag Sag nr Medlem var chauffør i fragtfirma, der opsagde ham til fratræden den 15. december 2006, fordi han blev syg og fik kørselsforbud i 6 måneder, arbejdsgiver skulle betale g-dage Sag nr Løst ansat lærervikar skulle ikke have g-dage selv om skolen var ferielukket, fordi han fik ny vikarbekræftelse inden ophør af forudgående vikarperiode inden feriestarten Sag nr Arbejdsgivers betaling af ekstraordinær løn efter fratrædelse anset som betaling for 1. og 2. ledighedsdag Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Sag nr Afslag på VEU-godtgørelse på grund af manglende tab af indtægt og arbejdsmulighed Sag nr

14 Erhvervssproglig engelsk korrespondent, oplyst at have anvendt uddannelsen inden for de sidste 5 år, ikke ret til VEU-godtgørelse/refusion Sag nr Uddannet kontorassistent og voksenunderviser, uddannelsen til voksenunderviser forudsætter forudgående faglig kompetence, overstiger erhvervsuddannelsesniveau, anvendt inden for de sidste 5 år. 191 Sag nr Uddannelsesniveau, typograf, grafisk designer, anvendt uddannelsen inden for de sidste 5 år, befordringstilskud Sag nr Omfattet af personkredsen der kan modtage VEU-godtgørelse, kordegn, uddannelsen overstiger ikke niveauet for erhvervsuddannelse Lov om ferie Sag nr Ingen tvist mellem arbejdsgiver og lønmodtager om optjent ferie Sag nr Ferieoverenskomst i optjeningsåret Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 195 Mangelfuldt ansættelsesbevis, manglende oplysninger om overarbejde og honoreringen heraf samt opsigelsesvarsler, henvisning til ferieloven anses at opfylde arbejdsgivers oplysningspligt vedr. ferie Sag nr Klager ansat som vikar i vikarbureau, som havde tilsluttet sig kollektiv overenskomst, hvilket medførte, at nævnet ikke havde kompetence til at behandle sagen

15 Forord Arbejdsmarkedets Ankenævn har fortsat såvel kvaliteten som retssikkerheden i nævnets arbejde som adelsmærker. Dette betyder, at sekretariatet ofte skal hente supplerende oplysninger i sagen eller dyrke lovens forarbejder m.v. for at kunne forelægge et tilfredsstillende og juridisk godt oplæg for nævnets medlemmer, som gør det muligt for nævnet at træffe en afgørelse. Arbejdsmarkedets Ankenævn behandler sager på mange lovområder, og derfor bliver det medtagne stof i hver årsberetning, et uddrag af emner eller afgørelser fra året. Årsberetningen 2007 indeholder en artikel om, hvilken betydning det har for retten til dagpenge og efterløn, hvis et medlem ændrer skattemæssig status fra selvstændig til lønmodtager. Spørgsmålet kan være en af de mange faktorer, der skal vurderes i en sag, inden en afgørelse kan træffes af Ankenævnet. Netop spørgsmålet, om et medlem er selvstændig eller lønmodtager, kan være vanskeligt at besvare umiddelbart, idet samfundet i dag opererer med mange forskellige og komplekse konstruktioner, som regelsættene ikke har taget højde for, og som derfor kræver en konkret vurdering af de foreliggende oplysninger. Herudover indeholder årsberetningen et udvalg af de retssager mod Arbejdsmarkedets Ankenævn, der er afsluttede i 2007, herunder retssagen som Beskæftigelsesministeriet anlagde mod Arbejdsmarkedets Ankenævn. Endvidere indeholder årsberetningen et udvalg af de 15 i 2007 realitetsbehandlede sager fra Folketingets Ombudsmand. Arbejdsmarkedets Ankenævn har i 2007 udsendt 4 Nyhedsbreve. I Nyhedsbrevene udgivet i 2007 er refereret i alt 181 afgørelser af almen og principiel karakter. De afgørelser, som er udgivet i Nyhedsbrevene, er afgørelser, som Ankenævnet har skønnet ville være af generel interesse for en bredere kreds af læsere. Af de tilbagemeldinger, der kommer efter hver udsendelse af Nyhedsbrevene, læses de med stor interesse af mange. Afgørelserne i Nyhedsbrevene er såvel Ankenævnets afgørelser, som ændrer underinstansens afgørelse, som afgørelser, hvor Ankenævnet har tiltrådt underinstansens afgørelse eller hvor Arbejdsmarkedets Ankenævn er 1. instans. Nyhedsbrevene udgives ca. 4 gange årligt elektronisk og kan læses på nævnets hjemmeside sammen med øvrige oplysninger om Ankenævnet. De refererede afgørelser bliver lagt ind i Retsinformation, hvor de kan læses i anonymiseret stand. Nyhedsbrevene er bilagt årsberetningen. Arbejdsmarkedets Ankenævns samlede omgørelsesprocent for de afgjorte sager i 2007 var 19%. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de afgjorte sager i 2007 har været på 188 dage eller 6,3 måneder. Der vil i 2008 blive arbejdet på at få nedbragt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. København, juni 2008 Lisbet Jensen Formand 15

16 Præsentation af Arbejdsmarkedets Ankenævn Arbejdsmarkedets Ankenævn er oprettet med hjemmel i 100 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005 og lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august Ankenævnet er et uafhængigt organ, som er den øverste klageinstans for klager over afgørelser truffet efter en række love, som hører under Beskæftigelsesministeriets, Undervisningsministeriets og det tidligere Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggenders områder. Lovområderne er beskrevet nærmere i det følgende. Sekretariatet betjener selve nævnet, som består af en formand, der samtidig er leder af sekretariatet, samt 1 medlem udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening, 1 medlem udpeget af Landsorganisationen i Danmark, 1 medlem udpeget af beskæftigelsesministeren efter forhandling med justitsministeren, og 2 medlemmer udpeget af beskæftigelsesministeren efter forhandling med undervisningsministeren. Ankenævnets sammensætning er forskellig, afhængig af hvilke sagstyper, der behandles. Reglerne herom fremgår af de forskellige love eller er fastsat i bekendtgørelse. Regler om, hvornår ankenævnet er beslutningsdygtigt, fremgår af nævnets forretningsorden, som er fastsat i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 203 af 24. marts 2004 om forretningsorden for Arbejdsmarkedets Ankenævn og Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 465 af 22. maj 2006 om Arbejdsmarkedets Ankenævns behandling af sager efter lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. I Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 848 af 5. september 2000 er fastsat regler om ankenævnets behandling af sager efter ferieloven. Formålet med et nævn af Arbejdsmarkedets Ankenævns karakter er primært at tilgodese borgernes retssikkerhed. I takt med samfundsudviklingen undergår ankenævnets sagsområder en udvikling i retning af større kompleksitet dels på grund af reglernes indhold dels på grund et større behov og ønske fra borgerne om en mere vidtgående forklaring på baggrund af spørgsmål fra borgerne. Det forhold, at ankenævnet er et uafhængigt organ, bevirker, at nævnet ikke er bundet af instrukser fra beskæftigelsesministeren, undervisningsministeren, den tidligere minister for Familie- og Forbrugeranliggender eller andre myndigheder om den enkelte sags behandling og afgørelse. Ankenævnet er dog undergivet de almindelige forvaltningsretlige regler. Endvidere er ankenævnets afgørelser undergivet kontrol fra Folketingets Ombudsmand og domstolene. 16

17 Artikel: Af fuldmægtig Lene Mathiesen Hvilken betydning har det for retten til dagpenge og efterløn, hvis et medlem ændrer skattemæssig status fra selvstændig til lønmodtager? Det fremgår af Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, at et medlems beskæftigelse altid vil blive anset for at være selvstændig virksomhed, hvis medlemmet har foretaget skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter skattelovgivningens regler for selvstændige erhvervsdrivende. Det fremgår også af bekendtgørelsen, at beskæftigelsen som udgangspunkt vil blive anset for at være drift af selvstændig virksomhed, hvis medlemmet skattemæssigt har angivet overskud eller underskud af selvstændig virksomhed. Det kan have betydelige konsekvenser for et medlems ret til dagpenge og efterløn, hvis medlemmets beskæftigelse bliver anset for at være drift af selvstændig virksomhed. Fx kan et medlem, der driver selvstændig virksomhed, kun få supplerende dagpenge, hvis det er sandsynliggjort, at medlemmet driver virksomheden som sin bibeskæftigelse, det vil sige, at virksomheden til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid, således at medlemmet kan anses for at stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis medlemmet har drevet virksomheden som sin hovedbeskæftigelse, vil medlemmet som udgangspunkt først kunne få dagpenge eller efterløn, når medlemmet har dokumenteret, at virksomheden er ophørt mere end midlertidigt. Der gælder også ganske strenge regler for, hvornår en efterlønsmodtager kan få tilladelse til drift af selvstændig virksomhed. De store forskelle mellem at være selvstændig eller lønmodtager i relation til reglerne om dagpenge og efterløn betyder af og til, at der opstår sager, hvor et medlem vælger at bede skattemyndighederne om at få ændret sin skattemæssige status med tilbagevirkende kraft, når konsekvenserne af at have udført arbejde i en virksomhed går op for den pågældende, idet han præsenteres for et krav om tilbagebetaling af dagpenge eller efterløn. Medlemmet har måske ikke tidligere gjort sig klart, om han reelt var at betragte som selvstændig, men har ønsket den fordel, der kunne være forbundet med en registrering som selvstændig i skattemæssige henseende, og han har så ikke vidst, at dette kunne få sådanne følger, som f.eks. et krav om tilbagebetaling. Derfor henvender han sig så til skattevæsenet, når følgerne går op for ham. 17

18 I en konkret sag havde skatteankenævnet truffet afgørelse om, at et medlems indtægt skulle betragtes som A-indkomst, selvom skattemyndighederne tidligere havde vurderet, at der var tale om drift af selvstændig virksomhed. Ankenævnet fandt efter en konkret vurdering, at der ikke var tale om drift af selvstændig virksomhed, da medlemmets beskæftigelse havde en række kendetegn, der er særegne for lønmodtageransættelse, herunder at han modtog løn og fik lønsedler. Hertil kom, at medlemmet fik beregnet ferie på grundlag af lønnen, samt at der blev indbetalt arbejdsmarkedsbidrag og særligt pensionsbidrag af lønnen. Det indgik også i ankenævnets vurdering, at skattemyndighederne havde accepteret, at indtægten var A-indkomst for medlemmet. Uanset at ankenævnet i den konkrete sag nåede frem til samme resultat som skattevæsenet, nemlig at medlemmet var lønmodtager, så skal det understreges, at der altid skal ske en konkret vurdering af samtlige omstændigheder, når det skal afgøres, om et medlem er lønmodtager eller driver selvstændig virksomhed i relation til reglerne i arbejdsløshedsforsikringslovgivningen. Det er således ikke i sig selv tilstrækkeligt, at skattevæsenet accepterer, at et medlem ændrer status fra selvstændig til lønmodtager. Sagens øvrige omstændigheder skal også tale for, at beskæftigelsen ikke anses for at være drift af selvstændig virksomhed i relation til reglerne om dagpenge og efterløn. Fx vil omstændigheder som at indtægten er B-indkomst, at der er tale om forskellige hvervgivere, at medlemmet har sendt fakturaer, at der ikke er indbetalt arbejdsmarkedsbidrag og at medlemmet ikke har været underlagt instruktionsbeføjelser, kunne tale for at anse beskæftigelsen for at være drift af selvstændig virksomhed, selvom medlemmet har fået ændret sin skattemæssige status til lønmodtager. Prøvelse af ankenævnets afgørelser Retssager Siden sidste årsberetning er der afsluttet 3 retssager. Her bringes et udvalg. Højesterets dom i en sag, hvor der skulle ske fradrag i medlemmets efterløn for egenpension efter tjenestemandsloven, uanset at denne endnu ikke var kommet til udbetaling Ankenævnets j.nr og Ankenævnet fik medhold i sin påstand. Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom, hvorefter medlemmets egenpension skulle medføre fradrag i efterlønnen Medlemmet blev afskediget som 57-årig med ret til ventepenge i 5 år. Efter udløbet af de 5 år havde han ret til udbetaling af tjenestemandspension. 18

19 Ankenævnet traf i december 2004 afgørelse om, at medlemmets egenpension efter tjenestemandsloven skulle medføre fradrag i efterlønnen. Medlemmet klagede over, at pensionen skulle fradrages i efterlønnen, når han ikke fik udbetalt denne, fordi han modtog ventepenge. Ankenævnet henviste til, at fradrag efter reglerne skal ske, uanset om pensionen udbetales i efterlønsperioden. Det var således uden betydning, om medlemmet kunne råde over sin pensionsformue eller ej. Fradrag skete på baggrund af den beregnede årlige livsvarige ydelse, hvis pensionen var kommet til udbetaling fra 60-års dagen. Ankenævnet henviste til, at der tidligere kun skulle ske fradrag for arbejdsmarkedsrelaterede pensioner, der løbende blev udbetalt, men at reglerne fra 1. juli 1999 blev ændret. Der skete med de ændrede regler en højere grad af ligestilling af alle former for pension, således at disse som udgangspunkt skulle medføre fradrag, uanset om de kom til udbetaling eller ej. Medlemmet indbragte sagen for Østre Landsret med påstand om, at ankenævnet skulle anerkende, at han havde ret til efterløn uden fradrag af beregnet værdi af egenpensionen efter tjenestemandspensionsloven. Landsretten gav ankenævnet medhold i, at der skulle ske fradrag i efterlønnen for pensionen efter tjenestemandspensionsloven. Landsretten anførte, at efter arbejdsløshedsforsikringslovens 74 i, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003, medfører et medlems pensionsordninger fradrag i efterlønnen efter reglerne i bestemmelsens stk Efter bestemmelsens stk. 2 gælder disse regler med nærmere angivne undtagelser blandet andet for pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, herunder 2, nr. 1, om løbende pensionsudbetalinger, som bortfalder ved pensionsberettigedes død, og som udbetales af det offentlige som følge af tidligere ansættelse i statens tjeneste. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger foretages efter bestemmelsens stk. 5 fradrag med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 % af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse. Bestemmelsen i 74 i blev indsat ved lov nr. 276 af 12. maj 1999 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (flexibel efterløn m.v.). Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår blandet andet, at det blev anset for nødvendigt at øge andelen af befolkningen i arbejdsstyrken. En af måderne hertil er at ændre tilbagetrækningsordningerne, så de ældre bliver lidt længere på arbejdsmarkedet. Af bemærkningerne til 74 i hedder det blandt andet, at I den gældende efterlønsordning foretages der alene fradrag for løbende udbetalinger af pension, som er led i tidligere ansættelsesforhold, og som 19

20 er af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager. Forslaget indebærer, at der i forhold til fradrag i efterlønnen sker en højere grad af ligestilling af alle former for pension, der er omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, dvs. pensionsordninger m.v., hvor bidrag og præmier er skattefri.. Forslaget indebærer endvidere, at der vil ske fradrag for pensionen, uanset om den kommer til udbetaling eller ej. Landsretten anførte videre, at der mellem parterne var enighed om, at medlemmets pension var omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, 2, nr. 1, og at medlemmet ikke havde mulighed for at få sin pension udbetalt før udløbet af ventepengeperioden. Efter ordlyden af arbejdsløshedsforsikringslovens 74 i og forarbejderne hertil fandt landsretten, at der for sagsøgerens pension i lighed med andre pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, 2, nr. 1, skulle ske fradrag i efterlønnen, uanset at sagsøgeren i venteperioden ikke havde mulighed for at råde over pensionen. Sagsøgte, Arbejdsmarkedets Ankenævn, blev herefter frifundet. Medlemmet indbragte sagen for Højesteret. Ankenævnet nedlagde påstand om afvisning af ankesagen, da medlemmet havde valgt ikke at gå på efterløn inden den 1. januar 2007, dvs. mens han fortsat modtog ventepenge. Subsidiært påstod ankenævnet stadfæstelse af landsrettens dom. For så vidt angår ankenævnets primære påstand fandt Højesteret, at medlemmet havde en retlig interesse i at få prøvet, om ankenævnets fortolkning af lovgivningen var korrekt. Dette uanset at sagen var uden økonomisk værdi for medlemmet efter den 1. januar Afvisningspåstanden blev derfor ikke taget til følge. Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom, og ankenævnet blev derved frifundet. Østre Landsrets dom i en sag om Beskæftigelsesministeriets søgsmålskompetence Den konkrete sag drejede sig om, a-kassens vejledningspligt over for medlemmer på efterløn i forbindelse med aflevering af feriekontobevis Ankenævnets j.nr Ankenævnet fik medhold i afvisning af sagen, da Beskæftigelsesministeriet ikke anses for at have søgsmålskompetence Et medlem, der modtog efterløn, afleverede i juni 2005 sit feriekontobevis til a-kassen. Medlemmet rettede ikke anden henvendelse til a-kassen. 20

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. September 2008

Beretning til Statsrevisorerne om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. September 2008 Beretning til Statsrevisorerne om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere September 2008 BERETNING OM UDBETALING AF UHÆVEDE FERIEPENGE TIL EFTERLØNSMODTAGERE i Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer 3 1.2 Lønmodtagerbegrebet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse,

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere