Arbejdsmarkedets Ankenævn Årsberetning 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedets Ankenævn Årsberetning 2007"

Transkript

1 Arbejdsmarkedets Ankenævn Årsberetning 2007

2 Arbejdsmarkedets Ankenævn Årsberetning

3 Indhold: Indhold: Forord Præsentation af Arbejdsmarkedets Ankenævn Artikel: Prøvelse af ankenævnets afgørelser Retssager Ombudsmandssager Fakta om Arbejdsmarkedets Ankenævn Formål og kompetence Sagsbehandling og afgørelse Klagefrister Gebyrer Medlemmer pr. 31. december 2007: Personale pr. 31. december 2007: Statistik Nyhedsbreve Bekendtgørelse af forretningsorden for Arbejdsmarkedets Ankenævn Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Ankenævns behandling af sager efter lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet og om størrelsen af en godtgørelse for manglende overholdelse af oplysningspligten Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Ankenævns behandling af sager efter ferieloven B I L A G til årsberetningen Nyhedsbreve nr. 1 4 for Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v Sag nr Afvisning klagefrist Sag nr Manglende tilmelding til AF medlemmets brev til henholdsvis AF og a-kassen ikke kommet frem. 48 Sag nr Manglende rådighed, udlandsophold, ændring af ferietidspunkt uden oplysning herom, tilbagebetaling, efter omstændighederne sanktion for uagtsomhed vedrørende udbetalte feriedagpenge da direktoratets afgørelse ikke kan skærpes Sag nr Arbejdsdirektoratets afgørelse, genoptagelse, ændrede oplysninger, uddannelse under 20 timer om ugen Sag nr Dagpenge udbetalt med urette vurdering af de subjektive betingelser for tilbagebetaling refusion. 52 Sag nr Selvstændig virksomhed, bibeskæftigelse, salg af fyr, uforeneligt med dagpengeret, pålagt tilbagebetaling og sanktion for svig

4 Ankenævnet lagde vægt på, at medlemmet på intet tidspunkt oplyste a-kassen om, at virksomheden havde ændret sig, på trods af at der var tale om en meget væsentlig ændring. Ankenævnet tiltrådte således direktoratets afgørelse (j.nr ) Sag nr Selvforskyldt ledighed - medlemmets handlemåde under jobsamtale oplysninger om jobsøgning i København - kasserefusion forsvarligt skøn Sag nr Sanktion for uagtsomhed, medlemmet oplyste først om arbejde efter udbetaling af efterløn havde fundet sted Sag nr A-kasse, refusion, ganske særlige forhold, dispensation, uagtsomhed, direktoratets blanket Sag nr Selvforskyldt ledighed, accept af for kort opsigelsesvarsel. Væsentligst selv skyld i afskedigelsen, dokumentation, bortvisning, tyveri, kassebetjening, DRAM Sag nr Artikel 67, medregning af forsikringsperioder fra andet EØS-land, ikke yderligere forlængelse af 8- ugers-fristen, ikke særlige omstændigheder, ikke dokumenteret oplysninger om røg i anvist dagplejehjem Sag nr Ikke oplyst om lønarbejde på dagpengekort - uagtsomhed Sag nr Klage over Arbejdsdirektoratets afslag på at genoptage af sag om fristafvisning, nævnets kompetence, arbejdsløshedsforsikringslovens 98, stk. 2 og 99, stk Sag nr Selvforskyldt ledig. Karantæne på 3 uger, adfærd sidestilles med afslag, skriftlig ansøgning og udtalelser under samtale. Spg. om der var tale om formidling Sag nr Et medlem kunne ikke medregne forsikringsperiode i Norge ved opfyldelsen af kravet om medlemsanciennitet for ret til efterløn Sag nr Genoptagelse på grund af politiets påtaleopgivelse, fastholdelse af svig, svig var tidligere blevet stadfæstet ved Østre Landsret Sag nr Selvforskyldt ledig, karantæne 3 uger. Jobplan, job med løntilskud, begrundelse for afskedigelse ikke i overensstemmelse med faktiske forhold, væsentligst selv skyld i afskedigelse Sag nr Selvforskyldt ledig, formidling, krav om formidling af konkret job, tilbud om job på prøve Sag nr Manglende oplysninger om lønarbejde på dagpengekort frigørelsesattest tilbagebetaling af dagpenge- sanktion Sag nr Spørgsmål om selvforskyldt ledig afslag på formidlet arbejde - korrekt formidling Sag nr

5 Check kan ikke anvendes som dokumentation for opfyldelse af beskæftigelseskravet Sag nr Opfyldelse af 2 års kravet ved arbejde som selvstændig erhvervsdrivende og lønmodtager Sag nr Ikke vejledt om efterlønsbevis i forbindelse med arbejde i Sverige Sag nr Medlem dømt for bedrageri over for a-kassen - dog for et mindre beløb end det tilbagebetalingsbeløb som a-kassen havde opgjort - ankenævnet genoptog sagen men fastholdt afgørelsen om svig Sag nr Et medlem var ikke selvforskyldt ledig, da hun blev opsagt fra job som butiksmedarbejder, fordi hun var utryg ved at stå alene i butikken Afgørelser om godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag Sag nr Fastansættelse, beskæftigelseskravet ikke opfyldt, da ikke tilstrækkeligt antal arbejdstimer forud for fritstilling Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Sag nr timers arbejdsuge fordelt mandag - torsdag svarer til en normal arbejdsuge på 37 timer ifølge overenskomst, fast fridag fredag anses ikke for kompenserede fridag, ret til godtgørelse/lønrefusion for alle kursusdage inkl. fredag Sag nr Cand.mag.-uddannelse, anvendelse af uddannelse, 5-års-reglen, lønmodtager/ledig Sag nr Deltidsbeskæftiget, fuldtidsuddannelse, ikke tilmeldt AF som arbejdssøgende, ret til godtgørelse for tab af indtægt men ikke for tab af arbejdsmulighed, uddannelsesstedets vejledning Sag nr VEU-godtgørelse, landmand med grønt bevis fra 1986, ophørt som landmand i 1990, uddannet som greenkeeper, beskæftiget som chefgreenkeeper, refusion af lønudgifter Sag nr VEU-godtgørelse, refusion, løntilskudsjob, personkreds Sag nr Vikar i børneinstitution uden ansættelseskontrakt omfattet af personkredsen for VEU-godtgørelse Lov om orlov Sag nr Annullation af børnepasningsorlov betingelser ikke opfyldt ved orlovens start Lov om personlig assistance til handicappede i erhverv Sag nr Sag om udbetaling af tilskud til personlig assistent, som var medinteressent i landbrugsvirksomhed spørgsmål om ansat på normale vilkår Lov om ferie Sag nr Ankenævnets kompetence i tilfælde af ferieoverenskomst og udbetaling af uhævede feriepenge efter loven 34, stk

6 Sag nr Forældelse - feriegodtgørelse for søgt om udbetaling i juli Sag nr Ulovlig aftale om overførsel af 20 dages ferie Sag nr Afholdelse af ferie, korrekt varslet ferie i opsigelsesperioden, lønmodtageren møder på arbejde i perioden for den varslede ferie. Arbejdsgivers reaktionspligt Sag nr Feriedagpenge, udbetaling, optjent ferie efter ferieloven Sag nr Modregning i feriepenge af for meget udbetalt løn Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v Sag nr Optagelse i a-kasse, nyuddannet, uddannelsens varighed, ikke opfyldt bopælskravet Sag nr Selvstændig virksomhed, hovedbeskæftigelse, ophør, medarbejdende ægtefælle, fysioterapeut, ydernummer Sag nr Selvforskyldt ledig i forbindelse med afskedigelse som tjener Sag nr Selvforskyldt ledig, adfærd, bortvist, tilregnelse, karantæne Sag nr Påtaleopgivelse svig - væsentlige nye oplysninger genoptagelse Sag nr Optagelse, dimittend, meritlærer, uddannelsens varighed, enkeltfagskurser, meritoverførsel Sag nr Selvstændig virksomhed, dagpleje, indflydelse, ansvar og risiko for virksomhedens indtjening, beregning af dagpengesats, 1 helt regnskabsår, venteperiode på 3 uger Sag nr Ikke opsættende virkning af et medlems klage over Arbejdsdirektoratets afgørelse Sag nr Annullation af medlemskab, ugyldig afgørelse, væsentlig retlig mangel/hjemmelsmangel, manglende opfyldelse af betingelserne for optagelse, bopæl i Grønland, ikke vægtige tertiære momenter, står ikke over for at miste forsørgelsesgrundlag Sag nr Refusion, opholdstilladelse, direktoratet havde ikke truffet afgørelse om, at pengene var udbetalt med urette Sag nr Efterløn, skattefri præmie, a-kassens vejledning, ikke søgt om efterlønsbevis Sag nr Selvforskyldt ledighed, krav om skriftlig formidling forud for kontakt til arbejdsgiver Sag nr Medlem slettet som medlem af a-kasse og frameldt efterlønsordningen, afbrydelse i ca. 3½ måned, dispensation, sygdom, indlæggelse på hospital, psykiske problemer, datters landbrug nedbrændt

7 Sag nr Selvforskyldt ledig, transportproblemer, ikke offentlig transport, afstand Sag nr Fradrag i efterlønnen for feriepenge, fradrag skal ske i den periode, hvor medlemmet afholdt sin ferie, uanset feriepengene først blev hævet på et senere tidspunkt Sag nr Selvforskyldt ledighed, væsentligst selv skyld i afskedigelsen, advarsel, den faglige afdeling, ikke anlagt retssag, ikke indgået forlig Sag nr Ikke dispensation fra reglerne om afbrudt medlemskab, reelt ikke været tale om en afbrydelse Sag nr Freelance musiker - selvstændig virksomhed eller lønarbejde - betydningen af skattemæssig omligning fra selvstændig til lønmodtager hjemvisning af sagen til ny behandling i direktoratet Sag nr Efterlønstimer og timer til skattefri præmie oversteg timer, forkert vejledning fra a-kassen. Realudligning Sag nr Ikke opsættende virkning af klage over a-kasses afgørelse om tilbagebetaling Afgørelser om godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag Sag nr Fastansat modtog ikke sygedagpenge på g-dagene Sag nr Spørgsmål om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag for løst ansat vikar i vikarbureau, medlemmet havde i visse tilfælde kendskab til yderligere arbejde inden udløbet af forrige vikariat Sag nr Løst ansat arbejdet efter arbejdsplan, ansættelseskontraktens angivne timetal afspejlede ikke medlemmets reelle arbejdstid Sag nr Modstridende oplysninger fra a-kassen om, hvorvidt medlemmet holdt ferie på g-dagene, bortfald af g- dagene Sag nr Krav på g-dagsbetaling for 1. ledighedsdag, selv om ledighedstilmeldingen først kunne konstateres på 2. ledighedsdag Sag nr Fastansat på deltid, bortfald af 1 g-dag på grund af ferie på 1. g-dag Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Sag nr Tilbagebetaling af fejludbetalt VEU-godtgørelse til medlem, brutto-/nettobeløb, beregning af renter, forfaldsdato Sag nr VEU-godtgørelse, ledig i mere end sammenlagt 12 måneder, indplacering i dagpengeperiode, arbejdsløshedsforsikringslovens Sag nr

8 Tilbagebetaling, hjemmel, refusion af afholdte lønudgifter, fravær fra uddannelsesstedet, tab af indtægt eller arbejdsmulighed Lov om ferie Sag nr Nævnet havde ikke kompetence til at træffe afgørelse om feriehindring, da lønmodtageren var omfattet af ferieoverenskomst i optjeningsåret, og overenskomsten omfattede feriehindringer Sag nr Tvist om værktøj, løn m.v. samt tvist om, hvorvidt ferie er afholdt Sag nr En nu afdød efterlønsmodtager havde ikke søgt om udbetaling af feriegodtgørelse på grund af ufyldestgørende vejledning fra direktoratet, boet efter efterlønsmodtageren blev stillet, som om ansøgning om udbetaling af uhævet feriegodtgørelse var indsendt rettidigt Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Sag nr Ankenævnets kompetence, fortolkning af tiltrædelsesaftales dækningsområde Sag nr Mangelfuldt ansættelsesbevis, var kun ansat 9 dage, men da ansættelsen ikke var tidsbegrænset, var Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsen anvendelig ifølge HR-dom fra Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v Sag nr Selvforskyldt ledig. Karantæne, jobplan, ophør, manglende evner, ikke tilsagn om ophør fra arbejdsformidlingen Sag nr Refusion, forsvarligt skøn, afbrydelse af jobplan, ikke tilsagn fra AF, ikke skønsmæssig afgørelse Sag nr Genoptagelse og fastholdelse af svig efter politiets påtaleopgivelse Sag nr Realudligning, stilles som om medlemmet var blevet vejledt om sammenhængen mellem reglerne om efterløn, ophør og forlænget dagpengeret efter 55, stk Sag nr Selvforskyldt ledig, oplysninger under samtale, afslag Sag nr Ikke ret til renter af efterbetalte dagpenge, manglende udbetaling skyldes forhold som hovedsagelig kan tilregnes medlemmet, skønsmæssig afvejning Sag nr Selvforskyldt ledig, medlemmets adfærd i forbindelse med jobsamtale Sag nr EØS, forordning 1408/71 artikel 71, selvstændig virksomhed, rådighed, bopæl i Sverige Sag nr Bibeskæftigelse med dagpengeret, fysioterapeut hos en virksomhed, uden for normal arbejdstid Sag nr

9 Medarbejdende ægtefælle, ophør på grund af samlivsophør og dom for separation, genansættelse og genoptagelse af samliv, bibeskæftigelse uden dagpengeret, tilbagebetaling, sanktion, uagtsomhed, svig, ikke skærpelse Sag nr Ikke pligt til tilbagebetaling af efterløn modtaget med urette, burde ikke have indset at det modtagne beløb var uberettiget, modregning af pensionsudbetalinger, blev bragt i god tro ved a-kassens tilbagemelding, a-lovens 86, stk. 1, ændring af direktoratets afgørelse Sag nr , EØS, statsborger i 3. land, attest E 303 udstedt i Tyskland, forordning 1408/71 og 859/ Sag nr Tilbagebetaling af supplerende dagpenge, manglende frigørelsesattest, a-kassens undersøgelsespligt126 Sag nr Ikke ret til refusion, a-kassen påtog sig et medansvar for fejludbetalingen af dagpenge Sag nr A-kassen havde ikke ret til refusion for efterløn udbetalt med urette Sag nr EØS, Forordning 1408/71, artikel 71, helt arbejdsløs, atypisk grænsearbejder, jf. Miethe-dom, bopæl i Sverige Sag nr Ikke ret til feriedagpenge, ret til almindelige dagpenge under kollektiv ferielukning, fritagelse for tilmelding til AF ved tvungen virksomhedslukning mellem jul og nytår Sag nr Generhvervelse af dagpengene, beskæftigelseskravet, dokumentation for opfyldelse af beskæftigelseskravet, beskæftigelse i Iran Sag nr Konkurs - Ægtefællen ejede via et holdingselskab 50 % af den konkursramte virksomhed, hvor medlemmet var beskæftiget - først ophørt fra det tidspunkt, hvor formålet med holdingselskabet var ændret til formueadministration Sag nr Ophør med drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse - medlemmets hidtidige arbejdsfunktioner bortfaldet/overtaget af anden arbejdskraft Sag nr EØS, attest E 301, 8-ugers-fristen for ansøgning om genoptagelse i en dansk a-kasse anset for overholdt, personlig henvendelse i a-kassen sidestilles med skriftlig ansøgning Sag nr Fast rejsegodtgørelse skal indgå i beregningen af beskæftigelseskravet Sag nr Hjemvisning, indhentelse af oplysninger om medlemmets økonomiske forhold, a-kassens ret til refusion, mulighed for bortfald af a-kassens ansvar hvis det ikke ville have været muligt at inddrive kravet Sag nr Ophør af dagpengeperiode, opretholdelse af ugyldig afgørelse, god tro, vejledning i god tid Sag nr

10 Feriedage der ikke var afholdt indgik ikke i opgørelsen af antal arbejdstimer ved beregning af skattefri præmie Sag nr Ikke ret til efterløn under 962-timers ordningen Sag nr Ikke selvforskyldt ledig, jobplan, kontaktet arbejdsgiver telefonisk, stor en usikkerhed om de præcise datoer for medlemmets telefoniske henvendelser Sag nr En sygeplejerske kunne på grund af reglerne om mindsteudbetaling ikke få supplerende efterløn i de uger, hvor hun efter sygehusets vagtplan arbejdede mere end 29,6 timer. Vagtplanen, der gik over 16 uger, betød en gennemsnitlig arbejdsuge på 29,5 timer Sag nr A-kassen havde efter omstændighederne ret til refusion af beløb udbetalt med urette Sag nr Dagpengeperiode, beskæftigelseskrav, indplacering på ny Sag nr Selvforskyldt ledig, karantæne, afslag, muslim, etiske, moralske og religiøse grunde, avisbud for Jyllandsposten, job ikke formidlet Sag nr Ret til supplerende dagpenge ophørt, 52 uger inden for 72 uger, ikke vejledt om ophør, indrettelsessynspunkt, ikke trække ansøgning om dagpenge tilbage Sag nr Ægtefælleudtræden - lønarbejde ikke tidsbegrænset - sagt op efter ca. to måneder for at gå på efterløn - lønarbejde i søns virksomhed Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Sag nr Medlem skulle stilles, som han havde været tilmeldt Arbejdsformidlingen - han var derfor berettiget til VEU-godtgørelse Sag nr Afslag på VEU-godtgørelse til medlem, der som beskæftiget lønmodtager deltog i et blomsterbinderkursus under lov om åben uddannelse Sag nr Uddannet kloakmester omfattet af personkredsen for VEU-godtgørelse Sag nr VEU-godtgørelse, personkreds, uddannet elinstallatør, videregående tekniker, anvendt uddannelsen inden for de sidste 5 år Sag nr VEU-godtgørelse, personkreds, uddannet landbrugsmaskinmekaniker, uddannet kloakmester i 1998, anvendt kloakmesteruddannelse inden for de sidste 5 år Sag nr VEU-godtgørelse, befordringsgodtgørelse, refusion, personkreds, uddannet fiskeskipper af 1. grad. 149 Sag nr

11 Uddannet speditør, flere mulige uddannelser på forskellige uddannelsesniveauer, kontoruddannelse med speciale i spedition og shipping, tilstrækkelig dokumentation for uddannelsesniveau, ret til VEUgodtgørelse og refusion Sag nr Dimittend, afsluttet cand.mag.-uddannelse i juli 2006, har ikke været færdiguddannet 5 år ved kursusstart, a-kassens vejledningspligt Lov om ferie Sag nr Identifikation af arbejdsgiveren, som hæftede for feriegodtgørelse. Ikke virksomhedsoverdragelse Sag nr Ansøgning om feriegodtgørelse efter 30. september efter ferieårets udløb. Utilstrækkelig vejledning af a-kassen Nævnet fandt, at lønmodtageren kunne få udbetalt feriegodtgørelse for optjeningsåret 2004, fordi a- kassen havde vejledt i utilstrækkeligt omfang. A-kassen burde have været opmærksom på, at kravet på udbetaling af feriegodtgørelse skulle gøres gældende senest den 30. september Ankenævnet fandt, at det måtte lægges til grund, at medlemmet i rette tid henvendte sig for at få attesteret sit feriekort, så hun kunne få sin feriegodtgørelse udbetalt Attestation og anmodning om udbetaling anses således efter omstændighederne for indgivet inden fristens udløb, hvorfor kravet ikke skulle anses for forældet. Ankenævnet ændrede således direktoratets afgørelse (j.nr ) Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Sag nr Ansættelsesbevis. Støtteperson for børn og unge havde ikke status som lønmodtager, da arbejdsgiver kommune ikke havde instruktionsbeføjelse og ikke kunne disponere løbende over støttepersonens arbejdsindsats. Klagen var derfor ikke omfattet af lov om ansættelsesbeviser Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v Sag nr Et medlem, der i efterlønsperioden sammen med 3 andre havde oprettet et I/S, blev anset for at have drevet selvstændig virksomhed. Der var ikke tale om formueforvaltning. Han skulle tilbagebetale efterløn. Han blev anset for at have handlet uagtsomt Sag nr Løntimer ikke oplyst på dagpengekort, tilbagebetaling uagtsomhed Sag nr Ledig, overskydende timer, dagpenge, arbejde med løntilskud, ordinært arbejde Sag nr Rådighed, langvarig arbejdsløshed, manglende oplysninger om jobsøgning, frist, hjemvisning Sag nr Afslag på dimittendoptagelse, pilotuddannet i USA, uddannelsens varighed, dispensation Sag nr Ægtefælleudtræden af bibeskæftigelse ved samlivsophør, ikke selvstændig som medarbejdende samlever, tilbagebetaling, karantæne, overgangsydelse, efterløn

12 Ankenævnet fandt ikke, at medlemmets påbegyndelse af beskæftigelse i sin tidligere ægtefælles, nu samlevers selskaber efter den 31. januar 1998 kan anses for udøvelse af selvstændig virksomhed, idet reglerne om afgørende indflydelse omfatter ægtefælle men ikke samlever Ankenævnet ændrede således direktoratets afgørelse (j.nr ) Sag nr Pasning af automat tankstationer, 4 stationer ændret til 5 stationer, tidligere udført samtidig med ansættelse i 37 timer om ugen, selvstændig virksomhed, bibeskæftigelse med dagpengeret Sag nr Behandling af klage på trods af klagens modtagelsestidspunkt, fristafvisning, havde bedt direktoratet om at sende til opholdssted i udlandet Sag nr Hjemvisning af spørgsmålet om overskydende timer, medlemmet havde tidligere klaget over denne del også, henvisning til tidligere klage Sag nr Dispensation for afbrydelse i indbetaling til efterløn Sag nr Fratrædelsesgodtgørelse, opsigelsesvarsel, uddannelsesorlov, dagpenge, manglende tilmelding til AF, vejledning Sag nr Afslag på fortsættelse af virksomhed med reparation af biler, hvor omsætning og tidsforbrug ikke på forhånd kunne fastlægges, da antallet og karakteren af reparationer ikke kendtes på forhånd Sag nr Selvforskyldt ledighed, opsigelse, flere arbejdsforhold, sæsonarbejde Sag nr Et medlem skulle stilles, som om hun var overflyttet til fuldtidsforsikring fra 1. juli 1999 med den virkning, at hun blev berettiget til at få efterløn som fuldtidsforsikret Sag nr Tiltalefrafald, genoptagelse, dagpenge, efterløn, modtaget med urette, svig, påtalefrafald taget til efterretning Sag nr Udeblivelse skyldtes akut udefrakommende forhold, som medlemmet ikke havde kunnet forudse eller forhindre, a-kassen har ret til refusion Sag nr Indtægt af tidligere forfattervirksomhed ikke selvstændig virksomhed, men formueforvaltning Sag nr Uagtsomhed, svig, feriedagpenge, overarbejde, afspadsering, tilbagebetaling, karantæne Sag nr Konsekvensen af at direktoratet ikke havde taget stilling spørgsmålet om tilbagebetaling Sag nr Svig eksklusion påtaleopgivelse Sag nr A-kassens vejledning, beregning af dagpengesats, praktikforløb, lønnet, del af uddannelse Sag nr For sen betaling af medlemsbidrag, slettelse, rykker- og sletteprocedure

13 Sag nr Rådighed, efterløn, vejledning, delvis hjemvisning Sag nr Påtaleopgivelse, genoptagelse af direktoratets afgørelse om karantæne på 962 timer for svig Sag nr Ombygning af hotel til ferielejligheder var selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse uden dagpengeret Sag nr Beregning af skattefri præmie, medlemmet fratræder 1 uge før sit 65. år med udbetaling af den sidste ferieuge Sag nr Medlem født i 1953, som havde fravalgt efterlønsordningen, opfyldte ikke betingelserne for efterløn efter den fra 1. januar 2007 indførte fortrydelsesordning Sag nr Medlem født den 9. februar 1960, havde fravalgt efterlønsordningen, opfyldte ikke betingelserne for efterløn efter den fra 1. januar 2007 indførte fortrydelsesordning Sag nr Et medlem kunne anses for ophørt med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse med handel og investering i fast ejendom, selvom medlemmet fortsat ejede en enkelt udlejningsejendom 185 Sag nr Arbejdsdirektoratet kunne ikke genoptage en sag og ændre afgørelsen til ugunst for medlemmet, da medlemmet ikke var orienteret om muligheden for en eventuel ændring Sag nr Medlemmet havde ret til overflytning til anden a-kasse med nuværende rettigheder. Ikke en betingelse herfor, at der reelt var sket indplacering og beregning af individuel dagpengesats af den tidligere a-kasse Sag nr A-kassen havde ikke ret til refusion af fejludbetalt efterløn. A-kassen kunne have forhindret fejludbetalingen. Ej dispensation Afgørelser om godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag Sag nr Medlem var chauffør i fragtfirma, der opsagde ham til fratræden den 15. december 2006, fordi han blev syg og fik kørselsforbud i 6 måneder, arbejdsgiver skulle betale g-dage Sag nr Løst ansat lærervikar skulle ikke have g-dage selv om skolen var ferielukket, fordi han fik ny vikarbekræftelse inden ophør af forudgående vikarperiode inden feriestarten Sag nr Arbejdsgivers betaling af ekstraordinær løn efter fratrædelse anset som betaling for 1. og 2. ledighedsdag Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Sag nr Afslag på VEU-godtgørelse på grund af manglende tab af indtægt og arbejdsmulighed Sag nr

14 Erhvervssproglig engelsk korrespondent, oplyst at have anvendt uddannelsen inden for de sidste 5 år, ikke ret til VEU-godtgørelse/refusion Sag nr Uddannet kontorassistent og voksenunderviser, uddannelsen til voksenunderviser forudsætter forudgående faglig kompetence, overstiger erhvervsuddannelsesniveau, anvendt inden for de sidste 5 år. 191 Sag nr Uddannelsesniveau, typograf, grafisk designer, anvendt uddannelsen inden for de sidste 5 år, befordringstilskud Sag nr Omfattet af personkredsen der kan modtage VEU-godtgørelse, kordegn, uddannelsen overstiger ikke niveauet for erhvervsuddannelse Lov om ferie Sag nr Ingen tvist mellem arbejdsgiver og lønmodtager om optjent ferie Sag nr Ferieoverenskomst i optjeningsåret Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 195 Mangelfuldt ansættelsesbevis, manglende oplysninger om overarbejde og honoreringen heraf samt opsigelsesvarsler, henvisning til ferieloven anses at opfylde arbejdsgivers oplysningspligt vedr. ferie Sag nr Klager ansat som vikar i vikarbureau, som havde tilsluttet sig kollektiv overenskomst, hvilket medførte, at nævnet ikke havde kompetence til at behandle sagen

15 Forord Arbejdsmarkedets Ankenævn har fortsat såvel kvaliteten som retssikkerheden i nævnets arbejde som adelsmærker. Dette betyder, at sekretariatet ofte skal hente supplerende oplysninger i sagen eller dyrke lovens forarbejder m.v. for at kunne forelægge et tilfredsstillende og juridisk godt oplæg for nævnets medlemmer, som gør det muligt for nævnet at træffe en afgørelse. Arbejdsmarkedets Ankenævn behandler sager på mange lovområder, og derfor bliver det medtagne stof i hver årsberetning, et uddrag af emner eller afgørelser fra året. Årsberetningen 2007 indeholder en artikel om, hvilken betydning det har for retten til dagpenge og efterløn, hvis et medlem ændrer skattemæssig status fra selvstændig til lønmodtager. Spørgsmålet kan være en af de mange faktorer, der skal vurderes i en sag, inden en afgørelse kan træffes af Ankenævnet. Netop spørgsmålet, om et medlem er selvstændig eller lønmodtager, kan være vanskeligt at besvare umiddelbart, idet samfundet i dag opererer med mange forskellige og komplekse konstruktioner, som regelsættene ikke har taget højde for, og som derfor kræver en konkret vurdering af de foreliggende oplysninger. Herudover indeholder årsberetningen et udvalg af de retssager mod Arbejdsmarkedets Ankenævn, der er afsluttede i 2007, herunder retssagen som Beskæftigelsesministeriet anlagde mod Arbejdsmarkedets Ankenævn. Endvidere indeholder årsberetningen et udvalg af de 15 i 2007 realitetsbehandlede sager fra Folketingets Ombudsmand. Arbejdsmarkedets Ankenævn har i 2007 udsendt 4 Nyhedsbreve. I Nyhedsbrevene udgivet i 2007 er refereret i alt 181 afgørelser af almen og principiel karakter. De afgørelser, som er udgivet i Nyhedsbrevene, er afgørelser, som Ankenævnet har skønnet ville være af generel interesse for en bredere kreds af læsere. Af de tilbagemeldinger, der kommer efter hver udsendelse af Nyhedsbrevene, læses de med stor interesse af mange. Afgørelserne i Nyhedsbrevene er såvel Ankenævnets afgørelser, som ændrer underinstansens afgørelse, som afgørelser, hvor Ankenævnet har tiltrådt underinstansens afgørelse eller hvor Arbejdsmarkedets Ankenævn er 1. instans. Nyhedsbrevene udgives ca. 4 gange årligt elektronisk og kan læses på nævnets hjemmeside sammen med øvrige oplysninger om Ankenævnet. De refererede afgørelser bliver lagt ind i Retsinformation, hvor de kan læses i anonymiseret stand. Nyhedsbrevene er bilagt årsberetningen. Arbejdsmarkedets Ankenævns samlede omgørelsesprocent for de afgjorte sager i 2007 var 19%. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de afgjorte sager i 2007 har været på 188 dage eller 6,3 måneder. Der vil i 2008 blive arbejdet på at få nedbragt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. København, juni 2008 Lisbet Jensen Formand 15

16 Præsentation af Arbejdsmarkedets Ankenævn Arbejdsmarkedets Ankenævn er oprettet med hjemmel i 100 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005 og lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august Ankenævnet er et uafhængigt organ, som er den øverste klageinstans for klager over afgørelser truffet efter en række love, som hører under Beskæftigelsesministeriets, Undervisningsministeriets og det tidligere Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggenders områder. Lovområderne er beskrevet nærmere i det følgende. Sekretariatet betjener selve nævnet, som består af en formand, der samtidig er leder af sekretariatet, samt 1 medlem udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening, 1 medlem udpeget af Landsorganisationen i Danmark, 1 medlem udpeget af beskæftigelsesministeren efter forhandling med justitsministeren, og 2 medlemmer udpeget af beskæftigelsesministeren efter forhandling med undervisningsministeren. Ankenævnets sammensætning er forskellig, afhængig af hvilke sagstyper, der behandles. Reglerne herom fremgår af de forskellige love eller er fastsat i bekendtgørelse. Regler om, hvornår ankenævnet er beslutningsdygtigt, fremgår af nævnets forretningsorden, som er fastsat i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 203 af 24. marts 2004 om forretningsorden for Arbejdsmarkedets Ankenævn og Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 465 af 22. maj 2006 om Arbejdsmarkedets Ankenævns behandling af sager efter lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. I Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 848 af 5. september 2000 er fastsat regler om ankenævnets behandling af sager efter ferieloven. Formålet med et nævn af Arbejdsmarkedets Ankenævns karakter er primært at tilgodese borgernes retssikkerhed. I takt med samfundsudviklingen undergår ankenævnets sagsområder en udvikling i retning af større kompleksitet dels på grund af reglernes indhold dels på grund et større behov og ønske fra borgerne om en mere vidtgående forklaring på baggrund af spørgsmål fra borgerne. Det forhold, at ankenævnet er et uafhængigt organ, bevirker, at nævnet ikke er bundet af instrukser fra beskæftigelsesministeren, undervisningsministeren, den tidligere minister for Familie- og Forbrugeranliggender eller andre myndigheder om den enkelte sags behandling og afgørelse. Ankenævnet er dog undergivet de almindelige forvaltningsretlige regler. Endvidere er ankenævnets afgørelser undergivet kontrol fra Folketingets Ombudsmand og domstolene. 16

17 Artikel: Af fuldmægtig Lene Mathiesen Hvilken betydning har det for retten til dagpenge og efterløn, hvis et medlem ændrer skattemæssig status fra selvstændig til lønmodtager? Det fremgår af Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, at et medlems beskæftigelse altid vil blive anset for at være selvstændig virksomhed, hvis medlemmet har foretaget skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter skattelovgivningens regler for selvstændige erhvervsdrivende. Det fremgår også af bekendtgørelsen, at beskæftigelsen som udgangspunkt vil blive anset for at være drift af selvstændig virksomhed, hvis medlemmet skattemæssigt har angivet overskud eller underskud af selvstændig virksomhed. Det kan have betydelige konsekvenser for et medlems ret til dagpenge og efterløn, hvis medlemmets beskæftigelse bliver anset for at være drift af selvstændig virksomhed. Fx kan et medlem, der driver selvstændig virksomhed, kun få supplerende dagpenge, hvis det er sandsynliggjort, at medlemmet driver virksomheden som sin bibeskæftigelse, det vil sige, at virksomheden til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid, således at medlemmet kan anses for at stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis medlemmet har drevet virksomheden som sin hovedbeskæftigelse, vil medlemmet som udgangspunkt først kunne få dagpenge eller efterløn, når medlemmet har dokumenteret, at virksomheden er ophørt mere end midlertidigt. Der gælder også ganske strenge regler for, hvornår en efterlønsmodtager kan få tilladelse til drift af selvstændig virksomhed. De store forskelle mellem at være selvstændig eller lønmodtager i relation til reglerne om dagpenge og efterløn betyder af og til, at der opstår sager, hvor et medlem vælger at bede skattemyndighederne om at få ændret sin skattemæssige status med tilbagevirkende kraft, når konsekvenserne af at have udført arbejde i en virksomhed går op for den pågældende, idet han præsenteres for et krav om tilbagebetaling af dagpenge eller efterløn. Medlemmet har måske ikke tidligere gjort sig klart, om han reelt var at betragte som selvstændig, men har ønsket den fordel, der kunne være forbundet med en registrering som selvstændig i skattemæssige henseende, og han har så ikke vidst, at dette kunne få sådanne følger, som f.eks. et krav om tilbagebetaling. Derfor henvender han sig så til skattevæsenet, når følgerne går op for ham. 17

18 I en konkret sag havde skatteankenævnet truffet afgørelse om, at et medlems indtægt skulle betragtes som A-indkomst, selvom skattemyndighederne tidligere havde vurderet, at der var tale om drift af selvstændig virksomhed. Ankenævnet fandt efter en konkret vurdering, at der ikke var tale om drift af selvstændig virksomhed, da medlemmets beskæftigelse havde en række kendetegn, der er særegne for lønmodtageransættelse, herunder at han modtog løn og fik lønsedler. Hertil kom, at medlemmet fik beregnet ferie på grundlag af lønnen, samt at der blev indbetalt arbejdsmarkedsbidrag og særligt pensionsbidrag af lønnen. Det indgik også i ankenævnets vurdering, at skattemyndighederne havde accepteret, at indtægten var A-indkomst for medlemmet. Uanset at ankenævnet i den konkrete sag nåede frem til samme resultat som skattevæsenet, nemlig at medlemmet var lønmodtager, så skal det understreges, at der altid skal ske en konkret vurdering af samtlige omstændigheder, når det skal afgøres, om et medlem er lønmodtager eller driver selvstændig virksomhed i relation til reglerne i arbejdsløshedsforsikringslovgivningen. Det er således ikke i sig selv tilstrækkeligt, at skattevæsenet accepterer, at et medlem ændrer status fra selvstændig til lønmodtager. Sagens øvrige omstændigheder skal også tale for, at beskæftigelsen ikke anses for at være drift af selvstændig virksomhed i relation til reglerne om dagpenge og efterløn. Fx vil omstændigheder som at indtægten er B-indkomst, at der er tale om forskellige hvervgivere, at medlemmet har sendt fakturaer, at der ikke er indbetalt arbejdsmarkedsbidrag og at medlemmet ikke har været underlagt instruktionsbeføjelser, kunne tale for at anse beskæftigelsen for at være drift af selvstændig virksomhed, selvom medlemmet har fået ændret sin skattemæssige status til lønmodtager. Prøvelse af ankenævnets afgørelser Retssager Siden sidste årsberetning er der afsluttet 3 retssager. Her bringes et udvalg. Højesterets dom i en sag, hvor der skulle ske fradrag i medlemmets efterløn for egenpension efter tjenestemandsloven, uanset at denne endnu ikke var kommet til udbetaling Ankenævnets j.nr og Ankenævnet fik medhold i sin påstand. Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom, hvorefter medlemmets egenpension skulle medføre fradrag i efterlønnen Medlemmet blev afskediget som 57-årig med ret til ventepenge i 5 år. Efter udløbet af de 5 år havde han ret til udbetaling af tjenestemandspension. 18

19 Ankenævnet traf i december 2004 afgørelse om, at medlemmets egenpension efter tjenestemandsloven skulle medføre fradrag i efterlønnen. Medlemmet klagede over, at pensionen skulle fradrages i efterlønnen, når han ikke fik udbetalt denne, fordi han modtog ventepenge. Ankenævnet henviste til, at fradrag efter reglerne skal ske, uanset om pensionen udbetales i efterlønsperioden. Det var således uden betydning, om medlemmet kunne råde over sin pensionsformue eller ej. Fradrag skete på baggrund af den beregnede årlige livsvarige ydelse, hvis pensionen var kommet til udbetaling fra 60-års dagen. Ankenævnet henviste til, at der tidligere kun skulle ske fradrag for arbejdsmarkedsrelaterede pensioner, der løbende blev udbetalt, men at reglerne fra 1. juli 1999 blev ændret. Der skete med de ændrede regler en højere grad af ligestilling af alle former for pension, således at disse som udgangspunkt skulle medføre fradrag, uanset om de kom til udbetaling eller ej. Medlemmet indbragte sagen for Østre Landsret med påstand om, at ankenævnet skulle anerkende, at han havde ret til efterløn uden fradrag af beregnet værdi af egenpensionen efter tjenestemandspensionsloven. Landsretten gav ankenævnet medhold i, at der skulle ske fradrag i efterlønnen for pensionen efter tjenestemandspensionsloven. Landsretten anførte, at efter arbejdsløshedsforsikringslovens 74 i, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003, medfører et medlems pensionsordninger fradrag i efterlønnen efter reglerne i bestemmelsens stk Efter bestemmelsens stk. 2 gælder disse regler med nærmere angivne undtagelser blandet andet for pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, herunder 2, nr. 1, om løbende pensionsudbetalinger, som bortfalder ved pensionsberettigedes død, og som udbetales af det offentlige som følge af tidligere ansættelse i statens tjeneste. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger foretages efter bestemmelsens stk. 5 fradrag med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 % af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse. Bestemmelsen i 74 i blev indsat ved lov nr. 276 af 12. maj 1999 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (flexibel efterløn m.v.). Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår blandet andet, at det blev anset for nødvendigt at øge andelen af befolkningen i arbejdsstyrken. En af måderne hertil er at ændre tilbagetrækningsordningerne, så de ældre bliver lidt længere på arbejdsmarkedet. Af bemærkningerne til 74 i hedder det blandt andet, at I den gældende efterlønsordning foretages der alene fradrag for løbende udbetalinger af pension, som er led i tidligere ansættelsesforhold, og som 19

20 er af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager. Forslaget indebærer, at der i forhold til fradrag i efterlønnen sker en højere grad af ligestilling af alle former for pension, der er omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, dvs. pensionsordninger m.v., hvor bidrag og præmier er skattefri.. Forslaget indebærer endvidere, at der vil ske fradrag for pensionen, uanset om den kommer til udbetaling eller ej. Landsretten anførte videre, at der mellem parterne var enighed om, at medlemmets pension var omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, 2, nr. 1, og at medlemmet ikke havde mulighed for at få sin pension udbetalt før udløbet af ventepengeperioden. Efter ordlyden af arbejdsløshedsforsikringslovens 74 i og forarbejderne hertil fandt landsretten, at der for sagsøgerens pension i lighed med andre pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, 2, nr. 1, skulle ske fradrag i efterlønnen, uanset at sagsøgeren i venteperioden ikke havde mulighed for at råde over pensionen. Sagsøgte, Arbejdsmarkedets Ankenævn, blev herefter frifundet. Medlemmet indbragte sagen for Højesteret. Ankenævnet nedlagde påstand om afvisning af ankesagen, da medlemmet havde valgt ikke at gå på efterløn inden den 1. januar 2007, dvs. mens han fortsat modtog ventepenge. Subsidiært påstod ankenævnet stadfæstelse af landsrettens dom. For så vidt angår ankenævnets primære påstand fandt Højesteret, at medlemmet havde en retlig interesse i at få prøvet, om ankenævnets fortolkning af lovgivningen var korrekt. Dette uanset at sagen var uden økonomisk værdi for medlemmet efter den 1. januar Afvisningspåstanden blev derfor ikke taget til følge. Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom, og ankenævnet blev derved frifundet. Østre Landsrets dom i en sag om Beskæftigelsesministeriets søgsmålskompetence Den konkrete sag drejede sig om, a-kassens vejledningspligt over for medlemmer på efterløn i forbindelse med aflevering af feriekontobevis Ankenævnets j.nr Ankenævnet fik medhold i afvisning af sagen, da Beskæftigelsesministeriet ikke anses for at have søgsmålskompetence Et medlem, der modtog efterløn, afleverede i juni 2005 sit feriekontobevis til a-kassen. Medlemmet rettede ikke anden henvendelse til a-kassen. 20

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. april 2014 8. april 2014. Nr. 348. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere