Supplerende notat vedrørende. Ledighedsydelse i Århus Kommune. Baggrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende notat vedrørende. Ledighedsydelse i Århus Kommune. Baggrund"

Transkript

1 Supplerende notat vedrørende Ledighedsydelse i Århus Kommune Baggrund Nærværende notat skal ses som et suppleringsnotat til delanalysen om fleksjob-/ledighedsydelse der er igangsat af Arbejdsmarkedsafdelingen og som er udarbejdet af konsulentfirmaet Discus 1. Fleksjob/ledighedsydelses undersøgelsen tager udgangspunkt i 100 sager hvor personerne er kommet i fleksjob og 100 sager hvor der er visiteret til fleksjob, men der endnu ikke er fundet et egnet fleksjob til pågældende. Analysen har dog ikke en samlet beskrivelse af ledighedsydelsesområdet, hvorfor dette notat skal ses som et supplement til analysen. Ledighedsydelse blev indført med virkning fra 2000 og var et led i den daværende regerings bestræbelser på at styrke den forebyggende indsats og fremme et rummeligt arbejdsmarked. Siden indførelsen af fleksjobordningen i 1998 var der fra lønmodtagerside fremsat ønske om ændringer af ordningen med henblik på at forbedre de ydelsesmæssige rettigheder for de personer, som blev visiteret til fleksjob. Personer, der ansættes i fleksjob, st efter reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring ikke til rådighed for det ordinære arbejdsmarked. Personer i fleksjob er således ikke berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn. Ved visitation til fleksjob var personer i denne situation - ved ledighed eller ferie i det første ansættelses i fleksjob henvist til ægtefælleforsørgelse eller kontanthjælp. I første omgang blev det foreslået, at personer der venter på et fleksjob fik ret til ledighedsydelse i op til tre måneder efter visitationen til fleksjob og ret til ferie med ledighedsydelse det første ansættelses i fleksjob. Formålet med forslaget var at lette overgangen til fleksjob for personer med varigt nedsat arbejdsevne og dermed styrke den enkeltes motivation. Ved ændringsforslag blev det besluttet at ophæve forslaget om varighedsbegrænsning på 3 måneder. Kommunerne skulle afholde udgifterne til ledighedsydelse fuldt ud. Med virkning fra 1. juli 2001 skete der en række ændringer af lovgivningen omkring ledighedsydelse. Satsen for ledighedsydelse blev hævet. Der blev indført ret til ledighedsydelse under sygdom og barsel, lempelse af optjeningskravet til ledighedsydelse. Der blev indført krav om revisitation af personer, som har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder inden for de seneste 24 måneder, samt andre mindre justeringer. Hertil kom en lovændring der pr. 1. januar 2002 betød en statslig medfinansiering på 35 % af ledighedsydelsen. Dog fortsat 50 % på ledighedsydelse under ferie. Siden har der kun været mindre justeringer af reglerne omkring ledighedsydelse. 1 Rapport: Den aktuelle udvikling på fleksjobområdet. Rapporten bygger på en kvalitativ undersøgelse vedrørende 200 fleksjob visitationer. Discus, maj

2 Ledighedsydelsen gives alene til personer, der ville være berettiget til at modtage dagpenge efter Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, som modtager sygedagpenge eller deltager i revalidering efter en erhvervsplan. Personer der modtager kontanthjælp n de visiteres til fleksjob modtager fortsat kontanthjælp indtil ansættelse i fleksjob. Ledighedsydelse udbetales af kommunen til personer, der er berettiget til fleksjob. Ydelsen kan udbetales i perioder efter visitationen, indtil den pågældende ansættes i fleksjob, ved ledighed efter et fleksjob, i perioder med sygdom og barsel, ved afholdelse af ferie eller ved midlertidige afbrydelser af arbejdet, der ikke kan tilregnes den pågældende. Ydelsen svarer til 92 % af dagpengesatsen ( kr. ligt). Afgrænsning Nærværende notat fokuserer udelukkende på de personer som modtager eller har modtaget ledighedsydelse. Notatet beskæftiger sig dermed ikke med de personer der venter på fleksjob, og som har en alternativ forsørgelse som fx kontanthjælp, sygedagpenge eller revalidering. Denne persongruppe beskrives dels i Discus fleksjobanalyse, dels i den landsdækkende analyse af personer der afventer fleksjob, som ligeledes er udarbejdet af konsulentfirmaet Discus 2. Arbejdsmarkedsafdelingen har for marts måned 2005 trukket en opgørelse over hvor mange der venter på et fleksjob, og som ikke har forsørgelsen ledighedsydelse. I alt 344 personer stod i venteposition til et fleksjob, nogenlunde ligelig fordelt mellem nedenstående 4 forsørgelsestyper. Antal personer, marts 2005 Venteliste fleksjob Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Ikke kommunal forsørgelse I alt Notatet baserer sig på talgrundlag fra 2003, 2004 og Tallene kan generelt være under indflydelse af, at ordningen først rigtig kom i gang i og derfor er i et udviklingsstadie. Resume 2 ud af 3 personer på ledighedsydelse er kvinder. Relativt flere mænd end kvinder modtager ledighedsydelse mellem to fleksjob, dvs. mænd afbryder oftere et fleksjob og kommer på ledighedsydelse. Kvindernes risiko for at blive fastlåst på ledighedsydelse stiger klart med alderen, mens samme billede ikke er gældende for mændene. Samlet set er risikoen for et langvarigt forløb dog ens hos mænd og kvinder. I forhold til sammenlignelige kommuner og landsplan er der ikke de store forskelle hvad ang køn og alder. I perioden 2001 til 2003 er antallet af personer steget lidt kraftigere på landsplan. Med hensyn til varigheden ses en tydelig tendens til længere forløb på ledighedsydelse. Således er den gennemsnitlige varighed fra 2003 til 2004 steget med over 100 % både i Århus og på landsplan. Et 2 Undersøgelse. Personer, der afventer fleksjob på ledighedsydelse eller kontanthjælp. Hovedrapport, Discus april

3 tydelig tegn på, at der er markante problemer med at finde job til de personer der er visiteret til et fleksjob. Der er en tydelig tendens til at Århus har et særligt mønster i forbindelse med tilgangen til ledighedsydelse. Næsten hver 3. person kommer fra revalidering, mens det for gennemsnittet af 6 byerne kun er ca. hver 9. Det kan tolkes som at Århus Kommune i høj grad anvender revalideringsredskabet inden et fleksjob bliver en realitet. Også sygedagpengeområdet er stor leverandør til ledighedsydelse. Ca. hver 5. kommer fra sygedagpengesystemet. Århus kommune har her en lidt lavere andel. Kommunerne mister refusion n et sygedagpengeforløb overstiger 52 uger. Et pres på sygedagpengeområdet vil betyde en risiko for at en række personer med delvist uafklarede og komplicerede helbredsforhold visiteres til fleksjob og dermed overg til ledighedsydelse. Med hensyn til afgangsmønstret fra ledighedsydelse viser tal fra en stikprøve i Århus, at fra oktober 2003 til april 2005 at over halvdelen af stikprøvens 35 personer overgået fra ledighedsydelse til førtidspension. Meget tyder på, at der er tale om en gruppe der tidligere kunne få den laveste pensionssats, men som efter den nye lovgivning ikke i første omgang f bevilget førtidspension. Det må erkendes, at andelen af personer der overg til fleksjob fra ledighedsydelse er overraskende lav (under 20 %) set inden for et perspektiv på 1. Ved gennemgangen af 5 sager som har hft det til fælles at pågældende har været på ledighedsydelse hele 2004 er hovedindtrykket, at kommunen overholder den lovgivningsmæssige opfølgningsforpligtelse, som best i en generel opfølgning hver 3. måned og en mere grundig rådighedsvurdering efter 18 måneder. Det er generelt forværrede helbredsforhold, der har betinget fortsat udbetaling af ledighedsydelse, og hvor man ikke har kunnet iværksætte optræning mv. Karakteristika for bestanden af personer på ledighedsydelse. I nedenstående afsnit er givet en række statistiske oversigter over bestanden af personer på ledighedsydelse i Århus Kommune. Tallene er baseret på udbetalinger for marts måned 2005, og er dermed helt aktuelle. Alder og køn Bestanden af personer på ledighedsydelse i Århus Kommune var i marts måned på 687 personer. 66 % var kvinder. Der tegner sig et tydeligt billede af, at jo ældre aldersgruppe man ser på jo større overvægt er der af kvinder eller sagt på en anden måde blandt de unge er der relativt flere mænd end blandt de ældre. I Århus Kommune er andelen af unge under 40 på ledighedsydelse ca. 1/3. Mens andelen af helt unge under 30 begrænser sig til 7 % Den typiske ledighedsydelsesmodtager er således en kvinde i alderen Denne gruppe st for næsten halvdelen af alle sager (44 %). 3

4 Antal personer Alder M/K Under Over 60 Hovedtotal K M Hovedtotal Mellemperioder eller visitationsperioder Flertallet (53 %) modtager ledighedsydelse i forbindelse med visitation til fleksjob, mens 34 % modtager ledighedsydelse mellem fleksjob Tallene viser også at køn spiller en afgørende rolle for sandsynligheden for afbrydelse af et fleksjob og komme på ledighedsydelse (her defineret ved antal forløb mellem fleksjob i forhold til antal visitationsforløb). Hos mændene er der stort set lige mange forløb hvad ang mellem fleksjob og visitationsforløb altså ledighedsydelse før første fleksjob. Forholdet hos kvinderne er 1:2. Det indikerer, er mænd i højere grad end kvinder afbryder fleksjob. Antal personer M/K TEKST K M Hovedtotal Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsydelse under sygdom og barsel Ledighedsydelse før første fleksjob Ledighedsydelse under ferie Særlig ledighedsydelse Hovedtotal Tallene tyder også på, at afbrydelsesfrekvensen i fleksjobbet er højere hos unge specielt de unge under 30 set i forhold til den øvrige gruppe. Antal personer Alder TEKST Under Over 60 Hoved total Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsydelse under sygdom og barsel Ledighedsydelse før første fleksjob Ledighedsydelse under ferie Særlig ledighedsydelse Hovedtotal

5 Arbejdsmarkedscentrene De 4 Arbejdsmarkedscentre er karakteriseret ved et meget forskelligartet befolkningsgrundlag. I aldersgruppen som er det aldersmæssige grundlag for langt hovedparten af personer på førtidspension, sygedagpenge, fleksjob og ledighedsydelse er Nord det største område og Vest klart det mindste. Befolkningen i Århus Kommune den 1. januar Område Kvinder Mænd I alt Centrum Vest Syd Nord I alt Set i relation til befolkningen er det en forsvindende lille andel der er på ledighedsydelse ca. 0,5% andelen er størst i Vest og Syd, men forskellene er meget små. Centrum og Nord har den relativt laveste andel personer på ledighedsydelse. Generelt set svinger andelen af personer på overførselsindkomst fra Århus Kommune fra ca. 13% i distrikt Centrum og Nord til 22% i distrikt Vest. Af særlige karakteristika ses også vest s store andel af kontanthjælpsmodtagere. Personer i alt Centrum Nord Vest Syd I alt Fleksjob Sygedagpenge kontanthjælp Ledighedsydelse Revalidering Førtidspension Befolkning Andel ift. Befolkningen Fleksjob 0,99 1,49 1,53 1,77 Sygedagpenge 1,21 1,44 1,63 1,89 Kontanthjælp 4,20 3,41 10,65 4,69 Ledighedsydelse 0,27 0,35 0,44 0,41 Revalidering 0,99 0,88 0,83 0,77 Førtidspension 5,70 6,38 7,44 7,40 I alt 13,37 13,95 22,51 16,92 5

6 Ledighedsydelse centerfordelt Andelen af personer under 40 er meget ens på de 4 centre omkring 1/3. AMC Nord og AMC Syd har helt identisk aldersprofil vedrørende ledighedsydelsesmodtagere. Centrum har relativt mange helt unge under 30. Antal personer AMC Alder Centrum Nord Vest Syd Hovedtotal Under Over Hovedtotal Der er centrene imellem markant forskel i kønsfordelingen. Nord og Syd har en kvindeandel på over 70 %, mens den på Centrum og Vest ligger på mellem 55 og 60 %. Antal personer AMC M/K Centrum Nord Vest Syd Hovedtotal K M Hovedtotal Vest markerer sig ved en relativ høj andel af personer på ledighedsydelse mellem fleksjob og sygdom/barsel, hvilket tyder på, at der i vest s område er højere afbrydelsesprocent på fleksjobbene. Antal personer AMC TEKST Centrum Nord Vest Syd Hovedtotal Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsydelse under sygdom og barsel Ledighedsydelse, visitation Ledighedsydelse under ferie Særlig ledighedsydelse Hovedtotal Varighed 6

7 For regnskabset 2004 er udarbejdet nedenstående diagram over det samlede antal personer der har været berørt af ledighedsydelse i I alt 1206 personer er omfattet. Analysen har den begrænsning, at den er isoleret til De forløb der eksempelvis er påbegyndt i 2003 og sluttet i marts 2004 vil kunne tælle med en varighed på 3 måneder. På samme måde de forløb der er startet i 2004 og ikke er afsluttet vil kun tælle frem til denne dato. Antallet af lange sager er undervurderet i nedenstående tabel, mens antallet af korte sager er overvurderet. Antal personer berørt af ledighedsydelse i 2004, fordelt efter hvor mange måneder ydelsen er modtaget 300 Antal personer I alt måneder I alt 132 personer har modtaget ledighedsydelse i hele I nedenstående tabel er illustreret sandsynligheden for at komme i et langvarigt forløb på ledighedsydelse. 3 Det tyder på at der samlet set er lige stor sandsynlighed for at udvikle et langvarigt forløb uanset om der er tale om kvinder eller mænd. Interessant er det dog at sandsynligheden ikke er den samme indenfor aldersgrupperne. Mens kvindernes sandsynlighed for et langvarigt forløb klart stiger med alderen, er det samme ikke gældende for mændene. Kvinder over 40 har klart højere sandsynlighed for at gå lang tid på ledighedsydelse sammenlignet med de yngre kvinder, som tilsyneladende hurtigere finder fleksjob. Mændenes risiko for langvarigt ophold på ledighedsydelse har ikke samme klare aldersafhængighed. Dog er der en tendens til at midaldrende mænd i s alderen har kortere perioder på ledighedsydelse end andre mænd. Andel af langvarige forløb i pct af alle forløb Alder K M Under 30 0,19 0,35 3 Tabellen er udarbejdet ved at sætte de 229 personer der havde en ledighedsydelsesperiode på 10 mdr. eller derover i 2004 i forhold til den samlede bestand i marts måned Sandsynlighederne er derfor undervurderet jf. bemærkningerne til diagrammet. 7

8 ,27 0, ,41 0, ,34 0,36 I alt 0,33 0,33 I afsnit er der en sagsgennemgang af 5 sager hvis fællestræk er en lang periode på ledighedsydelse, samt 5 sager hvor personen har været på ledighedsydelse ca. et halvt i 2004 fælles for sidstnævnte sager er, at de ikke har modtaget ledighedsydelse i januar og december På den måde reduceres risikoen for at det i princippet er lange sager.) Generel sammenligning af Århus Kommune med 6 byerne og landstallene. Der findes en række kilder til beskrivelse af variationer i tallene på ledighedsydelse på tværs af kommuner. Revisionsfirmaet Deloitte 4 har udarbejdet en analyse af Århus kommunes overførselsudgifter. Århus kommune har selv udarbejdet en analyse af om 6-by kommunerne har fået tilstrækkelig kompensation som følge af de stigende udgifter til overførsler. 5 Danmarks Statistik har generelle statistikker der kan belyse området. Dog er DS tal forholdsvis gamle. Endelig har konsulentfirmaet Discus som tidligere refereret lavet en landsdækkende undersøgelse af personer der afventer fleksjob. I den rapport er der også omfattende statistisk materiale der kan give en viden om situationen på landsplan. Udvikling Generelt set har ledighedsydelsen andel af de samlede udgifter til fleksjob været stigende både på landsplan og i Århus Kommune. 4 Revisionsfirmaet Deloitte: Århus Kommune, Datanalyse af overførselsindkomstområdet, februar Overførselsudgifterne i 6-byerne. Notat til Økonomichefmødet i Aalborg januar

9 Udvikling i antal personer på ledighedsydelse (2001= indeks 100) Kilde: Danmarks Statistik indeks Hele landet Århus Udgiftsudviklingen ser dog ud til at have været lidt mere afdæmpet i Århus Kommune, om end væksten er kraftig. Køn, alder Kønsfordelingen af de personer der er på ledighedsydelse er i Århus kommune helt identisk med landsfordelingen nemlig 63 % kvinder og 37 % mænd. Aldersfordelingen ligner også hinanden meget idet det dog i nedenstående tabel kan konstateres, at at der i Århus er en lidt højere andel af unge under 40. Ledighedsydelse ,00 20,00 pct. 15,00 10,00 Hele landet Århus 5,00 0, aldersfordeling Varighed Meget tyder på at der har været et pres på ledighedsydelsesområdet efter indførslen i Det tyder på, at mange personer der f bevilget ledighedsydelse har meget svært ved at komme videre. 9

10 Hvor den gennemsnitlige varighed i 6 byerne var på 14 uger for de personer der var på ledighedsydelse pr. 1. januar 2003, ja så er den den 1. januar 2004 oppe på 29,2 uger. Den gennemsnitlige varighed var i Århus Kommune lidt lavere nemlig 27,4 uger og stigningen var i Århus knap så kraftig som i de øvrige kommuner i gennemsnit. Udvikling i gns varighed (i uger) for modtagere af ledighedsydelse i pct. Århus 13,2 27,4 14,3 108,4 6-by gns. 14,0 29,2 15,2 134,1 Kilde: Deloitte Hvad er fødekilden til ledighedsydelse? I Deloitte undersøgelsen er foretaget en særkørsel af hvilket forsørgelsesgrundlag de enkelte personer havde før de modtog ledighedsydelse. Tallene stammer fra januar 2003 og er således ikke helt nye. Hvor kommer personerne fra? Ledighed, orlov barsel, SU Kontant hjælp Revali dering Sygedag penge Fleksjob/ beskæftigelse Århus 1,8 6,1 29,4 15,3 47,2 6-by gennemsnit 1,5 4,6 12,2 22,7 59,0 Kilde: Deloitte Fødekilden til ledighedsområdet i Århus er for ca. 47 % vedkommende personer i beskæftigelse/fleksjob, ca. 15 % fra sygedagpenge, 29 % fra revalidering. Profilen ser noget anderledes ud i 6-byerne hvor 59 % kommer fra ordinær beskæftigelse eller fleksjob, 22,7 % fra sygedagpenge og kun 12 % fra revalidering. Denne markante forskel i tilgangsmønstret kan tolkes på flere måder. Århus Kommune har altid anvendt revalideringsredskabet kraftigt og det kunne tyde på at Århus Kommune i høj grad forsøger at undersøge og arbejdsafprøve den resterhvervsevne den enkelte er i besiddelse af inden der gives fleksjob bevilling. Baggrunden kan også være, at Århus Kommune højere grad udover almindelige arbejdsfastholdelsessager forsøger at skabe fleksjob til personer der er marginaliserede på arbejdsmarkedet. Arbejdsfastholdelsessager er som hovedregel ikke så tunge hvad ang arbejdsprøvning og afklaring. En anden forklaring kunne være forskelle i kommunernes administration af hvorn en persons forsørgelsesgrundlag skifter fra sygedagpenge til eksempelvis revalideringsydelse og ledighedsydelse. Denne grænse kan være flydende idet der kronemæssigt i de fleste tilfælde er tale om nogenlunde samstemmende ydelser i forhold til klienten I Discus landsdækkende undersøgelse af personer på ledighedsydelse angives det, at især varighedsbegrænsningen på sygedagpengeudbetalingerne, hvor kommunerne mister refusion n et forløb har varet 52 uger har stor betydning. Det kan betyde visitation af et voksende antal personer med komplicerede helbredsforhold og/eller utilstrækkelig afklaring/afprøvning i forhold til fleksjob. Discus anfører, at der derfor kan stilles spørgsmålstegn ved om disse personer egentlig er til rådighed for et fleksjob. 10

11 Det påpeges ligeledes i undersøgelsen, at mange på ledighedsydelse tidligere ville have fået førtidspension. Den tidligere pensionslov opererede med flere forskellige pensionsgrader. Med den nuværende lov er der kun en pensionsgrad, og kravene til afprøvning og afklaring med hensyn til evt. fleksjob eller anden beskæftigelse på særlige vilk er skærpet. På den baggrund påpeger undersøgelsen, at ledighedsydelse nærmest kommer til at blive en parkeringsplads før førtidspension. Hvad er forsørgelsesgrundlaget efter ledighedsydelse? Discus antagelser underbygges delvist af tal fra Deloitte undersøgelsen. For alle modtagere af ledighedsydelse i uge 1 i 2003 er det undersøgt hvilken forsørgelse de pågældende havde ultimo Andelen der var kommet i fleksjob var ca. 15 % i Århus. Andelen der havde fået bevilget førtidspension var 14 %. Næsten hver tredje var under revalidering til fleksjob og ca. 4 ud af 10 var fortsat på ledighedsydelse. 7 ud af 10 var således fortsat i afklaringsfase eller i venteposition. Det skal bemærkes, at denne analyse har et etigt tidsperspektiv nemlig fra januar til december For at få et lidt længere perspektiv på undersøgelsen er udtaget en stikprøve baseret på ledighedsydelsesmodtagere i oktober måned Den viser at over halvdelen modtager førtidspension i marts måned Hvor g personerne hen? Fleksjob / beskæf tigelse Ledig heds ydelse Kontant hjælp Revalidering Førtids pension Andet Århus 14,4 1,5 17,7 52,5 13,7 0,3 6-by gennemsnit 18,4 1,3 8,5 64,9 6,1 0,8 Kilde: Deloitte Baggrunden for den relative lave sandsynlighed for at ende i et fleksjob n man har været på ledighedsydelse skal sandsynligvis findes i Århus Kommunens bestræbelser på at indsluse personer til arbejdsmarkedet via fleksjob. Altså at finde nye arbejdspladser til personer der ikke tidligere har haft eller kun har begrænset arbejdsmarkedserfaring. Undersøgelser viser, at de personer der skal indsluses på nye arbejdspladser har langt mere sammensatte diagnoser og markant flere psykiske helbredsproblemer. Og det derfor er markant sværere at finde et matchende job. Som tidligere nævnt er der meget der tyder på at de personer der tidligere fik de laveste pensionssatser altså de bedste af førtidspensionisterne, nu er de personer der i mange tilfælde er visiteret til fleksjob, men i mange tilfælde er de personer der pga. af deres sammensatte problemstillinger har svært ved at få et fleksjob. Lovgivningsmæssigt minimum. Det lovgivningsmæssige krav til kommunen er at man løbende skal følge sagen for at sikre at betingelserne for at give ledighedsydelse fortsat er til stede. Der skal foretages en opfølgning af 11

12 sagen senest 3 måneder efter ledighedsydelsen er udbetalt. Herefter skal der ske en opfølgning hver tredje måned. Denne opfølgning implicerer ikke nødvendigvis en aktiv indsats for at hjælpe borgeren i fleksjob. Ifølge loven skal der ske en revisitation i forhold til a vurdere om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt n en person har fået ledighedsydelse i 18 måneder inden for de seneste 24 måneder. Indsatsen i Århus Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen har udtrukket 10 tilfældige sager som har modtaget ledighedsydelse i Sagerne er valgt således, at der er udtaget 5 sager som har modtaget ledighedsydelse hele et og 5 sager der har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder. Disse 10 sager er gennemlæst i fællesjournal, revaliderings- og fleksjobsag med henblik på faglig vurdering af, hvorvidt der har været foretaget faglig opfølgning og relevant indsats i perioden for udbetaling af ledighedsydelse. Nedenfor er anført relevante journalnotater, samt konklusion efter den faglige gennemlæsning af sagerne A. Personer med ledighedsydelsesudbetaling i 12 mdr. i 2004: 1. Fleksjob tilkendt allerede i Kl. opsiges fra fleksjobarbejde pr Vurderes berettiget til ledighedsydelse. Konstateret at kl. lider af leddegigt : Lægelige akter indhentet : Drøftet sagen med henblik på visitering til AMN : Sagen sendes til AMN : Deltager i et introforløb til NB TV. Konklusionen er, at Kl. skal afprøves yderligere på revacenter Århus Syd : Henvises til RCÅS Kl. starter d på RCÅS. Næste journalnotat er først d : Kl. er på RCÅS. Her peger man på ekstern afprøvning. Fastsættes til perioden : Afprøvning opgivet pga. helbredsmæssige problemer : Opfølgning med samtale med kl : Sagen retur fra RCÅS med indstilling til førtidspension : Pensionsansøgning iværksættes : Kl. f tilbudt samtale i forbindelse med pensionssagen : Modtaget kommentarer fra kl. til ressourceprofil og kontakt til kl : Sagen arkiveres og pension tilkendt fra Kl. på Revacenter Syd. Vurderes berettiget af sagsbehandler til fleksjob, men forbliver på RCÅS mhp. afklaring af skånehensyn. Overg til ledighedsydelse : Kl. har været sygemeldt siden Opfølgning i 2003 henholdsvis d. 11.6, d. 5.9, d og d : Opfølgning fra sagsbehandler : Opfølgning. Kl. sygemeldt og skal opereres : Indhentet status ved egen læge : Opfølgning i forbindelse med modtagelse af status. Kl. sygemeldt : 8 ugers opfølgning (sygdom) : Opfølgning : Opfølgning. Stadig sygemeldt : Kontakt til kl. Stadig sygemeldt. Berettiget til ledighedsydelse. Der vurderes førtidspensionsansøgning : Opfølgning : Opfølgning : Førtidspensionsansøgning fremsendes. 12

13 : Dagpengeopfølgning. Henvises til AMN mhp. Efterfølgende fleksjob : Opfølgning. Sygemeldt siden vurderes berettiget til fleksjob fra : Henvist til AMN. Vurderes at have mange skånebehov, men man vil arbejde på arbejdsprøvning m.v : Kl. placeret i afprøvning : Kl. sygemeldes fra arbejdsstedet. Konstateret alvorlig kræftsygdom. Afprøvning i AMN sættes i bero Kl. sygemeldt. Afmeldes ved AMN. Ledighedsydelse udbetales, men det undersøges om kl. kan få alm. dagpenge : Sagsbehandler indhenter lægelige oplysninger m.v : Sagsbehandler og kl. taler sammen. Kl. ønsker nu fleksjob pga. midlertidig bedring i helbredet : Lægelige oplysninger fra hospital m.v. Uafklarede helbredsforhold : Drøftet sagen med sociallægen vedr. førtidspension. Kl. indkaldes til samtale herom : Aftalt samtale med kl. om førtidspension. Ressourceprofil udfyldes : Kl. til samtale d Kl. ønsker nu igen fleksjob pga. bedring i helbredet. Henvisning til AMN : Kl. indkaldt til møde i AMN d : Møde i AMN. Her drøftes kursusforløb via NB TV og dette bevilges efterfølgende for perioden : sagsbehandler har formelt bevilget NB TV forløbet og noterer at 18 måneders grænsen for ledighedsydelse er nået. Journalnotater slutter d KL. må formodes stadig at være i NB TV kursusforløb. 4. Notat : Bevilget fleksjob fra med 50 % refusion. Notat fra sagsbehandler om opfølgning efter 6 mdr : Opsagt fra fleksjobarbejdet Sagen sendes samtidig til AMN med henblik på nyt fleksjob : Kl. til samtale ved AMN, hvor der drøftes jobmuligheder m.v. Aftales ny samtale i juli : Samtale i AMN. Konsulent og Kl. undersøger hver især muligheder for jobs : Kl. til samtale ved sagsbehandler om rettigheder og pligter. Her oplyste kl. at det var noget forvirrende ved AMN, idet der var for mange kategorier : Sagsbehandler oplyser at sagen stadig er i AMN og at man har modtaget besked om, at man i AMN arbejder med sagen : Sagsbehandler fremsender forespørgsel til AMN om status. Herefter ikke journalnotat i sagen før , hvor konsulent i AMN af afdelingsleder i AMN er blevet anmodet om redegørelse for sagsforløb m.v. Af dette notat fra konsulent i AMN fremg, at der har været arbejdet på forskellige placeringer, men forgæves. Konsulent oplyser, at det er usikkert om der er alternative muligheder for Kl : Kl. fyret fra sit fleksjob pga. manglende arbejde. Skal til kontrol på hospitalet : Sagsakter fremsendes til AMN : Sagen lukkes i AMN. Vil selv forsøge at finde fleksjobarbejde. Evt. senere henvisning til revacenter Århus : Personlig samtale med kl. om fleksjobarbejde. Aftalt henvisning til REVA : Sendt henvisning til RCÅN : Sagsbehandler anmoder om statusattest ved kl s egen læge :Fremsendt materiale til RCÅN : Der er indgået speciallægeunderøgelse. fra JCÅN, hvori konkluderer, at kl. ikke vil kunne blive selvforsørgende - end ikke ved støttet arbejde : Ressourceprofil færdiggøres og førtidspensionsansøgning påbegyndes : Bevilget førtidspension. Det er konklusionen, at det generelt er forværrede helbredsforhold, der har betinget fortsat udbetaling af ledighedsydelse og hvor man ikke har kunnet iværksætte optræning m.v. 13

14 Ledighedsydelsen har i disse sager i realiteten har været at betragte som erstatning for sygedagpenge. B. Personer med ledighedsydelse i 6 måneder 2004: : Sagsbehandler modtager d udskrivningsstatus fra Revacenter Århus Syd. Konkluderes heri, at kl. er berettiget til fleksjob og ledighedsydelse. Der arbejdes på at finde relevant optræning fra RCÅS. Kl. godkendes d til fleksjob og kl. henvises til RCÅS for at finde relevant optræningssted : Kl. er i virksomhedspraktik foranstaltet af RCÅS, hvor man gerne vil ansætte kl. pr : Sagen overdrages internt på arbejdsmarkedscentret : Ansøgning modtaget om fleksjob pr med 50% tilskud ved konkret arbejdsgiver. Bevilling udfærdiges : Besked internt om at ledighedsydelse skal stoppes : Opfølgning jfr. 10 stk. 3 og noteret til ny opfølgning d : Opfølgning foretages idet kl. ikke kan fortsætte på arbejdsstedet og opsiges med udgangen af Sagen sendes herefter til AMN : Det fremg at kl. bevilges ledighedsydelse, men det fremg ikke af sagen hvorn kl. er blevet godkendt til fleksjob : Bevilget optræning på revalideringsydelse frem til : Angiveligt kan kl. få fleksjob pr hvorfor bevilling forlænges frem til med revalideringsydelse : Sagsbehandler har kontakt og opfølgning til. Det aftalte forløb fortsættes : Kl. møder op til sagsbehandler og er utilfreds med arbejdet. Ønsker ordinært arbejde og ikke fleksjob : Problemer på kl s arbejdsplads. Kl. har skabt sig og fyres fra virksomheden. AMN udtaler, at man ikke længere kan hjælpe med fleksjobplacering : Der bevilges ledighedsydelse fra : Sagen lukkes i AMN, idet man ikke mener man kan finde fleksjob til kl : Sagen genåbnes i AMN. Kl. starter i afprøvning : Aftalt samtale med kl. Denne møder ikke op til samtalen : Der udfærdiges bevilling på et halvt s optræning på virksomhed : Opfølgning fra sagsbehandler G godt på virksomheden. Planlægges fleksjob i start : Opfølgningssamtale d Tvivl om udsigt til fleksjob. Fortsætter i optræning : Opfølgningsamtale med kl : Kl. har været i optræning siden Forlænget bevilling til , hvor der angiveligt er fleksjob. Sidste journalnotat er d hvoraf fremg at kl. ansættes i fleksjob fra på virksomheden : Kl. sygemeldt siden februar : Godkendt til fleksjob fra : Sagen til AMN med henblik på at finde fleksjob : Sagen i AMN. Kl. overg til ledighedsydelse fra og : Kl. indkaldt til samtale med sagsbehandler, afdelingsleder og konsulent fra AMN bl.a. i forbindelse med problemer om berettigelse til ledighedsydelse contra revalideringsydelse. Det besluttes at ændre hidtidig beslutning således at der udbetales ledighedsydelse med tilbagevirkende kraft fra frem for revalideringsydelse. Vurderingerne gik bl.a. på, om vedkommende var berettiget til efterløn : Sagen stoppes d , idet kl. da bliver berettiget til efterløn som udbetales første gang d

15 Kl. er godkendt til fleksjob pr : Kl. på RCÅS, hvor man har fundet arbejdsprøvningsplads til evt. senere fleksjob : Sagsbehandler laver visitationsskema til fleksjob pr : Arbejdsprøvningen afbrydes pga. helbredsproblemer. Kl. ønsker at søge førtidspension : Arbejdsstedet vil gerne evt. ansætte kl. i skånejob, hvis kl. f førtidspension : Kl. indkaldes med henblik på udfærdigelse af ressourceprofil til pensionsansøgning : Opfølgningssamtale med kl. om bl.a. pensionsansøgning. Lægeakter indhentes : Lægeakter modtages der peger på førtidspension Sagsbehandler drøfter sagen med sociallægen. Der peges på pension : Endelig udfærdigelse af ressourceprofil til underskrift ved kl : Resourceprofil retur fra kl. Sagen lukkes og oversendes til førtidspensionsafdelingen : Kl. på sygedagpenge og i praktik ved arbejdsgiver med henblik på fleksjob : Opfølgning. Arbejdsgiver villig til etablering af fleksjob evt. pr : Sygedagpengeopfølgning. Kl. findes berettiget til fleksjob. Kl. har været sygemeldt siden på grund af depressioner m.v. Fleksjob start aftales til : Bevillinger m.v. laves og sagen lukkes i AMN : Kl. opsiges fra fleksjobbet pga. manglende arbejde og vurderes uforskyldt ledig. Vurderes berettiget til ledighedsydelse fra : Sagsbehandler orienterer økonomisk sagsbehandler om berettigelse til ledighedsydelse : Ophørserklæring udfærdiges vedr. fleksjobbet : Sagen til visitationssamtale med henblik på henvisning til AMN for at finde andet fleksjob : Henvisning til AMN afsendt vedr. nyt fleksjob : AMN har samtale med kl. hvor forklaringen på tidligere fyring drøftes - manglende arbejde i kantinearbejdet. Kl. ansættes igen samme sted i fleksjob fra : Sagen lukkes i AMN da kl. er ansat i fleksjob : Sagsbehandler noterer, at kl. er startet i nyt fleksjob pr , men at der stadig er udbetalt ledighedsydelse til kl og : Der er udbetalt ledighedsydelse og løn for perioden Der udfærdiges tilbagebetalingsresolution for perioden : Tilbagebetalingskravet vedr. ledighedsydelse afkortes med 1 måned, idet kl. havde sendt check for november retur til forvaltningen. 15

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne 09-0950 - Mela 31.03.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk Tlf: 33 36 88 00 Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne I dette notat ses på udviklingen i sygedagpenge,

Læs mere

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Disposition Hvad ved vi? Om ansatte i fleksjob Om personer på ledighedsydelse Om førtidspensionister i skånejob Om den nye fleksjobaftale

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

Århus Kommune Dataanalyse af overførselsindkomstområdet

Århus Kommune Dataanalyse af overførselsindkomstområdet s Århus Kommune Dataanalyse af overførselsindkomstområdet Februar 2005 Deloitte Indholdsfortegnelse 1. Forståelse af opgaven Datanalysens indhold og opbygning... 1 Metode og databeskrivelse... 3 2. Bestands-

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Sygedagpenge - månedsudvikling

Sygedagpenge - månedsudvikling Sygedagpenge - månedsudvikling I tabel 1-4 indgår data for sygedagpengemodtagere, der er registreret med et åbent kontaktforløb i sagsbehandlingssystemet Opera den sidste dag i måneden. Aktive sygedagpengeforløb

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

LANG VEJ TIL FLEKSJOB

LANG VEJ TIL FLEKSJOB LANG VEJ TIL FLEKSJOB EN ANALYSE AF LEDIGHEDSYDELSEMODTAGERE Beskæftigelsesregion Nordjylland September 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 Fokus på en arbejdskraftreserve? HVAD ER EN LEDIGHEDSYDELSESMODTAGER?

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Magistratens 1. Afdeling Arbejdsmarkedsafdelingen

Magistratens 1. Afdeling Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune N O T A T Bemærkninger til beretning nr. 1.04 fra Kommunernes Revision om regnskabet for Indledning Kommunernes Revision (KR) har i deres sagsrevision for fundet

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes bedre.

Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes bedre. Bilag: Henvisninger og forløbsoversigt Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes bedre. - Kategori 1: o Før reformen: forventning om fuld raskmelding

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere