Supplerende notat vedrørende. Ledighedsydelse i Århus Kommune. Baggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende notat vedrørende. Ledighedsydelse i Århus Kommune. Baggrund"

Transkript

1 Supplerende notat vedrørende Ledighedsydelse i Århus Kommune Baggrund Nærværende notat skal ses som et suppleringsnotat til delanalysen om fleksjob-/ledighedsydelse der er igangsat af Arbejdsmarkedsafdelingen og som er udarbejdet af konsulentfirmaet Discus 1. Fleksjob/ledighedsydelses undersøgelsen tager udgangspunkt i 100 sager hvor personerne er kommet i fleksjob og 100 sager hvor der er visiteret til fleksjob, men der endnu ikke er fundet et egnet fleksjob til pågældende. Analysen har dog ikke en samlet beskrivelse af ledighedsydelsesområdet, hvorfor dette notat skal ses som et supplement til analysen. Ledighedsydelse blev indført med virkning fra 2000 og var et led i den daværende regerings bestræbelser på at styrke den forebyggende indsats og fremme et rummeligt arbejdsmarked. Siden indførelsen af fleksjobordningen i 1998 var der fra lønmodtagerside fremsat ønske om ændringer af ordningen med henblik på at forbedre de ydelsesmæssige rettigheder for de personer, som blev visiteret til fleksjob. Personer, der ansættes i fleksjob, st efter reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring ikke til rådighed for det ordinære arbejdsmarked. Personer i fleksjob er således ikke berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn. Ved visitation til fleksjob var personer i denne situation - ved ledighed eller ferie i det første ansættelses i fleksjob henvist til ægtefælleforsørgelse eller kontanthjælp. I første omgang blev det foreslået, at personer der venter på et fleksjob fik ret til ledighedsydelse i op til tre måneder efter visitationen til fleksjob og ret til ferie med ledighedsydelse det første ansættelses i fleksjob. Formålet med forslaget var at lette overgangen til fleksjob for personer med varigt nedsat arbejdsevne og dermed styrke den enkeltes motivation. Ved ændringsforslag blev det besluttet at ophæve forslaget om varighedsbegrænsning på 3 måneder. Kommunerne skulle afholde udgifterne til ledighedsydelse fuldt ud. Med virkning fra 1. juli 2001 skete der en række ændringer af lovgivningen omkring ledighedsydelse. Satsen for ledighedsydelse blev hævet. Der blev indført ret til ledighedsydelse under sygdom og barsel, lempelse af optjeningskravet til ledighedsydelse. Der blev indført krav om revisitation af personer, som har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder inden for de seneste 24 måneder, samt andre mindre justeringer. Hertil kom en lovændring der pr. 1. januar 2002 betød en statslig medfinansiering på 35 % af ledighedsydelsen. Dog fortsat 50 % på ledighedsydelse under ferie. Siden har der kun været mindre justeringer af reglerne omkring ledighedsydelse. 1 Rapport: Den aktuelle udvikling på fleksjobområdet. Rapporten bygger på en kvalitativ undersøgelse vedrørende 200 fleksjob visitationer. Discus, maj

2 Ledighedsydelsen gives alene til personer, der ville være berettiget til at modtage dagpenge efter Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, som modtager sygedagpenge eller deltager i revalidering efter en erhvervsplan. Personer der modtager kontanthjælp n de visiteres til fleksjob modtager fortsat kontanthjælp indtil ansættelse i fleksjob. Ledighedsydelse udbetales af kommunen til personer, der er berettiget til fleksjob. Ydelsen kan udbetales i perioder efter visitationen, indtil den pågældende ansættes i fleksjob, ved ledighed efter et fleksjob, i perioder med sygdom og barsel, ved afholdelse af ferie eller ved midlertidige afbrydelser af arbejdet, der ikke kan tilregnes den pågældende. Ydelsen svarer til 92 % af dagpengesatsen ( kr. ligt). Afgrænsning Nærværende notat fokuserer udelukkende på de personer som modtager eller har modtaget ledighedsydelse. Notatet beskæftiger sig dermed ikke med de personer der venter på fleksjob, og som har en alternativ forsørgelse som fx kontanthjælp, sygedagpenge eller revalidering. Denne persongruppe beskrives dels i Discus fleksjobanalyse, dels i den landsdækkende analyse af personer der afventer fleksjob, som ligeledes er udarbejdet af konsulentfirmaet Discus 2. Arbejdsmarkedsafdelingen har for marts måned 2005 trukket en opgørelse over hvor mange der venter på et fleksjob, og som ikke har forsørgelsen ledighedsydelse. I alt 344 personer stod i venteposition til et fleksjob, nogenlunde ligelig fordelt mellem nedenstående 4 forsørgelsestyper. Antal personer, marts 2005 Venteliste fleksjob Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Ikke kommunal forsørgelse I alt Notatet baserer sig på talgrundlag fra 2003, 2004 og Tallene kan generelt være under indflydelse af, at ordningen først rigtig kom i gang i og derfor er i et udviklingsstadie. Resume 2 ud af 3 personer på ledighedsydelse er kvinder. Relativt flere mænd end kvinder modtager ledighedsydelse mellem to fleksjob, dvs. mænd afbryder oftere et fleksjob og kommer på ledighedsydelse. Kvindernes risiko for at blive fastlåst på ledighedsydelse stiger klart med alderen, mens samme billede ikke er gældende for mændene. Samlet set er risikoen for et langvarigt forløb dog ens hos mænd og kvinder. I forhold til sammenlignelige kommuner og landsplan er der ikke de store forskelle hvad ang køn og alder. I perioden 2001 til 2003 er antallet af personer steget lidt kraftigere på landsplan. Med hensyn til varigheden ses en tydelig tendens til længere forløb på ledighedsydelse. Således er den gennemsnitlige varighed fra 2003 til 2004 steget med over 100 % både i Århus og på landsplan. Et 2 Undersøgelse. Personer, der afventer fleksjob på ledighedsydelse eller kontanthjælp. Hovedrapport, Discus april

3 tydelig tegn på, at der er markante problemer med at finde job til de personer der er visiteret til et fleksjob. Der er en tydelig tendens til at Århus har et særligt mønster i forbindelse med tilgangen til ledighedsydelse. Næsten hver 3. person kommer fra revalidering, mens det for gennemsnittet af 6 byerne kun er ca. hver 9. Det kan tolkes som at Århus Kommune i høj grad anvender revalideringsredskabet inden et fleksjob bliver en realitet. Også sygedagpengeområdet er stor leverandør til ledighedsydelse. Ca. hver 5. kommer fra sygedagpengesystemet. Århus kommune har her en lidt lavere andel. Kommunerne mister refusion n et sygedagpengeforløb overstiger 52 uger. Et pres på sygedagpengeområdet vil betyde en risiko for at en række personer med delvist uafklarede og komplicerede helbredsforhold visiteres til fleksjob og dermed overg til ledighedsydelse. Med hensyn til afgangsmønstret fra ledighedsydelse viser tal fra en stikprøve i Århus, at fra oktober 2003 til april 2005 at over halvdelen af stikprøvens 35 personer overgået fra ledighedsydelse til førtidspension. Meget tyder på, at der er tale om en gruppe der tidligere kunne få den laveste pensionssats, men som efter den nye lovgivning ikke i første omgang f bevilget førtidspension. Det må erkendes, at andelen af personer der overg til fleksjob fra ledighedsydelse er overraskende lav (under 20 %) set inden for et perspektiv på 1. Ved gennemgangen af 5 sager som har hft det til fælles at pågældende har været på ledighedsydelse hele 2004 er hovedindtrykket, at kommunen overholder den lovgivningsmæssige opfølgningsforpligtelse, som best i en generel opfølgning hver 3. måned og en mere grundig rådighedsvurdering efter 18 måneder. Det er generelt forværrede helbredsforhold, der har betinget fortsat udbetaling af ledighedsydelse, og hvor man ikke har kunnet iværksætte optræning mv. Karakteristika for bestanden af personer på ledighedsydelse. I nedenstående afsnit er givet en række statistiske oversigter over bestanden af personer på ledighedsydelse i Århus Kommune. Tallene er baseret på udbetalinger for marts måned 2005, og er dermed helt aktuelle. Alder og køn Bestanden af personer på ledighedsydelse i Århus Kommune var i marts måned på 687 personer. 66 % var kvinder. Der tegner sig et tydeligt billede af, at jo ældre aldersgruppe man ser på jo større overvægt er der af kvinder eller sagt på en anden måde blandt de unge er der relativt flere mænd end blandt de ældre. I Århus Kommune er andelen af unge under 40 på ledighedsydelse ca. 1/3. Mens andelen af helt unge under 30 begrænser sig til 7 % Den typiske ledighedsydelsesmodtager er således en kvinde i alderen Denne gruppe st for næsten halvdelen af alle sager (44 %). 3

4 Antal personer Alder M/K Under Over 60 Hovedtotal K M Hovedtotal Mellemperioder eller visitationsperioder Flertallet (53 %) modtager ledighedsydelse i forbindelse med visitation til fleksjob, mens 34 % modtager ledighedsydelse mellem fleksjob Tallene viser også at køn spiller en afgørende rolle for sandsynligheden for afbrydelse af et fleksjob og komme på ledighedsydelse (her defineret ved antal forløb mellem fleksjob i forhold til antal visitationsforløb). Hos mændene er der stort set lige mange forløb hvad ang mellem fleksjob og visitationsforløb altså ledighedsydelse før første fleksjob. Forholdet hos kvinderne er 1:2. Det indikerer, er mænd i højere grad end kvinder afbryder fleksjob. Antal personer M/K TEKST K M Hovedtotal Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsydelse under sygdom og barsel Ledighedsydelse før første fleksjob Ledighedsydelse under ferie Særlig ledighedsydelse Hovedtotal Tallene tyder også på, at afbrydelsesfrekvensen i fleksjobbet er højere hos unge specielt de unge under 30 set i forhold til den øvrige gruppe. Antal personer Alder TEKST Under Over 60 Hoved total Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsydelse under sygdom og barsel Ledighedsydelse før første fleksjob Ledighedsydelse under ferie Særlig ledighedsydelse Hovedtotal

5 Arbejdsmarkedscentrene De 4 Arbejdsmarkedscentre er karakteriseret ved et meget forskelligartet befolkningsgrundlag. I aldersgruppen som er det aldersmæssige grundlag for langt hovedparten af personer på førtidspension, sygedagpenge, fleksjob og ledighedsydelse er Nord det største område og Vest klart det mindste. Befolkningen i Århus Kommune den 1. januar Område Kvinder Mænd I alt Centrum Vest Syd Nord I alt Set i relation til befolkningen er det en forsvindende lille andel der er på ledighedsydelse ca. 0,5% andelen er størst i Vest og Syd, men forskellene er meget små. Centrum og Nord har den relativt laveste andel personer på ledighedsydelse. Generelt set svinger andelen af personer på overførselsindkomst fra Århus Kommune fra ca. 13% i distrikt Centrum og Nord til 22% i distrikt Vest. Af særlige karakteristika ses også vest s store andel af kontanthjælpsmodtagere. Personer i alt Centrum Nord Vest Syd I alt Fleksjob Sygedagpenge kontanthjælp Ledighedsydelse Revalidering Førtidspension Befolkning Andel ift. Befolkningen Fleksjob 0,99 1,49 1,53 1,77 Sygedagpenge 1,21 1,44 1,63 1,89 Kontanthjælp 4,20 3,41 10,65 4,69 Ledighedsydelse 0,27 0,35 0,44 0,41 Revalidering 0,99 0,88 0,83 0,77 Førtidspension 5,70 6,38 7,44 7,40 I alt 13,37 13,95 22,51 16,92 5

6 Ledighedsydelse centerfordelt Andelen af personer under 40 er meget ens på de 4 centre omkring 1/3. AMC Nord og AMC Syd har helt identisk aldersprofil vedrørende ledighedsydelsesmodtagere. Centrum har relativt mange helt unge under 30. Antal personer AMC Alder Centrum Nord Vest Syd Hovedtotal Under Over Hovedtotal Der er centrene imellem markant forskel i kønsfordelingen. Nord og Syd har en kvindeandel på over 70 %, mens den på Centrum og Vest ligger på mellem 55 og 60 %. Antal personer AMC M/K Centrum Nord Vest Syd Hovedtotal K M Hovedtotal Vest markerer sig ved en relativ høj andel af personer på ledighedsydelse mellem fleksjob og sygdom/barsel, hvilket tyder på, at der i vest s område er højere afbrydelsesprocent på fleksjobbene. Antal personer AMC TEKST Centrum Nord Vest Syd Hovedtotal Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsydelse under sygdom og barsel Ledighedsydelse, visitation Ledighedsydelse under ferie Særlig ledighedsydelse Hovedtotal Varighed 6

7 For regnskabset 2004 er udarbejdet nedenstående diagram over det samlede antal personer der har været berørt af ledighedsydelse i I alt 1206 personer er omfattet. Analysen har den begrænsning, at den er isoleret til De forløb der eksempelvis er påbegyndt i 2003 og sluttet i marts 2004 vil kunne tælle med en varighed på 3 måneder. På samme måde de forløb der er startet i 2004 og ikke er afsluttet vil kun tælle frem til denne dato. Antallet af lange sager er undervurderet i nedenstående tabel, mens antallet af korte sager er overvurderet. Antal personer berørt af ledighedsydelse i 2004, fordelt efter hvor mange måneder ydelsen er modtaget 300 Antal personer I alt måneder I alt 132 personer har modtaget ledighedsydelse i hele I nedenstående tabel er illustreret sandsynligheden for at komme i et langvarigt forløb på ledighedsydelse. 3 Det tyder på at der samlet set er lige stor sandsynlighed for at udvikle et langvarigt forløb uanset om der er tale om kvinder eller mænd. Interessant er det dog at sandsynligheden ikke er den samme indenfor aldersgrupperne. Mens kvindernes sandsynlighed for et langvarigt forløb klart stiger med alderen, er det samme ikke gældende for mændene. Kvinder over 40 har klart højere sandsynlighed for at gå lang tid på ledighedsydelse sammenlignet med de yngre kvinder, som tilsyneladende hurtigere finder fleksjob. Mændenes risiko for langvarigt ophold på ledighedsydelse har ikke samme klare aldersafhængighed. Dog er der en tendens til at midaldrende mænd i s alderen har kortere perioder på ledighedsydelse end andre mænd. Andel af langvarige forløb i pct af alle forløb Alder K M Under 30 0,19 0,35 3 Tabellen er udarbejdet ved at sætte de 229 personer der havde en ledighedsydelsesperiode på 10 mdr. eller derover i 2004 i forhold til den samlede bestand i marts måned Sandsynlighederne er derfor undervurderet jf. bemærkningerne til diagrammet. 7

8 ,27 0, ,41 0, ,34 0,36 I alt 0,33 0,33 I afsnit er der en sagsgennemgang af 5 sager hvis fællestræk er en lang periode på ledighedsydelse, samt 5 sager hvor personen har været på ledighedsydelse ca. et halvt i 2004 fælles for sidstnævnte sager er, at de ikke har modtaget ledighedsydelse i januar og december På den måde reduceres risikoen for at det i princippet er lange sager.) Generel sammenligning af Århus Kommune med 6 byerne og landstallene. Der findes en række kilder til beskrivelse af variationer i tallene på ledighedsydelse på tværs af kommuner. Revisionsfirmaet Deloitte 4 har udarbejdet en analyse af Århus kommunes overførselsudgifter. Århus kommune har selv udarbejdet en analyse af om 6-by kommunerne har fået tilstrækkelig kompensation som følge af de stigende udgifter til overførsler. 5 Danmarks Statistik har generelle statistikker der kan belyse området. Dog er DS tal forholdsvis gamle. Endelig har konsulentfirmaet Discus som tidligere refereret lavet en landsdækkende undersøgelse af personer der afventer fleksjob. I den rapport er der også omfattende statistisk materiale der kan give en viden om situationen på landsplan. Udvikling Generelt set har ledighedsydelsen andel af de samlede udgifter til fleksjob været stigende både på landsplan og i Århus Kommune. 4 Revisionsfirmaet Deloitte: Århus Kommune, Datanalyse af overførselsindkomstområdet, februar Overførselsudgifterne i 6-byerne. Notat til Økonomichefmødet i Aalborg januar

9 Udvikling i antal personer på ledighedsydelse (2001= indeks 100) Kilde: Danmarks Statistik indeks Hele landet Århus Udgiftsudviklingen ser dog ud til at have været lidt mere afdæmpet i Århus Kommune, om end væksten er kraftig. Køn, alder Kønsfordelingen af de personer der er på ledighedsydelse er i Århus kommune helt identisk med landsfordelingen nemlig 63 % kvinder og 37 % mænd. Aldersfordelingen ligner også hinanden meget idet det dog i nedenstående tabel kan konstateres, at at der i Århus er en lidt højere andel af unge under 40. Ledighedsydelse ,00 20,00 pct. 15,00 10,00 Hele landet Århus 5,00 0, aldersfordeling Varighed Meget tyder på at der har været et pres på ledighedsydelsesområdet efter indførslen i Det tyder på, at mange personer der f bevilget ledighedsydelse har meget svært ved at komme videre. 9

10 Hvor den gennemsnitlige varighed i 6 byerne var på 14 uger for de personer der var på ledighedsydelse pr. 1. januar 2003, ja så er den den 1. januar 2004 oppe på 29,2 uger. Den gennemsnitlige varighed var i Århus Kommune lidt lavere nemlig 27,4 uger og stigningen var i Århus knap så kraftig som i de øvrige kommuner i gennemsnit. Udvikling i gns varighed (i uger) for modtagere af ledighedsydelse i pct. Århus 13,2 27,4 14,3 108,4 6-by gns. 14,0 29,2 15,2 134,1 Kilde: Deloitte Hvad er fødekilden til ledighedsydelse? I Deloitte undersøgelsen er foretaget en særkørsel af hvilket forsørgelsesgrundlag de enkelte personer havde før de modtog ledighedsydelse. Tallene stammer fra januar 2003 og er således ikke helt nye. Hvor kommer personerne fra? Ledighed, orlov barsel, SU Kontant hjælp Revali dering Sygedag penge Fleksjob/ beskæftigelse Århus 1,8 6,1 29,4 15,3 47,2 6-by gennemsnit 1,5 4,6 12,2 22,7 59,0 Kilde: Deloitte Fødekilden til ledighedsområdet i Århus er for ca. 47 % vedkommende personer i beskæftigelse/fleksjob, ca. 15 % fra sygedagpenge, 29 % fra revalidering. Profilen ser noget anderledes ud i 6-byerne hvor 59 % kommer fra ordinær beskæftigelse eller fleksjob, 22,7 % fra sygedagpenge og kun 12 % fra revalidering. Denne markante forskel i tilgangsmønstret kan tolkes på flere måder. Århus Kommune har altid anvendt revalideringsredskabet kraftigt og det kunne tyde på at Århus Kommune i høj grad forsøger at undersøge og arbejdsafprøve den resterhvervsevne den enkelte er i besiddelse af inden der gives fleksjob bevilling. Baggrunden kan også være, at Århus Kommune højere grad udover almindelige arbejdsfastholdelsessager forsøger at skabe fleksjob til personer der er marginaliserede på arbejdsmarkedet. Arbejdsfastholdelsessager er som hovedregel ikke så tunge hvad ang arbejdsprøvning og afklaring. En anden forklaring kunne være forskelle i kommunernes administration af hvorn en persons forsørgelsesgrundlag skifter fra sygedagpenge til eksempelvis revalideringsydelse og ledighedsydelse. Denne grænse kan være flydende idet der kronemæssigt i de fleste tilfælde er tale om nogenlunde samstemmende ydelser i forhold til klienten I Discus landsdækkende undersøgelse af personer på ledighedsydelse angives det, at især varighedsbegrænsningen på sygedagpengeudbetalingerne, hvor kommunerne mister refusion n et forløb har varet 52 uger har stor betydning. Det kan betyde visitation af et voksende antal personer med komplicerede helbredsforhold og/eller utilstrækkelig afklaring/afprøvning i forhold til fleksjob. Discus anfører, at der derfor kan stilles spørgsmålstegn ved om disse personer egentlig er til rådighed for et fleksjob. 10

11 Det påpeges ligeledes i undersøgelsen, at mange på ledighedsydelse tidligere ville have fået førtidspension. Den tidligere pensionslov opererede med flere forskellige pensionsgrader. Med den nuværende lov er der kun en pensionsgrad, og kravene til afprøvning og afklaring med hensyn til evt. fleksjob eller anden beskæftigelse på særlige vilk er skærpet. På den baggrund påpeger undersøgelsen, at ledighedsydelse nærmest kommer til at blive en parkeringsplads før førtidspension. Hvad er forsørgelsesgrundlaget efter ledighedsydelse? Discus antagelser underbygges delvist af tal fra Deloitte undersøgelsen. For alle modtagere af ledighedsydelse i uge 1 i 2003 er det undersøgt hvilken forsørgelse de pågældende havde ultimo Andelen der var kommet i fleksjob var ca. 15 % i Århus. Andelen der havde fået bevilget førtidspension var 14 %. Næsten hver tredje var under revalidering til fleksjob og ca. 4 ud af 10 var fortsat på ledighedsydelse. 7 ud af 10 var således fortsat i afklaringsfase eller i venteposition. Det skal bemærkes, at denne analyse har et etigt tidsperspektiv nemlig fra januar til december For at få et lidt længere perspektiv på undersøgelsen er udtaget en stikprøve baseret på ledighedsydelsesmodtagere i oktober måned Den viser at over halvdelen modtager førtidspension i marts måned Hvor g personerne hen? Fleksjob / beskæf tigelse Ledig heds ydelse Kontant hjælp Revalidering Førtids pension Andet Århus 14,4 1,5 17,7 52,5 13,7 0,3 6-by gennemsnit 18,4 1,3 8,5 64,9 6,1 0,8 Kilde: Deloitte Baggrunden for den relative lave sandsynlighed for at ende i et fleksjob n man har været på ledighedsydelse skal sandsynligvis findes i Århus Kommunens bestræbelser på at indsluse personer til arbejdsmarkedet via fleksjob. Altså at finde nye arbejdspladser til personer der ikke tidligere har haft eller kun har begrænset arbejdsmarkedserfaring. Undersøgelser viser, at de personer der skal indsluses på nye arbejdspladser har langt mere sammensatte diagnoser og markant flere psykiske helbredsproblemer. Og det derfor er markant sværere at finde et matchende job. Som tidligere nævnt er der meget der tyder på at de personer der tidligere fik de laveste pensionssatser altså de bedste af førtidspensionisterne, nu er de personer der i mange tilfælde er visiteret til fleksjob, men i mange tilfælde er de personer der pga. af deres sammensatte problemstillinger har svært ved at få et fleksjob. Lovgivningsmæssigt minimum. Det lovgivningsmæssige krav til kommunen er at man løbende skal følge sagen for at sikre at betingelserne for at give ledighedsydelse fortsat er til stede. Der skal foretages en opfølgning af 11

12 sagen senest 3 måneder efter ledighedsydelsen er udbetalt. Herefter skal der ske en opfølgning hver tredje måned. Denne opfølgning implicerer ikke nødvendigvis en aktiv indsats for at hjælpe borgeren i fleksjob. Ifølge loven skal der ske en revisitation i forhold til a vurdere om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt n en person har fået ledighedsydelse i 18 måneder inden for de seneste 24 måneder. Indsatsen i Århus Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen har udtrukket 10 tilfældige sager som har modtaget ledighedsydelse i Sagerne er valgt således, at der er udtaget 5 sager som har modtaget ledighedsydelse hele et og 5 sager der har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder. Disse 10 sager er gennemlæst i fællesjournal, revaliderings- og fleksjobsag med henblik på faglig vurdering af, hvorvidt der har været foretaget faglig opfølgning og relevant indsats i perioden for udbetaling af ledighedsydelse. Nedenfor er anført relevante journalnotater, samt konklusion efter den faglige gennemlæsning af sagerne A. Personer med ledighedsydelsesudbetaling i 12 mdr. i 2004: 1. Fleksjob tilkendt allerede i Kl. opsiges fra fleksjobarbejde pr Vurderes berettiget til ledighedsydelse. Konstateret at kl. lider af leddegigt : Lægelige akter indhentet : Drøftet sagen med henblik på visitering til AMN : Sagen sendes til AMN : Deltager i et introforløb til NB TV. Konklusionen er, at Kl. skal afprøves yderligere på revacenter Århus Syd : Henvises til RCÅS Kl. starter d på RCÅS. Næste journalnotat er først d : Kl. er på RCÅS. Her peger man på ekstern afprøvning. Fastsættes til perioden : Afprøvning opgivet pga. helbredsmæssige problemer : Opfølgning med samtale med kl : Sagen retur fra RCÅS med indstilling til førtidspension : Pensionsansøgning iværksættes : Kl. f tilbudt samtale i forbindelse med pensionssagen : Modtaget kommentarer fra kl. til ressourceprofil og kontakt til kl : Sagen arkiveres og pension tilkendt fra Kl. på Revacenter Syd. Vurderes berettiget af sagsbehandler til fleksjob, men forbliver på RCÅS mhp. afklaring af skånehensyn. Overg til ledighedsydelse : Kl. har været sygemeldt siden Opfølgning i 2003 henholdsvis d. 11.6, d. 5.9, d og d : Opfølgning fra sagsbehandler : Opfølgning. Kl. sygemeldt og skal opereres : Indhentet status ved egen læge : Opfølgning i forbindelse med modtagelse af status. Kl. sygemeldt : 8 ugers opfølgning (sygdom) : Opfølgning : Opfølgning. Stadig sygemeldt : Kontakt til kl. Stadig sygemeldt. Berettiget til ledighedsydelse. Der vurderes førtidspensionsansøgning : Opfølgning : Opfølgning : Førtidspensionsansøgning fremsendes. 12

13 : Dagpengeopfølgning. Henvises til AMN mhp. Efterfølgende fleksjob : Opfølgning. Sygemeldt siden vurderes berettiget til fleksjob fra : Henvist til AMN. Vurderes at have mange skånebehov, men man vil arbejde på arbejdsprøvning m.v : Kl. placeret i afprøvning : Kl. sygemeldes fra arbejdsstedet. Konstateret alvorlig kræftsygdom. Afprøvning i AMN sættes i bero Kl. sygemeldt. Afmeldes ved AMN. Ledighedsydelse udbetales, men det undersøges om kl. kan få alm. dagpenge : Sagsbehandler indhenter lægelige oplysninger m.v : Sagsbehandler og kl. taler sammen. Kl. ønsker nu fleksjob pga. midlertidig bedring i helbredet : Lægelige oplysninger fra hospital m.v. Uafklarede helbredsforhold : Drøftet sagen med sociallægen vedr. førtidspension. Kl. indkaldes til samtale herom : Aftalt samtale med kl. om førtidspension. Ressourceprofil udfyldes : Kl. til samtale d Kl. ønsker nu igen fleksjob pga. bedring i helbredet. Henvisning til AMN : Kl. indkaldt til møde i AMN d : Møde i AMN. Her drøftes kursusforløb via NB TV og dette bevilges efterfølgende for perioden : sagsbehandler har formelt bevilget NB TV forløbet og noterer at 18 måneders grænsen for ledighedsydelse er nået. Journalnotater slutter d KL. må formodes stadig at være i NB TV kursusforløb. 4. Notat : Bevilget fleksjob fra med 50 % refusion. Notat fra sagsbehandler om opfølgning efter 6 mdr : Opsagt fra fleksjobarbejdet Sagen sendes samtidig til AMN med henblik på nyt fleksjob : Kl. til samtale ved AMN, hvor der drøftes jobmuligheder m.v. Aftales ny samtale i juli : Samtale i AMN. Konsulent og Kl. undersøger hver især muligheder for jobs : Kl. til samtale ved sagsbehandler om rettigheder og pligter. Her oplyste kl. at det var noget forvirrende ved AMN, idet der var for mange kategorier : Sagsbehandler oplyser at sagen stadig er i AMN og at man har modtaget besked om, at man i AMN arbejder med sagen : Sagsbehandler fremsender forespørgsel til AMN om status. Herefter ikke journalnotat i sagen før , hvor konsulent i AMN af afdelingsleder i AMN er blevet anmodet om redegørelse for sagsforløb m.v. Af dette notat fra konsulent i AMN fremg, at der har været arbejdet på forskellige placeringer, men forgæves. Konsulent oplyser, at det er usikkert om der er alternative muligheder for Kl : Kl. fyret fra sit fleksjob pga. manglende arbejde. Skal til kontrol på hospitalet : Sagsakter fremsendes til AMN : Sagen lukkes i AMN. Vil selv forsøge at finde fleksjobarbejde. Evt. senere henvisning til revacenter Århus : Personlig samtale med kl. om fleksjobarbejde. Aftalt henvisning til REVA : Sendt henvisning til RCÅN : Sagsbehandler anmoder om statusattest ved kl s egen læge :Fremsendt materiale til RCÅN : Der er indgået speciallægeunderøgelse. fra JCÅN, hvori konkluderer, at kl. ikke vil kunne blive selvforsørgende - end ikke ved støttet arbejde : Ressourceprofil færdiggøres og førtidspensionsansøgning påbegyndes : Bevilget førtidspension. Det er konklusionen, at det generelt er forværrede helbredsforhold, der har betinget fortsat udbetaling af ledighedsydelse og hvor man ikke har kunnet iværksætte optræning m.v. 13

14 Ledighedsydelsen har i disse sager i realiteten har været at betragte som erstatning for sygedagpenge. B. Personer med ledighedsydelse i 6 måneder 2004: : Sagsbehandler modtager d udskrivningsstatus fra Revacenter Århus Syd. Konkluderes heri, at kl. er berettiget til fleksjob og ledighedsydelse. Der arbejdes på at finde relevant optræning fra RCÅS. Kl. godkendes d til fleksjob og kl. henvises til RCÅS for at finde relevant optræningssted : Kl. er i virksomhedspraktik foranstaltet af RCÅS, hvor man gerne vil ansætte kl. pr : Sagen overdrages internt på arbejdsmarkedscentret : Ansøgning modtaget om fleksjob pr med 50% tilskud ved konkret arbejdsgiver. Bevilling udfærdiges : Besked internt om at ledighedsydelse skal stoppes : Opfølgning jfr. 10 stk. 3 og noteret til ny opfølgning d : Opfølgning foretages idet kl. ikke kan fortsætte på arbejdsstedet og opsiges med udgangen af Sagen sendes herefter til AMN : Det fremg at kl. bevilges ledighedsydelse, men det fremg ikke af sagen hvorn kl. er blevet godkendt til fleksjob : Bevilget optræning på revalideringsydelse frem til : Angiveligt kan kl. få fleksjob pr hvorfor bevilling forlænges frem til med revalideringsydelse : Sagsbehandler har kontakt og opfølgning til. Det aftalte forløb fortsættes : Kl. møder op til sagsbehandler og er utilfreds med arbejdet. Ønsker ordinært arbejde og ikke fleksjob : Problemer på kl s arbejdsplads. Kl. har skabt sig og fyres fra virksomheden. AMN udtaler, at man ikke længere kan hjælpe med fleksjobplacering : Der bevilges ledighedsydelse fra : Sagen lukkes i AMN, idet man ikke mener man kan finde fleksjob til kl : Sagen genåbnes i AMN. Kl. starter i afprøvning : Aftalt samtale med kl. Denne møder ikke op til samtalen : Der udfærdiges bevilling på et halvt s optræning på virksomhed : Opfølgning fra sagsbehandler G godt på virksomheden. Planlægges fleksjob i start : Opfølgningssamtale d Tvivl om udsigt til fleksjob. Fortsætter i optræning : Opfølgningsamtale med kl : Kl. har været i optræning siden Forlænget bevilling til , hvor der angiveligt er fleksjob. Sidste journalnotat er d hvoraf fremg at kl. ansættes i fleksjob fra på virksomheden : Kl. sygemeldt siden februar : Godkendt til fleksjob fra : Sagen til AMN med henblik på at finde fleksjob : Sagen i AMN. Kl. overg til ledighedsydelse fra og : Kl. indkaldt til samtale med sagsbehandler, afdelingsleder og konsulent fra AMN bl.a. i forbindelse med problemer om berettigelse til ledighedsydelse contra revalideringsydelse. Det besluttes at ændre hidtidig beslutning således at der udbetales ledighedsydelse med tilbagevirkende kraft fra frem for revalideringsydelse. Vurderingerne gik bl.a. på, om vedkommende var berettiget til efterløn : Sagen stoppes d , idet kl. da bliver berettiget til efterløn som udbetales første gang d

15 Kl. er godkendt til fleksjob pr : Kl. på RCÅS, hvor man har fundet arbejdsprøvningsplads til evt. senere fleksjob : Sagsbehandler laver visitationsskema til fleksjob pr : Arbejdsprøvningen afbrydes pga. helbredsproblemer. Kl. ønsker at søge førtidspension : Arbejdsstedet vil gerne evt. ansætte kl. i skånejob, hvis kl. f førtidspension : Kl. indkaldes med henblik på udfærdigelse af ressourceprofil til pensionsansøgning : Opfølgningssamtale med kl. om bl.a. pensionsansøgning. Lægeakter indhentes : Lægeakter modtages der peger på førtidspension Sagsbehandler drøfter sagen med sociallægen. Der peges på pension : Endelig udfærdigelse af ressourceprofil til underskrift ved kl : Resourceprofil retur fra kl. Sagen lukkes og oversendes til førtidspensionsafdelingen : Kl. på sygedagpenge og i praktik ved arbejdsgiver med henblik på fleksjob : Opfølgning. Arbejdsgiver villig til etablering af fleksjob evt. pr : Sygedagpengeopfølgning. Kl. findes berettiget til fleksjob. Kl. har været sygemeldt siden på grund af depressioner m.v. Fleksjob start aftales til : Bevillinger m.v. laves og sagen lukkes i AMN : Kl. opsiges fra fleksjobbet pga. manglende arbejde og vurderes uforskyldt ledig. Vurderes berettiget til ledighedsydelse fra : Sagsbehandler orienterer økonomisk sagsbehandler om berettigelse til ledighedsydelse : Ophørserklæring udfærdiges vedr. fleksjobbet : Sagen til visitationssamtale med henblik på henvisning til AMN for at finde andet fleksjob : Henvisning til AMN afsendt vedr. nyt fleksjob : AMN har samtale med kl. hvor forklaringen på tidligere fyring drøftes - manglende arbejde i kantinearbejdet. Kl. ansættes igen samme sted i fleksjob fra : Sagen lukkes i AMN da kl. er ansat i fleksjob : Sagsbehandler noterer, at kl. er startet i nyt fleksjob pr , men at der stadig er udbetalt ledighedsydelse til kl og : Der er udbetalt ledighedsydelse og løn for perioden Der udfærdiges tilbagebetalingsresolution for perioden : Tilbagebetalingskravet vedr. ledighedsydelse afkortes med 1 måned, idet kl. havde sendt check for november retur til forvaltningen. 15

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Oktober 2006 LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Indhold 1. Forord 2 2. Sammenfatning og perspektivering 3 2.1. Sammenfatning... 5 2.2. Perspektivering... 13 3. Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær...

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær... 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Sygefravær 2.1 Indledning og sammenfatning... side 25 2.2 Det samlede sygefravær... side 27 2.3 Det korte sygefravær... side 34 2.4 Det lange sygefravær... side 38 2.5 Kommunernes

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune RAPPORT Det sociale kort for Ikast Kommune Januar 2003 Indhold Resume 3 Anbefalinger 6 Organisering af den arbejdsmarkedsrettede indsats...6 Omlægning fra social aktivering til virksomhedsaktivering...11

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Revalidering på vej ud eller på vej ind igen?

Revalidering på vej ud eller på vej ind igen? Revalidering på vej ud eller på vej ind igen? Anvendelsen af revalidering er faldet med 40 fra 2005 til 2011. Skyldes det mantraet om den korteste vej til job, at anvendelsen af revalidering er faldet,

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Rapport fra Borgerrådgiver

Rapport fra Borgerrådgiver Rapport fra Borgerrådgiver Indledning. På baggrund af kritik af Jobcenter Silkeborgs sagsbehandling på sygedagpengeområdet, og en periode med mangelfulde sagsbehandlingsressourcer, vedtog det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP

MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP 06:30 Anders Rosdahl Kirstine Nærvig Petersen MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP EN LITTERATUROVERSIGT OM KONTANTHJÆLPSMODTAGERE OG DEN OFFENTLIGE INDSATS FOR AT HJÆLPE DEM 06:30 MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP EN LITTERATUROVERSIGT

Læs mere

Bruttoliste Bruttoliste til udarbejdelse af ledelsesinformationsrapporter Beskæftigelseschef og Jobcenterchef På baggrund af workshoppen om behovsafklaring den 20. oktober 2008 er der udarbejdet følgende

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Social kortlægning. Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner

Social kortlægning. Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner September 2003 Social kortlægning af vilkår og rammer for indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked i Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner INDHOLD Indledning og læsevejledning 3 Indledning...3

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Styring, regulering eller retssikkerhed? John Klausen adjunkt, cand. jur., ph.d. 2010 John Klausen Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen NOTAT 24. januar 2012 Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen J.nr. 4.kt/CBV 3.kt Pkt. 4, bilag 1 1. Indledning og sammenfatning Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere