Betænkning fra. Udvalget om reform af reglerne om arbejdsløshedsforsikring af selvstændige erhvervsdrivende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning fra. Udvalget om reform af reglerne om arbejdsløshedsforsikring af selvstændige erhvervsdrivende"

Transkript

1 Betænkning fra Udvalget om reform af reglerne om arbejdsløshedsforsikring af selvstændige erhvervsdrivende BETÆNKNING NR SEPTEMBER 1988

2 trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen/København Af bet.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Side INDLEDNING 1. Udvalgets kommissorium 2. Udvalgets sammensætning 8 3. Redegørelse for udvalgsarbejdet og resume af betænkningens indhold 9 Kapitel 2 ANALYSE AF MEDLEMSKREDSEN 1. Indledning Analysens grundlag Udviklingen i antal medlemmer i ASE og DANA Antal medlemmer fordelt på alder Antal medlemmer fordelt på erhvervsgrupper Antallet af ledige medlemmer fordelt på alder og erhverv Antal medarbejdende ægtefæller fordelt på alder og erhverv, Antal efterlønsmodtagere fordelt på alder og erhverv Antal ledige lønmodtagere omfattet af det skærpede arbejdskrav Medlemsanciennitet ved ledighedens indtræden Dagpengesatsen 26

4 Kapitel 3 Side GÆLDENDE REGLER 1. Trier-udvalget og 1976-loven Administrative forskrifter indtil Regel saneringsprojekt et Regler/praksis ved reformudvalgets nedsættelse Personkredsen Betingelser for optagelse Bevarelse af medlemskab Ret til dagpenge Ventetid Arbejdsbetingelser Ledighed Bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed Supplerende dagpenge Fyldestgørende grund til arbejdsophør Beregning af dagpenge Feriedagpenge Efterløn Delpension. Samspillet mellem reglerne om arbejdsløshedsforsikring og delpension Iværksætterydelse Reglerne i Sverige 46 Kapitel 4 DRØFTELSE AF PRINCIPPER OG BEGREBER 1. Forsikringsprincippet Forsikringskategorier Individual princippet Parallelitet 64

5 Side 5. Selvstændig erhvervsdrivende Midlertidighedsbegrebet Ledighedsbegrebet Rådighedsbegrebet Grundsætningen om, at dagpenge ikke kan udbetales, når ledigheden skyldes medlemmets egne forhold (fyldestgørende grund til arbejdsophør) Efterlønsordningen som arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning for selvstændige erhvervsdrivende Dokumentations- og kontrolmuligheder 7k Kapitel 5 DRØFTELSE AF FORSLAG 1. Indledning 2. Udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed som forsikringsgrundlag Forslag til generel definition af udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed Forslag vedrørende påbegyndelsestidspunktet for udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed Forslag til ændring af 41, stk. 1, nr. 3 d) Forslag vedrørende medarbejdende ægtefæller Forslag vedrørende medlemmer, der er beskæftiget i samleverens virksomhed Forslag vedrørende medlemmer, der er beskæftiget i det selskab, hvori de er kapitalindehavere Forslag vedrørende administrerende direktører Bestyrelsesmedlemmer, der ikke ejer kapital i selskabet Forslag vedrørende medlemmer, der har freelance-beskæftigelse Forslag vedrørende bibeskæftigelse 111

6 Side 4. Forslag vedrørende forsikringskategorier Forslag vedrørende deltidsforsikring Forslag vedrørende kombinationsforsikring (for medlemmer, der sideløbende har lønarbejde og selvstændig virksomhed) Forslag vedrørende gradueret forsikring Forslag vedrørende ophør med drift af selvstændig virksomhed Forslag vedrørende ophør mere end midlertidigt, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens 57, stk Forslag vedrørende dagpenge under midlertidigt ophør Forslag vedrørende beregning af dagpenge Forslag vedrørende efterløn Forslag vedrørende fyldestgørende grund til arbejdsophør (karantæne ved selvforskyldt ledighed) efter arbejdsløshedsforsikringslovens 63, stk. 1, nr Forslag vedrørende feriedagpenge 171 Kapitel 6 UDVALGETS MODELFORSLAG 1. Indledning Direktoratets og departementets modelforslag ASE's modelforslag DANA's modelforslag 194 Betænkningen indeholder til sidst som bilag en detaljeret oversigt vedrørende samtlige de drøftede forslag.

7 1.1. Kapitel 1 INDLEDNING 1. Udvalgets kommissorium Udvalget blev nedsat af arbejdsministeren den 18. august 1987 med følgende kommissorium: "Reglerne om arbejdsløshedsforsikring for selvstændige erhvervsdrivende blev indført i 1976 som en nydannelse. Det var ved nydannelsen tilstræbt, at reglerne i videst muligt omfang svarede til reglerne for lønmodtagere, selv om lønmodtageres og selvstændige erhvervsdrivendes forhold og forsikringssystemets kontrolmuligheder over for de to grupper er vidt forskellige. Reglerne for selvstændige erhvervsdrivende har givet en række problemer i praksis. Disse problemer er blevet forstærket ved en række ændringer i arbejdsløshedsforsikringslovgivningen og en stærkt stigende tilgang til arbejdsløshedskasserne for selvstændige erhvervdrivende. På denne baggrund, udviklingen i øvrigt og erfaringerne fra Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens igangværende regelsaneringsarbejde, er der fundet behov for en nyvurdering af principperne i arbejdsløshedsforsikringslovens regler for selvstændige erhvervsdrivende. Udvalget anmodes derfor om at komme med forslag til en model for arbejdsløshedsforsikring af og efterløn til selvstændige erhvervsdrivende, der i højere grad end den gældende ordning tager hensyn til selvstændige erhvervsdrivendes særlige forhold. Det skal i denne forbindelse overvejes, om der bør udarbejdes et særskilt afsnit i arbejdsløshedsforsikringsloven om selvstændige erhvervsdrivende. 7

8 1.2. Modellen skal udformes således, at der ikke bliver tale om en erhvervsstøtteordning. Udvalgets model bør udmøntes i et lovforslag. Udvalget anmodes om at afgive betænkning inden 1. juni 1988." Fristen for afgivelse af betænkning er senere blevet forlænget til den 15. september Udvalgets sammensætning Udvalget fik følgende sammensætning: Formand: Kontorchef Birger Stein. Medlemmer: Udpeget af Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervdrivende (ASE): Direktør Preben Nielsen. Advokat, dr. jur. Jørgen Hansen. Udpeget af Danske Næringsdrivendes Arbejdsløshedskasse (DANA): Direktør Niels Jørgen Christensen. Formand Erling Vittrup. Udpeget af Arbejdsløshedskassernes Samvirke: Forretningsfører Carl Stisen. Udpeget af arbejdsministeriet: Fuldmægtig Inge Christoffersen. Udpeget af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen: Kontorchef Vibeke Dalbro, Fuldmægtig Karen Morsbøl. 8

9 Formand i DANA, Erling Vittrup, blev den 22. januar 1988 afløst af næstformand (nu formand) Tage Andresen. Sekretariatschef i ASE, Ines Wandel, indtrådte den 15. april 1988 i stedet for afdøde advokat, dr. jur. Jørgen Hansen. Kontorchef Steen Sahl Christensen, DANA, og fuldmægtig Michael Berg, ASE, har deltaget i enkelte af møderne. Udvalgets sekretariat har haft følgende sammensætning: Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen: Fuldmægtig Lone Helder (sekretariatsleder). Fuldmægtig Karen Hellen Andersson. Fuldmægtig Vibeke Rathje. Fuldmægtig Merete Leerbeck. Fuldmægtig Svend Christian Thomsen. Sekretær Søren Balslev. Arbejdsministeriet: Fuldmægtig Hanne Rathsach. 3. Redegørelse for udvalgsarbejdet og oversigt over betænkningens indhold 3.1. Efter kommissoriet har det påhvilet udvalget at komme med forslag til en model for arbejdsløshedsforsikring af og efterløn til selvstændige, der i højere grad end den gældende ordning tager hensyn til selvstændige erhvervsdrivendes særlige forhold. Udvalget har derfor fundet det nødvendigt med en generel drøftelse af principperne bag de gældende regler for selvstændige erhvervsdrivende, inden der blev taget fat på selve forslagsfasen I kap. 2 er der med udgangspunkt i talmateriale fra ASE og DANA foretaget en analyse af udviklingen i medlemskredsens antal og sammensætning. Den historiske udvikling og forskellene mellem reglerne for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende er nærmere beskrevet i kap. 3. Udvalget har endvidere indhentet oplysninger om arbejdsløshedsforsikringssystemerne i andre lande. Herunder er særligt gennemgået ordningen for selvstændige erhvervsdrivende i Sverige, der i flere henseender har lighedspunkter med det danske system. 9

10 Principperne for arbejdsløshedsforsikring af selvstændige erhvervsdrivende og udvalgets drøftelser heraf er gennemgået i kap. 4. Der har i udvalget været enighed om, at det overordnede forsikringsprincip skal bevares, medens der har været uenighed om rækkevidden af princippet. Udvalget har i tilknytning hertil drøftet udvikling af bedre forsikringsmuligheder for deltidsarbejdende selvstændige erhvervsdrivende, herunder forsikring af samtidig deltids lønarbejde og deltids selvstændig virksomhed. På baggrund af folketingets beslutning af 14. maj 1987 har udvalget endvidere drøftet betydningen af individualprincippet i arbejdsløshedsforsikringssystemet. Udvalget kan tilslutte sig, at individualprincippet finder anvendelse i størst muligt omfang, men finder, at der ved udarbejdelse af detailforslag bør foretages en afvejning af konsekvenserne og behovet for eventuelle modifikationer i særlige tilfælde. Den overvejende del af udvalget har ikke fundet, at der bør udarbejdes et særskilt afsnit i arbejdsløshedsforsikringsloven om selvstændige erhvervsdrivende. Under udvalgets drøftelser heraf har det synspunkt været fremført, at samme regelsæt i videst muligt omfang skal finde anvendelse for både lønmodtagere og selvstændige. Et andet synspunkt har været, at parallelitetsbetragtningen ikke må udgøre en hindring for udarbejdelse af regler, der tager hensyn til de selvstændiges særlige vilkår. Lovens begreb "udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed" har været genstand for indgående drøftelser i udvalget. Udvalget nedsatte i den forbindelse en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skulle særligt undersøge mulighederne for en afgrænsning af de medlemmer, der på grund af deres beskæftigelsesvilkår vanskeligt kan rubriceres som enten lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende. Repræsentanter for Journalisternes Arbejdsløshedskasse og Reprofagets Arbejdsløshedskasse har deltaget i dette arbejde. Arbejdsgruppen har holdt 6 møder og afsluttede sit arbejde med en rapport den 28. juli Begrebet "udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed" har en særskilt betydning i relation til arbejdsløshedsforsikringsloven. Dette får især konsekvenser ved optagelse i forsikringen og dagpengerettens indtræden, hvorfor det er udvalgets opfattelse, at begrebet bør søges afgrænset mere klart. 10

11 Udvalget har samtidig peget på, at optagelsesbestemmelsen i arbejdsløshedsforsikringslovens 41, stk. 1, nr. 3 d, generelt er for upræcis. Udvalget har lagt vægt på, at forsikringen ikke må have karakter af en erhvervsstøtteordning, hvorfor udvalget har fundet, at det fortsat må være en betingelse for optagelse i forsikringen, at selvstændig virksomhed udøves mere end midlertidigt, og at selvstændige alene kan opnå dagpengeret, når de ophører mere end midlertidigt med drift af selvstændig virksomhed. For så vidt angår det særlige ledighedsbegreb for selvstændige har der været enighed om, at videre regeldannelse på dette område som udgangspunkt måtte afvente erfaringerne med direktoratets nye ophørsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 272 af 25. april 1988). Der har i udvalget været udtrykt generel tilfredshed med de nye regler, der giver en bedre retsstilling for medlemmerne og et lettere administrerbart regelsæt at arbejde med for kasserne. I afsnittet om rådighedsbegrebet gennemgås begrebets sammenhæng med ledighedsbegrebet og de særlige konsekvenser, som samspillet herimellem kan få for selvstændige. Udvalget har fundet, at der som udgangspunkt må gælde samme rådighedsbegreb for ledige selvstændige som for ledige lønmodtagere, men at det ved regeldannelsen samtidig vil være ønskeligt at undgå samspilsproblemer. For så vidt angår betydningen af karantænereglen i arbejdsløshedsforsikringslovens 63, stk. 1, nr. 2, har der i udvalget været enighed om, at reglen oprindelig er udarbejdet uden hensyntagen til selvstændige erhvervsdrivendes særlige forhold. Udvalget har fundet det afgørende at lægge til grund, at selvstændige erhvervsdrivende ikke har samme dokumentationsmuligheder som lønmodtagere. Systemet skal derfor passe på ikke at gå for vidt i sine dokumentationskrav, således at det bliver ulige sværere for selvstændige at opnå ret til samme ydelser som lønmodtagere. Der har i udvalget særligt været peget på, at kontrollen i øget omfang kunne ske efterfølgende via rådighedsreglerne Kap. 5 indeholder en gennemgang af de forslag, der har været drøftet i udvalget i forlængelse af udvalgets principdrøftelser. Repræsentanterne for ASE, DANA og Arbejdsløshedskassernes Samvirke har fundet, at det gældende system i princippet burde opretholdes, og at opgaven måtte bestå 11

12 i at foreslå justeringer/ændringer af de gældende regler, således at reglerne for selvstændige erhvervsdrivende i øget omfang kom til at svare til reglerne for lønmodtagere. Direktoratets og departementets repræsentanter har også ønsket at drøfte mere vidtgående ændringer, der primært tager hensyn til de selvstændige erhvervsdrivendes særlige forhold. Der har i udvalget været enighed om behovet for klare og let administrerbare regler. Udvalget har drøftet såvel forslag til væsentlige ændringer af systemet som forslag til ændringer inden for rammerne af det gældende system. Det har også haft betydning for karakteren af de fremsatte forslag, at direktoratet gennem et igangværende regelsaneringsprojekt har udsendt nye regler på væsentlige områder, der har løst en række af problemerne for de selvstændige erhvervsdrivende. Udvalget har således anvendt relativt meget tid på at drøfte de regelområder, der ikke har været behandlet i direktoratets regelsaneringsprojekt. Dette gælder specielt indkredsningen af begrebet udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed og betydningen heraf for en række særgrupper. Blandt de forslag til mere væsentlige ændringer, der ikke er blevet medtaget i udvalgets modelforslag (kap. 6) kan nævnes: deltidsforsikring for selvstændige gradueret forsikring med 3 forsikringskategorier faste dagpengesatser, hvis størrelse afhænger af varigheden af medlemmets drift af selvstændig virksomhed kombineret med medlemsancienniteten. Som bilag til betænkningen er der udarbejdet et katalog over samtlige forslag i kap Udvalgets forslag til ændring af reglerne for arbejdsløshedsforsikring af selvstændige erhvervsdrivende fremgår af kap. 6. Det har ikke været muligt at opnå enighed i udvalget om én, sammenhængende model, hvorfor der ikke er udarbejdet et lovforslag. Repræsentanterne for direktoratet og departementet, repræsentanterne for ASE og repræsentanterne for DANA har udarbejdet hver sin model, som har det tilfælles, at de stort set holder sig inden for det 12

13 gældende systems rammer. Som det fremgår af modellerne, har der dog været hel eller delvis enighed om en lang række af forslagene. Modellerne indeholder bl.a. forslag om: indskærpelse af, at kun væsentlig, selvstændig erhvervsudøvelse kan accepteres som forsikringsgrundlag og til optjening af arbejdskravet klarere afgrænsning af begrebet udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed ophævelse af det skærpede arbejdskrav for medlemmer, der driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse forsøg på at opbygge en kombineret forsikring for personer, der har valgt at basere deres indtægt på delvis lønarbejde og delvis selvstændig virksomhed lettere adgang til at opnå dagpengeret og til at gå på efterløn ved ophør med arbejde i ægtefælles virksomhed indførelse af begrænset adgang til at modtage dagpenge under midlertidigt ophør af selvstændig virksomhed fastsættelse af generel mindstesats ved beregning af dagpenge og efterløn for selvstændige erhvervsdrivende øget incitament - gennem beregningsreglerne - for igangsættere til at påbegynde en virksomhed og til at undlade at ophøre i utide ophævelse af reglerne om selvforskyldt arbejdsophør (karantæneregler) for selvstændige erhvervsdrivende (finansieres gennem et større krav til medlemsanciennitet). Det er udvalgets opfattelse, at forslagene vil løse en væsentlig del af de selvstændige erhvervsdrivendes problemer, og at forslagene dermed opfylder kommissoriets krav om en model, der i højere grad end den gældende ordning tager hensyn til de selvstændige erhvervsdrivendes særlige forhold. Repræsentanten for Arbejdsløshedskassernes Samvirke har ikke kunnet tilslutte sig en sammenhængende model, hvorfor bemærkningerne til de enkelte forslag alene fremgår af kap. 5. Udvalget har holdt i alt 19 møder. 13

14 Med afgivelse af denne betænkning anser udvalget sit arbejde for afsluttet. København, september 1988 Tage Andresen Niels Jørgen Christensen Inge Christoffersen Vibeke Dalbro Karen Morsbøl Preben Nielsen Birger Stein Carl Stisen Ines Wandel Karen Hellen Andersson Søren Balslev Lone Helder (sekretariatsleder) Merete Leerbeck Vibeke Rathje Hanne Rathsach Svend Christian Thomsen 14

15 2.3. Kapitel 2 ANALYSE AF MEDLEMSKREDSEN 1. Indledning Grundlaget for analysen er statistiske oplysninger fra ASE og DANA om udviklingen af antal medlemmer, aldersmæssig fordeling, erhvervsgrupper, antal ledige samt oplysninger om medarbejdende ægtefæller, efterlønsmodtagere og dagpengesatsen. Talmaterialet er opgjort pr.. april Det bemærkes, at der ved det statistiske materiale fra ASE og DANA er anvendt forskellige udgangspunkter for datagrundlaget, hvorfor det har været nødvendigt at opstille tabeller for henholdsvis ASE og DANA, der ikke på alle punkter er umiddelbart sammenlignelige og derved behæfter analysen med nogen usikkerhed. I pkt. 9 belyses kort forholdene omkring medlemmer af lønmodtagerkasserne, der har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, på baggrund af oplysninger fra Arbejdsløshedskassernes Samvirke. 2. Analysens grundlag Analysen omfatter personer, der er medlemmer af ASE eller DANA, hvoraf (4,9%) er ledige og (4,3%) er efterlønsmodtagere. 3. Udviklingen i antal medlemmer i arbejdsløshedskasserne for selvstændige erhvervsdrivende Tabel 1: Antal medlemmer fordelt på ASE og DANA pr. 31. december april 1988 År ASE DANA I alt Årlig stigning Pr

16 2.4. Tabel 1 viser, at der har været en markant stigning i antallet af selvstændige erhvervsdrivende, der har ladet sig arbejdsløshedsforsikre, siden der blev etableret arbejdsløshedsforsikring for selvstændige erhvervsdrivende i Udviklingen i medlemsantallet overgår således langt forventningerne i bemærkningerne til lovforslaget om indførelse af arbejdsløshedsforsikring for selvstændige erhvervsdrivende vedrørende de økonomiske og administrative konsekvenser, hvor der med udgangspunkt i svenske erfaringer om medlemstilslutning - som kun med betydelige forbehold kan overføres til danske forhold - blev anslået et samlet medlemstal efter nogle års forløb på ca Medlemsudviklingen skal ses i sammenhæng med, at Danmarks Statistik for 1986 har opgjort antallet af selvstændige erhvervsdrivende til i alt Sondringen mellem selvstændige og lønmodtagere har her været et spørgsmål om, hvilken indkomstart der er den største. *t. Antal medlemmer fordelt på alder Tabel 2a: Medlemsfordeling på alder, ASE Alder/år Antal Under 25 år år år år år år år år _ alt

17 2.4. Tabel 2b; Medlemsfordeling på alder, DANA Alder/år Antal år år år år år år år år år I alt Tabellerne 2a og 2b viser, at aldersgruppen omkring de årige udgør den største medlemsgruppe. Det kan dog ikke af materialet udledes, om dette f.eks. skyldes, at medlemmerne først etablerer sig som selvstændige i denne alder, eller om dette skyldes, at medlemmerne først ønsker at forsikre sig mod arbejdsløshed - eventuelt med henblik på efterløn - i denne alder. ASE har oplyst, at der kan spores en tendens til, at også de yngre aldersgrupper lader sig forsikre, hvilket kan have sammenhæng med den større udbredelse af arbejdsløshedsforsikringen for selvstændige og den generelle økonomiske udvikling i samfundet for selvstændige erhvervsdrivende. 17

18 Antal medlemmer fordelt på erhvervsgrupper Tabel 3a: Medlemsfordeling på erhvervsgrupper/sektioner, ASE Erhvervsgruppe Antal Sektion 1: Butikshandelens Fællesråd Sektion 2: Håndværksrådet Sektion 3: Landboforeninger Sektion 4: Dansk Fiskeriforening 2297 Sektion 5: Benzinforhandlere 1560 Sektion 6: Liberale Erhverv Sektion 7: Øvrige Selvstændige lait Tabel 3b: Medlemsfordeling på erhvervsgrupper, DANA Erhvervsgruppe Antal Landbrug - Fiskeri - Skovbrug Varia (Opsamlingsgruppe) Fremstillingsvirksomhed - Forarbejdning Hotel - Restauration Bygge- <5c anlægsvirksomhed Handel - Omsætning Transport Liberale erhverv Service alt Det fremgår af tabel 3a og 3b, at de to største grupper af medlemmer er fordelt på erhvervsgrupperne håndværk/byggeri & anlægsvirksomhed og butikshandel/handelomsætning. Det kan dog ikke af materialet udledes, hvorvidt disse erhvervsgrupper lader sig arbejdsløshedsforsikre i større omfang end andre erhvervsgrupper, idet der ikke indgår materiale vedrørende det samlede antal personer, der driver selvstændig virksomhed inden for de pågældende erhvervsgrupper. Endvidere kan det ikke udledes, hvorvidt bestemte 18

19 2.6. erhvervsgrupper lader sig forsikre, f.eks. fordi dette er mere udbredt blandt disse erhvervsgrupper, eller fordi specielle erhvervsgrupper løber større risiko for arbejdsløshed. 6. Antallet af ledige medlemmer fordelt på alder OR erhverv Den totale ledighedsprocent udgør for henholdsvis ASE og DANA 4,7% og 5,6%. Det procentvise antal ledige er således nogenlunde lige stort hos de 2 kasser. Til sammenligning bemærkes det, at 9% (sæsonkorrigeret 8,5%) af den samlede arbejdstyrke var ledige i april måned Tabel fra: Antal ledige medlemmer fordelt på alder, ASE Alder/år Antal Ledige (%) Under 25 år (4,5) år (3,6) år (3,4) år (2,7) år (2,6) år (3,2) år (4,4) år (9,9) år (8,9) I alt (4,7) Tabel 4b; Antal ledige medlemmer fordelt på alder, DANA Alder/år Antal Dagpenge (%) år 94 4 (4,3) år (6,3) år (6,2) år (4,3) år (3,6) år (3,7) år (4,0) år (5,6) år (10,5) (12,7) Total antal (5,6) 19

20 2.6. Ud fra tabellerne 4a og 4b kan det ret klart konstateres, at det er medlemsgruppen fra ca. 55 år og opefter, der har den største ledighedsprocent. Ledighedsprocenten her er ca. dobbelt så høj som den totale ledighedsprocent og op til 4 gange så høj i forhold til de mindst ledige grupper. Årsagen til dette kan ikke aflæses af tabellerne 4a og 4b. Dog må det antages, at alder er en vigtig faktor i forbindelse med virksomhedsophør. Om dette så skyldes svigtende helbred, den samfundsmæssige og teknologiske udvikling eller et ældre håndværks uddøen kan ikke afgøres. Medens gruppen fra ca. 36 år til 50 år har en lav ledighedsprocent, er der en svag tendens til, at de helt unge, under 25 år, er mere ledige. Måske skyldes denne tendens, at der er tale om medlemmer, der befinder sig i en opstartsfase, og at det ikke lykkes for alle at etablere en rentabel virksomhed. Tabel 5a: Antal ledige medlemmer fordelt på erhvervsgrupper/sektioner, ASE Erhvervsgrupper Antal Ledige (%) Nr. I Butikshandel (7,2) - 2 Håndværksrådet (2,9) - 3 Landboforeninger (4,7) - 4 Fiskeriforening (3,2) - 5 Benzinforhandlerne (5,6) - 6 Liberale erhverv (3,2) - 7 Øvrige selvstændige (5,9) I_alt (4,7) Tabel 5b: Antal af ledige medlemmer fordelt på erhvervsgrupper, DANA Erhvervsgrupper Antal Dagpenge (%) Nr (39,5) 1 Landbrug/fiskeri/skovbrug (4,6) 2 Varia (opsamlingsgruppe) (5,0) - 3 Fremstilling/forarbejdning (4,2) 4 Hotel/restauration (9,6) - 5 Bygge + anlæg (2,9) - 6 Handel/omsætning (7,0) - 7 Transport (3,0) - 8 Liberale erhverv (5,4) - 9 Service (5,0) 20 I_alt (5,6)

21 2.7. Det fremgår af tabellerne 5a og 5b, at der er størst ledighed indenfor butikshandel, handel/omsætning og hotel/restaurationsbranchen. Derimod er ledighedsprocenten inden for erhvervsgrupperne landbrug og fiskeri lig med eller under den totale ledighedsprocent. Det kan ikke af tabellerne 5a og 5b aflæses, om årsagen til den ret lave ledighedsprocent skyldes, at landbrugere og fiskere gennemgående ikke er ledige eller om det skyldes, at disse gruppers mulighed for at ophøre endeligt med virksomheden er begrænsede. Håndværksområdet/bygge og anlægsvirksomhed har en ledighedsprocent på lidt under halvdelen af den totale ledighedsprocent. Der er altså meget lidt ledighed inden for disse områder. Sammenfattende om tabellerne 4a og 4b og 5a og 5b kan det siges, at den gruppe der har størst risiko for at blive ledige, er medlemsgruppen over 55 år, der driver butikshandel eller hotel og restauration, medens håndværkere over 30 år gennemgående er i beskæftigelse. 7. Antal medarbejdende ægtefæller fordelt på alder og erhverv Af ASE's medlemmer er der medarbejdende ægtefæller, svarende til 23%. Af DANA's medlemmer er der 5762 medarbejdende ægtefæller, svarende til 16%. Tabel 6: Antal medarbejdende ægtefæller fordelt på alder, heraf ledige og efterlønsmodtagere, ASE Alder/år Antal Ledige (%) Efterløn (%) Under 25 år (8,9) år (6,0) år (4,5) år (4,0) år (2,9) år (4,5) år (7,7) år (17,0) år (13,6) 1356 (43,7) I alt (7,3) 1356 (5,2) 21

22 2.7. Tabel 7: Antal medarbejdende ægtefæller fordelt på erhvervsgrupper/sektioner, heraf ledige OR efterlønsmodtagere, ASE Erhvervsgruppe Antal Ledige (%) Efterløn (%) Nr. I. Butikshandel 6**0 538 (8,*) 638 (9,9) Nr. 2. Håndværksrådet (5,6) 32* (*,6) Nr. 3. Landboforeninger 52*2 *16 (7,9) 119 (2,3) Nr. *. Fiskeriforening 1*2 7 (*,9) 6 (*,2) Nr. 5. Benzinforhandlere 633 *7 (7,*) 25 (3,9) Nr. 6. Liberale erhverv (6,2) 70 (*,1) Nr. 7. Øvrige selvstændige * (8,*) 17* (3,8) I alt (7,3) 1356 (5,2) Tabel 6 viser, at aldersgruppen omkring de ^0-55 årige udgør den største medlemsgruppe, jf. tilsvarende tabellerne 2a og 2b. Det fremgår endvidere af tabel 6, at ledighedsprocenten er størst for medlemmer over 50 år (endda meget stor for de årige) samt for medlemmer under 25 år. Altså det samme mønster som i tabellerne *a og *b bare i mere udpræget grad. Ledighedsprocenten er gennemgående større for de medarbejdende ægtefæller end for den samlede medlemsgruppe. Dette kunne tyde på, at det er den medarbejdende ægtefælle, der først må ophøre, medens indehaveren fortsætter virksomheden. Ifølge tabel 7 er ledighedsprocenten igen størst inden for butikshandel. Overraskende er det derimod, at ledighedsprocenten inden for erhvervsgruppen landbrug her er væsentlig højere end for det samlede antal medlemmer, jf. tabellerne 5a og 5b. Det må konkluderes, at der ved landbrugsvirksomheder er en klar tendens til, at kun den ene ægtefælle ophører, medens den anden fortsætter. 22

23 2.7. Tabel 8. Antal medarbejdende ægtefæller fordelt på alder OR erhvervsgrupper, DANA a) Erhvervsgrupper Nr. O 1 Landbrug - fiskeri - skovbrug 2 Varia (opsamlingsgruppe) 3 Fremstillingsvirksomhed- forarbejdning k Hotel - Restauration 5 Bygge- og anlægsvirksomhed 6 Handel - omsætning 7 Transport 8 Liberale erhverv 9 Service Tabellen viser, inden for hvilke områder og aldersgrupper, der er flest medarbejdende ægtefæller. Det fremgår, at der er flest medarbejdende ægtefæller inden for aldersgruppen årige, jf. tabel 6. Det kan nok endvidere udledes, at der især er mange medarbejdende ægtefæller inden for erhvervsgruppen handel og omsætning. 23

24 Anted efterlønsmodtagere fordelt på alder OR erhverv Tabel 9a: Antal efterlønsmodtagere fordelt på alder, ASE Alder/år Antal Efterløn (%) Fyldt (10,2) (18,7) (31,8) (43,5) (49,4) (59,5) (70,6) I alt (37,7) Tabel 9b: Antal efterlønsmodtagere fordelt på alder, DANA Alder/år Antal Efterløn (%) år (5,8) 63_ (40,8) I alt (19,3) Tabellerne 9a og 9b kunne tyde på, at medlemmerne ikke overgår til efterløn fra det tidligst mulige tidspunkt. Det kan ikke af tabellerne aflæses, om dette skyldes, at medlemmerne ikke ønsker at overgå til efterløn, eller om medlemmerne er forhindrede heri på grund af manglende anciennitet eller manglende erhvervsophør. Tabellerne viser endvidere, at antallet af efterlønsmodtagere er støt stigende indtil det 65. år.

25 2.9. Tabel 10b; Antal efterlønsmodtagere fordelt på erhvervsgrupper, DANA Erhvervsgrupper Antal Efterløn (%) Nr (11,3) - 1 Landbrug/fiskeri/skovbrug (1,6) 2 Varia (opsamlingsgruppe) (16,8) - 3 Fremstilling/forarbejdning (2,8) - 4 Hotel/restauration (8,0) - 5 Bygge + anlæg (2,1) - 6 Handel/omsætning (3,2) - 7 Transport (3,1) - 8 Liberale erhverv (1,9) - 9 Service (1,6) lait (3,3) Tabellerne 10a og 10b viser, at det især er medlemmerne inden for erhvervsgrupperne butikshandel og hotel-/restaurationsvirksomhed, der overgår til efterløn. Derimod overgår meget få personer inden for landbrugsvirksomhed til efterløn. Det kan ikke af tabellerne aflæses, om dette skyldes, at landbrugere ikke ønsker at overgå til efterløn, eller om det skyldes, at denne gruppe er forhindret deri på grund af manglende virksomhedsophør. 9. Antal ledige lønmodtagere omfattet af det skærpede arbejdskrav Arbejdsløshedskassernes Samvirke har på baggrund af en rundspørge i arbejdsløshedskasserne vedrørende antallet af ledige under det skærpede arbejdskrav fået oplyst, at der p.t. (den 23. februar 1988) er ca ledige, der er omfattet af det skærpede arbejdskrav. Det anslås dog, at det egentlige tal er ca. 2500, da enkelte kasser ikke har besvaret henvendelsen. Det anslås endvidere, at fordelingen af medlemmer med bierhverv ved selvstændig virksomhed er den samme for beskæftigede og ledige medlemmer. Der er således ca medlemmer i alt i lønmodtagerkasserne, der har bierhverv ved selvstændig virksomhed. Dette svarer til ca. 2% af det samlede antal medlemmer i arbejdsløshedskasser for lønmodtagere (ca. 1.8 mill.). 25

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FOA: A-kasse Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Er udgivet af forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 159/2012 (2. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Ikast Betonvarefabrik A/S (tidligere IBF Ringe A/S) (advokat Marlene Gjedde) I tidligere instanser

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. april 2014 8. april 2014. Nr. 348. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere