Betænkning fra. Udvalget om reform af reglerne om arbejdsløshedsforsikring af selvstændige erhvervsdrivende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning fra. Udvalget om reform af reglerne om arbejdsløshedsforsikring af selvstændige erhvervsdrivende"

Transkript

1 Betænkning fra Udvalget om reform af reglerne om arbejdsløshedsforsikring af selvstændige erhvervsdrivende BETÆNKNING NR SEPTEMBER 1988

2 trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen/København Af bet.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Side INDLEDNING 1. Udvalgets kommissorium 2. Udvalgets sammensætning 8 3. Redegørelse for udvalgsarbejdet og resume af betænkningens indhold 9 Kapitel 2 ANALYSE AF MEDLEMSKREDSEN 1. Indledning Analysens grundlag Udviklingen i antal medlemmer i ASE og DANA Antal medlemmer fordelt på alder Antal medlemmer fordelt på erhvervsgrupper Antallet af ledige medlemmer fordelt på alder og erhverv Antal medarbejdende ægtefæller fordelt på alder og erhverv, Antal efterlønsmodtagere fordelt på alder og erhverv Antal ledige lønmodtagere omfattet af det skærpede arbejdskrav Medlemsanciennitet ved ledighedens indtræden Dagpengesatsen 26

4 Kapitel 3 Side GÆLDENDE REGLER 1. Trier-udvalget og 1976-loven Administrative forskrifter indtil Regel saneringsprojekt et Regler/praksis ved reformudvalgets nedsættelse Personkredsen Betingelser for optagelse Bevarelse af medlemskab Ret til dagpenge Ventetid Arbejdsbetingelser Ledighed Bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed Supplerende dagpenge Fyldestgørende grund til arbejdsophør Beregning af dagpenge Feriedagpenge Efterløn Delpension. Samspillet mellem reglerne om arbejdsløshedsforsikring og delpension Iværksætterydelse Reglerne i Sverige 46 Kapitel 4 DRØFTELSE AF PRINCIPPER OG BEGREBER 1. Forsikringsprincippet Forsikringskategorier Individual princippet Parallelitet 64

5 Side 5. Selvstændig erhvervsdrivende Midlertidighedsbegrebet Ledighedsbegrebet Rådighedsbegrebet Grundsætningen om, at dagpenge ikke kan udbetales, når ledigheden skyldes medlemmets egne forhold (fyldestgørende grund til arbejdsophør) Efterlønsordningen som arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning for selvstændige erhvervsdrivende Dokumentations- og kontrolmuligheder 7k Kapitel 5 DRØFTELSE AF FORSLAG 1. Indledning 2. Udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed som forsikringsgrundlag Forslag til generel definition af udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed Forslag vedrørende påbegyndelsestidspunktet for udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed Forslag til ændring af 41, stk. 1, nr. 3 d) Forslag vedrørende medarbejdende ægtefæller Forslag vedrørende medlemmer, der er beskæftiget i samleverens virksomhed Forslag vedrørende medlemmer, der er beskæftiget i det selskab, hvori de er kapitalindehavere Forslag vedrørende administrerende direktører Bestyrelsesmedlemmer, der ikke ejer kapital i selskabet Forslag vedrørende medlemmer, der har freelance-beskæftigelse Forslag vedrørende bibeskæftigelse 111

6 Side 4. Forslag vedrørende forsikringskategorier Forslag vedrørende deltidsforsikring Forslag vedrørende kombinationsforsikring (for medlemmer, der sideløbende har lønarbejde og selvstændig virksomhed) Forslag vedrørende gradueret forsikring Forslag vedrørende ophør med drift af selvstændig virksomhed Forslag vedrørende ophør mere end midlertidigt, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens 57, stk Forslag vedrørende dagpenge under midlertidigt ophør Forslag vedrørende beregning af dagpenge Forslag vedrørende efterløn Forslag vedrørende fyldestgørende grund til arbejdsophør (karantæne ved selvforskyldt ledighed) efter arbejdsløshedsforsikringslovens 63, stk. 1, nr Forslag vedrørende feriedagpenge 171 Kapitel 6 UDVALGETS MODELFORSLAG 1. Indledning Direktoratets og departementets modelforslag ASE's modelforslag DANA's modelforslag 194 Betænkningen indeholder til sidst som bilag en detaljeret oversigt vedrørende samtlige de drøftede forslag.

7 1.1. Kapitel 1 INDLEDNING 1. Udvalgets kommissorium Udvalget blev nedsat af arbejdsministeren den 18. august 1987 med følgende kommissorium: "Reglerne om arbejdsløshedsforsikring for selvstændige erhvervsdrivende blev indført i 1976 som en nydannelse. Det var ved nydannelsen tilstræbt, at reglerne i videst muligt omfang svarede til reglerne for lønmodtagere, selv om lønmodtageres og selvstændige erhvervsdrivendes forhold og forsikringssystemets kontrolmuligheder over for de to grupper er vidt forskellige. Reglerne for selvstændige erhvervsdrivende har givet en række problemer i praksis. Disse problemer er blevet forstærket ved en række ændringer i arbejdsløshedsforsikringslovgivningen og en stærkt stigende tilgang til arbejdsløshedskasserne for selvstændige erhvervdrivende. På denne baggrund, udviklingen i øvrigt og erfaringerne fra Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens igangværende regelsaneringsarbejde, er der fundet behov for en nyvurdering af principperne i arbejdsløshedsforsikringslovens regler for selvstændige erhvervsdrivende. Udvalget anmodes derfor om at komme med forslag til en model for arbejdsløshedsforsikring af og efterløn til selvstændige erhvervsdrivende, der i højere grad end den gældende ordning tager hensyn til selvstændige erhvervsdrivendes særlige forhold. Det skal i denne forbindelse overvejes, om der bør udarbejdes et særskilt afsnit i arbejdsløshedsforsikringsloven om selvstændige erhvervsdrivende. 7

8 1.2. Modellen skal udformes således, at der ikke bliver tale om en erhvervsstøtteordning. Udvalgets model bør udmøntes i et lovforslag. Udvalget anmodes om at afgive betænkning inden 1. juni 1988." Fristen for afgivelse af betænkning er senere blevet forlænget til den 15. september Udvalgets sammensætning Udvalget fik følgende sammensætning: Formand: Kontorchef Birger Stein. Medlemmer: Udpeget af Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervdrivende (ASE): Direktør Preben Nielsen. Advokat, dr. jur. Jørgen Hansen. Udpeget af Danske Næringsdrivendes Arbejdsløshedskasse (DANA): Direktør Niels Jørgen Christensen. Formand Erling Vittrup. Udpeget af Arbejdsløshedskassernes Samvirke: Forretningsfører Carl Stisen. Udpeget af arbejdsministeriet: Fuldmægtig Inge Christoffersen. Udpeget af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen: Kontorchef Vibeke Dalbro, Fuldmægtig Karen Morsbøl. 8

9 Formand i DANA, Erling Vittrup, blev den 22. januar 1988 afløst af næstformand (nu formand) Tage Andresen. Sekretariatschef i ASE, Ines Wandel, indtrådte den 15. april 1988 i stedet for afdøde advokat, dr. jur. Jørgen Hansen. Kontorchef Steen Sahl Christensen, DANA, og fuldmægtig Michael Berg, ASE, har deltaget i enkelte af møderne. Udvalgets sekretariat har haft følgende sammensætning: Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen: Fuldmægtig Lone Helder (sekretariatsleder). Fuldmægtig Karen Hellen Andersson. Fuldmægtig Vibeke Rathje. Fuldmægtig Merete Leerbeck. Fuldmægtig Svend Christian Thomsen. Sekretær Søren Balslev. Arbejdsministeriet: Fuldmægtig Hanne Rathsach. 3. Redegørelse for udvalgsarbejdet og oversigt over betænkningens indhold 3.1. Efter kommissoriet har det påhvilet udvalget at komme med forslag til en model for arbejdsløshedsforsikring af og efterløn til selvstændige, der i højere grad end den gældende ordning tager hensyn til selvstændige erhvervsdrivendes særlige forhold. Udvalget har derfor fundet det nødvendigt med en generel drøftelse af principperne bag de gældende regler for selvstændige erhvervsdrivende, inden der blev taget fat på selve forslagsfasen I kap. 2 er der med udgangspunkt i talmateriale fra ASE og DANA foretaget en analyse af udviklingen i medlemskredsens antal og sammensætning. Den historiske udvikling og forskellene mellem reglerne for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende er nærmere beskrevet i kap. 3. Udvalget har endvidere indhentet oplysninger om arbejdsløshedsforsikringssystemerne i andre lande. Herunder er særligt gennemgået ordningen for selvstændige erhvervsdrivende i Sverige, der i flere henseender har lighedspunkter med det danske system. 9

10 Principperne for arbejdsløshedsforsikring af selvstændige erhvervsdrivende og udvalgets drøftelser heraf er gennemgået i kap. 4. Der har i udvalget været enighed om, at det overordnede forsikringsprincip skal bevares, medens der har været uenighed om rækkevidden af princippet. Udvalget har i tilknytning hertil drøftet udvikling af bedre forsikringsmuligheder for deltidsarbejdende selvstændige erhvervsdrivende, herunder forsikring af samtidig deltids lønarbejde og deltids selvstændig virksomhed. På baggrund af folketingets beslutning af 14. maj 1987 har udvalget endvidere drøftet betydningen af individualprincippet i arbejdsløshedsforsikringssystemet. Udvalget kan tilslutte sig, at individualprincippet finder anvendelse i størst muligt omfang, men finder, at der ved udarbejdelse af detailforslag bør foretages en afvejning af konsekvenserne og behovet for eventuelle modifikationer i særlige tilfælde. Den overvejende del af udvalget har ikke fundet, at der bør udarbejdes et særskilt afsnit i arbejdsløshedsforsikringsloven om selvstændige erhvervsdrivende. Under udvalgets drøftelser heraf har det synspunkt været fremført, at samme regelsæt i videst muligt omfang skal finde anvendelse for både lønmodtagere og selvstændige. Et andet synspunkt har været, at parallelitetsbetragtningen ikke må udgøre en hindring for udarbejdelse af regler, der tager hensyn til de selvstændiges særlige vilkår. Lovens begreb "udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed" har været genstand for indgående drøftelser i udvalget. Udvalget nedsatte i den forbindelse en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skulle særligt undersøge mulighederne for en afgrænsning af de medlemmer, der på grund af deres beskæftigelsesvilkår vanskeligt kan rubriceres som enten lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende. Repræsentanter for Journalisternes Arbejdsløshedskasse og Reprofagets Arbejdsløshedskasse har deltaget i dette arbejde. Arbejdsgruppen har holdt 6 møder og afsluttede sit arbejde med en rapport den 28. juli Begrebet "udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed" har en særskilt betydning i relation til arbejdsløshedsforsikringsloven. Dette får især konsekvenser ved optagelse i forsikringen og dagpengerettens indtræden, hvorfor det er udvalgets opfattelse, at begrebet bør søges afgrænset mere klart. 10

11 Udvalget har samtidig peget på, at optagelsesbestemmelsen i arbejdsløshedsforsikringslovens 41, stk. 1, nr. 3 d, generelt er for upræcis. Udvalget har lagt vægt på, at forsikringen ikke må have karakter af en erhvervsstøtteordning, hvorfor udvalget har fundet, at det fortsat må være en betingelse for optagelse i forsikringen, at selvstændig virksomhed udøves mere end midlertidigt, og at selvstændige alene kan opnå dagpengeret, når de ophører mere end midlertidigt med drift af selvstændig virksomhed. For så vidt angår det særlige ledighedsbegreb for selvstændige har der været enighed om, at videre regeldannelse på dette område som udgangspunkt måtte afvente erfaringerne med direktoratets nye ophørsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 272 af 25. april 1988). Der har i udvalget været udtrykt generel tilfredshed med de nye regler, der giver en bedre retsstilling for medlemmerne og et lettere administrerbart regelsæt at arbejde med for kasserne. I afsnittet om rådighedsbegrebet gennemgås begrebets sammenhæng med ledighedsbegrebet og de særlige konsekvenser, som samspillet herimellem kan få for selvstændige. Udvalget har fundet, at der som udgangspunkt må gælde samme rådighedsbegreb for ledige selvstændige som for ledige lønmodtagere, men at det ved regeldannelsen samtidig vil være ønskeligt at undgå samspilsproblemer. For så vidt angår betydningen af karantænereglen i arbejdsløshedsforsikringslovens 63, stk. 1, nr. 2, har der i udvalget været enighed om, at reglen oprindelig er udarbejdet uden hensyntagen til selvstændige erhvervsdrivendes særlige forhold. Udvalget har fundet det afgørende at lægge til grund, at selvstændige erhvervsdrivende ikke har samme dokumentationsmuligheder som lønmodtagere. Systemet skal derfor passe på ikke at gå for vidt i sine dokumentationskrav, således at det bliver ulige sværere for selvstændige at opnå ret til samme ydelser som lønmodtagere. Der har i udvalget særligt været peget på, at kontrollen i øget omfang kunne ske efterfølgende via rådighedsreglerne Kap. 5 indeholder en gennemgang af de forslag, der har været drøftet i udvalget i forlængelse af udvalgets principdrøftelser. Repræsentanterne for ASE, DANA og Arbejdsløshedskassernes Samvirke har fundet, at det gældende system i princippet burde opretholdes, og at opgaven måtte bestå 11

12 i at foreslå justeringer/ændringer af de gældende regler, således at reglerne for selvstændige erhvervsdrivende i øget omfang kom til at svare til reglerne for lønmodtagere. Direktoratets og departementets repræsentanter har også ønsket at drøfte mere vidtgående ændringer, der primært tager hensyn til de selvstændige erhvervsdrivendes særlige forhold. Der har i udvalget været enighed om behovet for klare og let administrerbare regler. Udvalget har drøftet såvel forslag til væsentlige ændringer af systemet som forslag til ændringer inden for rammerne af det gældende system. Det har også haft betydning for karakteren af de fremsatte forslag, at direktoratet gennem et igangværende regelsaneringsprojekt har udsendt nye regler på væsentlige områder, der har løst en række af problemerne for de selvstændige erhvervsdrivende. Udvalget har således anvendt relativt meget tid på at drøfte de regelområder, der ikke har været behandlet i direktoratets regelsaneringsprojekt. Dette gælder specielt indkredsningen af begrebet udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed og betydningen heraf for en række særgrupper. Blandt de forslag til mere væsentlige ændringer, der ikke er blevet medtaget i udvalgets modelforslag (kap. 6) kan nævnes: deltidsforsikring for selvstændige gradueret forsikring med 3 forsikringskategorier faste dagpengesatser, hvis størrelse afhænger af varigheden af medlemmets drift af selvstændig virksomhed kombineret med medlemsancienniteten. Som bilag til betænkningen er der udarbejdet et katalog over samtlige forslag i kap Udvalgets forslag til ændring af reglerne for arbejdsløshedsforsikring af selvstændige erhvervsdrivende fremgår af kap. 6. Det har ikke været muligt at opnå enighed i udvalget om én, sammenhængende model, hvorfor der ikke er udarbejdet et lovforslag. Repræsentanterne for direktoratet og departementet, repræsentanterne for ASE og repræsentanterne for DANA har udarbejdet hver sin model, som har det tilfælles, at de stort set holder sig inden for det 12

13 gældende systems rammer. Som det fremgår af modellerne, har der dog været hel eller delvis enighed om en lang række af forslagene. Modellerne indeholder bl.a. forslag om: indskærpelse af, at kun væsentlig, selvstændig erhvervsudøvelse kan accepteres som forsikringsgrundlag og til optjening af arbejdskravet klarere afgrænsning af begrebet udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed ophævelse af det skærpede arbejdskrav for medlemmer, der driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse forsøg på at opbygge en kombineret forsikring for personer, der har valgt at basere deres indtægt på delvis lønarbejde og delvis selvstændig virksomhed lettere adgang til at opnå dagpengeret og til at gå på efterløn ved ophør med arbejde i ægtefælles virksomhed indførelse af begrænset adgang til at modtage dagpenge under midlertidigt ophør af selvstændig virksomhed fastsættelse af generel mindstesats ved beregning af dagpenge og efterløn for selvstændige erhvervsdrivende øget incitament - gennem beregningsreglerne - for igangsættere til at påbegynde en virksomhed og til at undlade at ophøre i utide ophævelse af reglerne om selvforskyldt arbejdsophør (karantæneregler) for selvstændige erhvervsdrivende (finansieres gennem et større krav til medlemsanciennitet). Det er udvalgets opfattelse, at forslagene vil løse en væsentlig del af de selvstændige erhvervsdrivendes problemer, og at forslagene dermed opfylder kommissoriets krav om en model, der i højere grad end den gældende ordning tager hensyn til de selvstændige erhvervsdrivendes særlige forhold. Repræsentanten for Arbejdsløshedskassernes Samvirke har ikke kunnet tilslutte sig en sammenhængende model, hvorfor bemærkningerne til de enkelte forslag alene fremgår af kap. 5. Udvalget har holdt i alt 19 møder. 13

14 Med afgivelse af denne betænkning anser udvalget sit arbejde for afsluttet. København, september 1988 Tage Andresen Niels Jørgen Christensen Inge Christoffersen Vibeke Dalbro Karen Morsbøl Preben Nielsen Birger Stein Carl Stisen Ines Wandel Karen Hellen Andersson Søren Balslev Lone Helder (sekretariatsleder) Merete Leerbeck Vibeke Rathje Hanne Rathsach Svend Christian Thomsen 14

15 2.3. Kapitel 2 ANALYSE AF MEDLEMSKREDSEN 1. Indledning Grundlaget for analysen er statistiske oplysninger fra ASE og DANA om udviklingen af antal medlemmer, aldersmæssig fordeling, erhvervsgrupper, antal ledige samt oplysninger om medarbejdende ægtefæller, efterlønsmodtagere og dagpengesatsen. Talmaterialet er opgjort pr.. april Det bemærkes, at der ved det statistiske materiale fra ASE og DANA er anvendt forskellige udgangspunkter for datagrundlaget, hvorfor det har været nødvendigt at opstille tabeller for henholdsvis ASE og DANA, der ikke på alle punkter er umiddelbart sammenlignelige og derved behæfter analysen med nogen usikkerhed. I pkt. 9 belyses kort forholdene omkring medlemmer af lønmodtagerkasserne, der har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, på baggrund af oplysninger fra Arbejdsløshedskassernes Samvirke. 2. Analysens grundlag Analysen omfatter personer, der er medlemmer af ASE eller DANA, hvoraf (4,9%) er ledige og (4,3%) er efterlønsmodtagere. 3. Udviklingen i antal medlemmer i arbejdsløshedskasserne for selvstændige erhvervsdrivende Tabel 1: Antal medlemmer fordelt på ASE og DANA pr. 31. december april 1988 År ASE DANA I alt Årlig stigning Pr

16 2.4. Tabel 1 viser, at der har været en markant stigning i antallet af selvstændige erhvervsdrivende, der har ladet sig arbejdsløshedsforsikre, siden der blev etableret arbejdsløshedsforsikring for selvstændige erhvervsdrivende i Udviklingen i medlemsantallet overgår således langt forventningerne i bemærkningerne til lovforslaget om indførelse af arbejdsløshedsforsikring for selvstændige erhvervsdrivende vedrørende de økonomiske og administrative konsekvenser, hvor der med udgangspunkt i svenske erfaringer om medlemstilslutning - som kun med betydelige forbehold kan overføres til danske forhold - blev anslået et samlet medlemstal efter nogle års forløb på ca Medlemsudviklingen skal ses i sammenhæng med, at Danmarks Statistik for 1986 har opgjort antallet af selvstændige erhvervsdrivende til i alt Sondringen mellem selvstændige og lønmodtagere har her været et spørgsmål om, hvilken indkomstart der er den største. *t. Antal medlemmer fordelt på alder Tabel 2a: Medlemsfordeling på alder, ASE Alder/år Antal Under 25 år år år år år år år år _ alt

17 2.4. Tabel 2b; Medlemsfordeling på alder, DANA Alder/år Antal år år år år år år år år år I alt Tabellerne 2a og 2b viser, at aldersgruppen omkring de årige udgør den største medlemsgruppe. Det kan dog ikke af materialet udledes, om dette f.eks. skyldes, at medlemmerne først etablerer sig som selvstændige i denne alder, eller om dette skyldes, at medlemmerne først ønsker at forsikre sig mod arbejdsløshed - eventuelt med henblik på efterløn - i denne alder. ASE har oplyst, at der kan spores en tendens til, at også de yngre aldersgrupper lader sig forsikre, hvilket kan have sammenhæng med den større udbredelse af arbejdsløshedsforsikringen for selvstændige og den generelle økonomiske udvikling i samfundet for selvstændige erhvervsdrivende. 17

18 Antal medlemmer fordelt på erhvervsgrupper Tabel 3a: Medlemsfordeling på erhvervsgrupper/sektioner, ASE Erhvervsgruppe Antal Sektion 1: Butikshandelens Fællesråd Sektion 2: Håndværksrådet Sektion 3: Landboforeninger Sektion 4: Dansk Fiskeriforening 2297 Sektion 5: Benzinforhandlere 1560 Sektion 6: Liberale Erhverv Sektion 7: Øvrige Selvstændige lait Tabel 3b: Medlemsfordeling på erhvervsgrupper, DANA Erhvervsgruppe Antal Landbrug - Fiskeri - Skovbrug Varia (Opsamlingsgruppe) Fremstillingsvirksomhed - Forarbejdning Hotel - Restauration Bygge- <5c anlægsvirksomhed Handel - Omsætning Transport Liberale erhverv Service alt Det fremgår af tabel 3a og 3b, at de to største grupper af medlemmer er fordelt på erhvervsgrupperne håndværk/byggeri & anlægsvirksomhed og butikshandel/handelomsætning. Det kan dog ikke af materialet udledes, hvorvidt disse erhvervsgrupper lader sig arbejdsløshedsforsikre i større omfang end andre erhvervsgrupper, idet der ikke indgår materiale vedrørende det samlede antal personer, der driver selvstændig virksomhed inden for de pågældende erhvervsgrupper. Endvidere kan det ikke udledes, hvorvidt bestemte 18

19 2.6. erhvervsgrupper lader sig forsikre, f.eks. fordi dette er mere udbredt blandt disse erhvervsgrupper, eller fordi specielle erhvervsgrupper løber større risiko for arbejdsløshed. 6. Antallet af ledige medlemmer fordelt på alder OR erhverv Den totale ledighedsprocent udgør for henholdsvis ASE og DANA 4,7% og 5,6%. Det procentvise antal ledige er således nogenlunde lige stort hos de 2 kasser. Til sammenligning bemærkes det, at 9% (sæsonkorrigeret 8,5%) af den samlede arbejdstyrke var ledige i april måned Tabel fra: Antal ledige medlemmer fordelt på alder, ASE Alder/år Antal Ledige (%) Under 25 år (4,5) år (3,6) år (3,4) år (2,7) år (2,6) år (3,2) år (4,4) år (9,9) år (8,9) I alt (4,7) Tabel 4b; Antal ledige medlemmer fordelt på alder, DANA Alder/år Antal Dagpenge (%) år 94 4 (4,3) år (6,3) år (6,2) år (4,3) år (3,6) år (3,7) år (4,0) år (5,6) år (10,5) (12,7) Total antal (5,6) 19

20 2.6. Ud fra tabellerne 4a og 4b kan det ret klart konstateres, at det er medlemsgruppen fra ca. 55 år og opefter, der har den største ledighedsprocent. Ledighedsprocenten her er ca. dobbelt så høj som den totale ledighedsprocent og op til 4 gange så høj i forhold til de mindst ledige grupper. Årsagen til dette kan ikke aflæses af tabellerne 4a og 4b. Dog må det antages, at alder er en vigtig faktor i forbindelse med virksomhedsophør. Om dette så skyldes svigtende helbred, den samfundsmæssige og teknologiske udvikling eller et ældre håndværks uddøen kan ikke afgøres. Medens gruppen fra ca. 36 år til 50 år har en lav ledighedsprocent, er der en svag tendens til, at de helt unge, under 25 år, er mere ledige. Måske skyldes denne tendens, at der er tale om medlemmer, der befinder sig i en opstartsfase, og at det ikke lykkes for alle at etablere en rentabel virksomhed. Tabel 5a: Antal ledige medlemmer fordelt på erhvervsgrupper/sektioner, ASE Erhvervsgrupper Antal Ledige (%) Nr. I Butikshandel (7,2) - 2 Håndværksrådet (2,9) - 3 Landboforeninger (4,7) - 4 Fiskeriforening (3,2) - 5 Benzinforhandlerne (5,6) - 6 Liberale erhverv (3,2) - 7 Øvrige selvstændige (5,9) I_alt (4,7) Tabel 5b: Antal af ledige medlemmer fordelt på erhvervsgrupper, DANA Erhvervsgrupper Antal Dagpenge (%) Nr (39,5) 1 Landbrug/fiskeri/skovbrug (4,6) 2 Varia (opsamlingsgruppe) (5,0) - 3 Fremstilling/forarbejdning (4,2) 4 Hotel/restauration (9,6) - 5 Bygge + anlæg (2,9) - 6 Handel/omsætning (7,0) - 7 Transport (3,0) - 8 Liberale erhverv (5,4) - 9 Service (5,0) 20 I_alt (5,6)

21 2.7. Det fremgår af tabellerne 5a og 5b, at der er størst ledighed indenfor butikshandel, handel/omsætning og hotel/restaurationsbranchen. Derimod er ledighedsprocenten inden for erhvervsgrupperne landbrug og fiskeri lig med eller under den totale ledighedsprocent. Det kan ikke af tabellerne 5a og 5b aflæses, om årsagen til den ret lave ledighedsprocent skyldes, at landbrugere og fiskere gennemgående ikke er ledige eller om det skyldes, at disse gruppers mulighed for at ophøre endeligt med virksomheden er begrænsede. Håndværksområdet/bygge og anlægsvirksomhed har en ledighedsprocent på lidt under halvdelen af den totale ledighedsprocent. Der er altså meget lidt ledighed inden for disse områder. Sammenfattende om tabellerne 4a og 4b og 5a og 5b kan det siges, at den gruppe der har størst risiko for at blive ledige, er medlemsgruppen over 55 år, der driver butikshandel eller hotel og restauration, medens håndværkere over 30 år gennemgående er i beskæftigelse. 7. Antal medarbejdende ægtefæller fordelt på alder og erhverv Af ASE's medlemmer er der medarbejdende ægtefæller, svarende til 23%. Af DANA's medlemmer er der 5762 medarbejdende ægtefæller, svarende til 16%. Tabel 6: Antal medarbejdende ægtefæller fordelt på alder, heraf ledige og efterlønsmodtagere, ASE Alder/år Antal Ledige (%) Efterløn (%) Under 25 år (8,9) år (6,0) år (4,5) år (4,0) år (2,9) år (4,5) år (7,7) år (17,0) år (13,6) 1356 (43,7) I alt (7,3) 1356 (5,2) 21

22 2.7. Tabel 7: Antal medarbejdende ægtefæller fordelt på erhvervsgrupper/sektioner, heraf ledige OR efterlønsmodtagere, ASE Erhvervsgruppe Antal Ledige (%) Efterløn (%) Nr. I. Butikshandel 6**0 538 (8,*) 638 (9,9) Nr. 2. Håndværksrådet (5,6) 32* (*,6) Nr. 3. Landboforeninger 52*2 *16 (7,9) 119 (2,3) Nr. *. Fiskeriforening 1*2 7 (*,9) 6 (*,2) Nr. 5. Benzinforhandlere 633 *7 (7,*) 25 (3,9) Nr. 6. Liberale erhverv (6,2) 70 (*,1) Nr. 7. Øvrige selvstændige * (8,*) 17* (3,8) I alt (7,3) 1356 (5,2) Tabel 6 viser, at aldersgruppen omkring de ^0-55 årige udgør den største medlemsgruppe, jf. tilsvarende tabellerne 2a og 2b. Det fremgår endvidere af tabel 6, at ledighedsprocenten er størst for medlemmer over 50 år (endda meget stor for de årige) samt for medlemmer under 25 år. Altså det samme mønster som i tabellerne *a og *b bare i mere udpræget grad. Ledighedsprocenten er gennemgående større for de medarbejdende ægtefæller end for den samlede medlemsgruppe. Dette kunne tyde på, at det er den medarbejdende ægtefælle, der først må ophøre, medens indehaveren fortsætter virksomheden. Ifølge tabel 7 er ledighedsprocenten igen størst inden for butikshandel. Overraskende er det derimod, at ledighedsprocenten inden for erhvervsgruppen landbrug her er væsentlig højere end for det samlede antal medlemmer, jf. tabellerne 5a og 5b. Det må konkluderes, at der ved landbrugsvirksomheder er en klar tendens til, at kun den ene ægtefælle ophører, medens den anden fortsætter. 22

23 2.7. Tabel 8. Antal medarbejdende ægtefæller fordelt på alder OR erhvervsgrupper, DANA a) Erhvervsgrupper Nr. O 1 Landbrug - fiskeri - skovbrug 2 Varia (opsamlingsgruppe) 3 Fremstillingsvirksomhed- forarbejdning k Hotel - Restauration 5 Bygge- og anlægsvirksomhed 6 Handel - omsætning 7 Transport 8 Liberale erhverv 9 Service Tabellen viser, inden for hvilke områder og aldersgrupper, der er flest medarbejdende ægtefæller. Det fremgår, at der er flest medarbejdende ægtefæller inden for aldersgruppen årige, jf. tabel 6. Det kan nok endvidere udledes, at der især er mange medarbejdende ægtefæller inden for erhvervsgruppen handel og omsætning. 23

24 Anted efterlønsmodtagere fordelt på alder OR erhverv Tabel 9a: Antal efterlønsmodtagere fordelt på alder, ASE Alder/år Antal Efterløn (%) Fyldt (10,2) (18,7) (31,8) (43,5) (49,4) (59,5) (70,6) I alt (37,7) Tabel 9b: Antal efterlønsmodtagere fordelt på alder, DANA Alder/år Antal Efterløn (%) år (5,8) 63_ (40,8) I alt (19,3) Tabellerne 9a og 9b kunne tyde på, at medlemmerne ikke overgår til efterløn fra det tidligst mulige tidspunkt. Det kan ikke af tabellerne aflæses, om dette skyldes, at medlemmerne ikke ønsker at overgå til efterløn, eller om medlemmerne er forhindrede heri på grund af manglende anciennitet eller manglende erhvervsophør. Tabellerne viser endvidere, at antallet af efterlønsmodtagere er støt stigende indtil det 65. år.

25 2.9. Tabel 10b; Antal efterlønsmodtagere fordelt på erhvervsgrupper, DANA Erhvervsgrupper Antal Efterløn (%) Nr (11,3) - 1 Landbrug/fiskeri/skovbrug (1,6) 2 Varia (opsamlingsgruppe) (16,8) - 3 Fremstilling/forarbejdning (2,8) - 4 Hotel/restauration (8,0) - 5 Bygge + anlæg (2,1) - 6 Handel/omsætning (3,2) - 7 Transport (3,1) - 8 Liberale erhverv (1,9) - 9 Service (1,6) lait (3,3) Tabellerne 10a og 10b viser, at det især er medlemmerne inden for erhvervsgrupperne butikshandel og hotel-/restaurationsvirksomhed, der overgår til efterløn. Derimod overgår meget få personer inden for landbrugsvirksomhed til efterløn. Det kan ikke af tabellerne aflæses, om dette skyldes, at landbrugere ikke ønsker at overgå til efterløn, eller om det skyldes, at denne gruppe er forhindret deri på grund af manglende virksomhedsophør. 9. Antal ledige lønmodtagere omfattet af det skærpede arbejdskrav Arbejdsløshedskassernes Samvirke har på baggrund af en rundspørge i arbejdsløshedskasserne vedrørende antallet af ledige under det skærpede arbejdskrav fået oplyst, at der p.t. (den 23. februar 1988) er ca ledige, der er omfattet af det skærpede arbejdskrav. Det anslås dog, at det egentlige tal er ca. 2500, da enkelte kasser ikke har besvaret henvendelsen. Det anslås endvidere, at fordelingen af medlemmer med bierhverv ved selvstændig virksomhed er den samme for beskæftigede og ledige medlemmer. Der er således ca medlemmer i alt i lønmodtagerkasserne, der har bierhverv ved selvstændig virksomhed. Dette svarer til ca. 2% af det samlede antal medlemmer i arbejdsløshedskasser for lønmodtagere (ca. 1.8 mill.). 25

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsløshedsforsikringen D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon:

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at blive

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Oktober 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FOA: A-kasse Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Er udgivet af forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed

Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed Henstillet til Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen at genoptage en sag om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge som følge af beskæftigelse med produktion

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Fælles høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringen

Fælles høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Henrik Loop, hen@star.dk, og Jan Strøbæk, jas@star.dk c/c star@star.dk LO-sagsnr. 17-2589 FTF-sagsnr. AC-sagsnr. Vores ref. MBS Deres ref. 17/07275 Den

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Fysisk faktisk afskåret fra at drive selvstændig virksomhed og dermed ophørt

Fysisk faktisk afskåret fra at drive selvstændig virksomhed og dermed ophørt KEN nr 9836 af 17/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 30. oktober 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100481-08 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 4 3. Selvstændig virksomhed

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 50 21/09/2010 13:32 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 7 Anerkendte arbejdsløshedskasser Kapitel 8 Medlemskab af anerkendte arbejdsløshedskasser Kapitel 8 a Kombinationsforsikring Kapitel 9 Beregning

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2016-2422 Doknr. 338100 Dato 12-04-2016 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013. Lovtidende A 2013 20. juni 2013. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 6, 75, stk. 8, 77, stk. 9-11, 77 a, stk. 9, 78, stk. 6-8, og 89, stk. 3, i

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

Vedtægter for a-kassen Ase

Vedtægter for a-kassen Ase Vedtægter for a-kassen Ase Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassen Ase - har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 2 Bilag 1 Offentligt N O T A T September 2013 Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. april 2014 8. april 2014. Nr. 348. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse BEK nr 723 af 20/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0020054 Senere ændringer til

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Indledning I bekendtgørelse nr. xx xx om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, er der fastsat regler om

Læs mere

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i en sag om ikendelse af 5 ugers karantæne efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Læs mere

Rundskrivelse nr. 77/06

Rundskrivelse nr. 77/06 Rundskrivelse nr. 77/06 15. december 2006 Ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn Hermed udsendes i endelig korrektur ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn. Ændringerne er

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere