Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Fællesmøde 13-14, lokale D 002 (multisal 2), socialrådgiveruddannelsesudvalgsmøde 14-16, lokale D 017 Uddannelsesudvalg for Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen Joan Nielsson Mathiasen Dagsordenspunkter 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Opfølgning på drøftelse på den fælles del af uddannelsesudvalgsmødet Studenterbestand, gennemførsel og frafald Modulplan for modul Relevans og regional uddannelsesdækning Meddelelser Eventuelt + næste møde /8

2 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 1.1 Sagsfremstilling Sekretær for udvalget byder velkommen og informerer om ny ledelsesstruktur på socialrådgiveruddannelserne, herunder ansættelse af ny uddannelsesleder. 1.2 Indstilling Det indstilles, at dagsordenen godkendes 1.3 Beslutningsreferat 1.4 Bilag 2/8

3 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af uddannelsesudvalgsmødet 2.1 Sagsfremstilling 2.2 Indstilling Uddannelsesudvalget drøfter efter behov indholdet af den fælles del af uddannelsesudvalgsmødet, men nu ud fra et professionsfagligt perspektiv. Uddannelsesudvalget kommer på baggrund heraf med anbefalinger til selve uddannelsen 2.3 Beslutningsreferat 2.4 Bilag 3/8

4 3. Indhold og profil 3.1 Sagsfremstilling Studenterbestand, gennemførsel og frafaldsstatistik 3.2 Indstilling Til drøftelse og på baggrund heraf kommer uddannelsesudvalget med anbefalinger til uddannelsen 3.3 Beslutningsreferat 3.4 Bilag Bilag 3.1. Opgørelse over gennemførsel og frafald pr. 1. oktober 2012 Bilag 3.2 4/8

5 4. Kvalitet 4.1 Sagsfremstilling Modulplan for modul 5 v/turid Eikeland 4.2 Indstilling Til drøftelse og på baggrund heraf kommer uddannelsesudvalget med anbefalinger til uddannelsen 4.3 Beslutningsreferat 4.4 Bilag Bilag 4.1. Modulplan for modul 5 5/8

6 5. Relevans og regional uddannelsesdækning 5.1 Sagsfremstilling E-lærings socialrådgiveruddannelse 5.2 Indstilling Til generel drøftelse af erfaringer med forløbet indtil nu. 5.3 Beslutningsreferat 5.4 Bilag 6/8

7 6. Meddelelser 6.1 Sagsfremstilling Institutionel studieordning 6.2 Indstilling Til efterretning 6.3 Beslutningsreferat 6.4 Bilag 7/8

8 7. Eventuelt + næste møde 7.1 Sagsfremstilling Indstilling Til orientering 7.3 Beslutningsreferat 7.4 Bilag 8/8

9 Undervisningsplan modul 5 Hold or2011sa - 3. semester Efterårssemestret 2012 Undervisere: Lykke Levin, Turid Eikeland, Camilla Jydebjerg og David Borup Kære hold or2011sa Velkommen til jeres 5. modul på socialrådgiveruddannelsen ved University College Sjælland,. Indhold: Modulet har fokus på beskæftigelse, ledighed og forsørgelse i det moderne samfund samt de sociale og beskæftigelsesrettede problemer og mulige løsninger, der relaterer sig hertil. Endvidere fokuseres på udviklingen af arbejdsmarkedet, de social- og beskæftigelsespolitiske mål med organisering og regulering af indsatsen samt metoder og strategier i forbindelse hermed. Der er en orientering mod forebyggende perspektiver i det sociale arbejdes praksis samt perspektiver på indsatsen og metoder i socialt arbejde herunder sammenhæng mellem effekt, kvalitet og pris. Der vil i modulet blive stillet to netopgaver. I netopgave 1 skal de studerende udarbejde en ressourceprofil. Netopgave 1 stilles og skal løses i uge 38 og uge 39. Netopgave 2 er en del af det tværprofessionelle forløb. Netopgave 2 stilles og skal løses i uge 42 og 43. Omfang: 15 ECTS (heraf 1,5 ECTS tværprofessionelt og 5 ECTS inden for beskæftigelsesområdet Beskæftigelse). Bedømmelse: Intern prøve i uge 44. På grundlag af en af læreren udarbejdet case udarbejder den studerende individuelt en myndighedsafgørelse. Bedømmelsen er godkendt/ikke godkendt med en mundtlig begrundelse. 1

10 Læringsmål for undervisningen på 5. modul Viden Det danske arbejdsmarked samt arbejdsliv, arbejdsmiljø samt sociale problemer og mulige løsninger knyttet til arbejdsmarked og forsørgelse Arbejdsmarkedspolitik, rammer for beskæftigelsesområdet samt økonomisk politik og teorier herom Lovgivning på beskæftigelsesområdet Metoder og centrale redskaber i beskæftigelsesindsatsen Samarbejdsparter i beskæftigelsesarbejdet Socialfaglige indsatser og vurdering af sammenhæng mellem effekt, kvalitet og pris i denne forbindelse Færdigheder Beskrive, analysere og vurdere problemer i forhold til forsørgelse og beskæftigelse og formidle dette i skriftlig form Vurdere løsningsforslags forventede effekt, kvalitet og pris Anvende konkrete metoder og redskaber på beskæftigelsesområdet Anvende love og regler på dele af beskæftigelsesområdet Rådgive og vejlede borgere om muligheder for at forbedre deres beskæftigelsesmuligheder Varetage funktioner i socialt arbejde, herunder myndighedsudøvelse Kompetencer Beskrive, analysere og vurdere problemer i forhold til forsørgelse og beskæftigelse og formidle dette i skriftlig form Vurdere løsningsforslags forventede effekt, kvalitet og pris Anvende konkrete metoder og redskaber på beskæftigelsesområdet Anvende love og regler på dele af beskæftigelsesområdet Rådgive og vejlede borgere om muligheder for at forbedre deres beskæftigelsesmuligheder Varetage funktioner i socialt arbejde, herunder myndighedsudøvelse 2

11 Undervisningsplanens enkelte lektioner 1. undervisningsgang 6 lektioner Tema: Fra socialpolitik til beskæftigelsespolitik. Fra welfare til workfare Underviser: Lykke Levin Indhold: Tidligere var der en tæt kobling mellem social- og arbejdsmarkedspolitikken. Igennem de seneste årtier er der kommet øget fokus på lønarbejde, som altafgørende faktor i forhold til løsningen af sociale problemer. Man taler om udviklingen fra welfare til workfare. Undervisningsgangen vil have fokus på dette paradigmeskifte, og dets betydning for de rammer socialrådgiveren skal agere fagligt på beskæftigelsesområdet. Form: Oplæg, gruppearbejde på baggrund af dagens artikel, samt fremlæggelse/fælles diskussion i plenum Torfing, Jacob (2004), Det stille sporskifte i velfærdsstaten, Aarhus Universitetsforlag: kap. 2, s Bømler, Tina (2011), Fra socialstat til kontrolstat, Hans Reitzels Forlag: kap. 4, s Madsen, Mikkel Bo (2008), Socialpolitik og beskæftigelsespolitik i konkurrencestaten, Uden for Nummer 15/2008 s UdenForNummer.pdf Supplerende litteratur: Bundesen, Peter (2011), Sociale problemer og socialpolitik, Syddansk Universitetsforlag, kap. 7, s Egenaktivitet: Da artiklen af Mikkel Bo Madsen danner baggrund for dagens gruppearbejde, er det en forudsætning at den er læst inden undervisningsgangen. Spørgsmål til artiklen vil blive lagt på Fronter. 3

12 2. undervisningsgang Tema: Introduktion til det danske arbejdsmarked. Funktion og opbygning Underviser: Turid Eikeland Indhold: Generel indføring til, hvordan arbejdsmarkedet i det danske velfærdssamfund er opbygget og organiseret, samt introducerende kendskab til centrale begreber i beskæftigelses- og arbejdsmarkedetspolitik Form: Oplæg, dialog og summegrupper 3. Undervisningsgang Greve, Bent, Velfærdssamfundet en grundbog, 2. udgave, 2012, s Tema: Arbejde i en psykologisk optik Underviser: David Borup Indhold: Arbejdets betydning for mennesket og samfundet. En teoretisk, historisk og empirisk bestemmelse af arbejdet. Arbejde som socialisering og integration. Form: Oplæg, dialog og en case La Cour, Dorthe (2009): Arbejde eller ikke arbejde. Psykolog Nyt side 3-5, nr Lynnerup Eriksen, Cecilie (2010): Hvorfor arbejder vi egentlig? Netsamtidsmagasinet Atlas (3 sider) Rosenlund, Line (2007): Arbejdets identitetsskabende betydning. Center for Oligofrenipsykiatri. ViPU viden, årgang 9, nr. 1 (2007). Supplerende Olsén, Peter (1982): Arbejdsløshedens Socialpsykologi. Del II side Dansk Psykologisk Forlag, København. 4. undervisningsgang Tema: Arbejdsmarkedspolitik (del 1) Underviser: Turid Eikeland Indhold: Undervisningsgangen har som fokus dels at gøre den studerende fortrolig med centrale økonomiske begreber koblet til det danske arbejdsmarked som marked, samt på mere indgående vis diskutere centrale elementer, der kendetegner den danske arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, herunder bl.a. flexicurity-modellen. Form: Oplæg, dialog, summegrupper. Jørgensen, Thomas Mølsted: Arbejdsmarkedspolitik, 8. udgave, 2009, s &

13 5. undervisningsgang Tema: Psykosociale konsekvenser af arbejdsløshed Underviser: David Borup Indhold: Hverdagens tvang, opløsning, konflikter og lidelse Form: Oplæg, dialog og en case Møller, Søren og Iben Stephensen (2004): Arbejdsløshed og selvmordsadfærd. Side Faktaserien nr Center for Selvmordsforskning, Odense. Supplerende Olsén, Peter (1982): Arbejdsløshedens Socialpsykologi. Del V og VI side Dansk Psykologisk Forlag, København 6. undervisningsgang 6 lektioner Tema: Arbejdsevnemetoden og ressourceprofilen. Metoder på beskæftigelsesområdet Underviser: Lykke Levin Indhold: Arbejdsevnemetoden er central på beskæftigelsesområdet, og danner grundlaget for at vurdere borgeres arbejdsevne, samt for forskellige registrerings- og arbejdsredskaber, herunder ressourceprofilen. Der vil på denne undervisningsgang være intro til modulets Netopgave Form: Oplæg, fælles diskussion, gruppearbejde med udfyldelse af ressourceprofil og sagsfremstilling i plenum Socialministeriet (2001), Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne, Arbejdsmarkedsstyrelsen, s. 5-91: s/dokumenter/beskaeftigelsesomraadet/ydelser/arbejdsevnemetode_fle ksydelse.ashx Bang, Jens (2002), Arbejdsevnemetode En teoretisk og praktisk indføring, Nyt Juridisk Forlag, s Supplerende litteratur: Bang, Jens (2002), Arbejdsevnemetode En teoretisk og praktisk indføring, Nyt Juridisk Forlag, kap. 7, s Egenaktivitet: Forbered cases, som lægges på Fronter, da de danner 5

14 baggrund dagens gruppearbejde med at udfylde ressourceprofil. 7. undervisningsgang Tema: Arbejdsmarkedspolitik (del 2) Underviser: Turid Eikeland Indhold: Undervisningsgangen har fokus på ledighed og tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder a-kasse-systemet og aktiveringsindsatsen.. Form: Oplæg, dialog og studiegruppearbejde på baggrund af lærerstillede spørgsmål. Jørgensen, Thomas Mølsted: Arbejdsmarkedspolitik, 8. udgave, 2009, s Politiken , Inger Hall, Aktivering hjælper de svageste, men ikke nødvendigvis i job. 8. undervisningsgang Information , Jørgen Goul Andersen, Hvad blev der af den danske 'flexicurity'? Tema: Arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp (del 1) Underviser: Camilla Jydebjerg Indhold: Reglerne vedrørende forsørgelse i tilfælde af arbejdsløshed samt beskæftigelsesindsatsen i tilknytning hertil. Form: Oplæg og diskussion på baggrund af case 1. Lov om aktiv socialpolitik kapitel 1-4 og kapitel Lov om arbejdsløshedsforsikring Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 1-12, kapitel 14-17, kapitel 19, kapitel 20 og kapitel Retssikkerhedsloven 3-5, 6, 7 og 7a Forvaltningsloven 7 Bekendtgørelse om matchvurdering, BEK nr 1410 af 28/12/2011 Bekendtgørelse om rådighed for personer der modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed, BEK nr 191 af 29/02/2012 Supplerende litteratur: Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, BEK nr 199 af 01/03/2012 6

15 Jappe, Erik: Kontanthjælpshåndbogen, Frydenlund undervisningsgang Egenaktivitet: Case 1. Bemærk at undervisningen er casebaseret. Det betyder at det er en væsentlig forudsætning for en god undervisning, at I har forberedt casen hjemmefra. Tema: Sociale problemer og ledighed. Socialrådgiverens rolle i indsatsen for borgere med andre problemer ned ledighed Underviser: Lykke Levin Indhold: I beskæftigelsesindsatsen er det overordnede mål selvforsørgelse. Socialrådgivere møder mange borgere, som imidlertid har andre problemer end ledighed. Undervisningsgangen har fokus på indsatser, der retter sig mod borgere med andre problemer end ledighed. Form: Oplæg, fælles diskussion og gruppearbejde Henriksen, Annemette Coop, SFI (2010), Veje til beskæftigelse, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, s (Kan downloades i Pdf) Supplerende litteratur: Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (2003), At skabe en klient, Hans Reitzels Forlag, kap. 1, s & kap. 9, s undervisningsgang Egenaktivitet: Reflektér over udfordringer i indsatsen med ikkearbejdsparate ledige. Læs de fire indsatsmodeller grundigt, da de vil danne baggrund for dagens gruppearbejde med cases. Cases lægges på Fronter. Tema: Almene psykosociale udviklingstemaer med og uden arbejde Underviser: David Borup Indhold: Helhed i og greb om livet; en psykologisk grundforståelse af den menneskelige tilværelse. Form: Oplæg, dialog og en case Bertelsen, Preben red. (2010): Aktør i eget liv Om at hjælpe mennesker på kanten af tilværelsen. Side Frydenlund. 7

16 11. undervisningsgang Tema: Arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp (del 2) Underviser: Camilla Jydebjerg Indhold: Reglerne vedrørende forsørgelse i tilfælde af arbejdsløshed samt beskæftigelsesindsatsen i tilknytning hertil. Form: Oplæg og diskussion på baggrund af case 1. Lov om aktiv socialpolitik kapitel 1-4 og kapitel Lov om arbejdsløshedsforsikring Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 1-12, kapitel 14-17, kapitel 19, kapitel 20 og kapitel Retssikkerhedsloven 10-11b Forvaltningsloven 8 og 29 Offentlighedslovens 6 Bekendtgørelse om matchvurdering, BEK nr af 28/12/2011 Bekendtgørelse om rådighed for personer der modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed, BEK nr. 191 af 29/02/2012 Supplerende litteratur: Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, BEK nr. 199 af 01/03/2012 Jappe, Erik: Kontanthjælpshåndbogen, Frydenlund 2012 Egenaktivitet: Case 1. Bemærk at undervisningen er casebaseret. Det betyder at det er en væsentlig forudsætning for en god undervisning, at I har forberedt casen hjemmefra. 12. undervisningsgang Tema: Det rummelige arbejdsmarked Underviser: Turid Eikeland Indhold: Regeringen lancerede i foråret en reform af førtidspension og fleksjob. Undervisningsgangen har som fokus at diskutere reformens økonomiske og sociale elementer samt virksomheders sociale engagement. Form: Oplæg, dialog, summegrupper. Regeringen (Beskæftigelsesministeriet) februar 2012, En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob Arbejdsmarkedskommissionen august 2009, Velfærd kræver arbejde, 8

17 kapitel 5 & 6 (side ). Link: Information , Carsten Kjærgaard og Lars Nellemann, CABI Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, Virksomhederne kan rumme flere udsatte Information , Stig Langvad, Danske Handicaporganisationer og Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening, Frivillighed eller tvang? 13. undervisningsgang Information , Cecilie Thorup, Tvivlsomt om sociale klausuler vil sikre rummelighed. Tema: Sygedagpenge Underviser: Camilla Jydebjerg Indhold: Forsørgelse i tilfælde af sygdom, sygedagpengelovens sygdomsbegreb samt grænsedragningen mellem sygdom og funktionsnedsættelse, varighedsbegrænsningen samt forlængelsesmuligheder og sanktioner. Form: Oplæg og diskussion på baggrund af case 2 Sygedagpengeloven Sygedagpengebekendtgørelsen BEK nr. 665 af 20/06/2006 Forvaltningsloven 19 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 1-2, kapitel 8, kapitel 10-12, kapitel og kapitel (genlæs) Matchbekendtgørelsen (genlæs) Supplerende litteratur: Sygedagpengevejledningen Egenaktivitet: case 2. Det forudsættes, at I har lavet casen forud for undervisningen 9

18 14. undervisningsgang Tema: At undersøge arbejdsmarkedet. Begreber, statistik og evidens Underviser: Turid Eikeland Indhold: Undervisningsgangen har fokus på de mange begreber og statistiske tilgange, der er centrale, når der skal indhentes kvatitativ data vedr. arbejdsmarkedet. Derudover arbejdes der i undervisningsgangen med principper for evaluering, der kan anvendes, når effekten af arbejdsmarkedspolitk skal undersøges og opgøres. Form: Oplæg, dialog og studiegruppearbejde på baggrund af lærerstillet spørgsmål/opgave, der inkluderer, at de studerende benytter Statiskbanken.dk. Jørgensen, Thomas Mølsted: Arbejdsmarkedspolitik, 8. udgave, 2009, s Greve, bent, Velfærdssamfundet en grundbog, 2. udgave, 2012, s Arbejderbevægelseserhvervsråd, unge har mistet jobbet over halvdelen har ingen uddannelse, Supplerende litteratur: Jørgensen, Thomas Mølsted: Arbejdsmarkedspolitik, 8. udgave, 2009, s undervisningsgang Tema: Helhedssyn, metoder og beskæftigelsesfaglighed Underviser: Lykke Levin Indhold: I takt med udviklingen fra welfare til workfare, er det sket en bevægelse fra socialfaglighed til beskæftigelsesfaglighed på arbejdsmarkedsfeltet. Evidens og standardiserede metoder er blevet markante styringsrationaliteter og værktøjer, hvilket har betydning for socialrådgiverens mulighedsbetingelser for at praktisere medinddragelse og helhedssyn Form: Oplæg, fælles diskussion og gruppearbejde Harder, Margit & Nissen, Maria Appel (2011), Helhedssyn i socialt arbejde, Akademisk Forlag, kap. 1, s Nielsen, Tina Harlev (2007), Helhedssynets betingelser på arbejdsmarkedsområdet, Artikel i Uden for nummer, nr. 14, s.16-30: UdenForNummer.pdf 10

19 Juul, Søren (2011), Solidaritet, Velfærdspolitik og socialt arbejde, Artikel i uden for nummer, nr. 22, s : UdenForNummer.pdf Supplerende litteratur: Harder, Margit & Nissen, Maria Appel (2011), Helhedssyn i socialt arbejde, Akademisk Forlag, kap. 2, s Egenaktivitet: Dagens artikler skal være grundigt læst, da de danner baggrund for gruppearbejde. Spørgsmål til artiklerne lægges på Fronter 16. undervisningsgang 6 lektioner Tema: Revalidering, fleksjob og førtidspension Underviser: Camilla Jydebjerg Indhold: Det rummelige arbejdsmarked i forhold til mennesker med funktionsnedsættelse. Form: Oplæg og diskussion på baggrund af case 3 samt arbejde med case 4. Lov om aktiv socialpolitik kapitel 6 og 74-74i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (delvis genlæs) Lov om social pension kapitel 1, kapitel 3, kapitel 4a-5 og kapitel 8-10 Retssikkerhedsloven 11c Forvaltningsloven Bekendtgørelse om beskrivelse udvikling og vurdering af arbejdsevne, BEK nr 1402 af 13/12/2006 Matchbekendtgørelsen (genlæs) Supplerende litteratur: Vejledning om førtidspension Vejledning til bekendtgørelse om beskrivelse udvikling og vurdering af arbejdsevne Klausen, John: fleksjob, Nyt Juridisk Forlag 2007 Klausen, John: Revalidering, Nyt Juridisk Forlag 2011 Egenaktivitet: Case 3. Det forudsættes, at I har lavet case 3 forud for undervisningen 11

20 17. undervisningsgang Tema: Magt, professionel identitet og krydspres Underviser: Lykke Levin Indhold: Der er i beskæftigelsesindsatsen stort fokus på selvforsørgelse eller i alle fald viljen hertil, og der er igennem de seneste årtier sket en politiserende udvikling af skønsudøvelsen på feltet. Undervisningsgangen har fokus på magt, og den nævnte udviklings påvirkning af socialrådgiverens professionelle identitet, og tilgang til borgerne i det beskæftigelsesrettede arbejde. Form: Oplæg, fælles diskussion og gruppearbejde Järvinen, Margaretha, Larsen, Jørgen Elm, Mortensen, Nils (2005), Det magtfulde møde mellem system og klient, Aarhus Universitetsforlag: kap. 3: Ebsen, Frank & Guldager, Jens, Kommunal klassificering af langtidsledige, s Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (2012), At skabe en professionel, Hans Reitzels Forlag, kap. 8: Møller, Marie Østergaard, Socialrådgiverrollen under aktiveringspolitikken, s Supplerende litteratur: Järvinen, Margaretha, Larsen, Jørgen & Mortensen, Nils (2005), Det magtfulde møde mellem system og klient, kap. 1., s Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (2003), At skabe en klient, Hans Reitzels Forlag, kap. 8, s ) Hansen, Steen Juul (2010), Professionelle i velfærdsstaten, Hans Reitzels Forlag, kap. 5., s ) Egenaktivitet: Reflektér over magtdimensioner i det beskæftigelsesrettede arbejde, som har betydning for håndteringen af sociale problemer, socialrådgiverens faglighed og mødet med svage ledige borgerne. Yderligere undervisningsmateriale lægges på Fronter 12

21 Litteraturliste: Arbejdsmarkedskommissionen august 2009, Velfærd kræver arbejde Bang, Jens (2002), Arbejdsevnemetode En teoretisk og praktisk indføring, Nyt Juridisk Forlag Bekendtgørelse om beskrivelse udvikling og vurdering af arbejdsevne Bekendtgørelse om matchvurdering Bekendtgørelse om rådighed for personer der modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed Bekendtgørelse om sygedagpenge Bertelsen, Preben red. (2010): Aktør i eget liv Om at hjælpe mennesker på kanten af tilværelsen. Frydenlund. Beskæftigelsesministeriet, En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob, februar Bømler, Tina (2011), Fra socialstat til kontrolstat, Hans Reitzels Forlag Forvaltningsloven Greve, Bent, Velfærdssamfundet en grundbog, 2. udgave, Hans Reitzels Forlag Harder, Margit & Nissen, Maria Appel (2011), Helhedssyn i socialt arbejde, Akademisk Forlag Henriksen, Annemette Coop, SFI (2010), Veje til beskæftigelse, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Kan downloades i Pdf) Information , Jørgen Goul Andersen, Hvad blev der af den danske 'flexicurity'? Information , Carsten Kjærgaard og Lars Nellemann, CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, Virksomhederne kan rumme flere udsatte Information , Stig Langvad, Danske Handicaporganisationer og Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening, Frivillighed eller tvang? Information , Cecilie Thorup, Tvivlsomt om sociale klausuler vil sikre rummelighed. Jacobsen, Michael Hviid & Tonboe, Jens (2001), Arbejdssamfundet, Hans Reitzels Forlag Juul, Søren (2011), Solidaritet, Velfærdspolitik og socialt arbejde, Artikel i uden for nummer, nr. 22: 13

22 Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (2012), At skabe en professionel, Hans Reitzels Forlag Järvinen, Margaretha, Larsen, Jørgen Elm, Mortensen, Nils (2005), Det magtfulde møde mellem system og klient, Aarhus Universitetsforlag Jørgensen, Thomas Mølsted: Arbejdsmarkedspolitik, 8. udgave, Handelshøjskolens Forlag Lind, Jens i Møller, Hornemann Iver, Social politik, 3. udgave, Hans Reitzels Forlag Lov om arbejdsløshedsforsikring Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Lov om social pension Lov om sygedagpenge Madsen, Mikkel Bo (2008), Socialpolitik og beskæftigelsespolitik i konkurrencestaten, Uden for Nummer, nr. 15: UdenForNummer.pdf Møller, Søren og Iben Stephensen (2004): Arbejdsløshed og selvmordsadfærd. Faktaserien nr Center for Selvmordsforskning, Odense. Nielsen, Tina Harlev (2007), Helhedssynets betingelser på arbejdsmarkedsområdet, Artikel i Uden for nummer, nr. 14: UdenForNummer.pdf Olsén, Peter (1982): Arbejdsløshedens Socialpsykologi. Dansk Psykologisk Forlag, København Politiken , Inger Hall, Aktivering hjælper de svageste, men ikke nødvendigvis i job Retssikkerhedsloven Socialministeriet (2001), Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne, Arbejdsmarkedsstyrelsen: ftigelsesomraadet/ydelser/arbejdsevnemetode_fleksydelse.ashx Torfing, Jacob (2004), Det stille sporskifte i velfærdsstaten, Aarhus Universitetsforlag 14

23 15

24 Fordeling af optagne via KOT på aldersklasser Aldersklasser Antal optagne via KOT på aldersklasser Aldersklasser Uddannelse og optagelsesår under Hovedtotal Uddannelse og optagelsesår under Hovedtotal Socialrådgiver 10% 45% 13% 19% 13% 100% Socialrådgiver % 45% 14% 15% 15% 100% % 48% 11% 22% 12% 100% % 42% 16% 20% 12% 100%

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kl i lok. D002 fælles med de øvrige uddannelsesudvalg Kl i lok. D021 læreruddannelsen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kl i lok. D002 fælles med de øvrige uddannelsesudvalg Kl i lok. D021 læreruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Kl. 13-14 i lok. D002 fælles med de øvrige

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3 Dagsorden Mødedato: Mandag den 5. januar Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Leisure Management

Læs mere

Mødereferat. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 21. februar 2013. Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Journalnummer:

Mødereferat. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 21. februar 2013. Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Journalnummer: Mødereferat Mødedato: Mandag den 21. februar 2013 Mødested: Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Dorthe Mackenzie, Annemette El-Azem, Rasmus Balslev, Helle Siggard,

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil...

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale: A2.16 Deltagere: Afbud:

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag d. 11.april 2014 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for Læreruddannelsen

Læs mere

Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde

Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. april 2013) Modul nr. 3.3.4. Jura Modultema Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde Semester 2. semester Årgang/Hold

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen Dagsorden Mødedato: Mandag den 21. januar 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3 Referat Mødedato: Mandag den 5. januar Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Leisure Management

Læs mere

Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: 29. april 2015 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokaler: Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø 13-14.00: Fælles uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Undervisningsplan: Efterårssemestret 2010

Undervisningsplan: Efterårssemestret 2010 Undervisningsplan: Efterårssemestret 2010 3. semester: Retlig regulering Undervisere: Nina von Hielmcrone og Trine Schultz Kære SOC2009 Vi har i alt 15 undervisningsgange i efterårssemestret og her følger

Læs mere

Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: 6. oktober 2015 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokaler: Deltagere: Campus Roskilde Trekroner forskerpark 4 13-14.00: fælles

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: Torsdag den 25. februar 2016 Starttidspunkt: Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Sosialvísind Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, lektari Undirvísing: Finn Laursen. Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

14-16.00 ordinært udvalgsmøde D021. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. 1. Velkomst og opfølgning på fælles møde (20 min.)...

14-16.00 ordinært udvalgsmøde D021. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. 1. Velkomst og opfølgning på fælles møde (20 min.)... Dagsorden Mødedato: 5. januar 2015 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Ankerhus 13-14.00 fælles D002 14-16.00 ordinært udvalgsmøde D021 Uddannelsesudvalg

Læs mere

Dagsorden Uddannelsesudvalg for Fysioterapeutuddannelsen

Dagsorden Uddannelsesudvalg for Fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalg for Fysioterapeutuddannelsen Mødedato: Tirsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær:

Læs mere

Dagsorden med Referat

Dagsorden med Referat Dagsorden med Referat Mødedato: 5. Januar 2015 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Ankerhus 13-14.00 fælles D002 14-16.00 ordinært udvalgsmøde D009

Læs mere

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet.

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet. Referat Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Starttidspunkt: Monofagligt møde Kl. 14.00 16.00 Fællesmødet er fra kl. 13.00 14.00 Mødested: Ankerhus, Slagelsevej 70-74. 4180 Sorø - Lokale D014 Mødelokale:

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.4. Socialt arbejde Modultema Semester Årgang/Hold Indhold Undervisere Læringsmål Udsatte grupper, personer

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 2 Prøveform og prøvebestemmelse Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig,

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 2. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde

Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde Mødereferat Mødedato: Onsdag den 23. marts 2011 Mødested: Campus Roskilde Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fraværende: Birgitte Andersen, Majbrit Berlau,

Læs mere

Handicappede og arbejdsmarkedet

Handicappede og arbejdsmarkedet Den 8. Nordiske Kongres for Synspædagoger: Handicappede og arbejdsmarkedet ved Finn Amby Email: finn.amby@gmail.com Mobil: (+45) 41 30 15 45 Oslo, 6. maj 2015 Kort præsentation Født 1959. Født svagsynet

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat...

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen

Læs mere

Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen

Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Referat til uddannelsesudvalgsmøde

Referat til uddannelsesudvalgsmøde Referat til uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: 29. april 2015 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokaler: Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø 13-14.00: Fælles uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 25. august 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri

Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri Mødet afholdt den: 29. april 2015 Deltagere: Lars Kvist, Steffen Bruun Andresen, Thomas Stokke Nielsen, Peter John Andersen, Gorm Guldmann, Michael Royal Petersen,

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalg for ernærings- og sundhedsuddannelsen

Referat Uddannelsesudvalg for ernærings- og sundhedsuddannelsen Referat Uddannelsesudvalg for ernærings- og sundhedsuddannelsen Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær:

Læs mere

Undervisningsprogram (2. juli 2012)

Undervisningsprogram (2. juli 2012) Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram (2. juli 2012) Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde FO1 Semester: Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

Familier, børn og unge og socialt arbejde

Familier, børn og unge og socialt arbejde Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Modul nr. 3.3.3. Jura (14. januar 2013) Modultema Semester Årgang/Hold Familier, børn og unge og socialt arbejde 2. semester SOC 2012

Læs mere

ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste 20 05

ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste 20 05 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste Litteraturliste Arbejdsdirektoratet (2004a), Rapport fra udvalget om modernisering af sygedagpengeloven, Arbejdsdirektoratet (2004b), Rådighedsstatistik for

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 16. januar 2012 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens fællesdel... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Uddannelsens

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Workshop Sommermøde 2016 Systematik i socialt arbejde

Workshop Sommermøde 2016 Systematik i socialt arbejde Workshop Sommermøde 2016 Systematik i socialt arbejde Mette Lise Spendrup (VIA) - Anne-Mette Rosendal (VIA) Mette Vinggaard (UCL)- Trine Østerbye Clausen (UCL) 1. Baggrunden for projektet og opbygningen

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 11D Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Ankerhus, Sorø, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for administrationsbacheloruddannelsen. Kell Hartmann, CFV og Michael Rosenberg, HK

Ankerhus, Sorø, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for administrationsbacheloruddannelsen. Kell Hartmann, CFV og Michael Rosenberg, HK Dagsorden Mødedato: 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Ankerhus, Sorø, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Oplyses på dagen Uddannelsesudvalg

Læs mere

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. november 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Storstrøm Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (17. januar 2013) Modul nr. 3.3.3. Samfundsvidenskab Modultema Familier, børn og unge og socialt arbejde Semester 2. semester Årgang/Hold

Læs mere

MODUL 6 Prøvebestemmelse

MODUL 6 Prøvebestemmelse MODUL 6 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialt arbejdes organisering og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning

Læs mere

Modul nr. 6 Senest opdateret 7. oktober 2013

Modul nr. 6 Senest opdateret 7. oktober 2013 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Modul nr. 6 Senest opdateret 7. oktober 2013 Modultema Semester Årgang/Hold (e) Læringsmål Organisation, metoder og praksis 3. semester

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Hvor lang tid har du i gennemsnit brugt til at forberede dig til hvert enkelt seminar?

Hvor lang tid har du i gennemsnit brugt til at forberede dig til hvert enkelt seminar? Hvor mange dage har du deltaget i undervisningen på modulet? (Et modul består af 12 seminardage. Hvert seminar består af 3 dage) Hvad synes du om antallet af seminarer? Hvordan vurderer du din egen forberedelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Aktuelle fællestræk og udfordringer i socialt arbejde

Aktuelle fællestræk og udfordringer i socialt arbejde Aktuelle fællestræk og udfordringer i socialt arbejde Marianne Skytte Socialrådgiverdage 2015 Nedslagspunkterne i mit oplæg Det aktuelle styrkeforhold mellem konkurrerende menneskesyn og medborgerskabsopfattelser

Læs mere

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig:

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Uge 7 9 Grundfag: IIS - Undervisningsplan F14-4 Læringsmål: Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Viden om: begreber

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Fredag den 12. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet

Ind på arbejdsmarkedet Beskæftigelsestræf 2015 Ind på arbejdsmarkedet Onsdag den 25. februar 2015 Hotel Comwell Kolding 2 Onsdag den 25. februar 2015 9.00 Ankomst og kaffe 9.30 Velkommen til Beskæftigelsestræf 2015 Jacob Bundsgaard

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

INDBYDELSE. Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Udfordringer i beskæftigelsespolitikken hvad gør vi lige nu Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf ,

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf , Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: A 17 Journalnummer:

Læs mere

Referat til uddannelsesudvalgsmøde

Referat til uddannelsesudvalgsmøde Referat til uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: 6. oktober 2015 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokaler: Deltagere: Campus Roskilde Trekroner forskerpark 4 13-14.00: fælles

Læs mere

Afg : Nedsatte arbejdsløshedsdagpenge til unge under 25 år og supplerende kontanthjælp

Afg : Nedsatte arbejdsløshedsdagpenge til unge under 25 år og supplerende kontanthjælp Jobcenter Afgørelser fra Ankestyrelsen Afg.104-13: Nedsatte arbejdsløshedsdagpenge til unge under 25 år og supplerende kontanthjælp De særlige regler om nedsatte arbejdsløshedsdagpenge for unge under 25

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.4. Psykologi og Psykiatri Modultema Semester Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Dagsorden med referat

Dagsorden med referat Dagsorden med referat Mødedato: 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus, Sorø, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Oplyses på dagen Uddannelsesudvalg

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor

REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor Mødetidspunkt: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 13:30-15:30 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Hobrovej 85, 9000 Aalborg - Lokale 5.k.22 Julie

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 16. marts Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 16. marts Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 16. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Thomas Bredgaard, Henning Jørgensen, Per Kongshøj Madsen & Stine Rasmussen

Thomas Bredgaard, Henning Jørgensen, Per Kongshøj Madsen & Stine Rasmussen I denne reviderede udgave gives et opdateret og systematisk overblik over arbejdsmarkedspolitikken, både når det gælder teoretiske perspektiver, konkrete erfaringer og de kommende års udfordringer. Der

Læs mere

VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT

VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 106 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT ÅRBOG 2010 DERIKTHUI HELLE HOLT SØREN JENSEN LARS BRINK THOMSEN

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E R S I T E T

Læs mere

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Introduktion til TværSund Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Dagsorden Kontaktpersoner/modulkoordinatorer Modulbeskrivelsen Overblik over modul 5 og TværSund En lille

Læs mere

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Vejledning for undervisere og studerende til Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Hermed fremsendes en vejledning til rapporten Myndighed og leverandør

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen

Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Mødedato: Tirsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Kl.14.00. Kl.16.00 Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere