Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Fællesmøde 13-14, lokale D 002 (multisal 2), socialrådgiveruddannelsesudvalgsmøde 14-16, lokale D 017 Uddannelsesudvalg for Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen Joan Nielsson Mathiasen Dagsordenspunkter 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Opfølgning på drøftelse på den fælles del af uddannelsesudvalgsmødet Studenterbestand, gennemførsel og frafald Modulplan for modul Relevans og regional uddannelsesdækning Meddelelser Eventuelt + næste møde /8

2 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 1.1 Sagsfremstilling Sekretær for udvalget byder velkommen og informerer om ny ledelsesstruktur på socialrådgiveruddannelserne, herunder ansættelse af ny uddannelsesleder. 1.2 Indstilling Det indstilles, at dagsordenen godkendes 1.3 Beslutningsreferat 1.4 Bilag 2/8

3 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af uddannelsesudvalgsmødet 2.1 Sagsfremstilling 2.2 Indstilling Uddannelsesudvalget drøfter efter behov indholdet af den fælles del af uddannelsesudvalgsmødet, men nu ud fra et professionsfagligt perspektiv. Uddannelsesudvalget kommer på baggrund heraf med anbefalinger til selve uddannelsen 2.3 Beslutningsreferat 2.4 Bilag 3/8

4 3. Indhold og profil 3.1 Sagsfremstilling Studenterbestand, gennemførsel og frafaldsstatistik 3.2 Indstilling Til drøftelse og på baggrund heraf kommer uddannelsesudvalget med anbefalinger til uddannelsen 3.3 Beslutningsreferat 3.4 Bilag Bilag 3.1. Opgørelse over gennemførsel og frafald pr. 1. oktober 2012 Bilag 3.2 4/8

5 4. Kvalitet 4.1 Sagsfremstilling Modulplan for modul 5 v/turid Eikeland 4.2 Indstilling Til drøftelse og på baggrund heraf kommer uddannelsesudvalget med anbefalinger til uddannelsen 4.3 Beslutningsreferat 4.4 Bilag Bilag 4.1. Modulplan for modul 5 5/8

6 5. Relevans og regional uddannelsesdækning 5.1 Sagsfremstilling E-lærings socialrådgiveruddannelse 5.2 Indstilling Til generel drøftelse af erfaringer med forløbet indtil nu. 5.3 Beslutningsreferat 5.4 Bilag 6/8

7 6. Meddelelser 6.1 Sagsfremstilling Institutionel studieordning 6.2 Indstilling Til efterretning 6.3 Beslutningsreferat 6.4 Bilag 7/8

8 7. Eventuelt + næste møde 7.1 Sagsfremstilling Indstilling Til orientering 7.3 Beslutningsreferat 7.4 Bilag 8/8

9 Undervisningsplan modul 5 Hold or2011sa - 3. semester Efterårssemestret 2012 Undervisere: Lykke Levin, Turid Eikeland, Camilla Jydebjerg og David Borup Kære hold or2011sa Velkommen til jeres 5. modul på socialrådgiveruddannelsen ved University College Sjælland,. Indhold: Modulet har fokus på beskæftigelse, ledighed og forsørgelse i det moderne samfund samt de sociale og beskæftigelsesrettede problemer og mulige løsninger, der relaterer sig hertil. Endvidere fokuseres på udviklingen af arbejdsmarkedet, de social- og beskæftigelsespolitiske mål med organisering og regulering af indsatsen samt metoder og strategier i forbindelse hermed. Der er en orientering mod forebyggende perspektiver i det sociale arbejdes praksis samt perspektiver på indsatsen og metoder i socialt arbejde herunder sammenhæng mellem effekt, kvalitet og pris. Der vil i modulet blive stillet to netopgaver. I netopgave 1 skal de studerende udarbejde en ressourceprofil. Netopgave 1 stilles og skal løses i uge 38 og uge 39. Netopgave 2 er en del af det tværprofessionelle forløb. Netopgave 2 stilles og skal løses i uge 42 og 43. Omfang: 15 ECTS (heraf 1,5 ECTS tværprofessionelt og 5 ECTS inden for beskæftigelsesområdet Beskæftigelse). Bedømmelse: Intern prøve i uge 44. På grundlag af en af læreren udarbejdet case udarbejder den studerende individuelt en myndighedsafgørelse. Bedømmelsen er godkendt/ikke godkendt med en mundtlig begrundelse. 1

10 Læringsmål for undervisningen på 5. modul Viden Det danske arbejdsmarked samt arbejdsliv, arbejdsmiljø samt sociale problemer og mulige løsninger knyttet til arbejdsmarked og forsørgelse Arbejdsmarkedspolitik, rammer for beskæftigelsesområdet samt økonomisk politik og teorier herom Lovgivning på beskæftigelsesområdet Metoder og centrale redskaber i beskæftigelsesindsatsen Samarbejdsparter i beskæftigelsesarbejdet Socialfaglige indsatser og vurdering af sammenhæng mellem effekt, kvalitet og pris i denne forbindelse Færdigheder Beskrive, analysere og vurdere problemer i forhold til forsørgelse og beskæftigelse og formidle dette i skriftlig form Vurdere løsningsforslags forventede effekt, kvalitet og pris Anvende konkrete metoder og redskaber på beskæftigelsesområdet Anvende love og regler på dele af beskæftigelsesområdet Rådgive og vejlede borgere om muligheder for at forbedre deres beskæftigelsesmuligheder Varetage funktioner i socialt arbejde, herunder myndighedsudøvelse Kompetencer Beskrive, analysere og vurdere problemer i forhold til forsørgelse og beskæftigelse og formidle dette i skriftlig form Vurdere løsningsforslags forventede effekt, kvalitet og pris Anvende konkrete metoder og redskaber på beskæftigelsesområdet Anvende love og regler på dele af beskæftigelsesområdet Rådgive og vejlede borgere om muligheder for at forbedre deres beskæftigelsesmuligheder Varetage funktioner i socialt arbejde, herunder myndighedsudøvelse 2

11 Undervisningsplanens enkelte lektioner 1. undervisningsgang 6 lektioner Tema: Fra socialpolitik til beskæftigelsespolitik. Fra welfare til workfare Underviser: Lykke Levin Indhold: Tidligere var der en tæt kobling mellem social- og arbejdsmarkedspolitikken. Igennem de seneste årtier er der kommet øget fokus på lønarbejde, som altafgørende faktor i forhold til løsningen af sociale problemer. Man taler om udviklingen fra welfare til workfare. Undervisningsgangen vil have fokus på dette paradigmeskifte, og dets betydning for de rammer socialrådgiveren skal agere fagligt på beskæftigelsesområdet. Form: Oplæg, gruppearbejde på baggrund af dagens artikel, samt fremlæggelse/fælles diskussion i plenum Torfing, Jacob (2004), Det stille sporskifte i velfærdsstaten, Aarhus Universitetsforlag: kap. 2, s Bømler, Tina (2011), Fra socialstat til kontrolstat, Hans Reitzels Forlag: kap. 4, s Madsen, Mikkel Bo (2008), Socialpolitik og beskæftigelsespolitik i konkurrencestaten, Uden for Nummer 15/2008 s UdenForNummer.pdf Supplerende litteratur: Bundesen, Peter (2011), Sociale problemer og socialpolitik, Syddansk Universitetsforlag, kap. 7, s Egenaktivitet: Da artiklen af Mikkel Bo Madsen danner baggrund for dagens gruppearbejde, er det en forudsætning at den er læst inden undervisningsgangen. Spørgsmål til artiklen vil blive lagt på Fronter. 3

12 2. undervisningsgang Tema: Introduktion til det danske arbejdsmarked. Funktion og opbygning Underviser: Turid Eikeland Indhold: Generel indføring til, hvordan arbejdsmarkedet i det danske velfærdssamfund er opbygget og organiseret, samt introducerende kendskab til centrale begreber i beskæftigelses- og arbejdsmarkedetspolitik Form: Oplæg, dialog og summegrupper 3. Undervisningsgang Greve, Bent, Velfærdssamfundet en grundbog, 2. udgave, 2012, s Tema: Arbejde i en psykologisk optik Underviser: David Borup Indhold: Arbejdets betydning for mennesket og samfundet. En teoretisk, historisk og empirisk bestemmelse af arbejdet. Arbejde som socialisering og integration. Form: Oplæg, dialog og en case La Cour, Dorthe (2009): Arbejde eller ikke arbejde. Psykolog Nyt side 3-5, nr Lynnerup Eriksen, Cecilie (2010): Hvorfor arbejder vi egentlig? Netsamtidsmagasinet Atlas (3 sider) Rosenlund, Line (2007): Arbejdets identitetsskabende betydning. Center for Oligofrenipsykiatri. ViPU viden, årgang 9, nr. 1 (2007). Supplerende Olsén, Peter (1982): Arbejdsløshedens Socialpsykologi. Del II side Dansk Psykologisk Forlag, København. 4. undervisningsgang Tema: Arbejdsmarkedspolitik (del 1) Underviser: Turid Eikeland Indhold: Undervisningsgangen har som fokus dels at gøre den studerende fortrolig med centrale økonomiske begreber koblet til det danske arbejdsmarked som marked, samt på mere indgående vis diskutere centrale elementer, der kendetegner den danske arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, herunder bl.a. flexicurity-modellen. Form: Oplæg, dialog, summegrupper. Jørgensen, Thomas Mølsted: Arbejdsmarkedspolitik, 8. udgave, 2009, s &

13 5. undervisningsgang Tema: Psykosociale konsekvenser af arbejdsløshed Underviser: David Borup Indhold: Hverdagens tvang, opløsning, konflikter og lidelse Form: Oplæg, dialog og en case Møller, Søren og Iben Stephensen (2004): Arbejdsløshed og selvmordsadfærd. Side Faktaserien nr Center for Selvmordsforskning, Odense. Supplerende Olsén, Peter (1982): Arbejdsløshedens Socialpsykologi. Del V og VI side Dansk Psykologisk Forlag, København 6. undervisningsgang 6 lektioner Tema: Arbejdsevnemetoden og ressourceprofilen. Metoder på beskæftigelsesområdet Underviser: Lykke Levin Indhold: Arbejdsevnemetoden er central på beskæftigelsesområdet, og danner grundlaget for at vurdere borgeres arbejdsevne, samt for forskellige registrerings- og arbejdsredskaber, herunder ressourceprofilen. Der vil på denne undervisningsgang være intro til modulets Netopgave Form: Oplæg, fælles diskussion, gruppearbejde med udfyldelse af ressourceprofil og sagsfremstilling i plenum Socialministeriet (2001), Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne, Arbejdsmarkedsstyrelsen, s. 5-91: s/dokumenter/beskaeftigelsesomraadet/ydelser/arbejdsevnemetode_fle ksydelse.ashx Bang, Jens (2002), Arbejdsevnemetode En teoretisk og praktisk indføring, Nyt Juridisk Forlag, s Supplerende litteratur: Bang, Jens (2002), Arbejdsevnemetode En teoretisk og praktisk indføring, Nyt Juridisk Forlag, kap. 7, s Egenaktivitet: Forbered cases, som lægges på Fronter, da de danner 5

14 baggrund dagens gruppearbejde med at udfylde ressourceprofil. 7. undervisningsgang Tema: Arbejdsmarkedspolitik (del 2) Underviser: Turid Eikeland Indhold: Undervisningsgangen har fokus på ledighed og tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder a-kasse-systemet og aktiveringsindsatsen.. Form: Oplæg, dialog og studiegruppearbejde på baggrund af lærerstillede spørgsmål. Jørgensen, Thomas Mølsted: Arbejdsmarkedspolitik, 8. udgave, 2009, s Politiken , Inger Hall, Aktivering hjælper de svageste, men ikke nødvendigvis i job. 8. undervisningsgang Information , Jørgen Goul Andersen, Hvad blev der af den danske 'flexicurity'? Tema: Arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp (del 1) Underviser: Camilla Jydebjerg Indhold: Reglerne vedrørende forsørgelse i tilfælde af arbejdsløshed samt beskæftigelsesindsatsen i tilknytning hertil. Form: Oplæg og diskussion på baggrund af case 1. Lov om aktiv socialpolitik kapitel 1-4 og kapitel Lov om arbejdsløshedsforsikring Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 1-12, kapitel 14-17, kapitel 19, kapitel 20 og kapitel Retssikkerhedsloven 3-5, 6, 7 og 7a Forvaltningsloven 7 Bekendtgørelse om matchvurdering, BEK nr 1410 af 28/12/2011 Bekendtgørelse om rådighed for personer der modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed, BEK nr 191 af 29/02/2012 Supplerende litteratur: Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, BEK nr 199 af 01/03/2012 6

15 Jappe, Erik: Kontanthjælpshåndbogen, Frydenlund undervisningsgang Egenaktivitet: Case 1. Bemærk at undervisningen er casebaseret. Det betyder at det er en væsentlig forudsætning for en god undervisning, at I har forberedt casen hjemmefra. Tema: Sociale problemer og ledighed. Socialrådgiverens rolle i indsatsen for borgere med andre problemer ned ledighed Underviser: Lykke Levin Indhold: I beskæftigelsesindsatsen er det overordnede mål selvforsørgelse. Socialrådgivere møder mange borgere, som imidlertid har andre problemer end ledighed. Undervisningsgangen har fokus på indsatser, der retter sig mod borgere med andre problemer end ledighed. Form: Oplæg, fælles diskussion og gruppearbejde Henriksen, Annemette Coop, SFI (2010), Veje til beskæftigelse, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, s (Kan downloades i Pdf) Supplerende litteratur: Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (2003), At skabe en klient, Hans Reitzels Forlag, kap. 1, s & kap. 9, s undervisningsgang Egenaktivitet: Reflektér over udfordringer i indsatsen med ikkearbejdsparate ledige. Læs de fire indsatsmodeller grundigt, da de vil danne baggrund for dagens gruppearbejde med cases. Cases lægges på Fronter. Tema: Almene psykosociale udviklingstemaer med og uden arbejde Underviser: David Borup Indhold: Helhed i og greb om livet; en psykologisk grundforståelse af den menneskelige tilværelse. Form: Oplæg, dialog og en case Bertelsen, Preben red. (2010): Aktør i eget liv Om at hjælpe mennesker på kanten af tilværelsen. Side Frydenlund. 7

16 11. undervisningsgang Tema: Arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp (del 2) Underviser: Camilla Jydebjerg Indhold: Reglerne vedrørende forsørgelse i tilfælde af arbejdsløshed samt beskæftigelsesindsatsen i tilknytning hertil. Form: Oplæg og diskussion på baggrund af case 1. Lov om aktiv socialpolitik kapitel 1-4 og kapitel Lov om arbejdsløshedsforsikring Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 1-12, kapitel 14-17, kapitel 19, kapitel 20 og kapitel Retssikkerhedsloven 10-11b Forvaltningsloven 8 og 29 Offentlighedslovens 6 Bekendtgørelse om matchvurdering, BEK nr af 28/12/2011 Bekendtgørelse om rådighed for personer der modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed, BEK nr. 191 af 29/02/2012 Supplerende litteratur: Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, BEK nr. 199 af 01/03/2012 Jappe, Erik: Kontanthjælpshåndbogen, Frydenlund 2012 Egenaktivitet: Case 1. Bemærk at undervisningen er casebaseret. Det betyder at det er en væsentlig forudsætning for en god undervisning, at I har forberedt casen hjemmefra. 12. undervisningsgang Tema: Det rummelige arbejdsmarked Underviser: Turid Eikeland Indhold: Regeringen lancerede i foråret en reform af førtidspension og fleksjob. Undervisningsgangen har som fokus at diskutere reformens økonomiske og sociale elementer samt virksomheders sociale engagement. Form: Oplæg, dialog, summegrupper. Regeringen (Beskæftigelsesministeriet) februar 2012, En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob Arbejdsmarkedskommissionen august 2009, Velfærd kræver arbejde, 8

17 kapitel 5 & 6 (side ). Link: Information , Carsten Kjærgaard og Lars Nellemann, CABI Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, Virksomhederne kan rumme flere udsatte Information , Stig Langvad, Danske Handicaporganisationer og Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening, Frivillighed eller tvang? 13. undervisningsgang Information , Cecilie Thorup, Tvivlsomt om sociale klausuler vil sikre rummelighed. Tema: Sygedagpenge Underviser: Camilla Jydebjerg Indhold: Forsørgelse i tilfælde af sygdom, sygedagpengelovens sygdomsbegreb samt grænsedragningen mellem sygdom og funktionsnedsættelse, varighedsbegrænsningen samt forlængelsesmuligheder og sanktioner. Form: Oplæg og diskussion på baggrund af case 2 Sygedagpengeloven Sygedagpengebekendtgørelsen BEK nr. 665 af 20/06/2006 Forvaltningsloven 19 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 1-2, kapitel 8, kapitel 10-12, kapitel og kapitel (genlæs) Matchbekendtgørelsen (genlæs) Supplerende litteratur: Sygedagpengevejledningen Egenaktivitet: case 2. Det forudsættes, at I har lavet casen forud for undervisningen 9

18 14. undervisningsgang Tema: At undersøge arbejdsmarkedet. Begreber, statistik og evidens Underviser: Turid Eikeland Indhold: Undervisningsgangen har fokus på de mange begreber og statistiske tilgange, der er centrale, når der skal indhentes kvatitativ data vedr. arbejdsmarkedet. Derudover arbejdes der i undervisningsgangen med principper for evaluering, der kan anvendes, når effekten af arbejdsmarkedspolitk skal undersøges og opgøres. Form: Oplæg, dialog og studiegruppearbejde på baggrund af lærerstillet spørgsmål/opgave, der inkluderer, at de studerende benytter Statiskbanken.dk. Jørgensen, Thomas Mølsted: Arbejdsmarkedspolitik, 8. udgave, 2009, s Greve, bent, Velfærdssamfundet en grundbog, 2. udgave, 2012, s Arbejderbevægelseserhvervsråd, unge har mistet jobbet over halvdelen har ingen uddannelse, Supplerende litteratur: Jørgensen, Thomas Mølsted: Arbejdsmarkedspolitik, 8. udgave, 2009, s undervisningsgang Tema: Helhedssyn, metoder og beskæftigelsesfaglighed Underviser: Lykke Levin Indhold: I takt med udviklingen fra welfare til workfare, er det sket en bevægelse fra socialfaglighed til beskæftigelsesfaglighed på arbejdsmarkedsfeltet. Evidens og standardiserede metoder er blevet markante styringsrationaliteter og værktøjer, hvilket har betydning for socialrådgiverens mulighedsbetingelser for at praktisere medinddragelse og helhedssyn Form: Oplæg, fælles diskussion og gruppearbejde Harder, Margit & Nissen, Maria Appel (2011), Helhedssyn i socialt arbejde, Akademisk Forlag, kap. 1, s Nielsen, Tina Harlev (2007), Helhedssynets betingelser på arbejdsmarkedsområdet, Artikel i Uden for nummer, nr. 14, s.16-30: UdenForNummer.pdf 10

19 Juul, Søren (2011), Solidaritet, Velfærdspolitik og socialt arbejde, Artikel i uden for nummer, nr. 22, s : UdenForNummer.pdf Supplerende litteratur: Harder, Margit & Nissen, Maria Appel (2011), Helhedssyn i socialt arbejde, Akademisk Forlag, kap. 2, s Egenaktivitet: Dagens artikler skal være grundigt læst, da de danner baggrund for gruppearbejde. Spørgsmål til artiklerne lægges på Fronter 16. undervisningsgang 6 lektioner Tema: Revalidering, fleksjob og førtidspension Underviser: Camilla Jydebjerg Indhold: Det rummelige arbejdsmarked i forhold til mennesker med funktionsnedsættelse. Form: Oplæg og diskussion på baggrund af case 3 samt arbejde med case 4. Lov om aktiv socialpolitik kapitel 6 og 74-74i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (delvis genlæs) Lov om social pension kapitel 1, kapitel 3, kapitel 4a-5 og kapitel 8-10 Retssikkerhedsloven 11c Forvaltningsloven Bekendtgørelse om beskrivelse udvikling og vurdering af arbejdsevne, BEK nr 1402 af 13/12/2006 Matchbekendtgørelsen (genlæs) Supplerende litteratur: Vejledning om førtidspension Vejledning til bekendtgørelse om beskrivelse udvikling og vurdering af arbejdsevne Klausen, John: fleksjob, Nyt Juridisk Forlag 2007 Klausen, John: Revalidering, Nyt Juridisk Forlag 2011 Egenaktivitet: Case 3. Det forudsættes, at I har lavet case 3 forud for undervisningen 11

20 17. undervisningsgang Tema: Magt, professionel identitet og krydspres Underviser: Lykke Levin Indhold: Der er i beskæftigelsesindsatsen stort fokus på selvforsørgelse eller i alle fald viljen hertil, og der er igennem de seneste årtier sket en politiserende udvikling af skønsudøvelsen på feltet. Undervisningsgangen har fokus på magt, og den nævnte udviklings påvirkning af socialrådgiverens professionelle identitet, og tilgang til borgerne i det beskæftigelsesrettede arbejde. Form: Oplæg, fælles diskussion og gruppearbejde Järvinen, Margaretha, Larsen, Jørgen Elm, Mortensen, Nils (2005), Det magtfulde møde mellem system og klient, Aarhus Universitetsforlag: kap. 3: Ebsen, Frank & Guldager, Jens, Kommunal klassificering af langtidsledige, s Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (2012), At skabe en professionel, Hans Reitzels Forlag, kap. 8: Møller, Marie Østergaard, Socialrådgiverrollen under aktiveringspolitikken, s Supplerende litteratur: Järvinen, Margaretha, Larsen, Jørgen & Mortensen, Nils (2005), Det magtfulde møde mellem system og klient, kap. 1., s Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (2003), At skabe en klient, Hans Reitzels Forlag, kap. 8, s ) Hansen, Steen Juul (2010), Professionelle i velfærdsstaten, Hans Reitzels Forlag, kap. 5., s ) Egenaktivitet: Reflektér over magtdimensioner i det beskæftigelsesrettede arbejde, som har betydning for håndteringen af sociale problemer, socialrådgiverens faglighed og mødet med svage ledige borgerne. Yderligere undervisningsmateriale lægges på Fronter 12

21 Litteraturliste: Arbejdsmarkedskommissionen august 2009, Velfærd kræver arbejde Bang, Jens (2002), Arbejdsevnemetode En teoretisk og praktisk indføring, Nyt Juridisk Forlag Bekendtgørelse om beskrivelse udvikling og vurdering af arbejdsevne Bekendtgørelse om matchvurdering Bekendtgørelse om rådighed for personer der modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed Bekendtgørelse om sygedagpenge Bertelsen, Preben red. (2010): Aktør i eget liv Om at hjælpe mennesker på kanten af tilværelsen. Frydenlund. Beskæftigelsesministeriet, En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob, februar Bømler, Tina (2011), Fra socialstat til kontrolstat, Hans Reitzels Forlag Forvaltningsloven Greve, Bent, Velfærdssamfundet en grundbog, 2. udgave, Hans Reitzels Forlag Harder, Margit & Nissen, Maria Appel (2011), Helhedssyn i socialt arbejde, Akademisk Forlag Henriksen, Annemette Coop, SFI (2010), Veje til beskæftigelse, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Kan downloades i Pdf) Information , Jørgen Goul Andersen, Hvad blev der af den danske 'flexicurity'? Information , Carsten Kjærgaard og Lars Nellemann, CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, Virksomhederne kan rumme flere udsatte Information , Stig Langvad, Danske Handicaporganisationer og Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening, Frivillighed eller tvang? Information , Cecilie Thorup, Tvivlsomt om sociale klausuler vil sikre rummelighed. Jacobsen, Michael Hviid & Tonboe, Jens (2001), Arbejdssamfundet, Hans Reitzels Forlag Juul, Søren (2011), Solidaritet, Velfærdspolitik og socialt arbejde, Artikel i uden for nummer, nr. 22: 13

22 Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (2012), At skabe en professionel, Hans Reitzels Forlag Järvinen, Margaretha, Larsen, Jørgen Elm, Mortensen, Nils (2005), Det magtfulde møde mellem system og klient, Aarhus Universitetsforlag Jørgensen, Thomas Mølsted: Arbejdsmarkedspolitik, 8. udgave, Handelshøjskolens Forlag Lind, Jens i Møller, Hornemann Iver, Social politik, 3. udgave, Hans Reitzels Forlag Lov om arbejdsløshedsforsikring Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Lov om social pension Lov om sygedagpenge Madsen, Mikkel Bo (2008), Socialpolitik og beskæftigelsespolitik i konkurrencestaten, Uden for Nummer, nr. 15: UdenForNummer.pdf Møller, Søren og Iben Stephensen (2004): Arbejdsløshed og selvmordsadfærd. Faktaserien nr Center for Selvmordsforskning, Odense. Nielsen, Tina Harlev (2007), Helhedssynets betingelser på arbejdsmarkedsområdet, Artikel i Uden for nummer, nr. 14: UdenForNummer.pdf Olsén, Peter (1982): Arbejdsløshedens Socialpsykologi. Dansk Psykologisk Forlag, København Politiken , Inger Hall, Aktivering hjælper de svageste, men ikke nødvendigvis i job Retssikkerhedsloven Socialministeriet (2001), Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne, Arbejdsmarkedsstyrelsen: ftigelsesomraadet/ydelser/arbejdsevnemetode_fleksydelse.ashx Torfing, Jacob (2004), Det stille sporskifte i velfærdsstaten, Aarhus Universitetsforlag 14

23 15

24 Fordeling af optagne via KOT på aldersklasser Aldersklasser Antal optagne via KOT på aldersklasser Aldersklasser Uddannelse og optagelsesår under Hovedtotal Uddannelse og optagelsesår under Hovedtotal Socialrådgiver 10% 45% 13% 19% 13% 100% Socialrådgiver % 45% 14% 15% 15% 100% % 48% 11% 22% 12% 100% % 42% 16% 20% 12% 100%

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 14 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG NR. 14. 2007 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 14, 8.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder?

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? 2012 Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? A study of the conditions of the social workers professionalism, in a Danish job center. Is there room enough

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 2 2007 Udgivet af Den Sociale Højskole i

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og STUDIEORDNING 2013 Gældende fra August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

NUMMER UDEN FOR SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSES- POLITIKKEN PÅ VEJ UD AF JERNBURET? EMPOWERMENT PÅ BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET ET MULIGHEDSRUM?

NUMMER UDEN FOR SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSES- POLITIKKEN PÅ VEJ UD AF JERNBURET? EMPOWERMENT PÅ BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET ET MULIGHEDSRUM? UDEN FOR NUMMER SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSES- POLITIKKEN PÅ VEJ UD AF JERNBURET? EMPOWERMENT PÅ BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET ET MULIGHEDSRUM? SOCIALRÅDGIVERES DOBBELTROLLE REGLERNE ER GODE NOK - ELLER? - OM PROCESKRAV

Læs mere

Hæftet om Borgerens medinddragelse i egen sag er udviklet til socialrådgiverstuderende

Hæftet om Borgerens medinddragelse i egen sag er udviklet til socialrådgiverstuderende Hæftet om Borgerens medinddragelse i egen sag er udviklet til socialrådgiverstuderende på De Sociale Højskoler i forbindelse med et afsluttende bachelorprojekt. Hæftet er udarbejdet af Trine Skovgaard

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen i Januar 2009 med justeringer (januar og august 2010) Indholdsfortegnelse Forord side 4 Kap. 1.0 Uddannelsens retlige grundlag side 5 Kap. 1.1 Andre grundlæggende

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG. uden for [nummer]

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG. uden for [nummer] 15 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG NR. 15. 2008 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 15, 8. årgang, 2008 Løssalg: 60 kr. Redaktion: Lise Færch,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionelle del for socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Side 1 af 21 Indhold Forord... 4 Kapitel 6: Institutionelt udbudt

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 3 2007 Udgivet af Den Sociale Højskole i

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 19.12.12

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 19.12.12 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 19.12.12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde FU - 26.9.2011 - Dagsordenspunkt: 3 01-0650 - JEHØ - Bilag: 2 FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde Det indstilles, at forretningsudvalget tilslutter sig forslag til FTF-politik vedr. frivilligt

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 09 31. maj 2012 ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 FREMTIDENS KOLLEGER NY FORSKNING OM STUDE- RENDES

Læs mere

Vejen til arbejdsmarkedet

Vejen til arbejdsmarkedet Vejen til arbejdsmarkedet når flygtninge har traumer DANSK FLYGTNINGEHJÆLP INTEGRATION Vejen til arbejdsmarkedet når flygtninge har traumer Udgivet af Dansk Flygtningehjælp, maj 2006 Dansk Flygtningehjælp

Læs mere