Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Fællesmøde 13-14, lokale D 002 (multisal 2), socialrådgiveruddannelsesudvalgsmøde 14-16, lokale D 017 Uddannelsesudvalg for Majbrit Berlau, Helle Siggaard, Trine Østergaard Wulf-Andersen Joan Nielsson Mathiasen Dagsordenspunkter 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Opfølgning på drøftelse på den fælles del af uddannelsesudvalgsmødet Studenterbestand, gennemførsel og frafald Modulplan for modul Relevans og regional uddannelsesdækning Meddelelser Eventuelt + næste møde /8

2 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 1.1 Sagsfremstilling Sekretær for udvalget byder velkommen og informerer om ny ledelsesstruktur på socialrådgiveruddannelserne, herunder ansættelse af ny uddannelsesleder. 1.2 Indstilling Det indstilles, at dagsordenen godkendes 1.3 Beslutningsreferat 1.4 Bilag 2/8

3 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af uddannelsesudvalgsmødet 2.1 Sagsfremstilling 2.2 Indstilling Uddannelsesudvalget drøfter efter behov indholdet af den fælles del af uddannelsesudvalgsmødet, men nu ud fra et professionsfagligt perspektiv. Uddannelsesudvalget kommer på baggrund heraf med anbefalinger til selve uddannelsen 2.3 Beslutningsreferat 2.4 Bilag 3/8

4 3. Indhold og profil 3.1 Sagsfremstilling Studenterbestand, gennemførsel og frafaldsstatistik 3.2 Indstilling Til drøftelse og på baggrund heraf kommer uddannelsesudvalget med anbefalinger til uddannelsen 3.3 Beslutningsreferat 3.4 Bilag Bilag 3.1. Opgørelse over gennemførsel og frafald pr. 1. oktober 2012 Bilag 3.2 4/8

5 4. Kvalitet 4.1 Sagsfremstilling Modulplan for modul 5 v/turid Eikeland 4.2 Indstilling Til drøftelse og på baggrund heraf kommer uddannelsesudvalget med anbefalinger til uddannelsen 4.3 Beslutningsreferat 4.4 Bilag Bilag 4.1. Modulplan for modul 5 5/8

6 5. Relevans og regional uddannelsesdækning 5.1 Sagsfremstilling E-lærings socialrådgiveruddannelse 5.2 Indstilling Til generel drøftelse af erfaringer med forløbet indtil nu. 5.3 Beslutningsreferat 5.4 Bilag 6/8

7 6. Meddelelser 6.1 Sagsfremstilling Institutionel studieordning 6.2 Indstilling Til efterretning 6.3 Beslutningsreferat 6.4 Bilag 7/8

8 7. Eventuelt + næste møde 7.1 Sagsfremstilling Indstilling Til orientering 7.3 Beslutningsreferat 7.4 Bilag 8/8

9 Undervisningsplan modul 5 Hold or2011sa - 3. semester Efterårssemestret 2012 Undervisere: Lykke Levin, Turid Eikeland, Camilla Jydebjerg og David Borup Kære hold or2011sa Velkommen til jeres 5. modul på socialrådgiveruddannelsen ved University College Sjælland,. Indhold: Modulet har fokus på beskæftigelse, ledighed og forsørgelse i det moderne samfund samt de sociale og beskæftigelsesrettede problemer og mulige løsninger, der relaterer sig hertil. Endvidere fokuseres på udviklingen af arbejdsmarkedet, de social- og beskæftigelsespolitiske mål med organisering og regulering af indsatsen samt metoder og strategier i forbindelse hermed. Der er en orientering mod forebyggende perspektiver i det sociale arbejdes praksis samt perspektiver på indsatsen og metoder i socialt arbejde herunder sammenhæng mellem effekt, kvalitet og pris. Der vil i modulet blive stillet to netopgaver. I netopgave 1 skal de studerende udarbejde en ressourceprofil. Netopgave 1 stilles og skal løses i uge 38 og uge 39. Netopgave 2 er en del af det tværprofessionelle forløb. Netopgave 2 stilles og skal løses i uge 42 og 43. Omfang: 15 ECTS (heraf 1,5 ECTS tværprofessionelt og 5 ECTS inden for beskæftigelsesområdet Beskæftigelse). Bedømmelse: Intern prøve i uge 44. På grundlag af en af læreren udarbejdet case udarbejder den studerende individuelt en myndighedsafgørelse. Bedømmelsen er godkendt/ikke godkendt med en mundtlig begrundelse. 1

10 Læringsmål for undervisningen på 5. modul Viden Det danske arbejdsmarked samt arbejdsliv, arbejdsmiljø samt sociale problemer og mulige løsninger knyttet til arbejdsmarked og forsørgelse Arbejdsmarkedspolitik, rammer for beskæftigelsesområdet samt økonomisk politik og teorier herom Lovgivning på beskæftigelsesområdet Metoder og centrale redskaber i beskæftigelsesindsatsen Samarbejdsparter i beskæftigelsesarbejdet Socialfaglige indsatser og vurdering af sammenhæng mellem effekt, kvalitet og pris i denne forbindelse Færdigheder Beskrive, analysere og vurdere problemer i forhold til forsørgelse og beskæftigelse og formidle dette i skriftlig form Vurdere løsningsforslags forventede effekt, kvalitet og pris Anvende konkrete metoder og redskaber på beskæftigelsesområdet Anvende love og regler på dele af beskæftigelsesområdet Rådgive og vejlede borgere om muligheder for at forbedre deres beskæftigelsesmuligheder Varetage funktioner i socialt arbejde, herunder myndighedsudøvelse Kompetencer Beskrive, analysere og vurdere problemer i forhold til forsørgelse og beskæftigelse og formidle dette i skriftlig form Vurdere løsningsforslags forventede effekt, kvalitet og pris Anvende konkrete metoder og redskaber på beskæftigelsesområdet Anvende love og regler på dele af beskæftigelsesområdet Rådgive og vejlede borgere om muligheder for at forbedre deres beskæftigelsesmuligheder Varetage funktioner i socialt arbejde, herunder myndighedsudøvelse 2

11 Undervisningsplanens enkelte lektioner 1. undervisningsgang 6 lektioner Tema: Fra socialpolitik til beskæftigelsespolitik. Fra welfare til workfare Underviser: Lykke Levin Indhold: Tidligere var der en tæt kobling mellem social- og arbejdsmarkedspolitikken. Igennem de seneste årtier er der kommet øget fokus på lønarbejde, som altafgørende faktor i forhold til løsningen af sociale problemer. Man taler om udviklingen fra welfare til workfare. Undervisningsgangen vil have fokus på dette paradigmeskifte, og dets betydning for de rammer socialrådgiveren skal agere fagligt på beskæftigelsesområdet. Form: Oplæg, gruppearbejde på baggrund af dagens artikel, samt fremlæggelse/fælles diskussion i plenum Torfing, Jacob (2004), Det stille sporskifte i velfærdsstaten, Aarhus Universitetsforlag: kap. 2, s Bømler, Tina (2011), Fra socialstat til kontrolstat, Hans Reitzels Forlag: kap. 4, s Madsen, Mikkel Bo (2008), Socialpolitik og beskæftigelsespolitik i konkurrencestaten, Uden for Nummer 15/2008 s UdenForNummer.pdf Supplerende litteratur: Bundesen, Peter (2011), Sociale problemer og socialpolitik, Syddansk Universitetsforlag, kap. 7, s Egenaktivitet: Da artiklen af Mikkel Bo Madsen danner baggrund for dagens gruppearbejde, er det en forudsætning at den er læst inden undervisningsgangen. Spørgsmål til artiklen vil blive lagt på Fronter. 3

12 2. undervisningsgang Tema: Introduktion til det danske arbejdsmarked. Funktion og opbygning Underviser: Turid Eikeland Indhold: Generel indføring til, hvordan arbejdsmarkedet i det danske velfærdssamfund er opbygget og organiseret, samt introducerende kendskab til centrale begreber i beskæftigelses- og arbejdsmarkedetspolitik Form: Oplæg, dialog og summegrupper 3. Undervisningsgang Greve, Bent, Velfærdssamfundet en grundbog, 2. udgave, 2012, s Tema: Arbejde i en psykologisk optik Underviser: David Borup Indhold: Arbejdets betydning for mennesket og samfundet. En teoretisk, historisk og empirisk bestemmelse af arbejdet. Arbejde som socialisering og integration. Form: Oplæg, dialog og en case La Cour, Dorthe (2009): Arbejde eller ikke arbejde. Psykolog Nyt side 3-5, nr Lynnerup Eriksen, Cecilie (2010): Hvorfor arbejder vi egentlig? Netsamtidsmagasinet Atlas (3 sider) Rosenlund, Line (2007): Arbejdets identitetsskabende betydning. Center for Oligofrenipsykiatri. ViPU viden, årgang 9, nr. 1 (2007). Supplerende Olsén, Peter (1982): Arbejdsløshedens Socialpsykologi. Del II side Dansk Psykologisk Forlag, København. 4. undervisningsgang Tema: Arbejdsmarkedspolitik (del 1) Underviser: Turid Eikeland Indhold: Undervisningsgangen har som fokus dels at gøre den studerende fortrolig med centrale økonomiske begreber koblet til det danske arbejdsmarked som marked, samt på mere indgående vis diskutere centrale elementer, der kendetegner den danske arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, herunder bl.a. flexicurity-modellen. Form: Oplæg, dialog, summegrupper. Jørgensen, Thomas Mølsted: Arbejdsmarkedspolitik, 8. udgave, 2009, s &

13 5. undervisningsgang Tema: Psykosociale konsekvenser af arbejdsløshed Underviser: David Borup Indhold: Hverdagens tvang, opløsning, konflikter og lidelse Form: Oplæg, dialog og en case Møller, Søren og Iben Stephensen (2004): Arbejdsløshed og selvmordsadfærd. Side Faktaserien nr Center for Selvmordsforskning, Odense. Supplerende Olsén, Peter (1982): Arbejdsløshedens Socialpsykologi. Del V og VI side Dansk Psykologisk Forlag, København 6. undervisningsgang 6 lektioner Tema: Arbejdsevnemetoden og ressourceprofilen. Metoder på beskæftigelsesområdet Underviser: Lykke Levin Indhold: Arbejdsevnemetoden er central på beskæftigelsesområdet, og danner grundlaget for at vurdere borgeres arbejdsevne, samt for forskellige registrerings- og arbejdsredskaber, herunder ressourceprofilen. Der vil på denne undervisningsgang være intro til modulets Netopgave Form: Oplæg, fælles diskussion, gruppearbejde med udfyldelse af ressourceprofil og sagsfremstilling i plenum Socialministeriet (2001), Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne, Arbejdsmarkedsstyrelsen, s. 5-91: s/dokumenter/beskaeftigelsesomraadet/ydelser/arbejdsevnemetode_fle ksydelse.ashx Bang, Jens (2002), Arbejdsevnemetode En teoretisk og praktisk indføring, Nyt Juridisk Forlag, s Supplerende litteratur: Bang, Jens (2002), Arbejdsevnemetode En teoretisk og praktisk indføring, Nyt Juridisk Forlag, kap. 7, s Egenaktivitet: Forbered cases, som lægges på Fronter, da de danner 5

14 baggrund dagens gruppearbejde med at udfylde ressourceprofil. 7. undervisningsgang Tema: Arbejdsmarkedspolitik (del 2) Underviser: Turid Eikeland Indhold: Undervisningsgangen har fokus på ledighed og tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder a-kasse-systemet og aktiveringsindsatsen.. Form: Oplæg, dialog og studiegruppearbejde på baggrund af lærerstillede spørgsmål. Jørgensen, Thomas Mølsted: Arbejdsmarkedspolitik, 8. udgave, 2009, s Politiken , Inger Hall, Aktivering hjælper de svageste, men ikke nødvendigvis i job. 8. undervisningsgang Information , Jørgen Goul Andersen, Hvad blev der af den danske 'flexicurity'? Tema: Arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp (del 1) Underviser: Camilla Jydebjerg Indhold: Reglerne vedrørende forsørgelse i tilfælde af arbejdsløshed samt beskæftigelsesindsatsen i tilknytning hertil. Form: Oplæg og diskussion på baggrund af case 1. Lov om aktiv socialpolitik kapitel 1-4 og kapitel Lov om arbejdsløshedsforsikring Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 1-12, kapitel 14-17, kapitel 19, kapitel 20 og kapitel Retssikkerhedsloven 3-5, 6, 7 og 7a Forvaltningsloven 7 Bekendtgørelse om matchvurdering, BEK nr 1410 af 28/12/2011 Bekendtgørelse om rådighed for personer der modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed, BEK nr 191 af 29/02/2012 Supplerende litteratur: Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, BEK nr 199 af 01/03/2012 6

15 Jappe, Erik: Kontanthjælpshåndbogen, Frydenlund undervisningsgang Egenaktivitet: Case 1. Bemærk at undervisningen er casebaseret. Det betyder at det er en væsentlig forudsætning for en god undervisning, at I har forberedt casen hjemmefra. Tema: Sociale problemer og ledighed. Socialrådgiverens rolle i indsatsen for borgere med andre problemer ned ledighed Underviser: Lykke Levin Indhold: I beskæftigelsesindsatsen er det overordnede mål selvforsørgelse. Socialrådgivere møder mange borgere, som imidlertid har andre problemer end ledighed. Undervisningsgangen har fokus på indsatser, der retter sig mod borgere med andre problemer end ledighed. Form: Oplæg, fælles diskussion og gruppearbejde Henriksen, Annemette Coop, SFI (2010), Veje til beskæftigelse, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, s (Kan downloades i Pdf) Supplerende litteratur: Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (2003), At skabe en klient, Hans Reitzels Forlag, kap. 1, s & kap. 9, s undervisningsgang Egenaktivitet: Reflektér over udfordringer i indsatsen med ikkearbejdsparate ledige. Læs de fire indsatsmodeller grundigt, da de vil danne baggrund for dagens gruppearbejde med cases. Cases lægges på Fronter. Tema: Almene psykosociale udviklingstemaer med og uden arbejde Underviser: David Borup Indhold: Helhed i og greb om livet; en psykologisk grundforståelse af den menneskelige tilværelse. Form: Oplæg, dialog og en case Bertelsen, Preben red. (2010): Aktør i eget liv Om at hjælpe mennesker på kanten af tilværelsen. Side Frydenlund. 7

16 11. undervisningsgang Tema: Arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp (del 2) Underviser: Camilla Jydebjerg Indhold: Reglerne vedrørende forsørgelse i tilfælde af arbejdsløshed samt beskæftigelsesindsatsen i tilknytning hertil. Form: Oplæg og diskussion på baggrund af case 1. Lov om aktiv socialpolitik kapitel 1-4 og kapitel Lov om arbejdsløshedsforsikring Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 1-12, kapitel 14-17, kapitel 19, kapitel 20 og kapitel Retssikkerhedsloven 10-11b Forvaltningsloven 8 og 29 Offentlighedslovens 6 Bekendtgørelse om matchvurdering, BEK nr af 28/12/2011 Bekendtgørelse om rådighed for personer der modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed, BEK nr. 191 af 29/02/2012 Supplerende litteratur: Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, BEK nr. 199 af 01/03/2012 Jappe, Erik: Kontanthjælpshåndbogen, Frydenlund 2012 Egenaktivitet: Case 1. Bemærk at undervisningen er casebaseret. Det betyder at det er en væsentlig forudsætning for en god undervisning, at I har forberedt casen hjemmefra. 12. undervisningsgang Tema: Det rummelige arbejdsmarked Underviser: Turid Eikeland Indhold: Regeringen lancerede i foråret en reform af førtidspension og fleksjob. Undervisningsgangen har som fokus at diskutere reformens økonomiske og sociale elementer samt virksomheders sociale engagement. Form: Oplæg, dialog, summegrupper. Regeringen (Beskæftigelsesministeriet) februar 2012, En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob Arbejdsmarkedskommissionen august 2009, Velfærd kræver arbejde, 8

17 kapitel 5 & 6 (side ). Link: Information , Carsten Kjærgaard og Lars Nellemann, CABI Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, Virksomhederne kan rumme flere udsatte Information , Stig Langvad, Danske Handicaporganisationer og Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening, Frivillighed eller tvang? 13. undervisningsgang Information , Cecilie Thorup, Tvivlsomt om sociale klausuler vil sikre rummelighed. Tema: Sygedagpenge Underviser: Camilla Jydebjerg Indhold: Forsørgelse i tilfælde af sygdom, sygedagpengelovens sygdomsbegreb samt grænsedragningen mellem sygdom og funktionsnedsættelse, varighedsbegrænsningen samt forlængelsesmuligheder og sanktioner. Form: Oplæg og diskussion på baggrund af case 2 Sygedagpengeloven Sygedagpengebekendtgørelsen BEK nr. 665 af 20/06/2006 Forvaltningsloven 19 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 1-2, kapitel 8, kapitel 10-12, kapitel og kapitel (genlæs) Matchbekendtgørelsen (genlæs) Supplerende litteratur: Sygedagpengevejledningen Egenaktivitet: case 2. Det forudsættes, at I har lavet casen forud for undervisningen 9

18 14. undervisningsgang Tema: At undersøge arbejdsmarkedet. Begreber, statistik og evidens Underviser: Turid Eikeland Indhold: Undervisningsgangen har fokus på de mange begreber og statistiske tilgange, der er centrale, når der skal indhentes kvatitativ data vedr. arbejdsmarkedet. Derudover arbejdes der i undervisningsgangen med principper for evaluering, der kan anvendes, når effekten af arbejdsmarkedspolitk skal undersøges og opgøres. Form: Oplæg, dialog og studiegruppearbejde på baggrund af lærerstillet spørgsmål/opgave, der inkluderer, at de studerende benytter Statiskbanken.dk. Jørgensen, Thomas Mølsted: Arbejdsmarkedspolitik, 8. udgave, 2009, s Greve, bent, Velfærdssamfundet en grundbog, 2. udgave, 2012, s Arbejderbevægelseserhvervsråd, unge har mistet jobbet over halvdelen har ingen uddannelse, Supplerende litteratur: Jørgensen, Thomas Mølsted: Arbejdsmarkedspolitik, 8. udgave, 2009, s undervisningsgang Tema: Helhedssyn, metoder og beskæftigelsesfaglighed Underviser: Lykke Levin Indhold: I takt med udviklingen fra welfare til workfare, er det sket en bevægelse fra socialfaglighed til beskæftigelsesfaglighed på arbejdsmarkedsfeltet. Evidens og standardiserede metoder er blevet markante styringsrationaliteter og værktøjer, hvilket har betydning for socialrådgiverens mulighedsbetingelser for at praktisere medinddragelse og helhedssyn Form: Oplæg, fælles diskussion og gruppearbejde Harder, Margit & Nissen, Maria Appel (2011), Helhedssyn i socialt arbejde, Akademisk Forlag, kap. 1, s Nielsen, Tina Harlev (2007), Helhedssynets betingelser på arbejdsmarkedsområdet, Artikel i Uden for nummer, nr. 14, s.16-30: UdenForNummer.pdf 10

19 Juul, Søren (2011), Solidaritet, Velfærdspolitik og socialt arbejde, Artikel i uden for nummer, nr. 22, s : UdenForNummer.pdf Supplerende litteratur: Harder, Margit & Nissen, Maria Appel (2011), Helhedssyn i socialt arbejde, Akademisk Forlag, kap. 2, s Egenaktivitet: Dagens artikler skal være grundigt læst, da de danner baggrund for gruppearbejde. Spørgsmål til artiklerne lægges på Fronter 16. undervisningsgang 6 lektioner Tema: Revalidering, fleksjob og førtidspension Underviser: Camilla Jydebjerg Indhold: Det rummelige arbejdsmarked i forhold til mennesker med funktionsnedsættelse. Form: Oplæg og diskussion på baggrund af case 3 samt arbejde med case 4. Lov om aktiv socialpolitik kapitel 6 og 74-74i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (delvis genlæs) Lov om social pension kapitel 1, kapitel 3, kapitel 4a-5 og kapitel 8-10 Retssikkerhedsloven 11c Forvaltningsloven Bekendtgørelse om beskrivelse udvikling og vurdering af arbejdsevne, BEK nr 1402 af 13/12/2006 Matchbekendtgørelsen (genlæs) Supplerende litteratur: Vejledning om førtidspension Vejledning til bekendtgørelse om beskrivelse udvikling og vurdering af arbejdsevne Klausen, John: fleksjob, Nyt Juridisk Forlag 2007 Klausen, John: Revalidering, Nyt Juridisk Forlag 2011 Egenaktivitet: Case 3. Det forudsættes, at I har lavet case 3 forud for undervisningen 11

20 17. undervisningsgang Tema: Magt, professionel identitet og krydspres Underviser: Lykke Levin Indhold: Der er i beskæftigelsesindsatsen stort fokus på selvforsørgelse eller i alle fald viljen hertil, og der er igennem de seneste årtier sket en politiserende udvikling af skønsudøvelsen på feltet. Undervisningsgangen har fokus på magt, og den nævnte udviklings påvirkning af socialrådgiverens professionelle identitet, og tilgang til borgerne i det beskæftigelsesrettede arbejde. Form: Oplæg, fælles diskussion og gruppearbejde Järvinen, Margaretha, Larsen, Jørgen Elm, Mortensen, Nils (2005), Det magtfulde møde mellem system og klient, Aarhus Universitetsforlag: kap. 3: Ebsen, Frank & Guldager, Jens, Kommunal klassificering af langtidsledige, s Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (2012), At skabe en professionel, Hans Reitzels Forlag, kap. 8: Møller, Marie Østergaard, Socialrådgiverrollen under aktiveringspolitikken, s Supplerende litteratur: Järvinen, Margaretha, Larsen, Jørgen & Mortensen, Nils (2005), Det magtfulde møde mellem system og klient, kap. 1., s Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (2003), At skabe en klient, Hans Reitzels Forlag, kap. 8, s ) Hansen, Steen Juul (2010), Professionelle i velfærdsstaten, Hans Reitzels Forlag, kap. 5., s ) Egenaktivitet: Reflektér over magtdimensioner i det beskæftigelsesrettede arbejde, som har betydning for håndteringen af sociale problemer, socialrådgiverens faglighed og mødet med svage ledige borgerne. Yderligere undervisningsmateriale lægges på Fronter 12

21 Litteraturliste: Arbejdsmarkedskommissionen august 2009, Velfærd kræver arbejde Bang, Jens (2002), Arbejdsevnemetode En teoretisk og praktisk indføring, Nyt Juridisk Forlag Bekendtgørelse om beskrivelse udvikling og vurdering af arbejdsevne Bekendtgørelse om matchvurdering Bekendtgørelse om rådighed for personer der modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed Bekendtgørelse om sygedagpenge Bertelsen, Preben red. (2010): Aktør i eget liv Om at hjælpe mennesker på kanten af tilværelsen. Frydenlund. Beskæftigelsesministeriet, En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob, februar Bømler, Tina (2011), Fra socialstat til kontrolstat, Hans Reitzels Forlag Forvaltningsloven Greve, Bent, Velfærdssamfundet en grundbog, 2. udgave, Hans Reitzels Forlag Harder, Margit & Nissen, Maria Appel (2011), Helhedssyn i socialt arbejde, Akademisk Forlag Henriksen, Annemette Coop, SFI (2010), Veje til beskæftigelse, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Kan downloades i Pdf) Information , Jørgen Goul Andersen, Hvad blev der af den danske 'flexicurity'? Information , Carsten Kjærgaard og Lars Nellemann, CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, Virksomhederne kan rumme flere udsatte Information , Stig Langvad, Danske Handicaporganisationer og Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening, Frivillighed eller tvang? Information , Cecilie Thorup, Tvivlsomt om sociale klausuler vil sikre rummelighed. Jacobsen, Michael Hviid & Tonboe, Jens (2001), Arbejdssamfundet, Hans Reitzels Forlag Juul, Søren (2011), Solidaritet, Velfærdspolitik og socialt arbejde, Artikel i uden for nummer, nr. 22: 13

22 Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (2012), At skabe en professionel, Hans Reitzels Forlag Järvinen, Margaretha, Larsen, Jørgen Elm, Mortensen, Nils (2005), Det magtfulde møde mellem system og klient, Aarhus Universitetsforlag Jørgensen, Thomas Mølsted: Arbejdsmarkedspolitik, 8. udgave, Handelshøjskolens Forlag Lind, Jens i Møller, Hornemann Iver, Social politik, 3. udgave, Hans Reitzels Forlag Lov om arbejdsløshedsforsikring Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Lov om social pension Lov om sygedagpenge Madsen, Mikkel Bo (2008), Socialpolitik og beskæftigelsespolitik i konkurrencestaten, Uden for Nummer, nr. 15: UdenForNummer.pdf Møller, Søren og Iben Stephensen (2004): Arbejdsløshed og selvmordsadfærd. Faktaserien nr Center for Selvmordsforskning, Odense. Nielsen, Tina Harlev (2007), Helhedssynets betingelser på arbejdsmarkedsområdet, Artikel i Uden for nummer, nr. 14: UdenForNummer.pdf Olsén, Peter (1982): Arbejdsløshedens Socialpsykologi. Dansk Psykologisk Forlag, København Politiken , Inger Hall, Aktivering hjælper de svageste, men ikke nødvendigvis i job Retssikkerhedsloven Socialministeriet (2001), Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne, Arbejdsmarkedsstyrelsen: ftigelsesomraadet/ydelser/arbejdsevnemetode_fleksydelse.ashx Torfing, Jacob (2004), Det stille sporskifte i velfærdsstaten, Aarhus Universitetsforlag 14

23 15

24 Fordeling af optagne via KOT på aldersklasser Aldersklasser Antal optagne via KOT på aldersklasser Aldersklasser Uddannelse og optagelsesår under Hovedtotal Uddannelse og optagelsesår under Hovedtotal Socialrådgiver 10% 45% 13% 19% 13% 100% Socialrådgiver % 45% 14% 15% 15% 100% % 48% 11% 22% 12% 100% % 42% 16% 20% 12% 100%

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Vejledning for undervisere og studerende til Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Hermed fremsendes en vejledning til rapporten Myndighed og leverandør

Læs mere

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. november 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Storstrøm Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Fredag den 12. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Hæftet om Borgerens medinddragelse i egen sag er udviklet til socialrådgiverstuderende

Hæftet om Borgerens medinddragelse i egen sag er udviklet til socialrådgiverstuderende Hæftet om Borgerens medinddragelse i egen sag er udviklet til socialrådgiverstuderende på De Sociale Højskoler i forbindelse med et afsluttende bachelorprojekt. Hæftet er udarbejdet af Trine Skovgaard

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering (FO3) 6. semester SOC 2009: Hold Y Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Fagområdet

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem:

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem: 1 Billede: Mand og dame giver håndtryk. Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Udarbejdet i samarbejde mellem: Logo for LO Logo for FTF Logo for DA Logo for DH Logo for KL 2 Anbefalinger til det

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Gældende pr. 1. februar 2015

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Gældende pr. 1. februar 2015 Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Gældende pr. 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark & Studieordningens institutionsdel for VIA

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014 Vi er Her indsættes videoklip, hvor er Anne Marie Hvor er Hanne Vores erfaringer Tværprofessionelle innovative forløb 2008 - : Robot, leg og læring Leg, læring og velfærdsteknologi (LLV) Innovation,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

Professionernes nye roller og arbejdsvilkår i nutidens coachende velfærdsstat

Professionernes nye roller og arbejdsvilkår i nutidens coachende velfærdsstat Professionernes nye roller og arbejdsvilkår i nutidens coachende velfærdsstat Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso), Institut for Organisation, Copenhagen Business School Mit afsæt: uddannelsesmæssigt,

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Trine Quist, Søren Jul Andersen, Anke Beuck, Mette Spendrup, Poul Dahl, Jan Skougaard,

Trine Quist, Søren Jul Andersen, Anke Beuck, Mette Spendrup, Poul Dahl, Jan Skougaard, Mødeforum: Uddannelsesudvalget Socialrådgiveruddannelsen Dato: 30. september 2009 Tid: Kl. 12.00 15.30 Sted: Lokale 1484/232 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Torben Rugholm Trine Quist, Søren Jul

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet DAGENS PROGRAM 10.15-11.00 Hvilken fagforening vil vi være? (Oplæg ved Janne) 11.00-11.30 Gruppediskussioner ved bordene

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed. VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen

TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed. VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen Hvad er jeres erfaring? Er det muligt at udvikle det professionelle sociale arbejde i hverdagen?

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere