Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende"

Transkript

1 Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr , fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende i høring. AC har, tillige på vegne af Liberale Erhvervs Råd, følgende bemærkninger til udkastet. Den 22. februar 2013 Sagsnr. S Dok.nr. D tih/bef AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION THE DANISH CONFEDERATION OF PROFESSIONAL ASSOCIATIONS Helt overordnet finder AC det meget tilfredsstillende, at overvejelserne om en barselsudligningsfond for selvstændigt erhvervsdrivende endelig har manifesteret sig i et konkret lovforslag. AC kan konstatere, at forslaget ikke omfatter løst tilknyttede ansatte, som fx projektansatte, timelønsansatte, lønmodtagerfreelancere og andre ikke fastansatte med A-indkomst, der ville have været i beskæftigelse, hvis de ikke skulle på barsel. Disse grupper står typisk uden kontrakt på barselstidspunktet, netop på grund af deres barsel. Herved vil disse grupper ikke have mulighed for at få barselsudligning, selv om de har bidraget til fonden. AC skal derfor opfordre til, at der tages initiativ til, at også disse grupper kan få adgang til barselsudligning. Postboks 2192 Nørre Voldgade 29 DK 1017 København K. T F E W Ad 1, stk. 2 Lovforslaget definerer selvstændigt erhvervsdrivende som personer, der af SKAT er registrerede som udøvere af selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller honorarmodtagere med B-indkomst. Af bemærkningerne til loven fremgår det, at honorarmodtagere med B- indkomst er karakteriseret ved, at de ikke er underlagt en instruktionsbeføjelse, men heller ikke har nogen økonomisk risiko. Som eksempler på sådanne honorarmodtagere nævnes i bemærkningerne kunstnere,

2 projektleverandører og personer, der arbejder som freelancere uden at befinde sig i et ansættelsesforhold til en arbejdsgiver. Side 2 af 5 Som bekendt er der i de forskellige dele af lovgivningen forskellige definitioner af lønmodtagere og selvstændige. På skatteområdet er der tre indtægtstyper, nemlig løn, honorarindtægt og indtægt ved selvstændigt erhverv. I forhold til sygdom, barsel og ledighed baseres lovgivningen imidlertid kun på begreberne lønmodtager og selvstændig. I disse systemer vil en evt. honorarindkomst derfor kunne medregnes enten som indkomst for en lønmodtager eller som indkomst for en selvstændig beroende på en individuel vurdering ud fra, hvorledes den pågældende ellers agerer. AC har ikke bemærkning til den definition af selvstændigt erhvervsdrivende, som der med lovforslaget lægges op til i relation til barselsudligningsordningen, men finder det afgørende nødvendigt, at det understreges, at denne kategorisering af honorarmodtagere som værende selvstændigt erhvervsdrivende kun vil blive anvendt i relation til netop barselsudligningsordningen, således at definitionen ikke kan anvendes til i andre situationer at begrunde, at den pågældende er selvstændig. Ad 2, stk. 2 Af 2, stk. 2 fremgår, at selvstændigt erhvervsdrivende for hvem, der indbetales fuldt ATP-bidrag som lønmodtagere, er undtaget for bidragspligt. AC forudsætter, at der i ATP sker en registrering af, om ATP-bidraget stammer fra en arbejdsgiver eller fra den selvstændige selv, i og med at selvstændige kan vælge selv at indbetale til ATP. Det er AC s opfattelse, at lovforslaget ikke tager fornøden højde for den situation, hvor den selvstændige også har en lønmodtagerindkomst de såkaldte kombinatører. AC henviser til, at ATP-satsen for omregning af ikke-timelønnet arbejde til det antal timer, bidraget beregnes ud fra, er relativt lav (i 2013 kr. 167,76 kr./t for kvinder og 185,77 kr./t for mænd), hvorfor der for højtlønnede sagtens vil kunne være en registrering af et fuldt ATP-bidrag, selv om de pågældende i realiteten har en selvstændig beskæftigelse, hvorfra hovedindtægten stammer. AC opfordrer til, at det direkte af lovforslaget eller bemærkningerne kommer til at fremgå, at kombinatører med en lønmodtagerindtægt af en sådan størrelse, at der (pga. den lave omregningssats, jf. ovenfor) for pågældende er registreret et fuldt ATP-bidrag som lønmodtager, er omfattet af ordningen, når pågældende også er selvstændigt erhvervsdrivende, og når hovedindtægten stammer fra det forhold, at pågældende også er selvstændigt erhvervsdrivende. Dette skal naturligvis

3 også indebære, at der ydes kompensation efter lovens 3, i sådanne tilfælde. Side 3 af 5 Ad 2, stk. 3, nr. 1 Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at selvstændige erhvervsdrivende undtages fra bidragspligten, hvis der er indbetalt fuldt ATP-bidrag for den pågældende i forbindelse med dennes beskæftigelse som lønmodtager. AC skal foreslå, at det bliver præciseret, at dette også gælder for ATP-bidrag, der er indbetalt i forbindelse med modtagelse af dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ad 2, stk. 3, nr. 2 AC opfordrer til, at det tydeligt af lovforslaget kommer til at fremgå, om en selvstændig, der i henhold til 2, stk. 3, nr. 2 betaler et reduceret bidrag, vil modtage en reduceret dækning fra fonden, eller om den selvstændige vil være fuldt dækket af fonden. Ad 2, stk. 4 AC har ingen bemærkninger til, at det overlades til ministeren at fastlægge regler for bl.a. undtagelse fra bidragspligten. AC skal dog opfordre til, at det af lovbemærkningerne fremgår, at undtagelse af bidragspligten også forventes at ske i de situationer, hvor de selvstændige på anden måde er omfattet af en barselsudligningsordning. Dette er eksempelvis tilfældet for de praktiserende læger, jf. overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation. AC skal desuden gøre opmærksom på, at der kan være situationer, hvor der oppebæres B-indtægt uafhængigt af en tilknyttet arbejdsindsats, fx udbetaling af royalty. Dette bør indgå i overvejelserne om undtagelse fra bidragspligten. Ad 3, stk. 1 Generelt til kompensationsbestemmelsen skal AC henvise til, at der kan være situationer, hvor en fx deltidsansat lønmodtager, der også driver selvstændig virksomhed, har bidraget til ordningen efter reglerne i 2, men som ikke vil kunne modtage kompensation efter 3, når vedkommende ikke opfylder barsellovens beskæftigelseskrav for selvstændigt erhvervsdrivende. AC skal derfor foreslå, at der indføres et princip om, at der ikke består nogen bidragspligt i de situationer, hvor der ikke er mulighed for kompensation. Af lovbemærkningerne fremgår, at den selvstændigt erhvervsdrivende som dokumentation for sin arbejdsfortjeneste skal fremlægge en årsopgørelse for det seneste regnskabsår. Det fremgår ikke, hvorledes en nystartet selvstændig, som ikke på barselstidspunktet kan fremvise et

4 årsregnskab, kan blive kompensationsberettiget. AC opfordrer til, at dette konkretiseres i lovbemærkningerne. Side 4 af 5 I henhold til 3 stk. 1 har den selvstændige ret til kompensation, når pågældende har ret til barselsdagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende. Dette skal ses i sammenhæng med det forhold, at kombinatører skal søge om barselsdagpenge enten som selvstændig eller som lønmodtager. I opgørelsen af beskæftigelsesgrad og økonomisk tab ved barsel tæller kun enten den selvstændige indkomst eller lønmodtagerindkomsten. Derved risikerer kombinatører, at de hverken opfylder beskæftigelseskravet i loven som lønmodtagere eller som selvstændige, selv om de i øvrigt har været fuldtidsbeskæftigede. AC skal derfor opfordre til, at kombinatører indtænkes i lovforslaget eksempelvis ved, at en kombinatør, der samlet indbetaler fuldt bidrag til henholdsvis barsel.dk og barselsudligningsordningen for selvstændige, omfattes af barselsudligningsordningen for selvstændige. Ad 4 Af bemærkningerne fremgår, at ordningen i øvrigt i videst muligt omfang svarer til den lovbaserede barselsudligningsordning for det private arbejdsmarked. AC efterlyser imidlertid, at lovforslaget forholder sig til forholdet mellem fonden for selvstændige og de øvrige fonde - herunder barsel.dk. Det fremgår eksempelvis ikke, om udbetaling af refusion til ægtefælle i andre fonde vil blive modregnet i refusionsperioden i fonde for selvstændige. Reglerne for barsel.dk er således, at hvis den ene forælder har været på barsel med løn hos en arbejdsgiver, der i forbindelse hermed har opnået refusion fra en anden fond end barsel.dk, så modregnes disse refusionsuger i barsel.dk, så den anden forælders arbejdsgiver har tilsvarende færre uger med refusion. Dette betyder eksempelvis, at kun få arbejdsgivere får refusion fra barsel.dk, når en mand går på barsel, da det oftest er moderen, der har de første 6 måneders orlov. Når manden går på orlov, er refusionsretten opbrugt, også i den situation, hvor barsel.dk ikke har udbetalt en krone i refusion. AC opfordrer meget til, at denne model med modregning i refusion ikke kopieres over i en barselsudligningsordning for selvstændige, da modellen i bund og grund ikke fremmer ligestillingen. Generelt

5 Af bemærkningerne fremgår det, at det skønnes, at ca. 750 kvinder og ca mænd forventes at ville gøre brug af den foreslåede barselsudligningsordning. Ligeledes er i bemærkningerne et skøn vedr. den gennemsnitlige kompensationsudgift pr. selvstændigt erhvervsdrivende, baseret på erfaringer fra barsel.dk. Side 5 af 5 AC anerkender, at ordningen etableres på baggrund af skøn - anderledes kan det ikke være. I og med, at selvstændige holder væsentligt kortere barsel end lønmodtagere, fordi det er vigtigt for dem at holde på kundegrundlaget, kan skønnet sagtens vise sig at være forkert. AC opfordrer derfor til, at de økonomiske forudsætninger for ordningen evalueres løbende, ikke mindst i startfasen, dvs. de næste 2-3 år, for at sikre, at fonden ikke akkumulerer midler. I denne løbende evaluering bør efter AC s opfattelse også indgå forholdet mellem administrationsbidraget på den ene side og summen af de omfordelte midler på den anden side. Med venlig hilsen Tine Holst D: E:

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke regler, der gælder for beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Reglerne findes i 46-51 i sygedagpengeloven

Læs mere

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 EAN 5798000398566 Vedlagt sendes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Rapport om øremærket barsel

Rapport om øremærket barsel Rapport om øremærket barsel Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Ydelser i regler og overenskomster i forbindelse med barselsorlov... 15 Kapitel 3: Faktisk brug af barsel i Danmark...

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006.

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006. MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 24. maj 2006 J.nr.: 06-7500-00003 Sagsbehandler: Jens Wamsler Notat med bemærkninger til bekendtgørelse om ret til barseldagpenge Forslaget

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Rygning nej tak ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET. Totalt rygeforbud? Af advokat Tina Reissmann

Rygning nej tak ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET. Totalt rygeforbud? Af advokat Tina Reissmann ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NOVEMBER 2007 Af advokat Tina Reissmann Rygning nej tak Den meget omtalte rygelov trådte i kraft den 15. august 2007.

Læs mere