DSR Kreds Sjælland - Administrationen. Strategi. Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren. Version 4 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSR Kreds Sjælland - Administrationen. Strategi. Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren. Version 4 11."

Transkript

1 Strategi Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren Version september

2 Indhold Indledning... 3 Faglig Strategi... 4 Omplaceringspligten - tilbud om ledig stilling, inden opsigelse begrundet i arbejdsmangel (besparelser) Ønskeprocesser - Målet nået... 5 Begrænsninger i området for nedskæringer... 5 Tvingende årsag til at opsige eller flytte en tillidsrepræsentant/beskyttet medarbejder... 6 Tillidsrepræsentantens varsel er individuelt varsel + 3 måneder... 7 Væsentlige ændringer der foretages i varslingsperioden Målet nået... 8 Afgørelse om væsentlige ændringer i flere faser Målet nået... 9 Om at flytte arbejdsstedet til et område med lavere stedtillæg Målet Nået Flytninger der medfører tab af TR hverv - Målet nået Særligt om aldersdiskrimination - Målet nået Del-Strategi for Psykiatrien i Region Sjælland Indledning Bindende ønskeproces Målet nået Medarbejdernes ønskede ændringer varsles ikke som væsentlige ændringer af regionen Regionen partshører over ikke-væsentlige ændringer Bilag (Tekst fremhævet med rødt = særligt interessant) Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang (* 1) Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse 1) Forvaltningslov (uddrag) Tilkendegivelse fra Region Sjælland om områdetillæg ved strukturændringer i Sygehus Nord og Syd

3 Indledning Formålet med denne strategi er, at skabe overblik over DSR Kreds Sjællands overordnede administrative indsats og retningslinjer i forhold til de omfattende omstruktureringer og nedskæringer der er begyndt i foråret 2010 og afsluttes efter planen i Strategien indeholder en del-strategi for psykiatrien, der omhandler de specifikke udfordringer her. Strategien er offentlig og lægges på vores hjemmeside. DSR Kreds Sjælland reviderer hele tiden strategien så den passer til de aktuelle udfordringer der opstår under processen. Parallelt med denne strategi er udarbejdet en kommunikationsstrategi, der skiftende har medlemmerne, befolkningen, regionspolitikere som målgruppe. Strategien udsendes til kredsbestyrelsen, FTR og TR, og den lægges på kredsens hjemmeside 3

4 Faglig Strategi I 2010 står alle sygeplejersker ansat i Region Sjælland overfor omstruktureringer og nedskæringer. Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland har fundet anledning til, at kritisere ikke mindre end 10 faglige områder, hvor Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland mener, at regionen begår alvorlige fejl i behandlingen af vores medlemmer, når de skal flytte arbejdsplads, skifte opgaver eller opsiges. På baggrund af strategien har DSR kreds Sjælland begæret forhandling med Region Sjælland i uge 23. Resultatet af forhandlingen offentliggøres på vores hjemmeside Nedenfor kan du blandt andet læse om DSR Kreds Sjællands faglige strategi i forhold til de 10 områder. Omplaceringspligten - tilbud om ledig stilling, inden opsigelse begrundet i arbejdsmangel (besparelser). Såfremt medlemmer af Dansk Sygeplejeråd påtænkes opsagt grundet arbejdsmangel (nedskæringer og besparelser), antager DSR Kreds Sjælland, at de forinden tilbydes eventuelle ubesatte sygeplejerskestillinger, der måtte findes indenfor hele Region Sjælland. Vi antager at hele Regionen afsøges for ubesatte stillinger på tværs af afdelinger og sektorer i den henseende. Status: 21. juni 2010 blev der forhandlet mellem kredsen og Region Sjælland. Der blev ikke opnået enighed. Regionen anførte, at de ny personalepolitiske principper har afløst regionens pligt til omplacering, og at pligten til at omplacere under alle omstændigheder ikke gælder, når der er ansættelsesstop. Kreds Sjælland har efterfølgende rejst sag i forhold til Regionens omplaceringspligt. Sagen forhandles lokalt 13. september. Regionen har efterfølgende indkaldt til ekstraordinært Hoved-MED møde 15. september for blandt andet at drøfte omplaceringspligten. 4

5 Ønskeprocesser - Målet nået I forbindelse med omstruktureringerne har der på flere arbejdspladser været iværksat en ønskeproces, hvorefter medarbejderne er blevet anmodet om, at tilkendegive ønsker til et kommende arbejdssted. Der har været stor usikkerhed omkring ordningen, og kredsen har i Sygehus Syd kritiseret ordningen for, at være uklar. Særligt følgende tre forhold, var uklare: a. Det var ikke tydeligt hvilken betydning og konsekvens ønskeprocessen havde. Særligt i forhold til, hvorvidt et ønske afgivet af et medlem under ønskeprocessen, var bindende for medlemmet. b. Det var uklart, om ønskeprocessen var led i en formel forvaltningsretlig høringsproces. c. Det var ikke tydeligt at der efter ønskeprocessen ville følge en formel forvaltningsretlig partshøringsproces. DSR Kreds Sjælland antager at regionen gør, og har gjort det tydeligt overfor vores medlemmer, at ønskeprocessen ikke kan få negative konsekvenser for vores medlemmer eller, at den forringer medlemmernes stilling i forhold til en formel forvaltningsretlig afgørelse og partshøringsproces. Bemærkning: Region Sjælland har pr. 21. juni 2010 overfor kredsen tilkendegivet, at ønskeprocesser er at betragte som ledelsesmæssige sonderinger, der ikke indskrænker de ansattes rettigheder. Kredsen har efterfølgende behandlet flere sager om ønskeprocesser eller, som de også benævnes, tilkendegivelsesprocesser. I et antal sager har Regionen måtte gøre processen om. Der er ofte tale om, at det ikke er tydeligt, at medarbejderens tilkendegivelse om fremtiden ikke er forpligtende og at det står medarbejderen frit for, at skifte mening under den efterfølgende formelle partshøringsproces. I et antal sager, er medarbejderne blevet anmodet om, at tilkendegive hvorvidt de ønsker at gå på efterløn/pension. Kredsen har overfor Regionen tilkendegivet, at disse spørgsmål vurderes at være på kant med forskelsbehandlingsloven. Begrænsninger i området for nedskæringer Nedskæringer i Regionen har medført, at sygeplejersker opsiges indenfor alle områder. Afskedigelserne bør ske ud fra kriterier der sikrer, at regionen i sidste ende beholder medarbejdere med de bedste kvalifikationer og kompetencer, under hensyn 5

6 til de fremtidige opgaver m.v. DSR Kreds Sjælland - Administrationen DSR Kreds Sjælland antager, at afskedigelser ikke begrænses til at omfatte eksempelvis de enkelte geografiske enheder/matrikler, der er udset til udfasning/flytning/lukning o.l. Vi antager at alle sygeplejersker i hele ansættelsesområdet indgår i en samlet vurdering og, at afskedigelser foretages på baggrund af en vurdering af den enkelte sygeplejerske, i sammenligning med alle øvrige sygeplejersker. Status: Efter møde mellem Kredsen og Regionen, med deltagelse af Danske Regioner 21. juni 2010, er der fortsat uenighed mellem parterne. Kreds Sjælland har efterfølgende rejst sag i forhold til Regionens omplaceringspligt. Sagen forhandles lokalt 13. september. Regionen har efterfølgende indkaldt til ekstraordinært Hoved-MED møde 15. september for blandt andet at drøfte omplaceringspligten. Tvingende årsag til at opsige eller flytte en tillidsrepræsentant/beskyttet medarbejder Blandt vores medlemmer findes en gruppe tillidsrepræsentanter og andre medarbejdere med lignende beskyttelse, herunder MED repræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter. DSR Kreds Sjælland antager at regionen anerkender, at der skal tvingende årsager til at afskedige en medarbejder der nyder tillidsmandsbeskyttelse og, at denne beskyttelse også gælder ved forflyttelse til anden afdeling/afsnit, som medfører at tillidsrepræsentanten afskæres fra at udføre sit hverv. Bemærkning: Juridisk afklaring, der både kom til at handle om, hvorvidt der skal tvingende årsager til at flytte en beskyttet medarbejder og, hvorvidt tillidsrepræsentantreglerne gælder ved nedskæringer og deraf følgende arbejdsmangel. På et møde 21. juni 2010 har regionen tilkendegivet, at de centrale overenskomster for tillidsrepræsentanter skal overholdes. Tilkendegivelsen medfører, at uanset årsagen, skal der altid optages forhandlinger med kredsen inden en tillidsrepræsentant opsiges eller flyttes fra sin arbejdsplads. Der er fortsat uenighed om rækkevidden beskyttelsen. 6

7 Tillidsrepræsentantens varsel er; individuelt varsel + 3 måneder I forbindelse med flytning af en hel afdeling/afsnit, hvor der i enheden er valgt en tillidsrepræsentant, er der givet 6 måneders varsel til alle medarbejdere. Vi antager at regionen er enige i, at varslet overfor de beskyttede medarbejdere (tillidsrepræsentanter o.l.) er det individuelle varsel + 3 måneder, og at dette varsel respekteres. Bemærkning: På et møde 21. juni 2010 har regionen tilkendegivet at de centrale overenskomster for tillidsrepræsentanter skal overholdes. Efterfølgende er kredsen gået ind i en række sager hvor Regionen nedlægger påstand om, at i henhold til overenskomsten, medfører arbejdsmangel at det særlige varsel for beskyttede repræsentanter bortfalder. Endvidere, at nedskæringerne og omstruktureringerne i regionen er en arbejdsmangelssituation. Kredsen anerkender at i arbejdsmangelssituationer, kan det særlige varsel bortfalde, men er ikke enig i Regionen tolkning af, i hvilke situationer der foreligger arbejdsmangel som kan betyde, at det særlige varsel bortfalder. Kredsens støtter sig på retspraksis der angiver: - Der er forskel på omstruktureringer og nedskæringer. Omstrukturering er som udgangspunkt ikke en arbejdsmangelssituation, særligt hvis en hel enhed flytter geografi (tvivlen opstår når en enhed splittes op, og flytter til flere geografier). - Der er forskel på arbejdsmangel der skyldes udefrakommende forhold, så som ordrenedgang o.l., og arbejdsgiverens egne beslutninger om omstruktureringer. - Der er forskel på, om arbejdsmangelsituationen er planlagt eller akut opstået. Kredsens opfattelse af retspraksis er, at hvis Regionen har haft mulighed for, at varsle den beskyttede medarbejder med det fulde varsel (individuelt varsel + 3 måneder) så har Regionen også haft pligt til det (eks.: når arbejdsmangelsituationen ikke er akut opstået, men planlagt). Kredsen er gået ind i en række sager om varsling af beskyttede medarbejdere, vurderingen på baggrund af disse sager er, at der ikke kan opstilles en generel regel, men at sagerne må vurderes konkret. 7

8 Kredsen har overfor Regionen fremkommet med et oplæg til en generel forhandlingsløsning, der indeholder klare fordele for begge parter. Regionen er endnu ikke vendt tilbage. Væsentlige ændringer der foretages i varslingsperioden Målet nået Der har været tilfælde hvor en afdeling/afsnit har varslet sygeplejersker en væsentlig ændring med det individuelle eller længere varsel, men hvor driftsmæssige årsager har medført et ønske om, at iværksætte forandringen tidligere end varslet. Vi antager at regionen er enig i, at en henvendelse direkte til de berørte medlemmer, med tilbud om frivilligt at afkorte deres overenskomstmæssige varsel mod en økonomisk kompensation, er i strid med overenskomsten og udgør en opfordring til medlemmerne af organisationen om, at begå overenskomstbrud. DSR Kreds Sjælland antager at regionen er enig i, at en direkte kontakt til Dansk Sygeplejeråd, uden kontakt til medarbejderne, er den korrekte procedure. DSR Kreds Sjælland lægger ved behandling af disse sager vægt på: d. Der skal være tale om helt særlige omstændigheder, der nødvendiggør en fravigelse. Eks.: lægemangel der medfører utilsigtet arbejdspladslukning etc. e. Der må ikke være tale om bekvemmelighed eller en udsigt til at kunne opnå et mindre gode, på bekostning af overenskomstens bestemmelser. Hensynet til at værne om respekten for den kollektive overenskomst vejer tungere end hensynet til at opnå et mindre gode. f. Fravigelse af overenskomsten kan komme på tale for, at undgå at medlemmer udsættes for en væsentlig gene eller tab af et væsentlig gode. g. Det er et ubetinget krav, at arbejdsgiveren optager forhandling med organisationen forinden den påtænkte fravigelse drøftes med medlemmerne. I modsat fald afvises aftale som udgangspunkt. h. En aftale om fravigelse af overenskomsten må ikke på nogen måde billiggøre overenskomsten for arbejdsgiveren. Der skal være tale om driftsmæssig tvang, ikke udsigten til, at opnå en økonomisk besparelse. i. Fravigelse af overenskomsten skal ske på en sådan måde, at den generelle respekt for overenskomsten ikke forringes og, at en aftale ikke får 8

9 præjudicerende eller afsmittende virkning på fremtidige situationer og faglige sager. j. Sager om fravigelser af overenskomsten varetages af KC i samarbejde med den ansvarlige faglige sekretær k. Såfremt fravigelse af overenskomsten også medfører fravigelse af love, eks.: funktionærloven og forvaltningsloven, der giver medlemmet individuelle rettigheder, skal kredsen indhente skriftlig fuldmagt fra alle berørte medlemmer inden en aftale kan træde i kraft med arbejdsgiveren (kredsen har intet ansvar overfor uorganiserede). Bemærkning: Kredsen har indskærpet overfor regionen, at pkt. g, ikke vil blive fraveget. Dette medfører, at kredsen alene vil indgå aftale med regionen, hvis regionen ikke forlods har kontaktet medlemmerne direkte med deres tilbud. Afgørelse om væsentlige ændringer i flere faser Målet nået Regionen har i en skrivelse til vores medlemmer anført: Når organisationsændringerne er gennemført og afdelingsledelserne har fået et overblik over de nye personalegrupper på de forskellige geografier og deres fremadrettede arbejdsfunktioner, vil der eventuelt skulle gennemføres en ny varslingsproces (fase 3) for at justere lønnen i forhold til de funktioner medarbejderne skal varetage eller varsle ændringer i medarbejdernes arbejdstidsplacering hvis organisationsændringerne f.eks. har medført at en afdeling har for mange medarbejdere ansat med fast nattevagt eller fast dagvagt i forhold til afdelingens behov. DSR Kreds Sjælland antager at regionen er enig i, at denne fremgangsmåde er i strid med såvel forvaltningslov som overenskomst og, at regionen i forbindelse med en afgørelse der meddeles vores medlemmer har pligt til at oplyse om alle de konsekvenser afgørelsen vil have for den enkelte, og endvidere foretage partshøring heroverfor. Bemærkning: Regionen har 21. juni 2010 tilkendegivet, at alle kendte og relevante konsekvenser af en afgørelse om omstrukturering eller nedskæring, skal beskrives i høringsskrivelsen til medlemmet. 9

10 Om at flytte arbejdsstedet til et område med lavere stedtillæg Målet Nået I forbindelse med strukturændringerne i regionen vil flere sygeplejersker skifte til arbejdssteder med et lavere stedtillæg, men fortsat indenfor samme ansættelsesområde. DSR Kreds Sjælland antager i den forbindelse at ingen sygeplejersker varsles ned i områdetillæg i forbindelse med strukturændringerne. Bemærkning: Regionen har tilkendegivet, at den ikke har valset medarbejdere ned i stedtillæg. Regionen nåede forinden denne tilkendegivelse at meddele, at der ikke i forbindelse med den igangværende omstrukturering vil ske varslinger af nedgang i stedtillæg. Flytninger der medfører tab af TR hverv - Målet nået Ved afgørelse af varsling af væsentlige ændringer i forbindelse med omstrukturering overfor tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter o.a., udarbejdes der høringsskrivelse til de pågældende om de påtænkte ændringer i ansættelsesforholdet. DSR Kreds Sjælland antager, at såfremt vores repræsentanter mister deres tillidshverv som følge af ændringen, fremgår dette af varslingsskrivelsen som en konsekvens af afgørelsen. I modsat fald anerkendes den pågældendes tillidsrepræsentantstatus (sikkerhedsrepræsentantstatus o.l.) fremover. Bemærkning: Efter møde 21. juni 2010, er der en ny enighed i fortolkning af forvaltningsretten mellem Dansk Sygeplejeråd og Region Sjælland, der betyder større klarhed for medarbejderrepræsentanter under strukturforandringer o.l. Den fælles fortolkning af forvaltningsretten mellem Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland og Region Sjælland betyder fremover, at tillidsrepræsentanter, og andre medarbejderrepræsentanter, der har samme beskyttelse, skal orienteres af regionen hvis en omstrukturering medfører, at hvervet som medarbejderrepræsentant mistes. Orienteringen skal falde samtidigt med varslingen af ændringen i ansættelsesforholdet. Særligt om aldersdiskrimination - Målet nået Funktionærlovens 2 a. er affattet således: Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 10

11 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension. Stk. 3. Hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen. DSR Kreds Sjælland antager at i alle tilfælde hvor sygeplejersker har været uafbrudt beskæftiget i hhv. 12, 15 eller 18 års ved regionen, udbetales der et beløb svarende til hhv. 1, 2 eller 3 måneders løn også selvom de overgår til pension. Bemærkning: Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland og Region Sjælland er blevet enige om, at sager om medarbejdere der opsiges, som har mere end 12 års anciennitet, og som ikke får udbetalt den særlige godtgørelse fordi de er berettiget til pension, samles i en fælles sag der forhandles med regionen. Under forhandlingen vil parterne indgå aftale om, at suspendere tids- og forældelsesfrister, indtil der ligger en afgørelse fra EU. Måtte sagen falde ud til fordel for fagbevægelsen, vil regionen udbetale godtgørelserne i de rejste sager. 11

12 Del-Strategi for Psykiatrien i Region Sjælland Indledning Fællestillidsrepræsentanterne for Psykiatrien i Region Sjælland har i fællesskab udarbejdet en del-strategi, der gælder for Psykiatrien. Psykiatriens udfordringer er på nogle områder lidt anderledes end for sygehusområdet og omstruktureringerne foregår på andre tidspunkter. Der afholdes fortløbende møder med FTR for Psykiatrien mhp. opdatering af del-strategien. 12

13 Bindende ønskeproces Målet nået I forbindelse med omstruktureringerne har der på flere arbejdspladser været iværksat en ønskeproces, hvorefter medarbejderne er blevet anmodet om, at tilkendegive ønsker til et kommende arbejdssted, arbejdsopgaver m.m. Region Sjælland har pr. 21. juni 2010 overfor kredsen tilkendegivet, at ønskeprocesser er at betragte som ledelsesmæssige sonderinger, der ikke indskrænker de ansattes rettigheder. I forbindelse med den igangværende ønskeproces for medarbejdere i Distrikt Slagelse der omfattes af forandringer i forbindelse med etablering af skadestue, er udsendt materiale der blandt andet angivet, at ønsker der afgives er bindene for medarbejderne. Kredsen antager, at materialet tilbagekaldes, og nyt korrigeret materiale udsendes. Bemærkning: Psykiatriledelsen tilbagekaldte ønskeprocessen og tilkendegav overfor DSR, at der ikke vil blive anvendt ønskeprocesser indenfor psykiatrien i denne omgang. Medarbejdernes ønskede ændringer varsles ikke som væsentlige ændringer af regionen Regionen har i forbindelse med udsendelse af materiale omkring ønskeproces for medarbejdere i Distrikt Slagelse der omfattes af forandringer i forbindelse med etablering af skadestue oplyst, at såfremt medarbejderen selv ønsker en forandring jf. det udsendte materiale, vil den efterfølgende varslede ændring af ansættelsesforholdet ikke kunne tilegnes af medarbejderen som en opsigelse (med tilbud om ansættelse på ændrede vilkår). Dermed bliver ønskeprocessen ikke blot bindene for medarbejderen, den gør også, at medarbejderen ikke varsles væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet. Kredsen antager, at materialet tilbagekaldes, og nyt korrigeret materiale udsendes. 13

14 Regionen partshører over ikke-væsentlige ændringer Regionen har i forbindelse med udsendelse af materiale omkring ønskeproces for medarbejdere i Distrikt Slagelse, der omfattes af forandringer i forbindelse med etablering af skadestue oplyst, at medarbejderne også vil blive hørt i sager om ikke-væsentlige ændringer. Det er en meget uklar fremgangsmåde, hvor medlemmer ikke er klar over, at der hverken er begrundelsespligt, eller varslingspligt overfor ændringen. Kredsen antager, at materialet tilbagekaldes, og nyt korrigeret materiale udsendes, der tydeliggør rettigheder og pligter ved ikke-væsentlige ændringer. 14

15 Bilag (Tekst fremhævet med rødt = særligt interessant) Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Område 1. Loven finder anvendelse i forbindelse med afskedigelser, som påtænkes foretaget af en arbejdsgiver af en eller flere grunde, som ikke kan tilregnes lønmodtageren selv, når antallet af påtænkte afskedigelser inden for et tidsrum af 30 dage vil udgøre: 1) Mindst 10 i virksomheder, som normalt beskæftiger over 20 og færre end 100 lønmodtagere. 2) Mindst 10 pct. af antallet af lønmodtagere i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 100 og under 300 lønmodtagere. 3) Mindst 30 i virksomheder, som normalt beskæftiger mindst 300 lønmodtagere. Stk. 2. Ved opgørelsen af antallet af afskedigelser efter stk. 1 medregnes andre ophør af ansættelsesforhold, som ikke kan tilregnes lønmodtageren, herunder lønmodtagerens egen opsigelse, når opsigelsen er foranlediget af særlige, gunstige fratrædelsesvilkår, forudsat at antallet af afskedigelser efter stk. 1 udgør mindst 5. Stk. 3. Loven finder anvendelse, uanset om beslutningen om foretagelse af afskedigelser af større omfang træffes af arbejdsgiveren eller af en virksomhed med bestemmende indflydelse, som arbejdsgiveren er en del af. Stk. 4. Loven finder ikke anvendelse på: 1) Afskedigelser foretaget inden for rammerne af arbejdsaftaler, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave, medmindre disse afskedigelser foretages, før disse aftaler er udløbet eller opfyldt. 2) Afskedigelser af besætninger på søgående skibe. 15

16 Stk. 5. Loven finder ikke anvendelse i det omfang, arbejdsgiveren ifølge kollektiv overenskomst har tilsvarende forpligtelser som efter denne lov, jf. dog 7, stk. 1, 2. pkt., 8 og 11, stk. 2. Stk og 11 finder ikke anvendelse på afskedigelser af lønmodtagere, som berøres af standsning af en virksomheds aktiviteter som følge af en retsafgørelse. Stk. 7. Bestemmelserne i 6, stk. 2, og i 7 om pligt til at give Arbejdsmarkedsrådet meddelelse om påtænkte afskedigelser finder ikke anvendelse på afskedigelser af lønmodtagere, som berøres af standsning af en virksomheds aktiviteter som følge af en retsafgørelse, medmindre Arbejdsmarkedsrådet anmoder om meddelelse. 2. Ved et arbejdssted, jf. 7, 8 og 11, forstås en enhed af arbejdsgiverens virksomhed, hvor en eller flere af virksomhedens lønmodtagere er beskæftiget. Hvor en virksomhed har flere arbejdssteder beliggende i samme kommune, betragtes arbejdsstederne som eet arbejdssted. 3. Loven ændrer ikke bestående individuelle opsigelsesvarsler, der er fastsat i henhold til lov, kollektive overenskomster eller individuel aftale. Stk. 2. Loven vedrører ikke de arbejdsretlige regler om de lovlige følger af kollektive arbejdskonflikter. 4. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler for opgørelse af antallet af lønmodtagere i henhold til 1, stk. 1, samt for, hvilke kriterier der skal lægges til grund ved afgørelsen af, om der foreligger en virksomhed i henhold til loven. Kapitel 2 Pligt til forhandling 5. Agter en arbejdsgiver at foretage afskedigelser, der er omfattet af 1, skal arbejdsgiveren så tidligt som muligt indlede forhandlinger med lønmodtagerne på virksomheden eller disses repræsentanter, såfremt sådanne er valgt eller udpeget. Lønmodtagerne eller disses repræsentanter kan under forhandlingerne ledsages af særligt sagkyndige. Stk. 2. Forhandlingerne skal have til formål at nå frem til en aftale om at undgå eller begrænse de påtænkte afskedigelser samt at afbøde følgerne af disse ved aktiviteter, der navnlig tager sigte på omplacering eller omskoling af de afskedigede lønmodtagere. 16

17 6. Arbejdsgiveren skal til brug ved forhandlingerne efter 5 give lønmodtagerne på virksomheden eller disses repræsentanter, såfremt sådanne er valgt eller udpeget, alle relevante oplysninger af betydning for sagen og give skriftlig meddelelse i det mindste om 1) årsagerne til de påtænkte afskedigelser, 2) antallet af lønmodtagere, der påtænkes afskediget, hvilke relevante kategorier de tilhører, og over hvilket tidsrum det forudses at afskedigelserne skal finde sted, 3) antallet af lønmodtagere, der normalt beskæftiges på virksomheden, og hvilke kategorier de tilhører, 4) hvilke kriterier der påtænkes anvendt ved udvælgelsen af de lønmodtagere, der påtænkes afskediget, for så vidt det ifølge lovgivningen og/eller praksis er arbejdsgiveren, der har beføjelsen hertil, og 5) hvorvidt der blandt de lønmodtagere, som påtænkes afskediget, er lønmodtagere, der har adgang til afskedigelsesgodtgørelser fastsat ved individuel eller kollektiv aftale, og i givet fald hvordan disse godtgørelser opgøres. Stk. 2. Arbejdsgiveren skal samtidig med den i stk. 1 nævnte skriftlige meddelelse fremsende en genpart af meddelelsen til Arbejdsmarkedsrådet. Kapitel 3 Varsling m.v. 7. Agter arbejdsgiveren efter at have forhandlet i overensstemmelse med reglerne i 5 og 6 fortsat at foretage afskedigelser omfattet af 1, skal arbejdsgiveren sende Arbejdsmarkedsrådet skriftlig meddelelse herom. Hvor antallet af afskedigelser, der er omfattet af 1, udgør mindst 50 pct. af antallet af lønmodtagere på et arbejdssted, jf. 2, og der på arbejdsstedet normalt er beskæftiget mindst 100 lønmodtagere, kan denne meddelelse tidligst sendes 21 dage efter, at der er indledt forhandlinger efter 5, medmindre andet er aftalt i en kollektiv overenskomst. Stk. 2. Meddelelsen i henhold til stk. 1 skal indeholde alle oplysninger af betydning for behandlingen af sagen om de planlagte afskedigelser og om de i 5 nævnte forhandlinger, navnlig om årsagerne til afskedigelserne, antallet af lønmodtagere, der normalt beskæftiges på virksomheden, samt over hvilken periode det forudses at afskedigelserne skal finde sted. Stk. 3. Arbejdsgiveren skal snarest muligt og senest 10 dage efter, at meddelelsen i henhold til stk. 1 er afsendt, give Arbejdsmarkedsrådet underretning om, hvilke personer der vil være omfattet af afskedigelserne. Disse personer skal senest samtidig underrettes. 17

18 Stk. 4. Arbejdsgiveren skal snarest muligt give Arbejdsmarkedsrådet underretning om det endelige resultat af de i 5 nævnte forhandlinger. Stk. 5. Arbejdsgiveren skal samtidig med meddelelserne i henhold til stk. 1 og stk. 4 fremsende en genpart heraf til lønmodtagerne på virksomheden eller disses repræsentanter, såfremt sådanne er valgt eller udpeget. Disse kan fremsende deres eventuelle bemærkninger til Arbejdsmarkedsrådet. Genpart heraf fremsendes til arbejdsgiveren. 8. Afskedigelser, hvorom der er givet meddelelse efter 7, stk. 1, får tidligst virkning 30 dage efter, at meddelelsen er sendt til Arbejdsmarkedsrådet. Hvor antallet af afskedigelser, der er omfattet af 1, udgør mindst 50 pct. af antallet af lønmodtagere på et arbejdssted, jf. 2, og der på arbejdsstedet normalt er beskæftiget mindst 100 lønmodtagere, får disse afskedigelser tidligst virkning 8 uger efter, at meddelelsen er sendt til Arbejdsmarkedsrådet, medmindre andet er aftalt i en kollektiv overenskomst. 9. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler for arbejdsmarkedsrådenes og Landsarbejdsrådets virksomhed i henhold til denne lov. Kapitel 4 Tavshedspligt 10. Lønmodtagere på virksomheden eller disses repræsentanter og de i 5, stk. 1, nævnte særligt sagkyndige samt arbejdsgiveren og dennes repræsentant må ikke videregive oplysninger, der udtrykkeligt er givet som fortrolige i henhold til loven. Kapitel 5 Godtgørelse 11. En arbejdsgiver, der i forbindelse med afskedigelser omfattet af 1 undlader at indlede forhandlinger med lønmodtagerne efter 5 eller undlader at sende meddelelse til Arbejdsmarkedsrådet efter 7, skal yde de pågældende lønmodtagere en godtgørelse. Godtgørelsen udgør et beløb, der for den enkelte lønmodtager svarer til 30 dages løn fra opsigelsestidspunktet. Fra godtgørelsen skal trækkes den løn, som lønmodtageren har modtaget i en eventuel individuel opsigelsesperiode. Stk. 2. Hvor antallet af afskedigelser udgør mindst 50 pct. af antallet af lønmodtagere på et arbejdssted, jf. 2, og der på arbejdsstedet normalt er beskæftiget mindst 100 lønmodtagere, udgør den i stk. 1 nævnte godtgørelse et beløb, der for den enkelte lønmodtager svarer til 8 18

19 ugers løn fra opsigelsestidspunktet, medmindre andet er aftalt i en kollektiv overenskomst. Fra godtgørelsen skal trækkes den løn, som lønmodtageren har modtaget i en eventuel individuel opsigelsesperiode. Kapitel 6 Straffebestemmelser 12. Overtrædelse af 5, 6 og 7 straffes med bøde. Stk 2. Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar. Kapitel 7 Forskellige bestemmelser 13. I sager uden for strafferetsplejen om overtrædelser af denne lov kan arbejdsgiveren ikke gøre gældende, at den virksomhed, der har truffet beslutning om afskedigelser af større omfang, ikke har givet arbejdsgiveren den nødvendige information. 14. Borgerlige sager, for hvis udfald anvendelsen af reglerne i denne lov er af væsentlig betydning, og straffesager vedrørende overtrædelse af 5, 6 og 7 behandles under medvirken af sagkyndige retsmedlemmer efter reglerne i retsplejelovens 6 a og 18 c. Kapitel 8 Ikrafttræden m.v. 15. Loven træder i kraft den 24. juni 1994, jf. dog Stk. 2. I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1994, ophæves kapitel 5 a og 102 a. 19

20 16. 7, stk. 1, 2. pkt., hvorefter meddelelse til Arbejdsmarkedsrådet om afskedigelser af det i bestemmelsen nævnte omfang tidligst kan sendes 21 dage efter, at der er indledt forhandlinger efter 5, træder først i kraft den 1. januar Uanset 8, 2. pkt., får afskedigelser af det i bestemmelsen nævnte omfang, hvorom der er givet meddelelse til Arbejdsmarkedsrådet efter 7 inden den 1. januar 1996, tidligst virkning 30 dage efter, at meddelelsen er sendt til Arbejdsmarkedsrådet. 18. Uanset 11, stk. 2, udgør den i bestemmelsen nævnte godtgørelse 30 dages løn og ydes alene for arbejdsgiverens undladelse af at sende meddelelse til Arbejdsmarkedsrådet efter 7, såfremt meddelelsen til Arbejdsmarkedsrådet efter 7 er sendt inden den 1. januar Fra godtgørelsen fratrækkes den løn, som lønmodtageren har modtaget i en eventuel opsigelsesperiode. 19. Bekendtgørelse nr. 755 af 12. november 1990 om virksomhedsbegreb og om opgørelse af antal lønmodtagere i forbindelse med foretagelse af afskedigelser af større omfang opretholdes, indtil den afløses af regler fastsat efter denne lov. 20. Uoverensstemmelser i sager om afskedigelser af større omfang, hvor forhandlinger med lønmodtagerne er indledt før lovens ikrafttræden, afgøres efter de hidtil gældende regler. 21. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 1994 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. /Jytte Andersen Officielle noter (* 1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 75/129, EF- Tidende 1975 L 48 s. 29, som ændret ved Rådets direktiv nr. 92/56, EF-Tidende 1992 L 245 s

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven Bekendtgørelse af forvaltningsloven Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 501 af 12. juni 2009 og 1 i lov

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

Udvalgte sagsbehandlingsregler

Udvalgte sagsbehandlingsregler Udvalgte sagsbehandlingsregler - Med fokus på sagsbehandling på området for kropsbårne hjælpemidler www.klindtconsult.dk 1 Ansøgning Formelt krav: Ingen Materielt krav: Hvis der skal spørges ind til borgerens

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

OPSIGELSER OG VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I ANSÆTTELSESFORHOLDET BEGRUNDET I BESPARELSER ELLER OMSTRUKTURERINGER

OPSIGELSER OG VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I ANSÆTTELSESFORHOLDET BEGRUNDET I BESPARELSER ELLER OMSTRUKTURERINGER Vejledning til tillids- og fællestillidsrepræsentanter i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland OPSIGELSER OG VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I ANSÆTTELSESFORHOLDET BEGRUNDET I BESPARELSER ELLER OMSTRUKTURERINGER DANSK

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet)

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet) LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j. nr 2016-621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1717 af

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) LBK nr 645 af 08/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006834 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Kort om kommunalreformen

Kort om kommunalreformen Kort om kommunalreformen To typer af ændringer Kommunalreformen betyder, at flertallet af de (amts) kommunalt ansatte vil få en ny arbejdsgiver og måske også få ændret arbejdssted og/eller arbejdsopgaver.

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde!

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde! 1 Med henvisning til MSO s indstilling til byrådet om ændring af madtilbuddet i plejeboligerne skal der inden udgangen af september måned 2014 gennemføres en varslings-/opsigelsesproces af ændret arbejdstid

Læs mere

Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg 1)

Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg 1) LOV nr 281 af 06/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0008489 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse)

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING FOR MOLS-LINIEN A/S OG METAL SØFART OG DANSK EL-FORBUND For ansættelse i reparations-/vedligeholdelsesafdelingen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere