Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED"

Transkript

1 Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014

2 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet beskrives bl.a. de forskellige målgrupper, løn-og ansættelsesvilkår, medindflydelse/forhandling, merbeskæftigelseskrav mv., som gælder i henhold til lovgivning og rammeaftale om det sociale kapitel. Det bemærkes, at der i lovgivningen løbende foretages ændringer, og at fx opfølgning på Carsten Koch Udvalgets anbefalinger også vil kunne føre til en række ændringer. Oversigten vil med mellemrum blive søgt ajourført Målgrupper/personer som er omfattet af de forskellige ordninger, jf. lov om aktiv beskæftigelse: 1) Ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpengemodtagere) 2) Personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate, bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven (Jobparate kontanthjælpsmodtagere) 3) Personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivitetsparate, bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven (Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere) 4) Personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer, der er omfattet af nr. 5 (Revalidender) 5) Personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge (Sygedagpengemodtagere) 6) Personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (Førtidspensionister/personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der får førtidspension) 7) Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet (Fleksjobbere/personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke får førtidspension)

3 2 8) Personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til (Nyuddannede personer med et handicap, der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed mv.) 9) Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats (Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats) 10) Personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven (Selvforsørgende) 11) Personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik (Ressourceforløbsydelsesmodtagere) 12) Personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er uddannelsesparate (Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere) 13) Personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivitetsparate (Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere) 14) Midlertidig ordning for personer, der har opbrugt dagpengeperioden) (Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesmodtagere) Målgrupper, jf. anden lovgivning A) Kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven B) Personer i seniorjob

4 3 Typer af virksomhedspraktik Virksomhedspraktik Uddannelsesrettet indsats Nytteindsats Integrationsprogram Målgruppe 1-5 og 11 6 og 7 (14) Formål Løn- og ansættelsesvilkår Løntilskud Varighed - op til Merbeskæftigelseskrav Afdække eller optræne faglige, sproglige eller sociale kompetencer. Afklare beskæftigelsesmål. 12 og 13 2,3,12 og 13 (14) Udlændinge, der er omfattet af et integrationsprogram og berettiget til kontanthjælp (A). Personen skal arbejde for sin ydelse. Opnå samfundsmæssig forståelse afdække eller optræne faglige, sproglige eller sociale kompetencer. Afklare beskæftigelsesmål. Personer i virksomhedspraktik er ikke ansat og der udbetales ikke løn. Den enkelte oppebærer hidtidig individuel hjælp. Personer i virksomhedspraktik og nytteindsats er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst m.v., men er dog omfattet af arbejdsmiljølovgivning og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Der gives ikke tilskud til virksomhedspraktik. Nr. 1: 4 uger. Nr. 2: 4, 13 eller 26 uger. Nr. 3 og 4: 13 eller 26 uger. Nr. 4: Efter konkret individuel vurdering. Nr. 11: 13 eller 26 uger. Nr. 6 og 7: 13 eller 26 uger. Nr. 12: 4, 13 eller 26 uger. Nr. 13: 13 eller 26 uger. Under tilbuddet kan personen varetage arbejdsfunktioner, der ellers ville blive udført som Nytteindsats kan have en varighed på op til 13 uger. For nytteindsats gælder, at indholdet i opgaverne skal ligge udover det normerede niveau 4, 13 eller 26 uger.

5 4 Typer af virksomhedspraktik Virksomhedspraktik Uddannelsesrettet indsats Nytteindsats Integrationsprogram almindeligt lønnet arbejde. for opgaveløsningen hos de pågældende offentlige arbejdsgivere. Nytteindsats kan ud over de opgaver, der efter gældende regler udføres af kommunen, bestå af servicearbejde for borgere under bestemte betingelser. Rimelighedskrav Ja Ja Ja Det lokale beskæftigelsesråd kan dispensere fra rimelighedskravet. Medindflydelse Rammeaftalens 3 og 4 gælder alle. Fastlæggelse af retningslinjer i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg (skal-bestemmelse). Fastlæggelses af retningslinjer på arbejdspladsen (kan-bestemmelse). Forhandling med TR/organisation Medbestemmelse ifølge lovgivning Ja, rammeaftalen, kap. 6 gælder for disse målgrupper. Forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal arbejdsgiveren og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation have drøftet, hvorledes tilbuddet tilrettelægges. Forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte. Forud for etablering af virksomhedspraktik i form af nytteindsats skal etableringen have været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten. Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig erklæring fra Forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte.

6 5 Typer af virksomhedspraktik Virksomhedspraktik Uddannelsesrettet indsats Nytteindsats Integrationsprogram Det skal fremgå af virksomhedens tilbud om etableringen, at medarbejderrepræsentanten er blevet hørt om ansøgningen. Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig erklæring fra arbejdsgiveren og medarbejderrepræsentanten om, hvorvidt betingelserne om drøftelse samt høring om ansøgningen er opfyldt. arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten om, hvorvidt betingelserne om drøftelse samt høring om ansøgningen er opfyldt. Hjemmel LBK og BEK om aktiv beskæftigelsesindsats (pt. nr. 415 og 1645 med ændringer). Rammeaftale om det sociale kapitel. LBK om integration af udlændinge i Danmark (LBK nr.1115 med ændringer). BEK om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven (BEK nr. 628).

7 6 Løntilskud Løntilskud omfattet af rammeaftalen om det sociale kapitel Løntilskud, der ikke er omfattet af rammeaftalen Målgruppe Nr. 1, 2, 4 og 6 3, 5, 8, 11, (14) (dog ikke 5, der er i ansættelsesforhold) Formål Løn- og ansættelsesvilkår Nr. 1, 2 og 4: Oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Nr. 6: opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse. Nr. 3 og 5 og 11: Oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Nr. 8: indslusning på arbejdsmarkedet. Uddannelsesrettet indsats 12 og 13 (dog ikke 12, hvis de er åbenlyst uddannelsesparate) Nr. 12 og 13: Oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer Nr. 1-3,5 og 11-13: Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige, dog: - hele målgruppen: Lønnen kan højst udgøre 115,38 kr. pr. time (1. januar 2014) ekskl. Feriepenge. Nr. 1: lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge, dog min. 82 pct. af max. dagpenge for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede (max. dagpenge er pr. 6/ henholdsvis 815 kr./543 kr. pr. dag). Nr. 2, 3 og 11-13: lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp. - arbejdstiden fastsættes af arbejdsgiveren under hensyn til lønnen, hensyn til timeløn og tillæg mv. Nr. 5: arbejdstiden fastsættes efter aftale mellem kommunen, arbejdsgiveren og personen. Nr. 4: lønnen skal som minimum svare til den mindste overenskomstmæssige på det aktuelle ansættelsestidspunkt eller for de tilsvarende arbejde gældende. Nr. 6: løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstid fastsættes ved aftale mellem arbejdsgiveren og personen i samarbejde med de faglige organisationer. Nr. 8: løn og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. - personer, der ansættes med løntilskud, er i øvrigt omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere. Integrationsprogram Udlændinge, der er omfattet af et integrationsprogram og berettiget til kontanthjælp (A). Opnå samfundsmæssig forståelse. afdække eller optræne faglige, sproglige eller sociale kompetencer. Afklare beskæftigelsesmål. Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige, dog: - Lønnen kan højst udgøre 115,38 kr. pr. time (1. januar 2014) ekskl. Feriepenge - arbejdstiden fastsættes af arbejdsgiveren under hensyn til lønnen, hensyn til timeløn og tillæg mv.

8 7 Løntilskud omfattet af rammeaftalen om det sociale kapitel Løntilskud Løntilskud, der ikke er omfattet af rammeaftalen Uddannelsesrettet indsats Løntilskud Ja der er 5 forskellige satser. Ja Varighed Op til 1 år. Nr. 1-3, 12 og 13: dog kun op til 6 måneder. Nr. 4 og 6: Ud over 1 år. Nr. 15: højst 13 uger. Merbeskæftigelseskrav Ja Ja Nr. 1-3,5 og 11-13: Ansættelse med løntilskud af personer skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver. Betingelsen påses af arbejdsgiver og ansatte i fællesskab. Uenighed afgøres efter de gældende fagretslige regler om mægling og evt. voldgift. Det skal fremgå af arbejdsgiverens tilbud, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Nr. 4, 6 og 8: Ansættelse skal enten medføre en nettoudvidelse eller stillingen skal være blevet ledig som følge af frivillig afgang, pga. alder, frivillig reduktion af arbejdstiden eller afskedigelses pga. forseelse. Rimelighedskrav Ja Medindflydelse Rammeaftalens 3 og 4 gælder alle. Fastlæggelse af retningslinjer i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg (skal-bestemmelse). Fastlæggelses af retningslinjer på arbejdspladsen (kan-bestemmelse). Forhandling med TR/organisation Ja, rammeaftalen kap. 5 gælder for disse målgrupper: Ved ansættelsen skal arbejdsgiveren og lokale repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation forhandle om: 1. formålet med ansættelsen 2. Tilrettelæggelse af forløbet, Integrationsprogram Op til et år. Der kan gives et nyt tilbud derefter. Ja i det omfang de er jobparate (ikke har andre problemer end ledighed).

9 8 Medbestemmelse ifølge lovgivning Hjemmel Løntilskud omfattet af rammeaftalen om det sociale kapitel Løntilskud Løntilskud, der ikke er omfattet af rammeaftalen Uddannelsesrettet indsats herunder jobbeskrivelse og ud-dannelseselementer Et særligt introduktionsbehov, herunder en evt. mentorordning. 4. Opkvalificerings-behov og/eller behov for opfølgning. 5. Antallet af ansatte med løntilskud. 6. Merbeskæftigelsesforudsætninger. Forud for ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte. Det skal af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en person med løntilskud fremgå, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og om de ansatte er positive over for at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen. LBK og BEK om aktiv beskæftigelsesindsats (pt. nr. 415 og 1645 med ændringer). Der er desuden en vejledning (VEJ 9621). Rammeaftale om det sociale kapitel. LBK og BEK om aktiv beskæftigelsesindsats(pt. nr. 415 og 1645 med ændringer). Der er desuden en vejledning (VEJ 9621). Integrationsprogram LBK om integration af udlændinge i Danmark (LBK nr.1115 med ændringer). BEK om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven (BEK nr. 628).

10 9 Fleksjob efter 1. januar 2013 Seniorjob Målgruppe Nr. 7 (B) Ledige medlemmer af arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen, har ret til seniorjob, når dagpengeperioden er udløbet (hvis kommunen ikke overholder tidsfrister, skal den betale kompensation til personen). Betingelser for seniorjob: Man skal være ledig, fortsat være medlem af en a-kasse, fortsat indbetale efterlønsbidrag, kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen og have brugt dagpengeretten op til tidligst fem år, før man når efterlønsalderen. Formål Løn- og ansættelsesforhold Fastholde eller opnå beskæftigelse for personer med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte i fleksjob for det arbejde, der bliver udført. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales af kommunen til den ansatte. KTO og KL har ikke indgået en aftale vedrørende løn og ansættelsesvilkår i fleksjob efter 1. januar Det er derfor alene lovgivningens bestemmelser, der gælder for denne gruppe. Det betyder, at der indgås aftale om løn mellem den ansatte og arbejdsgiveren, således at bestemmelser i overenskomsten om løn og arbejdstid kan fraviges, i det omfang det er nødvendigt for at fastsætte en løn, der er i overensstemmelse med den ansattes arbejdsevne i fleksjobbet. Den overenskomstbærende faglige organisation modtager efter aftale med den ansatte kopi af aftalen om fleksjob. Tvister om anvendelse af overenskomsterne m.v. og om løn og arbejdsvilkår afgøres ved fagretlig behandling og endeligt ved arbejdsretten. Hvis en ansat udfører funktionærarbejde, men ikke er omfattet, ansættes vedkommende på funktionærlignende vilkår. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet. Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde gældende, dog betingelser vedr. ophør af seniorjob.

11 10 Løntilskud Varighed Merbeskæftigelseskrav Rimelighedskrav Medbestemmelse Fleksjob efter 1. januar 2013 Ja, Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob. Tilskuddet kan højst udgøre et beløb, der svarer til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for henholdsvis fuldtidsog deltidsforsikrede (max. dagpenge er pr. 6/ henholdsvis 815 kr./543 kr. pr. dag). Fleksjobansættelsen er som udgangspunkt varig og ophører først, når den ansatte eller arbejdsgiveren bringer ansættelsesforholdet til ophør i overensstemmelse med de almindelige opsigelsesbestemmelser. Jobcentret bevilliger fleksjob for en periode af 5 år herefter sker revurdering. For personer over 40 år bevilliges permanent fleksjob efter det første fleksjob, hvis forudsætningerne er til stede. Fastholdelsesfleksjob: ansættelse på den hidtidige arbejdsplads i fleksjob kan først ske efter min. 12 måneders ansættelse under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår. Dette er dog ikke relevant, hvis personen er ramt af akut opstået skade/sygdom mv. Seniorjob Kommunen får et årligt tilskud fra staten på kr. (2014) pr. helårsstilling i et seniorjob. Indtil dato hvor personen når efterlønsalderen med mindre betingelser ikke overholdes. Ja Ansættelse af personer i seniorjob skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver. Betingelsen påses af ansættelses-myndigheden og de ansatte i fællesskab. Uenighed afgøres efter de gældende fagretslige regler om mægling og evt. voldgift. Af arbejdsgiverens tilbud skal det fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om at betingelsen for merbeskæftigelse er opfyldt. Se også BEK Rammeaftalens 3 og 4 gælder alle. Fastlæggelse af retningslinjer i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg (skal-bestemmelse). Fastlæggelses af retningslinjer på arbejdspladsen (kan-bestemmelse).

12 11 Omfattet af rammeaftale om det sociale kapitel Medbestemmelse ifølge lovgivning Hjemmel Fleksjob efter 1. januar 2013 Rammeaftalen om det sociale kapitel, kap. 4, omfatter IKKE den nye fleksjobordning pr. 1/ Se løn- og ansættelsesforhold ovenfor. LBK om aktiv beskæftigelsesindsats (pt. Nr. 415 med ændringer). BEK om fleksjob (pt. nr. 978). Der er desuden en vejledning (VEJ 9602). Seniorjob Rammeaftale om seniorpolitik omhandler bl.a. seniorstillinger, der ikke skal forveksles med seniorjob. Repræsentanter for de ansatte deltager i fastlæggelsen af indholdet af seniorjobbet for at sikre, at jobbet har et rimeligt indhold. Af arbejdsgiverens tilbud til eller kommunen skal det fremgå, at de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og om de ansatte er positive overfor at medvirke til opfyldelsen af formålet med ansættelsen. LBK og BEK om seniorjob (nr og 1450 med ændringer). Der er desuden en vejledning (VEJ 9071).

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side l Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formå1..... 5 1 Aftalens

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB -2008 www.finkelstein.dk Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Sekretariatet Ligeværd Januar 2008 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Notatet er udarbejdet for Foreningsfællesskabet Ligeværd af juristerne Jannie Dyring og Jens Meyhoff. NOTAT

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere