OLE HASSELBALCH ARBEJDS RET. 11. udgave 2013 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OLE HASSELBALCH ARBEJDS RET. 11. udgave 2013 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG"

Transkript

1 OLE HASSELBALCH ARBEJDS RET 11. udgave 2013 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 ARBEJDSRET I mindet om Folke Schmidt

3 Ole Hasselbalch ARBEJDSRET med tilknyttede dele af arbejdsmiljøretten, socialretten og skatteretten 11. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

4 Ole Hasselbalch Arbejdsret 11. udgave, 1. oplag 2014 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2014 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Indholdsfortegnelse Forord til 11. udgave Forkortelser FØRSTE BOG. ARBEJDSRETTENS ALMINDELIGE DEL Afsnit I. Introduktion Arbejdsretten som juridisk disciplin. Fremstillingens opbygning og indretning Arbejdsretslitteraturen Afsnit II. Historik Afsnit III. Lønmodtager og arbejdsgiverbegrebet Lønmodtagerbegrebet Arbejdsgiverbegrebet Trepartsforhold Afsnit IV. Arbejdsrettens aktører i øvrigt. De faglige organisationer. Arbejdsmarkedsmyndighederne Organisationerne Organisationsfrihed og forhandlingsret Organisationsstrukturen Organisationernes virke Arbejdsmarkedsmyndighederne Afsnit V. Arbejdsrettens principgrundlag Afsnit VI. Retskilderne Fænomenet De enkelte retskilder

6 2.1. Lovgivning Arbejdsrettens folkeretlige baggrund Aftaler om arbejdsvilkårene. Den kollektive arbejdsoverenskomst Afgørelsespraksis Sædvaner Retsvidenskabens betydning Andre retskilder Afsnit VII. Arbejdsretlige ufravigelighedsprincipper og systemsammenstød Arbejdsmarkedslovgivningens fravigelighed Ufravigelighedsprincippet i relation til den kollektive overenskomst Kollisioner mellem det kollektive og det individuelle system Afsnit VIII. Tvisteløsningssystemerne Tvistetyper Udenretlig konfliktløsning Den fagretlige forhandlingsordning Karakter og anvendelsesområde Normens forhandlingsprocedure Fællesmøder ved overenskomstbrud Præliminære tvisteløsningsordninger i øvrigt Almindelige regler om forlig og forligsforhandling Særlige afgørelsesinstanser De retlige afgørelsesorganer EU-domstolen De almindelige domstole Privat voldgift De fagretlige afgørelsesorganer De faglige voldgiftsretter Arbejdsretten Andre fagretlige afgørelsesorganer Krydsende afgørelseskompetence Grænsedragningen mellem domstole og fagretlige organer Krav baseret på individuel aftale Tvister om anvendelsen af almindelige retsgrundsætninger Lovhjemlede krav Tvister om anvendelsen af kollektive overenskomster Forumaftaler Grænsedragningen mellem de fagretlige organer indbyrdes

7 Afsnit IX. Særlige internationale aspekter Den internationale arbejdsret (lovkonflikter i arbejdsretten) Den komparative arbejdsrets teknik ANDEN BOG. ANSÆTTELSESRETTEN Afsnit X. Det retlige grundlag Retskilderne Særligt om Individuelle aftaler Særligt om udfyldende retsnormer Prioriteringen af retskilderne Afsnit XI. Lønmodtagergrupperne Funktionærer Elever Medhjælpere Sømænd Tjenestemænd Andre lønmodtagere Offentligt ansatte Afsnit XII. Ansættelsesforholdets etablering Formidlingen af kontakten mellem parterne Særlige regler om etablering af ansættelse i det offentlige Informationsudveksling vedrørende ansættelsen Den frie antagelsesret Habilitetsproblemet Ansættelsesbetingelser Ansættelsesaftalens etablering og form Aftalekompetencen Tiltrædelsen Afsnit XIII. Tværgående regler om lønmodtagerens stilling Det mest overordnede perspektiv: Ansættelsesforholdet som kontraktforhold Overordnede ansættelsesretlige principper Ledelsesretten Organisationsfriheden Retten til ligebehandling Anciennitetsprincippet

8 2.5. Integritetsværnet Lønmodtagerens loyalitetspligt Afsnit XIV. Ansættelsesforholdets varighed Det normale ophør De normale tidsvilkår Tidsbegrænsede ansættelser Generelle regler om opsigelse De normale tidsvilkår for enkelte kontrakter Funktionærer Elever Medhjælpere De kollektive overenskomster Udfyldende regler om opsigelsesvarsel Begrænsninger i opsigelsesadgangen, afskedigelsesgrundens betydning Afskedigelsesbegrænsninger ifølge den offentlige rets regler Generelle regler om usaglig afskedigelse Afskedigelse på grund af organisationsforhold m.v. samt tillidsmandsafskedigelse Afskedigelse begrundet i uligebehandling Afskedigelsesbegrænsninger ved ejerskifte Afskedigelse på grund af værnepligtsorlov og kontrakt med forsvaret Afskedigelse på grund af familiefravær Afskedigelse på grund af kommunalbestyrelseshverv Afskedigelse på grund af krav efter arbejdstidsloven Særlige afskedigelsesindskrænkninger som følge af kollektiv overenskomst Fremgangsmåden ved afskedigelse herunder opsigelsesbeskyttelsen i øvrigt Den offentlige rets regler Loven om kollektive afskedigelser Overenskomstmæssige regler om afskedigelsesproceduren Fremgangsmåden ved afskedigelse af lønmodtagerrepræsentanter Erstatning for unødig skadeforvoldelse ved afskedigelse Fratrædelsesrettigheder i øvrigt Arbejdsgiverens oplysningspligt Arbejdssøgning Ledighedsgodtgørelse Fratrædelsesgodtgørelse Fortrinsret til genansættelse

9 2. Ophør i ekstraordinære tilfælde Urigtige og bristende forudsætninger i almindelighed Nærmere om arbejdshindringer på virksomhedens side (force majeure m.v.) Umulighed. Dødsfald, invaliditet m.v Arbejdskonflikter Afsnit XV. Ansættelseskontraktretlige regler om virkningen af hindringer for arbejdsydelsen Permanente arbejdshindringer Midlertidige arbejdshindringer Midlertidige hindringer på arbejdsgiverside Midlertidige hindringer på lønmodtagerside Afsnit XVI. Ansættelseskontraktretlige regler om ændringer i arbejdsforholdet Gennemførelse af vilkårsændringer Lov- og overenskomstmæssige bestemmelser Almindelige regler De tilladelige vilkårsændringer forudsætningerne for ansættelsen Vilkårsændringer ud over kontraktens grænser Ændring af lønmodtagerrepræsentanters stilling Suspension Identitetsændringer på arbejdsgiverside Konkurs m.v Afsnit XVII. Sanktioner ved uregelret opfyldelse Misligholdelse og fordringshavermora Hævebeføjelsen Retten til at kræve erstatning Almindelige erstatningsregler Lønmodtagerens almindelige erstatningsansvar Arbejdsgiverens almindelige erstatningsansvar Erstatning for tilsidesættelse af kontraktens tidsvilkår Standsningsretten Forholdsmæssigt afslag Naturalopfyldelse Ugyldighed Advarsel

10 Afsnit XVIII. Lønmodtagerens pligter Arbejdspligten arbejdsvægring og arbejdstidsforsømmelser Arbejdets art og omfang Arbejdstempoet Arbejdets kvalitet Arbejdsstedet Retten til arbejdsresultatet Instruktion, kontrol og reglementariske bestemmelser Arbejdstiden Lovgivningen Overenskomstmæssige regler og almindelige principper Vandelskravet Oplysnings- og rapportpligten Omsorgspligten Pligten til at fremme arbejdsmiljøet Den private arbejdsgivers markedsbeskyttelse Almindelige regler Aftalemæssige ordninger Særlige regler i offentlige ansættelsesforhold Afsnit XIX. Lønmodtagerens rettigheder Vederlaget Lønfastsættelsens formelle grundlag Lønsystemer Særlige ydelser Vilkårlige løntillæg Naturalieydelser Vederlagets beregning i særlige tilfælde Lønudbetalingen Overdragelse af lønkravet Fyldestgørelse i løn Misligholdelse af vederlagsforpligtelsen Tilbagesøgning af for meget erlagt løn Forældelse Særlige mellemregninger Depositum Godtgørelse af udgifter Ferie Generelt, særligt om kollektive ferieoverenskomster Ferielovens almindelige ordning

11 Feriens længde og afholdelse Feriebetalingen Søgnehelligdage Rettigheder ved sygdom Almene regler Sygedagpengeloven Funktionærloven Medhjælperloven Erhvervsuddannelsesloven Kollektive overenskomster Rettigheder ved svangerskab og fødsel m.v Ligebehandlingslov og barsellov Anden lovgivning Værnepligt og kontrakt med forsvaret Nærtståendeorlov Andre fraværstilfælde Personbeskyttelsen Arbejdssikkerheden Den ideelle personbeskyttelse kravet på respekt Arbejdsgiverens almindelige respektpligt Særlig lovgivning Retten til fritiden Retskrav på uddannelse TREDJE BOG. KOLLEKTIVARBEJDSRETTEN Afsnit XX. Det retlige grundlag De enkelte retskilder Almindelige regler om handlefrihedens grænser og organisationsmæssigt virke Kollektive overenskomster Aftaler og forlig i konkrete sager Lovgivning Prioriteringen af retskilderne Idégrundlaget for gældende kollektiv arbejdsret Den traditionelle ordnings udbredelse Afsnit XXI. Almindelige regler om handlefrihedens grænser Kampmidler

12 2. Begrænsninger i aktionsretten Afsnit XXII. Nærmere om den kollektive arbejdsoverenskomst Begreb og betydning Kompetencen til at indgå overenskomst Overenskomstens indhold. Fortolkning og udfyldning Gyldighedsområdet Hvilket arbejde omfattes af overenskomsten (dennes»faglige«gyldighedsområde)? Hvem er dækket af overenskomsten (dennes»personlige«gyldighedsområde)? Overenskomstens territoriale gyldighedsområde Afsnit XXIII. Fredspligten Generelt Fredspligtens virkninger Nærmere om fredspligten ctr. dispositionsretten efter enkeltkontrakten Lønmodtagerrettigheder på tværs af kollektivarbejdsrettens regler Almindelig opsigelse Misligholdelsesbeføjelsernes anvendelse Arbejdsgiverens individualretlige dispositionsbeføjelse. Frigørelses- og reaktionsmulighederne Almindelig opsigelse og ændring af ansættelsesforholdet Misligholdelsesbeføjelsernes anvendelse Kollektivarbejdsretlige undtagelser fra fredspligten Strejkearbejde Sympatikonflikter Andre tilfælde Afsnit XXIV. Ledelsesret og lønmodtagerindflydelse Ledelsesretten Kollektiv lønmodtagerindflydelse på arbejdspladsen Generelt Generelle indflydelsesordninger Tillidsrepræsentanter Almene samarbejdsorganer Medarbejderrepræsentanter i virksomhedsledelser Informations- og samrådsloven EU-medarbejderråd SE og SCE medarbejderindflydelseslovene

13 Grænseoverskridende fusion og spaltning Forhandling, høring eller information i konkrete tilfælde Overenskomstregler Lovordninger Afsnit XXV. Afvikling og fornyelse af kollektive overenskomster Frigørelse fra overenskomsten Det ekstraordinære ophør: Ugyldighed og svigtende forudsætninger Det ordinære ophør Overenskomsters ordinære tidsvilkår Særlige ordninger omkring ophøret Frigørelseskonflikt overenskomstens eftervirkning Forligsinstitutionen Opsigelsesregler vedrørende enkelte overenskomsttyper Generelle opsigelsesprincipper vedr. sammenkædede overenskomster Afvikling af enkelte overenskomsttyper Overenskomstfornyelsen Lovindgreb Afsnit XXVI. Lovlig arbejdskamp på hovedaftaleregulerede områder Rammen Arbejdskampens former Den formelle fremgangsmåde Materielle betingelser for arbejdsstandsningens lovlighed Arbejde under konflikten Stillingen efter konflikten fortrædigelsesklausuler Afsnit XXVII. Kollektivarbejdsretlige sanktioner og oprejsningsveje. Bodssystemet Sanktions- og oprejsningsmulighederne Bodssystemet Hjemmel Bodsordningens udgangspunkt Nærmere om bodsansvarets placering Bodsudmålingen Grundkriterier Bodsudmålingen ved de enkelte typer overenskomstbrud Adkomsten til bodsbeløbet

14 FJERDE BOG. ARBEJDSMARKEDSREGULERINGER I ØVRIGT Afsnit XXVIII. Arbejdsmiljøretten Arbejdsmiljøretten og arbejdsretten Arbejdsmiljøloven Arbejdsmiljøarbejdet parternes pligter ansvar, straf og erstatning Det materielle arbejdsmiljø Afsnit XXIX, Skatteret Afsnit XXX. Den sociale lovgivning på arbejdsmarkedet Socialretten og arbejdsretten Grundlaget for den egentlige sociallovgivning De enkelte love Sygedagpengeloven og barselloven Lov om arbejdsskadesikring Lovgivning om arbejdsformidling, arbejdsløshedsforsikring og beskæftigelse Beskæftigelseslovgivningen Arbejdsløshedsloven Pensionslovgivning Lov om social pension Delpension Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Private pensioner Løngarantiloven Sundhedsloven Bistandslovgivningen APPENDIX: ARBEJDSRETLIGE KILDER Den konceptuelle indgang Retspraksis Litteraturen Alment Den centrale litteratur Almene, systematiske fremstillinger Lærebøger Offentlig arbejdsret Ansættelsesretten

15 Kollektiv arbejdsret Arbejdsmiljø Socialretten Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsskadesikring Menneskerettigheder EU-arbejdsret, internationale arbejdsretsforhold og lovkonflikter Den almindelige retspleje og voldgift Foreningsret Sprog/lingvistik/oversættelse, engelsksprogede fremstillinger Lovsamlinger Artikler Databaser Alment Baserne Stikordsregister

16 16

17 Forord til 11. udgave Arbejdsretten omfatter reglerne om virksomheders, medarbejderes og organisationers forhold til hinanden på arbejdsmarkedet. Faget har betydning for mange menneskers hverdag og er dagligt forbrugsgods ude på arbejdspladserne. Endvidere er der ofte store beløb på spil, idet selv en lille sag om en enkelt lønmodtagers rettigheder kan få betydning for mange andre. Samtidig er faget med sin komplicerede blanding af offentlig ret og privatret, med en stor mænge ofte meget detaljerede og specielle lov- og overenskomstregler og med en retspraksis, der tæller mere end tretten tusinde principielle afgørelser, et af de juridiske områder, der stiller de største krav til såvel praktikere som teoretikere. For overhovedet at kunne håndtere et sådant stof forsvarligt herunder for at kunne finde rundt i retskilderne er det nødvendigt at have overblik over, hvad denne juridiske disciplin indeholder, samt over de bærende sammenhænge. Arbejdsret er skrevet som oversigtsværk og lærebog med henblik på at sikre læseren denne baggrund. Udgangspunktet for fremstillingen er forfatterens praktiske erfaring for, hvilke arbejdsretlige problemer man møder i det virkelige liv, og hvordan man møder dem. Det væsentlige i begge forbindelser er, at man har et systematisk udtømmende overblik over retsområdet, så at man med afsæt heri kan identificere naturen af de centrale retsproblemer, og derfor har forudsætning for også at fastlægge løsningen på sådanne spørgsmål, som ikke er direkte besvaret i lovgivning, aftaler og kollektive overenskomster. Derfor er bogen indrettet, så at den overordnet set dækker alle væsentlige arbejdsretlige problemstillinger, ligesom dens systematiske opbygning belyser reglernes natur og indre sammenhænge. Opmærksomheden koncentreres endvidere om fænomenerne og de bærende principper frem for om konkrete detaljer. Retspraksis er derfor kun refereret sporadisk nemlig til lettelse af forståelsen på vanskelige punkter. Den i bogen anvendte systematik leder ind i en efter samme systematik udformet, detaljeret fremstilling af arbejdsretten (trebindsværket Den Danske Arbejdsret). Såvel denne som nærværende fremstilling opdateres løbende i en database (ArbejdsRet Online, Jurist- og Øko- 17

DEN DANSKE ARBEJDSRET

DEN DANSKE ARBEJDSRET OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN Tilegnet Tore Sigeman OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET Jens Kristiansen GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Jens Kristiansen

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Vejleder: Ole Hasselbalch. Lønsystemet i Industriens overenskomst -i et juridisk og økonomisk perspektiv

Vejleder: Ole Hasselbalch. Lønsystemet i Industriens overenskomst -i et juridisk og økonomisk perspektiv Cand.Merc.(jur.) Kandidatafhandling Forfatter: Agnethe Toft Andresen Vejleder: Ole Hasselbalch Lønsystemet i Industriens overenskomst -i et juridisk og økonomisk perspektiv Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en komparativ analyse Forfatter: Anja Olsen Vejleder: Torben

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer JENS KRISTIANSEN Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Kristiansen Aftalemodellen

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende

Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende Bind 2 6. udgave Med kommentarer af Agnete Andersen Ruth Nielsen

Læs mere

Rikke Lovmand Vistisen og Anette Sand. Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser

Rikke Lovmand Vistisen og Anette Sand. Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser Rikke Lovmand Vistisen og Anette Sand Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser Af Anette Sand og Rikke Lovmand Vistisen Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen

Læs mere

LITTERATUR. Arbeidsrett og arbeidsliv. Bind 2(2007)

LITTERATUR. Arbeidsrett og arbeidsliv. Bind 2(2007) LITTERATUR Jan Fougner, Endring i arbeidsforhold - Styringsrett og arbeidsplikt. Handelshøjskolen i Århus, PhD-afhandlinger 2006:18 (bind 1-2). Århus, Handelshøjskolen i Århus, 2006. 416 s. ISBN 87-91523-39-7.

Læs mere

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Finansiel Leasing en form for finansiering Morten Schwartz Nielsen og Kristian

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

Afskedigelse i det offentlige

Afskedigelse i det offentlige 2013 Afskedigelse i det offentlige En komparativ analyse mellem offentlig og privat arbejdsret. Kandidatafhandling Forfatter: Anne Margrete Olsen Studienr.: 283777 Institut: Juridisk institut Studieretning:

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Ytringsfriheden i ansættelsesforhold

Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Av Ole Hasselbalch 1. Problemstillingen og almindelige principper Et ansættelsesforhold indebærer, at der skabes en relation mellem parterne, i hvilken lønmodtageren

Læs mere

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning: Aktieaflønning eller aktieoptioner en ny udvikling... 3 2. Hvorfor aktieløn? Virksomhedernes

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

assurandør overenskomst 2012

assurandør overenskomst 2012 assurandør overenskomst 2012 Rammeoverenskomst side 4 Aftale om tjenestefrihed side 23 Protokollater og bilag side 27 Gruppesikringsregulativ side 53 Aftale om bidrag til uddannelsesformål side 59 Feriekortordning

Læs mere

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL Håndbog i Jytte Holm-Larsen EJEndoMSHANDEL OG LEJERET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jytte Holm-Larsen Håndbog i ejendomshandel og lejeret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Håndbog i ejendomshandel

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Analyse af kutymebegrebet i dansk arbejdsret anno 2014 Analysis of the custom concept in Danish Labour law anno 2014

Analyse af kutymebegrebet i dansk arbejdsret anno 2014 Analysis of the custom concept in Danish Labour law anno 2014 Analyse af kutymebegrebet i dansk arbejdsret anno 2014 Analysis of the custom concept in Danish Labour law anno 2014 Ronnie Siegumfeldt Andersen Studienr. 201201401 Vejleder: Martin Gräs Lind Master opgave

Læs mere

Rammeoverenskomst side 4. Aftale om tjenestefrihed side 23. Protokollater og bilag side 29. Gruppesikringsregulativ side 56

Rammeoverenskomst side 4. Aftale om tjenestefrihed side 23. Protokollater og bilag side 29. Gruppesikringsregulativ side 56 Rammeoverenskomst side 4 Aftale om tjenestefrihed side 23 Protokollater og bilag side 29 Gruppesikringsregulativ side 56 Aftale om bidrag til uddannelsesformål side 62 Feriekortordning side 64 Regler for

Læs mere

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER 1 HR-løsninger der holder HR-løsninger der holder Som arbejdsgiver er man i løbende berøring med ansættelses- og arbejdsretten. De fleste arbejdsgivere

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere