Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love"

Transkript

1 (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr Senere ændringer til forskriften LBK nr 1094 af 07/10/2014 LBK nr 1019 af 23/09/2014 LBK nr 1023 af 23/09/2014 LBK nr 1099 af 07/10/2014 Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 495 af 21. maj 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, når etablering af tilbud sker i henhold til pålæg efter 13 c, stk. 1, 1. pkt.«stk. 2-8 bliver herefter stk I 5, stk. 4 og 5, der bliver stk. 5 og 6, ændres»stk. 1-3«til:»stk. 1, 3 og 4«. 3. Overskriften til kapitel 4 affattes således:»kapitel 4 Statslig koordinering og rådgivning, Tilbudsportalen og uvildig konsulentordning«. 4. I 13, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation«:»i Socialstyrelsen«. 5. I 13 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation skal tilvejebringe de mest specialiserede rådgivningsydelser, herunder relevant materialeproduktion, til kommuner, borgere, skoler m.fl. i forhold til specialundervisning og specialpædagogisk bistand m.v.«stk. 4-6 bliver herefter stk , stk. 6, der bliver stk. 7, ophæves. 7. I 13, stk. 7, 1. pkt., indsættes efter»område«:»og på området for den mest specialiserede specialundervisning og specialpædagogiske bistand m.v.«. 1

2 8. I 13, stk. 8, ændres»stk. 1 og 2«til:»stk. 1, 2 og 4«. 9. Efter 13 a indsættes:» 13 b. Socialstyrelsen skal følge udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser og indsamle og formidle viden om effekt af indsatserne på det mest specialiserede socialområde og på området for den mest specialiserede specialundervisning, der gives i henhold til lov om folkeskolen eller lov om specialundervisning for voksne. Stk. 2. For at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud, som er tilpasset udviklingen i målgruppernes behov, på det mest specialiserede socialområde og på området for den mest specialiserede specialundervisning kan Socialstyrelsen udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner. Stk. 3. Socialstyrelsen kan på baggrund af afrapporteringer om kommunalbestyrelsernes tilrettelæggelse og organisering af indsatsen i forhold til centralt udmeldte målgrupper og indsatser, jf. stk. 2, anmode kommunalbestyrelserne i en eller flere regioner om at foretage en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen. Stk. 4. Socialstyrelsen kan i forbindelse med en anmodning efter stk. 3 meddele en kommunalbestyrelse eller et regionsråd et midlertidigt pålæg om at opretholde et tilbud, indtil Socialstyrelsen i medfør af 13 c har truffet afgørelse om pålæg vedrørende det pågældende tilbud eller ophæver det midlertidige pålæg. Stk. 5. Socialstyrelsens udmelding af målgrupper og indsatser efter stk. 2 og afgørelser på området for den mest specialiserede specialundervisning efter stk. 3 og 4 sker efter forhandling med Undervisningsministeriet. 13 c. For at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud, som er tilpasset udviklingen i målgruppernes behov, på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområde kan Socialstyrelsen undtagelsesvis pålægge en kommunalbestyrelse eller et regionsråd at etablere eller fortsat at drive et tilbud eller tilbyde en indsats omfattet af denne lov. Socialstyrelsen kan endvidere undtagelsesvis pålægge en kommune eller en region at videreføre eller forny en driftsaftale med et eksisterende privat tilbud og at indgå en ny driftsaftale, hvis en eksisterende driftsaftale er opsagt. Stk. 2. På samme betingelser som i stk. 1 kan Socialstyrelsen undtagelsesvis meddele et pålæg om samling af små tilbud rettet mod samme målgruppe til ét tilbud, hvis Socialstyrelsen vurderer, at tilbuddene ikke hver for sig er fagligt og økonomisk bæredygtige. Kommunerne og regionerne aftaler, hvilken kommune eller region der skal drive det samlede tilbud og herunder overtage et eller flere tilbud efter 186 a, stk. 1 eller 2. Hvis kommunerne og regionerne ikke inden 4 måneder efter pålægget har indgået aftale om, hvem der skal drive tilbuddet, træffer Socialstyrelsen afgørelse herom. Andre kommuner og regioner kan i den periode, pålægget gælder, ikke oprette nye tilbud i forhold til denne målgruppe uden Socialstyrelsens godkendelse. Stk. 3. Socialstyrelsen skal i forbindelse med et pålæg efter stk. 1 og 2 pålægge kommunerne i den pågældende region eller landsdel at indgå aftale om finansiering af driften af det tilbud, som pålægget vedrører. Hvis kommunerne ikke inden 4 måneder efter pålægget har indgået aftale om en finansieringsmodel, træffer Socialstyrelsen afgørelse herom. Stk. 4. Socialstyrelsen kan i forbindelse med et pålæg efter stk. 1 og 2 meddele eller forlænge et midlertidigt pålæg efter 13 b, stk. 4, indtil aftale eller afgørelse om finansieringsmodel, jf. stk. 3, foreligger. Stk. 5. Socialstyrelsen fastsætter i forbindelse med en afgørelse om pålæg efter stk. 1 og 2 en frist for, hvor længe pålægget skal gælde. Et pålæg kan højst gælde i 2 år. Socialstyrelsen kan inden fristens udløb træffe afgørelse om at forny pålægget. Stk. 6. Afgørelse om driftspålæg, herunder eventuel afgørelse om en finansieringsmodel, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 7. Socialstyrelsens afgørelser på området for den mest specialiserede specialundervisning efter denne bestemmelse træffes efter forhandling med Undervisningsministeriet. 2

3 Stk. 8. Hvis et pålæg efter stk. 1 eller 2 vedrører et eksisterende tilbud eller etablering af et tilbud omfattet af 4 i lov om socialtilsyn, er det en betingelse, at det kompetente socialtilsyn, jf. den nævnte lovs 2 henholdsvis 5, har godkendt eller efterfølgende godkender det eller de pågældende tilbud.«10. I 149, stk. 1, ændres» 5, stk. 7,«til:» 5, stk. 8,« , stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:»den kommunale, regionale eller private leverandør fastsætter vejledende takster for ydelser og tilbud efter denne lov, jf. dog stk. 3. Taksterne fastsættes på baggrund af samtlige budgetterede, direkte og indirekte langsigtede omkostninger ved levering af ydelsen eller drift af tilbuddet.«stk. 3-6 bliver herefter stk , stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således:»stk. 4. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter regler om takstberegningen, herunder om grundlaget for beregningen, om hvilke ydelser og tilbud efter loven der er omfattet af stk. 1, og om, hvornår stk. 1 kan fraviges.« , stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:»en kommunalbestyrelse kan efter reglerne i denne lov en gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. En kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage et regionalt tilbud efter 1. pkt., skal meddele regionsrådet dette senest den 1. januar i valgperiodens tredje år. Overtagelse skal ske senest den 1. januar i valgperiodens fjerde år. Stk. 2. Overtagelse som nævnt i stk. 1 kan dog ske på andre tidspunkter, når overtagelse af regionalt tilbud sker i henhold til 186 a, stk. 1, efter pålæg i henhold til 13 c, stk. 2. Stk. 3. På kommunalbestyrelsens anmodning skal regionsrådet udarbejde et udkast til aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen.«stk. 2-7 bliver herefter stk I 186, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres»stk. 3«til:»stk. 5«. 15. I 186, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres»stk. 5«til:»stk. 7«. 16. To steder i 186, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres»stk. 3«til:»stk. 5«. 17. Efter 186 indsættes:» 186 a. En kommunalbestyrelse kan efter Socialstyrelsens udmelding eller anmodning om fornyet behandling efter 13 b, stk. 2 og 3, og med Socialstyrelsens godkendelse overtage andre kommuners tilbud og regionale tilbud efter denne lov. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en regions overtagelse af kommunale tilbud og regionale tilbud i andre regioner efter denne lov i henhold til 13 b, stk. 2 og 3. Stk. 3. Ved pålæg om samling af flere små tilbud til ét tilbud efter 13 c, stk. 2, kan en kommunalbestyrelse overtage andre kommuners tilbud og regionale tilbud efter denne lov. Stk. 4. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på en regions overtagelse af kommunale tilbud og regionale tilbud i andre regioner efter denne lov i henhold til 13 c, stk. 2. Stk. 5. Ved overtagelse efter stk.1-4 finder 186, stk. 2-9, anvendelse.«18. I 190, stk. 4, ændres»reglerne i 186, stk. 2 og 4-6,«til:» 186, stk. 4 og 6-8,«. 19. I 195, stk. 1 og 2, ændres»stk. 1 og 2«til:»stk. 1 og 3«. 3

4 2 I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013, som ændret ved 17 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, 3 i lov nr. 651 af 12. juni 2013 og 2 i lov nr af 17. december 2013, foretages følgende ændring: 1. I 85 ændres»beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med social- og integrationsministeren«til:»ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesministeren«. 3 I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, som ændret ved lov nr. 307 af 29. marts 2014 og ved lov nr. 308 af 29. marts 2014, foretages følgende ændring: 1. I 13, stk. 2, ændres»beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med social-, børne- og integrationsministeren«til:»ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter«. 4 I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2013, som ændret senest ved lov nr. 167 af 26. februar 2014, foretages følgende ændring: 1. I 47, stk. 1 og 2, ændres»beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med social-, børneog integrationsministeren«til:»ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesministeren«. Undervisningsministeriet 5 I lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 4. april 2014, foretages følgende ændring: 1. I 15, stk. 2, ændres»beskæftigelsesministeren«til:»ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold«. Beskæftigelsesministeriet 6 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 82 a, stk. 6, udgår»om regnskab og revision«, og som 2. pkt. indsættes:»ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesministeren efter dennes forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om regnskab og revision vedrørende bidrag efter stk. 1-5.«7 I lov nr af 23. december 2012 om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, som ændret ved 14 i lov nr. 493 af 21. maj 2013, 1 i lov nr. 790 af 28. juni 2013 og 13 i lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændring: 4

5 1. I 23, stk. 4, ændres»beskæftigelsesministeren fastsætter«til:»ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesministeren«. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 8 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013, som ændret ved 1 i lov nr. 123 af 23. februar 2011, lov nr af 26. december 2013, lov nr. 263 af 24. marts 2014 og 1 i lov nr. 402 af 28. april 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 64, stk. 1, 6. pkt., og i 75, 2. pkt., ændres»beskæftigelsesministeren«til:»ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold« c, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:»en beliggenhedskommune kan efter reglerne i denne lov en gang i hver valgperiode overtage regionale almene ældreboliger til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. En kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage almene ældreboliger efter 1. pkt., skal meddele regionsrådet dette senest den 1. januar i valgperiodens tredje år. Overtagelse skal ske senest den 1. januar i valgperiodens fjerde år. Stk. 2. På beliggenhedskommunens anmodning skal regionsrådet udarbejde et udkast til aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen.«stk. 2-7 bliver herefter stk I lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 17. juni 2010, som ændret ved 24 i lov nr. 493 af 21. maj 2013, foretages følgende ændring: 1. I 33, 2. pkt., ændres»beskæftigelsesministeren«til:»ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold«. 10 I lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, som ændret ved 24 i lov nr. 326 af 11. april 2012, 2 i lov nr af 28. november 2012 og 23 i lov nr. 493 af 21. maj 2013, foretages følgende ændring: 1. I 19, stk. 4, 4. pkt., ændres»beskæftigelsesministeren«til:»ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold«. 11 I lov nr. 495 af 21. maj 2013 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser), som ændret ved 2 i lov nr. 651 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer: 1. 1, nr. 1, ophæves. 2. I 3, stk. 2, udgår»1 og«. 5

6 Ikrafttræden 12 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2014, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. 1, nr. 11 og 12, træder i kraft den 1. januar Stk. 3. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 1, nr. 6. Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2014 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. / Manu Sareen 6

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) Beskæftigelsesministeriet

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) Beskæftigelsesministeriet (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0007287 Fremsat den 31. marts 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Afsnit I Kapitel 1 Afsnit II Kapitel 2 Afsnit III Kapitel 3 Afsnit IV Kapitel 4 Afsnit V Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Afsnit VI Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Lov om regional statsforvaltning

Lov om regional statsforvaltning Document created from https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=10070 (accessed 18 Feb 2013) LOV nr 542 af 24/06/2005 Gældende (Statsforvaltningsloven) Offentliggørelsesdato: 25-06-2005 Indenrigs-

Læs mere

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1. Aftalen er indgået i henhold til 10, stk. 3 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. mellem Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende

Forslag. Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende 3584.3 Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Til lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder retsinformation.dk - LOV nr 711 af 25/06/2014 LOV nr 711 af 25/06/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-06-2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2014-15 Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Afsnit

Læs mere

Rammeaftale 2016. Bilag til Rammeaftale 2016. Syddanmark

Rammeaftale 2016. Bilag til Rammeaftale 2016. Syddanmark Rammeaftale 2016 Bilag til Rammeaftale 2016 Syddanmark Indhold Bilag 1: Bekendtgørelse for Udviklingsstrategien og Styringsaftalen... 3 Bilag til Udviklingsstrategien... 6 Bilag 2 Tendenser og behov...

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere