Temamøde 9 Professionelle fællesskaber vejen til succes i skolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temamøde 9 Professionelle fællesskaber vejen til succes i skolen"

Transkript

1 Temamøde 9 Professionelle fællesskaber vejen til succes i skolen

2 Professionelle læringsfællesskaber KL s Børne- og ungetopmøde Ålborg januar 2015 Lisbeth Harsvik, Dekan for pædagog- og sundhedsuddannelser Professionshøjskolen UCC Trine Ankerstjerne, Lektor og konsulent Professionshøjskolen UCC 2

3 Læringsfællesskaber Fælles værdier. Reflekterende dialoger. Deprivatisering af praksis. Fokus på børnenes læring. Samarbejde. (Thomas R.S. Albrechtsen: Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling ). 3

4 Illeris om læring Læring er en social proces, der foregår i samspil med andre. Læring som en subjektiv proces præges af den lærendes forforståelser, forventninger, interesser og perspektiver. Læringssituationen har indflydelse på læringens proces og resultat og hænger sammen med den enkeltes motivation. 4

5 Lærere og pædagoger Pædagoger har tradition for bevidst at arbejde med læring. Opgaven er, at livet i skolen og SFO en bidrager til udvikling af trivsel og læring (jf. reformen). Eleverne skal udvikle alsidige kompetencer faglige/sociale. Professionerne har behov for et fælles læringsbegreb med fokus på en aktiv læringskultur 5

6 Læring i praksisfællesskaber SFO ens læringsmiljø er i vidt omfang karakteriseret ved imitation Det vil sige, at børnene lærer ved at se på og efterligne andre og ved at indgå i relationer og aktiv interaktion med andre. Samspillet kan således være indirekte (se på og imitere) eller direkte (aktiv interaktion) SFO en giver mulighed for at se på ældre og mere kompetente børns - og også voksnes - handlinger for herefter skridt for skridt at involvere sig i det fælles liv. (Jean Lave og Etienne Wenger (2003), som deltagelse i socialt praksisfællesskab) 6

7 3 kendetegn ved praksisfællesskaber Praksisfællesskaber har ifølge Wenger tre kendetegn, som i meget høj grad kan komme til udtryk i SFO ens hverdagsliv: 1. Børnene indgår i fælles handlinger med et gensidigt engagement, hvor de udvikler gensidige relationer og afklarer, hvem der er gode til hvad og hvordan de kan indrette sig sammen. 2. Børnene udvikler en fælles afstemt virksomhed, hvor de kollektivt forhandler sig frem til fælles mål og indhold. 3. Børnene udvikler et fælles repertoire præget af aftalte rutiner, sprogbrug og i det hele taget bestemte måder at handle på. 7

8 Situeret læring Den læring, der foregår i praksisfællesskaber, betegner Lave og Wenger (2003) som situeret. Det betyder, at læringen på den konkrete SFO er bundet til den specifikke kontekst, hvor det er de involverede deltagere, der har lært sig noget sammen, som de kan forstå og anvende sammen i den givne situation og kontekst. 8

9 Læreruddannelsen Uddannelsesbekendtgørelsens 1: Formålet med uddannelsen er, at den studerende gennem uddannelsen tilegner sig den viden og de færdigheder, der er forudsætningen for at kunne virke som faglig, pædagogisk og didaktisk kompetent lærer i den danske folkeskole i henhold til folkeskolens formål, jf. folkeskolelovens 1. 9

10 Pædagoguddannelsen Uddannelsesbekendtgørelsens 1: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspektiv. 10

11 Folkeskolereformen og ny pædagoguddannelse Åbner (anderledes) muligheder for pædagoger. Fordrer, at pædagoger ekspliciterer deres faglighed. Har fokus på skolen som fælles projekt (projektet er børns trivsel og læring). Involverer pædagoger i skolens arbejde med dannelse og fællesskaber. 11

12 Pædagogers faglighed og kompetencer Pædagogers faglighed og kompetencer bidrager i særlig grad til: Relationsudvikling Brobygning Social læring Dannelse Livsduelighed Kreativitet Inklusion (BUPL Midtsjælland: 12

13 Pædagogers faglighed og kompetencer Specifikt i indskolingen: Overgang og god skolestart (Broström, Vejleskov, Larsen, Højholdt, Stanek) Specifikt på mellemtrinet: Læringsfællesskaber og trivsel (tidlige erfaringer fra ex. Holbæk) Specifikt i udskolingen: Brobygning og sociale fællesskaber (betydning for videre uddannelsesforløb: igangværende forskning i UCC) 13

14 10 kendetegn ved god undervisning 1. Rød tråd i undervisningen. 2. Brug tiden på læring. 3. Giv eleverne lyst til at deltage. 4. Aktiver det, eleverne ved i forvejen. 5. Sæt ord på, hvad eleverne skal lære og hvorfor. 6. Varier metoderne. 7. Tag individuelt hensyn. 8. Træn igen, igen og målrettet. 9. Skab gode fysiske rammer. 10. Sig, hvad du forventer. (Baseret på Hilbert Meyer, UCC magasin september 2013) 14

15 Det tværprofessionelle samarbejde Med blikket på professioners samarbejde i en tværprofessionel optik er der fokus både på fagligheden og på de normer, vaner, værdier, holdninger og det ansvar, de involverede har og påtager sig ( ) (Højholdt 2013, s. 59) 15

16 Det overskridende element I tværprofessionelt samarbejde overskrides den enkeltes faglighed og professionsidentitet i samarbejdet, og ideelt set udvikles en ny professionsidentitet hos de deltagende professioner. (Højholdt, s. 59) 16

17 Tværprofessionelt samarbejde mellem lærer og pædagog I det tværprofessionelle samarbejde er der behov for udvikling af fælles målsætninger og fælles værdigrundlag for arbejdet med eleverne. Pædagoger bidrager med et andet syn og andre kompetencer i skolen og det er i kombinationen af de to professioners kompetencer og viden, man kan udvikle eleverne mest. (Professionelle relationer, EVA 2014) 17

18 Tværprofessionelt samarbejde mellem lærer og pædagog I det fremtidige tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger i skolen må det anses for vigtigt for pædagoger at få defineret deres kompetencer vedrørende sociale processer som faglige og fagligt kvalificerede gennem erfaring, teori, refleksion mv. og ikke som udtryk for medfødt talent. I en tid og i en skolekontekst, hvor fokus entydigt er på (faglig) læring, er det tillige vigtigt at få italesat sociale processer som vigtige i sig selv, indeholdende muligheder for udvikling og læring for børnene, og ikke blot som noget, der skal fungere, for at lærerne kan komme til det egentlige undervisningsarbejdet. (Tom Ritchie & Ditte Tofteng (red.): Pædagog i skole og fritid perspektiver på tværprofessionelt samarbejde i skolen, s. 109, Billesø & Baltzer 2014) 18

19 Det tværprofessionelle afsæt Skole og SFO udgør i dag et hverdagsliv, der giver plads til, at børn som aktive handlende subjekter involverer sig i fælles virksomhed med kammerater og voksne. forbinder to læringsteoretiske tilgange som bringes i anvendelse: læring gennem egen virksomhed læring via social interaktion 19

20 Det progressive blik på det tværprofessionelle samarbejde Tid Ungdomsuddannelse Udskoling ungdomsskole, Uddannelsesvejledning, ungdomsklub Mellemtrin i skolen Klub Indskoling SFO Vuggestue Børnehave Kilde : Højholdt, Den reflekterende praktiker s

21 Gruppediskussion og refleksion: Hvorledes forestiller I jer det optimale tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger ex omkring det skolestartende barn, mellemtrinseleven eller udskolingseleven eller eleven generelt? Hvilke muligheder og udfordringer er der forbundet med, at den professionelle identitet påvirkes og forandres? Diskuter muligheder for udvikling af et fælles læringsbegreb. 21

22

23 H. C. Andersen skolen * Heldagsskole for børnemiljøet * H. C. A. High for ungemiljøet Eventyret * Den åbne begynder skole i børnehuset og forsætter her Visionen siden skolens start - at skabe ét fælles professionelt læringsfællesskab, mellem pædagogmedhjælper, pædagoger, lærer og børnehaveklasseleder.

24 Vores forudsætningerne for professionelle læringsfællesskaber * Én organisation som bygger på ét fælles arbejds- og teorigrundlag * Én fælles ledelse * Selvstyrende team * Alle ressourcer er placeret i teams -> Bedste inklusion * Fælles årsplaner * Fælles planlægning og udførsel af opgaver * Fælles fag- og opgavefordeling hvor alle kan byde ind på alt

25 Kompleks uddannelse Tom teori (GAB) Kompleks kompetence (GUF) Simpel kompetence Blind praksis (GISP) Udfordringer

26 Det er for kompleks for den enkelte Selvstyrende team Derfor Komplementære kompetencer

27 Selvstyrende team * Ligeværdigt flerprofessionelt samarbejde * Tid til at udvikle det selvstyrende team * Ét større resonansrum * Ét bedre samarbejde * Ét større ansvar for opgaver * Fælles ejerskab Resultat = Professionelle didaktiker med styr på læring, som repræsentere hele organisationen. Kan i fællesskab håndtere forandringer

28 Medledende og selvledende team Overordnet kode for den professionelle didaktiker Dannelses og uddannelsesmæssig udvikling Går efter elevernes læring i et tværfagligt samarbejde Overordnet kode for den Strategiske medleder Helhedssyn og organisatorisk strategi Går efter at tage organisationen på sig både på team- og organisationsniveau

29 Dialog og forstyrrelse sat i system * Vi forholder os til og reflekterer over hinandens kompetencer, styrker og svagheder * Vi har et aktivt feedback og feedforwardsystem * Vi har sat dialogen i system * Vi ønsker størst mulig gennemsigtighed * Vi benytter de demokratiske processer i organisationen * Vi ser tilpas forstyrrelse som vejen til optimering af læring

30 Stor refleksiv spilleplade UVM Kommune Pædagoger og Medhjælper Lærere bh. klasseleder Bedre Læringsfællesskaber Den åbne Skole Fælles er vi meget bedre Det giver flere muligheder for børnene og de unge

31 Hvordan ser samarbejdet ud i hverdagen? I teamet samarbejdes der om opgavernes løsning ud fra årskalender og årsplaner, samt de behov der opstår løbende i den samlede elevgruppe. * Klasseledelse og relationer til eleverne * Fælles aftaler, regler og rutiner * Den daglige læring f.eks. Undervisning, værksteder, mindre hold og hele årgangen * Fælles aktiviteter * Specialpædagogisk tiltag (AKT indsatser) * DSA undervisning * Supplerende undervisning * Forældre samarbejde * Elevplaner * Eksternt samarbejde PPR indstillinger og underretninger m.v. * Samarbejde med Den åbne skole * Den understøttende undervisning * ALT hvad skoledagen bringer

32 Vores bud på professionelle læringsfælleskaber * Fælles ledelse * Fællesskab om planlægning * Bevidsthed om ens professionelle position som lærende selv og medledende teammedlem i et politisk styret organisation * Nødvendigheden af tværfaglighed * Tydelige mål for læring * Systematik om din kommunikation med dine samarbejdspartnere * Præmissen om organisering er givet fra ledelsen

33 Hvilke udfordringer kan der opstå i arbejdet mellem faggrupper på en skole * Forskellige opfattelse af hvad læring er. * Parallelt arbejde mellem faggrupper * Kamp om faglighed mellem faggrupper * Manglende anerkendelse af forskellige fagligheder * Ingen medskabelse af fælles kultur * Manglende opbakning fra ledelsen * Manglende gensidig viden om opgaver * Manglende tid til samarbejde * Manglende forståelse af organisationen

34

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Mette Molbæk (VIA UC) og Susan Tetler (DPU, Aarhus Universitet) Den pædagogiske udfordring i dagens skole En af de mest markante udfordringer,

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Alsidig udvikling... side 3 2. Når hele skolen sætter ind... side 5 3. Undervisningsprogrammer i alsidig udvikling...

Læs mere