Kontrol af vandmålere i drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrol af vandmålere i drift"

Transkript

1 Kontrol af vandmålere i drift Vejledning nr. 15 FVD standard nr. 46 Danske Vandværkers Forening Danmarks Private Vandværker 1

2 Indhold Resumé side 4 Indledning side 6 Definitioner side 8 1. Myndighedskrav 1.1 Hvilke målere er omfattet af kontrollen side Krav til opsætning af målere side Mærkning side Målertekniske forhold side Klageadgang side Kontrolsystemet side Eksempel. Enkelt stikprøve af idrift- side 18 værende målere 1.8 Eksempel. Nedtagning for turnus- side 19 udskiftning 1.9 Partikontrol i skemaform side Driftskontrol af produktions- og side 22 leverancemålere 3. Dimensionering og installation side 23 af målere 4. Ydelser fra målerlaboratorier side 25 Bilag: Bekendtgørelse om kontrol med vandmålere Måleteknisk direktiv Bilag A Bilag B 2

3 Håndteringsinstruks for hjemtagning af målere Orienteringsskrivelse til forbrugerne om kontrolsystemet Kontrolmanual Eksempel på stikprøveresultat Oversigt over målerlaboratorier der er bemyndiget til at verificere vandmålere Bilag C Bilag D Bilag E Bilag F Bilag G 3

4 Resumé Myndighedskrav Myndighedskravene skal sikre forbrugernes tillid til, at afregning af vand foregår på betryggende vis. Krav til opsætning 1. august 1998 skal nye målere, som opsættes, være typegodkendte af målere og verificerede. Idriftværende målere kan forblive i drift. Nedtagne målere kan genopsættes, når de er verificerede. Bestemmelserne er gældende for målere, der anvendes som grundlag for afregning af forbrug. - De er således ikke gældende for produktionsmålere. Arbejdsgruppen skal dog stærkt anbefale, at vandværket etablerer et kontrolsystem for produktionsmålerne som mindst svarer til det kontrolsystem, som er gældende for forbrugsmålere. Mærkning Som dokumentation for, at målerne er typegodkendte og verificerede, skal de være mærket med godkendelses- og årsmærke. Kontrolsystemet 1. februar 2000 skal alle almene vandforsyninger have opbygget et kontrolsystem, som sikrer, at de idriftværende målere er tilstrækkelig nøjagtige. Kontrolsystemet sikrer, at de idriftværende målere ikke overskrider det dobbelte af de tilladelige fejl ved førstegangsverifikation. Dvs. max fejl + 4% i måleområdet Qt - Qmax og + 10% i måleområdet Q min til Qt. Bestemmelserne gælder for alle måleprincipper. Vandværket skal bekendtgøre det kontrolsystem, som er valgt, overfor forbrugerne. For målere mindre end Qn 10 fastsættes en kontrolperiode på 8 år. For målere større end eller lig med Qn 10 anbefales en kontrolperiode på 3-5 år. Stikprøvekontrol Der kan frit vælges mellem fire kontrolsystemer. Det anbefales som førstegangs kontrolsystem at vælge enkelt stikprøve af idriftværende målere som den mest økonomiske. 4

5 Målerpartier Målerbestanden skal inddeles i partier med ensartede karakteristika. Arbejdsgruppen anbefaler, at der ikke vælges målerpartier større end 500 målere af hensyn til kassationsrisikoen. Målerkartotek Målerne skal registreres i et kartotek. Arbejdsgruppen anbefaler, at registreringen sker i en database med henblik på en enkel administrativ udvælgelse til stikprøvekontrol. Håndtering af målere Vandværket skal udarbejde en instruks for hjemtagning af målere, som sikrer, at målerne ikke skades eller ændrer egenskaber under nedtagningen. Afprøvning af målerne På baggrund af valgte partistørrelser udtages et antal målere til stikprøvekontrollen. Målerne skal afprøves af et akkrediteret målerlaboratorium. Afhængig af prøveresultatet kan målerne forblive i drift endnu i en årrække eller skal udskiftes. Dokumentation Som dokumentation over for Erhvervsfremmme Styrelsen skal vandværket udarbejde en kontrolmanual, der beskriver kontrolsystemets opbygning samt resultaterne af målerafprøvningerne. 5

6 Indledning Baggrund og formål med vejledningen Prisen på vand - såvel drikkevand som afledning af vand - er de senere år steget voldsomt. De stigende priser har øget kravene til en sikker og retfærdigt afregning over for forbrugerne, baseret på det faktiske vandforbrug. I perioden er der derfor fra centralt hold fastsat en række krav til afregning af vandforbruget og målernes nøjagtighed. Reglerne vedrørende vandmålere omfatter: Miljø- og Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling af vand efter målt forbrug. Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme, samt Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 68 af 27. januar 1997 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, som ændret ved bekendtgørelse nr. 154 af 19. februar Erhvervsfremme Styrelsens måletekniske direktiv MDIR nr , udg. 2 af 19.november 1997 om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift. De nye krav iværksættes trinvist, således: l. august 1998 skal vandmålere, der sættes op, have en vis dokumenteret kvalitet og nøjagtighed. Nye målere skal være typegodkendte og verificerede. Nedtagne målere kan genopsættes, når de er verificeret. l. januar

7 skal der være installeret vandmåler i enhver ejendom, der er tilsluttet et alment vandværk, og vandforbruget skal afregnes efter måle-ren. l. februar 2000 skal alle almene vandværker have opbygget et kontrolsystem for vandmålerne hos forbrugerne. Kontrolsystemet skal sikre, at de opsatte målere til stadighed er tilstrækkelig nøjagtige. Kontrollen udføres som stikprøvekontrol af vandværkets målere. Afprøvningen af målerne foretages af et akkrediteret målerlaboratorium. DVF's Administrative udvalg og Danmarks Private Vandværker nedsatte i september 1995 en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en vejledning til kontrol af vandmålere i drift. Gruppen har først kunnet færdiggøre sit arbejde efter den 19. februar 1997, hvor bekendtgørelsen fra Erhvervsfremme Styrelsen om kontrol med vandmålere forelå i endelig udgave. Formålet med arbejdsgruppen har i perioden indtil da især været at belyse vandværkernes nuværende praksis med hensyn til opsætning og vedligeholdelse af vandmålere, samt at medvirke til at Erhvervsfremme Styrelsens måletekniske kontrolbestemmelser blev bedst muligt tilpasset de konkrete forhold på vandværkerne. Vejledningen er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte materiale. Herudover er den suppleret med generelle tekniske forhold vedrørende målere, specielt møntet på de mange vandforsyninger som netop står for at etablere målere i forsyningsområderne. Det skal endvidere bemærkes, at vejledningsstoffet specielt vedrørende kontrolsystemer er vægtet på systemer, som vil finde almindelig anvendelse for de fleste vandforsyninger, mens systemer for vandforsyninger med et meget stort antal ens målere, og som besidder ekspertise på statistikområdet, kun omtales periferisk. Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning 7

8 - Finn Bækkegård, Københavns Vandforsyning (formand) - Klaus Kolind-Hansen, Aalborg kommunes vandforsyning - Helmuth Egsgaard, Herning kommunale værker - Sigfred Lindvig, Forsyningsvirksomhederne, Esbjerg - Hans Nørgaard, Danmarks Private Vandværker - Torlei Thomsen, DVF - Bjarne Højriis, DVF (sekretær) Bjarne Højriis er udtrådt af udvalget den 1. januar 1997, og sekretærfunktionen er herefter varetaget af Torlei Thomsen. 8

9 Definitioner. Typegodkendelse Godkendelse af, at en målertype opfylder myndighedskrav Typeprøvning Undersøgelse af en målers konstruktion, med henblik på typegodkendelse Akkrediteret prøvning En prøvning foretaget af et akkrediteret prøvningslaboratorium Akkrediteret kalibrering Kalibrering udført af et af DANAK akkrediteret kalibreringslaboratorium. Verifikation Identifikation, undersøgelse, kalibrering, mærkning/plombering og konstatering af, at en måler opfylder myndighedskrav, specielt nøjagtighed. Førstegangsverifikation Verifikation af målere, der ikke tidligere har været verificeret. Reverifikation Verifikation som foretages efter førstegangsverifikation. Kalibrering Fremgangsmåde der kan vise forskellen mellem værdier på en må-ler og kendte korrekte værdier. Kalibreringen skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Justering Måleren bringes til at overholde fastsatte krav. Qt Gennemstrømningstærskel hvor den tilladelige fejlvisning ændres fra + 5% til + 2%. 9

10 Qn Målerens størrelsesbetegnelse. Gennemstrømningsmængde (m 3 /h) hvor måleren arbejder tilfredsstillende i vedvarende drift. Qmax Største gennemstrømningsmængde (m 3 /h), hvor måleren kortvarigt arbejder tilfredsstillende uden at blive beskadiget. Qmin Gennemstrømningsmængde fra hvilken måleren skal kunne overholde fejlgrænsen. 10

11 1. Myndighedskrav Myndighedskravene skal sikre forbrugernes tillid til, at afregning af vand foregår retfærdigt og på betryggende vis. De er indeholdt i bekendtgørelsen om kontrol med vandmålere og i det måletekniske direktiv. Se bilag A og B. 1.1 Hvilke målere er omfattet af kontrollen. Bekendtgørelsens krav og de måletekniske forskrifter er alene gældende for målere, der anvendes som grundlag for afregning af forbruget af koldt og varmt vand. Bekendtgørelsen omfatter målere generelt, dvs alle måleprincipper og således også eksempelvis magnetiske induktive målere. Det skal bemærkes, at det måletekniske direktivs kontrolbestemmelser vedrørende vandmængder og kontrolmålepunkter alene omhandler det mekaniske måleprincip. Produktionsmålere Kontrolsystemet omfatter ikke vandværkernes produktionsmålere og leverancemålere mellem to forsyningsselskaber. Disse målere registrerer store vandmængder, og en fejlvisning kan få stor økonomisk betydning bl.a. ved opgørelsen af afgifter. Der bør derfor også etableres et kontrolsystem for disse målere. Der henvises i denne forbindelse til afsnit 2: "Driftskontrol af produktions- og leverancemålere". 1.2 Krav til opsætning af målere Bekendtgørelsens bestemmelser om EØF- eller national typegodkendelse og førstegangsverifikation træder i kraft den 1. august

12 Det betyder, at målere, som indkøbes f.eks. 1. juli 1998, og som ikke er typegodkendte og verificerede, skal være opsat inden den 1. august 1998 for at være lovlige. Efter den 1. august 1998 må der kun opsættes typegodkendte og verificerede målere. Målere, der er i drift den 1.august 1998, kan fortsat anvendes, uanset at de ikke er typegodkendte og verificerede. Nedtagne målere, som genopsættes efter 1. august 1998, skal være kalibrerede og reverificerede på et akkrediteret målerlaboratorium. Ved målerindkøb skal vandværket altså stille krav om, at målerne er typegodkendte og verificerede. 1.3 Mærkning Som dokumentation for at målerne er typegodkendte og verificerede, skal de være mærket med godkendelses- og årsmærke som vist nedenfor. Nationale verifikationsmærker Målere, der verificeres i henhold til danske bestemmelser, skal være mærket med følgende mærker: - Verifikationsmærke (godkendelses- mærke med laboratoriets akkredite- ringsnummer xxx) samt - Årsmærke (verifikationsår) EØF verifikationsmærker Målere, der verificeres i henhold til EØF-bestemmelser, skal være mærket med følgende mærker: 12

13 - Verifikationsmærke (godkendelses- mærke med laboratoriets akkredite- ringsnummer xxx) *) samt - Årsmærke (verifikationsår) *) Hvis førstegangsverifikation foretages i et andet EØF-land end Danmark, erstattes DK af det pågældende lands identifikationsmærke. 1.4 Målertekniske forhold. En vandmålers størrelse betegnes ved Qn. Øvrige ydelser udtrykkes ved størrelserne Qmax, Qt og Qmin. I definitionsfortegnelsen er størrelserne defineret, og i fig.1 er de anført på et eksempel for en målefejlkurve. Fig. 1. Herudover er der fastsat krav til målefejlgrænser, afhængig af hvilken metrologisk klasse måleren tilhører. Der skelnes mellem 3 klasser A, B og C, der har relation til målenøjagtigheden. De fleste vandforsyninger anvender klasse B målere, som viser en rimelig nøjagtighed indenfor det normale forbrugsmønster. 13

14 1.5 Klageadgang Erhvervsfremme Styrelsen er øverste myndighed og afgør tvister mellem vandværker og forbrugere om kontrolsystemets effektivitet, ligesom Erhvervsfremme Styrelsen kan pålægge vandværket at bringe kontrolsystemet i overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser. Bestemmelsen ændrer ikke ved regulativets regler for betaling af målerafprøvning. 14

15 Måleteknisk direktiv 1.6 Kontrolsystemet Det måletekniske direktiv angiver minimumskrav og vejledning for det kontrolsystem, som vandværkerne skal etablere. Direktivet er vist i bilag B. Kontrolsystemet for idriftværende målere skal sikre, at såvel vandværket som forbrugeren har en tilstrækkelig sikkerhed for, at vandværkets målerbestand, og dermed også måleren hos den enkelte forbruger, måler tilstrækkeligt korrekt. Kontrolmanual Kontrolsystemet skal dokumenteres i en kontrolmanual, og vandværket skal bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for forbrugerne. I bilag D og E til vejledningen er vist et eksempel på udformning af en sådan orienteringsskrivelse, samt et eksempel på en kontrolmanual. Ikrafttrædelse Vandværket skal sætte kontrolsystemet i kraft senest den 1. februar Herefter skal målere, som har været 8 år i drift, kontrolleres i henhold til det måletekniske direktiv. En undersøgelse over vandværkers driftstid af målere viser, at adskillige vandværker har turnustider på mere end 8 år. Udvalget anbefaler derfor, at vandværkerne i perioden frem til år 2000 får nedbragt de nuværende turnustider til 8 år. Store målere > Qn 10 bør kontrolleres hvert 3-5 år af hensyn til de betydelige vandmængder de registrerer. Kontrolsystemets opbygning. Vandværket kan frit vælge mellem 4 nedennævnte kontrolsystemer. Enkelt stikprøve af idriftværende målerpartier. Enkelt stikprøve af turnusudskiftede målerpartier. Dobbelt stikprøve af idriftværende målerpartier. 15

16 Kontinuert stikprøve af idriftværende målerpartier. De to førstnævnte kontrolsystemer vil blive gennemgået efterfølgende med eksempler på systemernes praktiske anvendelse. De to sidstnævnte kontrolsystemer vil kun finde anvendelse med økonomisk fordel for vandværker med et meget stort antal ens målere, og som besidder ekspertise på statistikområdet. De to sidstnævnte systemer er nærmere beskrevet i det måletekniske direktiv - bilag B. Økonomi Det er ikke muligt at fremkomme med generelle vejledende økonomiske vurderinger ved etablering af kontrolsystemerne. Arbejdsgruppen anser dog enkeltstikprøve af idriftværende målerpartier som det mest økonomiske ved førstegangsetablering af kontrolsystemet. De årlige udgifter til den akkrediterede prøvning kan simpelt opgøres, når målerpartiets størrelse kendes og hermed antal målere til stikprøvekontrollen. Prisen for en akkrediteret afprøvning kan indhentes ved udbud til to eller flere målerlaboratorier. Udgiften pr. år vil i sagens natur være helt afhængig af målerbeholdningernes størrelse, ligesom enhedsprisen for en akkrediteret afprøvning formentlig vil afhænge stærkt af, hvor mange målere der ad gangen indleveres til afprøvning. Målerpartier Målerbestanden skal inddeles i partier med ensartede karakteristika således, at stikprøveresultatet kan betragtes som repræsentativt for det målerparti, som målerne er udtaget fra. Målerpartierne skal således bestå af målere, der både - har samme måleprincip 16

17 - har samme målerstørrelse - har samme opsætningsperiode, normalt indenfor 1 år - har samme driftsbetingelser, f.eks. vandkvalitet og trykforhold. Det er endvidere hensigtsmæssigt, at målerne er af samme fabrikat. Enkelt stikprøveudtagning Målerparti- og stik- Med henblik på at opnå en hensigtsmæssig statistisk behandling opprøvestørrelser samt deles målerne i passende partier som vist i tabel 1. godkendelseskriterier. Tabel 1 angiver også stikprøvestørrelser afhængig af partistørrelser, samt godkendelseskriterier. Partistørrelse stikprøve Godkendelse max.antal max. antal målere antal målere målere med afvigelser Tabel 1. Målere, som er opsat i forbindelse med stikprøvekontrollen, kan af hensyn til den geografiske opdeling tilhøre partiet. Der er i det måletekniske direktiv angivet målerpartier med et større antal målere, men udvalget anbefaler, at der ikke vælges målerpartier større end 500 målere af hensyn til kassationsrisikoen - udskiftning inden 1 år. Har vandværket eksempelvis en 17

18 målerbestand på 1000 målere, som skal kontrolleres i det pågældende år, bør målerbestanden opdeles i mindre målerpartier. Målerkartotek Vandværkets målere skal registreres i et kartotek. Af hensyn til stikprøveudtagning bør kartoteket være indrettet således, at der kan dannes partier og foretages tilfældig udvælgelse af målere fra partierne. Målerkartoteket anbefales oprettet som en database med mulighed for søgning på såvel parti som løbenummer, opsætningsdato, målertype mm. Målerkartoteket kan for hver måler indeholde følgende data: - Fabrikat - Målertype og typegodkendelsesnummer - Målerklasse A, B eller C - Målerstørrelse - Fabrikationsnummer / målernummer - Partiidentifikation - Installationsadresse - Opsætnings- og nedtagningsdato - Førstegangsverifikationsdato og resultat - Reverifikationsdatoer og resultater - Kassationsdato og -grund Herudover kan overvejes oplysninger om stat og bemyndiget laboratorium, der har foretaget verifikation, skal indgå i målerkartoteket, ligesom belastningsområderne Qmin og Qt i l/h, samt start flow i l/h vil være relevante. Prøveudtagning Udvalget anbefaler anvendelse af edb til stikprøveudtagningen. Det medfører at vandværkets edb-system skal tilpasses kontrolsystemet. I programmet for en prøveudtagning defineres, hvilket kontrolsystem udtagningen skal baseres på. Derefter vil programmet undersøge hvor mange målere der findes indenfor det valgte parti. Antal målere til udtagning indtastes, og programmet vælger tilfældigt det indtastede antal målere, og en udtagningsliste udskrives. 18

19 Såfremt udvælgelsen af stikprøver fra de enkelte partier sker manuelt, skal det ske ved hjælp af en uvildig person. Uvildige personer kan eksempelvis være målerlaboratoriets underskriftberettigede personale. Håndtering af hjemtagne målere Med henblik på at sikre, at målerne ikke skades eller ændrer egenskaber under nedtagningen, skal vandværket udarbejde en instruks for nedtagning, transport og håndtering af målere, der skal kontrol-leres. Målerne skal nedtages og bringes til målelaboratoriet på betryggende vis. Målerne skal proppes ved nedtagning, så de ikke tørrer ind. Viser en måler tegn på skade, skal måleren udgå af stikprøven. Det er derfor hensigtsmæssigt at nedtage to målere flere end stikprøveplanen foreskriver. Instruksen skal omfatte de forhold, der skal konstateres og noteres ved nedtagning og opsætning af nye målere. I bilag C er vist eksempel på en håndteringsinstruks. Nøjagtighedskrav Idriftværende målere må ikke overskride det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved nye målere. Se skema 1. Maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed Volumenstrøm Nye og reverifi- Målere i drift Q cerede målere Q min < Q < Q t + 5% + 10% Q t < Q < Q max + 2% + 4% Skema 1 Dokumentation for overholdelse af disse grænseværdier skal ske ved kalibrering af målerne i stikprøven på et akkrediteret målerlaboratorium. 19

20 I fig.2 er vist en målers fejlkurve, samt de tilladelige fejlgrænser ved førstegangsverifikationen og de tilladelige fejlgrænser for idriftværende målere. Fig. 2 Prøvningsområde. Der stilles kun krav om, at målerens flowdel og tælleværk skal prøves. Målere med udskiftelige typegodkendte og verificerede målerpatroner nødvendiggør således ikke en komplet målerhjemtagning, men blot en hjemtagning af målerpatronen til kontrol. Måleren skal afprøves ved mindst 2 volumenstrømme begge beliggende i måleområdet mellem Qt og Qmaks. Målepunkterne er nærmere beskrevet i det tekniske direktiv. Har man kendskab til, at måleren er kritisk ved en bestemt værdi, eller at måleren typisk måler ved lavere værdier, skal driftskontrollen også omfatte disse værdier. Det betyder, at den enkelte vandforsyning i sit kontrolsystem selv kan fastlægge et målepunkt i måleområdet mellem Qmin og Qt. 20

21 I fig. 3 er som eksempel vist målepunkterne for en Qn 2.5 måler, og til sammenligning volumenstrømmen 0,1 l/s svarende til 360 l/h for en WC- cisterne, der er den mindste forudsatte vandstrøm i henhold til DIF - normen for vandinstallationer. Fig Eksempel. Enkelt stikprøve af idriftværende målere. Vandværket har vedtaget at anvende enkelt stikprøve af idriftværende målere som kontrolsystem. I år 2000 prøves et målerparti på 250 stk. Qn 2.5 m 3 målere, der blev førstegangsmonteret hos forbrugerne i I henhold til tabel 1. skal der af partiet udtages 32 målere til stikprøven, og der må ikke være flere end 3 målere som afviger. Ved hjælp af målerkartoteket udtages tilfældigt af partiet målere. Udtagningen kan som tidligere beskrevet udføres af vandværket selv fra et edb-baseret målerkartotek, eller ved et manuelt ført kartotek af en uvildig person. 21

22 De udvalgte målere nedtages ifølge instruksen og leveres til et akkrediteret målerlaboratorium, som foretager en kalibrering ved de krævede vandflow. Afhængig af målerprøveresultaterne behandles partiet som følger: 1. 2 målere afveg fra verifikationsgrænsen på + 2%. Partiet kan herefter fortsat være opsat maks. 8 år til næste kontrol målere afveg fra verifikationsgrænsen på + 2% og 3 målere afveg fra driftskontrolgrænsen på + 4%. Målerne kan ikke godkendes efter verifikationsgrænsen, men kan godkendes efter driftskontrollens grænseværdi. Partiet kan fortsat være opsat maks. 4 år til næste kontrol målere afveg fra driftskontrolgrænsen på + 4%.. Stikprøven kan herefter ikke godkendes, og partiet skal nedtages indenfor 1 år. Partiet kan genopsættes efter renovering og verifikation, men næste kontrol skal ske efter maks 6 års driftstid. Resultatet bør give anledning til en revurdering af målerpartier af samme type. 1.8 Eksempel. Nedtagning for turnusudskiftning. Vandværket har vedtaget en 8 årig turnusudskiftning af målerne og skal dokumentere målernes nøjagtighed ved enkelt stikprøve af turnusudskiftede målerpartier. I år 2000 ønsket turnusudskiftet et målerparti på 450 stk Qn 1.5 m 3 målere, der blev førstegangsmonteret hos forbrugerne i

23 I forbindelse med turnusudskiftningen udtages der i henhold til tabel målere til stikprøvekontrol, hvoraf der ikke må være flere end 5 målere, som afviger fra driftskontrollens grænseværdi på + 4% Ved hjælp af målerkartoteket udvælges tilfældigt af partiet målere, som nedtages ifølge instruksen, og leveres til et akkrediteret målerlaboratorium, som foretager en kalibrering ved de krævede flow. Afhængig af målerprøveresultaterne behandles partiet som følger: 1. 4 målere afveg fra driftskontrollens grænseværdi på + 4%. Stikprøven kan således godkendes efter driftskontrollen. Partiet kan herefter genopsættes efter renovering og verifikation, og den valgte 8 årige turnusudskiftningsperiode kan fastholdes målere afveg fra driftskontrollens grænseværdi på + 4%. Stikprøven kan således ikke godkendes efter driftskontrollen. Partiet kan herefter genopsættes efter renovering og verifikation. Stikprøvens resultat viste imidlertid, at den valgte turnusperiode er for lang. Det betyder at perioden skal nedsættes til maksimalt 6 år. Generelt for de to eksempler skal nævnes, at resultaterne af driftskontrollen bør anvendes til justering af den her fastlagte 8 årige kontrolperiode og tilpasses det enkelte vandværks forsyningsforhold. Justeringen anbefales at ske i samarbejde med et akkrediteret målerlaboratorium. I bilag F er vist et eksempel på, hvordan stikprøveresultater kan registreres. 23

24 1.9 Partikontrol i skemaform. For overskuelighed er eksempel 1.7 og 1.8 vist i skemaform. 24

25 2. Driftskontrol af produktions- og leverancemålere. Produktions- og leverancemålere mellem to forsyningsselskaber er, som tidligere anført, ikke omfattet af bekendtgørelsen om kontrol med vandmålere. Kontrolsystem Udvalget skal dog stærkt anbefale, at vandværket etablerer et kontrolsystem som mindst svarer til det kontrolsystem, som er gældende for forbrugsmålere. Det betyder, at målerne afprøves på et akkrediteret målerlaboratorium. Disse målere registrerer betydelige vandmængder, og en fejlvisning kan få stor økonomisk betydning, dels i forhold til aftagerforsyningerne, dels i forhold til opgørelse af vandtabet og dermed afgiften af ledningsført vand. Kontrolinterval Udvalget anbefaler derfor, at kontrolintervallet for disse målere i første omgang fastsættes til 3-4 år i modsætning til forbrugsmålernes 8 år. Resultater fra målerafprøvningerne anvendes til en eventuel justering af kontrolintervallet. Fuld kontrol Udvalget skal ligeledes anbefale, at stikprøvekontrollen erstattes af en fuld kontrol af samtlige produktionsmålere. Nye målere Ved nyindkøb af produktionsmålere skal udvalget anbefale, at målerne som minimumskrav er typegodkendte og kalibreret på et akkrediteret målerlaboratorium. Følgende kontrolprocedure skal gennemføres for sikring af en nøjagtig måling: Mekaniske målere Hvert 3. år sendes måleren til afprøvning på et akkrediteret målerlaboratorium. Elektroniske målere Hvert 2. år kontrolleres signalomsætteren (elektronikken) Målerleverandøren kan udføre denne kontrol på stedet. 25

26 Hvert 2. år demonteres målerøret for indvendig belægningskontrol. Hvert 6. år sendes måleren til kontrol på et akkrediteret målerlaboratorium. 26

27 3. Dimensionering og installation af målere. Dimensionering og installation af målere skal ske efter anvisningerne i DIFs norm for vandinstallationer, DS 439, 2. udgave. Vandmåleren skal monteres frit tilgængeligt, og med nødvendig ekspansion i ledningerne. Målerdimensioneringen baserer sig på en beregning af den dimensgivende vandstrøm, og målerstørrelse vælges ud fra nedenstående tryktabsdiagram. Tryktabsdiagram for vingehjulsmålere Målerstørrelse Målerstørrelsen fastsættes under hensyntagen til målernøjagtigheden og til et rimeligt lavt tryktab i måleren. Det anbefales, at det største tryktab i måleren normalt ikke overstiger 40 kpa ved den dimensionsgivende vandstrøm. Tryktabsdiagrammet omfatter ikke Woltmann- målere, hvis størrelse bør fastsættes efter en registrering af det faktiske forbrugsmønster. 27

28 Generelt skal der gøres opmærksom på, at det igennem de senere års faldende vandforbrug har betydet, at fastlæggelsen af målerstørrelsen ikke alene bør ske ud fra den dimensionsgivende vandstrøm. Den bør sammenholdes med erfaringsværdier af aktuelle forbrugsmønstre i tilsvarende ejendomme eller faktisk registrerede forbrugsmønstre. Af hensyn til registrering af det nøjagtige vandforbrug i ejendommen bør der vælges den mindst mulige måler. Eksempel i anvendelse af tryktabsdiagram: Dimensionsgivende vandstrøm, 2,5 m 3 /t. Vælges en Qn 1,5 måler, bliver tryktabet ved denne gennemstrømning tæt på det tilladelige tryktab - 0,4 bar = 40kPa. 28

29 4. Ydelser fra målerlaboratorier En rekvirent kan få følgende ydelser på et akkrediteret målerlaboratorium: Stikprøvekontrol: Stikprøvekontrollen indebærer, at et antal udtrukne målere kalibreres ved de betingelser, der er fastlagt i den pågældende rekvirents kontrolmanual for målere i drift. Kalibrering af en indleveret måler: Dette omfatter en afprøvning af måleren på den akkrediterede prøvebænk ved forud aftalte betingelser, hvorved det vises, hvilken forskel der er mellem værdierne på måleren og de tilsvarende korrekte værdier. Verifikation af en indleveret måler: Herved forstås, at laboratoriet identificerer, undersøger, kalibrerer og foretager mærkning/plombering af måleren, samt konstaterer, at måleren opfylder de forskriftsmæssige krav. Målere, der ikke tidligere har været verificeret, skal førstegangsverificeres. Hvis måleren senere nedtages, repareres eller udsættes for indgreb der påvirker dens nøjagtighed, eller hvis dens plombe bry-des, må den ikke genopsættes, førend den er reverificeret. Øvrige ydelser: Herudover vil målerlaboratoriet normalt kunne give sine kunder vejledning vedrørende følgende forhold: - valg af kontrolsystem - valg af målertyper og målerstørrelser. - krav til installation af målere. - renovering og justering af målere. 29

30 Målerlaboratoriets kvalitetssystem: Målerlaboratoriet har som led i akkrediteringen etableret et kvalitetssystem, som omfatter alle laboratoriets aktiviteter. Kvalitetssystemet skal blandt andet sikre: at laboratoriets opgaver udføres kvalitetsmæssigt korrekt og uafhængigt af andre interesser. Anvendes underleverandør har laboratoriet ansvar for, at denne også lever op til de stillede krav. at indleverede målere registreres, mærkes, håndteres og opbevares på forsvarlig vis, således at målerne ikke lider overlast under opholdet på laboratoriet. at kalibreringsresultatet formidles til rekvirenten i form af en testrapport eller et kalibreringscertifikat. at kalibreringsrapporter arkiveres sikkert og i fortrolighed med rekvirenten. Oplysninger som testrapporter, kalibreringscertifikater, udstyrsjournaler, manualer og tidligere eksemplarer af kvalitetshåndbøger og lignende opbevares i mindst 5 år. at eventuelle klager og afvigelser behandles efter faste retningslinier. Oversigt over målerlaboratorier, der er bemyndiget til at verificere vandmålere, findes i bilag G. 30

31 Bekendtgørelse om kontrol med vandmålere Bilag A 31

32 Måleteknisk direktiv Bilag B 32

33 Håndteringsinstruks Bilag C Nedtagning af måler, transport og indlevering til målerlaboratorium. l. Inden nedtagning af måleren noteres følgende oplysninger på særskilt målerombytningsskema: - dato og tidspunkt for nedtagning - installationsadresse - målernummer - målervisning (m 3 ) - er plombe på måler intakt - er plombe på installation intakt - eventuelle yderligere bemærkninger anføres 2. Måleren nedtages, og filterets tilstand anføres på skemaet (rent/tilsmudset/tilstoppet). Oplysninger om den nyopsatte måler anføres eventuelt på skemaet. 3. Skemaet underskrives af målermontøren. Kopi afleveres til forbrugeren. 4. Den nedtagne måler afproppes umiddelbart herefter og placeres forsigtigt i den isolerede transportkasse. 5. Måleren transporteres umiddelbart til akkrediteret målerlabora- torium. Den må ikke adskilles, renses eller udsættes for fysisk overlast eller frost. 6. Målerlaboratoriet modtager måleren. I forbindelse hermed udfyldes laboratoriets ordrebekræftelse. Heri er laboratoriets ydelse beskrevet, herunder det aftalte tidspunkt for effektuering af ordren. 33

34 målervisningen. 7. Om ønsket kan laboratoriet kvittere på rekvirentens målerombytningsskema for dobbeltkontrol af 34

35 Forslag til orienteringsskrivelse Bilag D Til forbrugerne. Vedr: Orientering om kontrol af vandmålere. I henhold til bekendtgørelse om kontrol med vandmålere skal VANDVÆRKET inden den 1. februar 2000 etablere et kontrolsystem af idriftværende målere. VANDVÆRKET har i henhold til denne bekendtgørelse valgt et kontrolsystem baseret på stikprøvekontrol af målere. Formålet med kontrolsystemet er, at afregning af vandforbruget sker på betryggende og ensartede vilkår for den enkelte forbruger. VANDVÆRKET har indført dette kontrolsystem med virkning pr.... Af hensyn til begrænsning af vandforbruget, specielt vandspildet som følge af utætte installationer, bør De i egen interesse jævnligt kontrollere, om det lille stjernehjul på måleren står stille, når der ikke tappes vand fra installationen. Ved henvendelse til vandværket kan De få yderligere oplysninger om vandværkets kontrolsystem. Med venlig hilsen VANDVÆRKET 35

36 Eksempel Bilag E Kontrolsystem for vandmålere i drift Vandværkets manual for stikprøvekontrol af vandmålere. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning Baggrund og formål Statistisk stikprøvekontrol Referencer Ansvar 2 2. Arbejdsprocedure Partierne for stikprøvekontrol dannes Partierne til stikprøvekontrol udvælges Målere udtrækkes til stikprøver Målere nedtages for stikprøvekontrol Stikprøven godkendes eller forkastes Opfølgning på stikprøven 5 3. Dokumentation 6 4. Ikrafttræden og bekendtgørelse 6 36

37 1. Indledning 1.1 Baggrund og formål I denne kontrolmanual beskrives det kontrolsystem, som Vandværket har opbygget for at overvåge nøjagtigheden af alle sine vandmålere (forbrugsmålerne). Kontrolsystemet skal sikre, at vandmålerne overholder de gældende krav til nøjagtighed, således at forbrugerne kan have tillid til at afregningen af vand sker retfærdigt og på fuldt betryggende vis. 1.2 Statistisk stikprøvekontrol Kontrollen af målerne udføres som statistisk stikprøvekontrol med enkelt stikprøveudtagning af idriftværende målerpartier. Partierne dannes med ensartede karakteristika således, at stikprøveresultatet kan betragtes som repræsentativt for det målerparti, som målerne er udtaget fra. Målerpartierne godkendes eller forkastes på grundlag af antal fundne fejlemner i stikprøven. 1.3 Referencer Følgende bestemmelser og retningslinier er lagt til grund ved etablering af kontrolsystemet: - Erhvervsfremme Styrelsens Bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af varmt og koldt vand. (bekendtgørelse nr. 68 af 27. januar 1997 med senere ændringer). - Erhvervsfremme Styrelsens Måleteknisk Direktiv, MDIR nr , udg. 2 af 19. november Koldt og Varmtvandsmålere. Kontrolsystem for målere i drift Minimumskrav/Vejledning. - DS/ISO Ansvar Vandværksbestyreren skal udarbejde en plan for udførelse af stikprøvekontrol - opdeling i partier m.v.- i overensstemmelse med de gældende retningslinier. 37

38 Vandværksbestyreren skal påse, at planen for udtagelse af målere til kontrol m.v. følges, og at der følges op på resultaterne af kontrollen (udskiftning af målere m.v.). 38

39 2. Arbejdsprocedure 2.1 Partierne for stikprøvekontrol dannes. Partierne dannes af målere, der er beliggende i det samme geografiske område, og som er ens med hensyn til måleprincip, målerstørrelse og årgang. Dog kan flere årgange sammenlægges ved start på stikprøvekontrol, for at opnå en passende partistørrelse. I så fald svarer partiets årgang til den ældste målers årgang. Med årgang forstås tidspunktet for opsætningen af måleren. Et parti kan højst indeholde 500 målere. Målerne og de tilhørende data registreres i Vandværkets forbrugsafgiftssystem. De skærmbilleder, der benyttes, er følgende: (de faktiske skærmbilleder angives). Når målerne er opdelt i partier, laves der en stikprøveplan. Stikprøveplanen indeholder en oversigt over samtlige partier. For hvert parti angives partinummer, målerdata for partiet (fabrikat, type, årgang, målerstørrelse), antal målere i partiet, stikprøveantal samt årstal for næste stikprøve. Stikprøveplan Parti nr. Fabr. Type Str. Årg. Antal Antal Qn målere stikprøver 1 xx yy 1, X 2 sss tt 2, X 3 Stikprøveplanen ajourføres efter hver ny stikprøvekontrol. Resultaterne af stikprøverne vises i skema som bilag F. 2.2 Partierne til stikprøvekontrol udvælges De ældste partier kontrolleres først. Første stikprøvekontrol udføres inden målerne har været i drift i mere end 8 år. 2.3 Målere udtrækkes til stikprøver. Målere til stikprøven udtrækkes i overensstemmelse med DS/ISO 2859, som enkelt stikprøve. 39

40 For målere op til Qn 10 fastsættes stikprøvernes størrelse ud fra antallet af målere i partiet og efter skemaet nedenfor. Målere fra og med Qn 10 kontrolleres 100%. Partistørrelse Stikprøve Maks. antal målere i partiet Antal udtrukne målere Ud over ovennævnte antal i stikprøven udtrækkes yderligere 2 målere, som kan anvendes, hvis en eller to af de udtrukne målere er fejlbehæftede og ikke er egnede til afprøvning. Målerne til stikprøven udtrækkes fuldstændig tilfældigt blandt alle partiets målere ved hjælp af en særlig statistikfunktion i Vandværkets forbrugsafgiftssystem. 2.4 Målere nedtages for stikprøvekontrol De udtrukne målere nedtages og transporteres til det akkrediterede målerlaboratorium efter håndteringsinstruksen for hjemtagning af målere. Se bilag C. 2.5 Stikprøven godkendes eller forkastes Kalibreringsflow Målerne i stikprøven kalibreres ved følgende 3 målepunkter: - Flow A: 2 gange Qmin. - Flow B: 0,1-0,12 gange Qn for målere < Qn 15 m 3 /h og 0,3-0,35 gange Qn for større målere. - Flow C: 0,9-1,0 gange Qn Punktet A er valgt af Vandværket, mens punkterne B og C fremgår af MDIR nr , pkt

41 Eksempel: En Qn 1,5 m 3 /h-måler(klasse B-måler) afprøves ved følgende målepunkter: Flow A: 60 l/h. Flow B: 150 l/h Flow C: 1500 l/h Nøjagtighedskrav til nye/renoverede målere Nye og reverificerede målere skal overholde følgende grænser for måleunøjagtighed: Flow A: < 5 % Flow B: < 2 % Flow C: < 2 % Nøjagtighedskrav til målere i drift Målere i drift (opsatte målere) skal overholde følgende grænser for måleunøjagtighed: Flow A: < 10 % Flow B: < 4 % Flow C: < 4 % Afvigende målere Målere, der ved kalibreringen overskrider grænseværdien for målere i drift ved ét eller flere af ovennævnte målepunkter (flow), anses for afvigende Godkendelse/forkastelse af partiet Partiet godkendes, hvis antallet af afvigende målere er mindre end eller lig med godkendelsestallet i tabellen nedenfor: Godkendelseskriterie for enkelt stikprøve: Partistørrelse Stikprøve Godkendelsestal Maks. antal målere Antal målere Maks. antal målere med afvigelse 41

42 Opfølgning på stikprøven I MDIR nr , pkt. 7. er beskrevet, hvordan der skal følges op på resultatet af stikprøvekontrollen. Som hovedregel gælder: 1. Hvis stikprøven overholder kravene til nye og verificerede målere, kan det pågældende parti forblive opsat i indtil 8 år før ny stikprøvekontrol. 2 Hvis stikprøven ikke overholder kravene til nye målere, men alene kravene til målere i drift, kan det pågældende parti forblive opsat i indtil 4 år før ny stikprøvekontrol. 3. Hvis målerpartiet forkastes ved stikprøven, skal partiet nedtages inden 1 år. Hvis de pågældende målere ønskes genanvendt efter renovering og reverifikation, nedsættes tidsrummet til næste stikprøvekontrol til 6 år. 3. Dokumentation Vandværket skal opbevare udskrifterne med testresultaterne fra målerlaboratoriet som dokumentation for den udførte stikprøvekontrol. Desuden noteres resultaterne af hver enkel stikprøvekontrol på skemaer som Bilag F. Herpå anføres tillige, hvordan der skal følges op på resultatet af kontrollen. 4. Ikrafttræden og bekendtgørelse Vandværket har vedtaget dette kontrolsystem for vandmålere i drift på bestyrelsesmødet den 15. januar Vandværket har samme dag skriftligt orienteret de tilsluttede forbrugere om indholdet af kontrolsystemet. 42

43 Vandværket, den 15. januar 1998 (sign.) 43

44 Eksempel på stikprøveresultat Bilag F 44

45 Bilag G Oversigt over målerlaboratorier, der er bemyndigede til at verificere vandmålere Januar 1998 Koldtvandsmålere: FORCE Instituttet Park Alle 345, Energi og Måleteknik, 2606 Brøndby, Tlf.nr Dansk Teknologisk Institut Energiteknologi, Teknologiparken, 8000 Århus C, Tlf.nr Kamstrup A/S Prøvningslaboratorium, Industrivej 28, 8660 Skanderborg, Tlf.nr Herning Kommunale Værker Enghavevej 10, 7400 Herning, Tlf.nr Brunata A/S Vibevej 26, 2400 København NV, Tlf.nr Aalborg Kommune Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9100 Aalborg, Tlf.nr Århus Kommunale Værker Bautavej 1, 8210 Århus V, Tlf. nr Esbjerg Kommune Forsyningsvirksomhederne, Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø, Tlf.nr Danfoss A/S Industriel Instrumentering, Flowlaboratoriet, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Varmtvandsmålere: FORCE Instituttet Park Alle 345, Energi og Måleteknik, 2606 Brøndby, Tlf.nr Herning Kommunale Værker Enghavevej 10, 7400 Herning, Tlf.nr Brunata A/S Vibevej 26, 2400 København NV, Tlf.nr Aalborg Kommune Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9100 Aalborg, Tlf.nr

46 Århus Kommunale Værker Bautavej 1, 8210 Århus V, Tlf. nr Esbjerg Kommune Forsyningsvirksomhederne, Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø, Tlf.nr

ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK Kontrolsystem for vandmålere i drift. Vandværkets manual for stikprøvekontrol af vandmålere. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1 Baggrund og formål 2

Læs mere

Vordingborg Vand Brovejen Vordingborg Tlf

Vordingborg Vand Brovejen Vordingborg Tlf Vordingborg Vand Brovejen 10 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 37 00 Kontrolmanual Kontrolsystem for vandmålere i drift Manual for stikprøvekontrol af vandmålere. 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1

Læs mere

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT Denne manual er gældende for: Skrillinge Russelbæk Vandværk - og redegør for vandværkets procedurer, i forbindelse med udtagning af vandmålere til stikprøvekontrol. Udarbejdet

Læs mere

VÆRLØSE KOMMUNE Dato: 12. januar 2000

VÆRLØSE KOMMUNE Dato: 12. januar 2000 VÆRLØSE KOMMUNE Dato: 12. januar 2000 Teknisk Forvaltning Notat: Kontrolmanual Journal: Sag 3845 Manual for kontrol af forbrugsvandmålere i drift i Værløse Kommunes vandforsyning. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

KONTROLMANUAL FOR VANDMÅLERE I DRIFT. Furesø Vandforsyning

KONTROLMANUAL FOR VANDMÅLERE I DRIFT. Furesø Vandforsyning KONTROLMANUAL FOR VANDMÅLERE I DRIFT for Furesø Vandforsyning 1. Indledning 1.1 Baggrund og formål I denne kontrolmanual beskrives det kontrolsystem som Furesø Vandforsyning har opbygget for at overvåge

Læs mere

Kontrolsystem for vandmålere i drift

Kontrolsystem for vandmålere i drift Kontrolsystem for vandmålere i drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 3 1.1 Baggrund og formål 3 1.2 Statistisk stikprøvekontrol 3 1.3 Udskiftning uden stikprøve 3 1.4 Overførsel af kontrolresultater

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Kontrolsystem for vandmålere i drift. Juli 2017

Kontrolsystem for vandmålere i drift. Juli 2017 Kontrolsystem for vandmålere i drift Juli 2017 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Inddeling i partier... 3 1.3 Dobbelt stikprøvekontrol... 3 1.4 Enkel stikprøvekontrol... 3 1.5 Udskiftning

Læs mere

Indhold. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.:

Indhold. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Baggrund og formål... 2 1.2 Inddeling i partier... 2 1.3 Dobbelt stikprøvekontrol... 2 1.4 Enkel stikprøvekontrol... 2 1.5 Udskiftning eller service uden stikprøve... 3 1.6

Læs mere

Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10)

Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10) Side 1 af 10 VEJ nr 9567 af 18/10/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-10-2013 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 9227 af 17/10/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Dobbelt

Læs mere

SMK menuen SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Statistisk stikprøvekontrol af koldt - og varmtvandsmålere. BEK nr MV udg /11/2016. Statistisk stikprøvekontrol

Statistisk stikprøvekontrol af koldt - og varmtvandsmålere. BEK nr MV udg /11/2016. Statistisk stikprøvekontrol Erhvervs- og Vækstministeriet af koldt - og varmtvandsmålere BEK nr. 1034. MV 02.36-01 udg. 10 Anne Marie Nielsen amn@kamstrup.com Service Engineer Kamstrup Metering Service. Ansvarlig for stikprøvekontrol.

Læs mere

Statistisk Måler Kontrol

Statistisk Måler Kontrol Rambøll SMK Statistisk Måler Kontrol, er et modul til styring af vandværkets målere i henhold til Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt

Læs mere

Leder Netværk d. 15. april 2016 Sådan kontrollerer vi målere Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning

Leder Netværk d. 15. april 2016 Sådan kontrollerer vi målere Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning Leder Netværk d. 15. april 2016 Sådan kontrollerer vi målere Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning Hvad er formålet med kontrol af vandmålere? EU Parlamentets betragtninger i MID

Læs mere

VEDTÆGT. for Den kommunale vandforsyning TEKNIK, KULTUR OG ERHVERV

VEDTÆGT. for Den kommunale vandforsyning TEKNIK, KULTUR OG ERHVERV VEDTÆGT for Den kommunale vandforsyning TEKNIK, KULTUR OG ERHVERV Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..2 2 Vandforsyningens styrelse.4 3 Ret til forsyning med vand.5 4 Forsyningsledninger.6 5

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

Aarhus Vand A/S. Kontrolsystem for vandmålere i drift

Aarhus Vand A/S. Kontrolsystem for vandmålere i drift Aarhus Vand A/S Kontrolsystem for vandmålere i drift Indhold 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund og formål... 1 1.2 Statistisk stikprøvekontrol.... 1 1.3 Udskiftning uden stikprøve... 1 1.4 Referencer....

Læs mere

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk Meddelelse 202 Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk meddelelse 202 Ved en klage, bør det generelt undersøges om: Måleren står stille, når der ikke er noget forbrug Et

Læs mere

Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S

Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S 4. marts 2013 skforsyning.dk Indholdsfortegnelse 1. Formål & baggrund...

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere Kontrolmanual Varmeenergimålere Ejd. Ejgårdsparken - 2920 Charlottenlund Anlægsnr: 740867 Kontrolsystem for anlæg med målere, der anvendes til måling af varme i varme- og fjernvarmeanlæg Varmeleverandør

Læs mere

VANDFORSYNINGSREGULATIV FOR BORNHOLMS ENERGI & FORSYNING A/S

VANDFORSYNINGSREGULATIV FOR BORNHOLMS ENERGI & FORSYNING A/S Side 1 af 14 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse 935 af 24. september 2009, med senere ændringer.

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for stikprøvekontrol af små gasmålere G6. 4. udgave December 2008

Kontrolmanual. Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for stikprøvekontrol af små gasmålere G6. 4. udgave December 2008 Kontrolmanual Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for stikprøvekontrol af små gasmålere G6 4. udgave December 2008 Kontrolmanual Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for små gasmålere

Læs mere

Vandforsyningsregulativ

Vandforsyningsregulativ Toftelunden 1 A 3790 Hasle Telefon: 5692 2400 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Vandforsyningsregulativ for Bornholms Vand A/S marts 2010 Indhold 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens

Læs mere

Verifikation og kalibrering af vægte

Verifikation og kalibrering af vægte Verifikation og kalibrering af vægte - hvorfor? - hvordan? Verificeret: 1. kvartal 2008 Gyldig til: 1. april 2012 FORCE Technology, Måleteknik, Kemisk Analyse og Ledelsessystemer Tlf. 76 96 16 00 Tlf.

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Onsdag 09. november 2016 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Overordnet oversigt vedrørende love og bekendtgørelser i forhold til varme- og vandregnskaber.

Læs mere

Vigtig viden for ejer/administrator

Vigtig viden for ejer/administrator Nyheder Vigtig viden for ejer/administrator Focus på ressourcer Ejendomstjek - gratis Med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse indenfor forbrugsmåling tilbyder Techem et gratis ejendomstjek. Vi vil gerne

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

Kølemålere: Regelsæt og håndtering. DFDS Seaways

Kølemålere: Regelsæt og håndtering. DFDS Seaways DFDS Seaways 2017 04 26 Af Jesper Eriksen(JE), Kamstrup Kølemålere har længe været en fast del af Kamstrups produktsortiment. I dette indlæg fortæller Kamstrup om erfaringerne med lovgivning, godkendelsesprocedurer,

Læs mere

Verifikation og kalibrering af vægte

Verifikation og kalibrering af vægte Verifikation og kalibrering af vægte - hvorfor? - hvordan? Verificeret: 1. kvartal 2004 Gyldig til: 1. april 2008 FORCE Technology, Kvalitet og Måleteknik Tlf. 76 96 16 00 Tlf. 43 26 70 00 e-mail: vejning@force.dk

Læs mere

s d Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere

s d Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere 15-12-2014 s2014-344-d2014 8253-9.0 Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere Vejledning: Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvilke ministerier varetager lovgivningen vedrørende varmeregnskaber Følgende 3 ministerier varetager lovgivningen:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

Retningslinjer for VVS-installatører

Retningslinjer for VVS-installatører Retningslinjer for VVS-installatører Retningslinjerne skal overholdes af alle VVS-installatører, og rådgiver som arbejder med vandinstallationer i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde. Generelle

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Udgave: 3 (erstatter 2. udgave inkl. alle tillæg) Dato: 8. juni 2012 Gyldig til: 2015-12-07 Systembetegnelse: TS 27.21. 025 Typegodkendelse og kontrolbestemmelser udstedt i henhold til 10 i Erhvervsfremme

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4)

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) . MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) Retningslinjer for målesystemer, der er overensstemmelseserklærede i henhold til EU-direktivet om måleinstrumenter (MID), før og efter installation i

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA netværk for leveringsbetingelser - vand Skanderborg, oktober 2015 Vedr.: Kommentering af Normalregulativet for almene vandforsyninger Netværksgruppen for

Læs mere

MM.233 Dato 19. juni 2007 side 1 af 5 Erstatter MM.231 MÅLETEKNISK MEDDELELSE

MM.233 Dato 19. juni 2007 side 1 af 5 Erstatter MM.231 MÅLETEKNISK MEDDELELSE Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond MÅLETEKNISK MEDDELELSE MM.233 Dato 19. juni 2007 side 1 af 5 Erstatter MM.231 Nyt vedrørende bemyndigelse af laboratorier til udførelse af måleteknisk kontrol

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Overvågning af afregningsmåleres nøjagtighed, herunder brug af LDV kalibrering. Rasmus Büchert målerinspektør

Overvågning af afregningsmåleres nøjagtighed, herunder brug af LDV kalibrering. Rasmus Büchert målerinspektør Overvågning af afregningsmåleres nøjagtighed, herunder brug af LDV kalibrering Rasmus Büchert målerinspektør Gammel virksomhed - nyt navn Den 21. december 2009 vedtager Esbjerg Byråd, at den kommunale

Læs mere

Metrologi læren om måling. Billedet findes på:

Metrologi læren om måling. Billedet findes på: Metrologi læren om måling Billedet findes på: http://www.ncsli.org/misc/cubit.cfm Metrologi læren om måling Christan V af Danmark indfører i 1683 et sammenhængende system af måleenheder i hele kongeriget,

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

12.4 Vand- og afløbsinstallationer

12.4 Vand- og afløbsinstallationer 12.4 Vand- og afløbsinstallationer Stk. 1. Vand- og afløbsinstallationer udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. (12.4, stk. 1)

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond MÅLETEKNISK MEDDELELSE Oversigt over krav til måleanlæg på tankvogne, ramper, tankbåde etc. MM.194 25. maj 2004 side 1 af 11 ----------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand.

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Kurt Rasmussen, FORCE Technology Specialist, Typeprøvning og Udvikling ktr@force.dk Indhold

Læs mere

Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2

Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2 Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2 varenr. 19-7930 A Ver. 1 varenr. 19-7931 A Ver. 2 varenr. 19-7932 A Ver. 1 (fugtbeskyttet) varenr. 19-7933 A Ver. 2 (fugtbeskyttet) Monteringsvejledning

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2010 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 754,00 Qn 6 1.003,00 Qn 10 2.007,00

Læs mere

Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift)

Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift) Sendes til Vesthimmerlands Vand A/S Th. Eriksens Vej 28 9640 Farsø Forbeholdt Selskabet Sagsnummer: Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift) Ejeren (udfyldes af ejeren) Undertegnede

Læs mere

Spørgsmål fra laboratorium

Spørgsmål fra laboratorium Spørgsmål fra laboratorium Samme virksomhed med akkrediterede laboratorier i flere lande har oplevet, at der er forskel i den måde som akkrediteringsorganer, såsom DANAK, tolker ISO 17025: Dette giver

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. 2001 1) Vandværket indsender materialet til den stedlige Told-

Læs mere

herunder brug af LDV kalibrering Rasmus Büchert målerinspektør

herunder brug af LDV kalibrering Rasmus Büchert målerinspektør Overvågning af afregningsmåleres g nøjagtighed, g herunder brug af LDV kalibrering Rasmus Büchert målerinspektør Gammel virksomhed - nyt navn Den 21. december 2009 vedtager Esbjerg Byråd, at den kommunale

Læs mere

Ansøgning om refusion

Ansøgning om refusion Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Telefon: 9829 9000 E-mail: forsyningen@forsyningen.dk www.forsyningen.dk Sendes til Frederikshavn Forsyning A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Modtaget af Forsyningen

Læs mere

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet Bestyrelsens rammer og ansvar Vandråd Syddjurs 27 januar 2016 Robert Jensen Juridisk Rådgiver 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen EU Direktiv Danske love Bekendtgørelser Vejledninger, normer

Læs mere

Forbrugsmåling nyt målerdirektiv Ejendomsforeningen Danmark

Forbrugsmåling nyt målerdirektiv Ejendomsforeningen Danmark Forbrugsmåling nyt målerdirektiv Ejendomsforeningen Danmark Techem Danmark A/S Indhold Hvem er vi? Hvorfor er målerbekendtgørelsen ændret? Hvad er nyt? Hvornår skal den iværksættes? Er der forskel på koldt

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi Ved brev af 11. januar 2005 indbragte De Energitilsynets

Læs mere

Kalibrer i tide! Farvemærkningssystem til mærkning af måleudstyr.

Kalibrer i tide! Farvemærkningssystem til mærkning af måleudstyr. Kalibrer i tide! Farvemærkningssystem til mærkning af måleudstyr. Hvordan vedligeholder du dit måleudstyr? Anvender du måleudstyr, der er kalibrerede, eller gætter du dig til måleresultaterne? Kan du,

Læs mere

Flowmåleproblematikker - ved naturgas -

Flowmåleproblematikker - ved naturgas - Flowmåleproblematikker - ved naturgas - Temadag om flowmåling i udvikling 19. november 2009 Jesper Busk FORCE Technology 1 Indhold Valg af måle-system. De anerkendte måle-typer/principper Sporbarhed og

Læs mere

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 Priser for vandforbrug og vandmåler Hovedelementer i betaling Din betaling for vand er overordnet opdelt i to hovedelementer Vandforbrug: Det afregnes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Systembetegnelse: TS

Systembetegnelse: TS Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond Nr.: 08-3526 TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: Dato: 1 2006-01-02 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt i henhold til 16 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2010 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 754,00 Qn 6 1.003,00 Qn 10 2.007,00

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Tlf.: 35 46 62 00 Fax: 35 46 62 02 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi Lækovervågning & læksikring miljøbeskyttelse og god økonomi Indhold Overvågning, der betaler sig selv 3 Grundprincipperne bag lækovervågning 4 Gennemprøvet teknologi 4 Historiske data giver vigtig information

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Krav til vandinstallationer Sikring mod Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & klima Center for installation og kalibrering Oversigt Generelle krav til vandinstallation

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

VEJLEDNING TIL BLANKET OM ANSØGNING OM REFUSION AF AFGIFT AF LEDNINGSFØRT VAND.

VEJLEDNING TIL BLANKET OM ANSØGNING OM REFUSION AF AFGIFT AF LEDNINGSFØRT VAND. VEJLEDNING TIL BLANKET OM ANSØGNING OM REFUSION AF AFGIFT AF LEDNINGSFØRT VAND. Grundlaget for refusion af afgift af ledningsført vand er Lov om afgift af ledningsført vand og Lov nr. 338 af 16. maj 2001

Læs mere

Systembetegnelse: IV 166 s MÅLEANLÆG. Maksimum

Systembetegnelse: IV 166 s MÅLEANLÆG. Maksimum Erhvervsfremme Styrelsen Erhvervsministeriet Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 46 60 00 Fax 35 46 60 01 E-post efs@efs.dk www.efs.dk 9. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1983-743/000-37

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Vandinstallationer med dokumenterede komponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Krav til drikkevandskvalitet Byggelovgivningen i Danmark Obligatorisk godkendelse af

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1)

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1) BEK nr 563 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3002/3004-0001

Læs mere

Måling af strømningshastighed og -profil ved hjælp af LDV. Matthew A. Rasmussen, Teknologisk Institut

Måling af strømningshastighed og -profil ved hjælp af LDV. Matthew A. Rasmussen, Teknologisk Institut Måling af strømningshastighed og -profil ved hjælp af LDV Matthew A. Rasmussen, Teknologisk Institut Hvorfor? hvor mange af dine flow- og energimålere er kalibrerede? Lidt fakta 1. I Danmark er der ca.

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 1 Modtagekontrol 1. Modtagelse af indkøbt udstyr af det akkrediterede laboratorium (vare).

Læs mere

Bekendtgørelse om EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer 1)

Bekendtgørelse om EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer 1) BEK nr 997 af 08/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 6443500008 Senere ændringer

Læs mere

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 3 3. Tilslutning og forsyning

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

Vejledning i forbrugskorrektion

Vejledning i forbrugskorrektion Vejledning i forbrugskorrektion Fælles principper for forbrugskorrektion ved fejlbehæftet gasmåling i naturgasselskabernes distributionssystem 1. udgave November 2006 Vejledning i forbrugskorrektion Fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol, rensning og justering af oliefyrsanlæg

Bekendtgørelse om kontrol, rensning og justering af oliefyrsanlæg Bekendtgørelse om kontrol, rensning og justering af oliefyrsanlæg BEK nr 785 af 21/08/2000 (Gældende). Lovgivning som forskriften vedrører: LOV Nr. 485 af 12/06/1996. Bekendtgørelse om kontrolmåling, justering

Læs mere