HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 30. marts 2012 og af Østre Landsrets 1. afdeling den 13. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Jytte Scharling, Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen og Jens Kruse Mikkelsen. Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens 387. Påstande Appellanten, A, har påstået frifindelse. Indstævnte, Europark A/S, har påstået stadfæstelse af landsrettens dom. Supplerende sagsfremstilling A var registeret ejer og bruger af en Volvo 940 med registreringsnummer, som Europarks parkeringsvagt observerede den 15. november 2010 i tidsrummet kl på parkeringspladsen X-vej 35 i Gentofte. Bilen var parkeret på skrå hen over to opmærkede båse, og parkeringsvagten pålagde med denne begrundelse en kontrolafgift på 590 kr. A var også registreret ejer og bruger af en Toyota Previa.

2 - 2 - Europark har fremlagt fotografier af skilte, der angives at være opsat på parkeringspladsen, hvoraf bl.a. fremgår: Parkering kun tilladt med gyldigt P-bevis. Parkering kun tilladt i opmærkede båse. [Lidt mindre skrift:] Overtrædelse af bestemmelserne kan medføre kontrolgebyr på 590 kr./døgn. Parkering foregår på eget ansvar. Området drives efter privatretlige regler. A har fremlagt fotografier af skilte, der angives at være opsat på parkeringspladsen, hvoraf bl.a. fremgår: P-skive påbudt. Parkering max. 2 timer eller med gyldig P-tilladelse. Parkering kun tilladt i afmærkede båse. [Væsentlig mindre skrift:] Overtrædelse af bestemmelserne kan medføre kontrolgebyr på kr. 650,-/døgn. Europark sendte rykkerbreve til As adresse den 30. november, 15. december og 30. december Den 26. januar 2011 sendte EuroIncasso ApS på vegne af Europark en inkassoskrivelse vedrørende kravet på kontrolafgift med tillæg af rykkergebyrer mv. A reagerede ikke på disse henvendelser. Den 14. september 2011 indleverede EuroIncasso et betalingspåkrav herom til Retten i Lyngby. Af As svar på betalingspåkravet af 22. september 2011 til Retten i Lyngby fremgår bl.a.: Jeg har modtaget [meddelelse om betalingspåkravet] og skal meddele, at jeg ikke er Europark A/S noget beløb skyldig, der foreligger ikke noget eksigibelt krav.

3 - 3 - Europark A/S optræder som selvbestaltet færdselspoliti/parkeringsvagt uden lovligt grundlag og bombarderer privatbilister med trusselsbreve om betaling af opdigtede parkeringsbøder (registrering i RKI m.m.) uden eksigibelt krav. A afleverede et yderligere processkrift af 1. december 2011 med forskellige provokationer over for Europark, herunder om at redegøre for selskabets hjemmel til at udstede kontrolafgift på den pågældende parkeringsplads. Den 3. januar 2012 blev der afholdt telefonmøde ved Retten i Lyngby, hvor C deltog for A, og hvor sagen blev berammet til hovedforhandling den 22. marts Byrettens fortegnelse over sagens påstande, anbringender og beviser blev udsendt til parterne den 17. februar 2012 med frist for bemærkninger den 5. marts Af et processkrift af 5. marts 2012, som er underskrevet af C som fuldmægtig for A, fremgår bl.a.: Subsidiært gøres det gældende, at ejeren af bilen, A, ikke kan bekræfte, at hun har parkeret bilen, som vist på [parkeringsvagtens fotografi af Volvoen], men vil under hovedforhandlingen kunne tilkendegive, hvem der formentlig har benyttet bilen. Af et brev af 15. marts 2012 fra Europarks advokat til Retten i Lyngby fremgår bl.a.: [J]eg har konstateret, at der i sagens bilag er et processkrift af 5. marts 2012 altså samme dag som sagens forberedelse blev afsluttet. Af dette processkrift fremgår det, at A under hovedforhandlingen vil kunne tilkendegive, hvem der formentlig har benyttet bilen. Det anbringende er helt nyt, og burde være rejst i allerførste indsigelse. Såfremt der skal tages stilling til det nye anbringende, må A indkalde den pågældende til bekræftelse eller afkræftelse af, at han eller hun har foretaget den omtvistede parkering. Jeg går derfor ud fra, at A sørger for at indkalde den pågældende. Det fremgår af retsbogen for hovedforhandlingen i byretten den 22. marts 2012, at C mødte for og med A. A har oplyst over for Højesteret, at hun og C har været samlevere i 25 år.

4 - 4 - Anbringender A har navnlig anført, at det ikke kan lægges til grund, at det er hende, som har parkeret Volvoen den 15. november Hun deltog i en julebasar på Gavnø Slot i perioden november 2010, hvor hun anvendte sit andet og større køretøj, og hun var bagefter beskæftiget med nedpakning af det opstillede inventar. Der er derfor en formodning for, at hun ikke selv har benyttet den parkerede bil den 15. november Det må derimod efter hendes forklaring for byretten lægges til grund, at bilen uden hendes viden kunne være benyttet af C. Dette burde Europark have søgt afklaret ved under landsrettens behandling af sagen at indkalde C som vidne. Hun hæfter ikke på objektivt grundlag for Cs brug af bilen. Subsidiært har hun anført, at det ikke ved skiltningen på parkeringspladsen tilstrækkelig tydeligt er tilkendegivet, at der kan opkræves en kontrolafgift ved parkering i strid med parkeringsrestriktioner og -vilkår, idet konsekvenserne er anført med mindre skrift end resten af teksten på skiltet. A har for Højesteret frafaldet sine anbringender om, at Europark ikke er lejer af parkeringsområdet, at skiltningen ikke er lovligt opsat, og at Europark derfor ikke er berettiget til at opkræve kontrolafgift. Europark har navnlig anført, at selskabet har løftet sin bevisbyrde for, at det var A, der parkerede bilen den 15. november 2010 i strid med parkeringsrestriktionerne. Europark har dokumenteret parkeringsvagtens observationer af bilen den pågældende dag, herunder gennem dennes vidneforklaring og de fremlagte fotografier af den ulovligt parkerede bil. Europark kan i praksis ikke føre yderligere bevis. Herefter må A modbevise formodningen for, at hun som ejer og bruger af bilen har foretaget parkeringen den pågældende dag. Det er ikke sket, idet hun ikke har kunnet afvise, at hun har foretaget parkeringen. Hendes deltagelse i en julebasar i dagene før parkeringen er ikke til hinder for, at hun selv kan have benyttet bilen den dag, bilen var parkeret i strid med parkeringsrestriktionerne. Det må også indgå i bevisbedømmelsen, at A ikke reagerede over for Europark på meddelelsen om kontrolafgiften, der blev sat på bilen den 15. november 2010, og hun reagerede heller ikke på efterfølgende rykkere og inkassobrev sendt til hendes adresse i perioden fra den 30. november

5 til den 26. januar Det fremgik heller ikke af hendes indsigelse af 22. september 2011 til fogedretten over for betalingspåkravet, at hun ikke havde parkeret bilen eller ikke kunne huske dette. Det meddelte hun først umiddelbart før hovedforhandlingen i byretten. Det bestrides, at bilen kunne have været benyttet af C den pågældende dag, idet han som partsrepræsentant har ført denne sag for A for byretten og landsretten, og i givet fald kunne han have meddelt, at det var ham, der havde foretaget parkeringen. As forklaring om, at hun lånte bilen ud til C må i øvrigt føre til, at hun hæfter for brugen af bilen ud fra fuldmagts- og bemyndigelsessynspunkter. Europark har endvidere anført, at parkeringsrestriktionerne og konsekvenserne ved overtrædelse heraf tilstrækkelig tydeligt fremgik af skiltningen. De skilte, som A henviser til, var ikke opsat på parkeringspladsen, da kontrolafgiften blev pålagt. Dette fremgår også af, at disse skilte angiver en kontrolafgift på 650 kr. pr. døgn, mens As kontrolafgift er på 590 kr. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår for Højesteret i første række, om A må anses for selv at have parkeret sin bil i strid med parkeringsrestriktionerne, eller om hun hæfter for en sådan parkering, hvis denne var foretaget af en anden, som havde lånt bilen. I anden række er der spørgsmål, om det fremgik tilstrækkelig klart af skiltningen, at der kunne pålægges en kontrolafgift ved parkering i strid med parkeringsrestriktionerne. Det er ubestridt, at As bil den 15. november 2010 var parkeret på skrå hen over to opmærkede båse og dermed i strid med parkeringsvilkårene for det private parkeringsareal på ejendommen X-vej 35 i Gentofte. A er registreret som ejer og bruger af bilen. Højesteret finder, at det herefter påhviler hende at sandsynliggøre, at det ikke er hende, som har foretaget parkeringen. Det fremgår af sagen, at Europark sendte tre rykkerbreve og et inkassobrev til As adresse i perioden fra den 30. november 2010 til den 26. januar A reagerede ikke på disse henvendelser, og hendes forklaring for byretten om, at der i en periode var problemer med at få post, er ikke nærmere tidsfæstet eller underbygget.

6 - 6 - A har for byretten forklaret, at hun ikke kan huske, om hun har parkeret på parkeringspladsen den pågældende dag. Hun kender parkeringspladsen og benytter den selv, hvis hun handler i Gentofte. Hun låner bilen ud til sin samlever C og andre, men det er kun C, der selv har nøgle til bilen og kan køre i den, når han vil. Under disse omstændigheder finder Højesteret, at A ikke har sandsynliggjort, at hun ikke selv parkerede bilen. Højesteret lægger til grund, at skiltningen på parkeringspladsen den 15. november 2010 var, som det fremgår af fotografierne fremlagt af Europark. Ifølge disse skilte udgjorde kontrolafgiften 590 kr., hvilket svarer til den opkrævede afgift. Disse skilte findes på en klar og forståelig måde at angive, at der skal betales en kontrolafgift, hvis der ikke parkeres inden for de afmærkede båse. A, der ved sin parkering må anses for at have accepteret de parkeringsvilkår, der fremgik af skiltningen, er derfor forpligtet til at betale kontrolafgiften. Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal A (dennes retshjælpsforsikring), subsidiært statskassen, betale kr. til Europark A/S. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 99/2009 (1. afdeling) Flemming Allan Hansen Steen Ricks Olsen (advokat Christian Falk Hansen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 Sag 139/2007 (1. afdeling) A ved B (advokat Erik Høimark) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H Bilag 4 Højesterets dom H. D. 17. november 1970 i sag II 273/1969 Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. (hrs. Tjur) mod gravemester Kjeld Larsen (hrs. Jørgen Pedersen e. o.). Ejer, som havde ladet sit hus tilslutte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere