Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen"

Transkript

1 Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1

2 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet med direktionen... 6 Samarbejdet med udvalgssekretærerne... 7 Dagsordener og referater... 8 Bilag og analyser... 9 Samarbejdet med centrene Børn og Familie Ejendomme og Drift Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Psykiatri og Handicap Sekretariatet Skole, Kultur og Fritid Sundhed Teknik og Miljø Ældre Økonomi og Personale Forskelle de politiske udvalg imellem? Spørgeramme til kommunalbestyrelsen

3 Resumé Bornholms Regionskommune gennemførte i december 2015 en undersøgelse af, hvordan de bornholmske kommunalpolitikere oplever samarbejdet med den administrative organisation i kommunen. Undersøgelsen er bestilt af kommunens HovedMED-udvalg som led i evaluering af den ændrede organisation i BRK pr. 1. marts Administrativ betjening Resultaterne af undersøgelsen viser, at kommunalbestyrelsen samlet set er godt tilfreds med den administrative betjening i forhold til de primære samarbejdspartnere i regionskommunens administration nemlig direktion og udvalgssekretærer. Kommunalbestyrelsen er meget tilfreds med samarbejdet med direktionen. 91 % svarer, at de er enige i, at kommunalbestyrelsen har et godt samarbejde med direktionen. Ligeledes er 91 % enige i, at de får en god kvalitet i den administrative betjening fra direktionen. Kommunalbestyrelsen er også meget tilfreds med samarbejdet med sekretærerne for de faglige udvalg. 83 % svarer, at de er enige i, at kommunalbestyrelsen har et godt samarbejde med udvalgssekretærerne, og hele 74 % er helt enige. 91 % er enige i, at kommunalbestyrelsen får en god kvalitet i den administrative betjening fra udvalgssekretærerne. 70 % af kommunalbestyrelsesmedlemmerne er enige i, at dagsordener og sagsfremstillinger er præcise og forståelige og at beslutningsreferaterne er forståelige og retningsgivende. Der er dog plads til forbedring, idet rundt regnet hvert fjerde medlem af kommunalbestyrelsen ikke er tilfreds. Der efterlyses et mere klart, præcist og enkelt sprog. 78 % er overvejende enige i, at bilagsmaterialet til kommunalbestyrelsesmøderne er af passende omfang og type. 60 % er enige i, at arbejdet i kommunalbestyrelsen sker ud fra hensigtsmæssige og tilstrækkelige analyser. Otte kommunalbestyrelsesmedlemmer er uenige i, at analysematerialet er hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt. Syv ud af otte af disse medlemmer sidder i enten Økonomi- og Planudvalget eller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Samarbejdet med centrene Også i forhold til centrene har kommunalbestyrelsen overvejende evalueret samarbejdet med kommunens administration positivt, da svarmulighederne helt enig og mest enig er langt mere anvendte end de negative svarmuligheder. Ved evaluering af samarbejde og snitflader i forhold til regionskommens 10 centre er det meget tydeligt, at en række forhold påvirker kommunalbestyrelsesmedlemmernes muligheder for at tage stilling til spørgsmålene. De politiske udvalg har forskellig størrelse. Der er varierende grad af praktisk samarbejde med de enkelte centre. Endelig varierer graden af politisk såvel som generel offentlig involvering og opmærksomhed i forhold til de områder, centrene arbejder med. En overordnet overvejelse i forlængelse af udvalgs-center-sammenhængen kan være, om kommunalbestyrelsen med fordel kunne arbejde mere sammen på tværs. Undersøgelsen er et øjebliksbillede af situationen anno En gentagelse af undersøgelsen vil især give bedre mulighed for at arbejde med besvarelserne vedrørende kommunens centre, da det så bliver muligt at følge udvikling og tendenser. 3

4 Metode Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen pr. 20. november 2015 er inviteret til at deltage. 23 kommunalbestyrelsesmedlemmer har besvaret undersøgelsen svarende til en svarprocent på 85 %. Procenterne i rapporten er, hvor intet andet er nævnt, angivet som procent af antal besvarelser, dvs. de 23 respondenter. Der er alene anvendt procentangivelser i evalueringen af den administrative betjening, hvor størstedelen af respondenterne har valgt at besvare spørgsmålene. I afsnittet vedrørende samarbejdet med centrene, er svarene angivet i absolutte tal, da det giver en mere retvisende gengivelse af de tendenser og mønstre, det er muligt at udlede på baggrund af svarene. Som det beskrives i det pågældende afsnit, er med stor varsomhed, der kan konkluderes på data vedrørende centrene. Det er så vidt vides første gang en undersøgelse af samarbejdet mellem kommunalbestyrelsen og administrationen i BRK gennemføres. Derfor er der tale om et øjebliksbillede af situationen anno Kommunalpolitikerne er ikke direkte blevet spurgt om at sammenligne det nuværende samarbejde med tidligere. Kommunalbestyrelsen tæller både erfarne såvel som nyvalgte medlemmer, og de vil derfor have meget forskellige forudsætninger for at kunne give en tilbagemelding på samarbejdet i et historisk perspektiv. Undersøgelsen er anonym for at sikre størst mulig åbenhjertighed i besvarelserne og dermed et så fyldestgørende materiale som muligt. For at sikre deltagernes anonymitet er der ikke spurgt til, hvilke partier deltagerne i undersøgelsen repræsenterer, men alene hvilket/hvilke politiske udvalg de sidder i. Citater er kun gengivet på en måde, så enkeltpersoner ikke kan genkendes. Der er alene anvendt citater med det formål at understøtte de centrale pointer, som graferne i rapporten illustrerer. Et led i evalueringen af BRKs nye organisation Undersøgelsen af de bornholmske kommunalpolitikeres oplevelse af samarbejdet med den administrative organisation i kommunen, er bestilt af Bornholms Regionskommunes HovedMEDudvalg som led i evaluering af den ændrede organisation i BRK pr. 1. marts Evalueringens formål har været at undersøge, om ambitionerne med den nye organisation er blevet indfriet. Endvidere belyse om der er behov for mindre justeringer for at sikre en velfungerende kommunal organisation på Bornholm. Der er først gennemført en midtvejsevaluering blandt medarbejdere og ledere i januar-februar Dernæst valgte chefgruppen at nedsætte fire tværgående arbejdsgrupper som opfølgning på de anbefalinger, midtvejsevalueringen pegede på. Temaerne var ledelsesspænd og dobbeltroller, arbejdsgange og ressourcefordeling, ledelsesniveauer samt intern kommunikation. På den baggrund træder nogle mindre justeringer af organisationen i kraft d. 1. marts Sidste skridt i evalueringsprocessen er en ekstern evaluering. Oplægget fra HovedMED har været at skabe et sammenligningsgrundlag for analyse af borgere og virksomheders opfattelse af BRK som organisation i centermodellen i forhold til virksomhedsmodellen. Der er dels gennemført en bornholmerpanelundersøgelse under overskriften Service og Samarbejde. Og som et selvstændigt element i evalueringen af den nye organisation, har kommunalpolitikerne med denne undersøgelse specifikt fået mulighed for at komme med deres input. Der har været nedsat en styregruppe fra HovedMED bestående af Laila Kildesgaard og Christian Thøgersen. Evalueringsopgaven er udført af Anne Kirstine Waage Beck, Kristian Pihl og Anja Bach- Jensen fra Sekretariatet. 4

5 Introduktion til resultaterne Resultaterne er grupperet i overordnede temaer, som alle omhandler de bornholmske kommunalpolitikeres oplevelse af samarbejdet med den administrative organisation i Bornholms Regionskommune. Grafer og konklusioner for de enkelte delspørgsmål er opstillet ensartet og enkelt, så det ved hjælp af rapportens indholdsfortegnelse er nemt at finde frem til emner, som har ens særlige interesse. Herunder gives en kort introduktion til de resultater, undersøgelsen indeholder: Administrativ betjening Omhandler kommunalbestyrelsens primære samarbejdspartnere og snitflader i den administrative organisation. Kommunalpolitikerne er blevet bedt om at tage stilling til en række udsagn relateret til: Samarbejdet med direktionen Samarbejdet med udvalgssekretærerne Kvalitet og omfang af dagsordener, referater Kvalitet og omfang af bilag og analyser Samarbejdet med centrene For alle 10 centre i Bornholms Regionskommune er kommunalbestyrelsen blevet bedt om at tage stilling til deres opfattelse af dialog og samarbejde med centrene, den faglige understøttelse af det politiske arbejde samt endelig centrenes evne til at realisere de politiske målsætninger, kommunalbestyrelse og udvalg beslutter. De 10 centre i Bornholms Regionskommune er: Børn og Familie Ejendomme og Drift Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Psykiatri og Handicap Sekretariatet Skole, Kultur og Fritid Sundhed Teknik og Miljø Ældre Økonomi og Personale Forskelle de politiske udvalg imellem? Deltagerne er blevet spurgt til, hvilket/hvilke politiske udvalg de repræsenterer for at give mulighed for sige noget om, hvorvidt der er særlige forhold, som gør sig gældende for enkelte politiske udvalg. Bornholms Kommunalbestyrelse har følgende politiske udvalg: Økonomi- og Planudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Teknik- og Miljøudvalget Social- og Sundhedsudvalget Børne- og Skoleudvalget Fritids- og Kulturudvalget 5

6 Administrativ betjening Kommunalpolitikerne er blevet bedt om at tage stilling til, hvor enige/uenige de er i en række udsagn relateret til deres primære samarbejdspartnere og snitflader i den administrative organisation i BRK direktionen og sekretærerne for de faglige udvalg. Samarbejdet med direktionen Figur 1 Vi har i kommunalbestyrelsen et godt samarbejde med direktionen Figur 2 Vi får i kommunalbestyrelsen en god kvalitet i betjeningen fra direktionen Bornholms Kommunalbestyrelse er meget tilfredse med samarbejdet med direktionen. 91 % svarende til 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer er enige i, at kommunalbestyrelsen har et godt samarbejde med direktionen. Heraf angiver 52 %, at de er helt enige. Ligeledes 91 % er enige i, at kommunalbestyrelsen får en god kvalitet i den administrative betjening fra direktionen. To medlemmer er uenige i, at samarbejdet med direktionen er godt, og der er også to medlemmer, som er utilfredse med kvaliteten i betjeningen. Citater: Jeg oplever en meget hurtig og effektiv betjening, hvor der ofte også suppleres med mere oplysning til et emne. Kun ros. Fremfører jeg den mindste problemstilling, bliver den, nærmest uopfordret, undersøgt og belyst. Jeg ønsker en klarere praksis om rådgivning til en vis grænse, og så forståelsen af at træde et halvt skridt tilbage, mens den politiske proces kører. 6

7 Samarbejdet med udvalgssekretærerne Figur 3 Vi har i kommunalbestyrelsen et godt samarbejde med udvalgssekretærerne Figur 4 Vi får i kommunalbestyrelsen en god kvalitet i betjeningen fra udvalgssekretærerne Bornholms Kommunalbestyrelse er også meget tilfredse med samarbejdet med sekretærerne for de faglige udvalg. 83 % svarer at de er enige i, at kommunalbestyrelsen har et godt samarbejde med udvalgssekretærerne. Hele 74 % er helt enige. 91 % er enige i, at kommunalbestyrelsen får en god kvalitet i den administrative betjening fra udvalgssekretærerne. Tre kommunalbestyrelsesmedlemmer er uenige i, at samarbejdet med udvalgssekretærerne er godt. Citater: Kun positivt. Jeg vil meget gerne takke for en meget flot betjening på alle niveauer. Den administrative betjening er god. 7

8 Dagsordener og referater Figur 5 Arbejdet i KB sker ud fra præcise og forståelige dagsordener og sagsfremstillinger Figur 6 Arbejdet i KB sker ud fra forståelige og retningsgivende beslutningsreferater Kommunalbestyrelsesmedlemmerne er blevet bedt om tage stilling til det skriftlige materiale, administrationen leverer som udgangspunkt for kommunalbestyrelsens arbejde. 70 % svarer, at de er enige i, at dagsordener og sagsfremstillinger er præcise og forståelige. 69 % er enige i, at beslutningsreferaterne er forståelige og retningsgivende. Der er lidt større tilfredshed med referaterne end med dagsordener og sagsfremstillinger, idet andelen af helt enig er større. Skønt det generelle billede er overvejende positivt, er der dog plads til forbedring. 7 medlemmer, svarende til rundt regnet hvert fjerde kommunalbestyrelsesmedlem, er ikke helt tilfredse med dagsordener, sagsfremstillinger og referater. Sproget er alt for kringlet, ikke klart og af og til uforståeligt lyder én af kommentarerne, mens en anden efterlyser sagsfremstillinger på så almindeligt dansk som muligt. 8

9 Bilag og analyser Figur 7 Arbejdet i KB sker ud fra bilagsmateriale af passende omfang og type Figur 8 Arbejdet i KB sker ud fra hensigtsmæssige og tilstrækkelige analyser 78 % er overvejende enige i, at arbejdet i kommunalbestyrelsen sker ud fra bilagsmateriale af passende omfang og type, mens i alt fem kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke mener det er tilfældet. En lidt mindre andel nemlig 60 % er enige i, at arbejdet i kommunalbestyrelsen sker ud fra hensigtsmæssige og tilstrækkelige analyser. 8 kommunalbestyrelsesmedlemmer er ikke helt tilfredse med det analysemateriale, arbejdet i kommunalbestyrelsen baseres på. 7 ud af 8 respondenter, som har svaret mest uenig i forhold til, om analysematerialet er hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt, sidder i enten Økonomi- og Planudvalget eller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 9

10 Samarbejdet med centrene De følgende afsnit beskriver samarbejdet mellem kommunalbestyrelsen og centrene. Det er tydeligt i besvarelserne, at en stor del af politikerne holder sig til at besvare spørgsmål om centre, der ligger inden for deres egne udvalgsområder. Sagt på en anden måde vil det alene af den grund ikke være muligt at sammenligne vurderingen af centrene på tværs. I forlængelse af dette er der forskel på antallet af medlemmer af de enkelte udvalg, hvilket vanskeliggør sammenligningen yderligere. En overordnet overvejelse i forlængelse af udvalgs-center-sammenhængen kan være, om kommunalbestyrelsen med fordel kunne arbejde mere sammen på tværs, således at flere vil kunne finde det relevant at svare på spørgsmål om centre, som de ikke umiddelbart har inden for deres udvalgsområde. 10

11 Børn og Familie Figur 9 Vi har en god dialog og et godt samarbejde Figur 10 Vi får god faglig support Figur 11 Er gode til at realisere de politiske målsætninger 11 kommunalbestyrelsesmedlemmer er enige og 2 medlemmer er uenige i, at kommunalbestyrelsen har en god dialog og et godt samarbejde med Børn og Familie. 10 personer har undladt at tage stilling til dialog og samarbejde. 13 kommunalbestyrelsesmedlemmer er enige i, at centret giver god faglig support, men det er også det mest kritiske forhold, da fire kommunalbestyrelsesmedlemmer er uenige. Hele 16 medlemmer er enige i, at Børn og Familie er gode til at realisere de politiske målsætninger. 11

12 Ejendomme og Drift Figur 12 Vi har en god dialog og et godt samarbejde Figur 13 Vi får god faglig support Figur 14 Er gode til at realisere de politiske målsætninger 17 kommunalbestyrelsesmedlemmer er enige i, at kommunalbestyrelsen har en god dialog og et godt samarbejde med Ejendomme og Drift. De, som ikke er enige, har undladt at tage stilling, så der er ingen kritiske røster i forhold til dialog og samarbejde. 18 medlemmer er enige i, at centret giver god faglig support, mens tre er uenige. Hele 16 medlemmer er enige i, at Ejendomme og Drift er gode til at realisere de politiske målsætninger. 12

13 Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Figur 15 Vi har en god dialog og et godt samarbejde Figur 16 Vi får god faglig support Figur 17 Er gode til at realisere de politiske målsætninger 11 kommunalbestyrelsesmedlemmer er enige i, at kommunalbestyrelsen har en god dialog og et godt samarbejde med Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, mens 11 andre har undladt at tage stilling. 13 er enige i, at centret giver god faglig support. 11 kommunalbestyrelsesmedlemmer er enige i, at Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse er gode til at realisere de politiske målsætninger, mens 4 respondenter er uenige. 13

14 Psykiatri og Handicap Figur 18 Vi har en god dialog og et godt samarbejde Figur 19 Vi får god faglig support Figur 20 Er gode til at realisere de politiske målsætninger 11 er enige i, at kommunalbestyrelsen har en god dialog og et godt samarbejde med Psykiatri og Handicap. Der er ingen kritiske røster i forhold til samarbejdet, men hele 12 kommunalbestyrelsesmedlemmer har undladt at tage stilling. 13 er enige i, at centret giver god faglig support. 15 er enige i, at Psykiatri og Handicap er gode til at realisere de politiske målsætninger, mens 3 respondenter er uenige i det. 14

15 Sekretariatet Figur 21 Vi har en god dialog og et godt samarbejde Figur 22 Vi får god faglig support Figur 23 Er gode til at realisere de politiske målsætninger 20 respondenter er enige i, at kommunalbestyrelsen har en god dialog og et godt samarbejde med Sekretariatet. De få, som ikke er enige, har undladt at tage stilling, så der er ingen kritiske røster i forhold til dialog og samarbejde. 16 er enige i, at centret giver god faglig support, mens 17 er enige i, at Sekretariatet er gode til at realisere de politiske målsætninger. 15

16 Skole, Kultur og Fritid Figur 24 Vi har en god dialog og et godt samarbejde Figur 25 Vi får god faglig support Figur 26 Er gode til at realisere de politiske målsætninger 12 kommunalbestyrelsesmedlemmer er enige i, at kommunalbestyrelsen har en god dialog og et godt samarbejde med Skole, Kultur og Fritid, mens 7 har undladt at tage stilling.. 16 er enige i, at centret giver god faglig support. Det tegner sig et broget billede af Skole, Kultur og Fritids evner til at realisere de politiske målsætninger, idet besvarelserne fordeler sig ligeligt mellem helt enig, mest enig og mest uenig (7 i hver svarkategori). Kun to kommunalbestyrelsesmedlemmer har undladt at tage stilling til centrets evne til at realisere politiske målsætninger. 16

17 Sundhed Figur 27 Vi har en god dialog og et godt samarbejde Figur 28 Vi får god faglig support Figur 29 Er gode til at realisere de politiske målsætninger 11 respondenter er enige i, at kommunalbestyrelsen har en god dialog og et godt samarbejde med Sundhed. Der er ingen kritiske røster i forhold til samarbejdet, men hele 12 kommunalbestyrelsesmedlemmer har undladt at tage stilling. 10 er enige i, at centret giver god faglig support, men også her har 12 personer undladt at tage stilling. 12 er enige i, at Sundhed er gode til at realisere de politiske målsætninger, og også her har en stor andel på ni respondenter undladt at tage stilling. 17

18 Teknik og Miljø Figur 30 Vi har en god dialog og et godt samarbejde Figur 31 Vi får god faglig support Figur 32 Er gode til at realisere de politiske målsætninger 16 kommunalbestyrelsesmedlemmer er enige i, at kommunalbestyrelsen har en god dialog og et godt samarbejde med Teknik og Miljø. Der er ingen kritiske røster i forhold til samarbejdet, men 7 har undladt at tage stilling. 17 er enige i, at centret giver god faglig support, mens hele 18 er enige i, at Teknik og Miljø er gode til at realisere de politiske målsætninger. 18

19 Ældre Figur 33 Vi har en god dialog og et godt samarbejde Figur 34 Vi får god faglig support Figur 35 Er gode til at realisere de politiske målsætninger 9 respondenter er enige i, at de har en god dialog og et godt samarbejde med Ældre. Hele 13 har valgt ikke at besvare spørgsmålet, heraf 9, fordi de ikke finder det relevant og 4 ved ikke. 11 er enige i, at de får en god faglig support, men en stor andel på 11 har igen valgt ikke at svare. Hele 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer enige i, at Ældre er gode til at realisere de politiske målsætninger, mens 7 ikke har svaret. 19

20 Økonomi og Personale Figur 36 Vi har en god dialog og et godt samarbejde Figur 37 Vi får god faglig support Figur 38 Er gode til at realisere de politiske målsætninger 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer er enige i, at samarbejdet med Økonomi og Personale er godt. En ret stor andel på 7, har valgt ikke at besvare spørgsmålet. 16 er enige i, at de får god faglig support fra Økonomi og Personale, mens 3 er uenige. Langt de fleste respondenter, nemlig 16, mener, at centret er gode til at realisere de politiske målsætninger. 2 er uenige, mens 5 har valgt ikke at svare. 20

21 Forskelle de politiske udvalg imellem? Figur 39 Hvilket eller hvilke politisk(e) udvalg sidder du i? Som figuren viser, sidder størstedelen af respondenterne enten i Økonomi- og Planudvalget (7) eller i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (7). 4 sidder i Teknik- og Miljøudvalget, 3 i Social- og Sundhedsudvalget, mens 4 sidder i Børn- og Skoleudvalget. 5 har en plads i Fritids- og Kulturudvalget. 21

22 Spørgeramme til kommunalbestyrelsen 22

23 23

24 24

25 25

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården aa Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Ågården Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Rengøring April 2008 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse Indledning. Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode...

Læs mere

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan

Læs mere

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse R A P P O R T Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse // Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens formål og genstandsfelt...

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Evaluering af ABC-modellen

Evaluering af ABC-modellen Evaluering af ABC-modellen Indledning ABC-modellen blev politisk vedtaget i 2013 (se vedlagte beskrivelse af modellen). Samtidig blev det vedtaget, at modellen skulle midtvejsevalueres efter ca. 1 år og

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Bornholms Regionskommune Evaluering af distriktsmodellen for skolevæsenet - bilagsrapport

Bornholms Regionskommune Evaluering af distriktsmodellen for skolevæsenet - bilagsrapport Bornholms Regionskommune Evaluering af distriktsmodellen for skolevæsenet - bilagsrapport August 2010 Side 1 Indhold Bilag 1 Spørgeskema... 3 Bilag 2 Spørgeguides 6 stk.... 14 2.1 Interview med Skolebestyrelsen...

Læs mere

Strategi for frivillighed og partnerskaber

Strategi for frivillighed og partnerskaber Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 i Bornholms Regionskommune (BRK) Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi har til formål internt i kommunen, at udmønte den fælles frivillighedspolitik,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Børnehuset Uglen Skole og Dagtilbud Side 0 af 7 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afdække jeres nuværende praksis Hvordan gør I? En afdækning af jeres aktuelle praksis vil

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet xx-xx-2014 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING 3 2. MØDER 3 2.1 Indkaldelse og forberedelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Romlehøj Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang...

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Udvikling af politiske dagsordner

Udvikling af politiske dagsordner Udvikling af politiske dagsordner 1. Forord Furesø Kommune ønsker at gøre det administrative og politiske arbejde mere åbent for borgerne og foreningerne i kommunen. Formidlingen af de politiske dagsordner

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget formulering I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A- området og borgere med udviklingshæmning, skal

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Rudersdal Kommune. Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater

Rudersdal Kommune. Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater Rudersdal Kommune Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater 0 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Trivselsundersøgelsen 2009...2 Baggrund...2 Undersøgelsen...2 Dataindsamling...2 Anonymitet...2 Svarprocent...2

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Del-evaluering 1: Udnyttelse af de administrative ressourcer

Del-evaluering 1: Udnyttelse af de administrative ressourcer Organisationsevaluering (UDKAST til kravspecifikation) Del-evaluering 1: Udnyttelse af de administrative ressourcer Formålet med evalueringen er at vurdere I hvilket omfang organiseringen i Region Midtjylland

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Style og Wellness College

Style og Wellness College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 201 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 72,6 6,9 Administration og information Rekruttering af elever 67,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 73,6 76,6 Elevens kompetencer

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet. Casebeskrivelse: Making opportunities work Til: Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet BORGMESTERSEKRETARIATET Dato: 4. februar 2004 Tlf direkte: 4477 2010 Fax direk- 4477 2733 E-mail: tvk@balk.dk Casebeskrivelse: "Making opportunities work"

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

BESTYRELSESEVALUERING

BESTYRELSESEVALUERING sam Vejledning om BESTYRELSESEVALUERING KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE JUNI 2015 1 INDHOLD 1. Formål... 3 2. Ejerskab af evalueringsprocessen... 3 3. Evalueringsproceduren... 4 4. Brug af spørgeskema...

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Notat. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative område. Indledning

Notat. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative område. Indledning DIREKTIONEN Ullasvej 23 DK-3700 Rønne www.brk.dk Notat Modtagere: Økonomi og Erhvervsudvalget Udarbejdet af. Projektkoordinatoren Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND Evaluering af Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser Svarstatistik medlemmer og KL bestyrelses-/udvalgsmedlemmer Udsendt til 40 respondenter Indkommet 22 besvarelser udpegede Udsendt

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

BYGNINGSKONSTRUKTØR. Aftagerundersøgelser 2010 Bygningskonstruktører

BYGNINGSKONSTRUKTØR. Aftagerundersøgelser 2010 Bygningskonstruktører Aftagerundersøgelser Bygningskonstruktører BYGNINGSKONSTRUKTØR Prinsesse Charlottes Gade 3 København N Telefon: 3 E-mail: kea@kea.dk Læsevejledning Undersøgelsen er iværksat på foranledning af Undervisningsministeriets

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Kommunal Ledelse 2015 en undersøgelse med fokus på de kommunale lederes virkelighed

Kommunal Ledelse 2015 en undersøgelse med fokus på de kommunale lederes virkelighed Kommunal Ledelse 2015 en undersøgelse med fokus på de kommunale lederes virkelighed Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opbygning af undersøgelsen Side 4 Resumé Side 5 Stamdata Side 7 Sammenligning

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Fritids- og Kulturforvaltningen, januar 2004-1- Indledning Fritids- og Kulturforvaltningen har i efteråret 2003 udsendt et spørgeskema

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere