Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkastet til Vejledning om direkte arealstøtte 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkastet til Vejledning om direkte arealstøtte 2017."

Transkript

1 Dato 23. november 2016 Side 1 af 19 NaturErhvervstyrelsen Direkte Betalinger Nyropsgade København V Sendt per mail til: Journalnummer: Høring over Vejledning om direkte arealstøtte 2017 Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkastet til Vejledning om direkte arealstøtte Høringssvaret indledes med en række generelle bemærkninger vedrørende den danske implementering af reglerne for direkte arealstøtte. Der henvises også til Landbrug & Fødevarers høringssvar til Grundbetalingsbekendtgørelsen, som er sendt til NaturErhvervstyrelsen den 8. juli 2016 (j.nr ). Den danske implementering af reglerne for miljøfokusområder Implementeringen af reglerne for EU s landbrugspolitik i Danmark giver danske landmænd begrænsede muligheder for at anvende miljøfokusområder (MFO) sammenlignet med mange andre lande. Det er derfor vigtigt, at der arbejdes på at få udvidet disse muligheder. Landbrug & Fødevarer mener, at det bør være muligt for danske landmænd at anmelde alle de typer miljøfokusområder, som er mulige i henhold til EU-lovgivningen, herunder fx også kvælstoffikserende afgrøder, læhegn og markbræmmer. Ikke mindst har den manglende mulighed for at anmelde kvælstoffikserende afgrøder til miljøfokusområde en forvridende effekt, eftersom dette er muligt i alle andre EU-lande. Dette er blandt andet med til at true produktionen af dybfrostærter i Danmark. Derudover betyder implementeringen af Fødevare- og Landbrugspakken, at der skal etableres rigtig mange efterafgrøder under flere nye ordninger i efteråret Vi kender endnu ikke den konkrete udformning af de nye ordninger, men vi har en frygt for, at det på nogle bedrifter vil knibe alvorligt med at få plads til alle de efterafgrøder, der skal etableres. Risikoen ved at anvende efterafgrøder til MFO-areal vil derfor stige i Langt hovedparten af MFO-arealet i Danmark opfyldes ved MFO-efterafgrøder, og der er derfor brug for flere alternativer, som kan give landmanden mulighed for at sprede risikoen ved at etablere miljøfokusområder på flere forskellige typer MFO-arealer. I sommeren 2016 har EU-Kommissionen fremlagt en række forslag til at justere/forenkle de grønne krav. På en række områder medfører justeringerne unødige opstramninger, som Landbrug & Fødevarer for øjeblikket arbejder politisk for at undgå. Forenklingsforslagene indeholder imidlertid også nogle nye tiltag, som muliggør en forbedring af den danske implementering af de grønne krav. Af disse tiltag kan der eksempelvis nævnes følgende: Alle typer bræmmer samles som én type miljøfokusområder. Når én type bræmmer er implementeret i medlemslandet (i Danmark har vi randzoner), skal alle typer bræmmer fremadrettet kunne anmeldes som miljøfokusområde. Det giver mulighed for, at danske landmænd fremadrettet kan etablere markbræmmer, som kan anvendes til miljøfokusområde.

2 Side 2 af 19 MFO-efterafgrøder skal fremadrettet være på marken i en minimumsperiode på 8 uger. Dette er væsentligt mindre end det krav, der stilles til MFO-efterafgrøder i Danmark i dag, hvor perioden længere end for de nationale pligtige efterafgrøder. De justerede EU-regler giver mulighed for at perioden kan reduceres, så fristen for tidligst mulig oppløjning af efterafgrøder fremadrettet kan være den 20. oktober, som for de pligtige efterafgrøder i stedet for den 27. oktober, som det er tilfældet på nuværende tidspunkt. Der sker forenklinger af de administrative krav til håndtering af læhegn, rækker af træer, grupper af træer m.v. Dette vil gøre det lettere at anvende læhegn m.v. til miljøfokusområde og inkludere dem i den danske implementering af reglerne. Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at der arbejdes for, at disse muligheder implementeres i Danmark så snart de nye regler er endeligt vedtaget. MFO-efterafgrøder Igen i år har vejret givet udfordringer i forhold til at overholde etableringsfristerne for efterafgrøder. Det giver en enorm usikkerhed og frustration for landmændene, at de derved står i en situation hvor de risikerer at miste den grønne støtte på baggrund af vejrforhold som de ikke selv er herre over. De seneste to år er dette blevet håndteret ved at give en generel dispensation for etableringsfristen. Dette kan dog først gøres på et relativt sent tidspunkt. Det giver derfor stor usikkerhed for de landmænd, der har udfordringer med at nå fristen. Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor til, at der snarest muligt findes en løsning på problemet, så vi ikke risikerer at stå i denne situation igen på et senere tidspunkt, fx ved at indarbejde mere automatisk fleksibilitet i fristerne. Der er fortsat stor interesse for at få godkendt kvælstoffikserende afgrøder som pligtige efterafgrøder og som MFO-efterafgrøder. Der henvises i den forbindelse til Landbrug & Fødevarers kommentarer til denne problemstilling i høringssvaret til plantedækkebekendtgørelsen, som er fremsendt til NaturErhvervstyrelsen den 24. juni 2016 (j.nr ). Aktiv landbruger og overdragelse af betalingsrettigheder Der har gennem længere tid været diskussion om håndteringen af reglerne overdragelse af betalingsrettigheder og kravet om, at erhververen af betalingsrettigheder skal være aktiv landbruger. NaturErhvervstyrelsen er nået frem til en afklaring, som nu skal til at anvendes i praksis. Dette vil sandsynligvis løbende give anledning til uddybende spørgsmål. Der er flere steder i dette høringssvar indsat kommentarer. Derudover foreslås det, at gøre administrationen af overdragelserne mere smidig ved at tillade, at efterfølgende indsendelse af Fællesskema 2017 kan tælle som dokumentation for, at erhververen er aktiv landbruger. Specifikke kommentarer I tabellen herunder fremgår specifikke kommentarer til de enkelte dele af vejledningen. Side / Afsnit Tekst Kommentar / ny tekst s. 6 Tidsfrister i fællesskemaet for ansøgningsåret 2017 Oversigten mangler. Da den giver et godt overblik, kommer den forhåbentlig ind på den tomme side. s. 9, 1.4 Direkte arealstøtte bliver udbetalt fra. 1. Slåfejl. december 2017 til 30. juni året efter s. 9, 1.5 Ved ekspropriation kan der tildeles betalingsrettigheder til arealer, som i det Der er uoverensstemmelse med 8, stk. 2 i bekg af 26/10/2016. Bestemmelsen blev

3 Side 3 af 19 forudgående ansøgningsår eller de to foregående ansøgningsår var eksproprierede. ændret efter høring, så der står:, som har været midlertidigt eksproprieret i løbet af de to foregående år eller længere. Hvis uoverensstemmelsen beror på en ændring af bestemmelsen, bør det fremgå tydeligt. I den forbindelse skal Landbrug & Fødevarer påpege, at der, med den i bekg af 26/10/2016 anvendte bestemmelse, er risiko for, at bestemmelsen rammer skævt. Eksempelvis vil en landbruger, som har haft arealer midlertidig eksproprieret år 1, miste betalingsrettigheder, hvis arealerne år 2 ikke er støtteberettiget eksempelvis pga. ekstraordinært meget vand. Hvis ikke arealet havde været midlertidig eksproprieret i år 1 i denne situation, ville landbrugeren ikke få inddraget betalingsrettigheder efter år 2. Landbrug & Fødevarer finder derfor kravet om midlertidig ekspropriering i minimum 2 år problematisk. s. 10, 1.5 Varigheden, omfanget og intensiteten af den anden aktivitet er afgørelse for om landbrugsdriften er væsentligt hæmmet. Forslag til justeringen teksten: Varigheden, omfanget og intensiteten af den anden aktivitet er afgørende for om landbrugsdriften er væsentligt hæmmet. s. 10, 1.5 Der mangler overskrift i næst-nederste emne Sætningen Du skal vælge om du ønsker at GLM grønne krav eller ej mangler en overskrift. Den refererede sætning bør desuden præciseres. Det er uklart hvad der menes med GLM. Der findes en del forskellige GLM-krav, men Landbrug & Fødevarer går ud fra, at der her menes GLM-fortidsminder og GLMsøer/vandhuller. s.11, 2 Boks med overholde tre grønne krav Der er en fejl i beskrivelsen af økologiske arealer med omlægningsdato 1. januar. Reglerne står korrekt beskrevet i vejledningen side 31, afsnit s. 12, 2 Øverste boks Det bør for en god ordens skyld nævnes, at det også er muligt at opnå grundbetaling på baggrund af en brugsret. s. 12, 2 og s. 105, 6. Det fremgår, at arealer registreret uden støtteberettiget areal inkluderer: Markblokke registeret med et taraareal Landbrug & Fødevarer går ud fra, at det kun er taraarealet og ikke hele markblokken som ikke er støtteberettiget. Formuleringen kan godt misforstås som om, at hele markblokken ikke er støtteberettiget. Det foreslås derfor at justere formuleringen på en måde så misforståelser undgås. s. 13, 2 Dine støtteberettigede arealer skal være mindst 0,30 ha Landbrug & Fødevarer mener, det bør være muligt, at marker med permanent græs med

4 Side 4 af 19 støtteprocent på 100 og omdriftsarealer kan være i samme markblok. Herved vil arealer med permanent græs under 0,3 ha, som støder op til andre landbrugsarealer blive støtteberettigede. Mange landmænd har den seneste tid oplevet, at små arealer under 0,3 ha med permanent græs er kommet i en selvstændig markblok og dermed ikke længere er støtteberettigede. Dette er meget utilfredsstillende, særligt i tilfælde, hvor arealerne reelt er sammenhængende med andre landbrugsarealer. Landbrug & Fødevarer har tidligere påpeget denne problemstilling og opfordrer nu igen NaturErhvervstyrelsen til at finde en løsning på denne problemstilling snarest muligt. s. 16, Når der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, er der en direkte reference mellem en ansøgers CVR- og CPR-nummer. Det vil derfor ikke være nødvendigt at flytte For afklaringens skyld kunne det tilføjes, hvad der skal ske i de tilfælde, hvor der ikke er tale om en enkeltmandsvirksomhed men en anden type virksomhed. betalingsrettighederne fra afdødes CVR-nummer til CPR-nummeret. s. 16, Hvis vi modtager fuldmagten efter 1. april 2017, bærer boet den fulde risiko for eventuel overskridelse af ansøgningsfrist og lignende. Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at NaturErhvervstyrelsen tilstræber at behandle fuldmagtsanmodninger der modtages af NaturErhvervstyrelsen efter 1. april 2017 så hurtigt som muligt. s. 17, Fritaget for brugen af Digital Post Det er problematisk, at det ikke er muligt at indsende en fuldmagt på papirskema, hvis fuldmagtsgiveren er fritaget for brugen af Digital Post. Det opleves blandt andet, at myndighederne ikke vil udstede NemID til personer, som har denne fritagelse. Eftersom der skal fornys mange fuldmagter i den kommende tid, kan der opstå problemer omkring dette. Derfor vil det være mest hensigtsmæssigt, at der gives mulighed for, at sådanne personer kan indsende en fuldmagt på papirskema. s. 17, Dette gælder ikke, hvor fuldmagten gives til en fuldmagtshaver, der er i besiddelse af en stillingsfuldmagt, fx. advokater eller konsulenter Det er positivt, at der blødt op på reglerne i forhold til krav om vitterlighedsvidner i tilfælde, hvor fuldmagtshaver er i besiddelse af stillingsfuldmagt. s. 18, Selvom du har nedskrevet en eller flere marker i dit Fællesskema, kan vi nedsætte støtten yderligere i følgende tilfælde: Landbrug & Fødevarer går ud fra, at støtten ikke vil blive nedsat yderligere, hvis ansøgeren har nedskrevet et areal inden en af de nævnte hændelser på listen sker. Dette foreslås præciseret i vejledningen. s. 18, 2.2 Det betyder, at du skal udføre mindst én For afklaringens skyld kunne følgende tilføjes

5 Side 5 af 19 landbrugsaktivitet, fx: (se markering med fed); Det betyder, at du skal udføre mindst én landbrugsaktivitet, der berettiger til grundbetaling, fx: s. 19, Hvis dette er tilfældet, vil vi bede dig om at indsende virksomhedens seneste årsregnskab. Så vidt Landbrug & Fødevarer, har forstået vil ansøger på et senere tidspunkt blive bedt om at sende virksomhedens årsregnskab fra året før (2016), hvis ikke dette var muligt på ansøgningstidspunktet, og det derfor var årsregnskabet fra 2015, der blev indsendt. Det vil være relevant at oplyse denne forvaltningspraksis i vejledningen. I visse tilfælde kan det spare ansøgeren for at klargøre 2 årsregnskaber. Det drejer sig om tilfælde, hvor ansøgeren har mulighed for at vente med at indsende ansøgningen til årsregnskabet for 2016 er blevet færdigt. s. 20, Tilfælde nr. 1 Det bør supplerende nævnes hvordan de euro beregnes, når 2017 er første gang der søges om grundbetaling (særligt for CPRansøgere). I 2016 henvendte flere konsulenter sig til SEGES vedr. feltet aktiv landbruger i Fællesskema 2016, da feltet ved indsendelse sagde nej, selvom betingelserne var opfyldt. Det bør ændres i 2017, så feltet skifter til ja ved indsendelse (hvis betingelserne er opfyldt). s. 23, 2.4 Afsnit 2.4 Tilføj gerne i eksemplerne, at beplantning med juletræer/pyntegrønt efter høst i efteråret medfører, at arealet ikke er støtteberettiget hele kalenderåret. Det bemærkes i øvrigt, at Landbrug & Fødevarer er uenig i fortolkningen af reglerne vedrørende juletræer/pyntegrønt. Dette fremgår også af Landbrug & Fødevarers høringssvar til Grundbetalingsbekendtgørelsen for s. 31, Frist for omlægning af marker til økologi Som Landbrug & Fødevarer tidligere har bemærket, er det tungt og bøvlet, at fristen for omlægning af markerne for at være fritaget for de grønne krav er indsendelsesdatoen, og ikke ansøgningsfristen den 21. april. Som Landbrug & Fødevarer har forstået det, er det retningslinjer fra EU-Kommissionen der gør, at dette ikke er muligt. Landbrug & Fødevarer vil derfor opfordre til, at NaturErhvervstyrelsen arbejder for at få justeret dette på EU-plan. s. 32, Marker, der overgår til en ikke-økologisk landmand, fx ved ophør af en Der er jvf. bemærkningen ovenfor også en stor usikkerhed forbundet med alle forpagtede

6 Side 6 af 19 forpagtningskontrakt i efteråret. arealer, fordi det ikke er muligt for landmanden at rette ansøgningen til, hvis han uventet mister en forpagtning i efteråret, så den udgår af økologi. s. 32, De grønne krav skal kun opfyldes, hvis det samlede areal, som ikke er økologisk, overstiger de arealgrænser, der gælder for de grønne krav. Dette afsnit fra vejledningen for 2016 er slettet. L&F antager, at der ikke hermed er sket en ændring af retsstillingen. Reglerne for permanent græs har ikke nogen minimumsgrænser. Det betyder, at de grønne krav udelukkende beregnes på grundlag af det konventionelt drevne areal. s. 33, De grønne krav på særlige tilsagnsarealer Afsnittet er svært at forstå. Kan det evt. sættes op i en boks? Det bør beskrives, om man kan undgå, at de nævnte tilsagnsarealer bliver medregnet som MFO. Hvilke afgrødekoder skal i så fald benyttes? Det bør nævnes, hvis anvendelse som MFObrak medfører, at tilskuddet til miljøtilsagnet falder bort. Findes afgrødekode 320 ikke i 2017? s. 34, I forhold til miljøfokusområder: Landbrug & Fødevarer går ud fra, at dette betyder, at arealer omfattet af de nævnte tilsagnstyper til enhver tid kan tælle med til MFO, når der modtages grundbetaling under artikel 32, selvom de almindelige støttebetingelser på arealet ikke er opfyldt. Dette bør tydeliggøres i vejledningen. s. 35 Afgrødegruppen Græs og andet grøntfoder Det er en stor udfordring for virksomheder der udelukkende producerer rullegræs, at rullegræs ikke længere defineres som græs og andet grøntfoder. Det betyder, at producenterne ikke længere er omfattet af undtagelsesbestemmelserne for de grønne krav. NaturErhvervstyrelsen bedes venligst fremvise dokumentation, for at regelsættet skal fortolkes således. I EU-kommissionens permanent grassland guidance (version fra juli 2015) defineres græs og andet grøntfoder i afsnit 3.1 Type of Plants. Landbrug & Fødevarer kan ikke ud fra indholdet i dette afsnit ikke se andet end, at rullegræs falder ind under definitionen af græs og andet grøntfoder. På den baggrund opfordres der til, at rullegræs defineres som

7 Side 7 af 19 s. 35, Alle typer af brak (slåningsbrak, blomsterbrak, MFO-slåningsbrak og MFO-blomsterbrak), indgår i afgrødekategorien brak. Det samme gælder de tilfælde, hvor der ved kontrol bliver fundet bar jord på et areal. Se endvidere afsnit De grønne krav på særlige tilsagnsarealer s. 49, Der mangler et afsnit (det sidste afsnit i 2016 vejledningen er fjernet). Afsnittet beskrev bl.a. at det er muligt at anvise arealer anmeldt som 310 slåningsbrak som MFO-brak. græs og andet grøntfoder. Slåfejl sidst i afsnittet. Det foreslås at nævne afgrødekoderne 312, 313, 316, 317 og 319, og at henvise til afsnit Det forslås også at nævne, at i tilfælde hvor der ved kontrol bliver fundet bar jord på et areal og dette falder i afgrødekategorien brak betyder det ikke at ansøgeren risikerer et støttetræk efter krydsoverensstemmelseskrav 1.33: Etablering af plantedække på braklagte landbrugsarealer. Dette krav gælder kun for arealer, der er anmeldt som brak i Fællesskemaet. SEGES har fået en afklaring fra NaturErhvervstyrelsen i 2016, hvor det blandt andet fremgår, at det er muligt at anvise f.eks. et brakareal (der overholder betingelserne for MFO-brak) som MFO-brak, uanset hvilken afgrødekode der er anvendt i fællesskemaet på ændringsfristen. Det fremgår også af EU- Kommissionens retningslinjer. Dette bør fremgå af vejledningen. s. 49, Landbrug & Fødevarer mener, at det bør være muligt at anvise erstatningsarealer efter kontrolbesøget. Dette vil for eksempel være relevant i den situation, hvor landmanden ikke har haft mulighed for at være til stede under kontrolbesøget. s. 50, Vedr. sommerkontrol Landbrug & Fødevarer mener, det er urimeligt for ansøgeren, at det er kontroltidspunktet, der er afgørende for om der kan anvises erstatningsarealer eller ej. Der skal findes en løsning for de ansøgere der kommer i klemme ved en sommerkontrol, hvor det ikke er muligt at anvise MFO-efterafgrøde-arealer. Der henvises i øvrigt til Landbrug & Fødevarers bemærkninger til dette i forbindelse med høringen af Grundbetalingsbekendtgørelsen for 2017: Kontrollen af miljøfokusområder tager ifølge retningslinjer fra Kommissionen udgangspunkt i, at det er de miljøfokusområder, der findes på kontroltidspunktet, der tæller med i opgørelsen over, om landmanden har etableret 5 % miljøfokusområder. Hvis det ved kontrollen

8 Side 8 af 19 konstateres, at arealer anmeldt som miljøfokusområde ikke lever op til kravene, er det muligt at erstatte disse miljøfokusområder med andre arealer, der kan leve om til kriterierne som miljøfokusområde. Dette giver en fin fleksibilitet, eftersom de konkrete vejrforhold i vækstsæsonen kan påvirke mulighederne for at etablere miljøfokusområder på specifikke arealer. Dog betyder de nuværende retningslinjer, at kontroltidspunktet i visse tilfælde kan blive afgørende for, om en landmand opfylder kravet om at etablere 5 % miljøfokusområder. Landbrug & Fødevarer mener, at dette er meget uhensigtsmæssigt, og at NaturErhvervstyrelsen skal finde en løsning på dette problem. Som eksempel kan nævnes følgende: En landmand har anmeldt 5 % miljøfokusområder: 2 % brak og 3 % efterafgrøder. I forbindelse med en sommerkontrol underkendes brakarealet og landmanden mangler derfor 2 % MFO. Det er på kontroltidspunktet ikke muligt at finde andre erstatningsarealer, og der er endnu ikke etableret efterafgrøder. Derfor får landmanden en underkendelse for manglende opfyldelse af kravet om etablering af miljøfokusområder. Var kontrollen i stedet blevet foretaget om efteråret, og landmanden havde etableret ekstra efterafgrøder for at være på den sikre side, ville det have været muligt for kontrolløren at finde efterafgrøder som erstatningsareal, og landmanden ville ikke have fået en underkendelse. Som det er i dag, tillades det at overanmelde arealet med efterafgrøder. Havde landmanden på den baggrund anmeldt fx 6 % efterafgrøder i stedet for 3 % efterafgrøder, ville landmanden også have undgået en underkendelse, både i forbindelse med en sommerkontrol og i forbindelse med en efterårskontrol. Eftersom der i forbindelse med implementeringen af Fødevare- og Landbrugspakken skal etableres flere

9 Side 9 af 19 efterafgrøder, som ikke samtidig kan være MFO-efterafgrøder, bliver det fremadrettet ikke muligt at overanmelde i samme grad som tidligere. Derfor bør der findes en løsning, som gør, at landmænd ikke kommer i klemme på baggrund af kontroltidspunktet. Et konkret forslag kunne for eksempel være, at NaturErhvervstyrelsen kommer på et opfølgende kontrolbesøg i efteråret, såfremt der underkendes arealer ved sommerkontrollen. Landbrug & Fødevarer skal også opfordre til, at det fortsat bliver muligt at vælge at anmelde MFO-efterafgrøder på alle marker i Fællesskemaet ved at sætte et hak i ja for alle marker. Derefter kan ansøgeren selv vælge at flytte krydset, såfremt der ønskes at søge andre efterafgrødeordninger på specifikke marker. s. 50, Frivillige MFO-randzoner Som det også fremgår af Landbrug & Fødevarers høringssvar til Grundbetalingsbekendtgørelsen, bør det være muligt at anmelde frivillige MFO-randzoner, der er bredere end 9 meter, da der er mulighed for dette i EU-reglerne. Desuden betyder EU-Kommissionens forslag til forenkling af reglerne for de grønne krav, at markbræmmer, randzoner og bræmmer langs skovkanter fremadrettet vil blive betragtet som samme type MFO-areal. Derfor skal det fremadrettet være muligt at etablere markbræmmer og bræmmer langs skovkanter som MFO areal i Danmark. Forenklingsforslagene er endnu ikke endeligt vedtaget, men Landbrug & Fødevarer vil opfordre til, at disse muligheder implementeres så hurtigt som muligt i Danmark, når forslagene bliver vedtaget, og gerne allerede fra Risikoen ved at anvende efterafgrøder til MFOareal vil stige i 2017, da der skal etableres nye efterafgrøder med national støtte som følge af implementeringen af Fødevare- og Landbrugspakken. Langt hovedparten af MFOarealet i Danmark opfyldes ved MFOefterafgrøder, og der er derfor brug for flere alternativer, som kan give landmanden mulighed for at sprede risikoen ved at etablere miljøfokusområder på flere forskellige typer

10 Side 10 af 19 MFO-arealer. s. 50, Bredde på MFO-randzoner Det fremgår af vejledningsteksten, at det er muligt enten at anmelde de tidligere lovpligtige randzoner (inkl. 2 m-bræmmer) eller at anmelde 2 m-bræmmerne særskilt. Det fremgår derfor ikke tydeligt, at det er muligt at have en fleksibel randzonebredde på mellem 2 og 9 meter, og hvordan dette håndteres i praksis. Dette bør derfor tilføjes til vejledningsteksten. s. 51, Frivillige MFO-randzoner: Det er desuden tilladt senest 30. april at foretage mekanisk jordbehandling på arealet i en bredde på op til 3 meter fra den tilstødende omdriftsmark, hvis der senest denne dato udsås en blanding af frø- og nektarproducerende Fra et naturmæssigt synspunkt ville det være hensigtsmæssigt også at tillade en naturlig fremspiring af hjemmehørende urter og ikke kun udsåning af frø- og nektarblandinger. Den miljømæssige effekt vurderes at ville være den samme. plantearter. s. 52, Kasse med Regler for frivillige randzoner Det foreslås, at det præciseres, at randzonen skal være der hele kalenderåret s. 54, 3.3.7, øverst Det betyder, at arealer, der sidste år var permanent græs, ikke kan anvendes som MFObrak i indeværende år. I forhold til vejledningen for 2016 er permanente afgrøder slettet. Landbrug & Fødevarer søger derfor en afklaring af, om det betyder, at arealer, der ar anmeldt som permanente afgrøder i 2016 kan anvendes som MFO-brak i s. 55, MFO-lavskov: Ret xx Du kan læse om de generelle støttebetingelser for lavskov i afsnit XX. s. 58, Skema med frister EU-Kommissionens forslag til forenkling af reglerne for de grønne krav, betyder, at der kun stilles krav om at MFO-efterafgrøder skal være i jorden i en periode på 8 uger. For at forenkle de meget komplicerede regler for landmændene foreslås det derfor, at destruktionsfristen for MFO-efterafgrøder bliver den samme som for pligtige efterafgrøder. Dvs. den 20. oktober. Selv med denne destruktionsfrist, vil MFOefterafgrøderne være på jorden i en periode på minimum 8 uger og 5 dage. Forenklingsforslagene er endnu ikke endeligt vedtaget, men Landbrug & Fødevarer vil opfordre til, at denne mulighed implementeres så hurtigt som muligt i Danmark, når forslagene bliver vedtaget, og gerne allerede fra s. 58, Sidste afsnit Det kunne lette læsningen med en overskrift: Mulighed for udskydelse af fristen. s. 56 og s. 61 Efterafgrødetyper Hedder de nye efterafgrøder med national støtte kompenserende efterafgrøder? Der mangler oplysning om de nye

11 Side 11 af 19 husdyrefterafgrøder, der kommer i efteråret 2017, herunder også om de samtidig kan indgå som MFO-eftergrøder. s. 60, Kløver og lucerne i renbestand Landbrug & Fødevarer gør opmærksom på, at der er forenklingsforslag på vej fra EUkommissionen som muliggør, at græsudlæg fremadrettet kan etableres enten som græs eller andre urteagtige planter, eller som bælgplanter. Når forenklingsforslagene bliver endeligt vedtaget, skal dette også afspejles i den danske implementering af reglerne. s. 67, Permanent græs Det foreslås, at den beregnede referenceandel af permanent græs fremgår af vejledningen, herunder også hvordan den er beregnet, og hvad den er beregnet til. s. 69, 4.2 Aktivitetskrav for flerårige kulturer Landbrug & Fødevarer henviser til de kommentarer der er afgivet vedrørende det nye aktivitetskrav. Landbrug & Fødevarers høringssvar til Grundbetalingsbekendtgørelsen for s , Hvornår er et græsareal permanent græs? Det foreslås at forbedre dette afsnit væsentligt, da flere ting fremstår uklare. Desuden er der tilsyneladende fejl i flere af tabellerne (eller også så kan de læses forkert, og bør derfor tilrettes). Afsnittet blomsterbrak bryder status.. på side 70 bør flyttes længere ned det står også gentaget øverst på side 71. Tabel s. 70: Hvorfor stopper man med at tælle antal år med græs ved år 6? Der bør stå fx Græs 7 i eksempel 2, sidste kolonne. Det samme gælder de øvrige eksempler. Det bør overvejes at fjerne de sidste to eksempler, da det vedrører en anden problemstilling. Det bør i den forbindelse præciseres, at der må etableres blomsterbrak, men ikke MFO-blomsterbrak efter permanent græs. Tabel s. 72: Det er svært at forstå tabellen, da den ikke giver svar på, om arealet er omdrift eller ej i Der bør stå omdrift eller permanent græs i kolonnen for 2017, så det fremgår klart. Der er samme problemstilling vedrørende antal

12 Side 12 af 19 år med græs (der bør tælles også efter år 6). I første række skal der vist stå Græs år 5 i kolonnen 2017 og ikke tilsagn. I sidste række ophører tilsagnsperioden ikke i 2016 (som det beskrives at den skal gøre i teksten inden tabellen). Der mangler beskrivelse af, hvordan arealer med 20-årige tilsagn skal håndteres efter ophør. SEGES har fået denne afklaring fra Sarah Vestergaard i september 2016, og lyder som følger: Miljøtilsagn (tilsagnstyperne 4, 5, 7, 8, 9, 11 og 13), som er indgået før 2005, vil pr definition være omdrift. På disse arealer, vil status efter tilsagnsperioden derfor også være omdrift. Er der fortsat græs på, skal det anmeldes som græs i omdrift. Først efter fem år med græs efter tilsagnsperioden vil arealet opnå status som permanent græs. Dette bør fremgå af vejledningen. s. 72, Bagatelgrænse på 100 m2. Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at NaturErhvervstyrelsen arbejder for, at denne bagatelgrænse hæves til 500 m2. s. 74 Du må ikke fjerne det afslåede plantedække fra arealet i det kalenderår, hvor marken er anmeldt som brak109. Du må gerne foretage en let jordbehandling, som fx strigling. Du skal i den forbindelse være opmærksom på ikke at beskadige plantedækket. I forhold til vejledningen for 2016 er følgende slettet: Men du må gerne opstakke det afslåede plantemateriale, fx i et hjørne på arealet, eller snitte plantematerialet i forbindelse med slåningen. Landbrug & Fødevarer mener, at dette fortsat skal være muligt, og at formuleringen fortsat skal være med i vejledningen. Set fra et naturmæssigt synspunkt vil det mest hensigtsmæssige være, at landmanden har mulighed for at fjerne det afslåede materiale, men eftersom dette ikke er muligt efter EUreglerne, er den næstbedste løsning, at give mulighed for at opstakke det afslåede plantemateriale i fx hjørnet af marken. s. 75, 4.4 Tredje sidste sætning under Blomsterbrak Det står beskrevet, at man kan nå at ændre afgrødekoden til slåningsbrak, inden ændringsfristen.

13 Side 13 af 19 SEGES har fået en afklaring fra NaturErhvervstyrelsen, der siger, at det ikke er nødvendigt at indsende en rettelse til Fællesskemaet. Det bør fremgå af vejledningen. Hvis arealet i marken overholder støttebetingelserne til slåningsbrak, vil det blive godkendt som sådan, selvom det i Fællesskemaet er anmeldt som blomsterbrak. s. 75, 4.4 Næstsidste sætning under Blomsterbrak Sætningen bør suppleres med en bemærkning om, at slåningsbrak gerne må jordbehandles som et led i reetablering/eftersåning af plantedækket. s. 80 ff, Støttebetingelser for lavskov Det er fint, at det er muligt at fratrække udenoms-arealet, hvis det samlede areal ikke lever op til kravet om, at gange og spor ikke må udgøre mere end 20 % af lavskovsarealet. Landbrug & Fødevarer skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at nogle typer af lavskovsarealer, fx. med poppel kræver, at der er god plads til træerne. Derfor betyder det, at planterne står fx. 3 meter fra skel ikke, at de sidste 2 meter nærmest skellet er et arbejdsareal. Afstanden indtil den første række træer afspejler derimod, at der skal være plads til at træerne kan udvikle sig. s. 83, 4.9 Du må gerne anlægge forskellige tiltag ved siden af hinanden, så længe den samlede bredde ikke overstiger 10 meter. Der er evidens for, at effekten af marktiltagene forbedres, hvis de er flade-dækkende frem for linjeformede, fordi kant-effekten derved mindskes. Det anbefales derfor, at der slækkes på kravet om, at marktiltagenes bredde ikke må overstige 10 meter. I stedet bør der være mulighed for, at de kan udformes som landmanden selv ønsker det, så længe arealkravet på max 10 % af markarealet overholdes. En lempelse på dette område ville også være mere hensigtsmæssig i forhold til arrondering. s. 85, Barjordsstriber: Formålet med striberne er at give tørremuligheder for markvildtet. 86, Insektvolde: Du kan tilså insektvolden med fx flerårige tuegræsser Der henvises i den forbindelse også til Landbrug & Fødevarers høringssvar til Grundbetalingsbekendtgørelsen for 2017 vedrørende natur og biodiversitet i agerlandet. I praksis er barjordsstriber gode for meget andet end fuglevildtet heriblandt dagsommerfugle, solitære bier og humlebier, løbebiller m.fl. Insektvoldenes funktion kan forbedres ved også at tilså med andre arter, som for eksempel. lavtvoksende urter som kællingetand og rødkløver, evt. iblandet græsfrø, som er

14 Side 14 af 19 Vi anbefaler derfor, at den maksimale højde på insektvolden er ca. 0,5 meter gavnlige for insektfaunaen. Derfor foreslås det at udvide anbefalingen til også at omfatte de nævnte arter. Der gøres opmærksom på, at insektvolde på omkring 1 m vil sikre et varmere mikroklima på volden i forår og efterår. Landbrug & Fødevarer vil derfor gerne sikre sig, at insektvolde etableret i denne højde ikke underkendes som ikke støtteberettiget areal i forbindelse med en kontrol. Desuden bør det overvejes at justere anbefalingen fx. til Vi anbefaler derfor, at den maksimale højde på insektvolden er ca. 0,5-1 meter s.87, 4.10 Andet øverste afsnit Der står, at aktivitetskravet på MFO-randzoner og 2 meter bræmmer, som oftest vil svare til aktivitetskravet for græs. Det mangler en beskrivelse af, hvornår det ikke er aktivitetskravet for græs, og hvad det i så fald er. s. 91, Miljøtilsagn under artikel 32 Det forvirrer, at der ikke er medtaget tilsagnstype 4, 5, 57 og 67 i en tredje dot. Som beskrevet på side 90, vil det være muligt at anvende artikel 32 på disse tilsagnstyper i helt særlige tilfælde. s. 93, Arealer med vand- og naturprojekter under art. 32, der begynder efter ændringsfristen Det er positivt, at det er blevet muligt anmelde arealer med artikel 32 ved indsendelse af en dispensation. Landbrug & Fødevarer mener, at det til enhver tid bør være muligt at påberåbe sig artikel 32, også i en kontrolsituation. I forhold til den nye mulighed for dispensation, bør det fremgå klart, at det i 2017 er muligt at anmelde disse arealer som art. 32-arealer senest på ændringsfristen, og hvis de ikke er tilmeldt som art. 32 senest på ændringsfristen, så kan/skal der indsendes en anmodning om dispensation. s. 95, Skovtilsagn givet af SVANA i 2016 Det er uklart, om de skovtilsagn der gives af SVANA i 2016 udelukkende er i medfør af vandrammedirektivet. Såfremt der også gives andre typer tilsagn, er det vigtigt at det beskrives hvad der er gældende vedrørende artikel 32 for disse typer tilsagn. s. 101, 5.2 Græsarealer med solceller Det bør tilføjes, at arealer, hvor landbrugsaktiviteten kan ske uhindret, f.eks. ved afgræsning af får, er/kan være støtteberettigede. s. 102, 5.4 Veje og kørespor Det er positivt, at markveje igen er blevet

15 Side 15 af 19 støtteberettigede Sidst i afsnit 5.4 (sidste sætning) er der nævnt udyrkede arealer. Det er uklart hvad der menes med udyrkede arealer i denne sammenhæng er det fx. brakarealer? Begrebet bør derfor præciseres. s. 105, 6. Nyt til 2017 Det er positivt, at indtegningsreglerne for marker er blevet forenklede. Der henvises i den forbindelse til Landbrug & Fødevarers bemærkninger til dette i høringssvaret til Fællesskemabekendtgørelsen for Eftersom de nye indtegningsregler betyder, at ansøgeren i mindre grad kommer til at tage aktivt stilling til fradragsarealer, er det vigtigt, at der informeres grundigt om dette. Dette bør der også gøres opmærksom på, når der arbejdes i Tast selv-service ikke mindst for ansøgere, der ikke får professionel hjælp til indsendelsen af ansøgningen. s. 108, og s. 112, Afsnit 6.1.2, andet afsnit Vil du søge Økologisk Arealtilskud til arealer med fradrag grundbetaling Det er uklart hvornår det er muligt at søge Økologisk Arealtilskud til arealer der ikke støtteberettiget til grundbetaling. Det foreslås derfor at tilføje en række eksempler på dette. s. 115, 6.3 Næstnederste afsnit..vær dog opmærksom på, at der kan være tilfælde, hvor vi på grund af manglende skel ikke kan opfylde dit ønske om opdeling af markblokken Formuleringen i afsnittet er helt modsat den ellers oplyste administrationspraksis, hvor permanent græsarealer skal ligge i selvstændig markblok. Landbrug & Fødevarer håber formuleringen i dette afsnit er et udtryk for, at det er muligt at løse problemstillingen vedrørende små permanente græsarealer under 0,3 ha, der ligger i tilknytning til agerjord/omdriftsarealer. (Se også kommentar til s. 13 i vejledningen vedr. dette). s. 119, Andet afsnit Det er uklart hvad der menes med Arealer, som ligger i kanten af marken. Det foreslås at definere dette nærmere i vejledningen. s. 121, Eksempel 1 og eksempel 2 På figurerne er der nogle af de orange pletter, som har en grøn skygge. Det er ikke forklaret, hvad skyggen betyder. s. 122, I dette eksempel er der en markblok på 10,00 ha og to Fradrag grundbetaling på henholdsvis 1,00 ha og 3,00 ha, hvoraf kun 1 ha ligger på arealet, hvor der Af denne beskrivelse fremgår det, at der er 4 ha i alt. Teksten i boksen tyder dog på, at der er 3 ha i alt i markblokken, hvoraf 1 ha ligger på marken (altså 3 ha i alt). indtegnet en mark. s. 123, 7. Hvis du ikke søger grundbetaling i 2017, skal skemaet være modtaget senest 21. april 2017 kl Landbrug og Fødevarer forstår det således, at dette er gældende, hvis overdragelsen skal have virkning for ansøgningsåret 2017.

16 Side 16 af 19 s. 124, 7.1 Du skal opfylde et af de to krav på datoen, hvor du indsender skemaet med overdragelsen af betalingsrettighederne, og resten af kalenderåret. s. 124, Du skal opfylde et af de to krav på datoen, hvor du indsender skemaet med overdragelsen af betalingsrettighederne, og resten af kalenderåret....bortforpagter du arealer i løbet af kalenderåret, skal du stadig råde over mindst 2 ha støtteberettiget areal den 31. december. Dette foreslås tilføjet til vejledningsteksten. Jf. mail fra NaturErhvervstyrelsen af 28. oktober 2016, kunne det for afklaringens skyld præciseres, at et af de to krav skal være opfyldt fra den dag overdrageren får rådighed over betalingsrettighederne og resten af kalenderåret. Det er meget svært at forstå den sidste sætning, herunder konsekvensen af sætningen. Det vil derfor være godt, hvis teksten blev suppleret med et eksempel, der viser hvornår reglen har konsekvenser. Betyder sætningen fx, at en landmand der erhverver betalingsrettigheder i perioden 1. januar til ændringsfristen 2017, skal have rådighed over mindst 2 ha støtteberettiget areal 31. december 2017? Er der forskel på dette alt efter om han har søgt grundbetaling i 2017? Landbrug & Fødevarer har tidligere stillet en række spørgsmål vedrørende denne formulering. Der kan evt. tages udgangspunkt i NaturErhvervstyrelsens uddybende svar vedrørende dette, som blev sendt til Landbrug & Fødevarer den 28. oktober Det bør samtidig beskrives hvorfor der gælder en særregel for landbrugsbedrifter, der sælges inden udgangen af kalenderåret. s. 125, Indsendelse af dokumentation for at være aktiv landbruger Landbrug & Fødevarer mener, at det bør være muligt at vedhæfte dokumentationen i forbindelse med overdragelsen af betalingsrettighederne i Tast selv-service. s. 126, brevet. Dokumentation kan fx være en købskontrakt, en interessentskabskontrakt eller en forpagtningskontrakt. I henhold til mail fra NaturErhvervstyrelsen af 14. november 2016 kunne det for fuldstændighedens skyld tilføjes: Efter ansøgningsfristen i 2017 kontrollerer NAER, om du har indsendt Fællesskema Hvis det viser sig, at du ikke har indsendt skemaet, vil NAER anmode om dokumentation for landbrugsaktiviteten. s. 126, Hvis du har overdraget dine betalingsrettigheder midlertidigt under enkeltbetalingsordningen, kan du ikke forlænge overdragelsen. Du skal i stedet oprette en ny midlertidig overdragelse til erhververen. Denne nye midlertidige Dette er nyt. Landbrug & Fødevarer antager, at det ikke bliver et problem i forhold til problematikken med aktiv landbruger-begrebet, idet der er tale om udløbet af en midlertidig overdragelse. overdragelse vil du fremadrettet kunne forlænge og afkorte, som du plejer. s. 134 i hele eller en del af foregående ansøgningsår Der er uoverensstemmelse med 8, stk. 2 i

17 Side 17 af 19 havde arealer, som var midlertidigt eksproprieret i forbindelse med fx et vej- eller baneprojekt eller nedgravning af elkabler. bekg af 26/10/2016. Bestemmelsen blev ændret efter høring, så der står:, som har været midlertidigt eksproprieret i løbet af de to foregående år eller længere. Hvis uoverensstemmelsen beror på en endnu ændring af bestemmelsen, bør det fremgå tydeligt. I den forbindelse skal Landbrug & Fødevarer påpege, at der, med den i bekg af 26/10/2016 anvendte bestemmelse, er risiko for, at bestemmelsen rammer skævt. Eksempelvis vil en landbruger, som har haft arealer midlertidig eksproprieret år 1, miste betalingsrettigheder, hvis arealerne år 2 ikke er støtteberettiget eksempelvis pga. ekstraordinært meget vand. Hvis ikke arealet havde været midlertidig eksproprieret i år 1 i denne situation, ville landbrugeren ikke få inddraget betalingsrettigheder efter år 2. s. 149, Transport i støtten Landbrug & Fødevarer finder derfor kravet om midlertidig ekspropriering i minimum 2 år problematisk. Landbrug & Fødevarer mener, der bør være mulighed for at lave et producentskifte, som vil flytte retten til støtte til køber. Det vil være skattemæssigt hensigtsmæssigt. Muligheden for et producentskifte vil også betyde, at konsekvenserne af manglende overholdelse af krydsoverensstemmelseskravene flyttes over til køber. Landbrug & Fødevarer har i den forbindelse noteret sig, at NaturErhvervstyrelsen i høringssvarsnotatet til Grundbetalingsbekendtgørelsen for 2017 er opmærksom på problemstilingen og har meldt ønsket ind i forhold til fremadrettede ændringer af IT-systemet. s. 153, 10.6 Klagemulighed For fuldstændighedens skyld bør det fremgå, at klagen skal være skriftlig. s. 155, Kontrol på bedriften Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at NaturErhervstyrelsen benytter sig af muligheden for at varsle kontrolbesøg i alle tilfælde, hvor det er muligt. s. 157 ff, 11.5 Afvigelser under grundbetalingsordningen Det foreslås, at det beskrives i begyndelsen af afsnittet, at der i august 2016 er kommet nye sanktionsregler, og at disse er gældende for 2016 og frem samt i genoptagelsessager (det

18 Side 18 af 19 sidste afsnit på side 161 kan evt. flyttes frem forrest). s. 165, Eksempel 3 Overtrædelse af begge krav Der kan godt opstå forvirring om årstallene, da der er anvendt et eksempel, hvor førstegangsovertrædelsen er i 2016 i stedet for Det foreslås, at der i stedet tages udgangspunkt i det år hvor vejledningen gælder. Der kunne eventuelt suppleres med et eller to konkrete eksempler, hvor det illustreres hvordan gult kort ordningen fungerer. Eksemplet er ikke korrekt, da den grønne støtte max. kan nedsættes med 50 pct. i forhold til kravet om flere afgrøder. Det fremgår af forordning 640/2014, artikel 24 stk. 4, at afvigelsesgraden for overtrædelsen af kravet om afgrødevariation samlet set maksimalt kan være 1. Eftersom reduktionen maksimalt kan være 50 % af afvigelsesgraden ved de første 3 overtrædelser betyder det, at den grønne støtte maksimalt kan nedsættes med 50 %. s. 169, s. 169 og frem Sanktion Afsnit Sanktion grøn støtte Eksemplet var også forkert i vejledningen for Landbrug & Fødevarer vil derfor anmode om, at NaturErhvervstyrelsen følger op på, at den rigtige metode anvendes til beregning af sanktionen. Hvis der potentielt er allerede afgjorte sager fra 2015 eller 2016, hvor der er anvendt en forkert beregningsmetode bør disse sager genoptages, så fejlen kan korrigeres. I afsnittet nævnes både det fastslåede areal og det konstaterede areal. Hvis der er forskel på disse to begreber bør det forklares hvad forskellen er. Hvis der ikke er forskel på de to begreber, bør der holdes fast i kun at anvende det ene af begreberne Der anvendes generelt mange forskellige begreber i hele afsnittet, fx. fastslået areal, reduktionen, reduceret konstateret areal, den udregnede reduktion. For at fremme forståelsen af de komplicerede regler foreslås det, at de forskellige begreber samles og forklares enkeltvis, fx i en faktaboks. Der bør være et eksempel på, hvordan sanktionen beregnes for hvert af sanktionstrinene, på nær trin 1. På nuværende

19 Side 19 af 19 tidspunkt er der kun et eksempel på trin 3. Det vil være godt, hvis der i eksemplerne bliver taget udgangspunkt i, hvad ansøger mister af grøn støtte, og ikke hvad der bliver udbetalt (det er sådan det opleves af ansøger). Under hvert af sanktionstrinene beskrives det, at sanktionen er begrænset til 20 % af den grønne støtte baseret på det fastslåede areal. Eftersom dette gælder generelt, kunne det overvejes at flytte bemærkningen til den indledende del af afsnittet. Landbrug & Fødevarer er ikke sikker på, at den beskrevne regel reelt har betydning for størrelsen af sanktionen, da loftet på de 20 % er indarbejdet i selve beregningsmetoden for sanktionen. Landbrug & Fødevarer håber, at NaturErhvervstyrelsen vil tage alle bemærkningerne i dette høringssvar i betragtning ved udarbejdelsen af den endelige vejledning. I er meget velkomne til at kontakte os for uddybende spørgsmål. Med venlig hilsen Maria Skovager Østergaard Chefkonsulent Team EU D M E

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard Nyt om grundbetaling og grøn støtte Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard 18 01 2016 1 Overblik 1. Støttebetingelser for grundbetaling m.m. 2. Miljøfokusområder 3. Flere afgrødekategorier Permanent græs

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2018

Vejledning om grøn støtte 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 December 2017 Vejledning om grøn støtte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2018

Vejledning om grøn støtte 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 December 2017 Vejledning om grøn støtte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1.

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 17-22120-000022 Ref. tobfel Den 1. august 2017 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug

Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug landbrug@naturerhverv.dk Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. + 45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk CRV-nr. 15 79 61 46 Vedr.:

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave august 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling. Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag

. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling. Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag Enkeltbetalingsordningen. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag Frist for alle typer ændringer: 11. maj Løbende krav om nedskrivninger

Læs mere

Hermed fremsendes Landbrug & Fødevarers høringssvar til vejledning om direkte arealstøtte 2016.

Hermed fremsendes Landbrug & Fødevarers høringssvar til vejledning om direkte arealstøtte 2016. Dato 26. november 2015 Side 1 af 18 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug Direkte Betalinger Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: landbrug@naturerhverv.dk og birsma@naturerhverv.dk Journalnummer:

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

5. Hvilke arealer er ikke støtte-berettigede under grundbetalingen?... 97

5. Hvilke arealer er ikke støtte-berettigede under grundbetalingen?... 97 Indhold 1. Kort om direkte arealstøtte... 7 1.1 Oversigt over ordningerne for direkte arealstøtte... 7 1.2 Krav, der skal opfyldes for at få direkte arealstøtte... 7 1.3 Kort om ansøgning om direkte arealstøtte...

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug Direkte Betalinger Nyropsgade København V

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug Direkte Betalinger Nyropsgade København V Dato 26. november 2015 Side 1 af 20 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug Direkte Betalinger Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: landbrug@naturerhverv.dk og birsma@naturerhverv.dk Journalnummer:

Læs mere

NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. birsma Den 31. august 2016

NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. birsma Den 31. august 2016 NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 16-80182- 000007 Ref. birsma Den 31. august 2016 Høringsnotat udkast til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. Bekendtgørelsen

Læs mere

Direkte Betalinger Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade København V

Direkte Betalinger Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade København V Dato 14. december 2017 Side 1 af 14 Direkte Betalinger Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@lbst.dk, niesbr@lfst.dk og birsma@lfst.dk Journalnummer:

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Mere specifikke kommentarer om de ovenstående problemstillinger og om de enkelte afsnit er indsat nedenfor:

Mere specifikke kommentarer om de ovenstående problemstillinger og om de enkelte afsnit er indsat nedenfor: Dato 7. januar 2015 Side 1 af 5 NaturErhvervsstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V landbrug@naturerhverv.dk; imak@naturerhverv.dk Høringssvar til udkast til

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

GRUND-OG GRØN BETALING

GRUND-OG GRØN BETALING GRUND-OG GRØN BETALING Erfaringer fra 2015 og nyheder i 2016 Kirsten Elkjær, kel@gefion.dk Manglende MFO var den store udfordring i 2015 For lidt MFO kan opstå af flere årsager: Kludder i slåning af MFO

Læs mere

Guide til spørgeskemaet i Kommissionens internethøring vedrørende første år med de grønne krav

Guide til spørgeskemaet i Kommissionens internethøring vedrørende første år med de grønne krav Dato 1. februar 2016 Side 1 af 8 Guide til spørgeskemaet i Kommissionens internethøring vedrørende første år med de grønne krav Den danske oversættelse af Kommissionens spørgeskema er ikke alle steder

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Omskrevet: Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v i.

Omskrevet: Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v i. Omskrevet: Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v i. I medfør af 1, stk. 1-5, 1 a, stk. 1 og 2, 4, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Dagens program for EU-støtte og vanplaner

Dagens program for EU-støtte og vanplaner Dagens program for EU-støtte og vanplaner Hvad er besluttet i den nye EU-reform? Hvad kan du forberede dig på? Meget er endnu ikke fastlagt Alt kan forandres, indtil vi kender gennemførselsreglerne og

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Instruks nr. 4 Grønne krav Instruks for kontrol af arealordningerne September 2016, vs. 3

Instruks nr. 4 Grønne krav Instruks for kontrol af arealordningerne September 2016, vs. 3 Instruks nr. 4 Grønne krav Instruks for kontrol af arealordningerne 2016 September 2016, vs. 3 Maj 2016 Nyt siden sidst Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Team Fysisk Kontrol, Jordbrugskontrol, Center

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 1)

Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 1) (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80140-000013 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om pleje af græs- og naturarealer

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om pleje af græs- og naturarealer 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000026 Dato: 21. december 2015 Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast til vejledning om pleje

Læs mere

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1 Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne 2016 Maj, 2016, version 1 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Foto: Kenneth Dryden, Enden på Samsø ISBN: 978-87-7120-791-0 4 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Februar 2016 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Notat om høringssvar til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere

Notat om høringssvar til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000003 Dato: 17. februar 2015 Notat om høringssvar til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen. 26. juni 2014

Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen. 26. juni 2014 Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen Disposition 1. EU s arealbaserede støtteordninger 2. LPIS det vi får og det vi har 3. Data der anvendes af NAER og vores ansøgere 4. Hvor finder I data 5. Fremtiden

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet Hvis målet om etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.1)

Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.1) Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.1) I medfør af 1, stk. 1-5, 1 a, stk. 1 og 2, 4, stk. 1, og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Udkast til: Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. med virkning fra 1. januar 2017

Udkast til: Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. med virkning fra 1. januar 2017 Udkast til: Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. med virkning fra 1. januar 2017 Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Juli 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Katalog over virkemidler til fremme af naturen i landbrugslandet

Katalog over virkemidler til fremme af naturen i landbrugslandet Side 1 af 8 Katalog over virkemidler til fremme af naturen i landbrugslandet 1. Baggrund for kataloget Regeringen har i sit regeringsgrundlag Sammen for fremtiden fra juni 2015 skrevet, at den vil fremlægge

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 Dato: 29. juli 2014 Notat Udkast

Læs mere