FONDEN MARKED INVESTERINGSSTRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FONDEN MARKED INVESTERINGSSTRATEGI"

Transkript

1 Skemaet nedenfor giver et overblik over de kriterier, som vægtes i en bedømmelse. Inden den konkrete ansøgning/præsentation bliver udformet, er det en god ide at sætte sig ind i disse kriterier. Hermed kan en eventuel ansøgning/præsentation bedre målrettes. Alle tekniske termer skal fortolkes i henhold til definitionen fra European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), som findes på hjemmesiden FONDEN Selskabstype Hjemsted Fondens størrelse K/S, P/S etc. By, land. Den totale kapitalforpligtelse opdelt i forventede closings og det forventede tidspunkt for disse: a) Første closing b) Eventuelle mellemliggende closings c) Endelig closing. Herunder også overvejelserne bag fondens minimumsforpligtelse (første closing), mål og maksimum. MARKED Porteføljevirksomhedsniveau Fondsniveau Beskrivelse af det marked/den branche, fonden (dvs. fondens porteføljevirksomheder) skal operere i, samt vurdering af markedspotentialet. Herunder en beskrivelse af: Konkurrenceintensiteten i markedssegmenterne, herunder forhandlingsstyrke og indgangsbarrierer i relation til: kunder, leverandører, substitutter og mulige konkurrenter. De faktorer, der driver efterspørgslen samt udviklingen i markedssegmenterne. Forventningerne til udviklingen i markedssegmenterne. Beskrivelse af, hvordan fonden differentierer sig fra evt. konkurrerende fonde, og hvordan den vil opnå en markedsposition, der giver adgang til de profitable investeringer. Herunder en beskrivelse af: Hvilket markedssegment, fonden dækker i forhold til de andre aktører på markedet i relation til: branche(er), fokus på virksomhedsfase(er) og grad af hands on-udviklingsstrategi. Hvilke fonde, der kan betragtes som mulige (syndikerings-) partnere henholdsvis konkurrenter. INVESTERINGSSTRATEGI Investeringsfokus Beskrivelse af fondens investeringsfokus, herunder: Hvilke brancher/segmenter/teknologier fokuserer fonden på forventet allokering af fonden? Hvad er det geografiske fokus forventet allokering af fonden fordelt på lande? Hvilken/hvilke virksomhedsfaser fokuseres der på: pre-seed, seed, start-up, ekspansion, vækst, turnaround forventet allokering af fonden? Hvilken størrelse virksomheder forventes der at blive investeret i (ansatte,

2 2 af 7 Porteføljestrategi Deal sourcing/deal flow Value proposition omsætning)? Hvilke behov har målgruppen af virksomheder? Beskrivelse af strategien for disponeringen af den samlede forpligtede kapital med hensyn til antallet af porteføljevirksomheder samt størrelsen af initial- og opfølgningsinvesteringer, herunder: Hvor store forventes de samlede investeringer i en porteføljevirksomhed gennemsnitligt at blive? Hvilke investeringsrunder vil fonden deltage i? Hvordan forventes de samlede investeringer i en porteføljevirksomhed at fordele sig på forskellige investeringsrunder? Hvad er forholdet mellem initialinvesteringer og opfølgningsinvesteringer? Herunder en beskrivelse af strategien i forhold til at undgå udvanding. Hvor stor en ejerandel stiles der efter i porteføljeselskaberne? Hvilken syndikeringspolitik stiles der efter (indiker, om fonden vil være leadinvestor, eneste investor eller co-investor)? Beskriv co-investor-netværket. Hvor mange virksomheder forventes der at blive investeret i? Hvad betyder størrelsen af den endelige fond for portefølje- og investeringsstrategien som helhed? Beskrivelse af størrelsen og kvaliteten af det forventede deal flow, og hvor fonden forventes at finde attraktive investeringsobjekter, herunder: Hvordan adskiller fondens deal flow-strategi sig fra andres? Hvordan genereres det forventede deal flow? Henvender virksomhederne sig af sig selv, eller skal de findes på markedet? Hvordan forventes deal flow at være fordelt med hensyn til kilde, branche, virksomhedstype, geografi etc.? Beskriv de væsentligste kilder til deal flow, samt hvilke projekter der forventes at komme herfra (forskerparker, innovationsmiljøer, syndikeringspartnere, etablerede virksomheder, netværk etc.). Hvor mange virksomheder estimeres der at være inden for investeringsfokus? Beskrivelse af eventuelle unikke tilgange til de væsentligste kilder til deal flow. Har fonden eksklusivitet over for potentielle kilder til deal flow? Beskriv i så fald disse. Har fonden et brand eller team, der i sig selv skaber eller vil skabe deal flow? Eksisterer der allerede en pipeline for potentielle investeringer? Beskriv i så fald: de enkelte projekter, hvorledes de tænkes finansieret. Eksempler på deal sourcing (kildens karakter og en kort beskrivelse af handlen). Hvilken strategi er der lagt for at etablere, udbygge og vedligeholde fondens kilder til deal flow? Detaljeret beskrivelse af investeringsstrategien. Beskrivelse af fondens specifikke konkurrencefordele.

3 3 af 7 Exitstrategi Beskrivelse af det forventede afkast for fonden, samt hvorledes værdien vil blive skabt (IRR). Beskrivelse af de risici, som strategien er forbundet med, samt hvordan de forskellige risici vil blive håndteret. Hvordan tilføres der værdi til porteføljevirksomhederne på henholdsvis det strategiske, taktiske og operationelle plan? I hvilken grad er der tale om hands on-kompetencetilførsel (hvem bliver ansvarlige for porteføljevirksomhederne, og i hvilket omfang vil de arbejde med virksomheden (dage om ugen/måneden))? Hvor involverede vil de ansvarlige personer være i virksomhedens drift? I hvor høj grad ønsker man gennem investeringen at opnå indflydelse på hhv. direktion og bestyrelse? Ønsker man selv at erhverve bestyrelsesposter i porteføljeselskaberne? Er der en strategi for inddragelse af syndikeringspartnere og i så fald: Hvilke medinvestorer forventes at deltage i investeringerne? Hvilken rolle forventes medinvestorerne at få ved investeringerne? Hvilke syndikeringspartnere forventes at deltage (i forbindelse med henholdsvis initial- og opfølgningsinvesteringer), hvad vil deres rolle være, og hvilken værdi kan de skabe? Vil fonden fungere som lead-investor? Beskrivelse af exitstrategien for de kommende porteføljevirksomheder. Hvilke strategiske overvejelser gøres der på investeringstidspunktet med hensyn til exitter? Hvilke personer er ansvarlige for exitprocessen? Har fonden særlige konkurrencefordele i forbindelse med exitkanaler? Kan der defineres nogen væsentlige exitkanaler? I så fald konkretiser og præciser dem. Hvilken risiko er der for, at der vil være mangel på aftagere af porteføljeselskaberne ved exitter? TEAM Kompetencer Detaljeret CV for samtlige investeringsmedarbejdere. Beskrivelse af samtlige investeringsmedarbejderes primære kompetenceområder. Beskrivelse af alle investeringsmedarbejderes investeringserfaring i relation til deal-strukturering, gennemførelse af investeringer, exitter, forhandlinger m.v. Beskrivelse af forvalterteamets kompetencer inden for fondens strategiske fokusområde. Beskrivelse af operationel erfaring og erfaring med ledelse af porteføljeselskaber. Detaljeret CV for samtlige board members i henholdsvis advisory board og investeringskomité. Specifikation af de enkelte board members commitment (tidsforbrug) over for fonden. Beskrivelse af eventuel brug af konsulenter m.v. hvornår, hvem og

4 4 af 7 hvordan? Netværk Referencer og omdømme Sammensætning af kompetencer Andre teamforhold Hvilke relevante netværk har investeringsmedarbejdere og eventuelle bestyrelsesmedlemmer adgang til? Hvilke kompetencer/hvilken værdi kan de tilgængelige netværk tilføre forvalterteamet og dermed porteføljevirksomhederne og i hvilket omfang? Referencepersoner for alle investeringsmedarbejdere: tidligere ansættelser, virksomheder, hvor personen har siddet i bestyrelse, porteføljevirksomheder, andre fonde, deal sources. Beskrivelse af alle co-investorer, forvalterteamet har samarbejdet med de seneste to år. Har nogle af investeringsmedarbejderne været part i nogen retssager? Beskrivelse af investeringer, som de enkelte investeringsmedarbejdere har været involveret i som lead-investor, herunder resumé af investeringen og deltagelsen. Har medlemmer af forvalterteamet arbejdet sammen tidligere i hvor lang tid og med hvilke resultater? Hvordan supplerer investeringsmedarbejderne hinanden? Hvordan fungerer teamet socialt/holdningsmæssigt? Beskrivelse af de kritiske kompetenceområder, og hvorledes team, board members og netværk dækker disse (map of competences). Hvordan forventes organisationen at blive justeret med fondens endelige størrelse? Er nogen af teamets medlemmer på nogen måde bundet kontraktuelt eller på anden måde, således at de ikke kan arbejde fuld tid for forvalteren? Har nogen partnere eller investeringsmedarbejdere forladt forvalterteamet de seneste fem år hvis ja, af hvilke årsager? Beskrivelse af rekrutteringsstrategien for yderligere ansættelser, herunder profiler, pipeline, netværk, udbud m.v. Beskrivelse af forvalterselskabets organisations- og personaleudviklingsstrategi på længere sigt. Herunder også aflønning og deltagelse i bonus-/carry-ordning. TRACK RECORD Virksomhedsniveau Fondsniveau egen forvaltning Beskrivelse af de investeringer, som de enkelte investeringsmedarbejdere har været involveret i som henholdsvis co- og lead-investor, herunder resumé af: investering, udviklingsforløb, afkast og investeringsmedarbejderens deltagelse. Beskrivelse af de fonde, som forvalterselskabet forvalter og har forvaltet, herunder: Etableringsår, navn på fond, fondens fokus og fondsstørrelse gerne i tabel. Beskrivelse for hver fond, som forvalterselskabet forvalter og har forvaltet, mht.: Forpligtet kapital i alt, tilført kapital i alt, investeret kapital i alt, antal

5 5 af 7 selskaber, der er investeret i, distribueret kapital i alt (værdi), distribueret kapital i alt (kost), antallet af fuldt exittede selskaber, nuværende portefølje (værdi), nuværende portefølje (kost), antal selskaber i porteføljen. Performance (brutto- og netto-irr og multipler (TVPI, RVPI og DPI) for fonden på kvartalsbasis siden etableringen). Realiserede investeringer: List alle realiserede investeringer i nuværende og tidligere fonde, indiker, hvem der var ansvarlig for de respektive investeringer, og forklar, hvorfor investeringen var henholdsvis en succes eller en fiasko. Urealiserede investeringer: List alle urealiserede investeringer i nuværende og tidligere fonde, og indiker, hvem der var ansvarlig for de respektive investeringer. Indiker også, om der er tale om en investering, der kræver særlig opmærksomhed, og hvornår investeringen forventes exittet. Værdiansættelse: Er værdiansættelse og/eller performance blevet revideret og i givet fald under hvilke principper? Angiv fordeling af det totale afkast på investorer og forvalterteam (herunder carried interest). PROCESSER Investeringsproces Beskrivelse af processer/forretningsgange i forbindelse med screening, analyse/due diligence, deal-strukturering og virksomhedsudvikling, herunder: Beskrivelse af den overordnede investeringsproces fra etablering af første kontakt til gennemførelse af investering, herunder hvilke personer der er involveret i de forskellige faser. Screening, herunder: Hvor mange projekter forventer fonden at screene årligt? Beskrivelse af de vurderingskriterier, der anvendes til screeningen. Hvor mange personer/hvilke personer involveres i screeningsfasen? Hvor lang tid tager screeningen af et projekt? Beskrivelse af registreringen af deal flow. Beskrivelse af outcome/rapporter fra screeeningsfasen. Analyse og due diligence, herunder: Hvor mange projekter kommer gennem den indledende screening om året? Beskrivelse af de vurderingskriterier, der anvendes ved due diligence. Hvor mange personer/hvilke personer involveres i due diligence-analysen? Hvor lang tid tager det at lave analyse og due diligence på et projekt? Beskrivelse af outcome (investeringsindstilling/afslag) fra analyse- og due diligence-fasen. Beskrivelse af værdiansættelsesproces. Deal-strukturering, herunder: Beskrivelse af processen for forhandlingsfasen. Beskrivelse af term sheet og evt. aktionæroverenskomst. Vil fonden indskyde kapital som fremmedkapital? I så fald beskrivelse af

6 6 af 7 instrumentet. Beslutningsproces Rapporteringsproces Udvikling, herunder: Hvorledes og hvor hyppigt kommunikeres der med porteføljevirksomhederne? Hvor ofte, hvordan og i hvilke fora foregår den løbende drøftelse af porteføljevirksomhederne? Detaljeret beskrivelse af hele beslutningsprocessen fra den indledende screening til investering inklusive, hvem der tager beslutningen og hvordan. Har nogen vetoret? Beskrivelse af de beslutningsprocedurer, der vedrører den strategiske udvikling samt afvikling/exit af porteføljevirksomhederne, inklusive hvem der tager beslutningen og hvordan. Har nogen vetoret? Beskrivelse af de beslutningsprocedurer, der vedrører opfølgningsinvesteringer, inklusive hvem der tager beslutningen og hvordan. Har nogen vetoret? Beskrivelse af de interne procedurer, manualer og kontrolsystemer i fonden, herunder også proceduren for værdiansættelse. Beskrivelse af rapporteringen fra porteføljeselskaberne til fonden (angiv et eksempel på rapportering, og angiv rapporteringsfrekvens, jf. dokumentationsliste). Beskrivelse af rapportering fra fonden til investorerne (angiv et eksempel på rapportering, og angiv rapporteringsfrekvens, jf. dokumentationsliste). Herunder også forventet løbende kontakt med investorerne om udvikling i porteføljen. Lever fondens rapportering op til EVCA s guidelines? STRUKTUR OG KEY TERMS Struktur Struktur, herunder: Detaljeret beskrivelse (inkl. illustrationer) af den juridiske struktur i fonden. Beskrivelse af alle organisatoriske enheder, herunder roller og beslutningskompetence, inklusive besluttende eller rådgivende organer. Beskrivelse af den overordnede organisationsstruktur. Beskrivelse af fondens tidsmæssige struktur, herunder levetid, investeringsperiode og muligheder for forlængelse af fonden. Detaljeret beskrivelse af evt. andre fonde, som forvalterselskabet/-teamet har forpligtelser over for. Interesser (konflikter), herunder: Detaljeret og fuldstændig beskrivelse af ejerstrukturen, stemmerettigheder m.v. i forvalterselskabet, filialer, datterselskaber m.v. Har investeringsmedarbejderene andre kapitalinteresser (typer og væsentlighed), carry-adgang i andre fonde eller lignende? Beskrivelse af mulige interessekonflikter samt håndteringen heraf.

7 7 af 7 Finansielle vilkår Aflønningsstruktur, herunder: Beskrivelse af størrelsen af management fee under og efter investeringsperioden. Detaljeret budget for omkostninger i hele fondens levetid. Er der udgifter, der ikke dækkes af management fee, og i så fald hvilke? Beskrivelse af tilbagebetalingsstrukturen samt redegørelse for: størrelsen af carry, fordeling af carry, størrelsen af hurdle rate og eventuel catch-up. Beskrivelse af vesting schedules i forbindelse med good and bad leavers. Beskrivelse af eventuelle claw-back issues. Hvad er størrelsen af upfront fee, herunder størrelsen af etableringsomkostninger? Andre vilkår Andre finansielle vilkår, herunder: Beskrivelse af maksimal investering i porteføljevirksomheder og eventuelle begrænsninger. Beskrivelse af investeringsmedarbejderenes kapitalforpligtelse. Beskrivelse af escape clause. Beskrivelse af key man clauses, herunder suspension period. Beskrivelse af eventuelle co-investeringsrettigheder for forvalterteam, rådgivere, investorer m.v. Er der parallelle fonde? I så fald detaljeret beskrivelse heraf. Hvornår kan der etableres en ny efterfølgende fond? Beskrivelse af politik omkring overførsel af investorandele i fonden (LPrettigheder). ANDET Er eller har forvalteren været part i nogen retssager? Beskriv eventuelle CSR-overvejelser i forhold til investeringerne.

årsrapport 2012 +DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1

årsrapport 2012 +DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1 årsrapport 2012 +DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1 Om dansk Vækstkapital Dansk Vækstkapital er en investeringsfond, der foretager kommercielle investeringer i small og mid cap-fonde samt venturefonde.

Læs mere

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Dokumentets dato 29 nov 2011 Dato for 09 jan 2012 08:32 offentliggørelse SKM-nummer SKM2012.13.HR Myndighed Højesteret Sagsnummer 2. afdeling,

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital

MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen En inspirationsguide udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Forord Autobranchen

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2009

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2009 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-11-2009 Projekt slut dato: 31-12-2014 Bevilling A: Sjælland: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer CAT-gruppen powerpoint.ppt CV Allan

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 +DANSKVÆKSTKAPITAL DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 1

ÅRSRAPPORT 2011 +DANSKVÆKSTKAPITAL DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 1 ÅRSRAPPORT 2011 +DANSKVÆKSTKAPITAL DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 1 WWW.DANSKVÆKSTKAPITAL.DK DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 2 ÅRSRAPPORT 2011 04 LEDELSESBERETNING 04 VELKOMMEN TIL DANSK VÆKSTKAPITAL 06 DANMARKS

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

VENTURESELSKABET SEALAND CAPITAL A/S INVESTERING I DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER AUGUST 2009

VENTURESELSKABET SEALAND CAPITAL A/S INVESTERING I DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER AUGUST 2009 VENTURESELSKABET SEALAND CAPITAL A/S INVESTERING I DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER AUGUST 2009 DISCLAIMER Vilkårene i dette prospekt skal alene betragtes som indikative. Der gøres opmærksom på, at nærværende

Læs mere

FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER

FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER SIDE 1 SIDE 2 FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER Ved udgangen af 2013 har Dansk Vækstkapital investeret 2,6 mia. kr. fordelt på 11 fonde. Vi får dermed pengene ud at arbejde i den

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere

Prospekt for Danventures A/S

Prospekt for Danventures A/S Prospekt for Danventures A/S Introduktion af Danventures A/S på First North Godkendt Rådgiver for Danventures A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet selskabet

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010 Udvalget om risikovillig kapital Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 1.1 Indledning...3 1.2 Baggrund...4 1.3 Udvalgets konklusioner...5 1.4 Udvalgets sammensætning...9 2 Innovation og markedet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Access Private Equity A/S. Investorinformation. 24. juni 2015

Access Private Equity A/S. Investorinformation. 24. juni 2015 Access Private Equity A/S Investorinformation 24. juni 2015 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Resumé... 4 2.1 Selskabet... 4 2.2 Handel med Selskabets Kapitalandele... 4 2.3 Tilbagekøb af Selskabets

Læs mere

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Baggrundsrapport Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse DVCA s sekretariat har til

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Klædt på til KAPITAL. MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom

Klædt på til KAPITAL. MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom Klædt på til KAPITAL MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom Program 09.00 Velkomst og præsentation af dagens program 09.10 Fra overblik til mødet med investor Introduktion

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr.

Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Business Angel kapital i Region Midtjylland - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Udarbejdet for Region Midtjylland af Keystones 2014 Anbefalinger Denne analyse estimerer et solidt investeringspotentiale

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere