HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING"

Transkript

1 HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING Hvem kan være medlem af foreningen? Kun investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer (JIHMO) kan være medlem af foreningen. Kan man være medlem selv om man har solgt (realiseret sin investering)? Ja. Det er ikke et krav for medlemskab, at man fortsat ejer foreningsandele i JIHMO. Afgørende er alene, at man har lidt et kurstab. Kan man være medlem selv om JIHMO er del af en portefølje? Ja, der er ikke noget krav om, at investeringen i JIHMO skal være en særskilt/enkeltstående investering. Hvad hvis man er gift, og begge ægtefæller er investorer i JIHMO? Ægteskab medfører ikke, at ægtefællernes krav i forbindelse med et gruppesøgsmål anses for ét krav. Hver ægtefælle har sit eget individuelle krav. Ægtefæller kan således ikke tilmelde sig samlet, men skal hver især tilmelde sig foreningen. Hvad hvis det er et selskab, som har investeret i JIHMO? I det tilfælde, at et selskab (aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab, kommanditselskab, forening mv.) har tegnet foreningsandele i JIHMO, er det selskabet og ikke ejerne, som skal tilmelde sig foreningen som medlem. Har både ejerne og selskabet tegnet foreningsandele i JIHMO, skal de hver især tilmelde sig foreningen.

2 Hvad hvis en investor er afgået ved døden? Når en person - en investor - afgår ved døden, opstår der som udgangspunkt (se dog nedenstående om uskiftet bo) et såkaldt dødsbo. Så længe dødsboet ikke er afsluttet, disponerer boet (ved bobestyreren) på vegne af afdøde, og det er derfor boet, der skal tilmelde sig foreningen. Bobestyreren har dog en pligt til forinden, at forelægge spørgsmålet for arvingerne. De enkelte arvinger skal således ikke tilmelde sig individuelt, med mindre de selv har tegnet foreningsandele i JIHMO. Bemærk, at såfremt der er tale om et ægtepar, som begge ejede foreningsandele i JIHMO, og som begge er afgået ved døden, kan der være tale om to dødsboer, som hver især skal tilmelde sig som medlem af foreningen og deltage uafhængigt af hinanden. Bemærk endvidere, at et dødsbo som udgangspunkt skal være afsluttet inden for ét år fra dødsdagen. Da sagen mod Jyske Invest m.fl. med sikkerhed vil vare mere end et år, bør man derfor overveje at foretage en såkaldt a conto udlodning af foreningsandelene til en eller flere af arvingerne, således at retssagen ikke bliver en hindring for den endelige opgørelse og afslutning af dødsboet. Såfremt foreningsandelene i JIHMO a conto udloddes til en arving, er det arvingen, der skal tilmelde sig foreningen. Hvad hvis en investor er afgået ved døden, og den længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo? Såfremt den længstlevende ægtefælle har overtaget den afdødes bo (inkl. foreningsandele), og hensidder i et uskiftet bo, er det den længstlevende ægtefælle, der skal tilmelde sig foreningen. I de tilfælde, hvor den længstlevende ægtefælle har overtaget førsteafdøde ægtefælles bo som uskiftet, vil et senere skifte efter den længstlevende ægtefælles død blive betragtet som ét dødsbo. Det vil sige, at man i disse situationer kun skal tilmelde ét dødsbo som medlem af foreningen. Side 2

3 Kan mindreårige og andre umyndige være medlem af foreningen? Mindreårige (børn og unge under 18 år) og andre umyndige kan godt være medlem af foreningen. Mindreårige og andre umyndige kan imidlertid som udgangspunkt ikke forpligte sig ved retshandler eller råde over deres formue. Det er derfor som udgangspunkt den umyndiges værge (for mindreårige typisk indehaveren af forældremyndigheden), der træffer afgørelse om, hvorvidt den umyndige skal være medlem af foreningen. Hvad hvis en investor er gået konkurs? Hvis en fysisk eller juridisk (selskab, forening mv.) person går konkurs udpeger skifteretten en eller flere kuratorer (typisk advokater), der repræsenterer og leder konkursboet i enhver henseende, og som blandt andet har til opgave at sikre konkursboets aktiver, herunder fremme boets krav. Det er derfor kurator, der træffer afgørelse om, hvorvidt konkursboet skal være medlem af foreningen, og herigennem deltage i gruppesøgsmålet. Hvilke omkostninger forpligter man sig til via tilmeldingen? Ved tilmeldingen skal der indbetales DKK 800,- til foreningen, som skal dække foreningens administrative omkostninger. Alt afhængig af foreningens medlemsantal, kan det blive nødvendigt med et årligt kontingent for at dække de fremtidige løbende administrative omkostninger. Tilmeldingsgebyret på DKK 800,- er fastlagt således, at foreningen med ca medlemmer vil kunne afholde samtlige initialomkostninger frem til anlæggelse af gruppesøgsmålet. Kan man blive pålagt omkostninger i forbindelse med søgsmålet mod Jyske Invest m.fl.? I forbindelse med anlæggelse af gruppesøgsmålet vil foreningen ansøge om fri proces ved Civilstyrelsen, og såfremt foreningen opnår fri proces, vil sagsomkostningerne (de juridiske omkostninger) som udgangspunkt blive dækket af staten. Side 3

4 I det tilfælde, at foreningen ikke bevilges fri proces, kan domstolene stille krav om sikkerhedsstillelse for sagens omkostninger, i hvilket tilfælde det kan blive nødvendigt at opkræve et årligt medlemskontingent og/eller deponere et beløb svarende til den krævede sikkerhedsstillelse ved domstolene. I så fald vil den enkelte investor dog selv have muligheden for enten at søge fri proces, eller søge dækning via en retshjælpsforsikring som ofte vil være indeholdt i en almindelig indboforsikring. I forhold til retshjælpsdækning gælder dog nogle særlige regler om maksimering af dækningssummen ved gruppesøgsmål, som foreningen - såfremt spørgsmålet måtte blive relevant - vil informere nærmere om. Det skal i denne forbindelse understreges, at man ved tilmeldingen til foreningen ikke forpligter sig til at betale et eventuelt fremtidigt medlemskontingent. Bliver et medlemskontingentet aktuelt, kan man blot udmelde sig af foreningen, hvis man ikke ønsker at betale kontingentet. Tilmeldingsgebyret og eventuelle støttebidrag tilbagebetales dog i så fald ikke. Hvad er chancen for at få et positivt resultat af et søgsmål? Gruppesøgsmålet vedrører flere aspekter. Baseret på de oplysninger foreningen p.t. er i besiddelse af, vil de centrale emner dog være markedsføringsmaterialet, og den måde hvorpå foreningsandelene er blevet solgt af Jyske Bank A/S. Det er vanskeligt (umuligt) at udtale sig om den præcise sandsynlighed for et positivt udfald af søgsmålet. Det er dog foreningens opfattelse, at der er retlig basis for at fremsætte et eller flere krav mod Jyske Invest og Jyske Bank. Hverken foreningen eller Lett Advokatfirma ville starte en sag, hvis man ikke mente, at der var grundlag herfor. Hvad er Ekstranet? I et gruppesøgsmål af denne størrelse, vil Lett Advokatfirma ikke kunne kommunikere med medlemmerne, som man normalt ville gøre med en klient i forbindelse med et traditionelt søgsmål. Lett Advokatfirma kommunikerer derfor som udgangspunkt alene med foreningens bestyrelse om sagens juridiske forhold mv. For at foreningens medlemmer til trods herfor kan holde sig orienteret om sagen og dens udvikling, og for at skabe et mere lukket forum, hvor kun medlemmerne har adgang, er der blevet oprettet et såkaldt Ekstranet, hvilket vil sige et on-line forum, som medlemmerne vil få adgang til via individuelt login og password, og hvor sagens dokumenter (processkrifter, skrivelser mv.) vil blive lagt ind. Foreningens eksterne hjemmeside vil fortsat være i drift, og der vil fortsat blive sendt nyhedsmails med mere generel information. Side 4

5 Hvilke personlige oplysninger skal meddeles i forbindelse med tilmelding? Når man er blevet medlem (ikke støttemedlem) af foreningen, vil man blive anmodet om at udfylde et oplysningsskema. Dette vil som udgangspunkt kunne ske via internettet, og der vil blive oplyst nærmere herom snarest. De oplysninger der ønskes indsamlet vedrører den enkelte investors tegning af foreningsandele i JIHMO. Oplysningerne skal give Lett Advokatfirma et overblik over investorernes forhold, og er således afgørende for sagens tilrettelæggelse. Oplysningerne vil ikke blive gjort tilgængelige for offentligheden eller foreningens øvrige medlemmer, og vil naturligvis blive behandlet i overensstemmelse med lovgivningen om behandling af personlige oplysninger. Hvem skal betale hvis sagen vindes ved domstolene? På nuværende tidspunkt vil foreningen søge krav gennemført overfor henholdsvis Hedgeforeningen Jyske Invest, bestyrelsen i Hedgeforeningen Jyske Invest og Jyske Bank A/S. Foreningen vil dog have et bedre billede heraf, når Lett Advokatfirma har modtaget oplysninger for foreningens medlemmer. Hvem ejer foreningens formue? Foreningens formue ejes af foreningen. Modsætningsvist ejes formuen ikke af medlemmerne. Betydningen heraf er navnlig, at såfremt et medlem melder sig ud af foreningen, har pågældende ikke ret til nogen andel af foreningens formue. Det ligger imidlertid i foreningens formål, at foreningen skal opløses, og formuen udloddes til medlemmerne, når formålet er opfyldt, dvs. når retssagen (og en eventuel ankesag) er endeligt afsluttet. Med Venlig Hilsen Bestyrelsen i foreningen af investorer i JIHMO Torben Rasmussen, Peter Wagner & Henrik Puggaard Side 5

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39 Side 31 af 39 1. Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - udgifter til genhusning af lejere, der må fraflytte boligen på grund af en dækningsberettiget skade på

Læs mere

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer 1 Skifte af dødsboer Skifte af dødsboer Information til arvinger 2013 Skifte af dødsboer 2 Indhold Generelt 3 Formålet med denne vejledning 3 Bobestyrerboer 3 Privatskiftede boer 3 Hvor lang tid tager

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere