Value investering på det danske aktiemarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Value investering på det danske aktiemarked"

Transkript

1 Kandidatafhandling Cand. Merc. FIR Copenhagen Business School Value investering på det danske aktiemarked -Value investment in the danish stock market Forfattere: Anders Grøndahl Vinh Hanh Tao Vejleder: Peter Sehested Antal normalsider: 118,7 Antal anslag:

2 Executive Summery This study investigates whether an investor could get a premium by investing in value stocks compared to investing in growth stocks on the Danish Stock Market in the period ( ). We begin with a presentation of the underlying theories which comprises modern portfolio theory, efficient market hypothesis, behavioral finance and value investing. We do so to establish the grounds and understanding for the two different believes of traditional economics and behavioral economics. The traditional economists believe in an efficient market with stock prices being automatically adjusted by trading and arbitrageurs, therefor a stock price is showing the true value of a firm. Opposite the traditional economists, the behavioral economists do not believe in an efficient market, but in limits to arbitrage and in irrational investors operating in the market. The data for our analysis is collected from the database Datastream. To help the search for value-premiums we have used the following financial ratios: Price to Book Value, Price to Earnings and Dividend Yield. After collecting data and sorting each ratio, we form our portfolios respectively in deciles and quintiles. We then focus on a passive investment strategy with both the decile- and the quintileportfolios and hold these for periods of 3, 5, 10 and 15 years. The results vary from ratios showing value-premium for one or all value-portfolios, all or part or the time, to ratios showing value-premium only in the later part of the 15 year period. The most important difference and focus in shifting from decile to quintile portfolios is the general reduction in portfolio risk. Then follows a risk evaluation of the portfolios by calculating Sharp-ratios for each of the three financial ratios and for each of the 3, 5, 10 and 15 year periods. Our analysis finishes with the active strategy where the focus is on frequent trading, but by only using the quintile portfolios to measure the performance difference to the passive strategy.

3 Indholdsfortegnelse Executive Summery Indledning Afgræsning Problemformulering Metode Kildekritik Struktur Moderne porteføljeteori: Forventet afkast og risiko Kovariansen og korrelationskoefficienten Diversifikation Den efficiente rand Capital Asset Pricing Model/Security Market Line Arbitrage Pricing Theory Del konklusion Efficiente markedshypotese Delkonklusion Behavioral Finance Limits to Arbitrage Kognitiv psykologi Delkonklusion Value Investment Delkonklusion Nøgletal Nøgletalsanalyse De analyserede nøgletal

4 3.1 Empirisk analyse Price to Book Value (PtBV) Delkonklusion for PtBV Price-to-Earnings (P/E) Delkonklusion for P/E Dividend-Yield (DY) Delkonklusion for DY Opdeling af porteføljer i kvintiler PtBV kvintil-opdeling Delkonklusion for PtBV P/E kvintil-opdeling Delkonklusion for P/E DY kvintil-opdeling Delkonklusion for DY Vurdering af performance med Sharp-ratio Præstationerne Delkonklusion Porteføljeperformance med aktiv investeringsstrategi Delkonklusion T-test af nøgletal i aktivstrategien Signifikanstest af P/E Signifikanstest af DY Delkonklusion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag 1: Def_ Book value per share Bilag 2: Def_ Price Earnings

5 Bilag 3: Def_ Dividend yield Bilag 4: Definitioner til T-test Bilag 5: Aktivstrategi PtBV kvintil-inddelte porteføljer Bilag 6: Aktivstrategi P/E kvintil-inddelte porteføljer Bilag 7: Aktivstrategi DY kvintil-inddelte porteføljer

6 1.1 Indledning Siden Benjamin Graham udgav bøgerne Security Analysis i 1934 og Intelligent Investor i 1949, så har begrebet Value Investment fået stigende opmærksomhed indenfor finansverden. I grove træk handler value strategien om, at fokusere på virksomhedens reelle værdi og ikke på skønnet af fremtidig indtjening og vækst, eller sagt med andre ord, at man skal købe aktier i virksomheder, som er billigere end de burde være. Især den kendte value investor Warren Buffett, har formået at opbygge sin forrygende formue bl.a. på baggrund af at benytte value strategien, og det har gjort ham til en af de rigeste personer i USA. Der er derfor skrevet mange artikler og foretaget talrige undersøgelser af emnet Value Investment, hvor der især har været fokus på de store kapitalmarkeder USA, England og Japan. Det er derfor interessant for os, at se om value strategien kan benyttes på mindre aktiemarkeder og undersøge muligheden for at opnå value-premium i Danmark. Value-premium finder sted, når aktierne i et value selskab i en periode skaber et højere afkast end aktierne i et growth-selskab, som beskrevet af Fama og French i deres tre faktor model. Dermed håber vi at denne afhandling kan give læseren en bedre forståelse for strategien bag value investering, samt hente inspiration til hvilke værktøjer og nøgletal der bl.a. kan bruges til at finde value-selskaber på det danske aktiemarked. 1.2 Afgræsning I denne opgave har vi valgt at afgrænse os ved kun at undersøge value-premium på det danske aktiemarked, hvilket for at se om der er mulighed for at foretage value investering på et lille kapitalmarked som det danske. Derudover har vi kun benyttet data trukket fra Datastream, da det først og fremmest giver os en ensartede dataindsamling og dermed gør vores data mere sammenligneligt. I analysen bruger vi alene følgende tre nøgletal Price/Earnings, Dividend Yield og Price-to- Book. Disse tre nøgletal ser vi som værende blandt de vigtigste af nøgletallene. Vi har 4

7 yderligere besluttet, at på baggrund af den begrænsede historiske datamængde fra Datastream, afgrænser vi os til kun at undersøge perioder på 15 år for de tre nøgletal. Derudover har vi valgt ikke at inddrage aktiebeskatning, transaktionsomkostninger og lignende forhold, der vil give anledning til støj i vores beregninger, da det kan bringe fokus væk fra opgavens kerneområde, muligheden for value-premium på det danske aktiemarked. 1.3 Problemformulering I forbindelse med anvendelse af value investeringsstrategi på det danske aktiemarked, har vi valgt at behandle en række problemstillinger, hvor vores hovedtema er formuleret som: Er det muligt at opnå en premium ved value investering i Danmark? Til besvarelse af hovedtemaet har vi yderligere opstillet en række undertemaer. Vi starter med at gennemgå den teoretiske del af value investment. o Hvordan skal man agere som dansk value investor? o Hvilke værktøjer kan anvendes til finde value-selskaber? Vi fortsætter med følgende problemstillinger til besvarelse af analysen: o Med hvilken porteføljesammensætning finder man bedste value-premium? o Hvordan opnår man den bedst mulige value performance målt på Sharp ratio? o Vil en aktiv investeringsstrategi medføre en væsentlig forbedring af den samlede value performance? 5

8 1.4 Metode Vores afhandling er baseret på to grundlæggende investeringsteoretiske retninger og derudfra har vi foretaget en række analyser af empirisk data med inspiration fra Fama og French. Vi benytter derfor en deduktiv fremgangsmåde til afhandlingens besvarelse. 1 I det vores data stammer fra den samme finansielle database, har vi ikke haft behov for at korrigere for forskellig regnskabspraksis. Vi har yderligere sørget for at hente nøgletal baseret på sammenlignelige regnskabstal. 1.5 Kildekritik Bøger Da de anvendte bøger er skrevet af anerkendte fagfolk indenfor finansierings- og investeringsteori, samt har været anvendt i vores undervisning, må de anses som pålidelige. Artikler Visse af de anvendte artiklers forfattere er ikke anerkendte forskere, men de er erfarne fagspecialister, der har den teoretiske viden og praktiske erfaring, og derfor må anses for at være pålidelige. Internettet Fra Internettet har vi brugt videooptagelser af interview og foredrag af anerkendte fagfolk, der giver udtryk for egne meninger og erfaringer, hvorfor disse kilder må anses for at være pålidelige. Datastream Vi har valgt at anvende Datastream, da det er en professionel databasen, der bl.a. anvendes af anerkendte forskere, som Ole Risager i forskningssammenhæng, hvorfor vi ikke ser problemer med at anvende data herfra. Dog lider vores data af survivorship bias, da vi kun har kunnet trække stadigt eksisterende selskaber. 1 Den skinbarlige virkelighed Ib Andersen udgave 6

9 1.6 Struktur Til at overskueliggøre strukturen i vores afhandling, har vi opstillet et diagram over de forskellige dele af afhandlingen, hvilke efterfølgende kort vil blive beskrevet. Del 1 Formalia Del 2 Behavioural Finance & Value Investment Moderne Porteføljeteori Del 3 Empirisk analyse Decil vs. Kvintil Risikovurdering Del Del 5 Aktiv Porteføljestrategi Konklusion Del 6 Perspektivering Del 2 Vi starter kapitlet med at fremlægge de forskellige teorier, der har relevans for problemstillingen og den efterfølgende analyse. Moderne porteføljeteori vil vi beskrive ved bl.a. at komme ind på Harry Markowitzs grundlæggende principper omkring porteføljesammensætning. I forlængelse af dette kigger vi på Eugene Famas definition af Efficient Markeds Hypotese (EMH). I det andet teoriafsnit beskriver vi Benjamin Grahams 7

10 Behavioural Finance med de forskellige effekter, der kan have indflydelse på investeringsbeslutninger. Derefter beskriver vi Value Investment, hvor vi forklarer grundprincipperne bag strategien bl.a. ud fra Warren Buffetts praktiske erfaringer. Den teoretiske kapitel afsluttes med en beskrivelse af nøgletal. Del 3 I vores empiriske analyse sammensætter vi nogle porteføljer ud fra nøgletallene Price to Book, Price Earnings og Dividend Yield. Vi vil følge en passiv investeringsstrategi med porteføljeinddeling, først i deciler og derefter i kvintiler, med henblik på at finde valuepremium på det danske aktiemarked. I slutning af kapitlet laver vi en vurdering af afkast for både de decil- og kvintil-inddelte porteføljer i forhold til risiko, hvilket bliver udført via en Sharp-ratio analyse. Del 4 Vi kigger nærmere på en aktiv investeringsstrategi, for at se om det kan have en positiv indvirkning på value-premium. Del 5 I konklusionen opsummerer vi delkonklusionerne fra de tidligere afsnit, med henblik på at besvare vores problemstillinger fra problemformuleringen. Del 6 Under perspektiveringsafsnit fremlægger en række forhold. der ligger udenfor afhandlingens målsætning, men alligevel har relevans for afhandlingens emne. Hvert kapitel er nummereret i forhold med de ovenstående cifre, hvor afsnit og underafsnit, samt figurer, er derunder nummereret i forhold til det enkelte kapitels cifre. 8

11 2.1 Moderne porteføljeteori: Den moderne porteføljeteori, som vi kender den i dag, blev udviklet af Harry Markowitz i 1952, hvor han introducerede mean-variance-teorien. Den fortæller, at blandt flere porteføljesammensætninger vil en investor vælge den kombination, der optimalt giver vedkommende, det højeste afkast med den mindste risiko. Her kan der reelt opstå et dilemma for de enkelte investorer, da de ikke kan få opfyldt begge målsætninger på en gang. Den moderne porteføljeteori beskriver, at der er en direkte sammenhæng mellem det forventede afkast og risikoen på en investering i et selskab, således at et højere forventet afkast er tilknyttet en højere risiko 2. For at give en teoretisk beskrivelse af, hvordan investorer udvælger deres porteføljesammensætninger afhængig af deres afkast og risiko, vil vi hermed redegøre for de formler og grundlæggende forudsætninger, som danner basis for den moderne porteføljeteori Forventet afkast og risiko. Det grundlæggende aspekt ved porteføljeteori er, at investeringer i aktieselskaber er behæftet med et risikoelement. Det betyder, at de fremtidige afkast umiddelbart er ukendte, men ved hjælp af nogle modeller og forskellige finansielle datainputs, kan man sammensætte en portefølje og udregne selskabernes forventede afkast og standardafvigelser. I det meste af den finansielle litteratur bliver der skelnet mellem to forskellige metoder, hvorpå de gennemsnitlige årlige afkast bliver beregnet, det geometriske- eller det aritmetiske gennemsnit, hvilke er hhv. kontinuert og diskret. Ved at benytte det geometriske gennemsnit i forhold til den aritmetiske gennemsnit, til at udregne det gennemsnit afkast over flere perioder, får man et mere nøjagtigt resultat, hvis de årlige afkast ikke er lig med hinanden. Er det årlige afkast uændret år for år, giver de to metoder samme resultat. Dette skyldes at det geometriske gennemsnit tager højde for rentes rente, hvor det aritmetiske gennemsnit er et simpelt gennemsnit 3. 2 Aktieinvestering teori og praktisk anvendelse 2.udg af Michael Christensen & Frank Pedersen 3 Portfolio management: Theory and application 2 nd edition, Reinhart & Farrell

12 Afkast Det geometriske årlige afkast 4 ( ( )) Det geometriske gennemsnitlige afkast er produktet af aktiens afkast udvikling, 1+ r i, opløftet i 1 over n, der er det antal perioder, som aktiens udvikling strækker sig over. Til sidste trækkes 1 fra produktet, for at få afkastet vist i procent. Det aritmetiske gennemsnit. 5 Det aritmetiske gennemsnitlig tager summen af værdierne i datasættet og dividerer med antallet af observationer. Dette gennemsnit bliver i andre sammenhæng kaldt for middelværdien eller middeltallet. Det forventede afkast for en portefølje. 6 ( ) ( ) Hvor E(r p ) angiver porteføljens forventede afkast og n angiver mængden af aktier i porteføljen. Porteføljens afkast består af det vægtede gennemsnit x i af de forventede afkast de enkelte aktier, i. Hvis de enkelte aktier er fordelt med samme vægt i porteføljen kan x i erstattes med 1/n. 4 Investments, eighth edition, Bodie et al., Investments, eighth edition, Bodie et al., Aktieinvestering teori og praktisk anvendelse 2.udg 10

13 Varians 8 ( ) ( ) ( ) ( ) Risiko Risikoen, der er tilknyttet hver enkel aktie, afspejler de udsving i aktiekursen, der har været i forhold til middelværdien for den givne periode. Disse udsving kan beregnes ved hjælp af variansen og standardafvigelsen. 7 ( ) ( ) ( ) ( ) hvor x 2 A er det vægtede mængde af aktie A (r A ) og 2 er tilhørende varians for aktie A, Ligeledes er x 2 B det vægtede mængde af aktie B (r B ) og 2 er tilhørende varians for aktie B. A,B og Cov(r A,r B ) vil vi beskrive i et senere afsnit, men de repræsenterer henholdsvis korrelationskoefficienten og kovariansen mellem aktierne A og B. Formlen kan dog udvides med flere variabler, hvis ens portefølje består af mere end 2 aktier. Standardafvigelse 9 ( ) ( ) hvor σ (lille sigma) er standardafvigelsen, der er kvadratroden af variansen Kovariansen og korrelationskoefficienten Kovariansen Som det fremstår af formlen for variansen indgår kovariansen, Cov(r A,r B ), for udregning af porteføljens risiko. Kovariansen måler aktivers samvariation, hvilket er udtryk for i hvor høj grad udsving i afkastet på nogle aktier følger hinanden. 7 Portfolio management: Theory and application 2 nd edition, Reinhart & Farrell Investments, eighth edition, Bodie et al., Investments, eighth edition, Bodie et al.,

14 Korrelationskoefficienten 11 ( ) Kovarians 10 ( ) ( ( ))( ( )) For ovenstående formel gælder at værdien for kovariansen vil ligge mellem - og +. Det betyder, at hvis begge aktier samtidig afviger enten positivt eller negativt fra middelværdien, er det muligt at opnå en positiv kovarians. Omvendt hvis den ene aktie afviger negativ fra middelværdi, mens den anden aktie afviger positivt, så vil aktiernes kovarians være negativ. Hvis der ikke er sammenhæng mellem aktiernes afvigelser, er kovariansen nul. Korrelationskoeffienten Korrelationskoeffiencienten fortæller, hvor meget de enkelte aktier lineært samvariere med hinanden, hvilket de gør indenfor en nedre og øvre grænse på -1 og +1. ( ) ( ) Som man kan se på den ovenstående formel, tager man kovariansen for porteføljen og dividerer med produktet af de enkelte aktivernes standardafvigelser. Intervallet mellem korrelationskoefficientens ydre og nedre værdier kan opdeles i følgende tre kategorier. 0 A,B 1 aktiverne er positivt korreleret med hinanden. (De følger hinanden fuldstændig) A,B = 0 aktiverne er ikke korreleret med hinanden. (Ingen sammenhæng) -1 A,B 0 aktiverne er negativt korreleret med hinanden. (De har direkte modsatte udviklinger af hinanden) 10 Investments, eighth edition, Bodie et al., Investments, eighth edition, Bodie et al.,

15 Afkast Samspillet mellem risikoen og afkastet er illustreret på den efterfølgende Graf 2.1, hvor de forskellige porteføljekombinationer opdeles i forhold til Korrelationskoefficienter. Graf 2.1 Porteføljesammensætningerne i forhold til korrelationskoefficienter 13% 100 % A 12% 11% 10% 9% P= -1 P = 0 p =.30 P = 1 8% 7% 100 % B 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Risiko Kilde: inspireret af Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 Det ses tydeligt at risikoen reduceres desto længere man bevæger sig væk fra en perfekt positiv korrelation, hvorfor det er optimalt at diversificere sine investeringsaktiver på forskellige brancher. Ved at sammensætte en portefølje med forskellige aktier, kan man reducere risikoen til en vis grad, men aldrig helt ned til nul. Dette vil vi komme nærmere ind på i det følgende afsnit, hvor vi bl.a. beskriver, hvordan man skelner mellem den systematiskog usystematisk risiko Diversifikation Diversifikation i en finansiel verden betyder, at man forsøger at reducere risikoen på ens investeringer ved at sprede dem ud så bredt som muligt. Det betyder, at hvis den ene aktie giver et negativ afkast, vil det ikke nødvendigvis påvirke de andre aktier i ens portefølje. I den forbindelse er det vigtigt, at man kender forskellen mellem den systematiske og usystematiske risiko, da det kun er muligt at bortdiversificere den ene af dem. 13

16 Graf 2.2. Illustration af systematisk og usystematisk risiko. Kilde: inspireret af Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 Systematisk risiko Den systematiske risiko opstår ved at der generelt er usikkerhed i økonomien f.eks. inflation, økonomisk politik, renten, valutakurser, hvorfor den også bliver kaldt for markedsrisiko 12. Denne type risiko dække ikke alene over et enkelt aktiv eller selskab, men derimod for hele markedet. Derfor vil det ikke være muligt bortdiversificere risikoen ved at inddrage flere aktiver eller selskaber i ens portefølje, hvilket illustreres i den ovenstående Graf 2,2 med den grønne linje. Dog er der i en mulighed for også at reducere den systematiske risiko ved at investere globalt i stedet for nationalt. Dette skyldes at markedsrisikoen er forskellig fra land til land og det ene lands systematiske risiko ikke nødvendigvis påvirker det andets lands systematisk risiko. 13 Usystematisk risiko Den usystematiske risiko er forbundet med et selskabs daglige drift, såsom selskabets produktudvikling, kapacitetsomkostninger og gearing, samt ledelsens strategiske beslutninger. Hvis man ser på den ovenstående Graf 2.2, kan man følge, at den usystematiske risiko reduceres jo længere man bevæger sig mod højre. Det betyder, at man kan bortdiversificere 12 Investments, eighth edition, Bodie et al., issuu.com/valueinvest/docs/valueinvestmedlemsblad_2, Klaus Petersen,

17 risikoen ved at inddrage flere selskaber i ens portefølje. Til gengæld kan det betyde at man må nøjes med et lavere samlet afkast i forhold til, hvis man har færre selskaber med i porteføljen. Det er dog ikke ensbetydende med at man nødvendigvis reducerer risikoen ved at tilføje et tilfældigt aktiv. For investerer man i selskaber indenfor den samme branche, er ens portefølje stadig eksponeret for den samme type risiko, hvorfor det er interessant at se på, hvordan selskaberne korrelerer med hinanden. Derved kan man sammensætte en veldiversificeret portefølje, der ikke er eksponeret overfor de samme typer risici og hvor kombinationen af afkast og risiko er optimeret og ligger på ens efficiente rand Den efficiente rand Den efficiente rand er sammensat så den dækker over alle muligheder af aktiekombinationer, med henblik på at danne det optimale afkast-risikoforhold i ens portefølje. Indenfor moderne porteføljeteori antager man, at afkast og risiko er afhængige af hinanden, altså at et højere afkast skyldes en højere risiko, som betaling for den ekstra risiko. Dette er også forklaringen på det til tider højere afkast på value-aktier, at de aktier blot er mere risikable, så afkastet er en risiko-præmie og ikke en value præmie, hvilket vi vender tilbage til under afsnittet Nøgletal. På den efficiente rand findes et ydrepunkt, kaldt minimum varians portefølje (MVP). Dette punkt er den kombination af aktier i ens portefølje, som giver den laveste risiko. Det betyder at alle kombinationer, der befinder sig under punktet MVP, kaldt den kritiske rand, ikke vil være optimale for investorer, da der findes bedre afkastgevinster ved at ligge på den efficiente rand, over MVP, men med samme risiko. 14 Aktieinvestering teori og praktisk anvendelse 2.udg 15

18 Graf 2.3 illustration af den efficiente og kritiske rand samt MVP Kilde: inspireret af Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 Derudover kan man udvide kombinationsmulighederne ved at inddrage andre faktorer i den efficiente rand. Det kan være Capital Market Line (CML), hvilket betyder at man får muligheden for at låne fremmede risikofrie midler og geare sine investeringer. Capital Market Line ( ) ( ) Denne porteføljesammensætning af både risikofrie og risikofyldte aktiver, danner en lineær sammenhæng mellem det risikofrie aktiv og den efficiente rand. Det betyder at hvis der er ligevægt på kapitalmarkedet, så vil CML tangere med den efficiente rand, og i det punkt ligger tangentporteføljen (TP) eller markedsportefølje (MP) Aktieinvestering teori og praktisk anvendelse 2.udg, Michael Christensen og Frank Pedersen,

19 Graf 2.4 illustration af den efficiente rand med CML. Kombinationer af r f og E(r) Gearet E(r) Afkast MP r f Kilde: inspireret af Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 Risiko Ved at beregne CML med r f som skæringspunktet på y-aksen og tangentporteføljens afkast og risiko, får man linjens hældning, samt muligheden for at udlede formlen til bl.a. Security Market Line (SML), bedre kendt som Capital Asset Pricing Model (CAPM). Dette kommer vi nærmere ind på i det næste afsnit om CAPM og SML. Sharp-ratio Sharpe-ratio, er et udtryk for afkastet i forhold til risikoen, som måles på baggrund af historisk volatilitet. Med andre ord måler sharpe-ratio et risikojusteret merafkast (Reward to Variability), hvilket betyder at jo højere Sharpe-ratio, desto bedre har investeringen præsteret. Udregningen af Sharpe-ratio illustreres med den nedenstående formel: ( ) En negativ Sharp-ratio er også en mulighed og er udtryk for, at et risikofrit aktiv vil kunne præstere bedre end den pågældende investering. Sharp-ratioen er også hældningen på CML Aktieinvestering teori og praktisk anvendelse 2.udg, Michael Christensen og Frank Pedersen,

20 2.1.6 Capital Asset Pricing Model/Security Market Line CAPM er den første egentlige prisfastsættelsemodel eller ligevægtsteori til anvendelse for finansielle aktiver. I modsætningen til CML kan CAPM beregne prisen på et hvilket som helst aktie eller portefølje af aktier, hvad enten de er efficiente eller inefficiente. Dette skal forstås på den måde at modellen er i stand til at bestemme det relevante risikomål som sammenhængen mellem det forventet afkast og risiko for alle samtlige aktier. CAPM E(r i ) = E(r f ) + i (E(r m ) E(r f )) 17 Hvor E(r i ) er aktiens forventet afkast, E(r m ) er den forventede markedsrenten, E(r f ) er den forventede risikofri rente og i er aktiens risiko i forhold til markedet. Betaværdierne kan give en indikation af, hvor risikoflydte aktierne og porteføljerne er i forhold til markedet. Det betyder, at hvis en aktie har en betaværdi over 1, vil aktien reagere kraftigere end markedsudviklingen, og omvendt hvis betaværdien er under 1 så vil aktien reagere mindre kraftigt end markedsudviklingen. Hvis betaværdien er lig med 1 betyder det at aktivet følger markedet fuldstændig parallelt. Det ses i formlen for CAPM at der en lineær sammenhæng mellem aktivets forventede afkast og risiko. Denne sammenhæng bliver kaldt for SML, hvorfor man grafisk benytter SML til at måle risikoen i betaværdier på x-aksen og det forventet afkast ud af y-aksen. Sammensætningen af CAPM modellen er gældende under nogle forudsætninger, som vi dog ikke vil uddybe, da de ikke har relevans for opgaven Arbitrage Pricing Theory Arbitrage Pricing Theory (APT) er en multifaktormodel, som i modsætning til CAPM inddrager flere af de makroøkonomiske aspekter til at prisfastsætte aktierne. Modellen blev udviklet af Stephen Ross i 1976, hvor han på baggrund af CAPM forsøgte, at implementere 17 Investments, eighth edition, Bodie et al.,

21 flere risikobetonet faktorer, for bedre at beregne det forventede afkast på en portefølje eller aktie. Disse risikofaktorer kan inddeles i to grupper, hvor den ene er samfundsøkonomiskrelaterede og den anden er virksomheds- og brancherelaterede. Formlen til APT kan opstilles på følgende måde: R P = R f n n 18 Hvor: R P = afkastet på aktivet R f = risikofri rente = sensitivitet overfor faktoren = faktor til aktivet Når man ser på den ovenstående formel er der visse ligheder mellem CAPM og APT, men APT-formlen har flere muligheder for at inddrage ønskede variabler. Formlens afkast er en funktion af forskellige betaværdier og deres tilhørende faktorer. Anvendelsen af APT modellen er mere krævende, da modellens betaer og faktorer ikke er givet på forhånd. I bund og grund tager APT modellen udgangspunkt i, at aktiverne muligvis er prissat forkert i forhold til markederne, hvorfor APT kan være et godt redskab til at skabe profit ved at finde og udnytte arbitragemuligheder. Arbitrage vil vi komme nærmere ind på i det senere afsnit om Behavioral Finance, hvor vi i underafsnittet Limits to Arbitrage beskriver kritikken af den moderne porteføljeteoris antagelse omkring arbitrage. 18 Aktieinvestering teori og praktisk anvendelse 2.udg, Michael Christensen og Frank Pedersen,

22 Del konklusion Til udregning af en aktie eller porteføljes afkast er det vigtigt at tage højde for hvilken metode man benytter, det geometriske og aritmetiske gennemsnit, alt efter om udviklingen i afkastet påvirkes af rentes rente eller ej. Med varians og standard afvigelsen kan man udregne aktien eller porteføljens risiko, som igen kan opdeles i systematisk og usystematisk risiko, hvor den usystematiske risiko kan minimeres med en veldiversificeret portefølje. Forholdet mellem afkast og risiko kan måles med Sharp ratio og vises med CML og den efficiente rand, for derved at vurdere en porteføljes præstation i forhold til andre porteføljer og markedet. APT og CAPM er begge modeller, som anvendes til at estimere afkastet for aktier og porteføljer, hvor forskellen imellem de to modeller er mængden af inputs, som indgår i deres respektive formler, og som begge har fordele og ulemper. 2.2 Efficiente markedshypotese Mange økonomer betragter Eugene Fama som ophavsmanden bag Efficient Market Hypothesis (EMH), men tilbage i 1930 erne havde Alfred Cowles foretaget en empirisk undersøgelse omkring markedshypotesen. Han prøvede dengang at påvise, at anbefalingerne fra de daværende børmæglerhusene ikke entydigt var i stand til at outperforme markedet. I artiklen kunne Cowles påvise, at i perioden 1928 til 1933, havde størstedelen af de undersøgte finanshuse gennemsnitligt underperformet i forhold til markedet. 19 Dette betød at børsmæglerne ikke sad med betydningsfulde informationer om markedet og de derved ikke skaber større profit end de almindelige investorer. Dette gav incitament til at foretage en nærmere undersøgelse af teorien, hvilket medførte at Fama i 1970 introducerede begrebet Efficient Market Hypothesis. Han definerede kapitalmarkedet i EMH som efficient og hvor al information er til gængelige og reflekteres i priserne, altså at ingen priser er under- eller overvurderede. 19 Can stock market forcasters forcaster, Cowles, Alfred (1932) 20

23 Variationen i informationsniveauet på et efficient marked havde Fama inddelt i følgende kategorier: 20 Svag information I den svage form for efficient definerer Fama et marked, hvor prisen på aktierne afspejler på al historiske information, som f.eks. priser, udbytte, salgsvolumen og renten. Disse informationer er forholdsvis lette og billige at anskaffe, hvilket betyder at man ud fra de forgående kursudviklinger ikke kan forudsige aktiens fremtidige pris. Semi-stærk information Fama definerer den semi-stærke form for efficient, som et marked, hvor priserne, udover historiske data, også afspejler på al offentlige til gængelig information, om eks. børsnoteret selskaber, virksomhedsstrategier, indtjening, ordrer, patenter osv. Det betyder, at hvis et aktiemarked er efficient i semi-stærk form, vil nye regnskabsinformationer straks implementeres i aktiens pris. Dermed vil det ikke være muligt for investorer at skabe arbitrage, medmindre de besidder en anden form for information, eksempelvis insiderviden. Stærk information Den sidste form for efficient benævnes som stærk, hvilket betyder at både offentligt til gængelige informationer og insiderviden reflekteres på aktiens pris. Denne version for informationstilgængelighed er lidt ekstremt, bl.a. fordi enhver form for arbitragemulighed vil forsvinde. Det betyder at investorer eller insidere med betydningsfuld viden ikke vil kunne benytte informationen til at skabe overprofit, da aktiekursen straks tilpasses i forhold til den til gængelige information. Ud fra det teoretiske perspektiv er der generel enighed om at de finansielle markeder betragtes som efficiente i den semi-svage form, hvilket betyder at markedspriserne kun afspejler alle historiske informationer. 20 Investments, eighth edition, Bodie et al.,

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Aktier har et forventet afkast, der er højere end de fleste andre aktivklasser. Derfor

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

Risikospredning på flere forvaltere

Risikospredning på flere forvaltere Risikospredning på flere forvaltere Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Risikospredning er den eneste såkaldte free lunch på de finansielle markeder. Derfor er der også meget

Læs mere

Planen idag. Fin1 (mandag 16/2 2009) 1

Planen idag. Fin1 (mandag 16/2 2009) 1 Planen idag Porteføljeteori; kapitel 9 Noterne Moralen: Diversificer! Algebra: Portefølje- og lineær. Nogenlunde konsistens med forventet nyttemaksimering Middelværdi/varians-analyse Fin1 (mandag 16/2

Læs mere

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre?

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Der er rigtig mange holdninger til den aktuelle værdiansættelse af aktier. Desværre bliver

Læs mere

Rapportering af risici: Relevans og metoder

Rapportering af risici: Relevans og metoder Rapportering af risici: Relevans og metoder Michael Christensen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik 3. juni 2004 Disposition 1. Historik 2. Gældende praksis: Investeringsforeninger 3. Relevansen

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

SAMMENFATNING AF AFHANDLING

SAMMENFATNING AF AFHANDLING SAMMENFATNING AF AFHANDLING Det fælles tema i denne afhandling er hvordan regnskabsinformation påvirker organisationers størrelse og struktur. En gennemgående tanke i afhandlingen er at regnskabstal er

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Moderne Porteføljeteori

Moderne Porteføljeteori HA, Almen 6. Semester Bachelor afhandling Tværfagligt institut Gruppe nr. S11-13,64 Opgaveskriver: Lasse Maigaard Randløv Vejleder: Henning Rud Jørgensen Moderne Porteføljeteori Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok.

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok. Teknisk analyse for de fundamentalt orienterede investorer. Langt hovedparten af de investorer der har en merkantil uddannelse, benytter sig hovedsagligt eller udelukkende af fundamental analyse. De splitter

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab

NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab Formålet med dette notat er at understøtte tilegnelse og forståelse af lærebogens fremstilling af porteføljeteori,

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig.

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. NYHEDSBREV Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. Lad os starte med Warren Buffet. Take the probability of loss times the

Læs mere

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!?

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!? NYHEDSBREV I maj måneds nyhedsbrev viste vi en oversigt fra Financial Times, at 8 ud af 10 forvaltere ikke slår deres benchmark over en 10-årig periode. Forestil dig enhver anden branche, hvor de prøver

Læs mere

Egenudviklet selektionsmodel til udvælgelse af de mest fordelagtige afdelinger i en udvalgt population

Egenudviklet selektionsmodel til udvælgelse af de mest fordelagtige afdelinger i en udvalgt population Copenhagen Business School (2009) Egenudviklet selektionsmodel til udvælgelse af de mest fordelagtige afdelinger i en udvalgt population Kandidatafhandling på Cand.Merc.FIR (Finansiering og Regnskab) Institut

Læs mere

Estimering af value præmien på det danske aktiemarked

Estimering af value præmien på det danske aktiemarked Afgangsprojekt - foråret 2013 HD Finansiering - Copenhagen Business School Forfatter: Casper Hougaard Vinkle Vejleder: Mads Jensen Indhold Introduktion... 5 Indledning... 5 Problemformulering... 7 Metode...

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

INSTITUT FOR ØKONOMI OG ERHVERVSSTUDIER AALBORG UNIVERSITET. Value eller Vækst? Et empirisk studie af valuepræmien på det danske aktiemarked.

INSTITUT FOR ØKONOMI OG ERHVERVSSTUDIER AALBORG UNIVERSITET. Value eller Vækst? Et empirisk studie af valuepræmien på det danske aktiemarked. INSTITUT FOR ØKONOMI OG ERHVERVSSTUDIER AALBORG UNIVERSITET Value eller Vækst? Et empirisk studie af valuepræmien på det danske aktiemarked Abstract In the financial literature the returns of value stocks

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Estimation af egenkapitalomkostninger. Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006

Estimation af egenkapitalomkostninger. Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006 Estimation af egenkapitalomkostninger Jan Bartholdy Torsdag den 9/3-2006 Introduktion Hvad kigger vi på: Investeringsbeslutning/prisfastsættelse WACC Estimation af egenkapital-omkostninger til brug i WACC

Læs mere

Mikroøkonomi Projektopgave: Valg Under Usikkerhed

Mikroøkonomi Projektopgave: Valg Under Usikkerhed Mikroøkonomi Projektopgave: Valg Under Usikkerhed Peter Norman Sørensen, Økonomisk Institut Forår 2003 1. Formalia [10 minutter] Denne obligatoriske projektopgave er en guide til selvstudium af kapitel

Læs mere

Investering i høj sø

Investering i høj sø Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier?

Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier? Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier? Af Charlotte Christiansen, Lektor, Handelshøjskolen i Århus, Juanna S. Joensen, Cand.Scient.Oecon., ph.d.-studerende,

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, 2011 1 / 31 Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted Møde i Dansk Aktionærforening: "Skal man investere selv eller via investeringsforeninger?" 8 september,

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

Agenda. Hvem er vi. Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder. Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 15-04-2016

Agenda. Hvem er vi. Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder. Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 15-04-2016 Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 Agenda Hvem er Finanshuset i Fredensborg A/S? Uvildig rådgivning Få mest muligt ud af opsparingen i den

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Hjemmeprøve 1 Efterår 2013: Afkast og risiko ved investering i aktier

Hjemmeprøve 1 Efterår 2013: Afkast og risiko ved investering i aktier Hjemmeprøve 1 Efterår 2013: Afkast og risiko ved investering i aktier Udviklingen i OMXC20 aktieindekset 2008 2013 1 1 OMXC20 er et indeks over de 20 mest omsatte aktier på Nasdaq OMX Copenhagen ( Københavns

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening

Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening Private Banking Workshop Den Danske Finansanalytikerforening Asset Allocation Asset Allocation Et hav af forudsætninger Hvad er afkast? Der findes to relevante afkastbegreber, når der arbejdes med Asset

Læs mere

Glasset halvfyldt eller halvtomt?

Glasset halvfyldt eller halvtomt? Glasset halvfyldt eller halvtomt? V/ Tine Choi, Chefstrateg 8. marts 2017 10.000.000,0 1.000.000,0 100.000,0 10.000,0 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 $ Tænk langsigtet Reale afkast (USA) 1802-2014 0,0 1800

Læs mere

Performanceevaluering

Performanceevaluering HD 2. Del Finansiering Copenhagen Business School Institute for Finansiering Performanceevaluering - af investeringsforeninger, der investerer i danske aktier Afgangsprojekt Forår 2012 Vejleder: adjungeret

Læs mere

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Asset Management Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S Agenda Introduktion Arbejdsmetode Overordnet forretningsmæssig kravspecifikation Detailforretningsmæssig kravspecifikation

Læs mere

HD Finansiering Afgangsprojekt

HD Finansiering Afgangsprojekt HD Finansiering Afgangsprojekt Gynger og karruseller En analyse af Moderne Porteføljeteoris anvendelighed på fragtmarkederne Forfatter Mikkel Bondo Fagt Vejleder Mads Jensen Afleveringsdato: 12. Maj 2014

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

22. maj Investering og finansiering Ugeseddel nr. 15. Nogle eksamensopgaver:

22. maj Investering og finansiering Ugeseddel nr. 15. Nogle eksamensopgaver: 22. maj 2006 Investering og finansiering Ugeseddel nr. 15 Nogle eksamensopgaver: 1 NATURVIDENSKABELIG KANDIDATEKSAMEN INVESTERING OG FINANSIERING Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 6 4 timers

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt diskussion af aktiv og passiv forvaltning

Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt diskussion af aktiv og passiv forvaltning Bachelorafhandling HA- almen 6. semester Forfatter: Camilla Knudsen Anslag ekskl. mellemrum: Vejleder: 96.173 Carsten Tanggaard Institut for økonomi Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt

Læs mere

Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast?

Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast? Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast? Kandidatafhandling Oecon Matias Fyllgraf Lorentzen Christian Frank Müller Vejleder: Lasse Bork Aalborg Universitet 08. August 2013 Abstract

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Mikrostruktur på aktiemarkeder, med diskussion af algoritmers rolle Peter Norman Sørensen, KU, i Nationaløkonomisk Forening, 7/3 16

Mikrostruktur på aktiemarkeder, med diskussion af algoritmers rolle Peter Norman Sørensen, KU, i Nationaløkonomisk Forening, 7/3 16 Mikrostruktur på aktiemarkeder, med diskussion af algoritmers rolle, KU, i Nationaløkonomisk Forening, 7/3 16 1. Ordrebogen a. Limiterede ordrer b. Market making 2. Markedsordrens effekt på kursen 3. Konkurrence

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Jeg har i figur 1 vist henholdsvis Leading, Coincident og Lagging Indicator for den amerikanske økonomi. Data bag graferne er fra Conference

Læs mere

Performance i en krisetid

Performance i en krisetid Performance in a time of crisis Performance measurement of Danish mutual funds 1999-2009 including impact of the financial crisis Performance i en krisetid Performancemåling af danske investeringsforeninger

Læs mere

Husk Sun Tzu Observer

Husk Sun Tzu Observer NYHEDSBREV Husk Sun Tzu Overblik giver ro. I bund og grund handler det om forberedelse. Du kan let gøre brug af 1.000 variabler, og sidde foran 3 skærme 24/7. Det bliver det blot sjældent bedre af. Uagtet

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Konsekvenserne af illikviditet for risikopræmier

Konsekvenserne af illikviditet for risikopræmier Konsekvenserne af illikviditet for risikopræmier Jens Dick Nielsen Copenhagen Business School Finansforeningen, 07.01.2016 1 Agenda Risikopræmier og likviditets CAPM. Handelsvolume og investeringshorisont.

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Ingen garati for den danske model

Ingen garati for den danske model Vejlegårdssagen: Ingen garati for den danske model Investering Sådan tjener daytrader en million om året Nu vil jeg kun lave en million om året Et aktiemarked i modvind er ingen hindring for at tjene en

Læs mere

Performancemåling af investeringsforeninger

Performancemåling af investeringsforeninger HD (F) 8. Semester Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Performancemåling af investeringsforeninger Forfatter Tommy Thrysøe Vejleder Frederik Aagaard Handelshøjskolen i Århus 2011 English Summary The

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 13/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Ansvarsfraskrivelse: følgende handelsmuligheder skal ikke betragtes som købs- eller salgsanbefalinger, men skal derimod betragtes som generel information om

Læs mere