Value investering på det danske aktiemarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Value investering på det danske aktiemarked"

Transkript

1 Kandidatafhandling Cand. Merc. FIR Copenhagen Business School Value investering på det danske aktiemarked -Value investment in the danish stock market Forfattere: Anders Grøndahl Vinh Hanh Tao Vejleder: Peter Sehested Antal normalsider: 118,7 Antal anslag:

2 Executive Summery This study investigates whether an investor could get a premium by investing in value stocks compared to investing in growth stocks on the Danish Stock Market in the period ( ). We begin with a presentation of the underlying theories which comprises modern portfolio theory, efficient market hypothesis, behavioral finance and value investing. We do so to establish the grounds and understanding for the two different believes of traditional economics and behavioral economics. The traditional economists believe in an efficient market with stock prices being automatically adjusted by trading and arbitrageurs, therefor a stock price is showing the true value of a firm. Opposite the traditional economists, the behavioral economists do not believe in an efficient market, but in limits to arbitrage and in irrational investors operating in the market. The data for our analysis is collected from the database Datastream. To help the search for value-premiums we have used the following financial ratios: Price to Book Value, Price to Earnings and Dividend Yield. After collecting data and sorting each ratio, we form our portfolios respectively in deciles and quintiles. We then focus on a passive investment strategy with both the decile- and the quintileportfolios and hold these for periods of 3, 5, 10 and 15 years. The results vary from ratios showing value-premium for one or all value-portfolios, all or part or the time, to ratios showing value-premium only in the later part of the 15 year period. The most important difference and focus in shifting from decile to quintile portfolios is the general reduction in portfolio risk. Then follows a risk evaluation of the portfolios by calculating Sharp-ratios for each of the three financial ratios and for each of the 3, 5, 10 and 15 year periods. Our analysis finishes with the active strategy where the focus is on frequent trading, but by only using the quintile portfolios to measure the performance difference to the passive strategy.

3 Indholdsfortegnelse Executive Summery Indledning Afgræsning Problemformulering Metode Kildekritik Struktur Moderne porteføljeteori: Forventet afkast og risiko Kovariansen og korrelationskoefficienten Diversifikation Den efficiente rand Capital Asset Pricing Model/Security Market Line Arbitrage Pricing Theory Del konklusion Efficiente markedshypotese Delkonklusion Behavioral Finance Limits to Arbitrage Kognitiv psykologi Delkonklusion Value Investment Delkonklusion Nøgletal Nøgletalsanalyse De analyserede nøgletal

4 3.1 Empirisk analyse Price to Book Value (PtBV) Delkonklusion for PtBV Price-to-Earnings (P/E) Delkonklusion for P/E Dividend-Yield (DY) Delkonklusion for DY Opdeling af porteføljer i kvintiler PtBV kvintil-opdeling Delkonklusion for PtBV P/E kvintil-opdeling Delkonklusion for P/E DY kvintil-opdeling Delkonklusion for DY Vurdering af performance med Sharp-ratio Præstationerne Delkonklusion Porteføljeperformance med aktiv investeringsstrategi Delkonklusion T-test af nøgletal i aktivstrategien Signifikanstest af P/E Signifikanstest af DY Delkonklusion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag 1: Def_ Book value per share Bilag 2: Def_ Price Earnings

5 Bilag 3: Def_ Dividend yield Bilag 4: Definitioner til T-test Bilag 5: Aktivstrategi PtBV kvintil-inddelte porteføljer Bilag 6: Aktivstrategi P/E kvintil-inddelte porteføljer Bilag 7: Aktivstrategi DY kvintil-inddelte porteføljer

6 1.1 Indledning Siden Benjamin Graham udgav bøgerne Security Analysis i 1934 og Intelligent Investor i 1949, så har begrebet Value Investment fået stigende opmærksomhed indenfor finansverden. I grove træk handler value strategien om, at fokusere på virksomhedens reelle værdi og ikke på skønnet af fremtidig indtjening og vækst, eller sagt med andre ord, at man skal købe aktier i virksomheder, som er billigere end de burde være. Især den kendte value investor Warren Buffett, har formået at opbygge sin forrygende formue bl.a. på baggrund af at benytte value strategien, og det har gjort ham til en af de rigeste personer i USA. Der er derfor skrevet mange artikler og foretaget talrige undersøgelser af emnet Value Investment, hvor der især har været fokus på de store kapitalmarkeder USA, England og Japan. Det er derfor interessant for os, at se om value strategien kan benyttes på mindre aktiemarkeder og undersøge muligheden for at opnå value-premium i Danmark. Value-premium finder sted, når aktierne i et value selskab i en periode skaber et højere afkast end aktierne i et growth-selskab, som beskrevet af Fama og French i deres tre faktor model. Dermed håber vi at denne afhandling kan give læseren en bedre forståelse for strategien bag value investering, samt hente inspiration til hvilke værktøjer og nøgletal der bl.a. kan bruges til at finde value-selskaber på det danske aktiemarked. 1.2 Afgræsning I denne opgave har vi valgt at afgrænse os ved kun at undersøge value-premium på det danske aktiemarked, hvilket for at se om der er mulighed for at foretage value investering på et lille kapitalmarked som det danske. Derudover har vi kun benyttet data trukket fra Datastream, da det først og fremmest giver os en ensartede dataindsamling og dermed gør vores data mere sammenligneligt. I analysen bruger vi alene følgende tre nøgletal Price/Earnings, Dividend Yield og Price-to- Book. Disse tre nøgletal ser vi som værende blandt de vigtigste af nøgletallene. Vi har 4

7 yderligere besluttet, at på baggrund af den begrænsede historiske datamængde fra Datastream, afgrænser vi os til kun at undersøge perioder på 15 år for de tre nøgletal. Derudover har vi valgt ikke at inddrage aktiebeskatning, transaktionsomkostninger og lignende forhold, der vil give anledning til støj i vores beregninger, da det kan bringe fokus væk fra opgavens kerneområde, muligheden for value-premium på det danske aktiemarked. 1.3 Problemformulering I forbindelse med anvendelse af value investeringsstrategi på det danske aktiemarked, har vi valgt at behandle en række problemstillinger, hvor vores hovedtema er formuleret som: Er det muligt at opnå en premium ved value investering i Danmark? Til besvarelse af hovedtemaet har vi yderligere opstillet en række undertemaer. Vi starter med at gennemgå den teoretiske del af value investment. o Hvordan skal man agere som dansk value investor? o Hvilke værktøjer kan anvendes til finde value-selskaber? Vi fortsætter med følgende problemstillinger til besvarelse af analysen: o Med hvilken porteføljesammensætning finder man bedste value-premium? o Hvordan opnår man den bedst mulige value performance målt på Sharp ratio? o Vil en aktiv investeringsstrategi medføre en væsentlig forbedring af den samlede value performance? 5

8 1.4 Metode Vores afhandling er baseret på to grundlæggende investeringsteoretiske retninger og derudfra har vi foretaget en række analyser af empirisk data med inspiration fra Fama og French. Vi benytter derfor en deduktiv fremgangsmåde til afhandlingens besvarelse. 1 I det vores data stammer fra den samme finansielle database, har vi ikke haft behov for at korrigere for forskellig regnskabspraksis. Vi har yderligere sørget for at hente nøgletal baseret på sammenlignelige regnskabstal. 1.5 Kildekritik Bøger Da de anvendte bøger er skrevet af anerkendte fagfolk indenfor finansierings- og investeringsteori, samt har været anvendt i vores undervisning, må de anses som pålidelige. Artikler Visse af de anvendte artiklers forfattere er ikke anerkendte forskere, men de er erfarne fagspecialister, der har den teoretiske viden og praktiske erfaring, og derfor må anses for at være pålidelige. Internettet Fra Internettet har vi brugt videooptagelser af interview og foredrag af anerkendte fagfolk, der giver udtryk for egne meninger og erfaringer, hvorfor disse kilder må anses for at være pålidelige. Datastream Vi har valgt at anvende Datastream, da det er en professionel databasen, der bl.a. anvendes af anerkendte forskere, som Ole Risager i forskningssammenhæng, hvorfor vi ikke ser problemer med at anvende data herfra. Dog lider vores data af survivorship bias, da vi kun har kunnet trække stadigt eksisterende selskaber. 1 Den skinbarlige virkelighed Ib Andersen udgave 6

9 1.6 Struktur Til at overskueliggøre strukturen i vores afhandling, har vi opstillet et diagram over de forskellige dele af afhandlingen, hvilke efterfølgende kort vil blive beskrevet. Del 1 Formalia Del 2 Behavioural Finance & Value Investment Moderne Porteføljeteori Del 3 Empirisk analyse Decil vs. Kvintil Risikovurdering Del Del 5 Aktiv Porteføljestrategi Konklusion Del 6 Perspektivering Del 2 Vi starter kapitlet med at fremlægge de forskellige teorier, der har relevans for problemstillingen og den efterfølgende analyse. Moderne porteføljeteori vil vi beskrive ved bl.a. at komme ind på Harry Markowitzs grundlæggende principper omkring porteføljesammensætning. I forlængelse af dette kigger vi på Eugene Famas definition af Efficient Markeds Hypotese (EMH). I det andet teoriafsnit beskriver vi Benjamin Grahams 7

10 Behavioural Finance med de forskellige effekter, der kan have indflydelse på investeringsbeslutninger. Derefter beskriver vi Value Investment, hvor vi forklarer grundprincipperne bag strategien bl.a. ud fra Warren Buffetts praktiske erfaringer. Den teoretiske kapitel afsluttes med en beskrivelse af nøgletal. Del 3 I vores empiriske analyse sammensætter vi nogle porteføljer ud fra nøgletallene Price to Book, Price Earnings og Dividend Yield. Vi vil følge en passiv investeringsstrategi med porteføljeinddeling, først i deciler og derefter i kvintiler, med henblik på at finde valuepremium på det danske aktiemarked. I slutning af kapitlet laver vi en vurdering af afkast for både de decil- og kvintil-inddelte porteføljer i forhold til risiko, hvilket bliver udført via en Sharp-ratio analyse. Del 4 Vi kigger nærmere på en aktiv investeringsstrategi, for at se om det kan have en positiv indvirkning på value-premium. Del 5 I konklusionen opsummerer vi delkonklusionerne fra de tidligere afsnit, med henblik på at besvare vores problemstillinger fra problemformuleringen. Del 6 Under perspektiveringsafsnit fremlægger en række forhold. der ligger udenfor afhandlingens målsætning, men alligevel har relevans for afhandlingens emne. Hvert kapitel er nummereret i forhold med de ovenstående cifre, hvor afsnit og underafsnit, samt figurer, er derunder nummereret i forhold til det enkelte kapitels cifre. 8

11 2.1 Moderne porteføljeteori: Den moderne porteføljeteori, som vi kender den i dag, blev udviklet af Harry Markowitz i 1952, hvor han introducerede mean-variance-teorien. Den fortæller, at blandt flere porteføljesammensætninger vil en investor vælge den kombination, der optimalt giver vedkommende, det højeste afkast med den mindste risiko. Her kan der reelt opstå et dilemma for de enkelte investorer, da de ikke kan få opfyldt begge målsætninger på en gang. Den moderne porteføljeteori beskriver, at der er en direkte sammenhæng mellem det forventede afkast og risikoen på en investering i et selskab, således at et højere forventet afkast er tilknyttet en højere risiko 2. For at give en teoretisk beskrivelse af, hvordan investorer udvælger deres porteføljesammensætninger afhængig af deres afkast og risiko, vil vi hermed redegøre for de formler og grundlæggende forudsætninger, som danner basis for den moderne porteføljeteori Forventet afkast og risiko. Det grundlæggende aspekt ved porteføljeteori er, at investeringer i aktieselskaber er behæftet med et risikoelement. Det betyder, at de fremtidige afkast umiddelbart er ukendte, men ved hjælp af nogle modeller og forskellige finansielle datainputs, kan man sammensætte en portefølje og udregne selskabernes forventede afkast og standardafvigelser. I det meste af den finansielle litteratur bliver der skelnet mellem to forskellige metoder, hvorpå de gennemsnitlige årlige afkast bliver beregnet, det geometriske- eller det aritmetiske gennemsnit, hvilke er hhv. kontinuert og diskret. Ved at benytte det geometriske gennemsnit i forhold til den aritmetiske gennemsnit, til at udregne det gennemsnit afkast over flere perioder, får man et mere nøjagtigt resultat, hvis de årlige afkast ikke er lig med hinanden. Er det årlige afkast uændret år for år, giver de to metoder samme resultat. Dette skyldes at det geometriske gennemsnit tager højde for rentes rente, hvor det aritmetiske gennemsnit er et simpelt gennemsnit 3. 2 Aktieinvestering teori og praktisk anvendelse 2.udg af Michael Christensen & Frank Pedersen 3 Portfolio management: Theory and application 2 nd edition, Reinhart & Farrell

12 Afkast Det geometriske årlige afkast 4 ( ( )) Det geometriske gennemsnitlige afkast er produktet af aktiens afkast udvikling, 1+ r i, opløftet i 1 over n, der er det antal perioder, som aktiens udvikling strækker sig over. Til sidste trækkes 1 fra produktet, for at få afkastet vist i procent. Det aritmetiske gennemsnit. 5 Det aritmetiske gennemsnitlig tager summen af værdierne i datasættet og dividerer med antallet af observationer. Dette gennemsnit bliver i andre sammenhæng kaldt for middelværdien eller middeltallet. Det forventede afkast for en portefølje. 6 ( ) ( ) Hvor E(r p ) angiver porteføljens forventede afkast og n angiver mængden af aktier i porteføljen. Porteføljens afkast består af det vægtede gennemsnit x i af de forventede afkast de enkelte aktier, i. Hvis de enkelte aktier er fordelt med samme vægt i porteføljen kan x i erstattes med 1/n. 4 Investments, eighth edition, Bodie et al., Investments, eighth edition, Bodie et al., Aktieinvestering teori og praktisk anvendelse 2.udg 10

13 Varians 8 ( ) ( ) ( ) ( ) Risiko Risikoen, der er tilknyttet hver enkel aktie, afspejler de udsving i aktiekursen, der har været i forhold til middelværdien for den givne periode. Disse udsving kan beregnes ved hjælp af variansen og standardafvigelsen. 7 ( ) ( ) ( ) ( ) hvor x 2 A er det vægtede mængde af aktie A (r A ) og 2 er tilhørende varians for aktie A, Ligeledes er x 2 B det vægtede mængde af aktie B (r B ) og 2 er tilhørende varians for aktie B. A,B og Cov(r A,r B ) vil vi beskrive i et senere afsnit, men de repræsenterer henholdsvis korrelationskoefficienten og kovariansen mellem aktierne A og B. Formlen kan dog udvides med flere variabler, hvis ens portefølje består af mere end 2 aktier. Standardafvigelse 9 ( ) ( ) hvor σ (lille sigma) er standardafvigelsen, der er kvadratroden af variansen Kovariansen og korrelationskoefficienten Kovariansen Som det fremstår af formlen for variansen indgår kovariansen, Cov(r A,r B ), for udregning af porteføljens risiko. Kovariansen måler aktivers samvariation, hvilket er udtryk for i hvor høj grad udsving i afkastet på nogle aktier følger hinanden. 7 Portfolio management: Theory and application 2 nd edition, Reinhart & Farrell Investments, eighth edition, Bodie et al., Investments, eighth edition, Bodie et al.,

14 Korrelationskoefficienten 11 ( ) Kovarians 10 ( ) ( ( ))( ( )) For ovenstående formel gælder at værdien for kovariansen vil ligge mellem - og +. Det betyder, at hvis begge aktier samtidig afviger enten positivt eller negativt fra middelværdien, er det muligt at opnå en positiv kovarians. Omvendt hvis den ene aktie afviger negativ fra middelværdi, mens den anden aktie afviger positivt, så vil aktiernes kovarians være negativ. Hvis der ikke er sammenhæng mellem aktiernes afvigelser, er kovariansen nul. Korrelationskoeffienten Korrelationskoeffiencienten fortæller, hvor meget de enkelte aktier lineært samvariere med hinanden, hvilket de gør indenfor en nedre og øvre grænse på -1 og +1. ( ) ( ) Som man kan se på den ovenstående formel, tager man kovariansen for porteføljen og dividerer med produktet af de enkelte aktivernes standardafvigelser. Intervallet mellem korrelationskoefficientens ydre og nedre værdier kan opdeles i følgende tre kategorier. 0 A,B 1 aktiverne er positivt korreleret med hinanden. (De følger hinanden fuldstændig) A,B = 0 aktiverne er ikke korreleret med hinanden. (Ingen sammenhæng) -1 A,B 0 aktiverne er negativt korreleret med hinanden. (De har direkte modsatte udviklinger af hinanden) 10 Investments, eighth edition, Bodie et al., Investments, eighth edition, Bodie et al.,

15 Afkast Samspillet mellem risikoen og afkastet er illustreret på den efterfølgende Graf 2.1, hvor de forskellige porteføljekombinationer opdeles i forhold til Korrelationskoefficienter. Graf 2.1 Porteføljesammensætningerne i forhold til korrelationskoefficienter 13% 100 % A 12% 11% 10% 9% P= -1 P = 0 p =.30 P = 1 8% 7% 100 % B 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Risiko Kilde: inspireret af Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 Det ses tydeligt at risikoen reduceres desto længere man bevæger sig væk fra en perfekt positiv korrelation, hvorfor det er optimalt at diversificere sine investeringsaktiver på forskellige brancher. Ved at sammensætte en portefølje med forskellige aktier, kan man reducere risikoen til en vis grad, men aldrig helt ned til nul. Dette vil vi komme nærmere ind på i det følgende afsnit, hvor vi bl.a. beskriver, hvordan man skelner mellem den systematiskog usystematisk risiko Diversifikation Diversifikation i en finansiel verden betyder, at man forsøger at reducere risikoen på ens investeringer ved at sprede dem ud så bredt som muligt. Det betyder, at hvis den ene aktie giver et negativ afkast, vil det ikke nødvendigvis påvirke de andre aktier i ens portefølje. I den forbindelse er det vigtigt, at man kender forskellen mellem den systematiske og usystematiske risiko, da det kun er muligt at bortdiversificere den ene af dem. 13

16 Graf 2.2. Illustration af systematisk og usystematisk risiko. Kilde: inspireret af Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 Systematisk risiko Den systematiske risiko opstår ved at der generelt er usikkerhed i økonomien f.eks. inflation, økonomisk politik, renten, valutakurser, hvorfor den også bliver kaldt for markedsrisiko 12. Denne type risiko dække ikke alene over et enkelt aktiv eller selskab, men derimod for hele markedet. Derfor vil det ikke være muligt bortdiversificere risikoen ved at inddrage flere aktiver eller selskaber i ens portefølje, hvilket illustreres i den ovenstående Graf 2,2 med den grønne linje. Dog er der i en mulighed for også at reducere den systematiske risiko ved at investere globalt i stedet for nationalt. Dette skyldes at markedsrisikoen er forskellig fra land til land og det ene lands systematiske risiko ikke nødvendigvis påvirker det andets lands systematisk risiko. 13 Usystematisk risiko Den usystematiske risiko er forbundet med et selskabs daglige drift, såsom selskabets produktudvikling, kapacitetsomkostninger og gearing, samt ledelsens strategiske beslutninger. Hvis man ser på den ovenstående Graf 2.2, kan man følge, at den usystematiske risiko reduceres jo længere man bevæger sig mod højre. Det betyder, at man kan bortdiversificere 12 Investments, eighth edition, Bodie et al., issuu.com/valueinvest/docs/valueinvestmedlemsblad_2, Klaus Petersen,

17 risikoen ved at inddrage flere selskaber i ens portefølje. Til gengæld kan det betyde at man må nøjes med et lavere samlet afkast i forhold til, hvis man har færre selskaber med i porteføljen. Det er dog ikke ensbetydende med at man nødvendigvis reducerer risikoen ved at tilføje et tilfældigt aktiv. For investerer man i selskaber indenfor den samme branche, er ens portefølje stadig eksponeret for den samme type risiko, hvorfor det er interessant at se på, hvordan selskaberne korrelerer med hinanden. Derved kan man sammensætte en veldiversificeret portefølje, der ikke er eksponeret overfor de samme typer risici og hvor kombinationen af afkast og risiko er optimeret og ligger på ens efficiente rand Den efficiente rand Den efficiente rand er sammensat så den dækker over alle muligheder af aktiekombinationer, med henblik på at danne det optimale afkast-risikoforhold i ens portefølje. Indenfor moderne porteføljeteori antager man, at afkast og risiko er afhængige af hinanden, altså at et højere afkast skyldes en højere risiko, som betaling for den ekstra risiko. Dette er også forklaringen på det til tider højere afkast på value-aktier, at de aktier blot er mere risikable, så afkastet er en risiko-præmie og ikke en value præmie, hvilket vi vender tilbage til under afsnittet Nøgletal. På den efficiente rand findes et ydrepunkt, kaldt minimum varians portefølje (MVP). Dette punkt er den kombination af aktier i ens portefølje, som giver den laveste risiko. Det betyder at alle kombinationer, der befinder sig under punktet MVP, kaldt den kritiske rand, ikke vil være optimale for investorer, da der findes bedre afkastgevinster ved at ligge på den efficiente rand, over MVP, men med samme risiko. 14 Aktieinvestering teori og praktisk anvendelse 2.udg 15

18 Graf 2.3 illustration af den efficiente og kritiske rand samt MVP Kilde: inspireret af Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 Derudover kan man udvide kombinationsmulighederne ved at inddrage andre faktorer i den efficiente rand. Det kan være Capital Market Line (CML), hvilket betyder at man får muligheden for at låne fremmede risikofrie midler og geare sine investeringer. Capital Market Line ( ) ( ) Denne porteføljesammensætning af både risikofrie og risikofyldte aktiver, danner en lineær sammenhæng mellem det risikofrie aktiv og den efficiente rand. Det betyder at hvis der er ligevægt på kapitalmarkedet, så vil CML tangere med den efficiente rand, og i det punkt ligger tangentporteføljen (TP) eller markedsportefølje (MP) Aktieinvestering teori og praktisk anvendelse 2.udg, Michael Christensen og Frank Pedersen,

19 Graf 2.4 illustration af den efficiente rand med CML. Kombinationer af r f og E(r) Gearet E(r) Afkast MP r f Kilde: inspireret af Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 Risiko Ved at beregne CML med r f som skæringspunktet på y-aksen og tangentporteføljens afkast og risiko, får man linjens hældning, samt muligheden for at udlede formlen til bl.a. Security Market Line (SML), bedre kendt som Capital Asset Pricing Model (CAPM). Dette kommer vi nærmere ind på i det næste afsnit om CAPM og SML. Sharp-ratio Sharpe-ratio, er et udtryk for afkastet i forhold til risikoen, som måles på baggrund af historisk volatilitet. Med andre ord måler sharpe-ratio et risikojusteret merafkast (Reward to Variability), hvilket betyder at jo højere Sharpe-ratio, desto bedre har investeringen præsteret. Udregningen af Sharpe-ratio illustreres med den nedenstående formel: ( ) En negativ Sharp-ratio er også en mulighed og er udtryk for, at et risikofrit aktiv vil kunne præstere bedre end den pågældende investering. Sharp-ratioen er også hældningen på CML Aktieinvestering teori og praktisk anvendelse 2.udg, Michael Christensen og Frank Pedersen,

20 2.1.6 Capital Asset Pricing Model/Security Market Line CAPM er den første egentlige prisfastsættelsemodel eller ligevægtsteori til anvendelse for finansielle aktiver. I modsætningen til CML kan CAPM beregne prisen på et hvilket som helst aktie eller portefølje af aktier, hvad enten de er efficiente eller inefficiente. Dette skal forstås på den måde at modellen er i stand til at bestemme det relevante risikomål som sammenhængen mellem det forventet afkast og risiko for alle samtlige aktier. CAPM E(r i ) = E(r f ) + i (E(r m ) E(r f )) 17 Hvor E(r i ) er aktiens forventet afkast, E(r m ) er den forventede markedsrenten, E(r f ) er den forventede risikofri rente og i er aktiens risiko i forhold til markedet. Betaværdierne kan give en indikation af, hvor risikoflydte aktierne og porteføljerne er i forhold til markedet. Det betyder, at hvis en aktie har en betaværdi over 1, vil aktien reagere kraftigere end markedsudviklingen, og omvendt hvis betaværdien er under 1 så vil aktien reagere mindre kraftigt end markedsudviklingen. Hvis betaværdien er lig med 1 betyder det at aktivet følger markedet fuldstændig parallelt. Det ses i formlen for CAPM at der en lineær sammenhæng mellem aktivets forventede afkast og risiko. Denne sammenhæng bliver kaldt for SML, hvorfor man grafisk benytter SML til at måle risikoen i betaværdier på x-aksen og det forventet afkast ud af y-aksen. Sammensætningen af CAPM modellen er gældende under nogle forudsætninger, som vi dog ikke vil uddybe, da de ikke har relevans for opgaven Arbitrage Pricing Theory Arbitrage Pricing Theory (APT) er en multifaktormodel, som i modsætning til CAPM inddrager flere af de makroøkonomiske aspekter til at prisfastsætte aktierne. Modellen blev udviklet af Stephen Ross i 1976, hvor han på baggrund af CAPM forsøgte, at implementere 17 Investments, eighth edition, Bodie et al.,

21 flere risikobetonet faktorer, for bedre at beregne det forventede afkast på en portefølje eller aktie. Disse risikofaktorer kan inddeles i to grupper, hvor den ene er samfundsøkonomiskrelaterede og den anden er virksomheds- og brancherelaterede. Formlen til APT kan opstilles på følgende måde: R P = R f n n 18 Hvor: R P = afkastet på aktivet R f = risikofri rente = sensitivitet overfor faktoren = faktor til aktivet Når man ser på den ovenstående formel er der visse ligheder mellem CAPM og APT, men APT-formlen har flere muligheder for at inddrage ønskede variabler. Formlens afkast er en funktion af forskellige betaværdier og deres tilhørende faktorer. Anvendelsen af APT modellen er mere krævende, da modellens betaer og faktorer ikke er givet på forhånd. I bund og grund tager APT modellen udgangspunkt i, at aktiverne muligvis er prissat forkert i forhold til markederne, hvorfor APT kan være et godt redskab til at skabe profit ved at finde og udnytte arbitragemuligheder. Arbitrage vil vi komme nærmere ind på i det senere afsnit om Behavioral Finance, hvor vi i underafsnittet Limits to Arbitrage beskriver kritikken af den moderne porteføljeteoris antagelse omkring arbitrage. 18 Aktieinvestering teori og praktisk anvendelse 2.udg, Michael Christensen og Frank Pedersen,

22 Del konklusion Til udregning af en aktie eller porteføljes afkast er det vigtigt at tage højde for hvilken metode man benytter, det geometriske og aritmetiske gennemsnit, alt efter om udviklingen i afkastet påvirkes af rentes rente eller ej. Med varians og standard afvigelsen kan man udregne aktien eller porteføljens risiko, som igen kan opdeles i systematisk og usystematisk risiko, hvor den usystematiske risiko kan minimeres med en veldiversificeret portefølje. Forholdet mellem afkast og risiko kan måles med Sharp ratio og vises med CML og den efficiente rand, for derved at vurdere en porteføljes præstation i forhold til andre porteføljer og markedet. APT og CAPM er begge modeller, som anvendes til at estimere afkastet for aktier og porteføljer, hvor forskellen imellem de to modeller er mængden af inputs, som indgår i deres respektive formler, og som begge har fordele og ulemper. 2.2 Efficiente markedshypotese Mange økonomer betragter Eugene Fama som ophavsmanden bag Efficient Market Hypothesis (EMH), men tilbage i 1930 erne havde Alfred Cowles foretaget en empirisk undersøgelse omkring markedshypotesen. Han prøvede dengang at påvise, at anbefalingerne fra de daværende børmæglerhusene ikke entydigt var i stand til at outperforme markedet. I artiklen kunne Cowles påvise, at i perioden 1928 til 1933, havde størstedelen af de undersøgte finanshuse gennemsnitligt underperformet i forhold til markedet. 19 Dette betød at børsmæglerne ikke sad med betydningsfulde informationer om markedet og de derved ikke skaber større profit end de almindelige investorer. Dette gav incitament til at foretage en nærmere undersøgelse af teorien, hvilket medførte at Fama i 1970 introducerede begrebet Efficient Market Hypothesis. Han definerede kapitalmarkedet i EMH som efficient og hvor al information er til gængelige og reflekteres i priserne, altså at ingen priser er under- eller overvurderede. 19 Can stock market forcasters forcaster, Cowles, Alfred (1932) 20

23 Variationen i informationsniveauet på et efficient marked havde Fama inddelt i følgende kategorier: 20 Svag information I den svage form for efficient definerer Fama et marked, hvor prisen på aktierne afspejler på al historiske information, som f.eks. priser, udbytte, salgsvolumen og renten. Disse informationer er forholdsvis lette og billige at anskaffe, hvilket betyder at man ud fra de forgående kursudviklinger ikke kan forudsige aktiens fremtidige pris. Semi-stærk information Fama definerer den semi-stærke form for efficient, som et marked, hvor priserne, udover historiske data, også afspejler på al offentlige til gængelig information, om eks. børsnoteret selskaber, virksomhedsstrategier, indtjening, ordrer, patenter osv. Det betyder, at hvis et aktiemarked er efficient i semi-stærk form, vil nye regnskabsinformationer straks implementeres i aktiens pris. Dermed vil det ikke være muligt for investorer at skabe arbitrage, medmindre de besidder en anden form for information, eksempelvis insiderviden. Stærk information Den sidste form for efficient benævnes som stærk, hvilket betyder at både offentligt til gængelige informationer og insiderviden reflekteres på aktiens pris. Denne version for informationstilgængelighed er lidt ekstremt, bl.a. fordi enhver form for arbitragemulighed vil forsvinde. Det betyder at investorer eller insidere med betydningsfuld viden ikke vil kunne benytte informationen til at skabe overprofit, da aktiekursen straks tilpasses i forhold til den til gængelige information. Ud fra det teoretiske perspektiv er der generel enighed om at de finansielle markeder betragtes som efficiente i den semi-svage form, hvilket betyder at markedspriserne kun afspejler alle historiske informationer. 20 Investments, eighth edition, Bodie et al.,

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab

NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab Formålet med dette notat er at understøtte tilegnelse og forståelse af lærebogens fremstilling af porteføljeteori,

Læs mere

Estimering af value præmien på det danske aktiemarked

Estimering af value præmien på det danske aktiemarked Afgangsprojekt - foråret 2013 HD Finansiering - Copenhagen Business School Forfatter: Casper Hougaard Vinkle Vejleder: Mads Jensen Indhold Introduktion... 5 Indledning... 5 Problemformulering... 7 Metode...

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, 2011 1 / 31 Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted Møde i Dansk Aktionærforening: "Skal man investere selv eller via investeringsforeninger?" 8 september,

Læs mere

Performancemåling af investeringsforeninger

Performancemåling af investeringsforeninger HD (F) 8. Semester Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Performancemåling af investeringsforeninger Forfatter Tommy Thrysøe Vejleder Frederik Aagaard Handelshøjskolen i Århus 2011 English Summary The

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast?

Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast? Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast? Kandidatafhandling Oecon Matias Fyllgraf Lorentzen Christian Frank Müller Vejleder: Lasse Bork Aalborg Universitet 08. August 2013 Abstract

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt diskussion af aktiv og passiv forvaltning

Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt diskussion af aktiv og passiv forvaltning Bachelorafhandling HA- almen 6. semester Forfatter: Camilla Knudsen Anslag ekskl. mellemrum: Vejleder: 96.173 Carsten Tanggaard Institut for økonomi Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Asset Management Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S Agenda Introduktion Arbejdsmetode Overordnet forretningsmæssig kravspecifikation Detailforretningsmæssig kravspecifikation

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Version 1, opdateret den 17. august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok.

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok. Teknisk analyse for de fundamentalt orienterede investorer. Langt hovedparten af de investorer der har en merkantil uddannelse, benytter sig hovedsagligt eller udelukkende af fundamental analyse. De splitter

Læs mere

Risk Management revolutionen

Risk Management revolutionen 1 Risk Management revolutionen Temadag om Basel II Tirsdag den 20. november 2007 Anders Grosen Aarhus School of Business Aarhus University 2 Emner Risk Management revolutionen Risiko-klassifikation Hvorfor

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

Estimation af volatilitet på aktiemarkedet

Estimation af volatilitet på aktiemarkedet H.D. studiet i Finansiering Hovedopgave Foråret 2009 ---------------------------- Opgaveløser: Daniel Laurits Jensen Vejleder: Bo Vad Steffensen Opgave nr. 21 Estimation af volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet.

En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet. En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet. Individer investerer i håb om at opnå et afkast, der som minimum modsvarer afkastet på alternative investeringer med samme risiko. Lad os

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Den humane kapitals indflydelse på langtidsinvestorens porteføljesammensætning

Den humane kapitals indflydelse på langtidsinvestorens porteføljesammensætning HD Finansiel Rådgivning Forfatter: Thomas Zajfman Vejleder: Anders Lund Larsen Den humane kapitals indflydelse på langtidsinvestorens porteføljesammensætning Handelshøjskolen Århus Universitet 009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Rating af investeringsforeninger og deres performance vedholdenhed

Rating af investeringsforeninger og deres performance vedholdenhed COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CAND.MERC. FINANSIERING & REGNSKAB KANDIDATAFHANDLING Rating af investeringsforeninger og deres performance vedholdenhed Mutual fund rating and performance persistence Jacob

Læs mere

H.D.- Studiet i finansiel rådgivning Hovedopgave forår 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

H.D.- Studiet i finansiel rådgivning Hovedopgave forår 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H.D.- Studiet i finansiel rådgivning Hovedopgave forår 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Opgaveløser: Bo Rasmussen Vejleder: Robert Neumann

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked

Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave forår 2012 Opgaveløser: Arne Meyer Larsen Vejleder: Martin Richter Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Ole Sørensen Institut for Regnskab og Revision Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tlf: 3815 2346 e-mail: os.acc@cbs.dk

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Performanceanalyse af danske investeringsforeninger

Performanceanalyse af danske investeringsforeninger Afhandling HD Finansiering Forfatter: Kasper Sørensen Vejleder: Frederik Aagaard Performanceanalyse af danske investeringsforeninger - En opgave der sammenligner performance af forskellige danske investeringsforeninger

Læs mere

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Kursus i Teknisk Analyse Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel

Læs mere

Ingen garati for den danske model

Ingen garati for den danske model Vejlegårdssagen: Ingen garati for den danske model Investering Sådan tjener daytrader en million om året Nu vil jeg kun lave en million om året Et aktiemarked i modvind er ingen hindring for at tjene en

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse.

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Erindrer fra kapitel 1, at virksomheder er involveret i tre former for aktiviteter, der er generiske for alle virksomheder: finansieringsaktiviteter, investeringsaktiviteter

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden 2000-2009

Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden 2000-2009 Bachelorafhandling HA-almen Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: Tine Stilling Olesen Vejleder: Peter Brink Madsen Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden

Læs mere

Opgave nr. 31. Finanskrisen set i et behavioral finance perspektiv

Opgave nr. 31. Finanskrisen set i et behavioral finance perspektiv H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave, aflevering 3. maj 2010 ---------------- Opgaveløser: Nanna Haven Vejleder: Poul Kjær Opgave nr. 31 Finanskrisen set i et behavioral finance perspektiv Handelshøjskolen

Læs mere

CAPM. - Velkommen til virkeligheden. Et teststudie af CAPMs evne til at forudsige en akties pris

CAPM. - Velkommen til virkeligheden. Et teststudie af CAPMs evne til at forudsige en akties pris CAPM - Velkommen til virkeligheden Et teststudie af CAPMs evne til at forudsige en akties pris Christian Carlsen Hawjeen Ali Lasse Blichfeldt Andersen Musa Jama Stephan Christensen Toft Vejleder: Lone

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere