Pligter og ansvar for arbejdsmiljøet. Guide til dig, der er arbejdsgiver eller leder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pligter og ansvar for arbejdsmiljøet. Guide til dig, der er arbejdsgiver eller leder"

Transkript

1 Pligter og ansvar for arbejdsmiljøet Guide til dig, der er arbejdsgiver eller leder 1

2 Indledning Et godt arbejdsmiljø er med til at give kunderne en god oplevelse, og det har hele forretningen gavn af Thomas Hermann, arbejdsmiljøchef, COOP Denne pjece giver dig som arbejdsgiver eller leder et overblik over, hvad dine pligter og dit ansvar er, og hvordan du lever op til kravet om, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Pjecen giver dig også et indblik i samarbejdet om arbejdsmiljøet og skaber opmærksomhed på kommunikationen herom. Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet på virksomheden, men har mulighed for at delegere de opgaver og pligter, der følger med ansvaret. 2 3

3 Hvis ledelsen ikke prioriterer arbejdsmiljøet, så bliver det heller ikke prioriteret nedad Du er arbejdsgiver, når du står opført som virksomhedens ejer, og har den afgørende beslutning med hensyn til tilrettelæggelsen af virksomhedens arbejdsform og opbygning. Regitze Gerlach, HR-partner, Synoptik Du er virksomhedsleder, når du har til opgave at varetage eller deltage i den almindelige, overordnede ledelse af en virksomhed. Er du virksomhedsleder, har du de samme pligter, som hvis du var arbejdsgiver. Du er arbejdsleder, når dit arbejde udelukkende eller i det væsentligste består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med arbejdet i en virksomhed eller en del deraf. 4 5

4 Case I en detailkæde arbejder de med, hvordan arbejdsmiljøet skaber værdi for kunderne. Refleksion: Hvornår taler du med dine medarbejdere om arbejdsmiljø? Erfaringen er, at kunderne reagerer negativt, når arbejdsmiljøet ikke er i orden, og det har en konsekvens for butikkens renomme, og dermed også betydning for butikkens drift. Som udgangspunkt for en god dialog omkring gevinsten ved et godt arbejdsmiljø spørger kædens arbejdsmiljøchef derfor butikscheferne om: Hvad er arbejdsmiljø i en butik? Og, Hvordan skaber et godt arbejdsmiljø værdi for kunder? På den måde bliver arbejdsmiljøet gjort nærværende ikke mindst fordi det synliggøres, at arbejdsmiljø og drift hænger sammen. Hvordan kan du tale om arbejdsmiljø? I din en-til-en dialog På personalemøder Når du ellers taler med dine ledere/medarbejdere Mine egne noter: 6 7

5 Arbejdsgiverens ansvar og forpligtelser: Fordi arbejdsmiljøet er arbejdsgiverens overordnede ansvar, er det også arbejdsgiverens ansvar, hvis arbejdsmiljøloven overtrædes også selvom det er en leder eller medarbejder, der har overtrådt det ansvar, de selv har. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at der bliver fundet en løsning, hvis han eller hun bliver gjort opmærksom på et arbejdsmiljøproblem af en leder eller medarbejder. Arbejdsgiveren er ansvarlig for, at løsningen er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, både når det gælder det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og følgende områder skal iagttages: Arbejdets udførelse. Indretning af arbejdsstedet. Tekniske hjælpemidler. Kemiske produkter. Instruktionspligt. Effektivt tilsyn af arbejdet. Udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV). Om der bliver sørget for, at samarbejdet om arbejdsmiljø finder sted. Arbejdsgiveren kan uddelegere opgaverne med at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø bl.a. til sine ledere. I det følgende står, at arbejdsgiveren har ansvaret, men opgaverne kan altså være givettil dig, der er leder. Arbejdets udførelse Det handler om at planlægge arbejdet, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det kan ske ved: At udstikke regler for, hvordan medarbejderne skal udføre deres arbejde. At sikre, at medarbejderne har den fornødne uddannelse, og at de er instrueret godt nok. At gøre opmærksom på eventuelle farer gennem skiltning, mærkning mv. At sørge for adgang til personlige værnemidler, og instruktion i hvordan de bruges. At føre tilsyn med, at arbejdet udføres som aftalt. Indretning af arbejdsstedet Arbejdsgiveren har ansvaret for at indrette arbejdsstedet, så indretningen understøtter, at arbejdet kan udføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarligt. Der kan være større krav til, hvad der er forsvarligt i dag, end der var for bare nogle få år siden. Arbejdsgiveren skal også sikre sig, at arbejdsmiljøet bliver tænkt ind, når der sker ændringer i bygninger, arealer og i indretning af arbejdsområder m.m. 8 9

6 Tekniske hjælpemidler Det kræver, at gryden skal holdes i kog, og der skal være fokus på arbejdsmiljø hele året Birgitte Oredson, miljøkonsulent, Netto Ingen problemer eller opgaver er for store eller for små, for ellers får man ikke arbejdsmiljøarbejdet til at leve, eller folk til at ringe Susanne Kristensen, drift- og arbejdsmiljøchef, SILVAN Begrebet tekniske hjælpemidler spænder vidt, og dækker fx over kartonknive, stiger, palleløfter, pappresser og andre maskiner. Arbejdsgiveren har pligt til at følge med den teknologiske udvikling og bruge tidssvarende tekniske hjælpemidler til at sikre, at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Arbejdsmiljøloven stiller krav om, at tekniske hjælpemidler overholder lovgivningen og bliver brugt forsvarligt. Derfor skal du bl.a.: Vurdere, om hjælpemidlerne er egnede til opgaven. Sikre, at krav til afskærmning, brug af værnemidler eller lign. er overholdt. Sikre, at medarbejderen er tilstrækkeligt instrueret i brugen af de tekniske hjælpemidler. Sikre, at brugsanvisninger til maskiner er tilgængelige for medarbejderne. Sørge for, at medarbejderne får den nødvendige uddannelse, hvis der er særlige uddannelseskrav, fx truckcertifikat. Sikre, at de lovpligtige eftersyn bliver overholdt, fx på transportable stiger, løfteredskaber og pallereoler

7 Stoffer og materialer Begrebet stoffer og materialer dækker over kemiske produkter, som I fx bruger til rengøring eller i produktion. Arbejdsgiveren har pligt til at følge med den teknologiske udvikling. Det betyder, at når der er flere produkter at vælge imellem, skal I vælge det mindst farlige (Substitutionsprincippet). Arbejdsmiljøloven stiller krav om, at stoffer og materialer bliver brugt forsvarligt. Derfor skal du bl.a. sørge for: At medarbejderne er tilstrækkeligt instruerede. At arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) er gjort tilgængelige for medarbejderne. At der bliver brugt værnemidler (fx handsker eller lign.) ved særlige krav. Instruktionspligt Arbejdsgiveren har en pligt til at instruere de ansatte i, hvordan arbejdet udføres forsvarligt. Dvs. de ansatte skal fx instrueres i korrekt løfteteknik, gode arbejdsstillinger, når de sidder i kassen, hvordan de håndterer vanskelige kunder, og de skal instrueres i, hvornår de skal bruge sikkerhedssko, hvis arbejdet kræver det. Der skal ske instruktion og oplæring når: Der kommer nye medarbejdere. Der sker ændringer, fx i arbejdsrutiner, nye opgaver, ny teknologi eller nye teknologiske hjælpemidler. Vær opmærksom på, at har du unge under 18 år ansat, har du en særlig forpligtigelse til at føre et effektivt opsyn med dem. Effektivt tilsyn med arbejdet Når de ansatte er instrueret, har du som arbejdsgiver en forpligtelse til at føre tilsyn med arbejdet. Dvs. du skal løbende kontrollere, at arbejdet udføres forsvarligt, og at udstyret bruges som anvist. Det gælder også for erfarne medarbejdere og ledere. Du har som arbejdsgiver ansvaret for, at der bliver ført effektivt tilsyn, men du kan uddelegere opgaven til fx din arbejdsleder. Hvis de ansatte handler i strid med instruktionen, og arbejdet derfor ikke udføres forsvarligt, har arbejdsgiveren ret til at iværksætte ansættelsesretlige konsekvenser, herunder gøre brug af fx advarsler, afskedigelse eller bortvisning. Arbejdsgiveren skal sikre sig, at medarbejderne og lederne har forstået instruktionerne

8 Refleksion Hvad er de største sikkerheds- og sundhedsmæssige risici hos jer? Hvordan forebygger I hos jer? Jeg har selv givet en skriftlig advarsel, fordi en medarbejder på trods af vores dialog valgte ikke at bruge sikkerhedssko Susanne Kristensen, drifts- og arbejdsmiljøchef, SILVAN Øvelse Gå en runde i butikken, og hav fokus på arbejdsmiljøet tjek fx: Om arbejdet udføres forsvarligt, herunder om instruktioner og retningslinier bliver overholdt. Om inventaret og indretning af arbejdspladsen giver tilstrækkelig mulighed, for at arbejdet kan udføres forsvarligt. Om der er tilstrækkelig med tekniske hjælpemidler, om de fungerer efter hensigten, om de er blevet efterset, og om de bliver anvendt korrekt. Er der arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) på de kemiske produkter, I anvender

9 Skriftlig APV APV fra start til slut Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) min. hver 3. år, eller når der sker væsentlige ændringer. APV kan hjælpe jer til at få overblik over arbejdsmiljøforholdende hvad fungerer godt, og hvor er der eventuelle problemer, som skal løses og hvornår. På den måde giver APV øget mulighed for at planlægge og prioritere arbejdsmiljøopgaverne i sammenhæng med virksomhedens øvrige aktiviteter og drift. Identifikation og kortlægning Har vi nogle arbejdsmiljøproblemer? Hvilke problemer har vi? Ja Nej Noter dette* APV gennemført Virksomheden kan selv bestemme, hvilken metode den anvender til at udarbejde APV en. APV en skal være tilgængelig for virksomhedensledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte skal inddrages i planlægningen og udarbejdelsen af APV en. Dette skal kunne vises med en påtegning på APV en. Beskrivelse og vurdering - inddragelse af sygefravær Hvad er årsagen til problemerne og hvordan kan vi løse dem? Herunder en vurdering af, om arbejdsmilljøet medvirker til sygefravær. Problem ikke løst med det samme Prioritering og handlingsplan Hvordan, hvornår og af hvem skal problemerne løses? Problemet løses med det samme Opfølgning på handlingsplan Er problemerne løst? Ja Noter dette* APV gennemført Nej 16 17

10 Sikre at samarbejdet om arbejdsmiljøet fungerer Alle virksomheder har de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiver, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. I virksomheder med mindst 10 ansatte skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Arbejdsmiljøorganisationen varetager både de overordnede strategiske opgaver og det daglige praktiske arbejdsmiljøarbejde med det mål at afdække og løse de eksisterende arbejdsmiljøproblemer samt arbejde med forebyggelse. Der er krav til selve opbygningen af AMO, som man skal være opmærksom på, hvis man skal oprette ny AMO eller tilpasse en eksisterende. Se figur næste side. AMO skal have en størrelse, så den kan udføre sine opgaver tilfredsstillende. Det vil sige, at der både skal være mulighed for at løse de løbende praktiske arbejdsopgaver og de mere overordnede opgaver, samt udføre det opsøgende arbejde og vedligeholde kontakten til de ansatte, ledelsen og øvrige medlemmerne af AMO. Derudover skal de ansatte have let ved at kunne komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter inden for deres arbejdstid. Det kan enten være ved personlig kontakt, pr. mail eller telefon. Størrelsen og organiseringen af AMO fastsættes ud fra et såkaldt nærhedsprincip. Arbejdsmiljøorganisation - AMO Arbejdsmiljøgrupper Arbejdsmiljøudvalg Årlig arbejdsmiljødrøftelse 1-9 ansatte Nej Nej Nej ansatte Ja Ja Antal fastsættes ud fra et nærhedsprincip Nej 35 og flere ansatte Ja Ja Antal fastsættes ud fra et nærhedsprincip Ja Ja Ja Ja Følgende forhold bør indgå i overvejelserne ved sammensætning af AMO: Virksomhedens ledelsesstruktur. Virksomhedens øvrige struktur, herunder geografiske forhold, størrelse og beliggenhed. Virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer. Arbejdets organisering. Andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne. Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse Tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse Nej Nej Ja Ja Ja Ja 18 19

11 Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet Vær imødekommende og ærlig Virk positiv, så alle føler sig velkommen til at stille spørgsmål. Vær åben om, at ikke alle problemer kan løses her og nu. Sats på de små, sikre og synlige succeser Løs først de problemer, der ikke lever op til arbejdsmiljølovens krav. Fokuser derefter på de problemer, der kan løses hurtigt, så I viser, at der sker noget. Gå efter årsagen til problemerne Undersøg årsagen til problemet grundigt, så bliver løsningerne mere holdbare. Vær opmærksom på, at der kan være flere årsager til et problem. Brug den sunde fornuft Brug jeres egne erfaringer fra det daglige arbejde. Drag nytte af løsninger af tidligere arbejdsmiljøproblemer. Skaf løbende viden om arbejdsmiljø Opdater jeres viden gennem fx internettet, bøger og tidsskrifter. Hold konstruktive møder Send en dagsorden ud før mødet. Udarbejd evt. et referat om, hvad der skal gøres, af hvem og hvornår. Tjek, om det, der blev besluttet på sidste møde, er blevet gennemført. Informer om jeres rolle, arbejde og resultater Fortæl, at I er virksomhedens arbejdsmiljørådgivere og ikke politibetjente. Informer om, hvordan alle i butikken kan bruge jeres viden. Gør det klart, hvordan et problem kan løses, af hvem og hvornår. Gør opmærksom på de opgaver, I har gennemført. Giv viden videre Giv mundtlig information, fx under arbejdspladsvurderingen (APV). Udlever skriftligt materiale om arbejdsmiljø. Gå forrest med et godt eksempel Vis gennem handling, at I tager arbejdsmiljøet alvorligt. Inddrag medarbejdere og arbejdsledere Vær opmærksom på, at de personer, der har et problem, ofte også har viden om, hvordan det kan løses.

12 Refleksion Hvordan fungerer jeres samarbejde om arbejdsmiljø? Det drejer sig om at få inddraget flere mennesker. Vi vil gerne gøre arbejdsmiljø til alles ansvar, så vi tænker det ind i det daglige arbejde også over for hinanden Louise Møbjerg, arbejdsmiljøkoordinator, H&M Der skal være respekt for alle led. Vi skal arbejde sammen, og vi skal have virksomheden til at fungere Hvad kan vi gøre bedre? Hanne Larsen, Arbejdsmiljørepræsentant, Top Toy 22 23

13 Årlig arbejdsmiljødrøftelse Én gang om året skal alle virksomheder afholde en arbejdsmiljødrøftelse. Formålet med drøftelsen er at tilrettelægge samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet og beslutte, hvad I vil have fokus på i det kommende år, når det gælder arbejdsmiljøet, men også drøfte om det foregående års mål er nået. I virksomheder med er det arbejdsmiljøorganisationen, der skal gennemføre drøftelsen, og i virksomheder med mindst 35 ansatte er det arbejdsmiljøudvalget, der gennemfører drøftelsen. Det er arbejdsgiveren, der skal sørge for, at drøftelsen finder sted. Virksomheden kan frit vælge, hvordan den årlige drøftelse skal foregå. Det kan være som et selvstændigt møde, eventuelt et internet- eller videomøde, eller det kan holdes mere uformelt, hvor deltagerne fx kommunikerer via mails eller på chat eller blog på intranettet. Man kan også tage drøftelsen i forbindelse med et andet møde eller en begivenhed, hvor arbejdsgiveren og medarbejderne allerede er samlet. Der er ikke pligt til at føre referat af drøftelsen, men arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted. Ved den årlige drøftelse vil virksomhedens Arbejdspladsvurdering (APV) evt. kunne bruges som udgangspunkt. I APV en er eventuelle arbejdsmiljøproblemer beskrevet, og virksomheden har vurderet, hvilken indsats der er behov for. Vi har haft gode erfaringer med at mødes ved vores årlige arbejdsmiljødrøftelse. Det er egentlig det møde, der har givet allermest værdi. Vi har haft et helt klart sigte på, hvad vores arbejdsmiljøtema skal være, hvor vi vil hen med vores arbejdsmiljø, hvad vi mangler, og hvordan vi gør i år og næste år Morten Jepsen, sikkerhedschef, H&M 24 25

14 Eksempel: Hvis den årlige arbejdsmiljødrøftelse er et fysisk møde Forslagspunkter til agenda: 1. Valg af referent 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Arbejdsmiljøet det seneste år Det skal være nemt at tage ansvar for arbejdsmiljøarbejdet, for det goes with the territory, når man er leder 4. Arbejdsmiljøet det kommende år 5. Samarbejdet om arbejdsmiljø det kommende år Claes Hougaard, varehuschef, Føtex 6. Vurdering af kompetencer 7. Oplæring og instruktion af nye medarbejdere 8. Beredskab i forhold til ulykker og brand, røveri og butikstyveri 9. Evt. nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen 10. Eventuelt Find flere eksempler på

15 Arbejdslederens pligter og ansvar Du har pligt til: Som arbejdsleder vil du være den, der står for arbejdsmiljøopgaverne på vegne af din arbejdsgiver i den del af virksomheden, du har ansvaret for. Som leder/mellemleder med personaleansvar vil du ofte være den, der i hverdagen på vegne af virksomhedens øverste ledelse varetager arbejdsmiljøopgaverne. Du har derfor ansvaret for, at dine medarbejdere kan udføre deres arbejde sikkert og sundt. Du skal afværge ulykken eller sikre, at arbejdet kan udføres sikkert og sundt, hvis du kan se, at der er en risiko for ulykke, eller at arbejdet ikke udføres sikkert og sundt. Kan du ikke afhjælpe problemet på stedet, skal du fortælle det til din arbejdsgiver. Du kan blive gjort personlig ansvarlig, hvis du bliver opmærksom på en arbejdsmiljørisiko og har mulighed for at afhjælpe den, men ikke gør det - også selvom virksomheden har det overordnede ansvar. At medvirke til, at arbejdsmiljøet er fuldt forsvarligt, dvs. at du især skal iagttage følgende områder (se side 6): - Arbejdets udførelse - Arbejdsstedets indretning - Tekniske hjælpemidler - Kemiske produkter At samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen med arbejdsmiljørepræsentanten. At samarbejde om arbejdsmiljøet med eksterne fx håndværkere, chauffører og rengøring. At tage stilling til, om der er arbejdsmiljømæssige udfordringer ved ændringer i arbejdsrutiner og/eller arbejdsprocedurer, også hvis der ændres i vagtplaner. At sikre dig, at hviletid og fridøgnsbestemmelserne overholdes også når medarbejderne bytter vagter indbyrdes. At føre effektivt tilsyn, hvis du har fået ansvaret for instruktion og oplæring. Se side 8 under Arbejdsgiverens ansvar og forpligtelser. Lad være med at være bange for det Claes Hougaard, varehuschef, Føtex 28 29

16 Råd og tips til den nye leder Sørg for at have en back up, og bed om sidemandsoplæring fra en rutineret chef. Vær ærlig om, at du ikke har styr på det, men at du er i gang med at få styr på det. Find ud af, hvad arbejdsmiljøarbejdet består af. Få information om arbejdsmiljøorganisationens opgaver. Lav en skabelon til dagsorden for møder i arbejdsmiljøorganisationen/arbejdsmiljøudvalget. Indhent kontaktinformationer til relevante personer internt og eksternt. Gode råd til hvordan lederen kan bidrage til samarbejdet om arbejdsmiljø Kend interne procedurer og hjælpeværktøjer. Følg op på Arbejdspladsvurdering (APV) og trivselsmålinger. Inddrag arbejdsmiljø i planlægning af butikkens drift. Hav en åben og tillidsfuld dialog med alle, og sørg for tilstrækkelig med information om arbejdsmiljø. Følg op på konkrete tiltag. Selvom pligten og ansvaret er arbejdsgiverens, kan opgaverne uddelegeres til arbejdsmiljøgruppen/arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljøorganisationen er også en væsentlig sparringspartner, når I skal finde løsning på problemer, bygge om, købe nyt inventar og tekniske hjælpemidler, forebygge og gennemføre forskellige indsatser for at sikre et godt arbejdsmiljø. For eksempel kan arbejdsgiveren bruge arbejdsmiljøgruppen/ arbejdsmiljøorganisationen til at gennemføre arbejdspladsvurderingen, samt udvikle handlingsplaner i forbindelse med opfølgning på trivselsmålinger. Arbejdsmiljøgruppen/arbejdsmiljøorganisationen skal arbejdsgiveren ligeledes bruge i forbindelse med undersøgelse af ulykker

17 Medarbejderens pligter Medarbejderne har også pligter. De skal blandt andet: Medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes, virker efter hensigten. Det vil sige, at de ansatte har ansvaret for at følge virksomhedens instrukser, så de ikke udsætter sig selv eller andre for fare. Give arbejdsgiveren, arbejdsmiljøgruppen eller arbejdslederen besked, hvis der er fejl eller mangler, som har betydning for sikkerheden og sundheden. Deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed. Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse og supplerende uddannelse Der er krav til uddannelse af medlemmerne i arbejdsmiljøorganisationen. 3 dages obligatorisk uddannelse AMO medlem udpeget/valgt 2 dages supplerende uddannelse 3 måneder 1,5 dages supplerende uddannelse 12 måneder 24 måneder Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse Vi taler om, hvad der kunne være godt, fx nye maskiner eller tekniske hjælpemidler, og så taler vi om, hvad de skal kunne gøre for os for at gøre dagligdagen lettere Nye medlemmer af AMO skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse, der varer tre dage, med mindre de allerede (efter 1. april 1991) har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsgivere og virksomhedsledere, fx en administrerende direktør, har ikke pligt til at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen, selvom de indgår i arbejdsmiljøorganisationen eller i en arbejdsmiljøgruppe. Palle Christensen, slagtermester, Slagter Frimann 32 33

18 Husk Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal være gennemført senest 3 måneder efter, at arbejdsmiljørepræsentanten er valgt/arbejdslederen udpeget. Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO bliver tilmeldt uddannelsen. Arbejdsgiveren afholder de udgifter, der er forbundet med deltagelse i uddannelsen, herunder evt. transportudgifter og indtægtstab. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Foruden den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal arbejdsgiveren tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse til medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen. De arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen, der har gennemført den obligatoriske uddannelse på 3 dage, skal have tilbud om og har ret til supplerende uddannelse svarende til 2 dage i det første funktionsår (det første år efter de er blevet valgt/udpeget) og 1½ dag de efterfølgende år. Arbejdsgiveren skal drøfte med medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen, hvilke kurser der kan være nyttige for arbejdet og skrive dem ned i en kompetenceudviklingsplan. Arbejdsmiljøorganisationen skal bidrage og komme med input til kompetenceplanen. AMO skal i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse bidrage til virksomhedens plan for kompetenceudvikling vedrørende supplerende uddannelse. Det betyder, at AMO skal have mulighed for at drøfte og komme med input til virksomhedens kompetenceudviklingsplan vedrørende den supplerende uddannelse for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen. Hvis der opstår uenighed, har arbejdsgiveren dog det sidste ord og kan afgøre, hvad tilbuddet skal indeholde

19 Husk Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt, inden for de første 9 måneder efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er afsluttet. Hver af de efterfølgende funktionsår skal alle medlemmer af AMO tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse. Uddannelsen skal være tilbudt og påbegyndt inden for samme funktionsår, medmindre arbejdsgiveren og de ansatte har aftalt at sammenlægge de 1½ dags supplerende uddannelse. Der kan højst sammenlægges supplerende uddannelse af tre dages varighed, og muligheden gælder kun for de 1½ dags supplerende uddannelse. Arbejdsgiverens tilbud om supplerende uddannelse til AMOs medlemmer skal kunne dokumenteres over for Arbejdstilsynet. Dokumentationen kan fx være et referat fra et møde, hvor AMO s medlemmer har deltaget, og hvor det fremgår, at arbejdsgiveren har givet tilbud om supplerende uddannelse, eller det kan være en , der er sendt til medlemmerne af AMO, hvor det fremgår, at arbejdsgiveren giver tilbud om supplerende uddannelser til medlemmerne af AMO. Det er vores årlige arbejdsmiljøkursus, der for alvor har sat skub i arbejdsmiljøarbejdet. Før var mange mere arbejdsmiljørepræsentanter af navn end af gavn. På kurset møder vi hinanden, vi taler om, hvad der er foregået, og repræsentanterne kan se, at de har indflydelse Ditte Gullach, arbejdsmiljø- og uddannelseskoordinator, Matas 36 37

20 Anmeldelse af arbejdsskader Ingen tvivl om, at når lederen prioriterer arbejdsmiljø højt, så smitter det af på resten af varehuset Heidi Hjortshøj, HR Consultant, Dansk Supermarked En arbejdsskade er en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. En ulykke er fx, hvis en medarbejder i arbejdstiden glider eller falder og forstuver foden eller bliver udsat for et røveri og får posttraumatisk stresssyndrom. Ulykken skal være sket efter en hændelse eller påvirkning enten pludselig eller inden for højest fem dage. En erhvervssygdom kan fx være allergi eller en skulderskade, hvor sammenhængen mellem påvirkningerne fra arbejdet og sygdommen er kendt i den medicinske forskning. Sygdommen opstår som følge af en udsættelse på arbejdspladsen på mere end 5 dage og som regel over en meget lang periode. En arbejdsskade skal anmeldes Arbejdsulykker skal anmeldes af arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren ikke anmelder ulykken, kan den ansatte gøre det. Formodede erhvervsbetingede lidelser skal anmeldes af læger og tandlæger. Arbejdsgiveren kan blive inddraget i forbindelse med, at en sag oplyses. Sådan anmeldes en arbejdsulykke Anmeldelse af en arbejdsulykke sker på som herefter sørger for, at anmeldelsen automatisk sendes videre til rette modtager - forsikringsselskabet, Arbejdsskadestyrelsen og/eller Arbejdstilsynet

21 Det kræver en tilmelding og en pinkode at bruge easy.dk tilmeldingen sker via hjemmesiden. Arbejdsulykker som har ført til én eller flere dages fravær ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes indenfor 9 dage. I tvivlstilfælde bør ulykken anmeldes til forsikringsselskabet, som herefter vil vurdere, om ulykken kan anerkendes. Den endelige frist for anmeldelse er et år efter, at ulykken er indtruffet. Manglende anmeldelse kan udløse et påbud og en bøde til arbejdsgiveren. Arbejdsskadeforsikring Enhver arbejdsgiver, der har ansatte, skal tilmelde sig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) og tegne en arbejdsulykkeforsikring i et forsikringsselskab efter eget valg. Inddrag virksomhedens arbejdsmiljøorganisation Alle anmeldte ulykker bliver undersøgt, så der kan træffes foranstaltninger mod gentagelse. Arbejdsmiljøorganisationen skal i den forbindelse inddrages i både undersøgelsen og den senere opfølgning. Det er vigtigt, at der er nogen, der har fokus på arbejdsmiljøet, for det handler om, at man bliver bevidst om det selv, og at der er nogen, der prikker til en Charlotte Jensen, tidligere HR Manager, IKEA 40 41

22 Her finder du viden om arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet (BAR) har ifølge arbejdsmiljøloven til formål at bistå den enkelte branches virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø. Her samarbejder arbejdsmarkedets parter, og al information og vejledning er derfor afstemt med både arbejdsgiver- og arbejdstagerside, så det afspejler parternes fælles holdning til en god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. På Branchearbejdsmiljørådenes hjemmesider finder du både vejledning om, hvordan I lever op til gældende regler inden for branchen, og du finder en lang række værktøjer, som I kan bruge ifm. arbejdsmiljøarbejdet, instruktion og oplæring, gennemførelse af APV samt konkrete indsatser. dækker detailhandelsområdet dækker kontorområdet dækker transport og lagerområdet Jeg synes ikke, jeg behøver at opfinde den dybe tallerken, når jeg ved, at BAR Handel har lavet noget godt materiale, der kan bruges Solveig Petersen, HR-assistent og sekretær for Arbejdsmiljøudvalget, jem&fix Arbejdstilsynet er myndigheden på arbejdsmiljøområdet, og på Arbejdstilsynets hjemmeside finder du arbejdsmiljøloven, de underliggende bekendtgørelser samt andre vejlednings- og informationsmaterialer. Videnscenter for arbejdsmiljø (VFA) er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og de arbejder for, at både private og offentlige arbejdspladser har adgang til den nyeste viden om arbejdsmiljø på tværs af alle brancher

23 HK varenummer Find mere inspiration til jeres arbejdsmiljøarbejde på hvor BAR Handel har samlet de gode erfaringer fra forskellige butikker og kæder. Hør også en arbejdsmiljørepræsentant, en varehuschef, en arbejdsmiljøchef og en arbejdsmiljø-og uddannelseskoordinator fortælle om deres personlige erfaringer i fire små film. På siden finder du også eksempler på værktøjer og andet, som butikkerne og kæderne har brugt i deres arbejdsmiljøarbejde. Om BAR Handel BAR Handel har ifølge arbejdsmiljøloven til formål at bistå detailhandelsbranchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø. I BAR Handel samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladser inden for detailhandlen. BAR Handel består af repræsentanter fra: Dansk Erhverv, Lederne, Bager- og konditormestre i Danmark, De Danske Slagtermestre, HK Handel og Fødevareforbundet NNF. Branchearbejdsmiljørådet for detailhandel Fællessekretariatet Børsen 1217 København K 44 Branchearbejdsmiljørådet for detailhandel Fællessekretariatet Børsen 1217 København K

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentantens. roller og opgaver

Arbejdsmiljørepræsentantens. roller og opgaver Arbejdsmiljørepræsentantens roller og opgaver 1 Indledning Denne pjece giver dig et indblik i din funktion som arbejdsmiljørepræsentant, og arbejdet med at synliggøre din indsats på din arbejdsplads. Pjecen

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Kontrol af egenindsats

Kontrol af egenindsats Kontrol af egenindsats Kvalitetsprocedure RT-8 Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. januar 2008 Senest redigeret: 1. januar 2016 Aktuel

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationens struktur Formål: Arbejdsmiljøloven giver mulighed for at tilpasse arbejdsmiljøorganisationen til virksomheden. Derfor bør I overveje, om I kan styrke virksomhedens

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Deltagernes forventninger til arbejdsmiljøuddannelsen Snak med din sidemand og fortæl bagefter hvad I har talt om. 2 Kursusforløbet Tilstedeværelsesdagen:

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation De nye regler 2 Intentioner med lovændringen At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet Tema om arbejdsulykker på kontorområdet I Danmark bliver der hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker, hvor ca. 1.400 af disse sker på kontorarbejdspladser på det private område. Mange accepterer forskellige

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Alle virksomheder har de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiver, de ansatte og eventuelle arbejdsledere.

Alle virksomheder har de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiver, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. Alle virksomheder har de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiver, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. I virksomheder med over 10 ansatte skal samarbejdet foregå i

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere