Lokaiplan nr Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner"

Transkript

1 Sj Lokaiplan nr Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner

2 . Forslag til lokalpian nr Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag for etablering af en værelsesbygning med tilhørende parkeringsarealer i forbindelse med eksisterende hotelvirksomhed. ac u v ab ad Lokalplanområdet omfatter matr.nre. 7, 7, 7, 7, 7 og 36d Humbie by, Humble. Lokalpianen indeholder bestemmelser om bebyggelse, beplantning samt vej- og parker ings forholdene.

3 LOKALPLAN NR Beskrivelse af lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Indtil forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan fare gribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter kommunepianlovens 22 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsættes som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, d.v.s. fra den 4. oktober 1988 til den 29. november 1988, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at kommuneplanlovens bestemmelser om mindste grundstørrelse om maksimal bebyggelsesprocent og om maksimal bebyggelses højde og etageantal overholdes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 4. oktober 1988 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil den 25. november Sydlangeland kommune, den 28. september 1988 a Peter B. Andreasen kommuneingeniør

4 LOKALPLAN NR$ 2~14. Beskrivelse af lokalpianens retsvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af b kalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra bokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny bokalpian. Teknisk forvaltning, den 28. september 1988 Peter B. Andreasen kommuneingeniør

5 Spildevandsplan: Med hensyn til bokaipbanens forhold til kommunens godkendte 21-spildevandsplan er bokalplanområdet tilsluttet det mekaniske renseanlæg i Brandsby. Fredning: Ejendommen er ikke omfattet af naturfredningsboven. Vejboven: Lokalplanområdet er omfattet af vejbovens 71 stk. 5, hvilket medfører, at adgang til offentlig vej kræver vejbestyrelsens godkendelse. For landevej 720 s vedkommende Fyns Amt.

6 . Redegørelse for lokalplan 2.l4 s forhold til den øvrige planlægning for området Regionplan 85 Ifølge regionplan 85 5 stk. 1 må eksisterende virksomheder sikres rimelige udvidelsesmuligheder (området er udlagt til lokalt centerformåb). Kommunepban Strukturdeb Ifølge kommuneplanens strukturdel er området, som dækkes af lokalplan nr. 2.14, udlagt til centerområde. 5~6r.J~6..Tu ~.~ Lfr~1~I i~ TÆT b6~v X!~EL) L~ / i ~i~j E~zSIST E~WV~V5OM~4p~ HRJDi~E ~J~51~r. CE~TTE%~OM1~.DE. ÔFF. FO-f,ZJ... ~G I~tSJr o~-~ ~ Uddrag af strukturdel

7 Rammedel Lokalplan 2.14 er omfattet af kommunepbanens rammedel 3.C.l. HUMBLE CENTEROMRADE RAMMEB[SIEMM[LS[R ror OMRAD[ 3.C.I. En lokalpian, der treffer bestemmelser for området, sk ~ sikre: a. ~. områdets anvendelse fastlegges til centerformål, butikker, liberale erhverv samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne, boligbebyggelse og offentlige formål, b. at bebyggeisesprocenten for hver enkelt parcel ikke overstiger 25 ved boligbebyggelse og 50 ved anden bebyggelse, c. at bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager, og at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 meter, d. at bygninger skal holdes mindst 2,5 m fra skel mod anden grund for såvidt en mindre afstand ikke er tilladt ved bygningsreglementets bestemmelser om garager, udhuse, skure og lignende mindre bygninger eller tilladelse af kommunalbestyrelsen i medfør af byggelovens bestemmelser, e. at bebyggelsen placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelserne undgås.

8 . Lokalplan nr for et område til hotel og restaurationsvirksomhed m.v beliggende i Humble centerområde. I henhold til kommunepbanloven (lov nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes for det i 2 nævnte område: 1. Lokalplanens formål 1.1 Det er bokalpbanens formål: at sikre, at der opnås mulighed for, at etablere en værebsesbygning ~ i forbindelse med eksisterende hotelvirksomhed, 1.2 at sikre, at bebyggelsen af området sker under hensyntagen til de omgivende bebyggelser og arealer. 2 Lokabplanens område~ 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter følgenac u v ab ad d de matr.nre. : 7, 7, 7, 7, 7 og 36 Humbbe by, Humbbe. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til hotelvirksomhed, værelsesudlejning og re staurationsformål. Dog kan matr.nr. 7~ Humbie by, Humble eller dele heraf anvendes til boligformål. 3.2 Inden for det med A mærkede område på bilag II, må der kun opføres bebyggelse med værelser. Bebyggelsen mâ kun bestå af en bygning på 2 etager. 4 Udstykning 4.1 Udstykning kan kun finde sted med kommunalbestyrelsens godkendelse.

9 5 Vej- og stiforhobd 5.1 Der kan tilbades etableret én overkørsel til kommunevejen Højetoftevej fra parkeringsarealet ved bygningen i område A, såfremt overkørslen placeres mindst 50 m fra landevej 720 og mindst 15 m fra matr. nr. Humble by, Humble og gives en bredde på maksimalt 6 m. 5.2 Der skal udlægges areal til parkeringspladser svarende til mindst én bilplads for hvert værelse-~i bygningen placeret i område A. Udlægget af areal til parkeringspladser skab godkendes af kommunalbestyrelsen inden byggetilladelse meddeles. 5.3 Der skal være anlagt mindst 10 parkeringspladser i forbindelse med hotellets virksomhed. 6 Spor og ledningsanbæg 6.1 El ledninger må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Intet punkt af bygningens ydervæg eller tagfbade må gives en højde, der overstiger 8,5 m målt fra det omgivende terræn. 7.3 Bygningen må opføres i maksimalt to etager. v 7.4 Bygningen må ikke udføres med fladt tag. 7.5 Bygningen må kun opføres inden for det på bilag II viste byggefelt mærket A. Mindre afvigelser herfra kan tillades af kommunalbestyrelsen.

10 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.2 Udvendige bygningssider må kun fremtræde i farver dannet af jordfarver (okker, terra de sienna, umbra, grønjord, engelsk rødt eller dodenkop) eller hvidt, sort eller ved alle de nævnte farvers blanding. 8.3 Til hvert bygningskompleks må kun etableres ét antenneanlæg. Gavlsiden af værelsesbygning i område A mod matr. nr. 7ae Humble by, Humble må ikke indeholde vinduer. 8.5 Der må ikke etableres fritstående olie og gastanke nærmere matr. nr. 7ae Humble by, Humble end 20 m fra skel. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Terrænreguleringer større end +25 og -50 cm må ikke finde sted. 9.2 Hegn i skel og mod offentlig vej må kun etableres som levende hegn. 9.3 Belysning af parkerings og færdselsarealer skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Forslaget til lokalplanen blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 27. september Lokalplanen er ændret i forhold til lokal planforslaget på mindre væsentlige områder. Sydlangeland kommunalbestyrelse, den 3. januar A. Larsen borgm. / Peter B. Andreasen kommuneingeniør

11

12

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere