Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende"

Transkript

1 Notat 23. april 2009 Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1. Indledning og baggrund for ABT-fonden Finansministeren har udstedt bekendtgørelse nr. XXX af XX. maj 2009 om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden). Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. bekendtgørelsens 21. ABT-fonden har til formål at fremme afprøvning og udbredelse af ny arbejdskraftbesparende teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer i den offentlige sektor, jf. bekendtgørelsens 1. Baggrunden for at etablere ABT-fonden er, at den offentlige sektor står over for en række store udfordringer: Befolkningens alderssammensætning ændrer sig, så der bliver relativt flere ældre, samtidig med at mange offentligt ansatte går på pension. Hertil kommer, at der er et generelt ønske om at opretholde eller endog forbedre kvaliteten i den offentlige service og omsorg. Udfordringen for den offentlige sektor er sagt med andre ord at færre skal levere mere i de kommende år. Udfordringen kalder på kloge løsninger, hvor udgangspunktet er, at medarbejderne kan levere mere og bedre service med brug af ny teknologi og en smartere organisering. Det arbejdskraftbesparende potentiale kan fx realiseres ved, at offentlige og private parter i højere grad arbejder sammen om at afprøve og implementere nye teknologiske og organisatoriske løsninger. Ofte eksisterer løsningerne allerede i andre lande, i andre sektorer eller hos private virksomheder. For medarbejderne betyder nye teknologiske løsninger, at arbejdet kan organiseres bedre og dermed ofte klares hurtigere og lettere. Det giver mere interessante jobs og mindre nedslidning. For borgerne betyder det mere fleksible tilbud. Og endelig frigøres der ressourcer, som kan bruges til mere borgernær service. 2. Hvordan er ABT-fonden organiseret? ABT-fonden er et tværministerielt samarbejde i tilknytning til Finansministeriets departement. En række forskellige aktører indgår i ABT-fondens organisering. Det drejer sig om finansministeren og/eller ressortministre, bedømmelsesudvalget, den tværministerielle styregruppe og fondsadministrationen. Finansministeren eller den minister, under hvis ressort der er afsat tilskud til et projekt medfinansieret af ABT-fonden, har kompetence til at træffe afgørelse

2 2 vedr. tilskud fra ABT-fonden. De øvrige aktører deltager i arbejdet med forskellige funktioner, jf. nedenfor. For yderligere oplysninger om fondens organisering se Om fonden på 2.1 Finansministeren eller ressortministeren På finansloven afsættes dels midler til konkrete projekter, dels til en reserve, som udmøntes i løbet af året. Midlerne afsættes på baggrund af drøftelser mellem forligspartierne bag ABT-fonden. Det er efterfølgende finansministeren eller den minister, under hvis ressort tilskuddet til det pågældende projekt er afsat, der yder tilskuddet og står for den løbende administration i forhold til projekterne, jf. bekendtgørelsens 2. I det omfang det følger af finanslov eller anden bevillingslov, at en anden minister kan yde tilskud fra ABT-fonden, skal den pågældende minister underrette finansministeren om projekterne, herunder løbende indsende nærmere oplysninger om projekterne til ABT-fonden. 2.2 Bedømmelsesudvalget Finansministeren nedsætter et bedømmelsesudvalg, der har til opgave at give en faglig vurdering af ansøgningerne og deres arbejdskraftbesparende potentiale, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 1. Bedømmelsesudvalget består af en formand og 12 andre medlemmer, der er personligt udpegede for en periode på to år. De kan genudpeges, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 2. Hvis formanden eller et andet medlem udtræder af bedømmelsesudvalget før periodens udløb, kan der udpeges en afløser for den pågældende for den resterende del af perioden, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 3. Bedømmelsesudvalget sammensættes af personer med relevant erfaring fra drift af store offentlige serviceområder, personer med relevant erfaring fra det private erhvervsliv og personer med indsigt i og erfaring med arbejdskraftbesparende teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 4. Finansministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for bedømmelsesudvalget, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 5. Bedømmelsesudvalget skal foretage en faglig vurdering af projektansøgningerne på baggrund af en række tildelingskriterier. Se mere om tildelingskriterierne i denne vejlednings afsnit 5.2.

3 3 2.3 Den tværministerielle styregruppe Der nedsættes en tværministeriel styregruppe, som bl.a. har til opgave at koordinere udmøntning og opfølgning, evaluering og udbredelse af projekter, der modtager tilskud fra ABT-fonden. Det er den tværministerielle styregruppes rolle at sikre sammenhængen mellem ABT-fonden og øvrige aktiviteter i regeringen som eksempelvis tilgrænsende puljer og ordninger (fx Program for Brugerdreven Innovation og Højteknologifonden). Den tværministerielle styregruppe består af repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Socialministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Finansministeriet (formand). KL og Danske Regioner indgår i den tværministerielle styregruppe som observatører. Styregruppen kan på ad hoc basis suppleres med andre ministerier, hvis det vurderes, at der er behov herfor. 2.4 Fondsadministrationen Fondsadministrationen varetager visse praktiske, administrative opgaver forbundet med ABT-fonden. Fondsadministrationen er placeret i Økonomistyrelsen. Fondsadministrationen håndterer de administrative opgaver i forbindelse med projektansøgningerne. Det er eksempelvis fondsadministrationen, der registrerer alle ansøgninger og sikrer, at formalia i ansøgningerne er overholdt. Det er endvidere fondsadministrationen, der varetager den løbende kontakt til de projekter, der har fået tilskud, og hvor Finansministeriet er tilskudsgivende myndighed. 3. Hvem kan søge? ABT-fonden yder tilskud til projekter, hvor hovedansøgeren er en offentlig institution. Tilskud kan ydes til følgende offentlige myndigheder mv., jf. bekendtgørelsens 4, stk. 1: Offentlige myndigheder mv., der er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, samt domstolene. Selvejende institutioner mv., hvis driftsbudget er optaget på finanslov eller anden bevillingslov. Institutioner, foreninger, fonde mv., hvis udgifter eller regnskabsmæssige underskud dækkes ved statstilskud eller ved bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov. Institutioner, foreninger, fonde mv., som modtager kapitalindskud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte fra staten eller en institution mv., der er omfat-

4 4 tet af nr. 3, hvis kapitalindskuddet mv. har væsentlig betydning for modtageren. Selvejende institutioner mv., som en kommune eller region har indgået driftsoverenskomst med. Den offentlige hovedansøger er juridisk og økonomisk ansvarlig for gennemførelse af projektet. Det indebærer bl.a. ansvaret for den løbende kontakt til fondsadministrationen. De nævnte tilskudsmodtagere kan samarbejde med andre offentlige myndigheder mv. og private aktører med henblik på at gennemføre et projekt, der modtager tilskud fra ABT-fonden, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 2. Samarbejdet kan tage flere forskellige former. Det kan fx være, at den offentlige part og den private part indgår i et fælles samarbejde, hvor den private part enten indgår i samarbejdet primært med henblik på erfaringsopsamling og anvendelse af viden internt med henblik på yderligere forretningsudvikling, eller hvor samarbejdet indgås med henblik på, at den offentlige part køber ydelsen af den private part. Men samarbejdet kan også have karakter af et egentligt leverandørforhold, hvor den private part eksempelvis efter et udbud af en konkret løsning leverer den ønskede løsning til den offentlige part. ABT-fonden stiller ikke krav om, at hovedansøger og samarbejdspartnere skal indgå en egentlig samarbejdsaftale, men det anbefales. En samarbejdsaftale kan indeholde mange forskellige elementer, herunder fx fordeling af opgaveansvar i projektperioden, udgifter til medfinansiering i projektet, fordelingen af de immaterielle rettigheder mv. Der ydes ikke direkte tilskud til enkeltpersoner, private virksomheder, GTSinstitutter (godkendte teknologiske serviceinstitutter) eller ikke-momsregistrerede virksomheder. I tvivlstilfælde kan fondsadministrationen kontaktes for vejledning Det skal bemærkes, at de offentlige institutioner, hvor projektet skal udrulles, selv skal kunne realisere hovedparten af de frigjorte medarbejderressourcer, service- og produktivitetsforbedringer mv., som projektet sigter på at opnå. 4. Hvordan søger man? Finansministeren fastsætter retningslinjer for indkaldelse af ansøgninger og for kravene til sådanne ansøgninger. Retningslinjerne offentliggøres på ABT-fondens hjemmeside (www.abtfonden.dk), jf. bekendtgørelsens 5. En ansøgning skal prækvalificeres, før der kan indgives en endelig ansøgning om udbetaling af tilskud fra ABT-fonden, jf. bekendtgørelsens 6.

5 5 4.1 Prækvalifikation Alle projekter, hvor til der ønskes medfinansiering fra ABT-fonden, skal prækvalificeres. Formålet med prækvalifikationen er at give ansøger en forholdsvis hurtig tilbagemelding på, om projektet ligger inden for ABT-fondens formål, og om den grundlæggende projektidé er bæredygtig. Prækvalifikationen er altså ikke en garanti for, at projektet kan modtage støtte i forlængelse af den endelige ansøgning. Prækvalifikationen giver alene ret til at indsende en egentlig ansøgning. Fondsadministrationen foretager en screening af ansøgningerne om prækvalifikation baseret på en operationalisering af tildelingskriterierne med fokus på formalia. Ansøgningerne kan afvises, hvis projektet falder udenfor ABT-fondens formål, eller hvis formalia ikke er overholdt. Se for en uddybende beskrivelse af de forhold, der kan begrunde en afvisning. Prækvalifikationsansøgningen vurderes dernæst af 2-4 medlemmer af bedømmelsesudvalget, som foretager en faglig vurdering af projektets faglige og praktiske bæredygtighed, teknologiens modenhed og projektets arbejdskraftbesparende potentiale på baggrund af de kriterier, der er beskrevet i afsnit 5.2. Finansministeriet træffer afgørelse om prækvalifikation på baggrund af bedømmelsesudvalgets vurderinger og meddeler herefter ansøgere, om de har fået godkendt eller afvist ansøgningen om prækvalifikation. Afviste ansøgere vil modtage et begrundet afslag. Det er muligt løbende at indsende ansøgning om prækvalifikation, og ABTfonden tilstræber en hurtig proces for vurdering af prækvalifikationsansøgningerne, men sagsbehandlingstiden vil afhænge af mængden af ansøgninger. Det vil dog som altovervejende hovedregel maksimalt vare fire uger. Læs mere om prækvalifikation under Ansøgning på 4.2 Endelig ansøgning Hvis en ansøgning er prækvalificeret, kan der indsendes en endelig ansøgning til ABT-fonden. Den endelige ansøgning skal udformes med udgangspunkt i den projektidé, der blev skitseret i prækvalifikationen, men ansøgningen skal være mere detaljeret. Det samlede bedømmelsesudvalg vil foretage en faglig bedømmelse af den endelige ansøgning på baggrund af de i afsnit 5.2 beskrevne kriterier.

6 6 Der vil endvidere ved bedømmelsen af den endelige ansøgning blive lagt vægt på følgende forhold ved det beskrevne projekt: Arbejdskraftbesparende potentiale Løsning (virkemiddel) Udbredelsesmuligheder Risikoprofil Se for en uddybende beskrivelse af kriterierne. Der udmøntes midler fra ABT-fonden to gange årligt om efteråret og om foråret. På finansloven afsættes dels midler til konkrete projekter, som kan udbetales i det kommende finansår, dels til en reserve, som udmøntes til konkrete projekter i løbet af det kommende finansår. Midlerne udmøntes på baggrund af drøftelser mellem forligspartierne bag aftalen om ABT-fonden. Det er muligt at indsende ansøgninger løbende, men for at den endelige ansøgning kan blive vurderet på næstkommende møde i bedømmelsesudvalget med henblik på udmøntning i henholdsvis efterårs- og forårsrunden, skal ansøgningen være ABT-fonden i hænde omkring en måned inden mødet i bedømmelsesudvalget. De konkrete tidsfrister vil altid blive meldt ud i god tid på Fondsadministrationen giver ansøgerne besked på, om den endelige ansøgning er imødekommet eller ej. Ansøgere, der ikke får tilskud, vil modtage et begrundet afslag. Læs mere om endelig ansøgning under Ansøgning på 4.3 Digital ansøgning Der kan alene søges om tilskud fra ABT-fonden digitalt på fondens hjemmeside: jf. bekendtgørelsens 19. Samtlige ansøgere, der søger om prækvalifikation, skal anvende det digitale ansøgningsmodul for prækvalifikation. Ved indsendelse af endelig ansøgning skal det digitale ansøgningsmodul for endelig ansøgning ligeledes anvendes af alle ansøgere. For implementeringsprojekter, jf. afsnit 5.1, vil det være nødvendigt at supplere ansøgningen med yderligere oplysninger. Det er en betingelse for at tilgå ansøgningssystemet, at ansøgeren har en digital medarbejdersignatur. Læs mere om digital medarbejdersignatur på Bemærk, at der kan gå op til 14 dage, fra en digital signatur bestilles, til den modtages.

7 7 Ansøgningsskemaer og vejledninger for såvel prækvalifikation som endelig ansøgning kan tilgås via fondens hjemmeside. Læs mere under Ansøgning på 5. Hvad kan der ydes tilskud til? ABT-fonden kan yde tilskud til projekter, der afprøver og udbreder arbejdskraftbesparende teknologier, metoder, redskaber, arbejdsgange og organisationsformer i den offentlige sektor. 5.1 Demonstrationsprojekter og implementeringsprojekter Tilskud kan ydes til demonstrationsprojekter og implementeringsprojekter i overensstemmelse med ABT-fondens formål, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 1. Ved demonstrationsprojekter forstås mindre projekter, der har til formål at demonstrere ny arbejdskraftbesparende teknologi eller nye arbejds- og organisationsformer i den offentlige sektor, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 2. Sigtet med demonstrationsprojekter er at foretage en afprøvning samt eventuelt et vist element af udvikling af en ny arbejdskraftbesparende løsning. Dette med henblik på varig udbredelse i større skala på et senere tidspunkt, såfremt demonstrationen giver anledning hertil. Der er fokus på, at projekterne skal være klar til demonstration i praksis. Dog gives der også støtte til projekter med et vist udviklingselement, hvor fx en kendt teknologi fra en sektor skal tilpasses en anden sektor eller på anden vis justeres undervejs. Der gives ikke støtte til rene udviklings- eller forskningsprojekter. Finansministeriet er som hovedregel den ansvarlige myndighed for demonstrationsprojekter, med mindre andet er fastsat på finansloven. Ved implementeringsprojekter forstås større projekter, der har til formål i større omfang at implementere ny arbejdskraftbesparende teknologi eller nye arbejds- og organisationsformer i den offentlige sektor, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 3. Implementeringsprojekter indebærer således, at en moden og velafprøvet løsning implementeres i større omfang som varig løsning. Det pågældende ressortministerium er som hovedregel den ansvarlige myndighed for implementeringsprojekter. Læs mere om de to projekttyper på 5.2 Tildelingskriterier ABT-fonden har til formål at fremme afprøvning og udbredelse af ny arbejdskraftbesparende teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer i den offentlige sektor, jf. bekendtgørelsens 1, og tilskud kan ydes til demonstrationsprojek-

8 8 ter og implementeringsprojekter i overensstemmelse med dette formål, jf. bekendtgørelsens 7. Afgørelser om tildeling af tilskud beror således på et skøn. I vurderingen lægges der vægt på en række kriterier, som beskrives nærmere nedenfor. Demonstrationsprojekter vurderes navnlig på baggrund af følgende tildelingskriterier: Tildelingskriterier for demonstrationsprojekter Projektet har et produktivitets- og serviceforbedrende potentiale for den offentlige sektor. Det tillægges vægt, at projektet tager udgangspunkt i, hvordan teknologi og nye arbejdsformer kan skabe produktivitets- og serviceforbedringer i den offentlige sektor. Teknologi og nye arbejdsformer er en væsentlig del af løsningen. Det tillægges vægt, at brug af teknologi og nye arbejdsformer er det centrale fokus i projektet. Løsningen er innovativ og udfordrende. Det tillægges vægt, i hvor høj grad projektet bruger teknologi og nye arbejdsformer på nye måder, som udfordrer den bestående praksis på feltet. Endvidere tillægges det vægt om projektet afprøver nye samarbejdsformer (herunder offentlig-privat samarbejde) samt eventuelt bidrager til at realisere et erhvervsmæssigt potentiale. Potentiale for udbredelse. Det tillægges vægt, i hvor høj grad projektets resultater har potentiale til at blive udbredt til andre dele af den offentlige sektor. Formidling af resultater til en bredere kreds. Det tillægges vægt, i hvor høj grad projektets resultater formidles til aktører uden for projektets deltagerkreds. Implementeringsprojekter vurderes navnlig på baggrund af følgende tildelingskriterier: Tildelingskriterier for implementeringsprojekter Positiv business case i forhold til produktivitets- og serviceforbedringer. Det forudsættes, at der kan fremlægges en positiv business case i forhold til målbare produktivitets- og serviceforbedringer i den offentlige sektor. Teknologi og nye arbejdsformer er en væsentlig del af løsningen. Det tillægges vægt, at brug af teknologi og nye arbejdsformer er det centrale fokus i projektet. Endvidere tillægges det vægt, om projektet involverer nye samarbejdsformer (herunder offentlig-privat samarbejde). Den anvendte løsning skal være velafprøvet og moden. Det tillægges vægt, at den anvendte løsning er afprøvet med dokumenterede positive effekter. National udbredelse. Det tillægges vægt, at projektets løsninger implementeres bredt i den offentlige sektor, fx i form af nationale udrulninger. 5.3 Tilskudsberettigede udgifter Tilskud ydes til delvis dækning af fremtidige projektrelaterede nettoudgifter. Ved projektrelaterede udgifter forstås udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet. Ved nettoudgifter forstås afholdte udgifter, der er faktisk bogført, godkendt i henhold til tilskudsmodtagers regnskabsinstruks og betalt, fratrukket eventuelle projektrelaterede indtægter, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 1.

9 9 ABT-fonden støtter som udgangspunkt kun projekter, såfremt det ansøgte beløb overstiger kr. ABT-fonden kan dog yde tilskud på mindre end kr., hvis særlige forhold taler herfor. Tilskud til demonstrationsprojekter ydes som udgangspunkt alene til dækning af op til 75 pct. af de samlede projektrelaterede nettoudgifter. Tilskud til implementeringsprojekter ydes på baggrund af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 2. Finansieringsmodellen for de kommunale og regionale implementeringsprojekter kan aftales i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger med KL og Danske Regioner. Finansieringsmodellen for de statslige implementeringsprojekter kan aftales i forbindelse med de årlige finanslovsforhandlinger. De væsentligste typer af tilskudsberettigede projektudgifter er beskrevet i boksen nedenfor: Tilskudsberettigede projektomkostninger Direkte udgifter: Løn til eget personale: Som lønudgifter kan medtages lønudgifter til konkrete projektmedarbejderes tid, der direkte bruges på gennemførelse af projektet, herunder projektledelse samt administration af projektet. Der stilles krav om dokumentation i form af registrering af arbejdstimer. Hensynet til kravet om generelt at udvise sparsommelighed samt sund og effektiv finansforvaltning ved administrationen af projekter betyder samtidig, at lønnen til den pågældende medarbejder ikke må overstige, hvad der anses for en almindelig, rimelig og realistisk løn for en ansat, der udfører den samme funktion udenfor projektet. Varer og materialer: Som varer og materialer kan fx medtages udgifter til indkøb af nødvendig teknologi til afprøvning i projektet. Tjenesteydelser: Som tjenesteydelser kan bl.a. medtages køb af relevant ekstern bistand fx i form af konsulentbistand. Kursusaktivitet: Her kan medtages udgifter til kursusaktivitet, som er nødvendig for projektets gennemførelse og udbredelse af resultater. Det kan fx være nødvendige kurser for medarbejdere, som skal betjene ny teknologi som led i projektet. Rejser, befordring og kørsel: Her kan medtages udgifter til rejser, befordring og kørsel, som er nødvendig for projektets gennemførelse. Revision: Her kan medtages udgifter forbundet med revision af projektregnskab. Andet: Her kan medtages udgiftsposter, som er nødvendige for projektet, og som ikke dækkes af de ovenstående kategorier. Indirekte udgifter: Der kan medtages indirekte fællesudgifter, som kan henføres til projektet. Forudsætningen for, at en

10 10 udgift kan indgå i beregningsgrundlaget for indirekte udgifter og dermed i projektregnskabet - er, at projektet ikke kan gennemføres uden at anvende varen og/eller tjenesteydelsen. Det er ligeledes et krav, at udgifterne skal være betalt, før de kan indgå i et beregningsgrundlag. Følgende udgifter vil typisk kunne indgå som indirekte udgifter: el, varme, rengøring, reparation og vedligehold, forsikring, kontorartikler, telefon, sekretariatsudgifter og huslejeudgifter. Projektholdere og samarbejdspartnere kan beregne de indirekte udgifter efter en standardsats, der maximalt kan udgøre 20 pct. af projektets direkte lønudgifter. Kun i særlige tilfælde kan dette maksimum fraviges, hvilket i givet fald skal begrundes. Den anvendte sats og de medtagne indirekte udgifter skal på forespørgsel kunne dokumenteres i form af dokumentation for faktisk afholdte og betalte udgifter. Økonomisk sparsommelighed: Ved gennemførelse af et projekt under ABT-fonden modtages der offentlige midler. Midlerne skal derfor administreres i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Projektholder og eventuelle samarbejdspartnere skal derfor altid kunne dokumentere, at et projekt ved afholdelsen af en udgift har fået en relevant modydelse, og at der er et rimeligt forhold mellem pris, kvalitet og ydelse (value-for-money). For at dokumentere, at der udvises økonomisk sparsommelighed, skal projektholder og eventuelle samarbejdspartnere i relevant omfang indhente tilbud på de varer og/eller tjenesteydelser, der anvendes i projektet. Gældende EU-regler og dansk lovgivning vedrørende udbud/licitation skal overholdes. Følgende omkostninger er ikke tilskudsberettigede: Moms til projektholder eller samarbejdspartnere, der er momsregistrerede. Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen om tilskud. Tilskud kan i særlige tilfælde ydes til dækning af udgifter, som ansøgeren har afholdt eller påtaget sig at afholde, før der blev ydet tilskud, hvis de åbenbart er knyttet til projektet, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 3. Tilskud ydes alene i det omfang, der ikke er opnået eller senere opnås tilskud fra anden side til dækning af de budgetposter, som har opnået tilskud fra ABTfonden, jf. bekendtgørelsens 8, stk Tilskudsbetingelser og udbetaling af tilskud I forbindelse med, at der ydes tilskud fra ABT-fonden, vil tilskudsmodtager modtager et tilskudsbrev, hvor betingelserne for tilskuddet fastsættes Tilskudsbrev og tilskudsbetingelser I tilskudsbrevet vil det fremgå, at tilskud ydes på baggrund af oplysninger om projektet som beskrevet i den endelige ansøgning. I tilskudsbrevet vil det maksimale tilskuds størrelse og projektomkostningernes fordeling i projektperioden tillige være angivet.

11 11 Den tilskudsgivende myndighed fastsætter endvidere i forbindelse med udbetaling af tilskud til det enkelte projekt de nærmere betingelser for udbetalingen, jf. bekendtgørelsens 9. Det gælder bl.a. betingelser med hensyn til: overholdelse af EF-traktatens regler om statsstøtte og pålæg af eventuelle public service-forpligtelser i henhold til EF-traktatens artikel 86, stk. 2, overholdelse af udbudsreglerne, tilbudsloven og EF-traktatens regler om statsstøtte og fri bevægelighed i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler og indkøb af varer og tjenesteydelser fra virksomheder til brug for gennemførelse af projektet, tilsyn, regnskab og revision vedrørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud, herunder om adgang til besigtigelse af projektet, løbende rapportering af resultater og indberetning vedrørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud, offentliggørelse af projektets resultater, og evaluering af projektet, herunder om efterfølgende opfølgning og effektmåling. I tilskudsbrevet vil en række øvrige betingelser ligeledes være beskrevet. Det gælder bl.a. krav til statusrapporter, revision og information, herunder krav til videregivelse af relevante data og evalueringer af projektet. Det skal således fremgå, hvordan der efterfølgende kan blive fulgt op på projektplanen bl.a. med henblik på at dokumentere det arbejdskraftbesparende potentiale. Tilskudsmodtager er forpligtet til at opbevare dokumentation vedrørende projektet og dets gennemførelse i 10 år fra tidspunktet for projektets afslutning, jf. bekendtgørelsens 20. Denne bestemmelse hænger sammen med reglerne om statsstøtte. Hovedansøgeren skal underskrive og returnere en accept af tilskudsbrevet. Accepten skal være fondsadministrationen i hænde senest tre uger efter tilskudsbrevets datering, ellers bortfalder tilskuddet som udgangspunkt Udbetaling af tilskud Tilskud udbetales som udgangspunkt halvårligt bagud, jf. bekendtgørelsens 10, stk. 1. Den tilskudsgivende myndighed kan i særlige tilfælde efter ansøgning træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det er nødvendigt for at gennemføre projektet, eller hvis det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt, jf. bekendtgørelsens 10, stk. 2. Der udbetales kun midler til hovedansøgeren. Det er hovedansøgerens ansvar at sørge for at videreformidle dele af tilskuddet til eventuelle projektsamarbejdspartnere.

12 Løbende statusrapportering En løbende statusrapportering er et vilkår for tilskuddet, jf. bekendtgørelsens 9. Hvis tilskudsmodtager ikke rapporterer løbende, kan det medføre, at tilskuddet bortfalder helt eller delvis, jf. bekendtgørelsens 13. Ved demonstrationsprojekter får hovedansøgeren tildelt en kontaktperson fra fondsadministrationen, som i samarbejde med en kontaktperson hos hovedansøger vil få ansvaret for at være i løbende dialog om projektets fremdrift med henblik på at sikre, at fokus er rettet mod realisering af de arbejdskraftbesparende tiltag. Ved implementeringsprojekter får hovedansøgeren tildelt en kontaktperson fra det ansvarlige ressortministerium, som i samarbejde med en kontaktperson hos hovedansøger vil få ansvaret for at være i løbende dialog om projektets fremdrift med henblik på at sikre, at fokus er rettet mod realisering af de arbejdskraftbesparende tiltag. Ressortministeriet vil parallelt være i dialog med ABT-fonden om projektets fremdrift. For både demonstrations- og implementeringsprojekter skal hovedansøger halvårligt rapportere følgende: Status på projektfremdrift med udgangspunkt i projektplanen. Opfølgning på potentialevurderingen angivet i projektansøgningen med beskrivelse af eventuelle ændrede forventninger til projektets potentiale for arbejdskraftbesparelser. Opfølgning på risikovurderingen angivet i projektansøgningen, inkl. beskrivelse af forhold, der giver anledning til en ændret risikovurdering af de enkelte risici og håndteringen af disse. Økonomisk afrapportering i form af afholdte udgifter over for budget med beskrivelse af eventuelle afvigelser. Væsentlige ændringer af projektplanen skal godkendes af den tilskudsgivende myndighed efter drøftelse i den tværministerielle styregruppe. For demonstrationsprojekter er hovedansøger forpligtet til at afholde et halvårligt styregruppemøde for projektet med deltagelse af fondsadministrationen. På mødet vil fondsadministrationen have taleret, men hverken beslutnings- eller stemmeret. For implementeringsprojekter aftales det ansvarlige ressortministeriums deltagelse og rolle i styregruppemøderne konkret. På styregruppemødet skal hovedansøger kort redegøre for den kommende periodes opgaver, opmærksomhedspunkter og udfordringer samt efterfølgende indsende en kort skriftlig redegørelse.

13 13 7. Regnskab og revision Tilskudsmodtager skal indsende projektregnskab halvårligt. Projektregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruks for projekttilskud fra ABTfonden, jf. bekendtgørelsens 11. Ved projektafslutning aflægges revideret projektregnskab i overensstemmelse med regnskabsinstruks for projekttilskud fra ABT-fonden og revisionsinstruks for projekttilskud fra ABT-fonden, jf. bekendtgørelsens 12, stk Regnskab Retningslinjerne for regnskabet fremgår af regnskabsinstruks for projekttilskud fra ABT-fonden, der kan findes under Om fonden på Tilskudsmodtager skal overholde de krav og den lovgivning, der generelt gælder for god regnskabsskik og for tilskudsmodtagere. Det betyder bl.a., at de løbende projektregnskaber og det endelige projektregnskab skal være opstillet således, at tilskuddet er opført som særskilt indtægtspost, eventuelt tilskud fra anden side til samme projekt og eventuel medfinansiering samt eventuelle øvrige indtægter er opført som særskilte indtægtsposter, afholdte udgifter er specificeret på mindst samme måde som i det godkendte budget; væsentlige udgifter skal være yderligere specificeret, og således at godkendt budget, afholdte udgifter og difference mellem godkendt budget og afholdte udgifter tydeligt fremgår. Tilskuddet kan udelukkende anvendes til: faktisk bogførte udgifter, hvilket vil sige, at der ikke må forekomme skønnede eller skønsmæssigt fordelte beløb, godkendte udgifter, hvilket vil sige, at regnskabsbilag er påtegnet i henhold til interne regnskabsinstrukser, betalte udgifter, hvilket vil sige, at fx fakturaer er betalt, og lønninger er udbetalt, og udgifter, der klart og direkte relaterer sig til projektet, hvilket vil sige, at udgifterne er nødvendige for projektgennemførelsen og kan henføres til de godkendte budgetposter. Der skal således aflægges regnskab for afholdte projektrelaterede udgifter, der er faktisk bogført, godkendt og betalt. Projektregnskabet og dokumentation for de afholdte udgifter og modtagne indtægter skal revideres ved projektafslutning, medmindre andet er fastsat i tilskudsvilkårene, jf. nedenfor. Når tilskudsmodtager sender projektregnskabet til ABTfonden, skal der derfor ikke sendes bilag med, med mindre der anmodes om det.

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET DSK S4APA47 fb skan 06 03 2014 08 44 SEPBARCODE OU236PM1668 Aabenraa Kommune Bjarne Ipsen Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Tips- og lottosekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere