Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende"

Transkript

1 Notat 23. april 2009 Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1. Indledning og baggrund for ABT-fonden Finansministeren har udstedt bekendtgørelse nr. XXX af XX. maj 2009 om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden). Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. bekendtgørelsens 21. ABT-fonden har til formål at fremme afprøvning og udbredelse af ny arbejdskraftbesparende teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer i den offentlige sektor, jf. bekendtgørelsens 1. Baggrunden for at etablere ABT-fonden er, at den offentlige sektor står over for en række store udfordringer: Befolkningens alderssammensætning ændrer sig, så der bliver relativt flere ældre, samtidig med at mange offentligt ansatte går på pension. Hertil kommer, at der er et generelt ønske om at opretholde eller endog forbedre kvaliteten i den offentlige service og omsorg. Udfordringen for den offentlige sektor er sagt med andre ord at færre skal levere mere i de kommende år. Udfordringen kalder på kloge løsninger, hvor udgangspunktet er, at medarbejderne kan levere mere og bedre service med brug af ny teknologi og en smartere organisering. Det arbejdskraftbesparende potentiale kan fx realiseres ved, at offentlige og private parter i højere grad arbejder sammen om at afprøve og implementere nye teknologiske og organisatoriske løsninger. Ofte eksisterer løsningerne allerede i andre lande, i andre sektorer eller hos private virksomheder. For medarbejderne betyder nye teknologiske løsninger, at arbejdet kan organiseres bedre og dermed ofte klares hurtigere og lettere. Det giver mere interessante jobs og mindre nedslidning. For borgerne betyder det mere fleksible tilbud. Og endelig frigøres der ressourcer, som kan bruges til mere borgernær service. 2. Hvordan er ABT-fonden organiseret? ABT-fonden er et tværministerielt samarbejde i tilknytning til Finansministeriets departement. En række forskellige aktører indgår i ABT-fondens organisering. Det drejer sig om finansministeren og/eller ressortministre, bedømmelsesudvalget, den tværministerielle styregruppe og fondsadministrationen. Finansministeren eller den minister, under hvis ressort der er afsat tilskud til et projekt medfinansieret af ABT-fonden, har kompetence til at træffe afgørelse

2 2 vedr. tilskud fra ABT-fonden. De øvrige aktører deltager i arbejdet med forskellige funktioner, jf. nedenfor. For yderligere oplysninger om fondens organisering se Om fonden på 2.1 Finansministeren eller ressortministeren På finansloven afsættes dels midler til konkrete projekter, dels til en reserve, som udmøntes i løbet af året. Midlerne afsættes på baggrund af drøftelser mellem forligspartierne bag ABT-fonden. Det er efterfølgende finansministeren eller den minister, under hvis ressort tilskuddet til det pågældende projekt er afsat, der yder tilskuddet og står for den løbende administration i forhold til projekterne, jf. bekendtgørelsens 2. I det omfang det følger af finanslov eller anden bevillingslov, at en anden minister kan yde tilskud fra ABT-fonden, skal den pågældende minister underrette finansministeren om projekterne, herunder løbende indsende nærmere oplysninger om projekterne til ABT-fonden. 2.2 Bedømmelsesudvalget Finansministeren nedsætter et bedømmelsesudvalg, der har til opgave at give en faglig vurdering af ansøgningerne og deres arbejdskraftbesparende potentiale, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 1. Bedømmelsesudvalget består af en formand og 12 andre medlemmer, der er personligt udpegede for en periode på to år. De kan genudpeges, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 2. Hvis formanden eller et andet medlem udtræder af bedømmelsesudvalget før periodens udløb, kan der udpeges en afløser for den pågældende for den resterende del af perioden, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 3. Bedømmelsesudvalget sammensættes af personer med relevant erfaring fra drift af store offentlige serviceområder, personer med relevant erfaring fra det private erhvervsliv og personer med indsigt i og erfaring med arbejdskraftbesparende teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 4. Finansministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for bedømmelsesudvalget, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 5. Bedømmelsesudvalget skal foretage en faglig vurdering af projektansøgningerne på baggrund af en række tildelingskriterier. Se mere om tildelingskriterierne i denne vejlednings afsnit 5.2.

3 3 2.3 Den tværministerielle styregruppe Der nedsættes en tværministeriel styregruppe, som bl.a. har til opgave at koordinere udmøntning og opfølgning, evaluering og udbredelse af projekter, der modtager tilskud fra ABT-fonden. Det er den tværministerielle styregruppes rolle at sikre sammenhængen mellem ABT-fonden og øvrige aktiviteter i regeringen som eksempelvis tilgrænsende puljer og ordninger (fx Program for Brugerdreven Innovation og Højteknologifonden). Den tværministerielle styregruppe består af repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Socialministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Finansministeriet (formand). KL og Danske Regioner indgår i den tværministerielle styregruppe som observatører. Styregruppen kan på ad hoc basis suppleres med andre ministerier, hvis det vurderes, at der er behov herfor. 2.4 Fondsadministrationen Fondsadministrationen varetager visse praktiske, administrative opgaver forbundet med ABT-fonden. Fondsadministrationen er placeret i Økonomistyrelsen. Fondsadministrationen håndterer de administrative opgaver i forbindelse med projektansøgningerne. Det er eksempelvis fondsadministrationen, der registrerer alle ansøgninger og sikrer, at formalia i ansøgningerne er overholdt. Det er endvidere fondsadministrationen, der varetager den løbende kontakt til de projekter, der har fået tilskud, og hvor Finansministeriet er tilskudsgivende myndighed. 3. Hvem kan søge? ABT-fonden yder tilskud til projekter, hvor hovedansøgeren er en offentlig institution. Tilskud kan ydes til følgende offentlige myndigheder mv., jf. bekendtgørelsens 4, stk. 1: Offentlige myndigheder mv., der er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, samt domstolene. Selvejende institutioner mv., hvis driftsbudget er optaget på finanslov eller anden bevillingslov. Institutioner, foreninger, fonde mv., hvis udgifter eller regnskabsmæssige underskud dækkes ved statstilskud eller ved bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov. Institutioner, foreninger, fonde mv., som modtager kapitalindskud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte fra staten eller en institution mv., der er omfat-

4 4 tet af nr. 3, hvis kapitalindskuddet mv. har væsentlig betydning for modtageren. Selvejende institutioner mv., som en kommune eller region har indgået driftsoverenskomst med. Den offentlige hovedansøger er juridisk og økonomisk ansvarlig for gennemførelse af projektet. Det indebærer bl.a. ansvaret for den løbende kontakt til fondsadministrationen. De nævnte tilskudsmodtagere kan samarbejde med andre offentlige myndigheder mv. og private aktører med henblik på at gennemføre et projekt, der modtager tilskud fra ABT-fonden, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 2. Samarbejdet kan tage flere forskellige former. Det kan fx være, at den offentlige part og den private part indgår i et fælles samarbejde, hvor den private part enten indgår i samarbejdet primært med henblik på erfaringsopsamling og anvendelse af viden internt med henblik på yderligere forretningsudvikling, eller hvor samarbejdet indgås med henblik på, at den offentlige part køber ydelsen af den private part. Men samarbejdet kan også have karakter af et egentligt leverandørforhold, hvor den private part eksempelvis efter et udbud af en konkret løsning leverer den ønskede løsning til den offentlige part. ABT-fonden stiller ikke krav om, at hovedansøger og samarbejdspartnere skal indgå en egentlig samarbejdsaftale, men det anbefales. En samarbejdsaftale kan indeholde mange forskellige elementer, herunder fx fordeling af opgaveansvar i projektperioden, udgifter til medfinansiering i projektet, fordelingen af de immaterielle rettigheder mv. Der ydes ikke direkte tilskud til enkeltpersoner, private virksomheder, GTSinstitutter (godkendte teknologiske serviceinstitutter) eller ikke-momsregistrerede virksomheder. I tvivlstilfælde kan fondsadministrationen kontaktes for vejledning Det skal bemærkes, at de offentlige institutioner, hvor projektet skal udrulles, selv skal kunne realisere hovedparten af de frigjorte medarbejderressourcer, service- og produktivitetsforbedringer mv., som projektet sigter på at opnå. 4. Hvordan søger man? Finansministeren fastsætter retningslinjer for indkaldelse af ansøgninger og for kravene til sådanne ansøgninger. Retningslinjerne offentliggøres på ABT-fondens hjemmeside (www.abtfonden.dk), jf. bekendtgørelsens 5. En ansøgning skal prækvalificeres, før der kan indgives en endelig ansøgning om udbetaling af tilskud fra ABT-fonden, jf. bekendtgørelsens 6.

5 5 4.1 Prækvalifikation Alle projekter, hvor til der ønskes medfinansiering fra ABT-fonden, skal prækvalificeres. Formålet med prækvalifikationen er at give ansøger en forholdsvis hurtig tilbagemelding på, om projektet ligger inden for ABT-fondens formål, og om den grundlæggende projektidé er bæredygtig. Prækvalifikationen er altså ikke en garanti for, at projektet kan modtage støtte i forlængelse af den endelige ansøgning. Prækvalifikationen giver alene ret til at indsende en egentlig ansøgning. Fondsadministrationen foretager en screening af ansøgningerne om prækvalifikation baseret på en operationalisering af tildelingskriterierne med fokus på formalia. Ansøgningerne kan afvises, hvis projektet falder udenfor ABT-fondens formål, eller hvis formalia ikke er overholdt. Se for en uddybende beskrivelse af de forhold, der kan begrunde en afvisning. Prækvalifikationsansøgningen vurderes dernæst af 2-4 medlemmer af bedømmelsesudvalget, som foretager en faglig vurdering af projektets faglige og praktiske bæredygtighed, teknologiens modenhed og projektets arbejdskraftbesparende potentiale på baggrund af de kriterier, der er beskrevet i afsnit 5.2. Finansministeriet træffer afgørelse om prækvalifikation på baggrund af bedømmelsesudvalgets vurderinger og meddeler herefter ansøgere, om de har fået godkendt eller afvist ansøgningen om prækvalifikation. Afviste ansøgere vil modtage et begrundet afslag. Det er muligt løbende at indsende ansøgning om prækvalifikation, og ABTfonden tilstræber en hurtig proces for vurdering af prækvalifikationsansøgningerne, men sagsbehandlingstiden vil afhænge af mængden af ansøgninger. Det vil dog som altovervejende hovedregel maksimalt vare fire uger. Læs mere om prækvalifikation under Ansøgning på 4.2 Endelig ansøgning Hvis en ansøgning er prækvalificeret, kan der indsendes en endelig ansøgning til ABT-fonden. Den endelige ansøgning skal udformes med udgangspunkt i den projektidé, der blev skitseret i prækvalifikationen, men ansøgningen skal være mere detaljeret. Det samlede bedømmelsesudvalg vil foretage en faglig bedømmelse af den endelige ansøgning på baggrund af de i afsnit 5.2 beskrevne kriterier.

6 6 Der vil endvidere ved bedømmelsen af den endelige ansøgning blive lagt vægt på følgende forhold ved det beskrevne projekt: Arbejdskraftbesparende potentiale Løsning (virkemiddel) Udbredelsesmuligheder Risikoprofil Se for en uddybende beskrivelse af kriterierne. Der udmøntes midler fra ABT-fonden to gange årligt om efteråret og om foråret. På finansloven afsættes dels midler til konkrete projekter, som kan udbetales i det kommende finansår, dels til en reserve, som udmøntes til konkrete projekter i løbet af det kommende finansår. Midlerne udmøntes på baggrund af drøftelser mellem forligspartierne bag aftalen om ABT-fonden. Det er muligt at indsende ansøgninger løbende, men for at den endelige ansøgning kan blive vurderet på næstkommende møde i bedømmelsesudvalget med henblik på udmøntning i henholdsvis efterårs- og forårsrunden, skal ansøgningen være ABT-fonden i hænde omkring en måned inden mødet i bedømmelsesudvalget. De konkrete tidsfrister vil altid blive meldt ud i god tid på Fondsadministrationen giver ansøgerne besked på, om den endelige ansøgning er imødekommet eller ej. Ansøgere, der ikke får tilskud, vil modtage et begrundet afslag. Læs mere om endelig ansøgning under Ansøgning på 4.3 Digital ansøgning Der kan alene søges om tilskud fra ABT-fonden digitalt på fondens hjemmeside: jf. bekendtgørelsens 19. Samtlige ansøgere, der søger om prækvalifikation, skal anvende det digitale ansøgningsmodul for prækvalifikation. Ved indsendelse af endelig ansøgning skal det digitale ansøgningsmodul for endelig ansøgning ligeledes anvendes af alle ansøgere. For implementeringsprojekter, jf. afsnit 5.1, vil det være nødvendigt at supplere ansøgningen med yderligere oplysninger. Det er en betingelse for at tilgå ansøgningssystemet, at ansøgeren har en digital medarbejdersignatur. Læs mere om digital medarbejdersignatur på Bemærk, at der kan gå op til 14 dage, fra en digital signatur bestilles, til den modtages.

7 7 Ansøgningsskemaer og vejledninger for såvel prækvalifikation som endelig ansøgning kan tilgås via fondens hjemmeside. Læs mere under Ansøgning på 5. Hvad kan der ydes tilskud til? ABT-fonden kan yde tilskud til projekter, der afprøver og udbreder arbejdskraftbesparende teknologier, metoder, redskaber, arbejdsgange og organisationsformer i den offentlige sektor. 5.1 Demonstrationsprojekter og implementeringsprojekter Tilskud kan ydes til demonstrationsprojekter og implementeringsprojekter i overensstemmelse med ABT-fondens formål, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 1. Ved demonstrationsprojekter forstås mindre projekter, der har til formål at demonstrere ny arbejdskraftbesparende teknologi eller nye arbejds- og organisationsformer i den offentlige sektor, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 2. Sigtet med demonstrationsprojekter er at foretage en afprøvning samt eventuelt et vist element af udvikling af en ny arbejdskraftbesparende løsning. Dette med henblik på varig udbredelse i større skala på et senere tidspunkt, såfremt demonstrationen giver anledning hertil. Der er fokus på, at projekterne skal være klar til demonstration i praksis. Dog gives der også støtte til projekter med et vist udviklingselement, hvor fx en kendt teknologi fra en sektor skal tilpasses en anden sektor eller på anden vis justeres undervejs. Der gives ikke støtte til rene udviklings- eller forskningsprojekter. Finansministeriet er som hovedregel den ansvarlige myndighed for demonstrationsprojekter, med mindre andet er fastsat på finansloven. Ved implementeringsprojekter forstås større projekter, der har til formål i større omfang at implementere ny arbejdskraftbesparende teknologi eller nye arbejds- og organisationsformer i den offentlige sektor, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 3. Implementeringsprojekter indebærer således, at en moden og velafprøvet løsning implementeres i større omfang som varig løsning. Det pågældende ressortministerium er som hovedregel den ansvarlige myndighed for implementeringsprojekter. Læs mere om de to projekttyper på 5.2 Tildelingskriterier ABT-fonden har til formål at fremme afprøvning og udbredelse af ny arbejdskraftbesparende teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer i den offentlige sektor, jf. bekendtgørelsens 1, og tilskud kan ydes til demonstrationsprojek-

8 8 ter og implementeringsprojekter i overensstemmelse med dette formål, jf. bekendtgørelsens 7. Afgørelser om tildeling af tilskud beror således på et skøn. I vurderingen lægges der vægt på en række kriterier, som beskrives nærmere nedenfor. Demonstrationsprojekter vurderes navnlig på baggrund af følgende tildelingskriterier: Tildelingskriterier for demonstrationsprojekter Projektet har et produktivitets- og serviceforbedrende potentiale for den offentlige sektor. Det tillægges vægt, at projektet tager udgangspunkt i, hvordan teknologi og nye arbejdsformer kan skabe produktivitets- og serviceforbedringer i den offentlige sektor. Teknologi og nye arbejdsformer er en væsentlig del af løsningen. Det tillægges vægt, at brug af teknologi og nye arbejdsformer er det centrale fokus i projektet. Løsningen er innovativ og udfordrende. Det tillægges vægt, i hvor høj grad projektet bruger teknologi og nye arbejdsformer på nye måder, som udfordrer den bestående praksis på feltet. Endvidere tillægges det vægt om projektet afprøver nye samarbejdsformer (herunder offentlig-privat samarbejde) samt eventuelt bidrager til at realisere et erhvervsmæssigt potentiale. Potentiale for udbredelse. Det tillægges vægt, i hvor høj grad projektets resultater har potentiale til at blive udbredt til andre dele af den offentlige sektor. Formidling af resultater til en bredere kreds. Det tillægges vægt, i hvor høj grad projektets resultater formidles til aktører uden for projektets deltagerkreds. Implementeringsprojekter vurderes navnlig på baggrund af følgende tildelingskriterier: Tildelingskriterier for implementeringsprojekter Positiv business case i forhold til produktivitets- og serviceforbedringer. Det forudsættes, at der kan fremlægges en positiv business case i forhold til målbare produktivitets- og serviceforbedringer i den offentlige sektor. Teknologi og nye arbejdsformer er en væsentlig del af løsningen. Det tillægges vægt, at brug af teknologi og nye arbejdsformer er det centrale fokus i projektet. Endvidere tillægges det vægt, om projektet involverer nye samarbejdsformer (herunder offentlig-privat samarbejde). Den anvendte løsning skal være velafprøvet og moden. Det tillægges vægt, at den anvendte løsning er afprøvet med dokumenterede positive effekter. National udbredelse. Det tillægges vægt, at projektets løsninger implementeres bredt i den offentlige sektor, fx i form af nationale udrulninger. 5.3 Tilskudsberettigede udgifter Tilskud ydes til delvis dækning af fremtidige projektrelaterede nettoudgifter. Ved projektrelaterede udgifter forstås udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet. Ved nettoudgifter forstås afholdte udgifter, der er faktisk bogført, godkendt i henhold til tilskudsmodtagers regnskabsinstruks og betalt, fratrukket eventuelle projektrelaterede indtægter, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 1.

9 9 ABT-fonden støtter som udgangspunkt kun projekter, såfremt det ansøgte beløb overstiger kr. ABT-fonden kan dog yde tilskud på mindre end kr., hvis særlige forhold taler herfor. Tilskud til demonstrationsprojekter ydes som udgangspunkt alene til dækning af op til 75 pct. af de samlede projektrelaterede nettoudgifter. Tilskud til implementeringsprojekter ydes på baggrund af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 2. Finansieringsmodellen for de kommunale og regionale implementeringsprojekter kan aftales i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger med KL og Danske Regioner. Finansieringsmodellen for de statslige implementeringsprojekter kan aftales i forbindelse med de årlige finanslovsforhandlinger. De væsentligste typer af tilskudsberettigede projektudgifter er beskrevet i boksen nedenfor: Tilskudsberettigede projektomkostninger Direkte udgifter: Løn til eget personale: Som lønudgifter kan medtages lønudgifter til konkrete projektmedarbejderes tid, der direkte bruges på gennemførelse af projektet, herunder projektledelse samt administration af projektet. Der stilles krav om dokumentation i form af registrering af arbejdstimer. Hensynet til kravet om generelt at udvise sparsommelighed samt sund og effektiv finansforvaltning ved administrationen af projekter betyder samtidig, at lønnen til den pågældende medarbejder ikke må overstige, hvad der anses for en almindelig, rimelig og realistisk løn for en ansat, der udfører den samme funktion udenfor projektet. Varer og materialer: Som varer og materialer kan fx medtages udgifter til indkøb af nødvendig teknologi til afprøvning i projektet. Tjenesteydelser: Som tjenesteydelser kan bl.a. medtages køb af relevant ekstern bistand fx i form af konsulentbistand. Kursusaktivitet: Her kan medtages udgifter til kursusaktivitet, som er nødvendig for projektets gennemførelse og udbredelse af resultater. Det kan fx være nødvendige kurser for medarbejdere, som skal betjene ny teknologi som led i projektet. Rejser, befordring og kørsel: Her kan medtages udgifter til rejser, befordring og kørsel, som er nødvendig for projektets gennemførelse. Revision: Her kan medtages udgifter forbundet med revision af projektregnskab. Andet: Her kan medtages udgiftsposter, som er nødvendige for projektet, og som ikke dækkes af de ovenstående kategorier. Indirekte udgifter: Der kan medtages indirekte fællesudgifter, som kan henføres til projektet. Forudsætningen for, at en

10 10 udgift kan indgå i beregningsgrundlaget for indirekte udgifter og dermed i projektregnskabet - er, at projektet ikke kan gennemføres uden at anvende varen og/eller tjenesteydelsen. Det er ligeledes et krav, at udgifterne skal være betalt, før de kan indgå i et beregningsgrundlag. Følgende udgifter vil typisk kunne indgå som indirekte udgifter: el, varme, rengøring, reparation og vedligehold, forsikring, kontorartikler, telefon, sekretariatsudgifter og huslejeudgifter. Projektholdere og samarbejdspartnere kan beregne de indirekte udgifter efter en standardsats, der maximalt kan udgøre 20 pct. af projektets direkte lønudgifter. Kun i særlige tilfælde kan dette maksimum fraviges, hvilket i givet fald skal begrundes. Den anvendte sats og de medtagne indirekte udgifter skal på forespørgsel kunne dokumenteres i form af dokumentation for faktisk afholdte og betalte udgifter. Økonomisk sparsommelighed: Ved gennemførelse af et projekt under ABT-fonden modtages der offentlige midler. Midlerne skal derfor administreres i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Projektholder og eventuelle samarbejdspartnere skal derfor altid kunne dokumentere, at et projekt ved afholdelsen af en udgift har fået en relevant modydelse, og at der er et rimeligt forhold mellem pris, kvalitet og ydelse (value-for-money). For at dokumentere, at der udvises økonomisk sparsommelighed, skal projektholder og eventuelle samarbejdspartnere i relevant omfang indhente tilbud på de varer og/eller tjenesteydelser, der anvendes i projektet. Gældende EU-regler og dansk lovgivning vedrørende udbud/licitation skal overholdes. Følgende omkostninger er ikke tilskudsberettigede: Moms til projektholder eller samarbejdspartnere, der er momsregistrerede. Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen om tilskud. Tilskud kan i særlige tilfælde ydes til dækning af udgifter, som ansøgeren har afholdt eller påtaget sig at afholde, før der blev ydet tilskud, hvis de åbenbart er knyttet til projektet, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 3. Tilskud ydes alene i det omfang, der ikke er opnået eller senere opnås tilskud fra anden side til dækning af de budgetposter, som har opnået tilskud fra ABTfonden, jf. bekendtgørelsens 8, stk Tilskudsbetingelser og udbetaling af tilskud I forbindelse med, at der ydes tilskud fra ABT-fonden, vil tilskudsmodtager modtager et tilskudsbrev, hvor betingelserne for tilskuddet fastsættes Tilskudsbrev og tilskudsbetingelser I tilskudsbrevet vil det fremgå, at tilskud ydes på baggrund af oplysninger om projektet som beskrevet i den endelige ansøgning. I tilskudsbrevet vil det maksimale tilskuds størrelse og projektomkostningernes fordeling i projektperioden tillige være angivet.

11 11 Den tilskudsgivende myndighed fastsætter endvidere i forbindelse med udbetaling af tilskud til det enkelte projekt de nærmere betingelser for udbetalingen, jf. bekendtgørelsens 9. Det gælder bl.a. betingelser med hensyn til: overholdelse af EF-traktatens regler om statsstøtte og pålæg af eventuelle public service-forpligtelser i henhold til EF-traktatens artikel 86, stk. 2, overholdelse af udbudsreglerne, tilbudsloven og EF-traktatens regler om statsstøtte og fri bevægelighed i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler og indkøb af varer og tjenesteydelser fra virksomheder til brug for gennemførelse af projektet, tilsyn, regnskab og revision vedrørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud, herunder om adgang til besigtigelse af projektet, løbende rapportering af resultater og indberetning vedrørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud, offentliggørelse af projektets resultater, og evaluering af projektet, herunder om efterfølgende opfølgning og effektmåling. I tilskudsbrevet vil en række øvrige betingelser ligeledes være beskrevet. Det gælder bl.a. krav til statusrapporter, revision og information, herunder krav til videregivelse af relevante data og evalueringer af projektet. Det skal således fremgå, hvordan der efterfølgende kan blive fulgt op på projektplanen bl.a. med henblik på at dokumentere det arbejdskraftbesparende potentiale. Tilskudsmodtager er forpligtet til at opbevare dokumentation vedrørende projektet og dets gennemførelse i 10 år fra tidspunktet for projektets afslutning, jf. bekendtgørelsens 20. Denne bestemmelse hænger sammen med reglerne om statsstøtte. Hovedansøgeren skal underskrive og returnere en accept af tilskudsbrevet. Accepten skal være fondsadministrationen i hænde senest tre uger efter tilskudsbrevets datering, ellers bortfalder tilskuddet som udgangspunkt Udbetaling af tilskud Tilskud udbetales som udgangspunkt halvårligt bagud, jf. bekendtgørelsens 10, stk. 1. Den tilskudsgivende myndighed kan i særlige tilfælde efter ansøgning træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det er nødvendigt for at gennemføre projektet, eller hvis det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt, jf. bekendtgørelsens 10, stk. 2. Der udbetales kun midler til hovedansøgeren. Det er hovedansøgerens ansvar at sørge for at videreformidle dele af tilskuddet til eventuelle projektsamarbejdspartnere.

12 Løbende statusrapportering En løbende statusrapportering er et vilkår for tilskuddet, jf. bekendtgørelsens 9. Hvis tilskudsmodtager ikke rapporterer løbende, kan det medføre, at tilskuddet bortfalder helt eller delvis, jf. bekendtgørelsens 13. Ved demonstrationsprojekter får hovedansøgeren tildelt en kontaktperson fra fondsadministrationen, som i samarbejde med en kontaktperson hos hovedansøger vil få ansvaret for at være i løbende dialog om projektets fremdrift med henblik på at sikre, at fokus er rettet mod realisering af de arbejdskraftbesparende tiltag. Ved implementeringsprojekter får hovedansøgeren tildelt en kontaktperson fra det ansvarlige ressortministerium, som i samarbejde med en kontaktperson hos hovedansøger vil få ansvaret for at være i løbende dialog om projektets fremdrift med henblik på at sikre, at fokus er rettet mod realisering af de arbejdskraftbesparende tiltag. Ressortministeriet vil parallelt være i dialog med ABT-fonden om projektets fremdrift. For både demonstrations- og implementeringsprojekter skal hovedansøger halvårligt rapportere følgende: Status på projektfremdrift med udgangspunkt i projektplanen. Opfølgning på potentialevurderingen angivet i projektansøgningen med beskrivelse af eventuelle ændrede forventninger til projektets potentiale for arbejdskraftbesparelser. Opfølgning på risikovurderingen angivet i projektansøgningen, inkl. beskrivelse af forhold, der giver anledning til en ændret risikovurdering af de enkelte risici og håndteringen af disse. Økonomisk afrapportering i form af afholdte udgifter over for budget med beskrivelse af eventuelle afvigelser. Væsentlige ændringer af projektplanen skal godkendes af den tilskudsgivende myndighed efter drøftelse i den tværministerielle styregruppe. For demonstrationsprojekter er hovedansøger forpligtet til at afholde et halvårligt styregruppemøde for projektet med deltagelse af fondsadministrationen. På mødet vil fondsadministrationen have taleret, men hverken beslutnings- eller stemmeret. For implementeringsprojekter aftales det ansvarlige ressortministeriums deltagelse og rolle i styregruppemøderne konkret. På styregruppemødet skal hovedansøger kort redegøre for den kommende periodes opgaver, opmærksomhedspunkter og udfordringer samt efterfølgende indsende en kort skriftlig redegørelse.

13 13 7. Regnskab og revision Tilskudsmodtager skal indsende projektregnskab halvårligt. Projektregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruks for projekttilskud fra ABTfonden, jf. bekendtgørelsens 11. Ved projektafslutning aflægges revideret projektregnskab i overensstemmelse med regnskabsinstruks for projekttilskud fra ABT-fonden og revisionsinstruks for projekttilskud fra ABT-fonden, jf. bekendtgørelsens 12, stk Regnskab Retningslinjerne for regnskabet fremgår af regnskabsinstruks for projekttilskud fra ABT-fonden, der kan findes under Om fonden på Tilskudsmodtager skal overholde de krav og den lovgivning, der generelt gælder for god regnskabsskik og for tilskudsmodtagere. Det betyder bl.a., at de løbende projektregnskaber og det endelige projektregnskab skal være opstillet således, at tilskuddet er opført som særskilt indtægtspost, eventuelt tilskud fra anden side til samme projekt og eventuel medfinansiering samt eventuelle øvrige indtægter er opført som særskilte indtægtsposter, afholdte udgifter er specificeret på mindst samme måde som i det godkendte budget; væsentlige udgifter skal være yderligere specificeret, og således at godkendt budget, afholdte udgifter og difference mellem godkendt budget og afholdte udgifter tydeligt fremgår. Tilskuddet kan udelukkende anvendes til: faktisk bogførte udgifter, hvilket vil sige, at der ikke må forekomme skønnede eller skønsmæssigt fordelte beløb, godkendte udgifter, hvilket vil sige, at regnskabsbilag er påtegnet i henhold til interne regnskabsinstrukser, betalte udgifter, hvilket vil sige, at fx fakturaer er betalt, og lønninger er udbetalt, og udgifter, der klart og direkte relaterer sig til projektet, hvilket vil sige, at udgifterne er nødvendige for projektgennemførelsen og kan henføres til de godkendte budgetposter. Der skal således aflægges regnskab for afholdte projektrelaterede udgifter, der er faktisk bogført, godkendt og betalt. Projektregnskabet og dokumentation for de afholdte udgifter og modtagne indtægter skal revideres ved projektafslutning, medmindre andet er fastsat i tilskudsvilkårene, jf. nedenfor. Når tilskudsmodtager sender projektregnskabet til ABTfonden, skal der derfor ikke sendes bilag med, med mindre der anmodes om det.

14 Revision Retningslinjerne for revisionen fremgår af revisionsinstruks for revision af regnskaber for projekttilskud på kr. eller derover ydet fra ABT-fonden. Revisionsinstruksen kan findes under Om fonden på Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 med senere ændringer, jf. bekendtgørelsens 12, stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet, jf. bekendtgørelsens 11, stk. 3. Regnskabet skal revideres og attesteres af en sagkyndig efter bestemmelserne i revisionsinstruks for projekttilskud fra ABT-fonden, jf. bekendtgørelsens 11, stk. 4. Tilskudsmodtager har pligt til at forsyne revisor med de fornødne oplysninger til brug for revisors udførelse af revisionen. Tilskudsmodtager skal bl.a. sørge for, at revisor modtager kopi af ansøgningen inkl. budget, tilskudsbrev med alle bilag samt eventuelle senere ændringer af tilskudsvilkårene. Tilskudsmodtagers ledelse skal inden tre uger give fondsadministrationen meddelelse om udfaldet af revisionen. Revisors bemærkninger skal indsendes sammen med meddelelsen. 7.3 Indberetning til SKAT ABT-fonden foretager indberetning af tilskud omfattet af skattekontrollovens 7A, stk. 2, nr. 8, til SKAT, jf. bekendtgørelse nr. 421 af 2. maj 2007 om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven Bortfald af tilskud og tilbagebetalingskrav Den tilskudsgivende myndighed kan beslutte, at tilskud bortfalder helt eller delvis, jf. bekendtgørelsens 13. Det gælder, hvis: tilskudsmodtager ikke opfylder vilkårene for udbetaling af tilskud, eller tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger i forbindelse med udbetaling af tilskud eller i projektperioden. Hvis et projekt afbrydes af grunde, som ikke kan tilskrives hovedansøger eller samarbejdspartnere, vil allerede afholdte udgifter blive dækket. Det fremadrettede tilskud vil bortfalde.

15 15 Det er den tilskudsgivende myndighed, der efter drøftelse i den tværministerielle styregruppe for ABT-fonden træffer afgørelse om bortfald af tilskud. Ved bortfald af tilskud sendes der en afgørelse til tilskudsmodtager med begrundelse for, at tilskuddet bortfalder helt eller delvis. Den tilskudsgivende myndighed kan beslutte, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis, jf. bekendtgørelsens 14. Det gælder, hvis: der er sket hel eller delvis bortfald af tilskud i henhold til bekendtgørelsens 13, tilskudsmodtager efterfølgende får ydet tilskud fra anden side til dækning af de budgetposter, som har opnået tilskud fra ABT-fonden, eller der i forbindelse med projektet udvikles teknologier mv., der af tilskudsmodtager efterfølgende udnyttes erhvervsmæssigt. Det er den tilskudsgivende myndighed, der efter drøftelse i den tværministerielle styregruppe for ABT-fonden træffer afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Hvis et udbetalt tilskud helt eller delvis skal tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Rente fastsættes i overensstemmelse med renteloven og beregnes fra forfaldsdagen, jf. bekendtgørelsens Underretningspligt Tilskudsmodtager skal i visse tilfælde underrette den tilskudsgivende myndighed, jf. bekendtgørelsens 16. Det gælder, hvis: der foreligger forhold, som kan medføre krav om hel eller delvis bortfald af tilskud, eller som kan medføre krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud, eller tilskudsmodtager skifter revisor i løbet af projektperioden. Den tilskudsgivende myndighed kan pålægge tilskudsmodtager at dokumentere, at betingelserne for udbetaling af tilskud fortsat er opfyldt, jf. bekendtgørelsens 17, stk. 1. Tilskudsmodtager kan pålægges at indsende nærmere oplysninger om projektet, herunder statusrapporter, projektregnskaber, reviderede regnskaber, budgetter og revisionserklæringer mv., jf. bekendtgørelsens 17, stk Offentliggørelse, videreformidling og dokumentation Projektets resultater kan frit offentliggøres af finansministeren eller anden tilskudsgivende myndighed samt tilskudsmodtager. Det skal i den forbindelse fremgå, at der er ydet tilskud fra ABT-fonden, jf. bekendtgørelsens 18, stk. 1. Finansministeren eller anden tilskudsgivende myndighed underretter tilskudsmodtager i rimelig tid, før finansministeren eller anden tilskudsgivende myndighed

16 16 offentliggør oplysninger om de tilskudsberettigede aktiviteter. Endvidere underretter tilskudsmodtager den tilskudsgivende myndighed i rimelig tid, før tilskudsmodtager offentliggør oplysninger om de tilskudsberettigede aktiviteter, jf. bekendtgørelsens 18, stk. 2. Videreformidling af projektets resultater indgår som et af kriterierne i forbindelse med vurderingen af ansøgningerne for demonstrationsprojekter, og der vil generelt blive lagt vægt på, at projektets resultater formidles og kommunikeres bredt ud. Videreformidlingen af indhold og resultater skal ske i overensstemmelse med den plan for projektets videreformidlingsaktiviteter, som er godkendt sammen med ansøgningen i forbindelse med tildeling af midler. 11. Forholdet til anden lovgivning Udover bekendtgørelsen om ABT-fonden er der en række øvrige regler, der kan have betydning for hovedansøger og samarbejdspartnere, og som hovedansøger bør være opmærksom på. Det drejer sig først og fremmest om de udbudsretlige regler og statsstøttereglerne. Manglende overholdelse heraf kan føre til bortfald af tilskud og krav om hel eller delvis tilbagebetaling. Der vil også være anden lovgivning, der er relevant for hovedansøger. Det gælder fx lovgivning vedr. salg af varer/tjenesteydelser og immaterielle rettigheder. Det er hovedansøgers selvstændige ansvar, at gældende lovgivning overholdes i alle faser af projektet. Der kan findes yderligere information om anden relevant lovgivning under Om fonden på

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap BEK nr 155 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2016-9666 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om handicappuljen

Bekendtgørelse om handicappuljen BEK nr 214 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark BEK nr 962 af 12/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin. Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål

Læs mere

Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi

Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi BEK nr 832 af 18/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2014-5142-001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75. til 15 på finansloven for finansåret

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre BEK nr 42 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 1470-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge BEK nr 414 af 27/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8283 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. 17. august 2016.

Lovtidende A. 17. august 2016. Lovtidende A 2016 17. august 2016. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.26.04. til 15 på finansloven

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.29. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter BEK nr 1151 af 05/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 4480-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2016 fastsættes: Afsnit Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job BEK nr 760 af 19/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-5631 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden Klub Penalhus

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden Klub Penalhus BEK nr 1242 af 13/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. oktober 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., Socialstyrelsen, j.nr. 550-0002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge BEK nr 991 af 24/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne og Socialmin., Socialstyrelsen 2017-5473 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.06. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge BEK nr 142 af 02/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8048 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.26.04. til 15 på finansloven for finansåret 2017 i

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser BEK nr 154 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9325 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.25.22. til

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område BEK nr 1694 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016 805 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering BEK nr 1276 af 31/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09681

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR BEK nr 1026 af 31/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne-og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-5145 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Afsnit

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt.

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt. Lene Vestergård Skørpingevej 53 Havnelev 4673 Rødvig Stevns Dato: 26. juni 2015 Tilsagn om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til KLINT et musikalsk/scenisk værk Region Sjælland fremsender hermed

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder:

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder: Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud til psykiatrien fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010 Pulje 3 - Opsøgende og udgående virksomhed I. Indledning I

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cykling

Udkast. Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cykling Udkast Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cykling I medfør af tekstanmærkning nr. 121 til 28.21.23 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Reglerne i denne

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Finansministeriet Anvendt Borgernær Teknologi (ABT)

Finansministeriet Anvendt Borgernær Teknologi (ABT) Finansministeriet Anvendt Borgernær Teknologi (ABT) 15. februar 2010 ØKO/NRF J.nr. 2008-6201-077 Anvendt Borgernær Teknologi (ABT) - en selektiv, projektbaseret tilskudsordning Karakteristik ABT-Fonden,

Læs mere

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme September 2015 Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme 1. Generelle forhold a) Retningslinjerne er gældende for projekter

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre er imødekommet. Tilskuddet udgør kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre er imødekommet. Tilskuddet udgør kr. Holstebro Kommune Aase Espersen Kirkestræde 11 7500 Holstebro Tilsagn fra puljen 14.62.06.10 til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre, j.nr. 1059-023 Ansøgningen om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere