esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT"

Transkript

1 MULTITEST (I SEKS DELE) TIL ØKONOMISK, PRAKTISK OG ENKEL KONTROL AF VANDKVALITETEN. Sundt vand = sunde planter og fisk Planter og fisk i akvarier og havedamme er helt afhængige af en god vandkvalitet. Med esha Aqua-Quick-Test kan du måle fem forskellige værdier, som er afgørende for en god vandkvalitet: ph (surhed), KH (karbonathårdhed), GH (totalhårdhed), nitrit (NO2) og nitrat (NO3). Det er vigtigt at forstå, hvorfor der opstår abnorme værdier, og hvilke forholdsregler du kan træffe, hvis teststrimlen viser dårlig vandkvalitet. Vandkvaliteten er et samspil af mange faktorer De vigtigste faktorer er følgende: planter, fisk, akvariets volumen, havedammens størrelse og dybde, sedimentlag i bunden osv. Desuden skal nævnes ydre faktorer som overgødning, tilført vandtype, sur regn, varighed og omfang af belysning/sollys mm. Et stabilt og helt naturligt balanceret system ses kun sjældent. Akvarier og havedamme installeres af mennesker, der også vælger planter og fisk. Systemet har ikke udviklet sig naturligt og spontant. Nogle planter og fisk har en meget god tilpasningsevne. Andre, derimod, er mere følsomme over for miljøet og har brug en meget stabil og optimal vandkvalitet. Derfor kan det være nødvendigt at hjælpe akvariet eller havedammen. Tester du på forhånd, sparer du meget arbejde senere hen Når du regelmæssigt bruger esha Aqua-Quick-Test, kan du konstatere eventuelle problemer med vandkvaliteten så tidligt, at du kan nå at træffe de nødvendige forholdsregler. Dette er den bedste garanti for at få et smukt akvarium eller en smuk havedam fuld af aktive fisk i trivsel og med frodige planter og frem for alt muligheden for at kunne bevare det. Få mere glæde af dit akvarium eller din havedam, og undgå bekymring, frustration og fortvivlelse. Nøgleparametrene for akvarier og havedamme er: surhed (ph), hårdhed (KH og GH), og nedbrydningsprodukter (NO2 og NO3). Det er disse værdier, der afgør, hvor sundt dit akvarium er. Afvigende værdier kan give problemer som sygdomme, forekomster af algeblomst samt abnorm vækst og reproduktion. Vandets surhed eller ph ph måles på en skala fra 0 til 14. Værdien 7 er at opfatte som neutralværdien. Hvis ph-værdien er lavere end 7, er vandet surt. Hvis ph-værdien er højere end 7, er vandet alkalisk. ph-værdien i akvarier og havedamme varierer normalt i løbet af en dags-/nattecyklus. Sådanne forandringer i ph-værdien skyldes ændringer i CO2-koncentrationen (kuldioxid), som opstår i forbindelse med plantevækst. Mens der er dagslys, stiger ph-værdien for i nattetimerne at falde til den oprindelige værdi. under 7 mere sur ph (surhed) Akvarium Havedam Saltvand over 7 mere alkalisk (vejledende ph-værdier: citron 2,3, sodavand 3, rent vand 7,0, ledningsvand 7,2-7,8, frisk hønseæg 7,1-7,9, mælk 7,1-8,5). ph-værdien har afgørende betydning for alle levende organismer i akvarier og havedamme. Og ph en får endnu større betydning på grund af den måde, ph indvirker på og interagerer med andre faktorer. Eksempler: - KH-niveauet bestemmer, hvor let ph-værdien lader sig ændre. Et lavt KH-niveau betyder, at phværdien kan variere hurtigere og med et bredere interval. - En højere ph-værdi betyder, at ufarligt ammonium (NH4+) ændres til skadeligt ammoniak (NH3). - Hvis ph en ligger over 7,8, skal ammoniakvær dien måles regelmæssigt med et ammoniak-testkit. ph-værdien skal altid justeres gradvist. En hurtig stigning eller sænkning har skadelig virkning. Anbefalet ph-værdi til indendørs akvarier: 6,8 til 7,5. Anbefalet ph-værdi til havedamme: 7,0 til 8,0. JANUARI

2 Justering af ph: Sænk ph-værdien ved hjælp af tørvprodukter, blødt vand eller esha ph-min. Hæv ph-værdien ved at tilsætte hårdt vand eller esha KH-Plus. Syredannende eller alkaliske materialer bør fjernes. Sammenlign farven på teststrimlen med farvekortet. Hvis farven på teststrimlen ligger mellem to farver, ligger ph-værdien også mellem to værdier. En testfarve mellem 7,2 og 7,6 betyder, at ph-værdien er 7,4 (højere eller lavere alt efter farveintensitet). Unøjagtig ph-værdi ved lav KH: ph-testens præcisionsgrad kan påvirkes af lave KHværdier (lav bufferkapacitet). Dette skyldes, at niveauet for de bestanddele (sure eller alkaliske), der bestemmer ph-værdien, ikke er tilstrækkeligt højt til, at ph-testen kan udvise et korrekt resultat. Hvis KH er 4 dh eller lavere, er der ligeledes en risiko for, at ph-testen ikke giver det korrekte resultat. Et lavt KH-tal kan føre til store ph-udsving, hvilket kan være livstruende for akvariefisk. Derfor anbefales et KH-niveau, der er 4 dh eller højere. Ledningsvand med 4 dh eller mindre er usædvanligt i de fleste områder. Vandets hårdhed I akvarier og havedamme har både totalhårdheden og karbonathårdheden stor betydning. Ud fra en biologisk synsvinkel er det totalhårdheden, der er vigtigst. Fisk og planter kan inden for visse grænser tilpasse sig ændringer i GH. Karbonathårdheden (KH) har meget stor biokemisk betydning og indvirker direkte på ph og CO2. GH - totalhårdhed GH er summen af alle de i vandet opløste stoffer, som definerer vandets hårdhed eller blødhed. (Disse stoffer er calcium- og magnesiumsalte som sulfater, karbonater, chlorider osv.) Det er GH, der hentydes til, når fisk og planter siges at foretrække hårdt eller blødt vand. Det skyldes, at GH indvirker på cellemembraner, nyrefunktion, vækst, transport af nødvendige salte, optagelse af mineraler og sporstoffer, osmotisk tryk osv. Udvis forsigtighed ved brug af materiale (eksempelvis pyntesten), som frigør calcium- og magnesiumsalte i vandet. Dette materiale gør vandet hårdt og fastholder denne tilstand. En stor mængde ledningsvand eller regnvand samt udskiftning af vandet vil ofte ændre GH-værdien. De anbefalede værdier i indendørs akvarier ligger på 6 til 12 GH og i havedamme på 7 til 14 GH. Hvis værdien er for lav tilsæt hårdt vand eller esha GH-Plus. Hvis værdien er for høj tilfør blødt vand, eller brug ionudvekslingsfilter eller absorberende filter. - ingen GH-testfelter er lilla: GH er lavere end 6 - et af tre GH-testfelter er lilla: GH er højere end 7 - to af tre GH-testfelter er lilla: GH er højere end 14 - alle tre GH-testfelter er lilla: GH er højere end 21 Et delvist farvet testfelt betyder, at resultatet ligger mellem to værdier. Et fuldt farvet testfelt samt et andet felt, der har en bleg tone eller er delvist farvet, betyder, at GH ligger på ca. 10. Se også omregningstabellen. KH karbonathårdhed (bufferkapacitet) KH bidrager til vandets totalhårdhed og består af salte fra karbonat og bikarbonat. På grund af sin evne til at binde syrer i vandet har KH ansvar for vandets bufferkapacitet i forbindelse med syrer. Vigtigt: KH indvirker direkte på surheden (ph) og på koncentrationen af kuldioxid (CO2), som også har stor betydning for planter. KH-niveauet har tendens til at falde med tiden på grund af biologiske processer, der fjerner calciumkarbonat fra vandet. Hvis KH-niveauet falder til 4 KH eller lavere, begynder plante- og dyremiljøet i akvariet at tage skade. For lidt KH fører til ujævne og ustabile ph-værdier, der har en skadelig virkning. Tip: I havedamme, der er installeret for nylig, er KH-værdien ofte for lav. Anbefalede (buffer-)værdier for indendørs akvarier ligger på 4 til 10 KH og for havedamme på 6 til 12 KH. For lave eller for høje KH-værdier kan medføre problemer for planter og fisk. Hvis KH-værdien er for lav tilsæt hårdt vand eller esha KH-Plus. Hvis KH-værdien er for høj tilsæt blødt vand, eller filtrer gennem tørv eller andre produkter, som reducerer KH-værdien. Sammenlign farven fra KH-testfeltet med farvekortet på røret. En mellemliggende farve i et testfelt er ensbetydende med en mellemliggende værdi. En farve mellem 10 og 15 svarer eksempelvis til en KH-værdi på 12 til 13. Se også omregningstabellen. (afhænger mere eller mindre af farveintensiteten.) JANUARI

3 Genanvendelse af restprodukter eller biologisk stabilitet I naturen sker der en nedbrydelse og genanvendelse af restprodukter fra fisk og planter, herunder døde plantedele. Det kan generelt sammenlignes med en kompostbunke, hvor mikroorganismer nedbryder restprodukter. Komposten, som er det endelige resultat, kan genanvendes som plantenæring. I akvariet omdannes restprodukter og de mellemliggende stadier heraf først til nitrit, som herefter omdannes til nitrat. Denne omdannelse udføres af forskellige typer mikroorganismer. Nitrit- og nitratniveauerne fortæller os noget om det niveau, bakterieaktiviteterne befinder sig på. De fortæller os, hvorvidt de forskellige faser i den biologiske cyklus fungerer korrekt eller ej, og om du kan forvente et afbalanceret akvarium eller havedam, hvor planter og fisk trives. NO2 - nitrit Der produceres nitrit, når visse mikroorganismer (nitrifikationsbakterier) nedbryder restprodukter fra fisk, foderrester osv. Nitrit er giftig for fisk. Andre bakteriearter kan omdanne nitrit eller NO2 - til den meget mindre skadelige nitrat, også benævnt NO3. Når vi måler NO2-niveauet, kan vi reelt konstatere, om der er en tilstrækkelig mængde gode bakterier, der kan omdanne NO2 til NO3, så snart NO2 er dannet. Disse gode bakterier opholder sig ofte i filtre og substrat og er følsomme over for forandringer i surheden (ph og karbonathårdhed!), lavt iltindhold (pumper og filtre!). Desuden er bakterierne specielt følsomme over for antibiotika og giftige substanser. Et højt NO2-niveau betyder, at bakteriemiljøet ikke fungerer særlig godt. NO2 er mindre skadelig i forholdsvis hårdt vand (med høje GH- og KH-værdier). Det anbefalede NO2-niveau ligger under 0,3 mg/l. Hvis NO2-niveauet er for højt, skal vandet hurtigt skiftes ud. Efter vandudskiftningen måles NO2- værdien på ny. Prøv at finde årsagen, og tilsæt om muligt nitrifikationsbakterier. Nitrifikationsbakterier reproduceres, vokser og genetableres langsomt. Årsager til høje NO2-niveauer: for meget restmateriale for meget foder døde fisk for få nitrifikationsbakterier bortfald af nitrifikationsbakterier pludselige forandringer i ph ( kontrollér KH) antibiotika ukorrekt filter eller filtermateriale ikke tilstrækkelige mængder ilt i vandet ( kontrollér pumper) for nyligt installeret akvarium eller havedam. Sammenlign farven fra NO2-testfeltet med farvekortet. En rosa farve i testfeltet betyder, at NO2-niveauet er for højt. Alt efter vandets naturlige farve svarer dette til en værdi mellem 0,3 og 0,5 mg/l. Hvis farven er mere intensiv end 0,5 mg/l, skal der træffes forholdsregler. NO3 - nitrat Dette er den sidste fase i restprodukternes nedbrydningsproces. Ude i naturen er det samtidig det sidste trin i cyklussen. Når mikroorganismerne har udført deres gavnlige arbejde, kan slutproduktet nitrat udnyttes af planterne. Nitrat er inden for visse grænser ikke giftigt for fisk og udgør en glimrende næringskilde for (land)planter. Vandplanter bruger kun nitrat i små mængder, mens alger trives med nitrat. I akvarier og havedamme produceres der ofte mere nitrat, end (vand)planterne kan optage. Det letteste er at udskifte vandet regelmæssigt, inden nitratniveauet når at stige for meget. I akvarier: Udskift mindst 20-25% af vandet pr. måned. I havedamme: Udskift 10-20% pr. måned ved temperaturer over 15 C. Anbefalede niveauer: Om muligt under 25 mg/l (for hermed at begrænse algevæksten). For fisk er et niveau mellem mg/l acceptabelt. Hvis niveauet bliver højere, opstår der på længere sigt problemer. Den bedste kur er regelmæssig udskiftning af vandet. (Ledningsvand indeholder ofte høje nitratniveauer. Test regelmæssigt ledningsvandet for nitrat. Nitratniveauet kan variere ret meget fra dag til dig alt efter, hvilken pumpestation der leverer ledningsvand til dit område.) Blandt årsagerne til høje niveauer skal nævnes følgende: For mange fisk, et utilstrækkeligt antal planter eller syge planter, for sjælden vandudskiftning og dårlige bakterievilkår. Hvis niveauet ligger for højt, er der brug for vandudskiftning, flere planter, færre fisk, ikke for meget foder og filtrering gennem et materiale, der absorberer nitrat. Sammenlign testfeltets farve med farvekortet. En mellemliggende farve i et NO3-testfelt er ensbetydende med en mellemliggende værdi. En farve mellem 10 og 25 svarer til, at NO3 ligger på ca. 20mg/l (mere eller mindre afhængigt af farveintensitet). JANUARI

4 Klor Klor er et desinfektionsmiddel til postevand og farligt for fisk. Filter postevand gennem Aktivt kul eller behandle vand fra hanen med esha BIOSAFE at fjerne klor og gøre postevand fisk venlige. Sammenlign Cl2 farven af testen torv med henvisning farvekort. En farve fra 0,8 om testen firkant angiver klor i dit vand fra hanen til akvariet vand. NO3 NO2 GH/TH KH/TAC ph Cl2 Hvis du har problemer med vandkvaliteten, kan det være en god ide at kontakte din akvariespecialist, som sikkert gerne vil hjælpe dig. Du behøver dog ikke være kemiker for at konstatere, om dit akvarium opfylder de nødvendige grundkrav for at opretholde et sundt miljø og være i en god stand. Hvis du regelmæssigt tester vandet, er det lettere for dig at tage dig af fisk og planter og dermed holde katastrofen på afstand. Test vandkvaliteten regelmæssigt, dvs. en gang hver uge samt en gang i ugen i 4 uger, når der er tale om nye akvarier og havedamme. Har du problemer med vandkvaliteten, skal du teste oftere. Test kvaliteten af vand, der tilsættes. Instruktioner 1. Tag med tørre fingre en teststrimmel ud af be holderen til esha Aqua-Quick-Test, og luk beholderen igen med det samme. Berør ikke testfelterne med fingrene. 2. Dyp teststrimlen et sekund ned i akvarie- eller damvandet. Alle testfelter på strimlen skal være helt under vand. 3. Ryst forsigtigt al vand af teststrimlen. Dette gøres ved at ryste strimlen hurtigt. 4. Klor: Sammenlign farven på Klor område omgående med farven på beholderen. 5. Sammenlign de resterende farver på teststrimlen efter 60 sekunder med farvekortet på beholderen. 6. Notér de målte værdier og andre relevante data (dato, tid, sted og vandtemperatur) i listen over egne målinger, der findes bagest i denne vejledning. 7. Træf de nødvendige forholdsregler for at reeta blere vandkvaliteten i akvariet eller dammen. Er du i tvivl, kan du kontakte en akvariespecialist, du har tillid til. Advarsel! Vær sikker på at forseglingen på låget er intakt før første anvendelse! Strimlerne må ikke holdes under rindende vand! Dyp altid teststrimlerne direkte i vandet. Hvis du tester en prøve med akvarie- eller damvand i et glas eller en kop, skal glasset eller koppen være helt rengjort. Eventuelt tilbageværende stoffer i glasset, eksempelvis rengøringsmiddel, kan påvirke testresultatet. Teststrimler kræver forsigtig omgang. Luk beholderen med det samme, når du har taget en teststrimmel ud. Opbevar beholderen med teststrimler på et tørt og køligt sted (max 30 C). Berør ikke testfelterne med fingrene. Beholderen skal altid opbevares i originalemballagen. JANUARI

5 Omregningsskalaer Omregningstabeller for d til e GH d KH d I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I TH e CH e Omregningstabeller for d til CaCO3 GH d KH d I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Mg/l CaCO3 ACCEPTABLE VÆRDIER Akvarium Havedam Surhed ph EGNE MÅLINGER dato tid sted Vand- ph KH GH Nitrit Nitrat Klor temp. NO 2 NO 3 Cl2 1/1 17:30 Aqua Karbonathårdhed KH 4-10 dh 6-12 dh Total hårdhed GH 6-12 dh 7-14 dh Nitrit NO2 < 0.3 mg/l < 0.3 mg/l Nitrat NO mg/l mg/l Klor Cl2 < 0.8 mg/l < 0.8 mg/l Ovenstående retningslinjer gælder almindelige akvarier og havedamme. Vand i havedamme bør testes en gang pr. uge i løbet af sæsonen (50 strimler = 2 sæsoner). Forskellige typer fisk og planter kræver ofte forskellige værdier. Retningslinjer for disse individuelle arter kan indhentes hos akvariespecialister eller gennem relevant litteratur. Høje værdier for KH, GH og NO3 (nitrat) udgør ofte et mindre problem. Høje ph-værdier kan give ammoniumforgiftning, specielt ved pludselige stigninger af ph. Meget ujævne, høje og lave phværdier er skadelige eller dødelige. Høje værdier for NO2 (nitrit) har skadelig eller dødelig virkning hos de fleste fisk. For enkelthedens skyld bruges her beteg nelserne NO2, NO3 og CO2. De korrekte betegnelser er NO 2, NO 3 og CO 2. esha Aqua-Quick-Test fås i emballager med 50 teststrimler i hver emballage, hvilket rækker til 300 individuelle målinger. SAMMEN FINDER VI LØSNINGEN 2008 esha Lab. - P.O.Box NL 6200 AK Maastricht. JANUARI

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com Alt til havedammen Skandinaviens største sortiment www.pondteam.com 1 2 Indhold Velkommen Sid 5 Du kan selv bestemme formen Sid 6-7 En rigtig elastisk gummidug Sid 8 EPDM folie Sid 9 Folietilbehør Sid

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Sukkerets funktionelle egenskaber

Sukkerets funktionelle egenskaber Sukkerets funktionelle egenskaber Sukker findes i dag i mange forskellige varianter og kan derfor bruges i mange forskellige levnedsmidler. Sukker har en række unikke egenskaber, som hver for sig eller

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling DEN LILLE SØSTÆRKE Indhold 1 Før du maler Hvornår kan jeg male?........... 3 Ventilation...4 Fjernelse af gammel maling....... 4 Affedtning og rengøring...5 Slibning...6 Spartling...8 Udregning af malingsareal....9

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

Vejledning om kontrol med svømmebade

Vejledning om kontrol med svømmebade Vejledning om kontrol med svømmebade Titel: Vejledning om kontrol med svømmebade Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk År: 2013 ISBN nr. 978-87-7279-383-2 2 Vejledning

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Vejledning for Swimmingpool

Vejledning for Swimmingpool 1 Vejledning for Swimmingpool INDHOLD Sandfilteranlæg Generelt Side 2 Eltilslutninger Side 2 Montering og opstart af filter Side 2 Filterets forskellige funktioner Side 3 Opstart af filter Side 4 Støvsugning

Læs mere

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Aalborg Universitet Esbjerg Sektion for Kemi- og Bioteknologi Kolloid- og Overfladekemi Forskningsgruppe Niels Bohrs

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Indhold Introduktion 3 Har jeg et problem med hash 4 SDS skala 5 Hvordan ændrer jeg det 6 Skriv din beslutning

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere