esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT"

Transkript

1 MULTITEST (I SEKS DELE) TIL ØKONOMISK, PRAKTISK OG ENKEL KONTROL AF VANDKVALITETEN. Sundt vand = sunde planter og fisk Planter og fisk i akvarier og havedamme er helt afhængige af en god vandkvalitet. Med esha Aqua-Quick-Test kan du måle fem forskellige værdier, som er afgørende for en god vandkvalitet: ph (surhed), KH (karbonathårdhed), GH (totalhårdhed), nitrit (NO2) og nitrat (NO3). Det er vigtigt at forstå, hvorfor der opstår abnorme værdier, og hvilke forholdsregler du kan træffe, hvis teststrimlen viser dårlig vandkvalitet. Vandkvaliteten er et samspil af mange faktorer De vigtigste faktorer er følgende: planter, fisk, akvariets volumen, havedammens størrelse og dybde, sedimentlag i bunden osv. Desuden skal nævnes ydre faktorer som overgødning, tilført vandtype, sur regn, varighed og omfang af belysning/sollys mm. Et stabilt og helt naturligt balanceret system ses kun sjældent. Akvarier og havedamme installeres af mennesker, der også vælger planter og fisk. Systemet har ikke udviklet sig naturligt og spontant. Nogle planter og fisk har en meget god tilpasningsevne. Andre, derimod, er mere følsomme over for miljøet og har brug en meget stabil og optimal vandkvalitet. Derfor kan det være nødvendigt at hjælpe akvariet eller havedammen. Tester du på forhånd, sparer du meget arbejde senere hen Når du regelmæssigt bruger esha Aqua-Quick-Test, kan du konstatere eventuelle problemer med vandkvaliteten så tidligt, at du kan nå at træffe de nødvendige forholdsregler. Dette er den bedste garanti for at få et smukt akvarium eller en smuk havedam fuld af aktive fisk i trivsel og med frodige planter og frem for alt muligheden for at kunne bevare det. Få mere glæde af dit akvarium eller din havedam, og undgå bekymring, frustration og fortvivlelse. Nøgleparametrene for akvarier og havedamme er: surhed (ph), hårdhed (KH og GH), og nedbrydningsprodukter (NO2 og NO3). Det er disse værdier, der afgør, hvor sundt dit akvarium er. Afvigende værdier kan give problemer som sygdomme, forekomster af algeblomst samt abnorm vækst og reproduktion. Vandets surhed eller ph ph måles på en skala fra 0 til 14. Værdien 7 er at opfatte som neutralværdien. Hvis ph-værdien er lavere end 7, er vandet surt. Hvis ph-værdien er højere end 7, er vandet alkalisk. ph-værdien i akvarier og havedamme varierer normalt i løbet af en dags-/nattecyklus. Sådanne forandringer i ph-værdien skyldes ændringer i CO2-koncentrationen (kuldioxid), som opstår i forbindelse med plantevækst. Mens der er dagslys, stiger ph-værdien for i nattetimerne at falde til den oprindelige værdi. under 7 mere sur ph (surhed) Akvarium Havedam Saltvand over 7 mere alkalisk (vejledende ph-værdier: citron 2,3, sodavand 3, rent vand 7,0, ledningsvand 7,2-7,8, frisk hønseæg 7,1-7,9, mælk 7,1-8,5). ph-værdien har afgørende betydning for alle levende organismer i akvarier og havedamme. Og ph en får endnu større betydning på grund af den måde, ph indvirker på og interagerer med andre faktorer. Eksempler: - KH-niveauet bestemmer, hvor let ph-værdien lader sig ændre. Et lavt KH-niveau betyder, at phværdien kan variere hurtigere og med et bredere interval. - En højere ph-værdi betyder, at ufarligt ammonium (NH4+) ændres til skadeligt ammoniak (NH3). - Hvis ph en ligger over 7,8, skal ammoniakvær dien måles regelmæssigt med et ammoniak-testkit. ph-værdien skal altid justeres gradvist. En hurtig stigning eller sænkning har skadelig virkning. Anbefalet ph-værdi til indendørs akvarier: 6,8 til 7,5. Anbefalet ph-værdi til havedamme: 7,0 til 8,0. JANUARI

2 Justering af ph: Sænk ph-værdien ved hjælp af tørvprodukter, blødt vand eller esha ph-min. Hæv ph-værdien ved at tilsætte hårdt vand eller esha KH-Plus. Syredannende eller alkaliske materialer bør fjernes. Sammenlign farven på teststrimlen med farvekortet. Hvis farven på teststrimlen ligger mellem to farver, ligger ph-værdien også mellem to værdier. En testfarve mellem 7,2 og 7,6 betyder, at ph-værdien er 7,4 (højere eller lavere alt efter farveintensitet). Unøjagtig ph-værdi ved lav KH: ph-testens præcisionsgrad kan påvirkes af lave KHværdier (lav bufferkapacitet). Dette skyldes, at niveauet for de bestanddele (sure eller alkaliske), der bestemmer ph-værdien, ikke er tilstrækkeligt højt til, at ph-testen kan udvise et korrekt resultat. Hvis KH er 4 dh eller lavere, er der ligeledes en risiko for, at ph-testen ikke giver det korrekte resultat. Et lavt KH-tal kan føre til store ph-udsving, hvilket kan være livstruende for akvariefisk. Derfor anbefales et KH-niveau, der er 4 dh eller højere. Ledningsvand med 4 dh eller mindre er usædvanligt i de fleste områder. Vandets hårdhed I akvarier og havedamme har både totalhårdheden og karbonathårdheden stor betydning. Ud fra en biologisk synsvinkel er det totalhårdheden, der er vigtigst. Fisk og planter kan inden for visse grænser tilpasse sig ændringer i GH. Karbonathårdheden (KH) har meget stor biokemisk betydning og indvirker direkte på ph og CO2. GH - totalhårdhed GH er summen af alle de i vandet opløste stoffer, som definerer vandets hårdhed eller blødhed. (Disse stoffer er calcium- og magnesiumsalte som sulfater, karbonater, chlorider osv.) Det er GH, der hentydes til, når fisk og planter siges at foretrække hårdt eller blødt vand. Det skyldes, at GH indvirker på cellemembraner, nyrefunktion, vækst, transport af nødvendige salte, optagelse af mineraler og sporstoffer, osmotisk tryk osv. Udvis forsigtighed ved brug af materiale (eksempelvis pyntesten), som frigør calcium- og magnesiumsalte i vandet. Dette materiale gør vandet hårdt og fastholder denne tilstand. En stor mængde ledningsvand eller regnvand samt udskiftning af vandet vil ofte ændre GH-værdien. De anbefalede værdier i indendørs akvarier ligger på 6 til 12 GH og i havedamme på 7 til 14 GH. Hvis værdien er for lav tilsæt hårdt vand eller esha GH-Plus. Hvis værdien er for høj tilfør blødt vand, eller brug ionudvekslingsfilter eller absorberende filter. - ingen GH-testfelter er lilla: GH er lavere end 6 - et af tre GH-testfelter er lilla: GH er højere end 7 - to af tre GH-testfelter er lilla: GH er højere end 14 - alle tre GH-testfelter er lilla: GH er højere end 21 Et delvist farvet testfelt betyder, at resultatet ligger mellem to værdier. Et fuldt farvet testfelt samt et andet felt, der har en bleg tone eller er delvist farvet, betyder, at GH ligger på ca. 10. Se også omregningstabellen. KH karbonathårdhed (bufferkapacitet) KH bidrager til vandets totalhårdhed og består af salte fra karbonat og bikarbonat. På grund af sin evne til at binde syrer i vandet har KH ansvar for vandets bufferkapacitet i forbindelse med syrer. Vigtigt: KH indvirker direkte på surheden (ph) og på koncentrationen af kuldioxid (CO2), som også har stor betydning for planter. KH-niveauet har tendens til at falde med tiden på grund af biologiske processer, der fjerner calciumkarbonat fra vandet. Hvis KH-niveauet falder til 4 KH eller lavere, begynder plante- og dyremiljøet i akvariet at tage skade. For lidt KH fører til ujævne og ustabile ph-værdier, der har en skadelig virkning. Tip: I havedamme, der er installeret for nylig, er KH-værdien ofte for lav. Anbefalede (buffer-)værdier for indendørs akvarier ligger på 4 til 10 KH og for havedamme på 6 til 12 KH. For lave eller for høje KH-værdier kan medføre problemer for planter og fisk. Hvis KH-værdien er for lav tilsæt hårdt vand eller esha KH-Plus. Hvis KH-værdien er for høj tilsæt blødt vand, eller filtrer gennem tørv eller andre produkter, som reducerer KH-værdien. Sammenlign farven fra KH-testfeltet med farvekortet på røret. En mellemliggende farve i et testfelt er ensbetydende med en mellemliggende værdi. En farve mellem 10 og 15 svarer eksempelvis til en KH-værdi på 12 til 13. Se også omregningstabellen. (afhænger mere eller mindre af farveintensiteten.) JANUARI

3 Genanvendelse af restprodukter eller biologisk stabilitet I naturen sker der en nedbrydelse og genanvendelse af restprodukter fra fisk og planter, herunder døde plantedele. Det kan generelt sammenlignes med en kompostbunke, hvor mikroorganismer nedbryder restprodukter. Komposten, som er det endelige resultat, kan genanvendes som plantenæring. I akvariet omdannes restprodukter og de mellemliggende stadier heraf først til nitrit, som herefter omdannes til nitrat. Denne omdannelse udføres af forskellige typer mikroorganismer. Nitrit- og nitratniveauerne fortæller os noget om det niveau, bakterieaktiviteterne befinder sig på. De fortæller os, hvorvidt de forskellige faser i den biologiske cyklus fungerer korrekt eller ej, og om du kan forvente et afbalanceret akvarium eller havedam, hvor planter og fisk trives. NO2 - nitrit Der produceres nitrit, når visse mikroorganismer (nitrifikationsbakterier) nedbryder restprodukter fra fisk, foderrester osv. Nitrit er giftig for fisk. Andre bakteriearter kan omdanne nitrit eller NO2 - til den meget mindre skadelige nitrat, også benævnt NO3. Når vi måler NO2-niveauet, kan vi reelt konstatere, om der er en tilstrækkelig mængde gode bakterier, der kan omdanne NO2 til NO3, så snart NO2 er dannet. Disse gode bakterier opholder sig ofte i filtre og substrat og er følsomme over for forandringer i surheden (ph og karbonathårdhed!), lavt iltindhold (pumper og filtre!). Desuden er bakterierne specielt følsomme over for antibiotika og giftige substanser. Et højt NO2-niveau betyder, at bakteriemiljøet ikke fungerer særlig godt. NO2 er mindre skadelig i forholdsvis hårdt vand (med høje GH- og KH-værdier). Det anbefalede NO2-niveau ligger under 0,3 mg/l. Hvis NO2-niveauet er for højt, skal vandet hurtigt skiftes ud. Efter vandudskiftningen måles NO2- værdien på ny. Prøv at finde årsagen, og tilsæt om muligt nitrifikationsbakterier. Nitrifikationsbakterier reproduceres, vokser og genetableres langsomt. Årsager til høje NO2-niveauer: for meget restmateriale for meget foder døde fisk for få nitrifikationsbakterier bortfald af nitrifikationsbakterier pludselige forandringer i ph ( kontrollér KH) antibiotika ukorrekt filter eller filtermateriale ikke tilstrækkelige mængder ilt i vandet ( kontrollér pumper) for nyligt installeret akvarium eller havedam. Sammenlign farven fra NO2-testfeltet med farvekortet. En rosa farve i testfeltet betyder, at NO2-niveauet er for højt. Alt efter vandets naturlige farve svarer dette til en værdi mellem 0,3 og 0,5 mg/l. Hvis farven er mere intensiv end 0,5 mg/l, skal der træffes forholdsregler. NO3 - nitrat Dette er den sidste fase i restprodukternes nedbrydningsproces. Ude i naturen er det samtidig det sidste trin i cyklussen. Når mikroorganismerne har udført deres gavnlige arbejde, kan slutproduktet nitrat udnyttes af planterne. Nitrat er inden for visse grænser ikke giftigt for fisk og udgør en glimrende næringskilde for (land)planter. Vandplanter bruger kun nitrat i små mængder, mens alger trives med nitrat. I akvarier og havedamme produceres der ofte mere nitrat, end (vand)planterne kan optage. Det letteste er at udskifte vandet regelmæssigt, inden nitratniveauet når at stige for meget. I akvarier: Udskift mindst 20-25% af vandet pr. måned. I havedamme: Udskift 10-20% pr. måned ved temperaturer over 15 C. Anbefalede niveauer: Om muligt under 25 mg/l (for hermed at begrænse algevæksten). For fisk er et niveau mellem mg/l acceptabelt. Hvis niveauet bliver højere, opstår der på længere sigt problemer. Den bedste kur er regelmæssig udskiftning af vandet. (Ledningsvand indeholder ofte høje nitratniveauer. Test regelmæssigt ledningsvandet for nitrat. Nitratniveauet kan variere ret meget fra dag til dig alt efter, hvilken pumpestation der leverer ledningsvand til dit område.) Blandt årsagerne til høje niveauer skal nævnes følgende: For mange fisk, et utilstrækkeligt antal planter eller syge planter, for sjælden vandudskiftning og dårlige bakterievilkår. Hvis niveauet ligger for højt, er der brug for vandudskiftning, flere planter, færre fisk, ikke for meget foder og filtrering gennem et materiale, der absorberer nitrat. Sammenlign testfeltets farve med farvekortet. En mellemliggende farve i et NO3-testfelt er ensbetydende med en mellemliggende værdi. En farve mellem 10 og 25 svarer til, at NO3 ligger på ca. 20mg/l (mere eller mindre afhængigt af farveintensitet). JANUARI

4 Klor Klor er et desinfektionsmiddel til postevand og farligt for fisk. Filter postevand gennem Aktivt kul eller behandle vand fra hanen med esha BIOSAFE at fjerne klor og gøre postevand fisk venlige. Sammenlign Cl2 farven af testen torv med henvisning farvekort. En farve fra 0,8 om testen firkant angiver klor i dit vand fra hanen til akvariet vand. NO3 NO2 GH/TH KH/TAC ph Cl2 Hvis du har problemer med vandkvaliteten, kan det være en god ide at kontakte din akvariespecialist, som sikkert gerne vil hjælpe dig. Du behøver dog ikke være kemiker for at konstatere, om dit akvarium opfylder de nødvendige grundkrav for at opretholde et sundt miljø og være i en god stand. Hvis du regelmæssigt tester vandet, er det lettere for dig at tage dig af fisk og planter og dermed holde katastrofen på afstand. Test vandkvaliteten regelmæssigt, dvs. en gang hver uge samt en gang i ugen i 4 uger, når der er tale om nye akvarier og havedamme. Har du problemer med vandkvaliteten, skal du teste oftere. Test kvaliteten af vand, der tilsættes. Instruktioner 1. Tag med tørre fingre en teststrimmel ud af be holderen til esha Aqua-Quick-Test, og luk beholderen igen med det samme. Berør ikke testfelterne med fingrene. 2. Dyp teststrimlen et sekund ned i akvarie- eller damvandet. Alle testfelter på strimlen skal være helt under vand. 3. Ryst forsigtigt al vand af teststrimlen. Dette gøres ved at ryste strimlen hurtigt. 4. Klor: Sammenlign farven på Klor område omgående med farven på beholderen. 5. Sammenlign de resterende farver på teststrimlen efter 60 sekunder med farvekortet på beholderen. 6. Notér de målte værdier og andre relevante data (dato, tid, sted og vandtemperatur) i listen over egne målinger, der findes bagest i denne vejledning. 7. Træf de nødvendige forholdsregler for at reeta blere vandkvaliteten i akvariet eller dammen. Er du i tvivl, kan du kontakte en akvariespecialist, du har tillid til. Advarsel! Vær sikker på at forseglingen på låget er intakt før første anvendelse! Strimlerne må ikke holdes under rindende vand! Dyp altid teststrimlerne direkte i vandet. Hvis du tester en prøve med akvarie- eller damvand i et glas eller en kop, skal glasset eller koppen være helt rengjort. Eventuelt tilbageværende stoffer i glasset, eksempelvis rengøringsmiddel, kan påvirke testresultatet. Teststrimler kræver forsigtig omgang. Luk beholderen med det samme, når du har taget en teststrimmel ud. Opbevar beholderen med teststrimler på et tørt og køligt sted (max 30 C). Berør ikke testfelterne med fingrene. Beholderen skal altid opbevares i originalemballagen. JANUARI

5 Omregningsskalaer Omregningstabeller for d til e GH d KH d I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I TH e CH e Omregningstabeller for d til CaCO3 GH d KH d I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Mg/l CaCO3 ACCEPTABLE VÆRDIER Akvarium Havedam Surhed ph EGNE MÅLINGER dato tid sted Vand- ph KH GH Nitrit Nitrat Klor temp. NO 2 NO 3 Cl2 1/1 17:30 Aqua Karbonathårdhed KH 4-10 dh 6-12 dh Total hårdhed GH 6-12 dh 7-14 dh Nitrit NO2 < 0.3 mg/l < 0.3 mg/l Nitrat NO mg/l mg/l Klor Cl2 < 0.8 mg/l < 0.8 mg/l Ovenstående retningslinjer gælder almindelige akvarier og havedamme. Vand i havedamme bør testes en gang pr. uge i løbet af sæsonen (50 strimler = 2 sæsoner). Forskellige typer fisk og planter kræver ofte forskellige værdier. Retningslinjer for disse individuelle arter kan indhentes hos akvariespecialister eller gennem relevant litteratur. Høje værdier for KH, GH og NO3 (nitrat) udgør ofte et mindre problem. Høje ph-værdier kan give ammoniumforgiftning, specielt ved pludselige stigninger af ph. Meget ujævne, høje og lave phværdier er skadelige eller dødelige. Høje værdier for NO2 (nitrit) har skadelig eller dødelig virkning hos de fleste fisk. For enkelthedens skyld bruges her beteg nelserne NO2, NO3 og CO2. De korrekte betegnelser er NO 2, NO 3 og CO 2. esha Aqua-Quick-Test fås i emballager med 50 teststrimler i hver emballage, hvilket rækker til 300 individuelle målinger. SAMMEN FINDER VI LØSNINGEN 2008 esha Lab. - P.O.Box NL 6200 AK Maastricht. JANUARI

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

MERE END 30 ÅRS ERFARING, DET ER DER FORSKELLEN LIGGER

MERE END 30 ÅRS ERFARING, DET ER DER FORSKELLEN LIGGER Trin for trin en sund og glasklar havedam med smukke fisk og planter Professionelle produkter til havedammen MERE END 30 ÅRS ERFARING, DET ER DER FORSKELLEN LIGGER Colombo fremstiller professionelle produkter

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Vandløbsundersøgelse i Vindinge/Ladegårds Å. Navn: Hold: Gruppe:

Vandløbsundersøgelse i Vindinge/Ladegårds Å. Navn: Hold: Gruppe: Vandløbsundersøgelse i Vindinge/Ladegårds Å Navn: Hold: Gruppe: Ekskursion til Vindinge/Ladegårds Å Formålet med ekskursionen systematisk at kunne indsamle data fra et feltarbejde og behandle og videre

Læs mere

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Gæller Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet FISKE

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

TIL GAVN FOR GARTNERE. ph -styring. Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen

TIL GAVN FOR GARTNERE. ph -styring. Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen ph -styring Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen ph-styring Hvorfor er ph så vigtigt? ph har betydning for plantens muligheder til at optage næringsstoffer og regulere optagelsen

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet - af Karl-Henrik Arendt, www.akvariesiden.dk Læs vejledningen evt. før der købes akvarium, eller senest inden der købes fisk! Er det hele allerede købt, så kan

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg Side 1 af 17 Anleggs- og funktionsbeskrivelse Klekke-anlegg Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Vandets vej gennem anleggget... 3 2. Kar (punkt 1)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Mekanisk rensning

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Dyrkning af hindbær i substrat

Dyrkning af hindbær i substrat Dyrkning af hindbær i substrat v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S Dyrkning af hindbær i substrat Hindbærproduktion i DK Baggrund for brug af substrat og tunneler Plantetype Tjek af råvandskvalitet

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse?

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Den bakteriologiske vandanalyse Kimtal, 22 C Dette kimtal giver et udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen,

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Ord forklaring af analyse rapporter

Ord forklaring af analyse rapporter Ord forklaring af analyse rapporter Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2010 Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

4. Kulstofkredsløbet (CO 2

4. Kulstofkredsløbet (CO 2 4. Kulstofkredsløbet (CO 2 82 1. Fakta om kulstofkredsløb 2. Kulstof på jorden 3. Kulstofstrømmene 4. Tidsfaktoren i kulstofstrømmene 5. Forvitring og vulkanisme 6. Temperaturvariationer og klimaforandringer

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

TIL GAVN FOR GARTNERE. Gødevanding i jordbær på flere niveauer Hvor begynder man henne? v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S

TIL GAVN FOR GARTNERE. Gødevanding i jordbær på flere niveauer Hvor begynder man henne? v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S Gødevanding i jordbær på flere niveauer Hvor begynder man henne? v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S 1. Råvandsanalyse Første skridt er at få sendt en vandprøve af sit vandingsvand af sted

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Vandløbet et tværfagligt samarbejde

Vandløbet et tværfagligt samarbejde Ny skriftlighed i geografi/naturgeografi: B opgave Problemløsende hensigt; fx rapport, teoriafklarende opgaver, SRP/SS0 formuleringer, AT formuleringer 2011 Vandløbet et tværfagligt samarbejde 1 Formål:

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

Revideret facitliste

Revideret facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 B1 Revideret facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B1 Opgave 1 Fiskenes udvikling Fisk i sø, å og hav er

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Fagmandens. Katalog 2014. pond

Fagmandens. Katalog 2014. pond Fagmandens Katalog 2014 Foder til HAVEDAMME Det bedste til havedammen Fagmandens havedamsfodre er alle fra samme fabrik i Tyskland. De har et meget højt kvalitetsniveau og er både ISO 9001 og ISO 22000

Læs mere

Total Water Management. Kompakt analysekit for hurtig og præcis egenkontrol af dampkedel- og fjernvarmeanlæg. Brugervejledning ACTI-CHEM A/S

Total Water Management. Kompakt analysekit for hurtig og præcis egenkontrol af dampkedel- og fjernvarmeanlæg. Brugervejledning ACTI-CHEM A/S ACTI-CHEM A/S Total Water Management Boiler-Check Kit Kompakt analysekit for hurtig og præcis egenkontrol af dampkedel- og fjernvarmeanlæg Brugervejledning ACTI-CHEM A/S ACTI-CHEM Boiler-Check Analyse

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer

Læs mere

Pasningsvejledning til saltvandsakvarier. Af Karl-Henrik Arendt www.saltvandssiden.dk

Pasningsvejledning til saltvandsakvarier. Af Karl-Henrik Arendt www.saltvandssiden.dk Pasningsvejledning til saltvandsakvarier. Af Karl-Henrik Arendt www.saltvandssiden.dk Indledning...2 Udstyr...2 1. Akvarium...2 2. Lys...3 7. Salt...7 8. Sporestoffer...8 9. Testsæt...10 11. Varmelegeme

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

TRANSPORT KURSUS. Transport og modtagelse af Prydfisk Med speciale i Karper KOI. 18. Marts 2015

TRANSPORT KURSUS. Transport og modtagelse af Prydfisk Med speciale i Karper KOI. 18. Marts 2015 TRANSPORT KURSUS Transport og modtagelse af Prydfisk Med speciale i Karper KOI 18. Marts 2015 Ting at tage stilling til inden en transport. Modtagelse af fisken i karantæne afd. Antal kasser. Antal avler.

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Bosch/Siemens de to bedste mærker De identiske modeller fra Bosch og Siemens klarer sig næsten altid bedre end gennemsnittet for opvaskemaskiner. De vasker og tørrer godt med lavt forbrug af vand og strøm.

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand Kvalitetskrav til drikkevand Kravene til drikkevand fremgår af Drikkevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007). Bekendtgørelsen indeholder mindste og/eller højst

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

General guide til ZEOvit systemet Dansk

General guide til ZEOvit systemet Dansk Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse 1. Udvalgt blanding af zeolit sten (ZEOvit )...4 2. Mikroorganisme opløsning (ZEObac)...7 3. Kombinationsprodukt af bakterie og koral mad(zeofood7)...8 5. Konstant filtrering

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst]

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst] ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS Book Kerstin. KEBOO [Skriv tekst] Indhold Forsøg med Is... 3 Prøv at løfte irriterende isterninger... 3 Hvad?... 3 Hvordan?... 3 Hvorfor?... 3 Tåge... 4 Du skal bruge:...

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Vores værdier. Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed

Vores værdier. Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed Vores værdier Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed S: sæson I: intensitet M: måltidet R: rør ved os gennem smag E: elsk det, du gør Hvorfor skal vi kunne smage

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Molekyler Atomer danner molekyler (kovalente bindinger) ved at dele deres elektroner i yderste elektronskal. Dette sker for at opnå en stabil tilstand. En stabil tilstand er når molekylerne på nogle tidspunkter

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

GROHE BLUE CHILLED, FILTERED & SPARKLING

GROHE BLUE CHILLED, FILTERED & SPARKLING CHILLED, FILTERED & SPARKLING VANDET En gang drak vi det reneste vand direkte fra kilderne. Siden er det gået ned ad bakke... indtil nu! I årevis havde vi kun det vand, som kom ud af hanen. Siden fik vi

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Det dufter af midsommer derude. Netop nu står naturen i fuld flor det dufter af et væld af blomster og nyslået hø. Lige nu er naturen på sit højeste; råen har netop

Læs mere

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $ " # % % # # ' # ' # ( ( )# " ) " ", " - * " - ". % " " * / 0 *+ # 2, *3 4 # % " "/ *1 4 /0' /6 )77*)/8 9 )77)-/6 : 9 ;)777*/ 0)77.. 0 + +7< 17< '=-7 ' > *> " +?. @ *5 #. @ ' -. '* - " '=*777 - ' > *> 8

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand EU LIFE projekt AGWAPLAN Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand Foto fra af minirenseanlægget foråret 2008. Indløbsrenden med V-overfald ses i baggrunden,

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

MAXX2 serien. Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser

MAXX2 serien. Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser 2 serien Den sikre måde til at optimere dine rengøringsprocesser Udfordringer og udgifter til rengøringsdrift Dine udfordringer: Ledelse af personalet & sikkerhed Opretholdelse af rengøringsydelse og -effektivitet

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

BRYGGE GUIDEN. Brugermanual

BRYGGE GUIDEN. Brugermanual BRYGGE GUIDEN Brugermanual Tillykke med din nye øl brygge maskine også kaldet The Beer Machine Når du brygger øl med The Beer Machine består det udelukkende af helt naturlige ingredienser: Vand, The Beer

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2013 Referat fra generalforsamlingen den 21. marts 2013 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 25 personer, der

Læs mere

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede Af Anita Banner og Susie Helsing Nielsen. Foto: Sari Tammikari Dyrk dem i Himmelsk hortensia Hortensia er et elsket indslag i haven, uanset om den vokser i større busketter, midt i staudebedet eller i

Læs mere

SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet

SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet 1. Firmapræsentation. 2. Klordioxid hvorfor, hvordan, virkemåde. 3. SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet. 1 Dansk Svømmebadsteknisk Forening. ERFA-møde i

Læs mere