Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri"

Transkript

1 Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8

2 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab og revision 10 Kontingent 11 Valg af repræsentantskabsmedlemmer til Dansk Byggeri 12 Lokale repræsentanter 13 Sektionens bomærke 14 Sektionens ophævelse 15 Ikrafttræden 2 / 8

3 Navn og Hjemsted 1 Sektionens navn er Gulvsektionen under Dansk Byggeri og med binavn Gulvbranchens Arbejdsgiverforening. Sektionens hjemsted er Københavns Kommune. Sektionens formål er: Formål 2 At samle virksomheder, der udøver virksomhed indenfor gulvbranchen. At varetage virksomhedernes arbejdsgiverpolitiske interesser i forhold til gulvbranchens specielle forhold for eksempel prislister/overenskomster og arbejdsmiljø. At virke for branchens interesser og for tilvejebringelse af rolige og sunde arbejdsforhold. At fremme et godt kollegialt forhold mellem medlemmerne. At ordne uddannelsesforholdene inden for branchen samt i øvrigt at varetage medlemmernes faglige interesser. Medlemsforhold 3 Sektionens medlemsvirksomheder skal være medlem af Dansk Byggeri. Sektionens medlemmer skal desuden være medlemmer af Gulvbranchen. Dersom en virksomhed har flere indehavere, optages virksomheden som sådan. Betingelser for optagelsen er, at de pågældende: 1. Ikke er ude af rådighed over deres bo og for personers vedkommende ikke er umyndige eller under lavværgemål, og ikke er idømt straf, der efter loven medfører udelukkelse fra opnåelse af næringsadkomst. 2. Virksomheden / personen, der søger optagelse må ikke tidligere inden for de seneste 5 år have været i betalingsstandsning, likvideret eller været erklæret konkurs mere end én gang. 3. Driver selvstændig virksomhed med belægning af gulve og udførelse af arbejder i forbindelse hermed. Anmodning om optagelse i sektionen rettes skriftligt til Dansk Byggeri. Optagelsen sendes til høring blandt sektionens medlemmer. Fremkommer der ikke senest 14 dage efter meddelelsens udsendelse skriftlig og motiveret indsigelse mod ansøgerens optagelse, er medlemskabet godkendt. Enhver indsigelse mod optagelsen skal forelægges og behandles i et optagelsesudvalg, som efter undersøgelse af ansøgerens forhold skal indstille virksomheden til optagelse eller afvisning overfor Gulvsektionens bestyrelse. 3 / 8

4 Såfremt der meddeles en ansøger afslag på optagelse og afgørelsen i bestyrelsen ikke er enstemmig, er ansøgeren berettiget til på forlangende at få ansøgningen behandlet på den efter afslagets meddelelse førstkommende generalforsamling. Godkendes optagelse med mindst halvdelen af de tilstedeværendes stemmer, er medlemskabet virksomt fra afstemningsdatoen. Ophør 4 Regler vedrørende udmeldelse og ophør administreres af Gulvsektionens bestyrelse og følger de regler, der gælder for Dansk Byggeri. Sektionen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent efter regler fastsat af bestyrelsen og Dansk Byggeri. Medlemskabets ophør uanset årsagen medfører ikke, at medlemmet har krav på nogen andel af sektionens formue. Medlemmets forpligtelser 5 Medlemmerne forpligter sig til at overholde disse vedtægter og de af sektionens valgte organer trufne beslutninger. Eksklusion 6 Regler vedrørende eksklusion af sektionen, administreres af Gulvsektionens bestyrelse og følger de regler, der gælder for Dansk Byggeri Generalforsamling 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden fra marts til maj måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestemmelse af bestyrelsen, eller når mindst ¼ af sektionens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter begæring herom med angivelse af forslag til dagsorden. Generalforsamlinger indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til hvert enkelt medlem til den til sektionen opgivne fysiske eller elektroniske adresse. 4 / 8

5 Dagsordenen for generalforsamlingen skal tilstilles medlemmerne sammen med indkaldelsen. Dette kan dog undlades ved ekstraordinær generalforsamling, indkaldt med forkortet varsel. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde: a. Valg af dirigent. b. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. c. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og status til godkendelse. d. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt henholdsvis 1. eller 2. suppleant. e. Valg af en revisor og yderligere en suppleant for denne, valgt blandt foreningens medlemmer. f. Fastsættelse af indskud og medlemsbidrag. g. Eventuelt. På generalforsamlingen kan kun træffes bestemmelse med hensyn til de spørgsmål, der er anført på dagsordenen. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamlingerne er ikke offentlige og adgang haves kun af medlemmer samt sådanne udenforstående, som bestyrelsen indbyder. Medlemmerne har pligt til at møde på generalforsamlingerne. Et medlem kan lade sig repræsentere af en funktionær eller af et andet medlem, i begge tilfælde i henhold til skriftlig fuldmagt. Undladelse af at give møde eller lade sig repræsentere på den anførte måde medfører bøde, såfremt afbud ikke er meldt med anførelse af gyldig grund. Bødens størrelse fastsættes af bestyrelsen og eventuelle ændringer af bødebeløbet meddeles medlemmerne senest ved indvarsling til generalforsamling. Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. 1. På generalforsamlingen har hvert medlem, der er mødt eller behørigt repræsenteret, én stemme. Ved afstemninger kan hvert medlem kun disponere over tre fuldmagter. Såfremt medlemsvirksomheder er repræsenteret ved flere personer, kan kun én af dem afgive stemme. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning. Når intet andet er anført, afgøres alle sager ved simpel stemmeflerhed. Ingen sag kan finde afgørelse på en generalforsamling, når ikke medlemmerne mindst 14 dage forud har været underrettet om dens forelæggelse. Medlemmer, der er i restance med medlemsbidrag for mere end ét kvartal, fortaber retten til stemmeafgivning, indtil restancen er betalt. 2. Til vedtagelse af beslutninger om: a) sektionens ophævelse, b) ændring i vedtægterne kræves dog, at ¾ af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen og, at ¾ af de fremmødte stemmer for de foreslåede beslutninger. 5 / 8

6 Såfremt der ikke på generalforsamlingen er fremmødt ¾ af medlemmerne, kan forslagene forelægges en ny generalforsamling, hvor de kan vedtages med ¾ af de afgivne stemmer, uanset hvor mange medlemmer, der er fremmødt. Gulvsektionens vedtægter skal godkendes af Dansk Byggeris bestyrelse. Bestyrelsen 8 Bestyrelsen består af formanden og 3 til 5 andre medlemmer. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper i forhold til konkrete opgaver. Medlemmerne af arbejdsgrupperne er berettigede til diæter og dækning af deres omkostninger ifølge Dansk Byggeris regler. Sektionen betaler diæter og dækning af omkostninger over sit budget. Efter hvert års ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen inden for egne rækker en næstformand, der varetager formandens hverv i dennes fravær. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Et selskab, dettes datter- eller søsterselskab kan kun repræsenteres i bestyrelsen ved ét medlem. Ingen kan vælges til formand eller bestyrelsesmedlem uden at være opført som kandidat dertil på generalforsamlingens dagsorden, der er udsendt til medlemmerne. Ret til at opstille kandidater har bestyrelsen eller grupper på mindst 5 medlemmer. Dog skal en meddelelse herom, for at komme i betragtning, være foreningens sekretariat i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen. Hvis der ikke er opstillet nye kandidater betragtes de afgående som genvalgt. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke ønsker genvalg, må dette meddeles senest den 1. februar. Bestyrelsens medlemmer vælges blandt medlemmerne af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Formanden vælges særskilt og først. Genvalg kan ske. Foreningen tegnes i enhver forbindelse af formanden eller næstformanden sammen med 2 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen leder og repræsenterer sektionen i alle henseender. Den udpeger forhandlingsudvalg ved overenskomstforhandlinger. Bestyrelsen administrerer sektionen og sektionens midler på baggrund af samarbejdsaftale med Dansk Byggeri. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Sektionen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke sektionens medlemmer nogen personlig hæftelse. Ej heller påhviler der Dansk Byggeri nogen hæftelse. 6 / 8

7 Regnskab og revision 9 Regnskabsåret er kalenderåret. Opkrævning af kontingent og bogføring foretages af Dansk Byggeri. Revision af sektionens årsregnskab foretages af Dansk Byggeris revisor. Det påhviler medlemmerne at betale: Kontingent 10 a. Almindeligt medlemsbidrag til dækning af udgifterne ved sektionens administration. Bidraget fastsættes for 4 kvartaler ad gangen af den ordinære generalforsamling, efter forslag fra bestyrelsen, og opkræves kvartalsvis forud. b. Kontingent til Gulvbranchen, hvis størrelse fastsættes 4 kvartaler ad gangen af Gulvbranchens generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen og opkræves kvartalsvis forud. c. For leverandørvirksomheder, der melder sig ind i Dansk Byggeri, Gulvsektionen, gælder det, at medlemskabet af Gulvsektionen ikke omfatter medlemskab af Gulvbranchen. Valg af repræsentantskabsmedlemmer til Dansk Byggeri 11 Repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab udpeges af Gulvsektionens bestyrelse. Formanden er født repræsentant til Dansk Byggeris repræsentantskab. Lokale repræsentanter 12 Sektionsbestyrelsen indkalder en gang årligt til møde med deltagelse af sektionsbestyrelsen, medlemmerne af repræsentantskabet, medlemmer af de lokale fagkommiteer, eventuelle medlemmer af sektionen valgt til amtsbestyrelserne mv. Formålet med afholdelse af mødet er at sikre, at Sektionens valgte medlemmer kan udføre det faglige og foreningsmæssige arbejde. På det årlige møde tilrettelægges det faglige og politiske arbejde i de relevante organer. 7 / 8

8 Sektionens bomærke 13 Sektionens medlemmer er berettigede til at benytte sektionens bomærke til anbringelse på forretningspapirer. De nærmere regler for benyttelsen fastsættes af bestyrelsen. Sektionens ophævelse 14 I tilfælde af, at forslag om sektionens ophævelse vedtages af generalforsamlingen jf. 7, skal generalforsamlingen samtidig, med almindelig stemmeflerhed, træffe afgørelse om, på hvilken måde og ved hvem afviklingen af sektionens forpligtelser skal ske, og hvorledes den efter afviklingen eventuelt i behold værende formue skal anvendes. Ikrafttræden 15 Disse vedtægter træder i kraft den 16. juni Ændret ved ekstraordinær generalforsamling 2. juli 2013 og ekstraordinær generalforsamling d. 3. juni Ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 26. maj / 8

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission Vedtægter for Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission. Foreningens hjemsted er København. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere