Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod Viborg Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Den 17. januar 2013 iværksatte indklagede, Viborg Kommune, en offentlig licitation efter tilbudsloven vedrørende opførelsen af en ny daginstitution beliggende Koldskær 5, Bjerringbro, opdelt i 11 fagentrepriser, herunder en tømrerentreprise. Tildelingskriteriet var fastsat til»laveste pris«. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 8. februar 2013 havde indklagede modtaget syv tilbud på tømrerentreprisen, herunder fra Løvel Tømrer- og Snedkerfirma v/ Donny Henriksen, der havde afgivet tilbudet med»laveste pris«på kr. Efterfølgende indgik indklagede kontrakt med Løvel Tømrer og Snedkerfirma ApS. Den 14. november 2013 indgav klageren, Dansk Byggeri, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstand:

2 2. Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med tilbudslovens 2 ved at indgå kontrakt med Løvel Tømrer og Snedkerfirma ApS om tømrerentreprisen ved opførelsen af en ny daginstitution beliggende Koldskær 5, 8850 Bjerringbro, uagtet denne virksomhed ikke havde afgivet tilbud under den forudgående licitation. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Sagens nærmere omstændigheder Af udbudsbrev af 17. januar 2013 fremgår vedrørende punktet»tidsplan«følgende:»overordnet byggeperiode: Primo april 2013 til april 2014«. Af tidsplan for licitationen fremgår, at arbejdet vedrørende tømrerentreprisen skulle påbegyndes i uge 31 (ultimo juli) Af indklagedes liste over»licitationsresultater«af 29. januar 2013 fremgår for så vidt angår tømrerentreprisen følgende:»c. TØMRERENTREPRISEN 1. Hvorslev Byggefirma A/S 2. Børge Jacobsen A/S 3. Buus Totalbyg A/S Tømrerfirmaet Thomas Andersen 5. Steen Ginnerup A/S Tømrerfirmaet Jørgen Sø- «rensen ApS. 7. Løvel Tømrer- og snedkerfirma Tinggade 33. Løvel, 8830 Tjele Den 4. april 2013 fremsendte indklagede en»accept«på tømrerentreprisen til Løvel Tømrer- og Snedkerfirma v/ Donny Henriksen og anmodede om, at»accepten«blev returneret i underskrevet stand. I accepten anføres, at indklagede accepterer tilbudsgiverens tilbud på udførelse af tømrerentreprisen, og at accepten først er gyldig efter fremsendelse af sikkerhedsstillelse i henhold til AB Indklagede har oplyst, at indklagede ikke modtog»accepten«retur i underskrevet stand fra Løvel Tømrer- og Snedkerfirma v/ Donny Henriksen, men at indklagede ultimo april 2013 blev kontaktet af

3 3. Donny Henriksen, der meddelte, at Løvel Tømrer- og Snedkerfirma v/ Donny Henriksen ville blive erklæret konkurs. Den 24. april 2013 blev Donny Henriksen erklæret konkurs, og virksomheden Løvel Tømrer- og Snedkerfirma ophørte. Den 2. maj 2013 videresendte Donny Henriksen følgende fra kurator, advokat Martin Jørgensen, til indklagede:»jeg skal herved i min egenskab af kurator i Løvel Tømrer- og Snedkerfirma v/donny Henriksen bekræfte, at samtlige boets igangværende arbejder og ordrer er overdraget til Løvel Tømrer og Snedkerfirma ApS, CVR-nr «Den 8. maj 2013 sendte indklagede en»accept«på tømrerentreprisen til Løvel Tømrer og Snedkerfirma ApS. Denne accept var enslydende med accepten af 4. april 2013, dog således at Løvel Tømrer og Snedkerfirma ApS var angivet som entreprenør i stedet for Løvel Tømrer- og Snedkerfirma v/ Donny Henriksen. Den 17. juni 2013 tilbagesendte Løvel Tømrer og Snedkerfirma ApS accepten i underskrevet tilstand, og sikkerhedsstillelse i henhold til AB 92, 6, blev stillet den 1. juli Den 23. september 2013 henvendte klageren sig til indklagede vedrørende»bjerringbro Børnehave, Koldskær 5, 8850 Bjerringbro Viborg Kommunes udbud af tømrerentreprisen«. Ved af 2. oktober 2013 besvarede indklagede klagerens henvendelse således:» vi skal herved bekræfte: At fagentrepriserne vedrørende Bjerringbro Børnehave, Koldskær 5, 8850 Bjerringbro, har været i begrænset udbud. At tømrerentreprisen blev tildelt til Løvel Tømrer- og Snedkerfirma v/donny Henriksen, CVR-nr At Løvel Tømrer- og Snedkerfirma efterfølgende blev taget under konkursbehandling.

4 4. At kontrakten er overdraget til Løvel Tømrer og Snedkerfirma ApS, CVR-nr Viborg Kommune har fulgt Konkurrence og Forbrugerstyrelsens anbefalinger Viborg Kommune kan oplyse, At der er tale om en ekstraordinær situation, der er objektiv konstaterbar. At kontraktens vilkår forbliver uændret. At Løvel Tømrer og Snedkerfirma ApS, CVR-nr har de nødvendige kvalifikationer. At udbudsreglernes funktion er opfyldt og udbudspligten er afløftet. At der ikke er tale om et omgåelsestilfælde.«parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at indklagede i medfør af tilbudslovens 2, stk. 1, jf. 12, var forpligtet til på ny at udbyde tømrerentreprisen i licitation efter Løvel Tømrer- og Snedkerfirma v/donny Henriksens konkurs, hvilket indklagedes tidsplan og et eventuelt personsammenfald imellem Løvel Tømrer og Snedkerfirma ApS og Løvel Tømrer- og Snedkerfirma v/donny Henriksens ikke ændrer på. en af 2. maj 2013 dokumenterer ikke, at konkursboet indtrådte i kontrakten, og den efterfølgende»overdragelse«af kontrakten udgør under alle omstændigheder en væsentlig kontraktændring, jf. sag C-454/06, Pressetext. EU-kommissionens forslag til nyt udbudsdirektiv kodificerer ikke gældende ret i forhold til denne sag. Indklagede har gjort gældende, at overdragelsen af kontrakten til Løvel Tømrer og Snedkerfirma ApS er sket under sådanne særlige omstændigheder, at overdragelsen ikke er en kontraktindgåelse i tilbudslovens forstand og dermed ikke underlagt udbudspligt, jf. sag C-454/06, Pressetext. Indklagede har ikke haft nogen indflydelse på kontraktoverdragelsen, der skyldes medkontrahentens konkurs, som er en udefrakommende, objektiv konstaterbar begivenhed. Der var ikke nogen risiko for omgåelse af udbudsreglerne. Kontrakten er indgået på nøjagtig samme vilkår som den oprindelige, og den nye medkontrahent besidder de samme kvalifikationer. EU-

5 5. Kommissionens forslag til nyt udbudsdirektiv artikel 72, stk. 1, litra d, nr. 2, kodificerer et allerede gældende princip og tilkendegiver, at den foreliggende praksis skal fortolkes lempeligt, når det kommer til kontraktoverdragelse i konkurstilfælde. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Det fremgår af sagsforløbet, at indklagede efter at have modtaget tilbud på tømrerentreprisen besluttede at tildele kontrakten til Løvel Tømrer- og Snedkerfirma v/donny Henriksen, der var lavestbydende. Det fremgår imidlertid også, at kontrakt ikke blev indgået, idet denne tilbudsgiver ikke fremsendte accept og stillede sikkerhed i henhold til AB I stedet for eventuelt at tildele kontrakten til næstlavestbydende tildelte indklagede herefter kontrakten til Løvel Tømrer og Snedkerfirma ApS, der ikke havde afgivet tilbud ved licitationen, og der blev indgået kontrakt mellem disse parter. Den foreliggende situation adskiller sig væsentligt fra tilfælde, hvor der, efter at der er indgået kontrakt med en tilbudsgiver, indtræder en situation, hvor tilbudsgiveren tages under insolvensbehandling, og der som følge heraf sker»ændringer af et eksisterende kontraktforhold«, jf. sag C-454/06, Pressetext, præmis 29. Klagenævnet bemærker, at det nye direktivforslags artikel 72, der ligesom den nævnte dom omhandler»ændring af kontrakter i deres løbetid«, allerede af den grund heller ikke er anvendelig ved afgørelsen af, om indklagede var berettiget til at tildele Løvel Tømrer og Snedkerfirma ApS kontrakten. Indklagede var forpligtet til at tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der havde afgivet tilbuddet med den laveste pris. Da Løvel Tømrer og Snedkerfirma ApS ikke havde afgivet tilbud, var indklagede ikke berettiget til at tildele denne virksomhed opgaven og indgå kontrakt med virksomheden.

6 6. Påstanden tages derfor til følge. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med tilbudslovens 2 ved at indgå kontrakt med Løvel Tømrer og Snedkerfirma ApS om tømrerentreprisen ved opførelsen af en ny daginstitution beliggende Koldskær 5, Bjerringbro, uagtet denne virksomhed ikke havde afgivet tilbud under den forudgående licitation. Indklagede, Viborg Kommune, skal i sagsomkostninger til klageren, Dansk Byggeri, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales. Kirsten Thorup Genpartens rigtighed bekræftes. Christina Kønig Mejl fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 K E N D E L S E Michael Wulff A/S og Philips Danmark A/S (advokat Kåre Wanscher, København) mod Rebild Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 17. april 2012 K E N D E L S E PH-Byg Faaborg A/S (advokat Jan Hollmén Olesen, Odense) mod Faaborg Menighedsråd

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97 196.742

Klagenævnet for Udbud 97 196.742 Klagenævnet for Udbud 97 196.742 (Carsten Haubek, Viggo Olesen, Per Holmgård Andersen) 9. marts 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Ledøje Smørum Kommune (selv) Den 17.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 K E N D E L S E BabySam A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Jysk Fællesindkøb ved Viborg

Læs mere