Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri. 1 Gyldighedsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri. 1 Gyldighedsområde"

Transkript

1 Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 71 Offentligt Kopi af de forskellige overenskomster. Kopi af Overenskomst med 3f og Dansk Byggeri 1 Gyldighedsområde 1. Nærværende hovedoverenskomst med tilhørende akkordtidsforteg-nelser gælder for ikkepermanente arbejdspladser i hele landet bortset fra København og Frederiksberg kommuner. 2. Overenskomsten er ved overenskomstfornyelsen 2004 sammen-skrevet med Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem SiD og BYG og gælder for alle nuværende og kommende medlemmer af Dansk Byggeri, som beskæftiger medarbejdere indenfor overens-komstens faglige gyldighedsområde med mindre andet er fastsat i forbindelse med de enkelte overenskomstbestemmelser. 3. Overenskomsten omfatter samme arbejdsmæssige gyldighedsom-råde som hidtil, og arbejde, som arbejdsmæssigt kan udføres af struktører og specialarbejdere (tillært arbejde). 4. Lønfastsættelse sker i henhold til overenskomstens regler herom, herunder akkordfastsættelse på grundlag af arbejdsstudier og de mellem organisationerne fastsatte minutfaktorer. Brolægning og medhjælp ved brolægning 5. Nærværende overenskomst med tilhørende akkordtidsfortegnelse, herunder akkordtidsfortegnelse for brolægning, er gældende i hele landet. Specielt vedrørende tagdækning 6. Nærværende overenskomst med tilhørende tidskurant for tagdæk-ning er gældende i hele landet med supplement af de særbestem-melser, som er aftalt mellem parterne den 3. februar Gartnerarbejde 7. Der er mellem parterne enighed om, at medlemmer af Dansk Byg-geri gennem en længere årrække har beskæftiget sig med anlæg, drift og vedligeholdelse af grønne områder, samt at SiD ved adskil-lige lejligheder har deltaget i fagretlig behandling af uoverensstem-melser på dette område i henhold til den mellem parterne gælden-de overenskomst. 8. Overenskomsten dækker fortsat dette arbejde, idet der dog ved ar-bejde, som forudsætter en faglig uddannelse som gartner forinden 29 Kørselsgodtgørelse

2 1. For arbejde, der udføres uden for en afstand af 10 km til og med 35 km fra arbejderens bopæl, betales pr. dag medarbejderen er mødt på arbejde i kørselsgodtgørelse p.t. kr. 1,62 pr. påbegyndt km over 10 km for såvel hen- som hjemkørsel. 2. Ovennævnte godtgørelse reguleres efter statens regler for kørsel over km. 3. For afstande indtil 10 km samt i det tilfælde, hvor mesteren veder-lagsfrit stiller transportmiddel til rådighed, ydes ingen kørselsgodt-gørelse. 4. For afstande over 35 km akkorderes særskilt. 5. Afstande regnes ad nærmeste farbare vej. 6. Under en løbende akkord har en arbejder ikke krav på forhøjelse af kørselsgodtgørelse, selv om afstanden øges ved bopælsforandring. 7. Hvor der i ovennævnte tekst er angivet en 10 km begrænsning gælder i Nordsjællands 1. og 2. zone inkl. Københavns amt en be-grænsning på 5 km. For virksomheder der tidligere var omfattet af Bygge- og Anlægs-overenskomsten mellem SiD og BYG gælder følgende: 31 Hotel og fortæring Hvor arbejderne efter aftale med mesteren må overnatte ude, beta-les udgifter til hotel og fortæring (i rimelig standard), samt kr. 99,75 pr. døgn. Protokollat om udenlandske virksomheder Der er mellem parterne enighed om, at med det formål at undgå uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med optagelse af udenlandske virksomheder som medlemmer af Dansk Byggeri, optages i løbet af overenskomstperioden drøftelser om, hvorledes løn- og ansættelsesforhold skal være for de medarbejdere, der er beskæftiget i de udenlandske virksomheder. Det er formålet med drøftelserne, at sikre mulighed for, at parterne kan fremskaffe de relevante baggrundsoplysninger fra virksomhe-den, herunder gøre sig bekendt med eksisterende løn- og ansæt-telsesvilkår for medarbejderne. Det er formålet med drøftelserne, at parterne skal undersøge mu-lighederne for, hvordan man sikrer sig, at medarbejderne i den udenlandske virksomhed indpasses i gældende overenskomstforhold ved arbejde af tilsvarende karakter i Danmark. Der er endvidere enighed om, at optagelse af udenlandske virk-somhed følger principperne i EUdirektiv nr. 96/71 om Udstatione-ring af arbejdstagere, ligesom parterne er enige om, at gældende overenskomstvilkår skal overholdes i forhold til de arbejdstagere, der udfører arbejde inden for overenskomstens område. København, den 18. februar Overenskomstens varighed Overenskomsten med tilhørende forhandlede protokollater, akkord-tidsfortegnelser og prislister mv. træder i kraft fra og med den 1. marts 2004 og er gældende mellem overenskomstparterne,

3 indtil den i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler skriftligt opsiges til en 1. marts, dog tidligst 1. marts København, den 18. februar 2004 For Specialarbejderforbundet For Dansk Byggeri: i Danmark: John Larsen Povl Christensen Kopi af overenskomst mellem Dansk Byggeri og Malerforbundet 3. Kørselsgodtgørelse A. København 1. Zonegrænser: Mod øst Sundet til Klampenborg. Derfra mod nord langs grunden af Staunings Plæne over Strandvejen ad Peter 7 Liepsvej - Dyrehavevej - Klampenborgvej - Ringvej lll til Gl. Køge Landevej og herfra til stranden i lige linie. Amager 2. Zonegrænser: Fra stranden ad Ryvej, Ringbakkevej, Nordre Dragørvej, sydsiden af flyvepladsen til Englandsvej. Ad hovedlandevejen til Tømmerupvejen gennem Tømmerup og Viberup til Nøragersmindevej og ad denne til Kalvebod strand. Grænsen går midt i ovennævnte gader og veje for A1 og A2. B. Provinsen 3. Zonegrænser: I byområder indtil 12 km. ad nærmeste passable vej fra pågældende by s midtpunkt. Byens midtpunkt aftales mellem lokale laug og fagforeninger. Hvorvidt et område skal regnes som et byområde eller som landdistrikt aftales ligeledes mellem de lokale laug og fagforeninger. Hvor arbejdsgiverens værksted er beliggende uden for de aftalte byområder, regnes afstanden altid fra arbejdsgiverens værksted. Samme bestemmelse gælder for arbejdsgivere med værksted i Københavnsområdet uden for de for København gældende zonegrænser. C. Medarbejderens bopæl 4. Zonegrænser: Medarbejderens bopæl beliggende inden for 12 km. fra arbejdsstedet. Inden for de ovennævnte zonegrænser A, B og C ydes ingen kørselsgodtgørelse. Kørselsgodtgørelse a. Ved arbejde uden for de fastlagte zoner betales en kørselsgodtgørelse med kr. 2,98 pr. km. beregnet fra zonens ydergrænse i henhold til A, B og frem og tilbage, dog mindst kr. 15,- pr. dag. Beregningen af afstand foretages altid fra det punkt, der i henhold til A, B

4 og C er beliggende nærmest arbejdsstedet. Ved kørsel mellem flere arbejdspladser med eget motorkøretøj på samme dag i arbejdstiden betales der for de kørte kilometer med statens kørepengetakst. Minimumsbetalingen på kr. 15,- udløses ikke ved kørsel i arbejdstiden. 8 b. Såfremt der mellem arbejdsgiver og medarbejder træffes aftale om, at arbejdsgiveren stiller fri bil til rådighed eller medarbejderen bliver transporteret på arbejdsgiverens foranledning, bortfalder kørselsgodtgørelsen. Dog betales der for forbrugt tid kr. 2,04 pr. km. fra de i stk. A, B og C nævnte zonegrænser. c. Ved arbejde på øer, der kræver transport af søvejen, træffes der særlig aftale for omkostningerne forbundet hermed. Udearbejde (overnatning) 1. Såfremt arbejdspladsen er beliggende mere end 88 km. fra zonegrænserne A, B og C s ydergrænser, er arbejdsgiveren forpligtet til at sørge for overnatningsmulighed og forplejning. I sådanne tilfælde betaler arbejdsgiveren de med opholdet (inklusive forplejning) forbundne udgifter. Arbejdsgiveren sørger for overnatning og forplejning (pensionat, kro, hotel eller lignende). I sådanne tilfælde bortfalder bestemmelserne om kørselsgodtgørelser. 2. Herudover betales hen- og tilbagerejsen på fællesklasse fra hjem til arbejdsstedet 1 gang samt den til rejsen anvendte tid beregnet efter timefortjenesten på det pågældende arbejde. Hvis arbejdet har en varighed af over 14 dage betales herudover en rejse for hver 5. dag (uden rejsetidsbetaling). 3. Ønsker en medarbejder ikke at modtage tilbudet om overnatning efter de i punkt 1 og 2 fastsatte bestemmelser, betales der en kørselsgodtgørelse med kr. 2,98 pr. km. beregnet fra zonerne A, B og C s ydergrænser - dog højst for 176 km. frem og tilbage = kr. 524,48 pr. arbejdsdag. 4. Satsen, kr. 2,98 og 2,04 i kørepenge pkt. a, b og udearbejde afsnit 3, reguleres med samme ørebeløb, som statens kørepengeregler stiger eller falder. Særbestemmelse Såfremt man på grund af spærret område passerer zonegrænserne og kører tilbage i zonerne, betales der kørselsgodtgørelse for den ekstrakørsel, der herved opstår. Kopi Overenskomst med Dansk Byggeri og TIB 28 Overnatning

5 Overnatning 1. Såfremt arbejdspladsen ligger mere end 80 km fra virksomhedens værksted eller medarbejderens bopæl, betaler virksomheden do-kumenterede udgifter til kost og logi på et hotel, kro eller lignende af rimelig standard det pågældende sted. Herudover betales udepenge med den til enhver tid gældende sats efter statens takster vedrørende skattefri godtgørelse, hvor over-natning finder sted, p.t. kr. 99,75. Ved arbejdets start og afslutning betales kørepenge og køretid i henhold til 27. Medarbejderen har krav på en ugentlig hjemrejse med kørepenge og betaling for køretid i henhold til 27. Fortolkning af hotel, kro eller lignende. 2. Parterne er enige om, at ved begrebet eller lignende forstås: Motel Ferielejlighed/lejlighed Sommerhus Vandrehjem Boligcontainer med toilet/bad (såfremt kommunen og brand-myndighederne har godkendt, at opstillingen forgår) campingvogn under nedenstående forudsætninger: a. At det er frivilligt for medarbejderen, at vælge campingvogn i stedet for hotel, kro og lignende b. At ejerskabet eller lejerskabet til campingvognen er medar-bejderens, og campingvognen er dansk registreret c. At kun ejeren eller lejeren benytter campingvognen d. At campingvognen ikke bliver opstillet på byggepladsen e. At kommunen og brandmyndighederne har godkendt, at opstillingen foregår f. At toilet og badefaciliteter er i campingvognen 27 Kørepenge Transportgodtgørelse Udenfor arbejdstid 1. Betaling af kørepenge og/eller køretid forudsætter, at transporten foregår uden for den aftalte arbejdstid. Ansat på værksted

6 2. Kørepenge- og køretidsbetaling betales ikke, når medarbejderen, er ansat til eller efter aftale fast beskæftiget på værksted, servicear-bejde i en virksomhed eller institution, eller har udgangspunkt fra virksomhedens værksted. Kørepenge 3. Kørepenge betales pr. km frem og tilbage. Beløbet udgør den til enhver tid gældende sats efter statens takster for benyttelse af eget befordringsmiddel over km pr. år, p.t. 1,62 kr. Køretid 4. Køretid over 10 km betales med 0,75 kr. pr. km frem og tilbage. Provinsen og II. zone 5. I provinsen og II. zone betales kørepenge og køretid for korteste af-stand mellem medarbejderens bopæl eller virksomhedens værk-sted til arbejdspladsen, idet afstanden reduceres med 10 km. København og I. zone 6. Inden for København og I. zone betales fra midten af det postdi-strikt, hvori medarbejderens bopæl er beliggende til midten af det postdistrikt, hvori arbejdspladsen er beliggende, i henhold til udar-bejdet skema, der er inkl. køretid (Se bilag 7). De i skemaet anførte afstande er reduceret med en frizone på 6 km. Beløbet udgør den til enhver tid gældende sats efter statens takster for benyttelse af eget befordring under km. pr. år, p.t. 2,98. Godtgørelse beregnes kun den ene vej. Der betales ikke for køretid i skema 1 Fra provinsen til København 7. Ved kørsel fra provinsen og II. zone til København og I. zone beta-les i henhold til reglerne i stk. 5. Fra København til provinsen 8. Ved kørsel fra København og I. zone til en arbejdsplads i provinsen og 2. zone betales kørepenge og køretid for korteste afstand mel-lem arbejdspladsen og til medarbejderens bopæl eller virksomhe-dens værksted, idet afstanden reduceres med 10 km. Samkørsel 9. Hvor der lokalt træffes aftale om samkørsel og hvis virksomheden stiller transportmiddel til rådighed, betales føreren af transportmidlet for samtlige kilometer med kr. 1,20 pr. km.

7 Passagererne betales i henhold til stk. 4. Der træffes aftale om kørerute og tidspunkt, således at opsamling er hensigtsmæssig for den enkelte. Kørsel i arbejdstiden 10. Når medarbejderne, inden for arbejdstiden, benytter eget køretøj i virksomheden, ydes der medarbejderne herfor en godtgørelse pr. kørt km, der følger den til enhver tid gældende sats efter statens takster for benyttelse af eget befordringsmiddel, under km pr. år, p.t. kr. 2,98. Organisationerne er i øvrigt enige om, at den enkelte medarbejder er frit stillet med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt han vil stille sit motorkøretøj til rådighed for virksomheden. Færge og brobillet 11. Betaling for færge eller brobillet samt motorvejsafgifter betales af virksomhededen

8 33 Fra provinsen til København 7. Ved kørsel fra provinsen og II. zone til København og I. zone beta-les i henhold til reglerne i stk. 5. Fra København til provinsen 8. Ved kørsel fra København og I. zone til en arbejdsplads i provinsen og 2. zone betales kørepenge og køretid for korteste afstand mel-lem arbejdspladsen og til medarbejderens bopæl eller virksomhe-dens værksted, idet afstanden reduceres med 10 km. Samkørsel 9. Hvor der lokalt træffes aftale om samkørsel og hvis virksomheden stiller transportmiddel til rådighed, betales føreren af transportmidlet for samtlige kilometer med kr. 1,20 pr. km. Passagererne betales i henhold til stk. 4. Der træffes aftale om kørerute og tidspunkt, således at opsamling er hensigtsmæssig for den enkelte. Kørsel i arbejdstiden 10. Når medarbejderne, inden for arbejdstiden, benytter eget køretøj i virksomheden, ydes der medarbejderne herfor en godtgørelse pr. kørt km, der følger den til enhver tid gældende sats efter statens takster for benyttelse af eget befordringsmiddel, under km pr. år, p.t. kr. 2,98. Organisationerne er i øvrigt enige om, at den enkelte medarbejder er frit stillet med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt han vil stille sit motorkøretøj til rådighed for virksomheden. Færge og brobillet 11. Betaling for færge eller brobillet samt motorvejsafgifter betales af virksomhededen Aftale med Blik og Rørforbundet og Dansk Byggeri 10 Udearbejde Blik og Rørforbundet Hvis der udføres arbejde på arbejdspladser, der ligger så langt fra virksomhedens hjemsted, at virksomheden anser det for nødvendigt at lade de ansatte overnatte i forbindelse med arbejdet, skal der træffes lokal aftale om rejseform, forplejning og ophold, arbejdstid og forventet varighed. Kopi af Industriens Overenskomst Stk. 3 Betaling for rejsetid 1. Rejsetiden regnes fra det tidspunkt, da

9 medarbejderen forlader værkstedet for at træffe de til rejsen nødvendige forberedelser. Når rejsetiden ligger uden for normal arbejdstid, tillægges den officielt medgåede rejsetid med offentligt befordringsmiddel 2 timer til forberedelse m.v., herunder evt. lokal transport. 2. Betaling for rejsetiden fastsættes ved lokal forhandling. Såfremt enighed ikke opnås, betales rejsetiden som følger: a Inden for normal arbejdstid med normal betaling ved timelønsarbejde. b Uden for normal arbejdstid med 75% af mindstebetalingen. Stk. 4 Betaling for udgifter til befordring, kost og logi Medarbejderen får godtgjort befordringsudgifter, og for så vidt vedkommende ikke får kost og logi på arbejdsstedet ved arbejdsgiverens foranledning, betales kost og logi efter godkendt regning, medmindre anden aftale foreligger. Stk. 5 Rejsearbejde i udlandet Når medarbejdere udsendes til arbejde i udlandet, herunder Færøerne og Grønland, skal der forud for rejsens påbegyndelse træffes skriftlig aftale om arbejdstid, løn- og arbejdsvilkår, befordring*, den valuta hvori lønnen udbetales, eventuelle tillæg i form af kontanter eller naturalier under opholdet, herunder kost og logi, varigheden af det arbejde, der skal udføres i udlandet, eventuelle forsikringer, der er tegnet for medarbejderen, samt vilkår ved eventuel efterfølgende fortsættelse af ansættelsen i Danmark. Til notater Benyttelse af eget køretøj i virksomhedens tjeneste Stk. 1 Når medarbejdere benytter eget motorkøretøj i virksomhedens tjeneste, ydes der dem herfor en godtgørelse pr. kørt km af samme størrelse som den, der til enhver tid er fastsat i henhold til de for staten gældende regler. Stk. 2 Organisationerne er i øvrigt enige om, at den

10 enkelte medarbejder er frit stillet med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt vedkommende vil stille sit motorkøretøj til rådighed for virksomheden. 49 Kopi af Overenskomst mellem 3f og Gartneri Land og Skovbrugets Arbejdsgivere. 24 Når medarbejderen eller arbejdsgiveren ønsker benyttet eget befordringsmiddel i firmaet tjeneste, ydes der kørselsgodtgørelse i henhold til statens regler

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014 Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Perioden 2012-2014 Indholdsfortegnelse: Arbejdstidsbestemmelser Side 1 Arbejdstid 3 2 Ansættelsesbeviser 4 3 Overtidsbetaling og skiftehold

Læs mere

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark

Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Overenskomst mellem Danske Malermestre & Malerforbundet i Danmark Gældende fra 1. marts 2014 OK 2014-2017 2014 - Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre Paragraf Side 1. Ansættelsesbevis... 4 2.

Læs mere

MALEROVERENSKOMSTEN 2014 OG SVENDEPRISLISTE MELLEM: DANSK BYGGERI OG MALERFORBUNDET I DANMARK

MALEROVERENSKOMSTEN 2014 OG SVENDEPRISLISTE MELLEM: DANSK BYGGERI OG MALERFORBUNDET I DANMARK MALEROVERENSKOMSTEN 2014 OG SVENDEPRISLISTE MELLEM: DANSK BYGGERI OG MALERFORBUNDET I DANMARK 2014 2014 4 2014 O V E R E N S K O M S T for perioden 2014 2017 mellem Dansk Byggeri og Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Bygningsoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark.

Bygningsoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark. Bygningsoverenskomsten 2007 Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner...7 1 Overenskomstens område...7 2 Definition af permanente

Læs mere

AFSNIT 1 - OVERENSKOMST...6

AFSNIT 1 - OVERENSKOMST...6 INDHOLDSFORTEGNELSE: AFSNIT 1 - OVERENSKOMST...6 Kapitel 1 Overenskomstens gyldighedsområde... 6 1 Gyldighedsområde... 6 2 Definition permanente/ikke-permanente arbejdspladser... 7 3 Zoneinddeling... 8

Læs mere

Gulvoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark

Gulvoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Gulvoverenskomsten 2007 Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner...8 1 Overenskomstens område...8 2 Nyoptagne virksomheder...8

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2010 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND

BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2010 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2010 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND 2010 2010 0 2010 Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2010 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

GULVOVERENSKOMSTEN 2010 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND

GULVOVERENSKOMSTEN 2010 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND GULVOVERENSKOMSTEN 2010 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND 2010 2010 0 2010 Gulvoverenskomsten 2010 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og

Læs mere

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Bygningsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner... 9 1 Overenskomstens område... 9 2 Definition af permanente arbejdspladser...

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND

BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND 2014 2014 4 2014 Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre:

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre: FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Islands Brygge 26 2300 København S

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Islands Brygge 26 2300 København S

Læs mere

Gulvoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Gulvoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Gulvoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner... 9 1 Overenskomstens område... 9 2 Nyoptagne virksomheder... 9 3 Gensidige

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for murerarbejdsmænd

Læs mere

Overenskomst 2014. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Overenskomst 2014. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Overenskomst 2014 for murer- og murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund Almindelig tekst: Fed tekst: Kursiv tekst: Gælder for alle områder Gælder kun for provinsen Gælder

Læs mere

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund Overenskomst mellem Willke og Dansk Jernbaneforbund gældende for 01.03.2014-01.03.2016 1 Forord Overenskomstparterne Dansk Jernbaneforbund og Willke indgik den 01.09. 2011 aftale om en overenskomst for

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere

Industriens Overenskomst samt

Industriens Overenskomst samt Post Danmark Personale Løn & ansættelse Dato 1. juni 2007 Versionsnr. 1 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for over- enskomstansatte på særlige vilkår i Post Dan- mark

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND

mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND O V E R E N S K O M S T mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Arbejdstid 5 1. Arbejdstid 5 2. Holddriftsarbejde 6 Kapitel 2. Ansættelsesform

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid, herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel A Arbejdstid Side 1. Arbejdstid... 5 2. Forskudt arbejdstid... 5 3. Regler for over-, søn- og helligdagsarbejde... 7 4. Døgnvagt... 8 Kapitel B Lønforhold 5. Minimalløn... 9

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE 1. Indledning...1 2. Ændringer i aftalen...1 3. Generelle bemærkninger...4 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...6

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for metal- og blik- og rørarbejde mellem

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 COMPASS GROUP DK DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 COMPASS GROUP DK DANSK METALS MARITIME AFDELING MOBILE HAVANLÆG OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 MELLEM COMPASS GROUP DK OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (Mobile Havanlæg) 1/3-2012 - 28/2-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1 2 -

Læs mere