AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen"

Transkript

1 AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

2 Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder

3 Færre faglærte fremtiden

4 Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen Nybyggeri -45,1 % -6,7 % -2,0 % Reparation og vedligeholdelse -15,1 % 0,2 % 2,9 % Tusinde Anlæg -13,6 % 3,2 % 2,2 % ,5 137,5 139, Beskæftigede i alt Gennemsnit for beskæftigede Anm.: Senest opdateret januar Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

5 Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen fordelt på aktivitet Tusinde S 2011S 2012S Anlæg Reparation Nybyggeri Anm.: Senest opdateret januar 2011 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

6 Hvilke typer af efteruddannelse findes Offentlige efteruddannelsestilbud: AMU Arbejdsmarkedsuddannelser Almen voksenundervisning VVU fx merkonomkurser Diplomuddannelser Masteruddannelser Private efteruddannelsestilbud: Leverandørkurser Dansk Byggeri kursus og udvikling Andre private kursusudbydere

7 Masser af kurser i AMU Be ton - og te gls ten sta ge - ud fø r else af sk otr en de r Be ton - og te gls ten sta ge - ud m ålin g og op lægn ing D eko ra tion er i g ul v- og vægf lise r - u df ør els e D eko ra tion sm ur vær k - u dfø r els e D eko ra tivt fu ge arb ej de - ud fø re lse Eft ers pæ n din g af mu r værk F ug t-, va rm e - o g lyd isole rin g ved m ur væ r k G en ne mb ry dn ing o g o pb yg nin g a f b æ r en de væg ge G ipsp ud sn ing af h vælv o g bu ed e vægg e G ipsp ud sn ing m ed h ån dvæ r ktø j G ipsp ud sn ing m ed m as kine G lasb yg ge ste n i bo lige r - o pm u rin g G litpu ds - ud fø re lse G ro v- og fin pu ds ed e o ve rfla de r - u df ør e ls e Klin keg ulv e - u df ør els e Kva dr e og p alæpu ds - ud fø re lse L oft - og væg pu ds på r ør væv og br æd der - u dfø r. M as seo vn - op fø re lse M ur af slut nin ge r - u df ør els e M ur ed e ga vltr ek ant er - ud fø r else M ur ed e kup ler o g hvælv - ud fø re lse M ur ed e og p uds ed e ge sim ser - ud fø r else M ur ed e ove r lu kn ing er - ud fø re lse M ur ed e Smig hj ør ne r - o pf ør els e M ur et ga vlaf slu tni ng m ed el. ud en g es ims - ud fø r. M ur vær ksn or m en - an ven de lse N edlæ g nin g og op sæt nin g a f n at ur ste n i by gn ing er O ver fla de be ha nd ling m ed ka lkn ing af m ur vær k Pu ds inta rs ia - u df ør els e Pu ds me d m ar mo rst uk - ud fø re lse Pu dsn ing a f u dv en dig t is oler ed e byg ni ng er R esta ur er ing a f st uk R esta ur er ing a f t avl i bin din gs værk Ru nd t m u rvær k - u df ør els e Sg raf fit opu ds - ud fø re lse Skær m teg l - m on te rin g Sp ecia lpu ds - ud fø re lse Sp ind eltr ap p er - mu re t T er ra zzo - ud fø r else T yn dp ud sed e ov erf lad er - vu rd er ing og u df ør els e Ud fø r else af t un gt ba de væ r els e. Ud ve nd ig is ole rin g af byg nin ge r - u df ø rels e Vin da fsti vnin g og ud fø re lse af sta bil it m ur væ r k Vå dr um - an ve nd els e a f lo ve og r eg ler Vå dr um - flis er og klin ke r p å våd ru m ssikr. un de rla g Vå dr um - fo rm d eta ljer m ed ke ra m iske flis er Vå dr um - kva lite tsk on tro l af vå dr um ss ikri ng Vå dr um - ud fø r else af vå dr um ss ikrin g Be tjen ing o g ved lige h. af hå nd væ r ktø jsm as k. - b /a N edr ivn ing - an ven d else a f lo ve og r egl er m v. N edr ivn ing - br ug af st ør re m at er iel N edr ivn ing - by gg e- og a nlæ g sko ns tru ktio ne r N edr ivn ing - ind ve nd ig N edr ivn ing - m ate ria leh ån dt er ing N edr ivn ing - pr od ukt ion sa nlæg N edr ivn ing - sta bilit et Ne dr ivn ing - pr akt isk t ilre tte læ gg e ls e N edr ivn ing - us tab ile kon str uk tion er N edr ivn ing m ed e ntr ep re nø r m askin er Sp ilde van d - an ven de lse af r ens ep rin cip per Sp ilde van d - b et jen ing af SRO - anl æg /IT Sp ilde van d - d r if t a f b iolo gis ke an læg Sp ilde van d - d r if t a f k em iske a nlæ g Sp ilde van d - s lam b eh an dlin g Sp ilde van d - u df ø rels e af spild e van ds an alys er Ku nd ese r vice i h ån dvæ r ksv irks om h ed er??????? N atu rst en an ven dt st ilhist. ifb m. r est au re rin g N atu rst en finis hb eh ug nin g af gr an it N atu rst en fr em stillin g af de kor at ion er m v N atu rst en gr avm in de re sta ur er ing N atu rst en hu gn ing af s and st en N atu rst en ne dt ag nin g o g op stillin g af byg nin gs ele m ent er N atu rst en op m ål. r e g. og fr em sillin g af s ka be lon N atu rst en op m ålin g o g op lægn ing af st en pla de r N atu rst en re liefh ug n ing m ed pu nk ter a pp er at N atu rst en re sta ur er ing a f b ygn in gse lem en te r N atu rst en tild an ne lse vha. b ræ n di ngs m eto de n N atu rst en ud fø re lse af skr ifth ug nin g Alta ns tillad se r An ven de lse af fa ldsi krin gs ud styr An ven de lse af st il lad ste gn ing er En kelt sø jlet stilla ds er m ed dr ag er o g t år ne En kelt sø jlet stilla ds er m ed ud by gn. o g s ka kte m v. En kelt sø jlet stilla ds er, fa ca de og fr itst åe nd e Hæ n ge stilla ds er o ph æ ng t i k æ de r, stå l o g a lum in ium In du str istilla ds Ko or din er ing af st illad sm on tag e 56 kurser målrettet murere Murafslutninger udførelse Murerede gavltrekanter udførelse Murede kupler og hvælv Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikr. Underlag Tyndpudsede overflader vurdering og udførelse Murede smighjørner opførelse Kilde: Byggeriets Uddannelser

8 Masser af kurser i AMU Be ton - og te gls ten sta ge - ud fø r else af sk otr en de r Be ton - og te gls ten sta ge - ud m ålin g og op lægn ing D eko ra tion er i g ul v- og vægf lise r - u df ør els e D eko ra tion sm ur vær k - u dfø r els e D eko ra tivt fu ge arb ej de - ud fø re lse Eft ers pæ n din g af mu r værk F ug t-, va rm e - o g lyd isole rin g ved m ur væ r k G en ne mb ry dn ing o g o pb yg nin g a f b æ r en de væg ge G ipsp ud sn ing af h vælv o g bu ed e vægg e G ipsp ud sn ing m ed h ån dvæ r ktø j G ipsp ud sn ing m ed m as kine G lasb yg ge ste n i bo lige r - o pm u rin g G litpu ds - ud fø re lse G ro v- og fin pu ds ed e o ve rfla de r - u df ør e ls e Klin keg ulv e - u df ør els e Kva dr e og p alæpu ds - ud fø re lse L oft - og væg pu ds på r ør væv og br æd der - u dfø r. M as seo vn - op fø re lse M ur af slut nin ge r - u df ør els e M ur ed e ga vltr ek ant er - ud fø r else M ur ed e kup ler o g hvælv - ud fø re lse M ur ed e og p uds ed e ge sim ser - ud fø r else M ur ed e ove r lu kn ing er - ud fø re lse M ur ed e Smig hj ør ne r - o pf ør els e M ur et ga vlaf slu tni ng m ed el. ud en g es ims - ud fø r. M ur vær ksn or m en - an ven de lse N edlæ g nin g og op sæt nin g a f n at ur ste n i by gn ing er O ver fla de be ha nd ling m ed ka lkn ing af m ur vær k Pu ds inta rs ia - u df ør els e Pu ds me d m ar mo rst uk - ud fø re lse Pu dsn ing a f u dv en dig t is oler ed e byg ni ng er R esta ur er ing a f st uk R esta ur er ing a f t avl i bin din gs værk Ru nd t m u rvær k - u df ør els e Sg raf fit opu ds - ud fø re lse Skær m teg l - m on te rin g Sp ecia lpu ds - ud fø re lse Sp ind eltr ap p er - mu re t T er ra zzo - ud fø r else T yn dp ud sed e ov erf lad er - vu rd er ing og u df ør els e Ud fø r else af t un gt ba de væ r els e. Ud ve nd ig is ole rin g af byg nin ge r - u df ø rels e Vin da fsti vnin g og ud fø re lse af sta bil it m ur væ r k Vå dr um - an ve nd els e a f lo ve og r eg ler Vå dr um - flis er og klin ke r p å våd ru m ssikr. un de rla g Vå dr um - fo rm d eta ljer m ed ke ra m iske flis er Vå dr um - kva lite tsk on tro l af vå dr um ss ikri ng Vå dr um - ud fø r else af vå dr um ss ikrin g Be tjen ing o g ved lige h. af hå nd væ r ktø jsm as k. - b /a N edr ivn ing - an ven d else a f lo ve og r egl er m v. N edr ivn ing - br ug af st ør re m at er iel N edr ivn ing - by gg e- og a nlæ g sko ns tru ktio ne r N edr ivn ing - ind ve nd ig N edr ivn ing - m ate ria leh ån dt er ing N edr ivn ing - pr od ukt ion sa nlæg N edr ivn ing - sta bilit et Ne dr ivn ing - pr akt isk t ilre tte læ gg e ls e N edr ivn ing - us tab ile kon str uk tion er N edr ivn ing m ed e ntr ep re nø r m askin er Sp ilde van d - an ven de lse af r ens ep rin cip per Sp ilde van d - b et jen ing af SRO - anl æg /IT Sp ilde van d - d r if t a f b iolo gis ke an læg Sp ilde van d - d r if t a f k em iske a nlæ g Sp ilde van d - s lam b eh an dlin g Sp ilde van d - u df ø rels e af spild e van ds an alys er Ku nd ese r vice i h ån dvæ r ksv irks om h ed er??????? N atu rst en an ven dt st ilhist. ifb m. r est au re rin g N atu rst en finis hb eh ug nin g af gr an it N atu rst en fr em stillin g af de kor at ion er m v N atu rst en gr avm in de re sta ur er ing N atu rst en hu gn ing af s and st en N atu rst en ne dt ag nin g o g op stillin g af byg nin gs ele m ent er N atu rst en op m ål. r e g. og fr em sillin g af s ka be lon N atu rst en op m ålin g o g op lægn ing af st en pla de r N atu rst en re liefh ug n ing m ed pu nk ter a pp er at N atu rst en re sta ur er ing a f b ygn in gse lem en te r N atu rst en tild an ne lse vha. b ræ n di ngs m eto de n N atu rst en ud fø re lse af skr ifth ug nin g Alta ns tillad se r An ven de lse af fa ldsi krin gs ud styr An ven de lse af st il lad ste gn ing er En kelt sø jlet stilla ds er m ed dr ag er o g t år ne En kelt sø jlet stilla ds er m ed ud by gn. o g s ka kte m v. En kelt sø jlet stilla ds er, fa ca de og fr itst åe nd e Hæ n ge stilla ds er o ph æ ng t i k æ de r, stå l o g a lum in ium In du str istilla ds Ko or din er ing af st illad sm on tag e 36 tværgående kurser inden for bygge og anlæg Anvendelse af bygge- og Anlægstegninger Byggepladslogistik Opstart af bygge- og anlægsprojekter Projektweb anvendelse på byggepladsen Praktikvejledning af lærlinge Nivellering Kilde: Byggeriets Uddannelser

9 AMU er også certifikatkurser Masser af certifikatkurser, lovpligtige kurser og kurser som forsikringsselskaber kræver Vi arbejder altid for at få den type kurser ind i AMU det er den billigste løsning Nye certifikatkurser på vej Personlift

10 AMU Hvad koster det? Deltagerbetalingen er lav: 118 kr. for faglige kurser 176 kr. pr. dag for almene og organisatoriske kurser Mulighed for at betale for tomme pladser - fx har man 10 mand, der skal på kursus, kan man betale for 2 ekstra pladser og derved sikre at holdet bliver til noget. Gebyr ved udeblivelse kr. kursus under en uge, kr. kursus over en uge Fuld pris for personer med en videregående uddannelse

11 Tilskud til AMU VEU-godtgørelse: 80 % af dagpengene = 82,81 kr. i timen Tilskud fra Udvikingsfonden: 65 kr. i timen, hvis medarbejderen får mindst 133,50 kr. i timen Max 15 dage pr. år pr. cpr.nr. Kontraktuddannelser 55 kr. i timen

12 Nyttige hjemmesider Tilmelding til AMU Byggeriets Uddannelser Uddannelsesfonde Kurser (Dansk Byggeri)

13 SPØRGSMÅL

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige Ny bog: "Foss" skriver erhvervshistorien om > 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg 28-03- 2 0 1 4 Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune TV/MIDTVEST bragte den 18. oktober 2011 en udsendelse om støtte til Viborg

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Din mulighed for efter- og videreuddannelse

Din mulighed for efter- og videreuddannelse Din mulighed for efter- og videreuddannelse 2. halvår 2014 Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kursuscentret, Frederikshavn Hadelsskole Kirkegade 9, 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 5597 mail: info@kursuscentretfh.dk

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade 8 1302 København K. Advokatfirmaets j.nr. 12-40144

Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade 8 1302 København K. Advokatfirmaets j.nr. 12-40144 Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade 8 1302 København K 10-07- 2 0 1 2 B Y F O R N Y E L S E S N Æ V N E T Advokatfirmaets j.nr. 12-40144 Ved brev af 3. oktober 2011, har Advokatfirmaet

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Postboks 121 2750 Ballerup Giro no. 9 02 02 25. væ re redakti on en i h ænde se nest den 1. november, notitser dog 1. december.

Postboks 121 2750 Ballerup Giro no. 9 02 02 25. væ re redakti on en i h ænde se nest den 1. november, notitser dog 1. december. SVAM PE er et medlemsblad for foreningen til Svampekundskabens Fremme, hvis formå l er at udbrede kend skab et til sva mpe, såvel videnska beligt som praktisk med hen syn til deres anvendelse som fød emiddel.

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere