Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften"

Transkript

1 Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og Forhøjelse af totalskadegrænsen for biler 5. Styrkede rammevilkår for erhvervslivet 6. 1 mia. kr. til et kompetenceløft af arbejdsstyrken 7. Bedre rammevilkår i landdistrikter

2 Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning samt øget vækst og beskæftigelse Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative er enige om en delaftale om Vækstplan DK med en række initiativer, der forbedrer rammerne for vækst og beskæftigelse i Danmark, jf. boks 1. Boks 1. Initiativer i aftalen Målrettet indsats mod grænsehandel. Afgiften på sodavand halveres med virkning fra 1. juli 2013, og sodavandsafgiften afskaffes fuldt fra Samtidig nedsættes ølafgiften med 15 pct. fra 1. juli 2013, og indekseringen afskaffes. Initiativerne vil bidrage til at mindske grænsehandelen, så flere vil placere deres indkøb i Danmark. Det vil især i grænseområderne forbedre vilkårene for detailhandlen. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen i 2013 og BoligJobordningen videreføres 2013 og Det vil bidrage til at øge efterspørgslen efter arbejdskraft i særligt små og mellemstore håndværks- og servicevirksomheder på den korte bane. Desuden udvides BoligJobordningen, så den fra 22. april 2013 samt i 2014 også omfatter sommer- og fritidshuse. Forhøjelse af totalskadegrænsen for biler. Totalskadegrænsen for biler forhøjes fra de gældende 65 pct. til 75 pct. i 2014 og Det vil medføre øget beskæftigelse i de virksomheder, der reparerer bilerne eller leverer ydelser hertil. Konkrete og mærkbare forbedringer af virksomhedernes vilkår. Der gennemføres en række konkrete initiativer fra Vækstplan DK, som har til formål at sikre forbedringer af virksomhedernes vilkår: o Den vægtbaserede emballageafgift afskaffes fra 2015 o Momsfradraget for virksomheders hotelovernatninger i Danmark hæves fra 50 pct. til 75 pct. o Afgiftslettelser på procesenergi fremrykkes, så den fulde lempelse opnås i 2014 o Forholdende for erhvervsdrivende fonde forbedres, så overtagelse af virksomheder kan ske med succession o Skattekreditten for forsknings- og udviklingsaktiviteter i virksomhederne forhøjes fra 2015 Mere og bedre voksen og efteruddannelse. Der afsættes en pulje på i alt 1 mia. kr. i til voksen- og efteruddannelse. Det skal løfte kompetenceniveauet i arbejdsstyrken samt understøtte fastholdelse af arbejdspladser i Danmark. Nedrivningspulje mv. Der afsættes 200 mio. kr. årligt i til nedrivning af dårlige boliger. Herudover afsættes midler til udrulning af bredbånd på Bornholm. Initiativerne styrker de danske udkantsområder. Der afsættes i alt cirka 17 mia. kr. fra til at gennemføre initiativerne, jf. tabel 1. Tabel 1. Initiativer i aftalen Mio. kr., 2014-pl I alt Målrettet indsats mod grænsehandel* BoligJobordningen* Forhøjet totalskadegrænse Forbedringer for virksomheder Voksen- og efteruddannelse Bedre vilkår i landdistrikterne I alt Anm. De *-markerede initaiver er opgjort efter tilbageløb og adfærd.

3 Afskaffelse af sodavandsafgiften og sænkning af ølafgiften afskaffe afgiften på sodavand og nedsætte ølafgiften. Initiativerne er målrettet mod at reducere grænsehandlen og få flere til at placere deres indkøb i Danmark. Det vil forbedre vilkårene for den danske detailhandel i særligt grænseområderne. Boks 1 Afskaffelse af sodavandsafgiften: Afgiften på sodavand halveres fra 1. juli Afgiften på sodavand afskaffes fuldt ud fra Reguleringen af afgiften i 2015 og 2018 bortfalder. Nedsættelse af ølafgiften: Ølafgiften nedsættes med 15 pct. fra 1. juli Reguleringen af afgiften i 2015 og 2018 bortfalder. Det medfører: Hjemvendt grænsehandel. Afgiftslempelserne medfører, at priserne på sodavand i Danmark falder. Derved vil flere placere deres indkøb i Danmark frem for at tage over grænsen til Tyskland. Bedre vilkår for detailhandlen i grænseområderne. Detailhandlen i grænseområderne er hårdt presset af konkurrence fra Tyskland. Afskaffelsen af sodavandsafgiften og lavere ølafgift vil forbedre vilkårene for dansk detailhandel. Sodavandsafgiften udgør i dag 1,64 kr. pr. liter sodavand med et sukkerindhold på over 0,5 g pr. 100 ml og 0,59 kr. pr. liter for sodavand med et sukkerindhold på op til 0,5 g pr. 100 ml. Afgiften på sodavand afskaffes med virkning fra 1. januar Afskaffelsen af sodavandsafgiften medfører, at en 1½ liter coca cola bliver godt 3 kr. billigere i For en kasse øl med alkoholindhold på 4,6 pct. vil prisen falde med 5,6 kr. i 2014 stigende til knap 10 kr. i Afgiftslempelserne medfører samlet set en bruttolempelse på 930 mio. kr. hvoraf 630 mio. kr. stammer fra afskaffelsen af sodavandsafgiften. Det skønnes, at afgiftslempelserne medfører hjemvendt grænsehandel for ca. 360 mio. kr.

4 BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 genindføre og udvide BoligJobordningen i 2013 og 2014 med henblik på at bidrage til øget vækst og beskæftigelse i den private sektor. BoligJobordningen udvides til også at omfatte sommer- og fritidsboliger. Ordningen bidrager særligt til efterspørgslen efter arbejdskraft i små og mellemstore håndværks- og servicevirksomheder. Boks 1 BoligJobordningen genindføres i 2013 og 2014: Ordningen gælder for hele 2013 og De fradragsberettigede udgifter udgør højest kr. pr. person over 18 år. De omfattede fradragsberettigede ydelser er de samme som danskerne allerede kender. BoligJobordningen udvides derudover i 2013 og 2014, således at: De omfattede fradragsberettigede ydelser gælder fra 22. april 2013 også for sommer- og fritidshuse. BoligJobordningen medfører: En bedre arbejdsdeling i samfundet. Når det bliver billigere at få fx håndværkere til at udføre renoveringsopgaver i hjemmet vil færre husholdninger vælge selv at udføre arbejde. Det medfører dels, at kvaliteten af arbejdet stiger, dels at arbejdsudbuddet stiger. Samlet set forbedrer det arbejdsdelingen i samfundet og øger produktiviteten. Mindre sort arbejde. Når det med BoligJobordningen bliver billigere at købe ydelser på helt almindelig vis, betyder det at mere arbejde vil blive udført hvidt frem for sort. Energieffektiviteten forbedres. Muligheden for at benytte BoligJobordningen i forbindelse med energirenoveringer af hjemmet bidrager til en højere energieffektivitet. Det er godt for miljøet.

5 Forhøjelse af totalskadegrænsen for biler til 75 pct. forhøje totalskadegrænsen for biler fra de gældende 65 pct. til 75 pct. i 2014 og Forslaget skønnes at indebære, at godt yderligere biler årligt vil kunne genopbygges uden at overskride grænsen for betaling af registreringsafgift. Den middelbare lempelse skønnes at være i størrelsesordenen 50 mio. kr. i 2014 stigende til 150 mio. kr. I Tabel 1 Forhøjelse af totalskadegrænsen på biler med 75 pct. Mio. kr. (2014-niveau) Bruttolempelse En forhøjelse af reparationsgrænsen vil isoleret set medføre øget beskæftigelse i de virksomheder, der reparerer bilerne eller leverer ydelser hertil. De ekstra reparerede biler skønnes at give autobranchen yderligere reparationsarbejde for ca mio. kr. årligt.

6 Styrkede rammevilkår for erhvervslivet gennemføre en række lempelser, der forbedrer virksomhedernes rammevilkår. Initiativerne betyder samlet set, at erhvervenes produktionsomkostninger mindskes, og at grundlaget for erhvervsudviklingen i Danmark fremadrettet styrkes. Boks 1 Styrkede rammevilkår for erhvervslivet: Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift. En afskaffelse af den vægtbaserede del af emballageafgiften indebærer, at erhvervene lettes for betydelige administrative byrder. Succession for erhvervsdrivende fonde ved overtagelse af virksomheder. Der indføres mulighed for skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde, så en virksomhed kan overdrages til en fond ved arv eller gave uden at der sker beskatning hos giveren. Det vil betyde, at virksomhedens likviditet ikke belastes som følge af beskatning i forbindelse med overdragelsen. Skattekreditter for forsknings- og udviklingsomkostninger. Forslaget styrker særligt små iværksættervirksomheders likviditet i opstartsfasen, hvor forsknings- og udviklingsaktiviteter endnu ikke har resulteret i indtægter. Forhøjelse af momsfradrag på hotelovernatninger fra 50 pct. til 75 pct. Forslaget vil gøre det lettere for danske hoteller og konferencecentre at tiltrække aktiviteter i konkurrence med vore nabolande. Afgiftslempelser på procesenergi fremrykkes. De afgiftslempelser på procesenergi, som blev aftalt som led i energiaftalen fra maj 2012, fremrykkes. Det betyder, at virksomhederne opnår den fulde lempelse allerede i 2014 frem for gradvist frem mod Fremrykningen medfører, at erhvervenes produktionsomkostninger reduceres. I alt indebærer initiativerne en samlet forventet bruttolempelse for erhvervslivet over årene fra 2015 til 2020 på mellem knap 1,2 mia. kr. og godt 1,4 mia. kr. årligt, jf. tabel 2. Tabel 2 Styrkede rammevilkår for erhvervslivet Mio. kr., 2014-pl, umiddelbar lempelse Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift Succession for erhvervsdrivende fonde Skattekreditter for forsknings- og udviklingsomkostninger Forhøjet momsfradrag for hotelydelser Fremrykning af afgiftslempelser på procesenergi I alt

7 1 mia. kr. til et kompetenceløft af arbejdsstyrken sætte en ambitiøs uddannelsesdagsorden. Der afsættes derfor en pulje på i alt 1 mia. kr. i til et markant kompetenceløft af arbejdsstyrken. Regeringen vil sammen med arbejdsmarkedets parter igangsætte et fælles arbejde om anbefalinger til et uddannelsesløft, der skal forbedre produktivitet og vækst i Danmark. Det er nødvendigt at virksomheder, medarbejdere og staten i fællesskab løfter kompetencerne i arbejdsstyrken, fordi Danmark er en del af en global økonomi og et globalt arbejdsmarked. Et kompetenceløft skal være med til sikre, at produktionen og arbejdspladserne kan fastholdes i Danmark, jf. boks 1. Boks 1 Et markant kompetenceløft af arbejdsstyrken En højt kvalificeret arbejdsstyrke er en forudsætning for en stærk konkurrenceevne i erhvervslivet samt høj beskæftigelse og velstand i samfundet. Voksen- og efteruddannelsesindsatsen er et vigtigt element i at sikre, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft med relevante kompetencer, så deres produktion i Danmark kan bevares. Der igangsættes et fælles arbejde mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, som skal komme med anbefalinger til fremtidens voksen- og efteruddannelsessystem: Flere ufaglærte voksne skal løftes til faglært niveau. Arbejdsmarkedet efterspørger i stigende grad arbejdskraft med bedre personlige og faglige kompetencer, samtidig med at ufaglærte arbejdspladser flytter til udlandet. Der er derfor behov for, at flere voksne opnår en kompetencegivende uddannelse. Flere faglærte skal løftes til videregående niveau. Skift i efterspørgslen på arbejdsmarkedet skaber behov for løbende opkvalificering og uddannelse af hele arbejdsstyrken. Mulighederne for, at personer med en faglært uddannelse kan løftes til videregående niveau skal derfor styrkes. Mere kvalitet i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Ufaglærte og faglærtes kompetencer skal styrkes som led i en generel kvalificering af arbejdskraften i takt med nye krav på arbejdsmarkedet. Samtidig skal det størst mulige afkast af de betydelige offentlige og private investeringer i voksen- og efteruddannelse sikres. Der skal bl.a. ses på, hvordan midlerne i AMU-systemet kan anvendes mere effektivt. Derudover skal erfaringer fra de overenskomstaftalte kompetencefonde inddrages. Øget arbejdsudbud, vækst og konkurrenceevne. En forstærket indsats på voksen- og efteruddannelsesområdet skal på sigt sikre et større arbejdsudbud, og aktiviteterne skal understøtte den overordnede målsætning om at udvide arbejdsstyrken frem mod Samtidig skal voksen- og efteruddannelsesindsatsen forbedres og rettes mod arbejdsmarkedets behov, så indsatsen understøtter øget vækst og konkurrenceevne. Der afsættes i alt 1 mia. kr. i til et markant kompetenceløft, jf. tabel 1. Tabel 1 Pulje til et markant kompetenceløft Mio. kr., 2014-pl Pulje til kompetenceløft

8 Bedre rammevilkår i landdistrikter Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative er enige om, at vækstplanen skal skabe vækst og beskæftigelse i hele landet. Landdistrikterne har en særlig udfordring i den demografiske udvikling, hvor stadigt flere flytter ind til byerne. Det kan ikke grundlæggende ændres. Men der skal være fornuftige vilkår for vækst og muligheder for et godt liv i alle dele af landet. For at sikre levedygtige og attraktive landdistrikter tages følgende initiativer, jf. tabel 1: Pulje til nedrivning og istandsættelse af nedslidte huse på landet: Der afsættes 200 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til nedrivning og istandsættelse af dårlige huse på landet. Flytningen fra land til by betyder, at mange huse står tomme. Tomme, misligholdte huse skæmmer nærmiljøet og kan give rum for boligspekulanter. Med den nye pulje styrkes indsatsen markant, og der gives mulighed for at tilrettelægge en helhedsorienteret og fremadrettet indsats i landdistrikterne. Bedre bredbåndsdækning på Bornholm: Der afsættes i 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til bedre bredbåndsdækning på Bornholm. En god digital infrastruktur er et fundament for blandt andet erhvervsudvikling, bosættelse, velfærdsteknologi og undervisning. Der er fortsat områder, hvor virksomheder og forbrugere ikke kan få den ønskede bredbåndshastighed. Dette gælder specielt på Bornholm, hvor adgangen til bredbånd med høje hastigheder på hele øen er langt under gennemsnittet. Med den nye pulje sikres bedre dækning af højhastighedsbredbånd på Bornholm. Som led i Vækstplan DK afsættes derfor midler til sikring af bedre dækning af højhastighedsbredbånd på Bornholm. Tabel 1 Bedre rammevilkår i landdistrikterne Mio. kr., 2014-pl Pulje til nedrivning og istandsættelse Bedre bredbåndsdækning på Bornholm I alt

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Indhold 1. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan (24. april 2013)...

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Aftale om en vækstplan

Aftale om en vækstplan Aftale om en vækstplan Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om en vækstplan på samlet set ca. 75 mia. kr. i perioden 2014-2020, der skal bidrage til vækst og beskæftigelse

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i 2011. Dengang havde vi mistet over 100.000 private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Finansloven for 2014 (26. november 2013)

Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Finansloven for 2014 (26. november 2013) Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om: Finansloven for 2014 (26. november 2013) 1 Aftale om Finansloven for 2014 Nyt kapitel Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

holdbar vækst skattestop regelstop digitalisering efterlønsreform investeringer i uddannelse og forskning

holdbar vækst skattestop regelstop digitalisering efterlønsreform investeringer i uddannelse og forskning holdbar vækst bolighandel privatforbrug offentlige investeringer investeringer i infrastruktur digitalisering efterlønsreform investeringer i uddannelse og forskning risikovillig kapital skattestop eksportstrategier

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013

UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013 FINANSLOVS UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013 FÆRRE AFGIFTER FLERE ARBEJDSPLADSER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. REFORMER FOR VELFÆRD...8 3. VELFÆRD MED FRIHED... 15 4. FLERE SKAL MED...

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Bornholm 2014 mellem regeringen, Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommune 11. december 2014

Aftale om Vækstplan for Bornholm 2014 mellem regeringen, Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommune 11. december 2014 Aftale om Vækstplan for Bornholm 2014 mellem regeringen, Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommune 11. december 2014 Bornholm er en del af Danmark, men vækstmulighederne og udfordringerne er anderledes

Læs mere

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt oversigt 1. Konkurrenceevne 2. Arbejdsudbud 3. De offentlige finanser 4. Initiativer på kort sigt 5. Initiativer på langt sigt 6. Reformbidrag og anvendelse i 22 7. Beskæftigelsen kan stige svarende til

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af

Læs mere

Bilag indhold: Udvikling i kontanthjælpsydelsens økonomiske størrelse fra 2000 til 2012. Folkeparti om genopretning af dansk økonomi

Bilag indhold: Udvikling i kontanthjælpsydelsens økonomiske størrelse fra 2000 til 2012. Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Bilag indhold: Bilag nr. 1. Udvikling i kontanthjælpsydelsens økonomiske størrelse fra 2000 til 2012. Bilag nr. 2.. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Bilag nr.

Læs mere

Ny vækst og styr på gælden. Det Konservative Folkepartis 2020-plan

Ny vækst og styr på gælden. Det Konservative Folkepartis 2020-plan Ny vækst og styr på gælden Det Konservative Folkepartis 2020-plan 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Planen kort fortalt...4 Forudsætninger...6 Økonomisk oversigt...7 Finansieringskilder...9 Nye initiativer...

Læs mere