Affaldsplan fra 2016 Fibernet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan fra 2016 Fibernet"

Transkript

1 Grundejerforeningen Kristavej Beretningen for 2015 på generalforsamlingen, Påskelørdag, den 4. april 2015 kl , afholdt på Grønhøj Strand Camping, Grønhøj. Forinden jeg aflægger beretningen, så kan jeg for god ordens skyld give Jer orientering om konstitueringen efter sidste generalforsamling, som fik følgende resultat: Jan L. Ahrensbach, formand Kurt D. Sørensen, næstformand Ole Skovgaard, kasserer Bente Zaar Nielsen, sekretær Annette Borup, bestyrelsesmedlem Lidt historie for de nye medlemmer af vores grundejerforening, så kan det oplyses, at foreningen blev oprettet på en stiftende generalforsamling den 22. april Det er således den 16. generalforsamling, der afholdes i dag, og den 1. beretning, som jeg her skal aflægge som formand. BERETNING Heldigvis har vi ikke særlige problemer, som jeg hører om fra de andre grundejerforeninger via interesseforeningerne.(f.eks. gener og ulemper ved træning til mountainbike-cykelløb, eller hærværk mod stophaner). Desuden er vi nogenlunde forskånet for tyveri og indbrud, men hjælp hinanden, evt. med opdaterede telefonnumre, som til stadighed er vigtigt at meddele kasseren Ole Skovgaard, hvis vi desværre får brug for at kontakte beboere på Kristavej. Men opdaterede e- mailadresser og telefonnumre er altid praktisk af have ajourført, så skriv på listen ved bordene inden I går hjem til en god påskefrokost. Nyt fra samarbejdet med Formændene for sommerhusgrundejerforeningerne og Jammerbugt Kommune og Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune (www.ssjk.dk) Vi har et meget positivt forhold til disse interesseorganisationer, men har ikke i 2013 og 2014 været repræsenteret ved møder / generalforsamling. Det kan i øvrigt oplyses, at der afholdes generalforsamling i SSJK den 18. april d.å., kl , på Søparken i Aabybro, så hvis nogen fra bestyrelsen eller fra medlemskredsen har lyst til at deltage, så giv venligst besked til mig herom. (I parentes bemærket kan oplyses, at formålet med hele sammenslutningen er at søge

2 indflydelse på hvad der sker i Jammerbugt Kommune og naturligvis fortsætte det gode samarbejde med kommunen.) Det næste møde med foreningsformændene og deres møde med Jammerbugt Kommune bliver d.å. onsdag d. 13.maj. Hovedtemaet bliver renovation. Hvis der er emner af almeninteresse er Kristavejs bestyrelse velkommen til at komme med forslag til dagsorden. I så fald giv mig et praj. Affaldsplan fra 2016 Teknik og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune har på baggrund af regeringens affaldsstrategi om øget genanvendelse iværksat initiativer, bl.a. er der noget der tyder på, at der kommer plastikposer på renovationsstativerne, da plastikposer er billigere. Hvordan fremtiden bliver ved jeg ikke, men der er også et Arbejdstilsyn, som i værste fald kan kræve, at der ikke længere kan indsamles affald på grusveje og at affaldet som følge heraf skal placeres på affaldsøer ved asfaltveje. Jeg tror nu at kommunens opstramning i første omgang er tilstrækkelig og desuden virker Kristavej som en let vej for renovationsfolkene at køre til og fra. Jeg forventer, at vi selvfølgelig bliver orienteret i god tid, hvis det skulle komme så vidt. Fibernet Får vi fibernet? Hvornår får vi fibernet? Hvad koster det der fibernet? Jeg er svar skyldig trods ihærdige forsøg på at få det opklaret hos Bredbånd Nord. Jeg kan dog oplyse følgende: Den 3.juli sidste år var der møde mellem bestyrelsen for SSJK og Jammerbugt Kommune. Blandt flere punkter var et ønske fra SSJK om bedre mobiltelefoni, internet og bredbånd, hvilket også efterspørges af turisterne. Jeg erfarer, at der er kommet en vækstplan for dansk turisme, som er udmøntet i lovgivning. I planen er digital information og udveksling heraf højt prioriteret. Det kan være det mobile bredsbåndssystem, men det kan også være udlægning af fiberløsning i sommerhusområderne. Vi ser også, at Bredbånd Nord øger aktiviteten i flere sommerhusområder også meget tæt på Kristavej. Jeg kan oplyse, at det er kommunens Erhvervskontor, der samler de mange henvendelser og forsøger at motivere mobilselskaberne til at udvide dækningen. Projektmæssigt hører vi så vidt jeg ved sammen med Karinavej og Karensvej, så hvis vi ønsker fibernet og bredbånd kan vi f.eks gå sammen med dem og i fællesskab forsøge at stille mine indledende spørgsmål: Får vi fibernet? Hvornår får vi fibernet? og Hvad koster det der fibernet? Iflg. Bestyrelsesmedlem, Per Nielsen, fra grundejerforeningen Grønhøj Nord skulle de op på 100 (ud af ca. 200 sommerhuse) inden fibernet blev lagt ind hvilket de så vidt jeg er orienteret er meget tæt på at nå. Men som sagt trods flere ihærdige forsøg er det ikke lykkedes mig endnu at få tal på bordet, så vi afventer. I øjeblikket har mange af os individuelle mobil og it-løsninger og det må man så fortsætte med.

3 HUSK: Hvis I går ind på Bredbånd Nords hjemmeside kan I hver især give Jeres interesse tilkende. Skt. Hans bål på stranden Som måske bekendt bliver der hvert år afholdt Skt. Hans bål på stranden. På opfordring af formanden Per Nielsen fra Grundejerforeningen Grønhøj Nord, så har vores bestyrelse sammen med andre grundejerforeninger akcepteret at deltage i betaling for oprydning af stranden efter afholdelse af Skt. Hans bålet. Betalingen udgør 10 kr. pr. medlem. Det er en forsøgsordning med denne private oprydning, som er iværksat på grund af manglende oprydning fra kommunes side de sidste par år begrundet i besparelser og det forhold, at de ansvarlige arrangører selv skal stå for oprydningen. Nu kan man altid have et holdning om, hvorvidt ejendomsskatterne skal bruges til omhandlende formål, ligesom de fastboende i Ingstrup jo også benytter sig af muligheden for at komme af med brandbart affald. I relation til Skt. Hans bålet, så skal det præciseres, at der alene må køres brændbart materiale til bålet fra 10 dage før, og at det skal læsses af ved pælen. Vi har en af Danmarks flotteste strande! I en mail fra oplyste Per Nielsen, at strandfogeden havde brugt hele beløbet sidste år på at skubbe to jeg understreger to bunker med brændbart materiale sammen, idet aflæssere ikke havde overholdt reglen med at lægge affald ved pælen 10 dage før bålet. Strandfogeden sørgede selv for oprydningen, - som i øvrigt var helt eksemplarisk men han vil faktisk helst stoppe med bålet. Jeg forudser, at det vil medføre det rene anarki. Bestyrelsen er derfor gået med til at vi sammen med Karinavej, Munkens Klit og Grønhøj Nord, forsøger endnu engang her i 2015 og at rammen forøges til 5000 kr. Det bliver fortsat kun et lille beløb for vores grundejerforening. Generelt om lokale forhold Stierne og grøften Selve stien i fællesarealet mod øst er nu blevet beplantet efter en generalforsamlingsbeslutning sidste år med to rækker grantræer for at give læ mod østenvinden, hvilket er påkrævet, da flere af de store træer tilhørende den nye udstykning mod øst er ved at gå ud. Det var også en naturlig følge af, at der var blevet ryddet op i vores fællesareal i forbindelse med nedgravningen af en vandledning fra Ingstrup Efterskole til Grønhøj Vandværk. Det har nu givet et meget mere åbent fællesareal, hvor det fremover vil være påkrævet med pasning af de nyplantede grantræer og græs- og stiarealer, hvilket sommerhuspedel Jan Sand også har gjort og sikkert må gentage. Sitkalusene sidste sommer tog jo godt for sig.

4 Den værende grøft, som jo har til formål at lede vand væk fra de tilstødende grunde samt fra drænledninger, bliver fra nogle grundejere passet og er i en flot stand. Den 15.marts besigtigede bestyrelsen grøften, der uden problemer bortleder vandet. Bestyrelsen har derfor valgt at udskyde en gennemgående oprensning til efteråret eller næste forår, for at få råd til også at køre det opkørte grøftaffald væk, så det ikke skal ligge og se grimt ud som sidst. Der skal indskærpes, at der ikke må henkastes affald el.lign. mellem grantræerne mod øst tilhørende den nye udstykning. Der skal ligeledes opfordres til, at grundejerforeningens medlemmer og deres familiemedlemmer samt deres lejere ikke har løsgående hunde, lige som efterladenskaber skal fjernes. Endelig har bestyrelsen iværksat opsætning af en ekstra bom fra Grønhøj Strandvej til vores fællesareal mod øst. Der er lavet en aftale med ejeren af Karinavej 32 (det nordlige fællesareal) om, at han må fælde nogle høje træer samt rydde op efter sig. Bestyrelsen har besigtiget området og ser positivt på at arealet opfriskes. Bestyrelsen har allerede anmodet sommerhuspedel Jan Sand om at genplante nye træer i løbet af efteråret. Beplantning i skel mellem sommerhusgrundene og beplantning mod vejen Ved fældning og plantning af nye træer og buske på vores egne matrikler opfordrer bestyrelsen til at man altid tager en dialog med ens naboer forinden, således at naboerne i fællesskab taler sammen for løsning af forhold om beplantninger i skel, så som fældning og nyplantning samt klipning i højde og bredde, så alle er enige om hvad udgiften er, hvem der betaler og hvad der fældes og nyplantes. Fællesvejen og stikveje Vi har fået vejen kradset op og udjævnet af en entreprenør, ligesom bestyrelsen på seneste rundtur i området har sikret genopfyldning af depoter af grus til brug for ujævning af huller uden for ens egen grund. Vi kan kun opfordre hver grundejer til at gøre det, da den våde vinter har været hård ved vejen. Hvis det ikke sker tilfredsstillende, så vil det alternativt være at få gjort det mod betaling. I øvrigt kan jeg oplyse, at bestyrelsen har taget initiativ til at stikvej 2, som jeg kalder den bliver kradset op i år, da den trængte mere end stikvej 1, som så bliver kradset op næste år. Det har haft en god virkning på regnvandet, der lettere kan sive væk fra vejen. Sommeren viste sig at blive lang og fantastisk sidste år. Der har været spredt kemikalier på vejen i særlige varme perioder for at dæmpe støv for grundeje-re op

5 mod vejen. Det sker på foranledning af Bente Zaar Nielsen, der er fastboende på Kristavej 4. Bestyrelsen har kendskab til at 20-km-skiltet er påkørt 4 gange af postbuddet. Vi vil derfor sørge for, at skiltet flyttes en anelse hen mod postkasseanlægget. Igen i år skal opfordres til at orientere udlejningsfirmaerne om Kristavejs hastighedsbegrænsning over for lejerne af vores huse. Det samme gælder naturligvis ved udlån af ens sommerhus til familiemedlemmer og venner. Så lad os hjælpes ad med at holde farten nede. Forsikring Der har i interesseforeningerne og efter at vi er blevet registreret hos Erhvervsstyrelsen fremkommet opmærksomhed på eventuel behov for diverse forsikringer, som arbejdsskade, erhvervsansvar, bestyrelsesansvar, underslæbskriminalitet, samt tab ved indbrud i netbank (it-kriminalitet / hacking mv.). Bestyrelsen tør ikke løbe nogen risici. Derfor har bestyrelsen tegnet disse nævnte forsikringer, så vi er dækket både som grundejerforening og som bestyrelse. Det har vi det bedst med. Vedrørende risikoen for tyveri på ens egen fritidshusforsikring, herunder indbo, så skal der gøres opmærksom på, at risikoen for tyveri i sommerhusområder desværre er en risiko og Kristavej går ikke fri, - skønt vi har været nogenlunde forskånet, hvorfor vi fra bestyrelsens side opfordrer til at være opmærksom på præventive foranstaltninger for evt. at imødegå tyveri og hærværk. Hjemmesiden Vi forsøger at holde hjemmesiden opdateret med nyheder, som Lennart Grieg (tidligere formand for grundejerforeningen) heldigvis fortsat står for, hvilket vi er ham meget taknemmelig for. Det er stadigvæk også vigtigt, at der ved ejerskifte eller hvis folk får nye adresser m.m. tilgår vores kasserer (Ole Skovgaard) besked om disse ændringer, så vi til stadighed kan have en ajourført liste over medlemmer af foreningen.

6 Ultra-kort-nyt Premier Is har genforpagtet Strandkiosken. Aftalen forpligter til at holde åbent 1.maj til 1.september. Fra 1.juni til 1.august fra kl I maj og august åbent fra Det er vi alle glade for Jordvolde Kommunen gør opmærksom på på baggrund af nogle henvendelser fra andre foreninger i kommunen at naturen så vidt muligt ikke bør røres og at kommunen derfor ikke tillader større jordvolde end + - 0,5 meter. Formandsmøde Det næste møde med foreningsformændene og deres møde med Jammerbugt Kommune bliver som jeg startede med at sige i beretningen onsdag d. 13.maj. Da jeg ikke kan deltage må en anden gerne overtage min plads. Lad mig lige høre hvis det bliver aktuelt.- Tak til bestyrelsen Tak for et godt samarbejde gennem året. Hermed slutter bestyrelsens beretning. Jan Lange Ahrensbach, Formand

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

SGH Årsberetning for 2013

SGH Årsberetning for 2013 1 SGH Årsberetning for 2013 Bestyrelsens beretning for 2013 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 04. april 2014, kl. 10.00 til ca. 10.55 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen KARBAK, Klitmøller.

Grundejerforeningen KARBAK, Klitmøller. Grundejerforeningen KARBAK, Klitmøller. Referat fra ordinær generalforsamling afholdt i Æ Redningshus, Ørhagevej, Klitmøller lørdag den 18. oktober 2014 kl. 12.30. Formanden Otto Heeager indledte med en

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere