Referat Udvikling Odsherred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvikling Odsherred"

Transkript

1 Referat Udvikling Odsherred Dato 3. februar 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl Otto Nielsen, Allan Andersen Fraværende Thor Pedersen (formand), Michael Jensen, Mads Bøttger

2 Indholdsfortegnelse Underskriftsark Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde den 25. november Korte meddelelser til og fra Sekretariatet Orientering om videreudvikling af Helhedsorienteret erhvervsservice, samt status på erhvervsrettede tiltag Status på Geopark Odsherred pr. 3. februar 2014, herunder delprojekter Status på Vejen til-kampagnen pr. januar Vækstplan for turisme Turismestrategi - Destination Odsherred Status på Studietur til Bornholm for Udvikling Odsherred og Geopark Odsherred Evaluering af Odsherred Kommunes erhvervspolitik Resultataftaler for 2014 for Odsherred Erhvervsråd, VisitOdsherred og Odsherred Kommune Eventuelt Samlet bilagsliste... i Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 1

3 Underskriftsark Thor Pedersen (formand) Thomas Adelskov Morten Egeskov Michael Jensen Lars Vedsmand Jørgen Stoltz Mads Bøttger Karl Otto Nielsen Allan Andersen Protokolfører: Dato: Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 2

4 1. Godkendelse af dagsorden Sag Dok Initialer: AAL Åbent Sagsfremstilling Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 3. februar 2014 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Fraværende: Godkendt. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 3

5 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 25. november 2013 Sag Dok Initialer: AAL Åbent Kompetence Udvikling Odsherred. Beslutningstema Godkendelse af referat fra sidste møde. Sagens opståen Referatet fra sidste møde den 25. november 2013 er vedlagt. Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller, at: Udvikling Odsherred godkender referatet fra sidste møde. Bilag Samlet referat - Udvikling Odsherred den 25. november 2013, kl. 16:00-18:00 Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 3. februar 2014 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Fraværende: Godkendt. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 4

6 3. Korte meddelelser til og fra Sekretariatet Sag Dok Initialer: AAL Åbent Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 3. februar 2014 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Fraværende: - "I gang selv" afholdt i samarbejde med Jobcenter, 18 personer deltog i forløbet, hvoraf 9 personer var ledige. - Der er 70 deltagere på konferencen om bredbånd - Generalforsamling i Erhvervsrådet afholdes den 27. marts 2014 Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 5

7 4. Orientering om videreudvikling af Helhedsorienteret erhvervsservice, samt status på erhvervsrettede tiltag Sag Dok Initialer: SIL Åbent Kompetence Udvikling Odsherred. Beslutningstema Orientering om videreudvikling af Helhedsorienteret erhvervsservice samt status på diverse erhvervsrettede tiltag. Sagens opståen Udvikling Odsherred overvåger erhvervsindsatsen, herunder udmøntning af erhvervspolitikken og videreudvikling af arbejdet med at styrke de lokale erhvervsvilkår og erhvervsudviklingen i Odsherred. Sagsfremstilling Videreudvikling af helhedsorienteret erhvervsservice i 1. halvår På Udvikling Odsherreds møde den 25. november 2013 blev det indstillet, at erhvervsservicekonceptets pilotperiode med øget åbningstid skulle fastholdes indtil videre, og at en ny måling på tilfredshed med erhvervsservicekonceptet skal foretages i september/oktober Der var enighed i udvalget om, at nulpunktsmålingen (brugerundersøgelsen 2013) viser et fortsat behov for fokus på kommunikation, forventningsafstemning og koordination. På baggrund af ovenstående vil administrationen i 1. halvår 2014 fokusere på indsatsområderne: videreudvikling af erhvervsportalen, herunder udgivelse af et erhvervsrettet nyhedsbrev pr. kvartal videreudvikling af servicemål 2 (tovholderfunktionen) videreudvikling af servicemål 5 (koordineret erhvervsindsats, dvs. arbejdet med bl.a. at sikre en løsnings- og helhedsorienteret og koordineret erhvervsindsats i alle centre og på tværs af centre) Disse indsatsområder svarer til medarbejdernes ønsker til det videre forløb med erhvervsservicekonceptet. Indsatsen vedr. tovholderfunktionen forløber primo 2014, således at resultatet vil nå at virke fra medio april måned. Indsatsen vedr. erhvervsportalen og koordineret erhvervsindsats opstartes parallelt hermed, og er fortløbende indsatser. Brugerundersøgelsen 2013 læring og fremadrettet Udvalget besluttede, at resultatet af erhvervsundersøgelsen fra november 2013 skal bruges som en nulpunktsmåling, og at en ny måling skal foretages i september/oktober Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 6

8 2014. Det blev besluttet at brugerundersøgelsen skal opsplittes på forskellige erhvervstyper, og at den ny måling skal præsenteres på en ehvervskonference i Styregruppen for Helhedsorienteret erhvervsservice har sidenhen besluttet, at administrationen arbejder videre med informationerne i undersøgelsen ved bl.a. at kontakte 20 af de virksomheder, der gerne ville kontaktes (10 negative og 10 positive). Målet med kontakten er at få uddybet hvorfor de var utilfredse/tilfredse og herved at få konkretiseret nogle af oplevelserne og synspunkterne i undersøgelsen. Arbejdet med dette pågår. Afrapportering forventes klar til udvalgets møde i maj måned. Erhvervskonsulent/fundraiser ansat Den 1. februar 2014 starter Anette Friis som fundraiser og erhvervskonsulent i Plan, Byg og Erhverv. Fundraisingfunktionen består i at have overblik over og kunne søge midler fra EU, nationale og regionale fonde og ordninger, og herved sikre eksterne midler til kommunale og private udviklingsprojekter i Odsherred. Herved styrkes indsatsen for at skabe vækst og udvikling i kommunen. Anette Friis er 50 år og har de seneste seks år haft eget konsulentfirma med opgaver inden for styringskoncepter til den offentlige sektor, herunder organisationsændringer, nytænkning, udbud og analyser. Anette Friis er oprindelig skatterevisor og har arbejdet 15 år hos Told- og Skattestyrelsen, senere hos Unibank og IBM. Hun har en HD i ledelse og strategi fra CBS og en master i lære- og forandringsprocesser fra Aalborg Universitet. Anette Friis har således kendskab både til store og små virksomheder og har stor viden og erfaring inden for økonomi, jura, ledelse og organisation. Anette Friis vil efter planen blive præsenteret på Udvikling Odsherreds møde i maj måned. De to erhvervskonsulenter vil samarbejde om erhvervsservice og erhvervsudviklingsprojekter, mens fundraisingopgaven skal varetages af Anette Friis. Bedre bredbånds- og mobildækning via kommunen som løftestang Administrationen i Odsherred Kommune afdækker p.t., hvilke muligheder der er for at kommunen kan fremme en bedre bredbånds- og mobildækning i Odsherred. Erhvervsstyrelsen har haft en vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven i høring. Vejledningen beskriver, hvordan kommunerne med hjemmel i Lov om erhvervsfremme kan spille en mere aktiv rolle i at fremme bredbåndsinfrastruktur. Ifølge udkastet kan kommunerne stille dækningskrav, hvis der er tale om en erhvervsudviklingsaktivitet. Konkret kan det ske ved, at kommunerne i forbindelse med indkøb af telefon og data til egne medarbejdere og institutioner stiller krav i udbuddet om, at de selskaber, der byder på opgaven, også skal tilbyde bredbåndsdækning i områder af kommunen, hvor dækningen er mindre god. Der er endvidere mulighed for at kommunerne med hjemmel i erhvervsfremmeloven kan etablere og stille passiv infrastruktur til rådighed igen hvis der er tale om en erhvervsudviklingsaktivitet. Der sigtes i første omgang mod at administrationen i forbindelse med kommende udbud af telefon og data stiller krav om at de selskaber, der byder på opgaven, også skal tilbyde bredbåndsdækning i områder af kommunen, hvor dækningen er mindre god. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 7

9 Odsherred Erhvervsråd er vært for en konference om mobil- og bredbåndsdækningen i Odsherred Kommune. Konferencen finder sted den 5. februar 2014 kl i Pakhuset i Nykøbing Sj. Formanden for Udvikling Odsherred deltager med indlæg. Succes Online Fra marts til maj måned 2014 tilbydes op til 60 lokale virksomheder et gratis træningsforløb med foredrag, undervisning og personlig rådgivning i alt fra online tilstedeværelse, hvordan man skaber trafik til sit website og får flere kunder, e-handel, sociale medier samt digital virksomhedsstyring. Dette tilbud til Odsherred Kommune kommer fra Google og foregår i samarbejde med Googles certificerede partner I-Strategi samt Succes Online-partnerne IBIZ-Center og Deloitte. Som en del af forløbet får de deltagende virksomheder endvidere tilbud om en fordelagtig e-handelsplatform. Der er kick-off den 27. februar 2014 kl i Kulturhuset Aksen, Centervejen 91, Asnæs. Succes Online er et initiativ, der skal hjælpe små og mellemstore danske virksomheder med at gribe digitaliseringens muligheder. Digitaliseringen hjælper virksomhederne med at nå langt flere kunder langt billigere og uden geografiske begrænsninger. Øget digitalisering kan fremme produktiviteten og mulighederne for at skabe vækst, eksport og jobs. Bag initiativet står en bred vifte af offentlige institutioner, private firmaer og større interesse-organisationer, bl.a. Google, Håndværksrådet, IT-branchen, FDIH, Erhvervsstyrelsen, Amino (portal for iværksættere), Ivækst (portal for iværksættere og SMV ere), IBIZ-Center og Deloitte. Forløbet arrangeres i samarbejde med Odsherred Erhvervsråd og Google. Effektanalyse Vækst som følge af Rute 21: Den 27. november 2013 blev der ved et arrangement i Højby gennemført en række fokusgruppeinterviews med 41 virksomhedsrepræsentanter fra fem forskellige brancher: Bygge og Anlæg Detailhandel Fremstilling Fødevarer Turisme Konsulentfirmaet Grontmij A/S (afdeling Transport Economics) stod bag tiltaget. Formålet var at afdække, hvad en opgradering af Rute 21 betyder for økonomisk vækst i Odsherred, og hvilke understøttende tiltag, der kan igangsættes, for at få fuld effekt af Odsherredvejen. Resultatet indgår i Grontmijs udviklingsprojekt Veje og Vækst, der opsamler viden om, hvad realiserede vejprojekter har betydet for udvikling de pågældende steder. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 8

10 Resultatet bliver et notat med udvalgte branchers forventninger til vækst, og med en oplistning af hvilke private og kommunale tiltag, der vil understøtte væksten, hvis de gennemføres. Notatet vil tilgå Udvikling Odsherred og Økonomiudvalget samt de deltagende virksomheder i maj måned. Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller til Udvikling Odsherred, at: Orientering om videreudvikling af Helhedsorienteret erhvervsservice samt status på diverse erhvervsrettede tiltag tages til efterretning. Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 3. februar 2014 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Fraværende: Taget til efterretning. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 9

11 5. Status på Geopark Odsherred pr. 3. februar 2014, herunder delprojekter Sag Dok Initialer: NLE Åbent Kompetence Bestyrelsen for Geopark Odsherred. Mødet den 24. januar 2014 i geoparkbestyrelsen blev aflyst. Denne oversigt indeholder derfor ikke beslutning fra dette møde. Beslutningstema Orientering om delprojekter under Geopark Odsherred. Sagens opståen De nedenstående delprojekter under Geopark Odsherred er enten skrevet ind i ansøgningsdokumentet eller får økonomisk støtte gennem Geopark Odsherreds budget. Budget 2014 og en samlet projektplan er vedlagt som bilag. Sagsfremstilling 1. Formidling af istidslandskabet skiltning: I ansøgningen er det beskrevet, at der i 2014 vil blive skiltet 22 af de 42 geosites, som formidler landskabets dannelse på de udvalgte lokaliteter. Der skal udarbejdes tekst, kortmateriale og anden info til skiltene, og skal derefter indhentes tilladelse fra den relevante myndighed (Natur, Miljø og Trafik, evt. yderligere) til opsætning af skiltene inden fysisk opsætning. 2. Formidling af istidslandskabet folder: I henhold til ovenstående formidlingsprojekt skal der udarbejdes en ny folder til Geopark Odsherred, som også indeholder de skiltede lokaliteter. 3. Infopunkt Dragsholm Slot: Udvikling af et velkomstmiljø i den tidligere skolestue på Dragsholm Slot, hvor gæster i Geopark Odsherred for første gang får mulighed for at blive introduceret for geoparkens aspekter og muligheder, forhåbentlig for at finde ny inspiration til at tage på videre opdagelse i Geopark Odsherred. 4. Mobil udstilling: Et firkantet reolmøbel, hvor en side har fokus på geologi, en har fokus på kulturhistorie, en har fokus på kunsten og den sidste har fokus på fødevarerne. Du møder alt fra film, lyd, modeludstilling, kort og gode historier i skuffer, kighuller, skærm og plexiglas. 5. Geoparks Corner: Mobil udstilling der fortæller om det internationale geoparknetværk og konceptet bag, obligatorisk for godkendte geoparker. 6. Landskabet som isen skabte: Projektet formidler Geopark Odsherred til en bred målgruppe; hovedfokus ligger hos folkeskolens overbygningselever ( klasse). Gennem en app og en Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 10

12 hjemmeside-del formidles landskabets dannelse digitalt. 7. Højderygstien: Etablering af en ca. 7 km trampesti fra Veddinge i vest over Esterhøj og Maglehøj til Dutterhøje i øst. På udvalgte lokaliteter formidles geoparkens fire fokusområder. Højderygstien støttes økonomisk af Realdania. 8. Digital formidling: Den ny hjemmeside skal formidle geo-info bredt på ca. 8. klasse-niveau og kunne samle alle projekter under geoparken under en og samme paraply. Siden skal være visuelt stærk, vise geoparken året rundt i moderne levende billeder samt kunne håndtere interaktion og brugeroploads. Geopark Odsherred formidles i dag på Facebook og Instagram, og har også en midlertidig hjemmeside. 9. Fremtidens landskaber: Naturpleje gennem frivillige aftaler med lodsejere ved afgræsning i storfold på tværs af matr. grænser. Plejen vil primært bestå af afgræsning, hvilket vil give en lokal fødevareproduktion, alt efter hvilke dyr der benyttes. 10. Megalitrute-netværk: Internationalt netværk som formidler megalitkulturen med dysser og jættestuer i Nordvesteuropa, dvs. Hunebedcentrum Borger og Hondsrug Geopark i Holland, Falbygden Museum/Falköping Kommune i Sverige og Landkreis Osnabrück og Oldenburg i Tyskland samt Sydsjælland-Møn og Odsherred (Vestsjælland) i Danmark. Projektet/netværket er støttet af EU og blev i august 2013 anerkendt/optaget som en europæisk kulturrute under EU. 11. Pixiudgave af geopark-ansøgningen samt fremtidige indsatser: Denne opgave handler om at udarbejde en kort og let læselig fremstilling af kernen i Geopark Odsherred. Målgruppen er Odsherreds borgere. Indholdet er en kort beskrivelse af ansøgningen, processen frem til september 2014, status på geoparken pr. foråret 2014, beskrivelse af projekter i 14 og 15 og kommunikationsplan. 12. Geoguide-kursus: Kurset skal give kursisterne en grundig introduktion til landskabsdannelsen, kulturhistorien, kunsten og de lokale råvarer i Odsherred. Kurset varer to dage og afsluttes med en ekskursion i det sydlige Odsherred, hvor der også er korte oplæg på besøgsstederne. Målgrupperne for kurset er frontpersonale, Den Gode historie-fortællere samt lærere og pædagoger, hvor sidstnævnte endnu mangler at komme på kursus. 13. Geomærkning af fødevarer: Geopark-mærkningen af lokale fødevarer sker i henhold til nærmere fastsatte kriterier. De første fødevarer er mærket ultimo 2013, og der deltager p.t. otte virksomheder i klyngenetværket. Inden sommeren 2014 er målet, at der udbydes minimum 15 mærkede produkter. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 11

13 14. Mere kant end udkant Geopark Festival 2014: Formålet er at projektere og realisere den årlige geoparkfestival med start i 2014, om end det først er et krav fra 2015 for godkendte geoparker. Geopark Festivalen skal inddrage kulturaktører, borgere, frivillige, virksomheder, lokalsamfund m.fl. Tidspunktet for festivalen er den juli og alle virksomheder opfordres til at være med, hvad enten det med særlige tilbud eller måske oven i købet tiltag, som kan blive en del af programmet. 15. Lokalsamfundene i Odsherred: Fra konstitueringsaftalen ligger der et ønske fra partierne i Odsherred Byråd om, at der sættes fokus på Geopark Odsherreds potentialer og muligheder for vækst i lokalsamfundene. Forankringsprocessen er allerede indledt i Egebjerg, og flere lokalsamfund følger. Der er nedsat et ad hoc-udvalg for lokaldemokrati, som træder i kraft pr. 1. februar Geokids: Alle børn i Odsherred (ca. 4000) skal sammen med to kunstnere udarbejde en skulptur/en maske, der skal opstilles i geoparken som et stort fælles kunstværk. Masken indeholder bl.a. ler fra Odsherreds undergrund. Første pilotprojekt på 100 masker ventes afsluttet i sommeren Derefter startes det egentlige projekt med så mange af de øvrige børn, som der kan skaffes finansiering til. 17. Kunstnernes landskab: Projektet opdeles i tre dele, hvor del 1 omhandler skiltning af 12 landskabsmaler-steder fra Odsherred. Del 2 skal involvere nulevende kunstnere i Geopark Odsherred, og del 3 omhandler den digitale formidling af kunst på hjemmesiden. Del 3 hænger sammen med projekt nr Geologiens dage: Geologiens dage er et landsdækkende projekt. I samarbejde med relevante fagpersoner og interesseorganisationer identificeres en række besøgssteder og aktiviteter, der bredt og populært kan formidle geologien i Geopark Odsherred. Der fastlægges et program, der markedsføres ad de bedst egnede kanaler. Efter afviklingen den september evalueres projektet. 19. Ny organisering af Geopark Odsherred: Bestyrelsen i Geopark Odsherred har på sit møde den 16. august besluttet at arbejde videre med en selvstændiggørelse af Geopark Odsherred. Dette indebærer i hovedtræk: En selvejende institution til drift En almennyttig erhvervsdrivende fond med egne vedtægter til projekter og fundraising inden for geoparkens fire temaer En professionel bestyrelse i spidsen for både institution og fond En driftsaftale mellem institutionen og kommunen Samarbejdsaftaler mellem institutionen og partnere Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 12

14 20. Geolog, geoparkformidler: Museum Vestsjælland har søgt Friluftsrådet om midler til en geoparkformidler/naturvejleder. Odsherred Kommune og NVPro forsøger at etablere den fælles medfinansiering. Formidlerens væsentligste opgaver bliver at: Udvikle en koordineret formidling af Geopark Odsherred Stå for koordinering af turudbud og aktiviteter i hele Odsherred i regi af geoparken Inddrage nye målgrupper og samarbejdspartnere Deltage i relevante netværk for Geopark Odsherred Ansættelse forventes 1. april For så vidt angår ansøgningen om optagelse i European Geoparks Network og dens videre vej gennem systemet, så er der følgende status: Primo januar er der kommet et foreløbigt svar fra Patrick McKeever i UNESCOsekretariatet for Earth Sciencee om, at ansøgningen er modtaget og at den ser fornuftig ud, dog ønskes en mindre rettelse udført i bilag B. Derefter ser ansøgningsprocessen frem til september 2014 ud som følger: Rettelse til bilag B er sendt til Patrick McKeever og godkendt Efter 28. februar fremsendes bilag B til den internationale kommission for geologi (IUGS) Den marts holder EGN netværksmøde, hvor der træffes en endelig beslutning mht. Geopark Odsherreds ansøgning. Det vil sige, at hvis ansøgningsdokumentet bliver godkendt, så kommer der en delegation fra EGN på to personer, som skal evaluere ansøgningens indhold i forhold til, hvad der konkret bliver arbejdet med i Odsherred Et tidspunkt fra maj til ultimo juli får Geopark Odsherred evalueringsbesøg fra EGN Den september 2014 holdes den 6. UNESCO-konference om geoparker i Canada, hvor Geopark Odsherred (forhåbentlig) udpeges som den første geopark i Danmark Økonomiske konsekvenser Budgettet for 2014 er vedlagt. Administrativ indstilling Til orientering. Bilag Budget - drift og anlæg 2014.docx Projektplan_GPO_ pdf Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 3. februar 2014 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 13

15 Fraværende: Nykøbing Sj. Taget til efterretning. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 14

16 6. Status på Vejen til-kampagnen pr. januar 2014 Sag Dok Initialer: THU Åbent Kompetence Udvikling Odsherred. Beslutningstema Orientering om status på brandingkampagnen. Sagens opståen Branding af Odsherred, et projekt under Udvikling Odsherred, blev lanceret for offentligheden på et pressemøde den 27. juni Kampagnen styres i et samarbejde mellem bureauet Cumuli og en styregruppe, som består af kommunaldirektøren, turistchefen, erhvervschefen, chefen for Kultur og Folkesundhed og sekretariatschefen. Nedenfor gives en status på projektet fra november 2014 til januar 2014, samt visioner og potentialer for kampagnens fortsatte udvikling i Hjemmesiden og den tilhørende Facebook-side samler de væsentligste dele af kampagnens indhold. Sagsfremstilling Der er i den sidste periode og frem til udgangen af januar været gennemført/planlagt følgende aktiviteter - med nedenstående resultater: Der har siden november været en nogenlunde konstant interesse for projektet, og der er i perioden personer, som har set opslag på siden, hvilket giver et gennemsnitlig ugentligt besøgstal på personer Der var i starten af december planlagt dialogmøde med turistaktører og copartnere i Odsherred, hvor de skulle introduceres for kampagnen, den blev på grund af vejret udskudt til 30. januar 2014 Der har været afholdt åbning af Rute 21, hvilket gav en stor interesse for kampagnen, og det lykkedes at lave en såkaldt Storify (en digital formidling på Twitter med Facebook og andre sociale medier involveret), hvor flere borgere bidrog med billeder og opdateringer fra åbningen, således at vi denne ene dag nåede mere end views Der har været kontakt med forskellige foreninger, som ønsker at gøre brug af kampagnens materiale; på baggrund heraf var Vejen til fx repræsenteret ved DGI Crossløb den 4. januar Der holdes fortsat en gang månedligt møder i redaktionsgruppen om nye tiltag og ideer til indhold til kampagnen, og på januarmødet blev der sat fokus på, hvordan historierne kan løftes ud over Facebook og fx bruges i aviser og dagblade Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 15

17 Der arbejdes på at finde en form, hvor Vejen til kan gøre brug af billeder fra VisitOdsherreds Facebook-side Jeg elsker Odsherred, hvor gode amatørfotografer deler billeder. Det fremtidige arbejde i 2014: Supplere indholdet af hjemmesiden og Facebook med nogle flere artikler og film, som tager udgangspunkt i det, der efter Styregruppens opfattelse fortsat mangler at blive fortalt, fx sommerhuslivet, det aktive liv i naturen, ungelivet og livet i Odsherred om vinteren Der arbejdes på at skabe endnu bedre kontakt til flere interessenter, ambassadører og leverandører, fx foreningslivet i Odsherred, hvilket skal ske med henblik på at styrke disses aktiviteter inden for kampagnen, fx Sommerland Sjælland Cup under fodboldklubben NIF, men også at være synlig ved løb og andre aktiviteter under eksempelvis FK Odsherred. Der planlægges i 2014, at der afholdes et dialogmøde netop med disse aktører Der vil som følge af mødet med turistaktører blive udarbejdet en opsamling over hvilke tiltag, kampagnen bør gøre for at være mere synlige ved forskellige begivenheder hos disse aktører, eksempelvis Vig Festivalen eller FIO-markedet Kampagnen vil fortsætte med at poste som minimum tre ugentlige opdateringer på Facebook inden for erhverv, kultur, foreningsliv, turisme, bosætning, arrangementer, geopark, Fishing Zealand o.l., et arbejde der er afhængigt af den store iver, der bliver lagt for dagen på mange områder i egnen Man er i gang med at undersøge mulighederne for at få lokale bloggere til at stille deres opdateringer til rådighed for kampagnen, således at vi kan få nogle nye og skæve historier ind, men på en sådan måde at vi stadig selv kan sortere Der ønskes i 2014, at der bliver øget fokus på at få den offentlige administration til at bruge kampagnen, fx når kommunen sender materialer ud, eksempelvis oversigter til sommerhusejerne om renovation m.v. Dette planlægges gennemført ved dialogmøder med de ansvarlige for PR-aktiviteter i de enkelte centre. Det planlægges, at man i 2014 bruger de store begivenheder i Odsherred som udgangspunkt for deling af historier på Facebook, således at Uge 7 bliver omdrejningspunktet for posts i ugerne op til Der skal etableres et distributionssystem af materiale til interessenterne i Odsherred Der arbejdes på at kvalificere statistikkens detaljeringsgrad, hvilket bliver muligt som følge af øgede muligheder i statistikmodulet -signaturen skal lægges frit tilgængeligt, og igen skal medarbejdere i Odsherred Kommune opfordres til at anvende den Nye ideer: Er det muligt at: Hænge mindst en plakat fra Vejen til op på alle kontorer i kommunen Udsmykke den nye vandtank ved solvarmeværket i Nykøbing med Vejen til Sælge plakater produceret i kampagnen, eksempelvis plakaten med urter der er mange sommerhuse de kunne komme op at hænge i Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 16

18 Udvikling Odsherreds medlemmer er velkommen til enten på mødet eller bagefter at komme med idéer til den fortsatte udbredelse af kampagnen. Administrativ indstilling Til drøftelse og orientering. Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 3. februar 2014 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Fraværende: Taget til efterretning. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 17

19 7. Vækstplan for turisme Sag Dok Initialer: AAL Åbent Kompetence Udvikling Odsherred. Beslutningstema Drøftelse af regeringens udspil i forhold til den nye turiststrategi for Odsherred. Sagens opståen Regeringen offentliggjorde den 20. januar 2014 et udspil til Vækstplan for turisme. Sagsfremstilling I forhold til Vækstteam for turismes anbefalinger i juni 2013 er der sket væsentlige ændringer, som på en række områder imødekommer den kritik, som bl.a. Odsherred har fremført. Set i forhold til turismen i Odsherred er det især værd at bemærke følgende: Etablering af et Nationalt Turismeforum med henblik på koordinering og samordning af turismefremmeindsatsen. Dermed udfyldes et tomrum, som er opstået, da VisitDenmark blev defineret som udelukkende en markedsføringsorganisation En styrkelse af Kyst- og Naturturismen gennem skabelse af et udviklingsselskab for Dansk Kyst- og Naturturisme. Vækstteamet pegede for et halvt år siden udelukkende på potentialet på Vestkysten, men nu peges der også på et Østersøsamarbejde for relevante regioner, kommuner, fonde og VisitDenmark Etablering af Partnerskaber om at drive og udvikle den digitale infrastruktur. Dette er vigtigt med henblik på fremadrettet at sikre Danmarks position som en destination med moderne information på en række digitale platforme. Danske Destinationer, hvor Odsherred beklæder formandsposten, er meget interesseret i dette, da flere af organisationens udviklingsprojekter er afhængige af en udvikling af den store produktdatabase, Guide Danmark Fokus på kvalitetsturisme, herunder fokus på uddannelses- og kompetenceløft. Der lægges samtidig op til en certificeringsordning med titlen Dansk Kvalitetsturisme Mulighed for under visse forudsætninger at etablere formidlingsfaciliteter (udkigstårne, servicebygninger og lignende) i naturområder, hvor dette hidtil ikke har kunnet lade sig gøre. Dette kan bl.a. komme Odsherred til gode i forbindelse med udvikling af Geopark Odsherred Det bør bemærkes, at vækstplanen ikke rummer nye midler til turismen. Planen skal altså - i udgangspunktet gennemføres inden for de nuværende statslige bevillinger. Det er uklart, hvordan den nye organisering influerer på den nuværende organisering. Især er det uklart, hvilken rolle de nuværende regionale udviklingsselskaber skal spille. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 18

20 Det vurderes, at Vækstplanen på en række områder spiller fint sammen med den nye turismestrategi for Odsherred. Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller: At Udvikling Odsherred drøfter vækstplanen for turisme. Bilag Vækstplan for dansk turisme.pdf Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 3. februar 2014 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Fraværende: Taget til efterretning. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 19

21 8. Turismestrategi - Destination Odsherred Sag Dok Initialer: AAL Åbent Kompetence Udvikling Odsherred. Beslutningstema Drøftelse af oplæg til turismestrategi. Sagens opståen Odsherreds Turistråd besluttede i september 2013 at i gangsætte en proces med at udarbejde en turismestrategi. Strategien har bl.a. til formål at forholde sig til kommunens erhvervspolitik. Sagsfremstilling Der foreligger nu et udkast til turismestrategi. Undervejs i processen har der været inddraget en kreds af private og offentlige turismeaktører, ligesom eksterne ressourcepersoner har givet bidrag til planen. Turismestrategien har tre strategiske temaer: Kvalitet i alle led forbedring af værtskab/service samt højnelse af standarden på de basale turismefaciliteter (strande, stier, toiletter m.m.) Geopark Odsherred som ramme for udvikling og formidling fremtidig produktudvikling skal i høj grad tage afsæt i geoparktrekanten : o Isstidslandskabet og naturen o Solvognen og kulturhistorien o Odsherredsmalerne og kunsten o Lammefjorden og fødevarerne Synlighed gennem samarbejde fokus på koordineret markedsføring blandt Odsherreds aktører, og samarbejde med specielt VisitNordsjælland på de udenlandske markeder I sit møde i december principgodkendte Turistrådet strategien. Samtidig blev det besluttet at sende strategien til høring i forskellige fora. Udtalelser og høring Hermed sendt til høring i Udvikling Odsherred den 3. februar Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller, at: Udvikling Odsherred drøfter oplægget til turismestrategi. Bilag Oplæg, turismestrategi, dec.12.pdf Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 20

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018

GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018 GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018 Geopark Odsherred - Strategi 2015-2018 Udarbejdet af: Geopark Odsherred - marts 2015 Tekst og tilrettelæggelse: Sekretariatet for Geopark Odsherred Fotos og illustationer:

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift November 2010 1 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere