Referat Udvikling Odsherred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvikling Odsherred"

Transkript

1 Referat Udvikling Odsherred Dato 3. februar 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl Otto Nielsen, Allan Andersen Fraværende Thor Pedersen (formand), Michael Jensen, Mads Bøttger

2 Indholdsfortegnelse Underskriftsark Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde den 25. november Korte meddelelser til og fra Sekretariatet Orientering om videreudvikling af Helhedsorienteret erhvervsservice, samt status på erhvervsrettede tiltag Status på Geopark Odsherred pr. 3. februar 2014, herunder delprojekter Status på Vejen til-kampagnen pr. januar Vækstplan for turisme Turismestrategi - Destination Odsherred Status på Studietur til Bornholm for Udvikling Odsherred og Geopark Odsherred Evaluering af Odsherred Kommunes erhvervspolitik Resultataftaler for 2014 for Odsherred Erhvervsråd, VisitOdsherred og Odsherred Kommune Eventuelt Samlet bilagsliste... i Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 1

3 Underskriftsark Thor Pedersen (formand) Thomas Adelskov Morten Egeskov Michael Jensen Lars Vedsmand Jørgen Stoltz Mads Bøttger Karl Otto Nielsen Allan Andersen Protokolfører: Dato: Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 2

4 1. Godkendelse af dagsorden Sag Dok Initialer: AAL Åbent Sagsfremstilling Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 3. februar 2014 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Fraværende: Godkendt. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 3

5 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 25. november 2013 Sag Dok Initialer: AAL Åbent Kompetence Udvikling Odsherred. Beslutningstema Godkendelse af referat fra sidste møde. Sagens opståen Referatet fra sidste møde den 25. november 2013 er vedlagt. Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller, at: Udvikling Odsherred godkender referatet fra sidste møde. Bilag Samlet referat - Udvikling Odsherred den 25. november 2013, kl. 16:00-18:00 Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 3. februar 2014 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Fraværende: Godkendt. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 4

6 3. Korte meddelelser til og fra Sekretariatet Sag Dok Initialer: AAL Åbent Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 3. februar 2014 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Fraværende: - "I gang selv" afholdt i samarbejde med Jobcenter, 18 personer deltog i forløbet, hvoraf 9 personer var ledige. - Der er 70 deltagere på konferencen om bredbånd - Generalforsamling i Erhvervsrådet afholdes den 27. marts 2014 Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 5

7 4. Orientering om videreudvikling af Helhedsorienteret erhvervsservice, samt status på erhvervsrettede tiltag Sag Dok Initialer: SIL Åbent Kompetence Udvikling Odsherred. Beslutningstema Orientering om videreudvikling af Helhedsorienteret erhvervsservice samt status på diverse erhvervsrettede tiltag. Sagens opståen Udvikling Odsherred overvåger erhvervsindsatsen, herunder udmøntning af erhvervspolitikken og videreudvikling af arbejdet med at styrke de lokale erhvervsvilkår og erhvervsudviklingen i Odsherred. Sagsfremstilling Videreudvikling af helhedsorienteret erhvervsservice i 1. halvår På Udvikling Odsherreds møde den 25. november 2013 blev det indstillet, at erhvervsservicekonceptets pilotperiode med øget åbningstid skulle fastholdes indtil videre, og at en ny måling på tilfredshed med erhvervsservicekonceptet skal foretages i september/oktober Der var enighed i udvalget om, at nulpunktsmålingen (brugerundersøgelsen 2013) viser et fortsat behov for fokus på kommunikation, forventningsafstemning og koordination. På baggrund af ovenstående vil administrationen i 1. halvår 2014 fokusere på indsatsområderne: videreudvikling af erhvervsportalen, herunder udgivelse af et erhvervsrettet nyhedsbrev pr. kvartal videreudvikling af servicemål 2 (tovholderfunktionen) videreudvikling af servicemål 5 (koordineret erhvervsindsats, dvs. arbejdet med bl.a. at sikre en løsnings- og helhedsorienteret og koordineret erhvervsindsats i alle centre og på tværs af centre) Disse indsatsområder svarer til medarbejdernes ønsker til det videre forløb med erhvervsservicekonceptet. Indsatsen vedr. tovholderfunktionen forløber primo 2014, således at resultatet vil nå at virke fra medio april måned. Indsatsen vedr. erhvervsportalen og koordineret erhvervsindsats opstartes parallelt hermed, og er fortløbende indsatser. Brugerundersøgelsen 2013 læring og fremadrettet Udvalget besluttede, at resultatet af erhvervsundersøgelsen fra november 2013 skal bruges som en nulpunktsmåling, og at en ny måling skal foretages i september/oktober Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 6

8 2014. Det blev besluttet at brugerundersøgelsen skal opsplittes på forskellige erhvervstyper, og at den ny måling skal præsenteres på en ehvervskonference i Styregruppen for Helhedsorienteret erhvervsservice har sidenhen besluttet, at administrationen arbejder videre med informationerne i undersøgelsen ved bl.a. at kontakte 20 af de virksomheder, der gerne ville kontaktes (10 negative og 10 positive). Målet med kontakten er at få uddybet hvorfor de var utilfredse/tilfredse og herved at få konkretiseret nogle af oplevelserne og synspunkterne i undersøgelsen. Arbejdet med dette pågår. Afrapportering forventes klar til udvalgets møde i maj måned. Erhvervskonsulent/fundraiser ansat Den 1. februar 2014 starter Anette Friis som fundraiser og erhvervskonsulent i Plan, Byg og Erhverv. Fundraisingfunktionen består i at have overblik over og kunne søge midler fra EU, nationale og regionale fonde og ordninger, og herved sikre eksterne midler til kommunale og private udviklingsprojekter i Odsherred. Herved styrkes indsatsen for at skabe vækst og udvikling i kommunen. Anette Friis er 50 år og har de seneste seks år haft eget konsulentfirma med opgaver inden for styringskoncepter til den offentlige sektor, herunder organisationsændringer, nytænkning, udbud og analyser. Anette Friis er oprindelig skatterevisor og har arbejdet 15 år hos Told- og Skattestyrelsen, senere hos Unibank og IBM. Hun har en HD i ledelse og strategi fra CBS og en master i lære- og forandringsprocesser fra Aalborg Universitet. Anette Friis har således kendskab både til store og små virksomheder og har stor viden og erfaring inden for økonomi, jura, ledelse og organisation. Anette Friis vil efter planen blive præsenteret på Udvikling Odsherreds møde i maj måned. De to erhvervskonsulenter vil samarbejde om erhvervsservice og erhvervsudviklingsprojekter, mens fundraisingopgaven skal varetages af Anette Friis. Bedre bredbånds- og mobildækning via kommunen som løftestang Administrationen i Odsherred Kommune afdækker p.t., hvilke muligheder der er for at kommunen kan fremme en bedre bredbånds- og mobildækning i Odsherred. Erhvervsstyrelsen har haft en vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven i høring. Vejledningen beskriver, hvordan kommunerne med hjemmel i Lov om erhvervsfremme kan spille en mere aktiv rolle i at fremme bredbåndsinfrastruktur. Ifølge udkastet kan kommunerne stille dækningskrav, hvis der er tale om en erhvervsudviklingsaktivitet. Konkret kan det ske ved, at kommunerne i forbindelse med indkøb af telefon og data til egne medarbejdere og institutioner stiller krav i udbuddet om, at de selskaber, der byder på opgaven, også skal tilbyde bredbåndsdækning i områder af kommunen, hvor dækningen er mindre god. Der er endvidere mulighed for at kommunerne med hjemmel i erhvervsfremmeloven kan etablere og stille passiv infrastruktur til rådighed igen hvis der er tale om en erhvervsudviklingsaktivitet. Der sigtes i første omgang mod at administrationen i forbindelse med kommende udbud af telefon og data stiller krav om at de selskaber, der byder på opgaven, også skal tilbyde bredbåndsdækning i områder af kommunen, hvor dækningen er mindre god. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 7

9 Odsherred Erhvervsråd er vært for en konference om mobil- og bredbåndsdækningen i Odsherred Kommune. Konferencen finder sted den 5. februar 2014 kl i Pakhuset i Nykøbing Sj. Formanden for Udvikling Odsherred deltager med indlæg. Succes Online Fra marts til maj måned 2014 tilbydes op til 60 lokale virksomheder et gratis træningsforløb med foredrag, undervisning og personlig rådgivning i alt fra online tilstedeværelse, hvordan man skaber trafik til sit website og får flere kunder, e-handel, sociale medier samt digital virksomhedsstyring. Dette tilbud til Odsherred Kommune kommer fra Google og foregår i samarbejde med Googles certificerede partner I-Strategi samt Succes Online-partnerne IBIZ-Center og Deloitte. Som en del af forløbet får de deltagende virksomheder endvidere tilbud om en fordelagtig e-handelsplatform. Der er kick-off den 27. februar 2014 kl i Kulturhuset Aksen, Centervejen 91, Asnæs. Succes Online er et initiativ, der skal hjælpe små og mellemstore danske virksomheder med at gribe digitaliseringens muligheder. Digitaliseringen hjælper virksomhederne med at nå langt flere kunder langt billigere og uden geografiske begrænsninger. Øget digitalisering kan fremme produktiviteten og mulighederne for at skabe vækst, eksport og jobs. Bag initiativet står en bred vifte af offentlige institutioner, private firmaer og større interesse-organisationer, bl.a. Google, Håndværksrådet, IT-branchen, FDIH, Erhvervsstyrelsen, Amino (portal for iværksættere), Ivækst (portal for iværksættere og SMV ere), IBIZ-Center og Deloitte. Forløbet arrangeres i samarbejde med Odsherred Erhvervsråd og Google. Effektanalyse Vækst som følge af Rute 21: Den 27. november 2013 blev der ved et arrangement i Højby gennemført en række fokusgruppeinterviews med 41 virksomhedsrepræsentanter fra fem forskellige brancher: Bygge og Anlæg Detailhandel Fremstilling Fødevarer Turisme Konsulentfirmaet Grontmij A/S (afdeling Transport Economics) stod bag tiltaget. Formålet var at afdække, hvad en opgradering af Rute 21 betyder for økonomisk vækst i Odsherred, og hvilke understøttende tiltag, der kan igangsættes, for at få fuld effekt af Odsherredvejen. Resultatet indgår i Grontmijs udviklingsprojekt Veje og Vækst, der opsamler viden om, hvad realiserede vejprojekter har betydet for udvikling de pågældende steder. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 8

10 Resultatet bliver et notat med udvalgte branchers forventninger til vækst, og med en oplistning af hvilke private og kommunale tiltag, der vil understøtte væksten, hvis de gennemføres. Notatet vil tilgå Udvikling Odsherred og Økonomiudvalget samt de deltagende virksomheder i maj måned. Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller til Udvikling Odsherred, at: Orientering om videreudvikling af Helhedsorienteret erhvervsservice samt status på diverse erhvervsrettede tiltag tages til efterretning. Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 3. februar 2014 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Fraværende: Taget til efterretning. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 9

11 5. Status på Geopark Odsherred pr. 3. februar 2014, herunder delprojekter Sag Dok Initialer: NLE Åbent Kompetence Bestyrelsen for Geopark Odsherred. Mødet den 24. januar 2014 i geoparkbestyrelsen blev aflyst. Denne oversigt indeholder derfor ikke beslutning fra dette møde. Beslutningstema Orientering om delprojekter under Geopark Odsherred. Sagens opståen De nedenstående delprojekter under Geopark Odsherred er enten skrevet ind i ansøgningsdokumentet eller får økonomisk støtte gennem Geopark Odsherreds budget. Budget 2014 og en samlet projektplan er vedlagt som bilag. Sagsfremstilling 1. Formidling af istidslandskabet skiltning: I ansøgningen er det beskrevet, at der i 2014 vil blive skiltet 22 af de 42 geosites, som formidler landskabets dannelse på de udvalgte lokaliteter. Der skal udarbejdes tekst, kortmateriale og anden info til skiltene, og skal derefter indhentes tilladelse fra den relevante myndighed (Natur, Miljø og Trafik, evt. yderligere) til opsætning af skiltene inden fysisk opsætning. 2. Formidling af istidslandskabet folder: I henhold til ovenstående formidlingsprojekt skal der udarbejdes en ny folder til Geopark Odsherred, som også indeholder de skiltede lokaliteter. 3. Infopunkt Dragsholm Slot: Udvikling af et velkomstmiljø i den tidligere skolestue på Dragsholm Slot, hvor gæster i Geopark Odsherred for første gang får mulighed for at blive introduceret for geoparkens aspekter og muligheder, forhåbentlig for at finde ny inspiration til at tage på videre opdagelse i Geopark Odsherred. 4. Mobil udstilling: Et firkantet reolmøbel, hvor en side har fokus på geologi, en har fokus på kulturhistorie, en har fokus på kunsten og den sidste har fokus på fødevarerne. Du møder alt fra film, lyd, modeludstilling, kort og gode historier i skuffer, kighuller, skærm og plexiglas. 5. Geoparks Corner: Mobil udstilling der fortæller om det internationale geoparknetværk og konceptet bag, obligatorisk for godkendte geoparker. 6. Landskabet som isen skabte: Projektet formidler Geopark Odsherred til en bred målgruppe; hovedfokus ligger hos folkeskolens overbygningselever ( klasse). Gennem en app og en Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 10

12 hjemmeside-del formidles landskabets dannelse digitalt. 7. Højderygstien: Etablering af en ca. 7 km trampesti fra Veddinge i vest over Esterhøj og Maglehøj til Dutterhøje i øst. På udvalgte lokaliteter formidles geoparkens fire fokusområder. Højderygstien støttes økonomisk af Realdania. 8. Digital formidling: Den ny hjemmeside skal formidle geo-info bredt på ca. 8. klasse-niveau og kunne samle alle projekter under geoparken under en og samme paraply. Siden skal være visuelt stærk, vise geoparken året rundt i moderne levende billeder samt kunne håndtere interaktion og brugeroploads. Geopark Odsherred formidles i dag på Facebook og Instagram, og har også en midlertidig hjemmeside. 9. Fremtidens landskaber: Naturpleje gennem frivillige aftaler med lodsejere ved afgræsning i storfold på tværs af matr. grænser. Plejen vil primært bestå af afgræsning, hvilket vil give en lokal fødevareproduktion, alt efter hvilke dyr der benyttes. 10. Megalitrute-netværk: Internationalt netværk som formidler megalitkulturen med dysser og jættestuer i Nordvesteuropa, dvs. Hunebedcentrum Borger og Hondsrug Geopark i Holland, Falbygden Museum/Falköping Kommune i Sverige og Landkreis Osnabrück og Oldenburg i Tyskland samt Sydsjælland-Møn og Odsherred (Vestsjælland) i Danmark. Projektet/netværket er støttet af EU og blev i august 2013 anerkendt/optaget som en europæisk kulturrute under EU. 11. Pixiudgave af geopark-ansøgningen samt fremtidige indsatser: Denne opgave handler om at udarbejde en kort og let læselig fremstilling af kernen i Geopark Odsherred. Målgruppen er Odsherreds borgere. Indholdet er en kort beskrivelse af ansøgningen, processen frem til september 2014, status på geoparken pr. foråret 2014, beskrivelse af projekter i 14 og 15 og kommunikationsplan. 12. Geoguide-kursus: Kurset skal give kursisterne en grundig introduktion til landskabsdannelsen, kulturhistorien, kunsten og de lokale råvarer i Odsherred. Kurset varer to dage og afsluttes med en ekskursion i det sydlige Odsherred, hvor der også er korte oplæg på besøgsstederne. Målgrupperne for kurset er frontpersonale, Den Gode historie-fortællere samt lærere og pædagoger, hvor sidstnævnte endnu mangler at komme på kursus. 13. Geomærkning af fødevarer: Geopark-mærkningen af lokale fødevarer sker i henhold til nærmere fastsatte kriterier. De første fødevarer er mærket ultimo 2013, og der deltager p.t. otte virksomheder i klyngenetværket. Inden sommeren 2014 er målet, at der udbydes minimum 15 mærkede produkter. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 11

13 14. Mere kant end udkant Geopark Festival 2014: Formålet er at projektere og realisere den årlige geoparkfestival med start i 2014, om end det først er et krav fra 2015 for godkendte geoparker. Geopark Festivalen skal inddrage kulturaktører, borgere, frivillige, virksomheder, lokalsamfund m.fl. Tidspunktet for festivalen er den juli og alle virksomheder opfordres til at være med, hvad enten det med særlige tilbud eller måske oven i købet tiltag, som kan blive en del af programmet. 15. Lokalsamfundene i Odsherred: Fra konstitueringsaftalen ligger der et ønske fra partierne i Odsherred Byråd om, at der sættes fokus på Geopark Odsherreds potentialer og muligheder for vækst i lokalsamfundene. Forankringsprocessen er allerede indledt i Egebjerg, og flere lokalsamfund følger. Der er nedsat et ad hoc-udvalg for lokaldemokrati, som træder i kraft pr. 1. februar Geokids: Alle børn i Odsherred (ca. 4000) skal sammen med to kunstnere udarbejde en skulptur/en maske, der skal opstilles i geoparken som et stort fælles kunstværk. Masken indeholder bl.a. ler fra Odsherreds undergrund. Første pilotprojekt på 100 masker ventes afsluttet i sommeren Derefter startes det egentlige projekt med så mange af de øvrige børn, som der kan skaffes finansiering til. 17. Kunstnernes landskab: Projektet opdeles i tre dele, hvor del 1 omhandler skiltning af 12 landskabsmaler-steder fra Odsherred. Del 2 skal involvere nulevende kunstnere i Geopark Odsherred, og del 3 omhandler den digitale formidling af kunst på hjemmesiden. Del 3 hænger sammen med projekt nr Geologiens dage: Geologiens dage er et landsdækkende projekt. I samarbejde med relevante fagpersoner og interesseorganisationer identificeres en række besøgssteder og aktiviteter, der bredt og populært kan formidle geologien i Geopark Odsherred. Der fastlægges et program, der markedsføres ad de bedst egnede kanaler. Efter afviklingen den september evalueres projektet. 19. Ny organisering af Geopark Odsherred: Bestyrelsen i Geopark Odsherred har på sit møde den 16. august besluttet at arbejde videre med en selvstændiggørelse af Geopark Odsherred. Dette indebærer i hovedtræk: En selvejende institution til drift En almennyttig erhvervsdrivende fond med egne vedtægter til projekter og fundraising inden for geoparkens fire temaer En professionel bestyrelse i spidsen for både institution og fond En driftsaftale mellem institutionen og kommunen Samarbejdsaftaler mellem institutionen og partnere Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 12

14 20. Geolog, geoparkformidler: Museum Vestsjælland har søgt Friluftsrådet om midler til en geoparkformidler/naturvejleder. Odsherred Kommune og NVPro forsøger at etablere den fælles medfinansiering. Formidlerens væsentligste opgaver bliver at: Udvikle en koordineret formidling af Geopark Odsherred Stå for koordinering af turudbud og aktiviteter i hele Odsherred i regi af geoparken Inddrage nye målgrupper og samarbejdspartnere Deltage i relevante netværk for Geopark Odsherred Ansættelse forventes 1. april For så vidt angår ansøgningen om optagelse i European Geoparks Network og dens videre vej gennem systemet, så er der følgende status: Primo januar er der kommet et foreløbigt svar fra Patrick McKeever i UNESCOsekretariatet for Earth Sciencee om, at ansøgningen er modtaget og at den ser fornuftig ud, dog ønskes en mindre rettelse udført i bilag B. Derefter ser ansøgningsprocessen frem til september 2014 ud som følger: Rettelse til bilag B er sendt til Patrick McKeever og godkendt Efter 28. februar fremsendes bilag B til den internationale kommission for geologi (IUGS) Den marts holder EGN netværksmøde, hvor der træffes en endelig beslutning mht. Geopark Odsherreds ansøgning. Det vil sige, at hvis ansøgningsdokumentet bliver godkendt, så kommer der en delegation fra EGN på to personer, som skal evaluere ansøgningens indhold i forhold til, hvad der konkret bliver arbejdet med i Odsherred Et tidspunkt fra maj til ultimo juli får Geopark Odsherred evalueringsbesøg fra EGN Den september 2014 holdes den 6. UNESCO-konference om geoparker i Canada, hvor Geopark Odsherred (forhåbentlig) udpeges som den første geopark i Danmark Økonomiske konsekvenser Budgettet for 2014 er vedlagt. Administrativ indstilling Til orientering. Bilag Budget - drift og anlæg 2014.docx Projektplan_GPO_ pdf Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 3. februar 2014 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 13

15 Fraværende: Nykøbing Sj. Taget til efterretning. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 14

16 6. Status på Vejen til-kampagnen pr. januar 2014 Sag Dok Initialer: THU Åbent Kompetence Udvikling Odsherred. Beslutningstema Orientering om status på brandingkampagnen. Sagens opståen Branding af Odsherred, et projekt under Udvikling Odsherred, blev lanceret for offentligheden på et pressemøde den 27. juni Kampagnen styres i et samarbejde mellem bureauet Cumuli og en styregruppe, som består af kommunaldirektøren, turistchefen, erhvervschefen, chefen for Kultur og Folkesundhed og sekretariatschefen. Nedenfor gives en status på projektet fra november 2014 til januar 2014, samt visioner og potentialer for kampagnens fortsatte udvikling i Hjemmesiden og den tilhørende Facebook-side samler de væsentligste dele af kampagnens indhold. Sagsfremstilling Der er i den sidste periode og frem til udgangen af januar været gennemført/planlagt følgende aktiviteter - med nedenstående resultater: Der har siden november været en nogenlunde konstant interesse for projektet, og der er i perioden personer, som har set opslag på siden, hvilket giver et gennemsnitlig ugentligt besøgstal på personer Der var i starten af december planlagt dialogmøde med turistaktører og copartnere i Odsherred, hvor de skulle introduceres for kampagnen, den blev på grund af vejret udskudt til 30. januar 2014 Der har været afholdt åbning af Rute 21, hvilket gav en stor interesse for kampagnen, og det lykkedes at lave en såkaldt Storify (en digital formidling på Twitter med Facebook og andre sociale medier involveret), hvor flere borgere bidrog med billeder og opdateringer fra åbningen, således at vi denne ene dag nåede mere end views Der har været kontakt med forskellige foreninger, som ønsker at gøre brug af kampagnens materiale; på baggrund heraf var Vejen til fx repræsenteret ved DGI Crossløb den 4. januar Der holdes fortsat en gang månedligt møder i redaktionsgruppen om nye tiltag og ideer til indhold til kampagnen, og på januarmødet blev der sat fokus på, hvordan historierne kan løftes ud over Facebook og fx bruges i aviser og dagblade Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 15

17 Der arbejdes på at finde en form, hvor Vejen til kan gøre brug af billeder fra VisitOdsherreds Facebook-side Jeg elsker Odsherred, hvor gode amatørfotografer deler billeder. Det fremtidige arbejde i 2014: Supplere indholdet af hjemmesiden og Facebook med nogle flere artikler og film, som tager udgangspunkt i det, der efter Styregruppens opfattelse fortsat mangler at blive fortalt, fx sommerhuslivet, det aktive liv i naturen, ungelivet og livet i Odsherred om vinteren Der arbejdes på at skabe endnu bedre kontakt til flere interessenter, ambassadører og leverandører, fx foreningslivet i Odsherred, hvilket skal ske med henblik på at styrke disses aktiviteter inden for kampagnen, fx Sommerland Sjælland Cup under fodboldklubben NIF, men også at være synlig ved løb og andre aktiviteter under eksempelvis FK Odsherred. Der planlægges i 2014, at der afholdes et dialogmøde netop med disse aktører Der vil som følge af mødet med turistaktører blive udarbejdet en opsamling over hvilke tiltag, kampagnen bør gøre for at være mere synlige ved forskellige begivenheder hos disse aktører, eksempelvis Vig Festivalen eller FIO-markedet Kampagnen vil fortsætte med at poste som minimum tre ugentlige opdateringer på Facebook inden for erhverv, kultur, foreningsliv, turisme, bosætning, arrangementer, geopark, Fishing Zealand o.l., et arbejde der er afhængigt af den store iver, der bliver lagt for dagen på mange områder i egnen Man er i gang med at undersøge mulighederne for at få lokale bloggere til at stille deres opdateringer til rådighed for kampagnen, således at vi kan få nogle nye og skæve historier ind, men på en sådan måde at vi stadig selv kan sortere Der ønskes i 2014, at der bliver øget fokus på at få den offentlige administration til at bruge kampagnen, fx når kommunen sender materialer ud, eksempelvis oversigter til sommerhusejerne om renovation m.v. Dette planlægges gennemført ved dialogmøder med de ansvarlige for PR-aktiviteter i de enkelte centre. Det planlægges, at man i 2014 bruger de store begivenheder i Odsherred som udgangspunkt for deling af historier på Facebook, således at Uge 7 bliver omdrejningspunktet for posts i ugerne op til Der skal etableres et distributionssystem af materiale til interessenterne i Odsherred Der arbejdes på at kvalificere statistikkens detaljeringsgrad, hvilket bliver muligt som følge af øgede muligheder i statistikmodulet -signaturen skal lægges frit tilgængeligt, og igen skal medarbejdere i Odsherred Kommune opfordres til at anvende den Nye ideer: Er det muligt at: Hænge mindst en plakat fra Vejen til op på alle kontorer i kommunen Udsmykke den nye vandtank ved solvarmeværket i Nykøbing med Vejen til Sælge plakater produceret i kampagnen, eksempelvis plakaten med urter der er mange sommerhuse de kunne komme op at hænge i Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 16

18 Udvikling Odsherreds medlemmer er velkommen til enten på mødet eller bagefter at komme med idéer til den fortsatte udbredelse af kampagnen. Administrativ indstilling Til drøftelse og orientering. Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 3. februar 2014 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Fraværende: Taget til efterretning. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 17

19 7. Vækstplan for turisme Sag Dok Initialer: AAL Åbent Kompetence Udvikling Odsherred. Beslutningstema Drøftelse af regeringens udspil i forhold til den nye turiststrategi for Odsherred. Sagens opståen Regeringen offentliggjorde den 20. januar 2014 et udspil til Vækstplan for turisme. Sagsfremstilling I forhold til Vækstteam for turismes anbefalinger i juni 2013 er der sket væsentlige ændringer, som på en række områder imødekommer den kritik, som bl.a. Odsherred har fremført. Set i forhold til turismen i Odsherred er det især værd at bemærke følgende: Etablering af et Nationalt Turismeforum med henblik på koordinering og samordning af turismefremmeindsatsen. Dermed udfyldes et tomrum, som er opstået, da VisitDenmark blev defineret som udelukkende en markedsføringsorganisation En styrkelse af Kyst- og Naturturismen gennem skabelse af et udviklingsselskab for Dansk Kyst- og Naturturisme. Vækstteamet pegede for et halvt år siden udelukkende på potentialet på Vestkysten, men nu peges der også på et Østersøsamarbejde for relevante regioner, kommuner, fonde og VisitDenmark Etablering af Partnerskaber om at drive og udvikle den digitale infrastruktur. Dette er vigtigt med henblik på fremadrettet at sikre Danmarks position som en destination med moderne information på en række digitale platforme. Danske Destinationer, hvor Odsherred beklæder formandsposten, er meget interesseret i dette, da flere af organisationens udviklingsprojekter er afhængige af en udvikling af den store produktdatabase, Guide Danmark Fokus på kvalitetsturisme, herunder fokus på uddannelses- og kompetenceløft. Der lægges samtidig op til en certificeringsordning med titlen Dansk Kvalitetsturisme Mulighed for under visse forudsætninger at etablere formidlingsfaciliteter (udkigstårne, servicebygninger og lignende) i naturområder, hvor dette hidtil ikke har kunnet lade sig gøre. Dette kan bl.a. komme Odsherred til gode i forbindelse med udvikling af Geopark Odsherred Det bør bemærkes, at vækstplanen ikke rummer nye midler til turismen. Planen skal altså - i udgangspunktet gennemføres inden for de nuværende statslige bevillinger. Det er uklart, hvordan den nye organisering influerer på den nuværende organisering. Især er det uklart, hvilken rolle de nuværende regionale udviklingsselskaber skal spille. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 18

20 Det vurderes, at Vækstplanen på en række områder spiller fint sammen med den nye turismestrategi for Odsherred. Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller: At Udvikling Odsherred drøfter vækstplanen for turisme. Bilag Vækstplan for dansk turisme.pdf Beslutning fra Udvikling Odsherred Dato: 3. februar 2014 Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Fraværende: Taget til efterretning. Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 19

21 8. Turismestrategi - Destination Odsherred Sag Dok Initialer: AAL Åbent Kompetence Udvikling Odsherred. Beslutningstema Drøftelse af oplæg til turismestrategi. Sagens opståen Odsherreds Turistråd besluttede i september 2013 at i gangsætte en proces med at udarbejde en turismestrategi. Strategien har bl.a. til formål at forholde sig til kommunens erhvervspolitik. Sagsfremstilling Der foreligger nu et udkast til turismestrategi. Undervejs i processen har der været inddraget en kreds af private og offentlige turismeaktører, ligesom eksterne ressourcepersoner har givet bidrag til planen. Turismestrategien har tre strategiske temaer: Kvalitet i alle led forbedring af værtskab/service samt højnelse af standarden på de basale turismefaciliteter (strande, stier, toiletter m.m.) Geopark Odsherred som ramme for udvikling og formidling fremtidig produktudvikling skal i høj grad tage afsæt i geoparktrekanten : o Isstidslandskabet og naturen o Solvognen og kulturhistorien o Odsherredsmalerne og kunsten o Lammefjorden og fødevarerne Synlighed gennem samarbejde fokus på koordineret markedsføring blandt Odsherreds aktører, og samarbejde med specielt VisitNordsjælland på de udenlandske markeder I sit møde i december principgodkendte Turistrådet strategien. Samtidig blev det besluttet at sende strategien til høring i forskellige fora. Udtalelser og høring Hermed sendt til høring i Udvikling Odsherred den 3. februar Administrativ indstilling Sekretariatet indstiller, at: Udvikling Odsherred drøfter oplægget til turismestrategi. Bilag Oplæg, turismestrategi, dec.12.pdf Udvikling Odsherred den 3. februar 2014 Side nr. 20

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 19. august 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Michael Jensen, Jørgen Stoltz, Mads

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. juni 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10 KLYNGEKLUBBEN ODSHERRED er flyttet ind i Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Den første del af 2013 har i høj grad stået i flytningens tegn det har også betydet at nogen af de planlagte

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling Effekt- og resultataftale for erhvervsområdet 2015 Alle aktiviteter har til formål at skabe effekt på forbedring af konkurrenceevne, flere jobs og kvalificeret arbejdskraft Symbolforklaring: Stort =hovedansvar,

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018

GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018 GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018 Geopark Odsherred - Strategi 2015-2018 Udarbejdet af: Geopark Odsherred - marts 2015 Tekst og tilrettelæggelse: Sekretariatet for Geopark Odsherred Fotos og illustationer:

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Dato 22. maj 2013 Tidspunkt 17:00 Sted Mødelokale 1+2, Rådhusvej 75, 4540 Til stede Annelis Stamm, Brian Jensen, Carl Henrik Haagensen, Ole S. Hansen, René Larsen,

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere