Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Hen imod en blomstrende datadreven økonomi, KOM (2014) 442 final 1. Resumé Kommissionen har den 2. juli 2014 offentliggjort sin meddelelse Hen imod en blomstrende datadreven økonomi, KOM (2014) 442. Meddelelsen er en opfølgning på Det Europæiske Råds konklusioner fra oktober 2013, som opfordrede EU til at sikre de rette rammebetingelser for et indre marked for big data og cloud computing. Meddelelsen indeholder forslag der skal bidrage til at skabe en datadreven økonomi i Europa. En datadreven økonomi indebærer, at data er til rådighed og anvendes til at udvikle nye tjenester og produkter samt optimere processer og beslutninger på tværs af lande og sektorer til gavn for vækst og beskæftigelse. De foreslåede initiativer sigter på dels at skabe et europæisk datafællesskab blandet andet gennem et offentligt-privat partnerskab og dels på at sikre bedre rammebetingelser for en datadreven økonomi. Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige eller økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund Kommissionen offentliggjorde den 2. juli 2014 meddelelsen Hen imod en blomstrende datadreven økonomi KOM (2014) 442. Meddelelsen er en opfølgning på Det Europæiske Råds konklusioner fra oktober Konklusionerne opfordrede til at sikre de rette rammebetingelser for en datadreven økonomi i Europa, hvor data er til rådighed og anvendes til at udvikle tjenester og produkter, som kan optimere processer, beslutninger og forudsigelser på tværs af lande og sektorer. Kommissionen bemærker, at den digitale økonomi i Europa sammenlignet med USA har været langsom til at tage datarevolutionen til sig.

2 2/8 Meddelelsen beskriver kendetegn ved en datadreven økonomi, og Kommissionen fremlægger forslag til en række tiltag, som kan indgå i en handlingsplan for en datadreven økonomi. 3. Formål og indhold Det primære formål med Kommissionens meddelelse er at igangsætte en debat om, hvordan Europa kan bevæge sig hen imod en datadreven økonomi. Kommissionen vil på baggrund af meddelelsen rådføre sig med Europa- Parlamentet, Det Europæiske Råd, medlemsstaterne og relevante interessenter med henblik på at udarbejde en mere detaljeret handlingsplan for at fremme en datadreven økonomi i Europa. Meddelelsen er inddelt i tre afsnit; I) Data som omdrejningspunkt for fremtidens vidensøkonomi og videnssamfund II) Egenskaber ved en datadreven økonomi samt III) En handlingsplan for fremtidens datadrevne økonomi. I. Data som omdrejningspunkt for fremtidens vidensøkonomi og videnssamfund Meddelelsens første del beskriver, hvad Kommissionen forstår ved en datadreven økonomi. Med den tiltagende digitalisering skabes og indsamles der stadigt mere data. Det gælder både når borgere og virksomheder anvender digitale tjenester og når fysiske produkter forbindes med internettet eksempelvis med installering af smarte el-målere. Disse store og voksende mængder data betegnes ofte som big data, og er en ressource, som kan anvendes til udvikle nye datadrevne produkter og tjenester. En datadreven tjeneste kan anvendes til at optimere processer og beslutninger samt til at foretage mere nøjagtige forudsigelser. Typerne af data er vidt forskellige. I produktionsvirksomheder kan der fx være tale om data fra sensorer i produktion og produkter, som fx kan bruges til at identificere ineffektivitet i arbejdsprocesser. For detailhandelsvirksomheder kan big data være oplysninger om kundernes køb, som kan anvendes til at lave en bedre markedsføring i samspil med fx offentlige data om demografi og socioøkonomiske forhold. Et andet eksempel er Google Flu Trends, hvor Google ved hjælp af data fra søgninger, hurtigt kan forudsige udviklingen af influenzaepidemier. Med datadreven innovation forstår Kommissionen, at virksomheder og den offentlige sektor anvender data til at udvikle bedre produkter og tjenesteydelser såsom bedre trafikstyring og øget energieffektivitet gennem datadrevne tjenester. Dette kan øge produktiviteten og styrke konkurrenceevnen på tværs af lande og sektorer til gavn for vækst og beskæftigelse.

3 3/8 II. Egenskaber ved en datadreven økonomi En datadreven økonomi er kendetegnet ved et velfungerende økosystem, hvor forskellige aktører spiller sammen på et digitalt indre marked og skaber nye forretningsmuligheder, mere viden og kapital samt relevant forskning og innovation. Kommissionen beskriver tre egenskaber ved en datadreven økonomi. For det første at virksomheder, borgere og det offentlige har adgang til gode, pålidelige datasæt, som kan arbejde sammen, og at der er etableret støttestrukturer, som understøtter datadreven innovation. Det drejer sig om en bred adgang til data uden unødige hindringer på tværs af sektorer, sprog og grænser. Derudover beskriver Kommissionen, at forbrugerne skal have tillid til teknologier og udbydere i en datadreven økonomi. Desuden er der udviklet standardiserede formater for indsamling og behandling af data fra forskellige kilder, hvilket sikrer, at der kan udvikles datadrevne tjenester på baggrund af data fra forskellige systemer (interoperabilitet). For det andet skal de rette rammebetingelser være på plads. Gode rammebetingelser skal bl.a. gøre det muligt for virksomheder og universiteter at samarbejde om at uddanne tilstrækkeligt med specialister med relevante færdigheder samt om forskning og innovation på tværs af sektorer i regi af offentligt-private-partnerskaber. For det tredje er en datadreven økonomi kendetegnet ved, at data anvendes indenfor mange sektorer. I en datadreven økonomi er stadigt flere fysiske produkter indlejret med en forbindelse til internettet, hvilket muliggør en bred vifte af nye applikationer og tjenester. Det gælder eksempelvis internet-forbundne fjernsyn, såkaldte smart-tv. Derudover bør offentlige indkøbere (myndigheder) fungere som pilotkunder af nye datatjenesteydelser og kan derved spille en afgørende rolle i fremme af blandt andet cloud computing-tjenester. III. En handlingsplan for fremtidens datadrevne økonomi For at Europa kan bevæge sig hen imod en datadreven økonomi, er det ifølge Kommissionen nødvendigt, at EU at opbygger et datafællesskab blandt andet i form af et offentlig-privat partnerskab og at der etableres de rette rammebetingelser. Opbygning af datafællesskab Kommissionen fremsætter en række tiltag til opbygningen af et datafællesskab. Meddelelsen lægger for det første op til et europæisk offentligt-privat partnerskab om data, som indebærer tilsagn fra Kommissionen og erhvervslivet om forsknings og innovations-aktiviteter. Samtidig kan partnerskabet skabe

4 4/8 incitamenter til udveksling af datasæt, fremme viden-og teknologioverførsler og fungere som et diskussionsforum og netværk for parterne. For det andet foreslår Kommissionen tiltag omkring digitalt iværksætteri og væksthuse for åbne data. Kommissionen lægger op til, at et væksthus for åbne data under Horizon 2020-programmet kan hjælpe SMV er med at realisere potentialerne ved datadreven innovation. De tre øvrige tiltag til opbygningen af et europæisk datafællesskab omhandler dels kompetenceudvikling, hvor Kommissionen vil organisere et europæisk netværk af kompetencecentre, dels oprettelsen af en markedsovervågningsmekanisme, hvor Kommissionen vil måle udviklingen på det europæiske datamarked og dels prioriteringer af forskning og innovation. Etablering af gode rammebetingelser Med henblik på at udvikle de rette rammebetingelser for en datadreven økonomi peger Kommissionen på tre indsatsområder: 1. adgang til data og interoperabilitet 2. etablering af støtteinfrastrukturer til en datadreven økonomi samt 3. afklaring af reguleringsmæssige spørgsmål. For at virksomhederne får den nødvendige adgang til data og at de forskellige systemer til håndtering af data kan arbejde sammen, er der behov for retningslinjer. Kommissionen peger i den forbindelse på, at der bør udarbejdes retningslinjer for brugen af standardlicenser og datasæt samt for gebyrer for videreanvendelse af data. Derudover vil Kommissionen forestå frigivelse af EU-institutioners data samt etablering af en såkaldt kvikskranke ( one-stop-shop ) for, at virksomhederne i EU får nem adgang til de åbne data. Endvidere lægges der op til forskning og innovation indenfor udvikling af dataværktøjer og cloud computing-tjenester under Horizon 2020-programmet samt en generelt støtte til fastlæggelse af nye åbne standarder. Kommissionen lægger derudover op til en række initiativer for at sikre den fornødne støtteinfrastruktur til en datadreven økonomi. Det gælder indenfor cloud computing, hvor man som opfølgning på rapporten om Trusted Cloud Europe vil fremsætte en pakke med politiske tiltag i Desuden vil man støtte adgang til supercomputeranlæg, sikre udbredelse af bredbånd og udvikling af 5G-teknologi til mobilt bredbånd samt iværksætte initiativer omkring internet of things, som er en betegnelse for den udvikling, at flere og flere fysiske produkter indlejres med en forbindelse til internettet. Meddelelsen fremhæver i øvrigt fire lovgivningsmæssige spørgsmål, som Kommissionen ønsker at få afklaret: For det første vil Kommissionen arbejde for, at forslaget om reformer af reglerne for databeskyttelse i EU vedtages. Hensigten er at sikre en sammenhængende og tillidsskabende ramme for borgeres og virksomheders håndtering af data på internettet. Når lovgivnin-

5 5/8 gen om databeskyttelse er vedtaget, vil Kommissionen samarbejde med medlemsstaterne og interessenter om at sikre vejledning af erhvervslivet om implementeringen af de nye regler. For det andet vil Kommissionen undersøge, hvordan man kan styrke virksomheders brug af data herunder relevante ophavsretlige aspekter. For det tredje vil Kommissionen undersøge sikkerhedsrisici i forbindelse med big data og foreslå foranstaltninger hertil. Desuden vil Kommissionen støtte forskning og innovation der har til formål at reducere risikoen for brud på datasikkerheden. For det fjerde vil Kommissionen undersøge sektormæssige hindringer for et indre marked for cloud computing og big data. Eksempelvis peger Kommissionen på, at krav til geografisk placering af data, begrænser datastrømme på tværs af grænser. Kommissionen vil iværksætte en høring og nedsætte en ekspertgruppe til at vurdere behovet for vejledning til virksomheder omkring ejerskab til data og ansvar ved videregivelse af data. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Ikke relevant. 5. Nærhedsprincippet Ikke relevant. 6. Gældende dansk ret Meddelelsen har ikke i sig selv konsekvenser for gældende dansk ret. 7. Lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser Meddelelsen har ikke i sig selv lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 8. Samfundsøkonomiske konsekvenser Meddelelsen har ikke i sig selv samfundsøkonomiske konsekvenser. 9. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Meddelelsen har ikke i sig selv administrative konsekvenser.

6 6/8 10. Høring Meddelelsen er sendt i høring i EU-specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål den 4. juli 2014 med frist den 11. august Der er i den forbindelse modtaget høringssvar fra Dansk Erhverv, Dansk Industri (DI), og Ingeniørforeningen i Danmark. Dansk Erhverv (DE) ser generelt den digitale økonomi som en afgørende drivkraft for at skabe vækst og arbejdspladser. Her udgør datarevolutionen muligvis den største produktivitetsforbedring i årtier. DE sammenligner i den forbindelse det fragmenterede digitale indre marked med det langt mere integrerede marked i USA, som DE anser for én af forklaringerne på, at USA i nyere tid har oplevet større produktivitetsfremgang end Europa. Ifølge DE er det som digital virksomhed svært at navigere i de mange forskellige regler i de europæiske lande og derfor ønsker DE en langt højere grad af fællesmarkedstænkning og harmonisering på disse områder. DE finder, at der er en stående risiko for, at der sker en dæmonisering af data grundet mediehistorier om overvågning, identitetstyveri m.v. DE bemærker hertil, at ligesom øget brug af data skaber nye muligheder, skabes der også nye udfordringer, som kalder på robust regulering, hvor EU bør spille en vigtig rolle. DE finder det vigtigt, at der i den forbindelse ikke sker unødige begrænsninger i brugen af data. Det er vigtigt, at lovbrud og enkeltsager ikke blokerer for en langsigtet indfrielse af datas enorme potentiale. DE bemærker, at den digitale økonomi skaber helt nye markeder og forretningsmodeller, som stiller nye krav til reguleringen, hvor EU spiller en oplagt og afgørende rolle. Blandt andet er der meget lave omkostninger ved fremstilling og produktion af digitale produkter og disse er af natur globale. Det gør nicheprodukter mere profitable grundet umiddelbar og billig adgang til et globalt marked. DE finder, at et digitalt indre marked med fælles regler, krav og standarder på højt niveau vil betyde, at europæiske og danske virksomheder får styrket deres globale konkurrenceevne. DE mener, at beskyttelsen af data bør finde sted på et højt totalharmoniseret EU-niveau, med fælles regler der ikke hindrer innovation og iværksætteri samt, at der bør etableres en central EUenhed til at sikre ensartet håndhævelse på tværs af medlemsstaterne. DE fremhæver desuden barrierer i form at nationale krav om fysisk tilstedeværelse ved etablering i et andet EU-land og ophavsrettigheder der er opdelt efter landegrænser. DE hilser det reviderede PSI-direktiv om frigivelse af offentlige data velkomment som et væsentligt bidrag mod en liberal, åben og ensartet praksis med at stille data til rådighed for virksomheder, organisationer og borgere. Dansk Industri (DI) støtter ambitionen om at etablere et indre marked for big data og cloud computing og sætter pris på Kommissionens begejstring

7 7/8 for IKT-industrien, idet DI dog opfordrer til at der sættes mere fokus på behovene for borgere, virksomheder og samfund fremfor de tekniske aspekter. DI støtter op om, at det offentlige arbejder for, at de data der stilles til rådighed er vederhæftige samt at der sættes fokus på behovet for en større kompetencebase indenfor teknologierhvervet og på at fremme digitalt iværksætteri. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) støtter Kommissionens forslag om en handlingsplan for en datadreven økonomi i Europa og opfordrer til, at der også udvikles en dansk handlingsplan med fokus på de specifikke behov, barrierer og styrkepositioner som Danmark har. Begge handlingsplaner bør have fokus på at styrke uddannelse og efteruddannelse, at stille ikkepersonfølsomme data til rådighed, at privacy by design anvendes til at sikre brug af personfølsomme data uden risici, at loven om persondatabeskyttelse opdateres samt at europæiske regler ensrettes og harmoniseres. IDA ønsker en harmonisering af europæisk lovgivning og anbefaler, at den danske regering støtter Kommissionens forslag til modernisering af databeskyttelsesreglerne. IDA mener, at Kommissionens forslag indeholder initiativer, som vil gøre det lettere at anvende big data over landegrænser. Harmoniseringen vil skabe større sikkerhed og klare linjer for brugere og virksomheder såvel som mindre bureaukrati for virksomhederne gennem princippet om en one-stop-shop. En samordning af de europæiske regler og praksis vurderes at kunne spare europæiske virksomheder for 2,3 mia. euro om året, at kunne skabe større tillid til europæiske virksomheder i den globale konkurrence. IDA anbefaler desuden, at der i en europæisk handleplan sættes fokus på uddannelse og efteruddannelse indenfor IT-kompetencer og IT-sikkerhed. IDA henviser til en analyse foretaget af Erhvervsstyrelsen, som viser, at der er stigende efterspørgsel efter analytikere med stor indsigt i håndtering, strukturering, analyse og visualisering af data, hvilket navnlig gælder matematikere, statistikere, dataloger, ingeniører og økonomer ( Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv, 2013). IDA foreslår ydermere, at der indføres et forureneren betaler -princip ved brud på IT-sikkerhed, hvorved det er den ansvarlige virksomhed, der bærer omkostningerne i forbindelse med eksempelvis identitetstyveri, ligesom der bør indføres en oplysningspligt for virksomheder, der oplever datalæk. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Medlemsstaternes holdninger til meddelelsen kendes ikke. 12. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter generelt ambitionen om et digitalt indre marked i Europa, hvor digitale virksomheder let kan markedsføre deres produkter og tje-

8 8/8 nester på tværs af de europæiske lande. Det vil give store muligheder for danske digitale virksomheder i forhold til at eksportere til de øvrige europæiske lande. Regeringen støtter således også ambitionen om at fjerne barrierer for datadreven innovation i Europa og om et indre marked for big data og cloud computing. Regeringen finder, at meddelelsen flugter godt med arbejdet i regeringens IKT-vækstteam. Regeringens opfattelse er, at den digitale udvikling grundlæggende skal være markedsbaseret. For at fremme det digitale indre marked bør der derfor være fokus på at fjerne unødige barrierer, for at digitale virksomheder kan afsætte deres produkter og tjenester på tværs af grænser. Det gælder også barrierer for datadreven innovation. Regeringen lægger vægt på, at der sikres den fornødne tillid til digitale tjenester, og at der er en solid beskyttelse af forbrugere og borgere på nettet. Dette skal sikres med den rette balance til administrative omkostninger for virksomheder. Samtidig skal der sikres gode muligheder for udviklingen af nye innovative tjenester og produkter baseret på anvendelsen af data, som kan bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. Regeringen ser frem til en yderligere afklaring af, hvilke tiltag der mest fordelagtigt kan foretages på europæisk niveau med henblik på at fremme datadreven innovation i Europa. 13. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedrørende rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. juni 2006 i

Læs mere

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 7. juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat 29. april 2015 Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 18.-19. maj 2015 Kultur og sport 6. Kulturelle og kreative

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

NOTAT. Rammenotat til EU-specialudvalget for transport

NOTAT. Rammenotat til EU-specialudvalget for transport NOTAT Dato J. nr. 24. maj 2013 Rammenotat til EU-specialudvalget for transport Revideret rammenotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3169 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3169 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3169 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 30. maj 2012 Indholdsfortegnelse: 1. International

Læs mere

Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Revision af adgangen til at genanvende offentlige data (PSI-direktivet) 1. Resumé Kommissionen

Læs mere

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år.

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år. i:\juni-2000\markeder-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 RESUMÈ Juni 2000 VELFUNGERENDE MARKEDER I forbindelse med regeringens strategioplæg "dk21 - En ny strategi for Danmarks erhvervspolitik"

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 20. februar 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3342 - miljø Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3342 - miljø Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3342 - miljø Bilag 2 Offentligt MILJØMINISTERIET 13. oktober 2014 EU og Internationalt Samlenotat til FEU og MIU Kommenteret dagsorden til miljørådsmøde den 28. oktober 2014

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

På især to punkter vedrørende komiteens anbefalinger om bredbåndsinfrastruktur er der dog en grundlæggende uenighed mellem høringssvarene.

På især to punkter vedrørende komiteens anbefalinger om bredbåndsinfrastruktur er der dog en grundlæggende uenighed mellem høringssvarene. Notat Høringsnotat til højhastighedskomiteens rapport 1. Resumé 6. april 2010 Højhastighedskomiteens rapport blev sendt i høring umiddelbart efter offentliggørelsen den torsdag den 14. januar 2010 og med

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale: Danske styrker og udfordringer 3 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere