HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 19. afdeling den 7. juli I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Marianne Højgaard Pedersen, Jon Stokholm, Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt og Kurt Rasmussen. Påstande Appellanten, A, har gentaget sin påstand om, at indstævnte, Ankestyrelsen, skal anerkende, at hun med virkning fra 9. september 2008 har ret til revalidering i anledning af sin håndeksem. Ankestyrelsen har påstået stadfæstelse. Anbringender A har navnlig anført, at hun i september 2008 var omfattet af personkredsen i 46, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), og at kommunen derfor skulle have givet hende et tilbud om revalidering. Det er i den forbindelse uden betydning, hvilken form for revalidering der kunne blive tale om. Tildelingskriterierne har været uforandrede siden bistandsloven. Den omstændighed, at der er en bred vifte af tilbud for revalidender, er et yderligere argument for, at hun var berettiget til revalidering. Det kunne være revalidering i kortere eller længere tid,

2 - 2 - og Ankestyrelsen har da også i sin afgørelse anerkendt, at hun kunne have behov for en kort oplæring. Det har ikke været lovgivers hensigt at begrænse mulighederne for revalidering, og 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesindsatsloven) fra 2003 er alene en forenkling af de hidtil gældende tilbud, der nu er samlet i tre ordninger. Ankestyrelsen har anvendt beskæftigelsesindsatsloven forkert, da styrelsen har valgt at fortolke viften af tilbud for at bringe personen hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet således, at disse tilbud skulle begrænse retten til revalidering. Målgruppen for denne lov er efter 2, nr. 4, bl.a. revalidender, og Ankestyrelsen har i As sag undladt at anvende en mangeårig fast administrativ praksis, hvorefter det har været et væsentligt moment for ret til revalidering, at den pågældende er blevet afskåret fra at opnå beskæftigelse inden for sit fag. I stedet har styrelsen uden at foretage en rimelighedsvurdering fokuseret på, om A kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende, og dermed ladet det være afgørende, om hun kunne bestride et ufaglært heltidsjob. Dette er i strid med loven og dens forarbejder samt mangeårig praksis. Ankestyrelsen har navnlig gjort gældende, at A ikke i september 2008 havde sådanne begrænsninger i arbejdsevnen, at revalidering var nødvendig. Det er et grundlæggende princip i dansk socialret, at enhver i forhold til det offentlige har pligt til at sørge for sig selv og sine nærmeste. Hjælp efter den sociale lovgivning er således subsidiær i forhold til andre hjælpemuligheder som f.eks. Statens Uddannelsesstøtte. Dette princip kommer også klart til udtryk i 46, stk. 2, i aktivloven, hvor der ved lovændringen i 2003 endvidere blev foretaget en specifik henvisning til beskæftigelsesindsatsloven. Administrativ praksis før 2003-lovændringen har måske ikke været ganske entydig med hensyn til betingelserne for at være berettiget til revalidering, men det fremgår af Ankestyrelsens principafgørelser, at det afgørende for sagernes udfald har været helt konkrete vurderinger af, hvilke foranstaltninger der var nødvendige for at bringe den, der ansøgte om revalidering, tilbage til arbejdsmarkedet. Disse afgørelser har derfor klar hjemmel i ordlyden af 46. Hertil kommer, at der med vedtagelsen af beskæftigelsesindsatsloven i 2003 blev skabt hjemmel for et antal nye foranstaltninger, som kunne anvendes for at bringe en person tilbage til arbejdsmarkedet. Ankestyrelsen har bl.a. også derfor været berettiget til at kassere ældre admini-

3 - 3 - strative afgørelser, idet styrelsen som enhver anden myndighed er berettiget til at stramme administrativ praksis, hvis det er sagligt begrundet. Supplerende sagsfremstilling Ankestyrelsen har i et brev af 6. oktober 2010 til kammeradvokaten oplyst bl.a.: I forbindelse med anbringenderne kan yderligere bemærkes, at Ankestyrelsens Principafgørelser O-8-99 og O-24-99, som sagsøger har henvist til, blev kasseret den 30. oktober 2009, dvs. inden Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg traf afgørelse i nærværende sag. Årsagen til kassationen var, at Beskæftigelsesudvalget havde truffet afgørelse i en sag om revalidering, som Ankestyrelsen har offentliggjort som I har Beskæftigelsesudvalget fundet, at ansøger ikke havde begrænsninger i sin arbejdsevne, der hindrede, at ansøger kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Beskæftigelsesudvalget fandt således ikke, at en revalidering var nødvendig for, at ansøger kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Revalidering er subsidiær i forhold til, at der eventuelt skal iværksættes andre foranstaltninger for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesudvalget lagde ved vurderingen af, at revalidering ikke var nødvendig for ansøgers tilbagevenden til arbejdsmarkedet, vægt på, at ansøger via sin uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring, herunder også sin erhvervsmæssige erfaring før uddannelsen til socialrådgiver, havde opnået kompetencer og ressourcer, der kunne bringe ansøger tilbage til arbejdsmarkedet uden revalidering. Udvalget bemærkede i den forbindelse, at der også skulle søges arbejde, som ansøger ikke var uddannet til, men som ansøger ville kunne varetage, eventuelt via en kort oplæring. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde således også ved afgørelsen af nærværende sag vægt på, at vi i havde truffet afgørelse om, at der også skulle søges arbejde, som ansøger ikke var uddannet til, men som ansøger ville kunne varetage, eventuelt via en kort oplæring. Både Principafgørelse og (nærværende sag) skal ses i lyset af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som trådte i kraft den 1. januar I den forbindelse blev det indføjet i 46, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, at kommunen giver tilbud om revalidering, når erhvervsrettede aktiviteter efter denne eller anden lovgivning, herunder lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke er tilstrækkelig til, at den pågældende kan klare sig selv. Afgørelserne skal ses som en understregning af vigtigheden af at bruge hele viften af tilbud for at bringe personen hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Der er med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i 2003 kommet ny lovgivning med en vifte af tilbudsmuligheder. Der er desuden indført regler om et arbejdsevnekriterium og krav om ressourceprofil i alle revalideringssager. Principafgørelserne og blev kasseret, dels fordi de er fra tiden før beskæftigelsesindsatsloven trådte i kraft, dels fordi

4 - 4 - vigtigheden af at bruge hele viften af tilbud ikke fremgik af de 2 afgørelser. De kunne opfattes, som om en faglært altid automatisk havde krav på revalidering med henblik på at blive bragt op på samme niveau med en ny uddannelse. Der er i medfør af revalideringsbestemmelserne ikke krav på at få en ny uddannelse. Hvis personen qua sin uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring, herunder også erhvervsmæssige erfaring før uddannelsen, har opnået kompetencer og ressourcer, der kan anvendes på arbejdsmarkedet, eventuelt via kort oplæring, skal revalidering ikke anvendes. Det vil altid være en konkret vurdering, om revalidering er nødvendig for at bringe en faglært person tilbage til arbejdsmarkedet, og afgørelsen er ikke er udtryk for, at dette ikke kan være tilfældet, men at det er vigtigt at holde sig for øje, at erhvervsrettede aktiviteter, herunder de mange tilbudsmuligheder, som der blandt andet kan gøres brug af i den senere tilkomne lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal bruges, før der gives tilbud om revalidering. Sagsøgeren har henvist til Ankestyrelsen mangeårige praksis, udtrykt ved Principafgørelserne P-8-99 (må være O-8-99) og O-24-99, og til at hun derfor må være berettiget til revalidering i en situation som den foreliggende, hvor det anerkendes, at hun ikke kan opnå beskæftigelse inden for hendes uddannede fag eller beskæftigelse inden for fag, der er lønnet på tilsvarende vis. Vi kan i den forbindelse henvise til, at der er tidligere praksis, der peger i retning af, at der er tale om en konkret vurdering, og at der ikke i nogen situationer er en automatisk ret til revalidering, jf. således O , som ganske vist er kasseret, men først i sommeren 2009, hvor den blev kasseret sammen med en stribe andre meget gamle Principafgørelser. Desuden O-65-98, hvorefter det forhold, at ansøger var ufaglært heller ikke i sig selv kunne begrunde ret til revalidering. Endvidere f.eks. O-38-99, som understreger, at der er tale om en konkret vurdering, og at der ikke kan gives revalidering, hvis den pågældende kan hjælpes med aktivering, og at der ikke kan gives revalidering, hvis pågældende kan hjælpes med aktivering.. Modsat D-9-01, hvor vi fandt, at en sygedagpengemodtager havde ret til forlængelse af sygedagpengene, fordi hun var revalideringsberettiget. I A fandt vi, at ansøgers håndlidelse ikke medførte nedsættelse af arbejdsevnen i et sådant omfang, at hun ikke kunne påtage sig arbejde på normale vilkår indenfor ufaglært arbejde, hvor der eventuelt kunne tages hensyn til lidelsen. Ansøger havde allerede en erhvervsmæssig erfaring der medførte, at hun kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet uden forudgående omskoling eller lignende. Der er således ikke i Ankestyrelsens hidtidige praksis et fuldstændigt entydigt billede af, at der er ret til revalidering til et tilsvarende uddannelses- eller lønniveau, som det ansøger hidtil har haft. Det er i hvert fald ikke noget, som har haft stor vægt i begrundelserne. Udover det, som fremgår af begrundelsen for nærværende afgørelse, kan vi konkret uddybe begrundelsen med, at der var tale om en lidelse, som ikke forhindrede arbejde generelt inden for mange fag, men alene arbejde der var forbundet med kontakt med vand / fugt. Dvs. at hun havde en del andre beskæftigelsesmuligheder set i forhold til den lidelse, som hindrede, at hun kunne fortsætte i frisørfaget. Desuden fremgik det af ressourceprofilen, at hun havde mange ressourcer. Hun havde tidligere arbejdet som ufag-

5 - 5 - lært tjener på hotel og som ufaglært butiksassistent i Kvikly. Hun havde desuden i ansættelsen som frisør udover selve frisørfaget taget sig af indkøb, optælling af varer og møder med sælgere mv. Hun havde også været med til at undervise andre frisører. Endeligt kan vi henvise til hendes unge alder 24 år og deraf følgende omstillingsevne. Hun havde ingen børn. Højesterets begrundelse og resultat Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen, idet bemærkes, at hjælp til revalidering efter 46 i lov om aktiv socialpolitik i lighed med tidligere gældende ordning er subsidiær i forhold til almindelige uddannelses- og arbejdsmarkedsordninger, herunder f.eks. Statens Uddannelsesstøtte. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal A (dennes retshjælpsforsikring), subsidiært statskassen, inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale kr. til Ankestyrelsen. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Revalidering på vej ud eller på vej ind igen?

Revalidering på vej ud eller på vej ind igen? Revalidering på vej ud eller på vej ind igen? Anvendelsen af revalidering er faldet med 40 fra 2005 til 2011. Skyldes det mantraet om den korteste vej til job, at anvendelsen af revalidering er faldet,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere