Oplæg om socialforvaltningsret. Af Jon Andersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg om socialforvaltningsret. Af Jon Andersen"

Transkript

1 Oplæg om socialforvaltningsret Af Jon Andersen

2 A. Socialret 1. Beskæftiger med regler om især følgende emner : Pengeydelser fra det offentlige Omsorgsydelser fra det offentlige Beskyttelse af børn og unge Hjælp til handicappede Institutionsophold Vejledning og rådgivning 2. Tilgrænsende og til dels overlappende fag : Sundhedsret Straffuldbyrdelse Personret Familieret Udlændingeret Uddannelsesret

3 B. Socialforvaltningsret Angår de generelle reger og retlige principper, der regulerer forholdet mellem myndigheder, der forvalter socialretlige regler og borgerne. 1. Hjemmelskrav Legalitetsprincippet Fortolkning De generelle grundsætninger om skønsudøvelse Tværgående regler om retsanvendelse, herunder internationale regler 2. Formelle krav De generelle forvaltningslove (forvaltningsloven, offentlighedsloven, tvangsindgrebsloven, lov om offentlig digital post og persondataloven ) Sociale forvaltningslove (den sociale retssikkerhedslov, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om udbetaling Danmark, lov om socialtilsyn) Særregler i de materielle love 3. Kontrol med forvaltningen Domstolsprøvelse Folketingets Ombudsmand Administrativ rekurs Det kommunale tilsyn Tilsynsmyndigheder

4 C. Sociale myndigheder 1. Myndigheder, som er første instans i forhold til borgerne Kommuner Børne- og ungeudvalg Regioner Arbejdsskadestyrelsen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Den Uvildige Konsulentordning på handicapområdet Private, halvoffentlige og offentlige institutioner og bosteder 2. Myndigheder, der primært beskæftiger sig med den overordnede administration Socialministeriet Beskæftigelsesministeriet Socialstyrelsen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering SFI og andre forskningsinstitutioner Børnerådet og en række andre rådgivende nævn. 3. Klageinstanser Ankestyrelsen Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Klagenævnet for Specialundervisning

5 D. Socialforvaltningsretten belyst gennem praksis 1. Afgørelsesbegrebets betydning a. Afgrænsning af begrebet FOB En beslutning fra en kommune om, at A ikke måtte kontakte familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen telefonisk og ikke møde op personligt uden forudgående aftale, anset for en afgørelse. FOB Kommunes beslutning om, at A i foreløbig tre år ikke måtte møde personligt op på rådhuset efter en episode, hvor han havde optrådt truende og råbende, anset for en afgørelse. FOB Beslutning om, at A ikke måtte kontakte to kontorer i kommunen telefonisk og ikke møde op i forvaltningen uden forudgående aftale i hans ægtefælles sag, var ikke en afgørelse, men en procesledende beslutning. FOB Forbud til A mod at møde op på rådhuset i tre år efter flere episoder, hvor A havde overfuset personale, anset for en afgørelse. Kommunen burde derfor have partshørt og givet en begrundelse. FOB X kommune besluttede at administrere førtidspensionist A s pension. A s klage til det sociale nævn over, at kommunen havde brugt pensionen til at betale regninger, som ikke var omfattet af den oprindelige administrationsafgørelse, blev afvist under henvisning til, at der ikke var tale om nye afgørelser. Ombudsmanden mente, at betalingen af regningerne på A s vegne var nye selvstændige afgørelser, der kunne påklages til nævnet. FOB Anset for en afgørelse, at en kommune stoppede en bevilling af socialpædagogisk støtte og ledsagelse, fordi kommunen ikke kunne finde medarbejdere til at udføre opgaven. Borgeren var derfor berettiget til at klage over standsningen til det sociale nævn. FOB En opgørelse over omberegning af kontanthjælp til sygedagpenge for A måtte anses for en afgørelse og skulle derfor være ledsaget af en klagevejledning Principafgørelse fra Ankestyrelsen: Påmindelse fra jobcenter til ledig om manglende registrering på jobnet ikke en afgørelse.

6 b. Retlige krav til anden virksomhed end afgørelser U H. Erstatning for psykisk skade opstået under en uforsvarligt tilrettelagt personaleweekend i X kommune, der endte med, at A reelt blev fyret i overværelse af sine kolleger. FOB Grundsætningen om ret til repræsentation gjaldt i sag om behandling af stofmisbrugere på amtsligt behandlingscenter. Folketingets Ombudsmands årsrapport 2012 om OPCAT under 3.1. Efter besøg på Fonden Kanonen udtalte ombudsmanden, at socialpædagogiske aktiviteter ikke kan gennemføres med fysisk magtanvendelse. Fonden burde overveje at evaluere anvendelsen af refleksionsture, refleksionstid og aflysning af aktiviteter. OPCAT-rapporten for 2012 under 4.2. Ombudsmanden pegede på, at der på socialpædagogiske bosteder var problemer med det retlige grundlag for anvendelse af tvangsindgreb som urinprøver, ransagning af værelser og ejendele, forbud mod anvendelse af mobiltelefoner samt begrænsninger i adgang for beboerne til internettet. Efter drøftelser med Socialministeriet blev der nedsat et magtanvendelsesudvalg, der skulle udrede problemerne.

7 2. Partsbegrebet U V. I sag om opsigelse af dagplejer på grund af klager over denne burde dagplejeren være partshørt. U Ø. Arbejdsgiver, der indtrådte i medarbejders ret til sygedagpenge, var part i kommunens sag om betaling af sygedagpenge og burde derfor være partshørt, inden kommunen traf afgørelse om at standse sygedagpengene. U V. Kommunen havde ikke pligt til at partshøre en aflastningsfamilie, inden den opsagde kontrakten, fordi opsigelsen skete efter ønske fra barnets mor og ikke på grund af kommunens utilfredshed med familien. FOB Plejefamilie var ikke part i sag om hjemgivelse af et barn, som var frivilligt anbragt. Principafgørelse Ægtefælle til afdød ikke anset for part og derfor ikke berettiget til at få aktindsigt efter forvaltningsloven i den afdødes sag om hjælp til invalidebil. En fuldmagt fra afdøde ansås for bortfaldet ved død. Ægtefællens følelsesmæssige og personlige interesse i sagen kunne ikke sidestilles med en væsentlig og retlig interesse i sagens udfald. Principafgørelse Ægtefælle ikke berettiget til at klage over levering af praktisk hjælp til afdød ægtefælle. Principafgørelse Bevilling til forældre til ændring af boligindretning af hensyn til 17-årig hjemmeboende handicappet søn kunne meddeles på vilkår om tinglysning af pant til dækning af værdiforøgelsen, selv om boligændringerne først blev gennemført, efter at sønnen var fyldt 18 år. Principafgørelse X kommune kunne ikke som arbejdsgiver klage over afgørelse truffet af sygedagpengekontoret i samme kommune. Udtalt, at en kommune kan påklage en anden kommunes afgørelse om ret til sygedagpenge, men altså ikke afgørelser truffet af en anden del af samme kommune.

8 3. Forvaltningsrettens organisatoriske anvendelsesområde : a. Regler om private eller halvprivate organers forhold til forvaltningsretten 43 stk. 2 i den sociale retsstillingslov 65 a i arbejdsløshedsforsikringsloven 4 b i lov om aktiv beskæftigelsesindsats 19 i sygedagpengeloven 47 i lov om aktivs socialpolitik

9 b. Afgørelser om den almindelige forvaltningsrets anvendelse på private U V. En 14-årig pige (D) var i lidt over en måned anbragt på et socialpædagogisk opholdssted i en anden del af landet end hendes bopæl. Anbringelsen skete som et led i en 51- undersøgelse, da kommunen skønnede, at hun ikke kunne observeres i hjemmet. Anbringelsen blev senere ophævet ved en byretsdom som ulovhjemlet. D s adgang til telefonisk kontakt med familie og venner blev begrænset, familien fik ikke adgang til at besøge hende under opholdet, og hun kunne ikke forlade institutionen alene. Begrænsningerne blev truffet på grundlag af anstaltsbetragtninger og ansås ikke af retten for uproportionale. D ansås derfor ikke for berettiget til godtgørelse efter 26 i erstatningsansvarsloven. FOB A klagede over, at en kommunal leverandør ikke havde leveret ordentligt arbejde, da han lavede fodindlæg. Ombudsmanden udtalte, at kommunen havde pligt til at føre tilsyn med om virksomheder, der leverer ydelser til borgere efter aftale med kommunen, og opfylder de krav, der fremgår af aftalen og lovgivningen. Efter omstændighederne har kommunen pligt til at undersøge rigtigheden af oplysninger om aftalebrud eller manglende overholdelse af lovgivningen.

10 c. Afgørelser om delegation til private FOB Kommune kunne ikke uden udtrykkelig lovhjemmel delegere til en advokat at træffe afgørelse om at afvise en sag. Pligt til at fastsætte retningslinjer for advokats kommunikation på kommunen. FOB Miljøklagenævnet kunne uden lovhjemmel delegere sagsbehandlingen af 102 klagesager til Kammeradvokaten. Delegationen kunne ikke omfatte afgørelsen af sagerne og var betinget af, at delegationen blev gennemført på en retssikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Hertil hørte, at det blev sikret, at den private aktør overholdt de forvaltningsretlige regler. Principafgørelse Standsning af sygedagpenge ulovlig, da afgørelsen var truffet af en vikar, som reelt arbejdede under ledelse af et datterselskab i en privat koncern, som havde en rammeaftale med kommunen om reduktion af udgifterne til sygedagpenge. Principafgørelse En afgørelse om sygedagpenge gyldig, da den vikar, der havde truffet afgørelse i sagen, havde handlet som kommunalt ansat vikar stillet til rådighed gennem et vikarbureau. Principafgørelse En afgørelse om at fastholde en afgørelse efter genvurdering blev truffet af en vikar, som måtte betragtes som en privat aktør, og måtte derfor anses for ugyldig. Principafgørelse Kommune anset for uberettiget til at lade en konsulent fra et firma, som kommunen havde en projektaftale med, træffe afgørelse om retten til sygedagpenge.

11 4. Socialrettens internationalisering a. EU-ret Flere rådsforordninger, især 883/2004 og 1612/68. U H. Danmarks tiltrædelse af Maastricht-traktaten ikke i strid med grundloven. Slået fast, at EU-ret har forrang for dansk lovgivning, men ikke for grundloven. U H. I denne sag var parterne enige om, at EU s arbejdstagerdirektiv skal fortolkes således, at en arbejdstager, som bliver syg under ferie, har krav på erstatningsferie. I den indbragte sag havde arbejdsgiveren i overensstemmelse med den dagældende ferielov, men i strid med EU-domstolens fortolkning af direktivet ( C-277/08 og C-78/11) afslået erstatningsferie til en ansat, som blev syg i sin ferie. Højesteret slog fast, at det EU-retlige princip om EU-retlig konform fortolkning af national lovgivning må forstås med det forbehold, at forpligtelsen ikke kan tjene som grundlag for fortolkning contra legem. Da den danske retstilstand i den foreliggende sag var klar, og det ikke ved anvendelse af i dansk ret anerkendte fortolkningsprincipper var muligt at nå til, at risikoen for sygdom opstået under ferie hvilede på arbejdsgiveren, fik den ansatte ikke medhold i en påstand om erstatningsferie støttet på EU-domstolens fortolkning af direktivet. SM C Kvinde, som boede i Sverige og arbejdede i Danmark, havde krav på dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med sønnens indlæggelse på hospital i henhold til servicelovens 28, uanset at servicelovens 2 krævede, at ansøgeren havde dansk bopæl. EU-dom af 19. juli 2012 ( C-522/10). TEUF art. 21 skal fortolkes således, at der ved tildeling af alderspension skal tages hensyn til ansøgerens børnepasningsperioder tilbagelagt i en anden medlemsstat, som om disse perioder var tilbagelagt på bopælsstatens eget område. En tysk kvinde, som i seks år boede i Belgien med sin ægtefælle, som udøvede beskæftigelse i dette land, skulle have disse år medregnet, selv om hun ikke havde lønnet beskæftigelse under opholdet i Belgien, men passede ægteparrets to børn.

12 b. EMK U H. Bistandslovens 123, stk. 2, om tvangsfjernelse af børn omfattede også tilfælde, hvor anbringelsesstedet for et tvangsfjernet barn bliver ændret. Højesteret henviste som støtte for fortolkningen til EMK art. 8 og menneskerettighedsdomstolens praksis. FOB Ombudsmanden kritiserede, at et socialt nævn havde givet udtryk for, at nævnet ikke havde pligt til at inddrage klagers henvisning til EMK, fordi nævnet antog, at en lov vedtaget i Folketinget var i overensstemmelse med gældende love og regler. U H. Ikke i strid med EMK art. 4, stk. 2, art. 14 eller art. 11, at ledig fik arbejdstilbud uden at få overenskomstmæssig løn. U H. A fik i 2003 opholdstilladelse som flygtning, og senere på året blev han familiesammenført med ægtefællen og fire børn. Da han ikke kom i arbejde, fik han hjælp fra Egedal Kommune først som introduktionsydelse og senere som starthjælp. At hjælpen var lavere end kontanthjælp, stred ikke mod EMK art. 14, sammenholdt med tillægsprotokol 1, art. 1 om beskyttelse af ejendomsretten. Der var ikke var tale om direkte diskrimination på grundlag af nationalitet. Og der forelå heller ikke indirekte diskrimination, da forskellen på ydelserne var sagligt begrundet og proportional. Også henvist til landenes skønsmargin. Art. 23 i Flygtninge-konventionen var heller ikke tilsidesat, da den ikke omfatter indirekte diskrimination. U H. En medarbejder ved et filmselskab lod sig ansætte som medhjælper på et omsorgscenter og optog film med skjult kamera. Optagelserne, som afslørede fortrolige forhold om beboernes helbredsforhold, blev bragt i en tv-udsendelse. Både medarbejder og det filmselskab, hun arbejdede for, blev dømt for overtrædelse af straffelovens 152 og ikke frifundet efter 152 e således som disse bestemmelser skal fortolkes i lyset af (EMK art.10 ). FOB Krænkelse, at Socialministeriet udsendte en chilensk statsborger, som ikke kunne forsørge sig selv, selv om han havde fælles forældremyndighed over et barn, som boede i DK hos moren. Anset for en krænkelse af EMK art. 8 om retten til et familieliv. FOB Socialt nævn forpligtet til at inddrage en klagers henvisninger til EMK i en konkret sag om fastsættelse af en betalingsordning.

13 FOB Ægteparret A og B var begge spastisk lammede og kørestolsbrugere. En overlæge på en fertilitetsklinik afslog en anmodning fra dem om behandling med kunstig befrugtning, og Ankestyrelsen stadfæstede afslaget. Begrundelsen var, at parret ikke blev anset for egnede som forældre, da de ville have behov for hjælp til at varetage den fysiske omsorg for et eventuelt barn, ligesom de ville have vanskeligt ved at yde den fornødne følelsesmæssige omsorg. I lyset af den uddybende begrundelse i et høringssvar til overlægen fandt ombudsmanden ikke grundlag for kritik af afslaget. Ombudsmanden lagde vægt på, at myndighederne i forbindelse med den konkrete afvejning havde lagt vægt på de kriterier, som efter loven var pligtmæssige. Ankestyrelsens oprindelige begrundelse burde have indeholdt en nærmere angivelse af de hovedhensyn, som var indgået i styrelsens afvejning. Dette gjaldt navnlig, da retten til kunstig befrugtning er omfattet af EMK art. 8, og da en begrænsning af denne ret alene må ske på baggrund af en rimelig afvejning over for andre relevante interesser. EMD Moskal mod Polen (15. september 2009). Moskal fik i 2001 førtidspension for at kunne tage sig af sin plejekrævende søn. I 2002 blev tilkendelsen annulleret, idet hun ikke opfyldte betingelserne for at få pension. Efter forgæves at have anfægtet tilbagekaldelsen fik hun i 2005 en anden offentlig forsørgelse, der udgjorde 50 % af pensionen. Domstolen fandt, at der forelå en krænkelse af EMK art. 1 i tillægsprotokol 1 om beskyttelse af ejendomsretten, fordi Moskal i god tro havde indrettet sig på pensionen, og fordi annullationen var besluttet fra den ene dag til den anden. At der gik yderligere tre år, inden hun fik anden støtte, var sammen med det øvrige udtryk for, at der ikke var fundet en rimelig balance mellem den generelle offentlige interesse og beskyttelsen af klager. EMD Muskhadzhiyeva mod Belgien (19. januar 2010). Anbringelse af fire små børn i et lukket transitcenter, som ikke var beregnet for børn, anset for en krænkelse af EMK art. 3.

14 5. Vejledningspligt U V. Et ægtepar fik erstatning i anledning af, at de fulgte et råd fra Sæby Kommunes socialforvaltning om at sælge deres hus og flytte i lejebolig. Derved blev ægteparrets boligudgifter dyrere. U H. A-kasse ansvarlig for urigtig oplysning til et medlem om, at hun var berettiget til efterløn. Erstatning svarende til efterløn i fem år. U H. Erstatning for kommunes undladelse af at oplyse en kvinde med nedsat arbejdsevne om muligheden for fuldtidsfleksjob med arbejdstid svarende til arbejdsevnen. U Ø. Erstatningsansvar for manglende orientering til kommunes beboere om Højesterets ændring af praksis med hensyn til tilkendelse af førtidspension. FOB Ordblind kunne forlange at få afgørelser læst op i telefonen. Principafgørelse A, der kunne have fået folkepension 1. maj 2005, søgte i marts 2008 om forhøjet pension under henvisning til, at pensionen var opsat. Ansøgningen om at få folkepensionen opsat skulle have været indgivet samtidig med ansøgning om folkepension i 2005, men da A ikke havde fået vejledning herom, skulle han stilles, som om han havde ansøgt rettidigt. Principafgørelse A havde en voksen søn, som led af infantil autisme og var uden sprog. Sønnen modtog i den anledning førtidspension. Under et møde i 2006 med kommunen fremlagde A oplysninger om en række konkrete udgifter i forbindelse med sønnens funktionsnedsættelse. Ankestyrelsen afgjorde den 11. februar 2008, at kommunen i 2006 burde have vejledt A om muligheden for at ansøge om dækning af disse udgifter i henhold til servicelovens 100, og at sønnen nu burde stilles, som om han havde søgt om støtte i Principafgørelse Udbetaling Danmark burde have vejledt modtagere af børnetilskud særskilt om, at de fremover ville modtage brev om bekræftelse på deres status som enlige forsørgere i e-boks, da det var første gang, meddelelsen ikke blev sendt fysisk med postvæsenet. At modtagerne havde tilmeldt sig digital post fra offentlige myndigheder var ikke tilstrækkeligt til at fritage UD fra vejledningspligten. To modtagere af børnetilskud ansås derfor ikke for at have afgivet statuserklæringen for sent.

15 6. Officialprincippet U V. En kvinde, H, blev pålagt af Aalborg Kommune at tilbagebetale sociale ydelser, som hun havde modtaget som enlig forsørger, selv om hun boede sammen med sin fraseparerede mand, M. Det Sociale Nævn stadfæstede afgørelsen. Herefter anlagde H sag mod nævnet med påstand om, at nævnets afgørelse var ugyldig. H vandt i byretten, men tabte i landsretten. For landsretten afgav en repræsentant for kommunen forklaring om en besigtigelse af M s 1-værelses lejlighed, der ikke bar præg af jævnlig brug. Landsretten fandt på grundlag af kommunens nærmere beskrevne undersøgelse af H s forhold, at der var skabt en formodning for, at H og M i den angivne periode havde boet sammen. H, der heller ikke for landsretten afgav forklaring, havde ikke afkræftet denne formodning. Landsretten lagde derfor til grund, at H ikke havde været reelt enlig, og at hun var bekendt med, at dette var en betingelse for at modtage de pågældende ydelser. FOB I strid med officialprincippet, at hverken Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen på grundlag af sagens oplysninger selv havde identificeret, at der kunne være tale om genoptagelse af sagen efter almindelige forvaltningsretlige principper og ikke efter de udtrykkelige genoptagelsesregler i arbejdsskadesikringsloven. FOB Det følger af officialprincippet, at en klageinstans Ankestyrelsen skal undersøge, hvad der klages over. Er der tvivl om klagens omfang, må klageinstansen formode, at klagen omfatter alle bebyrdende afgørelser. Tvivl må afklares ved kontakt til klageren.

16 FOB En kommune stoppede sygedagpengene til A, fordi hun ikke mødte op til et informationsmøde. A oplyste, at hun ikke havde modtaget mødeindkaldelsen. Kommunen fastholdt afgørelsen og henviste til, at brevet ikke var kommet retur, og at der ikke var oplysninger fra Post Danmark om uregelmæssigheder. Ombudsmanden mente, at der gælder en formodning for, at breve, der beviseligt er sendt fra offentlige myndigheder, kommer frem til adressaten. Da der var sket fejl og unøjagtigheder i forbindelse med jobcentrets afsendelse af breve både i den konkrete sag og generelt, var der opstået en sådan bevismæssig usikkerhed, at formodningen var afsvækket, og Beskæftigelsesankenævnet burde derfor have indhentet nærmere oplysninger om kommunens postafsendelse. Sagen blev genoptaget og afgørelsen fastholdt. Ombudsmanden henstillede, at der blev meddelt A fri proces. FOB En kommune stoppede sociale ydelser og pålagde tilbagebetalingspligt til en kvinde, A, som kommunen mente havde et ægteskabslignende samliv med en mand, B, som var registreret på en anden adresse end A, og som faktisk boede på samme ejendom som A ikke inde i huset men i en campingvogn, der stod på grunden. Kommunen burde ikke have lagt selvstændig vægt på en anonym anmeldelse for socialt bedrageri, burde ikke have partshørt A på et møde, burde have kontrolleret A s forklaringer på en række påfaldende forhold samt burde ikke have anset det for bevist, at A og B spiste sammen hver dag, når denne oplysning alene byggede på en oplysning herom fra A, som A selv bestred at være kommet med.

17 FOB Ombudsmanden anså det for tvivlsomt, om A kunne anses at have modtaget sociale ydelser mod bedre vidende, og om at hun ikke kunne anses for enlig forsørger. Tvivlen beroede bl.a. på, at der efter det oplyste kunne rejses tvivl om, hvorvidt alle relevante oplysninger, der kunne tale for, at A var reelt enlig, var blevet undersøgt tilstrækkeligt. A var ikke blevet vejledt om, at hun ikke havde pligt til at udtale sig, og kommunen havde tillagt forhold uholdbar stor bevismæssig betydning, bl.a. et udsagn fra den påståede samlever om, at han og A nok flytter sammen på sigt. Kommunen kunne endvidere ikke kræve, at A skulle betale et bankgebyr på 500 kr. for et større antal kontoudtog, som kommunen indhentede med A s samtykke for at undersøge, om hun var enlig forsørger. Principafgørelse I en arbejdsskadesag havde styrelsen modtaget fire dvd er med videooptagelser af skadelidte samt billeder fra en hjemmeside til belysning af skadelidtes funktionsniveau. Oplysningerne, som viste, at skadelidtes funktionsniveau ikke var så lavt, som han selv havde oplyst, blev af styrelsen sendt retur med henblik på at få dem anonymiseret. Ankestyrelsen fandt det uberettiget af Arbejdsskadestyrelsen at returnere materialet, og udtalte, at en myndighed har ret og pligt til at bruge oplysninger, hvis de har betydning for afgørelsen, uanset om de eventuelt er tilvejebragt på en retsstridig måde.

18 7. Partshøring U V. Børne- og ungeudvalget i X Kommune traf afgørelse om anbringelsen af to børn uden for hjemmet, uden at børnene var blevet hørt. Dette ansås for retlige mangler, men navnlig under hensyn til, at det ældste barn havde deltaget i mødet, da Ankestyrelsen behandlede sagen, blev afgørelserne opretholdt som gyldige. U H. A havde siden 1998 modtaget sygedagpenge fra Albertslund Kommune. I december 1999 standsede kommunen dagpengene med virkning fra 22. december s.å. Det sociale nævn hjemviste 11. januar 2001 sagen til ny behandling, da A ikke havde haft lejlighed til at redegøre for sin situation. Den 19. februar 2001 fastholdt kommunen sin afgørelse, og denne afgørelse blev stadfæstet af Ankestyrelsen i februar Under retssagen gjorde A gældende, at afgørelsen om at standse dagpengene var blevet ophævet som ugyldig ved det sociale nævns afgørelse af 11. januar 2001, og at han derfor fortsat måtte være berettiget til dagpenge. Både ØL og Højesteret slog fast, at nævnets hjemvisning ikke betød, at kommunens afgørelse var ugyldig, og gav derfor ikke A medhold. Samtidig blev det slået fast, at kommunens sagsbehandling havde været mangelfuld, idet kommunen hverken havde anlagt en helhedsvurdering eller lavet en opfølgningsplan, men at disse mangler ikke i sig selv kunne føre til, at kommunens afgørelse om at standse dagpengene var ugyldig.

19 U V. Afslag på genoptagelse af sygedagpenge ugyldig, fordi ansøger ikke fik lejlighed til at udtale sig om speciallægeerklæring. Erstatning på kr. for mistet mulighed for ledighedsydelse. U H. Hillerød Kommune burde have partshørt over oplysninger, kommunen modtog fra Helsingør Kommune, om at ansøgeren til en stilling som socialrådgiver havde et alkoholproblem. Afgørelsen ikke ugyldig, da manglen konkret vurderet ansås for uvæsentlig. FOB Aarhus Kommune havde ikke overholdt forvaltningslovens 19 i en sag om tilbagebetaling af boligstøtte i forbindelse med påstået svig. Ombudsmanden kritiserede, at kommunen ikke havde sendt parten et notat, kommunen havde udarbejdet om sagens bevisligheder, samt at kommunen syntes at have opfattet partshøring som partsafhøring. FOB Partshøring kunne ikke gennemføres mundtligt på et møde om standsning og tilbagebetaling af sociale ydelser. Ombudsmanden lagde vægt på, at der var tale om et stort antal faktiske oplysninger, som parten ikke på forhånd var bekendt med, og som alene blev forelagt mundtligt. Principafgørelse I en arbejdsskadesag havde Arbejdsskadestyrelsen sendt et partshøringsbrev kort før jul med en frist på syv dage til at svare. Brevet blev sendt til parten selv, uanset at denne havde overladt sagens førelse til en retshjælp og kun i kopi til repræsentanten. Ankestyrelsen anså ikke partshøringspligten for opfyldt.

20 8. Aktindsigt I praksis så godt som altid et spørgsmål om partsaktindsigt. U Ø. Arbejdsgiver berettiget til partsaktindsigt i ansats sygedagpengesag. FOB Statsamt berettiget til at afslå partsaktindsigt i adressen på en kvinde til hendes tidligere mand i en sag om samværsret. Kvinden havde beskyttet adresse i folkeregisteret. FOB Afslag på partsaktindsigt i navne på personer, som havde anmeldt kritisable forhold hos nogle plejeforældre anset for uberettiget. FOB Arbejdsskadestyrelsen havde ikke ret til at nægte at udlevere navnet på den lægekonsulent, der havde medvirket, til den skadelidte. FOB Ankestyrelsen kunne ikke vente med at give partsaktindsigt i navnet på den lægekonsulent, der havde medvirket i sagen, indtil sagen var afgjort. SM O Farens ret til aktindsigt i hjælpeforanstaltninger over for et barn, han havde med en tidligere samlever skulle ikke vige for hensynet til morens interesse i, at faren ikke fik kendskab til hendes private forhold. SM F I to sager anså Ankestyrelsen det for berettiget, at navnene på anmeldere ikke blev udleveret til parten. I den ene sag havde anmelderen oplyst om en dagplejemor, at hun havde ladet børnene være uden opsyn. I den anden havde en borger anmeldt en far for at givet sit barn lussinger og overfuset hende.

21 9. Skrankepaveri Ulovlige retlige dispositioner, som har en krænkende, nedværdigende eller indgribende virkning på de berørte borgeres forhold. U V. A blev sygemeldt 12. april 2007 på grund af tennisalbue på begge arme og fik sygedagpenge. Kommunen standsede dagpengene i maj 2007, da A sendte et opfølgningsskema tilbage til kommunen seks dage for sent. Kommunen fastholdt afgørelsen, selv om det blev oplyst, at forsinkelsen skyldtes, at A efter sygemeldingen havde fået meget ondt i maven og var blevet indlagt akut med kraftig maveblødning. Kommunen fulgte en fast praksis om, at kun besværligheder med postbesørgelse og lignende kunne føre til, at der sås bort fra forsinkelser. Vestre Landsret underkendte afgørelsen om bortfald af dagpenge som ugyldig og lagde herved til grund, at der ikke var grundlag for at statuere, at A uden rimelig grund havde undladt at medvirke ved kommunens opfølgning. U H. A hjalp sin mor, som var anbragt på gerontopsykiatrisk plejecenter under mistanke om demens, efter at hun havde forladt centeret til at tage ophold i sit gamle hjem. A passede hende i tre dage og bestyrkede moren i hendes ønske om at blive i den gamle bolig, da plejecenteret prøvede at overtale hende til at tage tilbage til centeret. Efter tre dage erklærede en læge A for sindssyg (paranoid) og fik ham tvangsindlagt på psykiatrisk hospital som farlig for sig selv eller andre. Hans hjælp til moren og medvirken til at hindre, at hun kom tilbage til centeret, var beviset på hans farlighed. Morens bolig var meget uhygiejnisk og rodet, og kælderen var ubeboelig på grund af skadedyr. Højesteret fandt i modsætning til byretten og landsretten ikke, at A s adfærd kunne begrunde en tvangsindlæggelse. To dommere var uenige, men dog enige i, at A s adfærd isoleret omkring morens bortgang fra plejecenteret ikke i sig selv kunne begrunde tvangsindlæggelse.

22 FOB En ung kvinde, som modtog kontanthjælp, og som netop havde fået et barn, søgte X Kommune om bistandshjælp, efter at hun hurtigt havde opgivet et arbejde på en institution, som lå 25 km. fra hendes hjem, og hvortil hun kørte på en knallert, kommunen lånte hende. Kommunen afslog ansøgningen og sendte hende følgende brev: På foranledning af din ulovlige udeblivelse fra (institutionen), skal det meddeles, at du straks kontakter (institutionen) for evt. at aftale hvad der skal ske fremover. Hjælp ifølge bistandsloven er stoppet med øjeblikkelig virkning og der vil ikke blive udbetalt nogen bistandshjælp, inden du er startet på (institutionen). Herværende socialforvaltning har sørget for indkøb af en ny knallert, denne kan lånes i Derefter må du selv være i stand til at indkøbe et transportmiddel. 5 måneder fra arbejdets start. Angående (C) skal du som hendes moder sørge for (C's) opvækst og (X) socialforvaltning vil under ingen omstændigheder acceptere, at du tager ophold på et kollegieværelse i (Y) og måske tager (C) med. (C) skal ikke slæbes rundt fra sted til sted, hver gang du finder en ny ven. Dette vil (X) socialforvaltning snarest sætte en stopper for, ved at fjerne (C) fra hjemmet og placere hende i eventuel familiepleje. Denne gang er det sidste advarsel og det er snart på tide, at du bare bliver lidt voksen. Herværende socialforvaltning kan ikke acceptere, at du tager på socialforvaltningen i (Y) og oplyser, at (X) kommune ikke vil være behjælpelig med et transportmiddel. Det er direkte løgn. Når du ikke får nogen løn eller bistandshjælp, skal du ikke starte med at platte din moder for penge. Jeg kan ikke se anden udvej end du må lade dig forsørge af dine mandlige bekendtskaber. Ombudsmanden fandt det uheldigt, at kommunens brev var blevet formuleret på en måde, som var stærkt krænkende for A.

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Beskæftigelsesankenævnets Praksisundersøgelse 2012 Indhold 1. RESUMÉ OG ANBEFALINGER... 1 2. RESULTATER AF VURDERINGERNE... 3 2.1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Indledning I bekendtgørelse nr. xx xx om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, er der fastsat regler om

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Status: Gældende Principafgørelse om: fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud Lov:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011 2011 14-1 Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune En kvinde opsagde sit fleksjob for at flytte til en anden del af landet. Den nye kommune traf afgørelse om at kvinden skulle visiteres til fleksjob

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse KEN nr 10483 af 22/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4035-17791 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Udtalt, at det ikke kan opstilles som en egentlig tildelingsbetingelse for ydelse afhjælp efter bistandslovens 46, stk. 1, til sygebehandling

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Christian Ougaard. Embedsmandsrollen. HK Kommunal - ydelsessagsbehandlere. 15. marts 2017

Christian Ougaard. Embedsmandsrollen. HK Kommunal - ydelsessagsbehandlere. 15. marts 2017 Embedsmandsrollen ydelsessagsbehandlere Embedsmandsrollen Borgerne er generelt meget mere sure, vrede og pressede, selv om det ikke er jobcentret, der har bestemt reglerne. Det går desværre ud over mig,

Læs mere

2009 1-3. Partshøring ved standsning af sygedagpenge. 3. marts 2009

2009 1-3. Partshøring ved standsning af sygedagpenge. 3. marts 2009 2009 1-3 Partshøring ved standsning af sygedagpenge En sygedagpengemodtager udeblev fra et møde som kommunen havde indkaldt ham til. Kommunen mente derfor at han uden rimelig grund havde undladt at medvirke

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage 14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage En dreng var efter et turbulent skoleforløb blevet placeret i et skolebehandlingstilbud på en specialskole

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER

HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER HØJESTERETSDOMMEN OM SYGEDAGPENGE STATUS OG PERSPEKTIVER SOCIALR ET L IG KONFERENC E 27-28. SEPTEMBER 2016 HOTEL NYBORG STRAND TRINE SCHULTZ OG JOHN KLAUSEN JURIDISK INSTITUT AALBORG UNIVERSITET Baggrunden

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b

Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b Fra: ulf harbo [mailto:ulfbaldrian@hotmail.com] Sendt: 7. maj 2015 16:04 Til: Tilsynet Emne: Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b Klage over

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere