Oplæg om socialforvaltningsret. Af Jon Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg om socialforvaltningsret. Af Jon Andersen"

Transkript

1 Oplæg om socialforvaltningsret Af Jon Andersen

2 A. Socialret 1. Beskæftiger med regler om især følgende emner : Pengeydelser fra det offentlige Omsorgsydelser fra det offentlige Beskyttelse af børn og unge Hjælp til handicappede Institutionsophold Vejledning og rådgivning 2. Tilgrænsende og til dels overlappende fag : Sundhedsret Straffuldbyrdelse Personret Familieret Udlændingeret Uddannelsesret

3 B. Socialforvaltningsret Angår de generelle reger og retlige principper, der regulerer forholdet mellem myndigheder, der forvalter socialretlige regler og borgerne. 1. Hjemmelskrav Legalitetsprincippet Fortolkning De generelle grundsætninger om skønsudøvelse Tværgående regler om retsanvendelse, herunder internationale regler 2. Formelle krav De generelle forvaltningslove (forvaltningsloven, offentlighedsloven, tvangsindgrebsloven, lov om offentlig digital post og persondataloven ) Sociale forvaltningslove (den sociale retssikkerhedslov, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om udbetaling Danmark, lov om socialtilsyn) Særregler i de materielle love 3. Kontrol med forvaltningen Domstolsprøvelse Folketingets Ombudsmand Administrativ rekurs Det kommunale tilsyn Tilsynsmyndigheder

4 C. Sociale myndigheder 1. Myndigheder, som er første instans i forhold til borgerne Kommuner Børne- og ungeudvalg Regioner Arbejdsskadestyrelsen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Den Uvildige Konsulentordning på handicapområdet Private, halvoffentlige og offentlige institutioner og bosteder 2. Myndigheder, der primært beskæftiger sig med den overordnede administration Socialministeriet Beskæftigelsesministeriet Socialstyrelsen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering SFI og andre forskningsinstitutioner Børnerådet og en række andre rådgivende nævn. 3. Klageinstanser Ankestyrelsen Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Klagenævnet for Specialundervisning

5 D. Socialforvaltningsretten belyst gennem praksis 1. Afgørelsesbegrebets betydning a. Afgrænsning af begrebet FOB En beslutning fra en kommune om, at A ikke måtte kontakte familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen telefonisk og ikke møde op personligt uden forudgående aftale, anset for en afgørelse. FOB Kommunes beslutning om, at A i foreløbig tre år ikke måtte møde personligt op på rådhuset efter en episode, hvor han havde optrådt truende og råbende, anset for en afgørelse. FOB Beslutning om, at A ikke måtte kontakte to kontorer i kommunen telefonisk og ikke møde op i forvaltningen uden forudgående aftale i hans ægtefælles sag, var ikke en afgørelse, men en procesledende beslutning. FOB Forbud til A mod at møde op på rådhuset i tre år efter flere episoder, hvor A havde overfuset personale, anset for en afgørelse. Kommunen burde derfor have partshørt og givet en begrundelse. FOB X kommune besluttede at administrere førtidspensionist A s pension. A s klage til det sociale nævn over, at kommunen havde brugt pensionen til at betale regninger, som ikke var omfattet af den oprindelige administrationsafgørelse, blev afvist under henvisning til, at der ikke var tale om nye afgørelser. Ombudsmanden mente, at betalingen af regningerne på A s vegne var nye selvstændige afgørelser, der kunne påklages til nævnet. FOB Anset for en afgørelse, at en kommune stoppede en bevilling af socialpædagogisk støtte og ledsagelse, fordi kommunen ikke kunne finde medarbejdere til at udføre opgaven. Borgeren var derfor berettiget til at klage over standsningen til det sociale nævn. FOB En opgørelse over omberegning af kontanthjælp til sygedagpenge for A måtte anses for en afgørelse og skulle derfor være ledsaget af en klagevejledning Principafgørelse fra Ankestyrelsen: Påmindelse fra jobcenter til ledig om manglende registrering på jobnet ikke en afgørelse.

6 b. Retlige krav til anden virksomhed end afgørelser U H. Erstatning for psykisk skade opstået under en uforsvarligt tilrettelagt personaleweekend i X kommune, der endte med, at A reelt blev fyret i overværelse af sine kolleger. FOB Grundsætningen om ret til repræsentation gjaldt i sag om behandling af stofmisbrugere på amtsligt behandlingscenter. Folketingets Ombudsmands årsrapport 2012 om OPCAT under 3.1. Efter besøg på Fonden Kanonen udtalte ombudsmanden, at socialpædagogiske aktiviteter ikke kan gennemføres med fysisk magtanvendelse. Fonden burde overveje at evaluere anvendelsen af refleksionsture, refleksionstid og aflysning af aktiviteter. OPCAT-rapporten for 2012 under 4.2. Ombudsmanden pegede på, at der på socialpædagogiske bosteder var problemer med det retlige grundlag for anvendelse af tvangsindgreb som urinprøver, ransagning af værelser og ejendele, forbud mod anvendelse af mobiltelefoner samt begrænsninger i adgang for beboerne til internettet. Efter drøftelser med Socialministeriet blev der nedsat et magtanvendelsesudvalg, der skulle udrede problemerne.

7 2. Partsbegrebet U V. I sag om opsigelse af dagplejer på grund af klager over denne burde dagplejeren være partshørt. U Ø. Arbejdsgiver, der indtrådte i medarbejders ret til sygedagpenge, var part i kommunens sag om betaling af sygedagpenge og burde derfor være partshørt, inden kommunen traf afgørelse om at standse sygedagpengene. U V. Kommunen havde ikke pligt til at partshøre en aflastningsfamilie, inden den opsagde kontrakten, fordi opsigelsen skete efter ønske fra barnets mor og ikke på grund af kommunens utilfredshed med familien. FOB Plejefamilie var ikke part i sag om hjemgivelse af et barn, som var frivilligt anbragt. Principafgørelse Ægtefælle til afdød ikke anset for part og derfor ikke berettiget til at få aktindsigt efter forvaltningsloven i den afdødes sag om hjælp til invalidebil. En fuldmagt fra afdøde ansås for bortfaldet ved død. Ægtefællens følelsesmæssige og personlige interesse i sagen kunne ikke sidestilles med en væsentlig og retlig interesse i sagens udfald. Principafgørelse Ægtefælle ikke berettiget til at klage over levering af praktisk hjælp til afdød ægtefælle. Principafgørelse Bevilling til forældre til ændring af boligindretning af hensyn til 17-årig hjemmeboende handicappet søn kunne meddeles på vilkår om tinglysning af pant til dækning af værdiforøgelsen, selv om boligændringerne først blev gennemført, efter at sønnen var fyldt 18 år. Principafgørelse X kommune kunne ikke som arbejdsgiver klage over afgørelse truffet af sygedagpengekontoret i samme kommune. Udtalt, at en kommune kan påklage en anden kommunes afgørelse om ret til sygedagpenge, men altså ikke afgørelser truffet af en anden del af samme kommune.

8 3. Forvaltningsrettens organisatoriske anvendelsesområde : a. Regler om private eller halvprivate organers forhold til forvaltningsretten 43 stk. 2 i den sociale retsstillingslov 65 a i arbejdsløshedsforsikringsloven 4 b i lov om aktiv beskæftigelsesindsats 19 i sygedagpengeloven 47 i lov om aktivs socialpolitik

9 b. Afgørelser om den almindelige forvaltningsrets anvendelse på private U V. En 14-årig pige (D) var i lidt over en måned anbragt på et socialpædagogisk opholdssted i en anden del af landet end hendes bopæl. Anbringelsen skete som et led i en 51- undersøgelse, da kommunen skønnede, at hun ikke kunne observeres i hjemmet. Anbringelsen blev senere ophævet ved en byretsdom som ulovhjemlet. D s adgang til telefonisk kontakt med familie og venner blev begrænset, familien fik ikke adgang til at besøge hende under opholdet, og hun kunne ikke forlade institutionen alene. Begrænsningerne blev truffet på grundlag af anstaltsbetragtninger og ansås ikke af retten for uproportionale. D ansås derfor ikke for berettiget til godtgørelse efter 26 i erstatningsansvarsloven. FOB A klagede over, at en kommunal leverandør ikke havde leveret ordentligt arbejde, da han lavede fodindlæg. Ombudsmanden udtalte, at kommunen havde pligt til at føre tilsyn med om virksomheder, der leverer ydelser til borgere efter aftale med kommunen, og opfylder de krav, der fremgår af aftalen og lovgivningen. Efter omstændighederne har kommunen pligt til at undersøge rigtigheden af oplysninger om aftalebrud eller manglende overholdelse af lovgivningen.

10 c. Afgørelser om delegation til private FOB Kommune kunne ikke uden udtrykkelig lovhjemmel delegere til en advokat at træffe afgørelse om at afvise en sag. Pligt til at fastsætte retningslinjer for advokats kommunikation på kommunen. FOB Miljøklagenævnet kunne uden lovhjemmel delegere sagsbehandlingen af 102 klagesager til Kammeradvokaten. Delegationen kunne ikke omfatte afgørelsen af sagerne og var betinget af, at delegationen blev gennemført på en retssikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Hertil hørte, at det blev sikret, at den private aktør overholdt de forvaltningsretlige regler. Principafgørelse Standsning af sygedagpenge ulovlig, da afgørelsen var truffet af en vikar, som reelt arbejdede under ledelse af et datterselskab i en privat koncern, som havde en rammeaftale med kommunen om reduktion af udgifterne til sygedagpenge. Principafgørelse En afgørelse om sygedagpenge gyldig, da den vikar, der havde truffet afgørelse i sagen, havde handlet som kommunalt ansat vikar stillet til rådighed gennem et vikarbureau. Principafgørelse En afgørelse om at fastholde en afgørelse efter genvurdering blev truffet af en vikar, som måtte betragtes som en privat aktør, og måtte derfor anses for ugyldig. Principafgørelse Kommune anset for uberettiget til at lade en konsulent fra et firma, som kommunen havde en projektaftale med, træffe afgørelse om retten til sygedagpenge.

11 4. Socialrettens internationalisering a. EU-ret Flere rådsforordninger, især 883/2004 og 1612/68. U H. Danmarks tiltrædelse af Maastricht-traktaten ikke i strid med grundloven. Slået fast, at EU-ret har forrang for dansk lovgivning, men ikke for grundloven. U H. I denne sag var parterne enige om, at EU s arbejdstagerdirektiv skal fortolkes således, at en arbejdstager, som bliver syg under ferie, har krav på erstatningsferie. I den indbragte sag havde arbejdsgiveren i overensstemmelse med den dagældende ferielov, men i strid med EU-domstolens fortolkning af direktivet ( C-277/08 og C-78/11) afslået erstatningsferie til en ansat, som blev syg i sin ferie. Højesteret slog fast, at det EU-retlige princip om EU-retlig konform fortolkning af national lovgivning må forstås med det forbehold, at forpligtelsen ikke kan tjene som grundlag for fortolkning contra legem. Da den danske retstilstand i den foreliggende sag var klar, og det ikke ved anvendelse af i dansk ret anerkendte fortolkningsprincipper var muligt at nå til, at risikoen for sygdom opstået under ferie hvilede på arbejdsgiveren, fik den ansatte ikke medhold i en påstand om erstatningsferie støttet på EU-domstolens fortolkning af direktivet. SM C Kvinde, som boede i Sverige og arbejdede i Danmark, havde krav på dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med sønnens indlæggelse på hospital i henhold til servicelovens 28, uanset at servicelovens 2 krævede, at ansøgeren havde dansk bopæl. EU-dom af 19. juli 2012 ( C-522/10). TEUF art. 21 skal fortolkes således, at der ved tildeling af alderspension skal tages hensyn til ansøgerens børnepasningsperioder tilbagelagt i en anden medlemsstat, som om disse perioder var tilbagelagt på bopælsstatens eget område. En tysk kvinde, som i seks år boede i Belgien med sin ægtefælle, som udøvede beskæftigelse i dette land, skulle have disse år medregnet, selv om hun ikke havde lønnet beskæftigelse under opholdet i Belgien, men passede ægteparrets to børn.

12 b. EMK U H. Bistandslovens 123, stk. 2, om tvangsfjernelse af børn omfattede også tilfælde, hvor anbringelsesstedet for et tvangsfjernet barn bliver ændret. Højesteret henviste som støtte for fortolkningen til EMK art. 8 og menneskerettighedsdomstolens praksis. FOB Ombudsmanden kritiserede, at et socialt nævn havde givet udtryk for, at nævnet ikke havde pligt til at inddrage klagers henvisning til EMK, fordi nævnet antog, at en lov vedtaget i Folketinget var i overensstemmelse med gældende love og regler. U H. Ikke i strid med EMK art. 4, stk. 2, art. 14 eller art. 11, at ledig fik arbejdstilbud uden at få overenskomstmæssig løn. U H. A fik i 2003 opholdstilladelse som flygtning, og senere på året blev han familiesammenført med ægtefællen og fire børn. Da han ikke kom i arbejde, fik han hjælp fra Egedal Kommune først som introduktionsydelse og senere som starthjælp. At hjælpen var lavere end kontanthjælp, stred ikke mod EMK art. 14, sammenholdt med tillægsprotokol 1, art. 1 om beskyttelse af ejendomsretten. Der var ikke var tale om direkte diskrimination på grundlag af nationalitet. Og der forelå heller ikke indirekte diskrimination, da forskellen på ydelserne var sagligt begrundet og proportional. Også henvist til landenes skønsmargin. Art. 23 i Flygtninge-konventionen var heller ikke tilsidesat, da den ikke omfatter indirekte diskrimination. U H. En medarbejder ved et filmselskab lod sig ansætte som medhjælper på et omsorgscenter og optog film med skjult kamera. Optagelserne, som afslørede fortrolige forhold om beboernes helbredsforhold, blev bragt i en tv-udsendelse. Både medarbejder og det filmselskab, hun arbejdede for, blev dømt for overtrædelse af straffelovens 152 og ikke frifundet efter 152 e således som disse bestemmelser skal fortolkes i lyset af (EMK art.10 ). FOB Krænkelse, at Socialministeriet udsendte en chilensk statsborger, som ikke kunne forsørge sig selv, selv om han havde fælles forældremyndighed over et barn, som boede i DK hos moren. Anset for en krænkelse af EMK art. 8 om retten til et familieliv. FOB Socialt nævn forpligtet til at inddrage en klagers henvisninger til EMK i en konkret sag om fastsættelse af en betalingsordning.

13 FOB Ægteparret A og B var begge spastisk lammede og kørestolsbrugere. En overlæge på en fertilitetsklinik afslog en anmodning fra dem om behandling med kunstig befrugtning, og Ankestyrelsen stadfæstede afslaget. Begrundelsen var, at parret ikke blev anset for egnede som forældre, da de ville have behov for hjælp til at varetage den fysiske omsorg for et eventuelt barn, ligesom de ville have vanskeligt ved at yde den fornødne følelsesmæssige omsorg. I lyset af den uddybende begrundelse i et høringssvar til overlægen fandt ombudsmanden ikke grundlag for kritik af afslaget. Ombudsmanden lagde vægt på, at myndighederne i forbindelse med den konkrete afvejning havde lagt vægt på de kriterier, som efter loven var pligtmæssige. Ankestyrelsens oprindelige begrundelse burde have indeholdt en nærmere angivelse af de hovedhensyn, som var indgået i styrelsens afvejning. Dette gjaldt navnlig, da retten til kunstig befrugtning er omfattet af EMK art. 8, og da en begrænsning af denne ret alene må ske på baggrund af en rimelig afvejning over for andre relevante interesser. EMD Moskal mod Polen (15. september 2009). Moskal fik i 2001 førtidspension for at kunne tage sig af sin plejekrævende søn. I 2002 blev tilkendelsen annulleret, idet hun ikke opfyldte betingelserne for at få pension. Efter forgæves at have anfægtet tilbagekaldelsen fik hun i 2005 en anden offentlig forsørgelse, der udgjorde 50 % af pensionen. Domstolen fandt, at der forelå en krænkelse af EMK art. 1 i tillægsprotokol 1 om beskyttelse af ejendomsretten, fordi Moskal i god tro havde indrettet sig på pensionen, og fordi annullationen var besluttet fra den ene dag til den anden. At der gik yderligere tre år, inden hun fik anden støtte, var sammen med det øvrige udtryk for, at der ikke var fundet en rimelig balance mellem den generelle offentlige interesse og beskyttelsen af klager. EMD Muskhadzhiyeva mod Belgien (19. januar 2010). Anbringelse af fire små børn i et lukket transitcenter, som ikke var beregnet for børn, anset for en krænkelse af EMK art. 3.

14 5. Vejledningspligt U V. Et ægtepar fik erstatning i anledning af, at de fulgte et råd fra Sæby Kommunes socialforvaltning om at sælge deres hus og flytte i lejebolig. Derved blev ægteparrets boligudgifter dyrere. U H. A-kasse ansvarlig for urigtig oplysning til et medlem om, at hun var berettiget til efterløn. Erstatning svarende til efterløn i fem år. U H. Erstatning for kommunes undladelse af at oplyse en kvinde med nedsat arbejdsevne om muligheden for fuldtidsfleksjob med arbejdstid svarende til arbejdsevnen. U Ø. Erstatningsansvar for manglende orientering til kommunes beboere om Højesterets ændring af praksis med hensyn til tilkendelse af førtidspension. FOB Ordblind kunne forlange at få afgørelser læst op i telefonen. Principafgørelse A, der kunne have fået folkepension 1. maj 2005, søgte i marts 2008 om forhøjet pension under henvisning til, at pensionen var opsat. Ansøgningen om at få folkepensionen opsat skulle have været indgivet samtidig med ansøgning om folkepension i 2005, men da A ikke havde fået vejledning herom, skulle han stilles, som om han havde ansøgt rettidigt. Principafgørelse A havde en voksen søn, som led af infantil autisme og var uden sprog. Sønnen modtog i den anledning førtidspension. Under et møde i 2006 med kommunen fremlagde A oplysninger om en række konkrete udgifter i forbindelse med sønnens funktionsnedsættelse. Ankestyrelsen afgjorde den 11. februar 2008, at kommunen i 2006 burde have vejledt A om muligheden for at ansøge om dækning af disse udgifter i henhold til servicelovens 100, og at sønnen nu burde stilles, som om han havde søgt om støtte i Principafgørelse Udbetaling Danmark burde have vejledt modtagere af børnetilskud særskilt om, at de fremover ville modtage brev om bekræftelse på deres status som enlige forsørgere i e-boks, da det var første gang, meddelelsen ikke blev sendt fysisk med postvæsenet. At modtagerne havde tilmeldt sig digital post fra offentlige myndigheder var ikke tilstrækkeligt til at fritage UD fra vejledningspligten. To modtagere af børnetilskud ansås derfor ikke for at have afgivet statuserklæringen for sent.

15 6. Officialprincippet U V. En kvinde, H, blev pålagt af Aalborg Kommune at tilbagebetale sociale ydelser, som hun havde modtaget som enlig forsørger, selv om hun boede sammen med sin fraseparerede mand, M. Det Sociale Nævn stadfæstede afgørelsen. Herefter anlagde H sag mod nævnet med påstand om, at nævnets afgørelse var ugyldig. H vandt i byretten, men tabte i landsretten. For landsretten afgav en repræsentant for kommunen forklaring om en besigtigelse af M s 1-værelses lejlighed, der ikke bar præg af jævnlig brug. Landsretten fandt på grundlag af kommunens nærmere beskrevne undersøgelse af H s forhold, at der var skabt en formodning for, at H og M i den angivne periode havde boet sammen. H, der heller ikke for landsretten afgav forklaring, havde ikke afkræftet denne formodning. Landsretten lagde derfor til grund, at H ikke havde været reelt enlig, og at hun var bekendt med, at dette var en betingelse for at modtage de pågældende ydelser. FOB I strid med officialprincippet, at hverken Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen på grundlag af sagens oplysninger selv havde identificeret, at der kunne være tale om genoptagelse af sagen efter almindelige forvaltningsretlige principper og ikke efter de udtrykkelige genoptagelsesregler i arbejdsskadesikringsloven. FOB Det følger af officialprincippet, at en klageinstans Ankestyrelsen skal undersøge, hvad der klages over. Er der tvivl om klagens omfang, må klageinstansen formode, at klagen omfatter alle bebyrdende afgørelser. Tvivl må afklares ved kontakt til klageren.

16 FOB En kommune stoppede sygedagpengene til A, fordi hun ikke mødte op til et informationsmøde. A oplyste, at hun ikke havde modtaget mødeindkaldelsen. Kommunen fastholdt afgørelsen og henviste til, at brevet ikke var kommet retur, og at der ikke var oplysninger fra Post Danmark om uregelmæssigheder. Ombudsmanden mente, at der gælder en formodning for, at breve, der beviseligt er sendt fra offentlige myndigheder, kommer frem til adressaten. Da der var sket fejl og unøjagtigheder i forbindelse med jobcentrets afsendelse af breve både i den konkrete sag og generelt, var der opstået en sådan bevismæssig usikkerhed, at formodningen var afsvækket, og Beskæftigelsesankenævnet burde derfor have indhentet nærmere oplysninger om kommunens postafsendelse. Sagen blev genoptaget og afgørelsen fastholdt. Ombudsmanden henstillede, at der blev meddelt A fri proces. FOB En kommune stoppede sociale ydelser og pålagde tilbagebetalingspligt til en kvinde, A, som kommunen mente havde et ægteskabslignende samliv med en mand, B, som var registreret på en anden adresse end A, og som faktisk boede på samme ejendom som A ikke inde i huset men i en campingvogn, der stod på grunden. Kommunen burde ikke have lagt selvstændig vægt på en anonym anmeldelse for socialt bedrageri, burde ikke have partshørt A på et møde, burde have kontrolleret A s forklaringer på en række påfaldende forhold samt burde ikke have anset det for bevist, at A og B spiste sammen hver dag, når denne oplysning alene byggede på en oplysning herom fra A, som A selv bestred at være kommet med.

17 FOB Ombudsmanden anså det for tvivlsomt, om A kunne anses at have modtaget sociale ydelser mod bedre vidende, og om at hun ikke kunne anses for enlig forsørger. Tvivlen beroede bl.a. på, at der efter det oplyste kunne rejses tvivl om, hvorvidt alle relevante oplysninger, der kunne tale for, at A var reelt enlig, var blevet undersøgt tilstrækkeligt. A var ikke blevet vejledt om, at hun ikke havde pligt til at udtale sig, og kommunen havde tillagt forhold uholdbar stor bevismæssig betydning, bl.a. et udsagn fra den påståede samlever om, at han og A nok flytter sammen på sigt. Kommunen kunne endvidere ikke kræve, at A skulle betale et bankgebyr på 500 kr. for et større antal kontoudtog, som kommunen indhentede med A s samtykke for at undersøge, om hun var enlig forsørger. Principafgørelse I en arbejdsskadesag havde styrelsen modtaget fire dvd er med videooptagelser af skadelidte samt billeder fra en hjemmeside til belysning af skadelidtes funktionsniveau. Oplysningerne, som viste, at skadelidtes funktionsniveau ikke var så lavt, som han selv havde oplyst, blev af styrelsen sendt retur med henblik på at få dem anonymiseret. Ankestyrelsen fandt det uberettiget af Arbejdsskadestyrelsen at returnere materialet, og udtalte, at en myndighed har ret og pligt til at bruge oplysninger, hvis de har betydning for afgørelsen, uanset om de eventuelt er tilvejebragt på en retsstridig måde.

18 7. Partshøring U V. Børne- og ungeudvalget i X Kommune traf afgørelse om anbringelsen af to børn uden for hjemmet, uden at børnene var blevet hørt. Dette ansås for retlige mangler, men navnlig under hensyn til, at det ældste barn havde deltaget i mødet, da Ankestyrelsen behandlede sagen, blev afgørelserne opretholdt som gyldige. U H. A havde siden 1998 modtaget sygedagpenge fra Albertslund Kommune. I december 1999 standsede kommunen dagpengene med virkning fra 22. december s.å. Det sociale nævn hjemviste 11. januar 2001 sagen til ny behandling, da A ikke havde haft lejlighed til at redegøre for sin situation. Den 19. februar 2001 fastholdt kommunen sin afgørelse, og denne afgørelse blev stadfæstet af Ankestyrelsen i februar Under retssagen gjorde A gældende, at afgørelsen om at standse dagpengene var blevet ophævet som ugyldig ved det sociale nævns afgørelse af 11. januar 2001, og at han derfor fortsat måtte være berettiget til dagpenge. Både ØL og Højesteret slog fast, at nævnets hjemvisning ikke betød, at kommunens afgørelse var ugyldig, og gav derfor ikke A medhold. Samtidig blev det slået fast, at kommunens sagsbehandling havde været mangelfuld, idet kommunen hverken havde anlagt en helhedsvurdering eller lavet en opfølgningsplan, men at disse mangler ikke i sig selv kunne føre til, at kommunens afgørelse om at standse dagpengene var ugyldig.

19 U V. Afslag på genoptagelse af sygedagpenge ugyldig, fordi ansøger ikke fik lejlighed til at udtale sig om speciallægeerklæring. Erstatning på kr. for mistet mulighed for ledighedsydelse. U H. Hillerød Kommune burde have partshørt over oplysninger, kommunen modtog fra Helsingør Kommune, om at ansøgeren til en stilling som socialrådgiver havde et alkoholproblem. Afgørelsen ikke ugyldig, da manglen konkret vurderet ansås for uvæsentlig. FOB Aarhus Kommune havde ikke overholdt forvaltningslovens 19 i en sag om tilbagebetaling af boligstøtte i forbindelse med påstået svig. Ombudsmanden kritiserede, at kommunen ikke havde sendt parten et notat, kommunen havde udarbejdet om sagens bevisligheder, samt at kommunen syntes at have opfattet partshøring som partsafhøring. FOB Partshøring kunne ikke gennemføres mundtligt på et møde om standsning og tilbagebetaling af sociale ydelser. Ombudsmanden lagde vægt på, at der var tale om et stort antal faktiske oplysninger, som parten ikke på forhånd var bekendt med, og som alene blev forelagt mundtligt. Principafgørelse I en arbejdsskadesag havde Arbejdsskadestyrelsen sendt et partshøringsbrev kort før jul med en frist på syv dage til at svare. Brevet blev sendt til parten selv, uanset at denne havde overladt sagens førelse til en retshjælp og kun i kopi til repræsentanten. Ankestyrelsen anså ikke partshøringspligten for opfyldt.

20 8. Aktindsigt I praksis så godt som altid et spørgsmål om partsaktindsigt. U Ø. Arbejdsgiver berettiget til partsaktindsigt i ansats sygedagpengesag. FOB Statsamt berettiget til at afslå partsaktindsigt i adressen på en kvinde til hendes tidligere mand i en sag om samværsret. Kvinden havde beskyttet adresse i folkeregisteret. FOB Afslag på partsaktindsigt i navne på personer, som havde anmeldt kritisable forhold hos nogle plejeforældre anset for uberettiget. FOB Arbejdsskadestyrelsen havde ikke ret til at nægte at udlevere navnet på den lægekonsulent, der havde medvirket, til den skadelidte. FOB Ankestyrelsen kunne ikke vente med at give partsaktindsigt i navnet på den lægekonsulent, der havde medvirket i sagen, indtil sagen var afgjort. SM O Farens ret til aktindsigt i hjælpeforanstaltninger over for et barn, han havde med en tidligere samlever skulle ikke vige for hensynet til morens interesse i, at faren ikke fik kendskab til hendes private forhold. SM F I to sager anså Ankestyrelsen det for berettiget, at navnene på anmeldere ikke blev udleveret til parten. I den ene sag havde anmelderen oplyst om en dagplejemor, at hun havde ladet børnene være uden opsyn. I den anden havde en borger anmeldt en far for at givet sit barn lussinger og overfuset hende.

21 9. Skrankepaveri Ulovlige retlige dispositioner, som har en krænkende, nedværdigende eller indgribende virkning på de berørte borgeres forhold. U V. A blev sygemeldt 12. april 2007 på grund af tennisalbue på begge arme og fik sygedagpenge. Kommunen standsede dagpengene i maj 2007, da A sendte et opfølgningsskema tilbage til kommunen seks dage for sent. Kommunen fastholdt afgørelsen, selv om det blev oplyst, at forsinkelsen skyldtes, at A efter sygemeldingen havde fået meget ondt i maven og var blevet indlagt akut med kraftig maveblødning. Kommunen fulgte en fast praksis om, at kun besværligheder med postbesørgelse og lignende kunne føre til, at der sås bort fra forsinkelser. Vestre Landsret underkendte afgørelsen om bortfald af dagpenge som ugyldig og lagde herved til grund, at der ikke var grundlag for at statuere, at A uden rimelig grund havde undladt at medvirke ved kommunens opfølgning. U H. A hjalp sin mor, som var anbragt på gerontopsykiatrisk plejecenter under mistanke om demens, efter at hun havde forladt centeret til at tage ophold i sit gamle hjem. A passede hende i tre dage og bestyrkede moren i hendes ønske om at blive i den gamle bolig, da plejecenteret prøvede at overtale hende til at tage tilbage til centeret. Efter tre dage erklærede en læge A for sindssyg (paranoid) og fik ham tvangsindlagt på psykiatrisk hospital som farlig for sig selv eller andre. Hans hjælp til moren og medvirken til at hindre, at hun kom tilbage til centeret, var beviset på hans farlighed. Morens bolig var meget uhygiejnisk og rodet, og kælderen var ubeboelig på grund af skadedyr. Højesteret fandt i modsætning til byretten og landsretten ikke, at A s adfærd kunne begrunde en tvangsindlæggelse. To dommere var uenige, men dog enige i, at A s adfærd isoleret omkring morens bortgang fra plejecenteret ikke i sig selv kunne begrunde tvangsindlæggelse.

22 FOB En ung kvinde, som modtog kontanthjælp, og som netop havde fået et barn, søgte X Kommune om bistandshjælp, efter at hun hurtigt havde opgivet et arbejde på en institution, som lå 25 km. fra hendes hjem, og hvortil hun kørte på en knallert, kommunen lånte hende. Kommunen afslog ansøgningen og sendte hende følgende brev: På foranledning af din ulovlige udeblivelse fra (institutionen), skal det meddeles, at du straks kontakter (institutionen) for evt. at aftale hvad der skal ske fremover. Hjælp ifølge bistandsloven er stoppet med øjeblikkelig virkning og der vil ikke blive udbetalt nogen bistandshjælp, inden du er startet på (institutionen). Herværende socialforvaltning har sørget for indkøb af en ny knallert, denne kan lånes i Derefter må du selv være i stand til at indkøbe et transportmiddel. 5 måneder fra arbejdets start. Angående (C) skal du som hendes moder sørge for (C's) opvækst og (X) socialforvaltning vil under ingen omstændigheder acceptere, at du tager ophold på et kollegieværelse i (Y) og måske tager (C) med. (C) skal ikke slæbes rundt fra sted til sted, hver gang du finder en ny ven. Dette vil (X) socialforvaltning snarest sætte en stopper for, ved at fjerne (C) fra hjemmet og placere hende i eventuel familiepleje. Denne gang er det sidste advarsel og det er snart på tide, at du bare bliver lidt voksen. Herværende socialforvaltning kan ikke acceptere, at du tager på socialforvaltningen i (Y) og oplyser, at (X) kommune ikke vil være behjælpelig med et transportmiddel. Det er direkte løgn. Når du ikke får nogen løn eller bistandshjælp, skal du ikke starte med at platte din moder for penge. Jeg kan ikke se anden udvej end du må lade dig forsørge af dine mandlige bekendtskaber. Ombudsmanden fandt det uheldigt, at kommunens brev var blevet formuleret på en måde, som var stærkt krænkende for A.

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Ledighedsydelse. og sanktioner

Ledighedsydelse. og sanktioner Ledighedsydelse og sanktioner December 2011 Indhold Forord... 2 1 Resumé og anbefalinger... 3 2 Afgørelse om sanktion materiel vurdering... 6 2.1 Hovedresultaterne af den materielle vurdering... 6 2.2

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011.

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011. D O M Afsagt den 30. september 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Ole Dybdahl og Martin Broms (kst.)). 3. afd. nr. B-659-13: 3F som mandatar for A (advokat Mads Krøger Pramming)

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. februar 2012 Sag 159/2009 (2. afdeling) A (advokat Steen Petersen, beskikket) mod Egedal Kommune og Beskæftigelsesministeriet (tidligere Ministeriet for Indvandrere,

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

2. Arbejdsgiverens forpligtelser

2. Arbejdsgiverens forpligtelser N O TAT Arbejdsgiverens indhentning af sygedagpengerefusioner og reaktionsmuligheder overfor lønmodtageren 1. Arbejdsgiverens ret til at modtage dagpengerefusion ved medarbejderens sygefravær Ifølge sygedagpengeloven

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Bisidder - begreb og indhold

Bisidder - begreb og indhold Bisidder - begreb og indhold At være bisidder indebærer at hjælpe en anden person med dennes forhold og relation til omverdenen, f.eks. til offentlige myndigheder, til sundhedsvæsenet og andre væsener.

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg. 2.3.2.3: Delegation til private FOB 2008.463 (kommunens advokat): En kommune havde delegeret til en advokat at varetage kommunikationen med en borger

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. oktober 2011 Sag 52/2010 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Hovedstaden (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere