Kendelse. 22. maj faglig voldgift (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri."

Transkript

1 Kendelse af 22. maj 2014 i faglig voldgift (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund for A (procedør advokat Rune Asmussen) mod Dansk Industri for DitoBus A/S (procedør Sussi Skovgaard-Holm) Indledning Sagen drejer sig om, hvorvidt en medarbejder har krav på fuld løn i en situation, hvor den pågældende under barsels- og/eller forældreorlov på grund af sygdom bliver ude af stand til at tage vare på sit barn, og den anden forælder i konsekvens heraf indtræder i medarbejderens ret til orlov.

2 Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem DI Overenskomst I (AKT) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen, for rutebilschauffører og garagearbejdere i provinsen, 30, jf. bilag 14, stk. 3. Som medlemmer af voldgiftsretten har fungeret Evelyn Jørgensen og Karsten Kristensen, udpeget af 3F, samt Tove Schultz-Lorentzen og Lotte Gaarn Johansen, udpeget af Dansk Industri. Landsdommer Tine Vuust er af Arbejdsrettens formand udpeget som opmand. Sagen har været forhandlet den 8. maj 2014 i 3F s lokaler, Kampmannsgade 4, København. Påstande Klager har endeligt nedlagt følgende påstande: Principal påstand: DitoBus A/S skal anerkende, at ansatte på barsels- eller forældreorlov, henhørende under Landsoverenskomsten for rutebilkørsel mellem AKT/JA og 3F, er berettiget til fuld løn efter overenskomstens 20, subsidiært 18, hvis den ansatte bliver syg og ikke er i stand til at tage vare på barnet. Subsidiær påstand: DitoBus A/S skal anerkende, at ansatte på barselsorlov, henhørende under Landsoverenskomsten for rutebilkørsel mellem AKT/JA og 3F, er berettiget til fuld løn efter overenskomstens 20, subsidiært 18, hvis den ansatte bliver syg og ikke er i stand til at tage vare på barnet. Mere subsidiær påstand: Indklagede er forpligtet til at betale A fuld løn i 8 uger fratrukket udbetalte sygedagpenge med tillæg af sædvanlig procesrente fra beløbets forfaldsdato, til betaling sker. Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse. Klager har under forhandlingen fremsat begæring om, at sagen udsættes, indtil det er endeligt afklaret, om A havde ret til barseldagpenge i den periode, hvor hun var sygemeldt og modtog sygedagpenge fra kommunen. Indklagede har protesteret herimod. 2

3 Sagsfremstilling Den sag, der har givet anledning til nærværende voldgiftsag, vedrører A, der den 9. december 2011 blev ansat som rutebilchauffør i DitoBus A/S på overenskomstvilkår. Hun blev i 2012 gravid og gik efter en kortere sygemeldingsperiode på graviditetsorlov den 29. oktober Hun nedkom den 8. december 2012, hvorefter hun påbegyndte 14 ugers barselsorlov. Den 1. februar 2013 kontaktede As mand DitoBus A/S og oplyste, at A fra mandag den 4. februar 2013, 8 uger efter fødslen, ville være sygemeldt på grund af en fødselsdepression, som medførte, at hun ikke kunne tage vare på deres barn, og at han derfor ville indtræde i hendes barselsorlov. Dito- Bus A/S meddelte, at man ikke ønskede at indgå aftale med A om genindtrædelse i ansættelsen under sygemeldingen, og at hun derfor ikke var berettiget til løn fra virksomheden under sin sygdom. Lønudbetalingen stoppede herefter, og A modtog fra den 4. februar 2013 sygedagpenge fra kommunen. Sygdommen er under sagen dokumenteret ved en lægeerklæring af 11. februar 2013, hvori det udtales, at A lider af en fødselsdepression, og at det er nødvendigt at sygemelde hende, da hun ikke aktuelt kan passe sit barn, samt at hendes mand i stedet har taget barsel. Det vurderes, at hun pr. 1. februar 2013 er sygemeldt i to måneder. A blev den 2. april 2013, i uge 17 efter fødslen, raskmeldt og indtrådte herefter i sin forældreorlov, hvorunder hun modtog løn efter Landsoverenskomstens 20, indtil hun overgik til forældreorlov med barseldagpenge. Den 8. juli 2013 skrev Chaufførernes Fagforening til DitoBus A/S med anmodning om efterbetaling af løn svarende til forskellen mellem fuld løn under sygdom og sygedagpenge for ugerne Sagen blev behandlet på lokalmøde den 23. august 2013 og mæglingsmøde den 3. oktober 2013, uden at enighed kunne opnås. Retsgrundlag Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem DI Overenskomst I (AKT) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen, for rutebilchauffører og garagearbejdere i provinsen indeholder i 18 og 20 bestemmelser om løn under sygdom og løn under orlov, hvoraf fremgår bl.a.: 3

4 18. Sygdom og ulykke Stk. 1. Anciennitetsregler m.m. Arbejdsgiveren betaler løn under sygdom og tilskadekomst til ansatte, der har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 9 måneder. [] Den ansatte skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i medfør af Sygedagpengelovens regler. Stk. 2. Betalingsperiode tilbagefaldsregel Sygeløn til ansatte ydes af arbejdsgiveren i indtil 56 dage, regnet fra første hele fraværsdag. 20.Barsels-, fædre- og forældreorlov. Stk. 1. Barselsorlov Arbejdsgiveren udbetaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet i virksomheden, fuld løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Stk. 3 Forældreorlov Stk. 3 a. For medarbejdere der påbegynder forældreorlov 1. juli 2012 eller senere erstattes ovennævnte stk. 3 af følgende: Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger. Betaling i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen. Betalingen i disse 11 uger svarer til fuld løn, dog maksimalt kr. 140,00 pr. time. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. 4

5 Af barselloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 872 af 28. juni 2013, fremgår bl.a.: Ret til fravær i de første 14 uger efter fødslen 7. En moder har ret og pligt til fravær i de første 2 uger efter en fødsel. Herefter har hun ret til fravær i yderligere 12 uger. Stk. 2. Faderen eller medmoderen indtræder i moderens ret til fravær efter stk. 1, hvis moderen dør eller på grund af sygdom bliver ude af stand til at passe barnet. Ret til fravær under forældreorlov 9. Efter den 14. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet har hver af forældrene ret til forældreorlov i 32 uger. Faderen eller medmoderen har dog ret til at påbegynde forældreorloven inden for de første 14 uger efter fødslen. 12. Efter aftale med arbejdsgiveren kan en beskæftiget lønmodtager genoptage arbejdet helt eller delvis under fravær efter 6-11, jf. dog stk. 5. Kapitel 5 Ret til barseldagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption m.v. 20. Ved fravær efter 6, stk. 1 og 2, og 7, 8, 13 og 14 udbetaler Udbetaling Danmark barseldagpenge beregnet efter kapitel 9. Af ligelønsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 899 af 5. september 2008, fremgår blandt andet: 1. Der må ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med denne lov. Dette gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling. 1a. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Enhver form for dårligere behandling af en kvinde i forbindelse med graviditet og under kvinders 14 ugers fravær efter fødslen betragtes som direkte forskelsbehandling. 5

6 Stk. 2. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn ringere end personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige. Forklaringer Der har ikke været afgivet forklaringer under sagen. Parternes synspunkter Klager har til støtte for sin principale og subsidiære påstand principalt gjort gældende i første række, at A og andre i hendes situation er berettiget til at modtage barseldagpenge i hele orlovsperioden, uanset at faderen indtræder i hendes ret til barselsorlov. Dette støttes bl.a. på en række vejledninger, socialretlige afgørelser og på de principper, der gælder i barselloven, hvor der f.eks. er ret til fravær og barseldagpenge ved graviditetsbetinget sygdom inden fødslen, ved sygdom efter en abort, ved barnets alvorlige sygdom og ved barnets død. Da virksomheden således kunne have modtaget refusion af barseldagpenge og efterfølgende dagpengerefusion i forbindelse med afholdelse af forældreorlov, er virksomheden efter overenskomstens 20 forpligtet til at betale hende fuld løn i hele orlovsperioden, uanset at A på grund af sygdom var ude af stand til at tage vare på sit barn i en del af perioden. I anden række gøres det gældende, at der i en situation som den foreliggende, hvor sygdommen er en følge af fødslen og opstår inden for de første 14 uger efter fødslen, er fast praksis for, at en arbejdsgiver modtager sygedagpengerefusion fra første fraværsdag uden fradrag af arbejdsgiverperioden på 30 dage, hvilket taler til støtte for, at der bør betales fuld løn. Overenskomstens 18 tager efter sin ordlyd ikke sigte på en situation som den foreliggende, hvor sygdommen opstår under orlovsperioden, men det forhold, at der er ret til dagpengerefusion for virksomheden sammenholdt med overenskomsten iøvrigt, der generelt anerkender, at medarbejdere på graviditetsbetinget orlov er særligt beskyttelsesværdige, tilsiger, at en ansat, der rammes af sygdom i en sådan grad, at vedkommende ikke kan tage vare på spædbarnet, fortsat er berettiget til fuld løn og ikke bliver stillet ringere end andre sygdomsramte ansatte. 6

7 Sagen bør i hvert fald udsættes på, at der ved parternes fælles henvendelse til de relevante myndigheder skabes fuld klarhed over, om der ville have været dagpengerefusion til virksomheden, hvis man i situationen havde udbetalt A fuld løn. Hvis det lægges til grund, at en ansat ikke har ret til fuld løn efter overenskomsten ved sygdom under orlov, gøres det subsidiært gældende, at en sådan praksis ikke er forenelig med ligebehandlingsloven og/eller ligelønsloven, idet graviditetsbestemt orlov i højere grad benyttes af kvindelige ansatte end af mandlige ansatte, og at der dermed er tale om indirekte diskrimination. Det er således fastslået i en faglig voldgift kendelse af 13. februar 1995, at en kvinde, der havde været sygefraværende i forbindelse med abort, havde ret til løn under en sådan sygdom, idet overenskomsten, der ikke hjemlede en sådan betaling, stred imod ligestillingslovene. Resultatet understøttes også af EU- Domstolens praksis, herunder Gillespie-sagen og senest EU-domstolens dom af 27. februar 2014 i C-588/12, hvor det endnu engang blev understreget, at direktiv 96/34 EF og den dertil hørende rammeaftale ikke skal fortolkes indskrænkende, jf. præmis 36. I afgørelsen understreger EUdomstolen, hvor væsentligt et princip rammeaftalens 2, stk. 6, der angår, at lønmodtagerrettigheder opretholdes ved orlovens afslutning, er. Det forhold, at den overvejende retspraksis vedrører sygdom under graviditet og beskyttelse af den gravide i den anledning, medfører ikke, at der ikke også skulle være en beskyttelse af den kvinde, der måtte have født og bliver syg som direkte følge af fødslen. Det fremgår da også af retspraksis, jf. UfR Ø, at en kvinde, der var afskediget som følge af bl.a. sygefravær i forbindelse med abort, var beskyttet, selvom hendes sygdomsfravær selvsagt ikke var graviditetsbetinget, men var en direkte følge af graviditeten, og et sådant sygefravær kunne man ikke lægge vægt på ved afskedigelse uden at forskelsbehandle. Synspunktet understøttes tillige af barsellovens 7, stk. 2, hvor faderen kan indtræde i den sygemeldte moders barselsorlov, og i princippet i 17, 2. pkt., hvorefter en lønmodtager kan ændre sin i øvrigt varslede (graviditetsbetingede) orlov, i det omfang der indtræffer omstændigheder, som gør det urimeligt at opretholde fraværsretten som varslet. Af den kommenterede barsellov fremgår det, at sygdom netop udgør sådanne omstændigheder, hvilket stemmer fint overens med faktum i denne sag, hvor faderen har overtaget det graviditetsbetingede orlov. Det forhold, at Arbejdsretten i sin afgørelse af 13. oktober 2008 har fastslået, at en ansat i tilfælde af sygdom ikke har krav på at indtræde i ansættelsen under afholdelse af forældreorlov for at modtage fuld løn under sygdom, er ikke afgørende for denne sag, da klager i denne sag ikke opnår nogen vinding, hverken økonomisk, fraværsmæssigt eller barseldagpengemæssigt udover det, der oprindeligt var aftalt, da der i denne sag er lægelig doku- 7

8 mentation for, at klager ikke var i stand til at tage vare på sit barn, da der i denne sag er tale om graviditetsbetinget fravær, og da den ansatte i Arbejdsrettens sag i modsætning til denne sag - potentielt åbnede for en relativ let mulighed for omgåelse (og udvidelse) af fraværsreglerne i barselloven. Der er heller ikke et økonomisk hensyn at tage til virksomheden i denne sag, idet man som arbejdsgiver har haft en besparelse ved ikke at skulle betale A løn i de 8 uger af hendes planlagte orlov, hvor hun var syg, og hvor man uden denne sygemelding skulle have betalt hende fuld løn, og idet der i værste fald er tale om en beskeden merudgift, svarende til sygedagpenge i en 30 dages arbejdsgiverperiode, hvis der mod klagers forventning ikke skulle være krav på refusion af dagpengebeløbet fra første fraværsdag. Det må på denne baggrund i hvert fald antages, at gravide, der på grund af sygdom, som er en direkte følge af gravidteten, ikke skal udsættes for negativ forskelsbehandling i form af ringere lønsikring end de øvrige ansatte. Hvis en arbejdsgiver i lønmæssig sammenhæng lægger vægt på sygdom, der er en direkte følge af fødslen, er der tale om ulovlig forskelsbehandling. Særligt i forhold til den subsidiære påstand gøres det gældende, at barselsorlovsperioden som udgangspunkt er forbeholdt kvinder, og i de første 14 uger efter fødsel vil enhver form for diskrimination pr. definition blive betragtet som direkte diskrimination, jf. ligebehandlingslovens 1, stk. 2, 2. pkt., og det for loven underliggende direktivs art. 2, stk. 2, litra C. Til støtte for den mere subsidiære påstand gøres det gældende, at uanset der ikke kan gives medhold i den generelt formulerede principale eller subsidiære påstand, så er A i hvert fald under denne sags konkrete omstændigheder berettiget til fuld løn. Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at barselloven alene regulerer en medarbejders ret til fravær og de hertil knyttede barseldagpenge, mens en eventuel ret til løn under barsel, herunder lønrettigheder ved sygdom under barsel, forudsætter særskilt hjemmel i enten lov eller i kollektiv eller individuel aftale. Hverken Landsoverenskomstens 20 eller 18 indeholder en sådan hjemmel til betaling af løn, hvis en medarbejder på grund af sygdom bliver ude af stand til at tage vare på sit barn, mens medarbejderen afholder orlov efter barselloven. Løn under barsel efter 20 forudsætter således, at den pågældende medarbejder er på barselsorlov, hvilket netop ikke er tilfældet, når barselsorloven er afbrudt efter barsellovens 7, stk. 2. Der er i en sådan situation hel- 8

9 ler ikke ret til at oppebære barseldagpenge, hvilket understreges af, at A under sin sygdom overgik til sygedagpenge. Det er i øvrigt ikke afgørende for anvendelsen af 20, om der skulle være ret til barseldagpenge, da barselsorloven under alle omstændigheder er afbrudt. Løn under sygdom efter overenskomstens 18 forudsætter en eksplicit aftale med arbejdsgiveren om midlertidigt at indtræde i ansættelsen med henblik på at modtage løn under sygdommen. I modsat fald vil arbejdsgiveren blive påført en betydelig økonomisk byrde, idet arbejdsgiveren ved betaling af løn til en medarbejder, der afholder orlov efter barselloven, er berettiget til barselsdagpengerefusion, mens arbejdsgiveren ved betaling af løn under sygdom først er berettiget til refusion af sygedagpenge efter udløbet af den såkaldte arbejdsgiverperiode på 30 kalenderdage fra første fraværsdag. Arbejdsretten har da også i sin dom af 13. oktober 2008 fastslået, at løn under sygdom i forbindelse med orlov kræver en sådan aftale om genindtræden. Sagen vedrørte en medarbejder, der var omfattet af Industriens Overenskomst, hvis bestemmelser om løn under sygdom overordnet baserer sig på samme principper som Landsoverenskomstens 18. I forhold til overenskomstens bestemmelser om løn under sygdom udtalte Arbejdsretten, at der ikke var grundlag for at nå til, at bestemmelsen regulerede andre situationer end den normale, hvor medarbejderen er i arbejde, og at det ikke kunne udledes af bestemmelsen, hvad der skulle gælde, når medarbejderen blev syg under sin forældreorlov og alene ønskede at genindtræde i sin sygeperiode. For så vidt angik barsellovens bestemmelser, fastslog Arbejdsretten, at barsellovens 17, 2. pkt. alene omhandler tilfælde, hvor lønmodtageren kan ændre en varslet orlov uden at afgive det sædvanlige varsel, og således ikke regulerer, hvad der i sådanne tilfælde skal gælde med hensyn til arbejdsgiverens forpligtelse til at betale løn til lønmodtageren. På samme måde må det i denne sag antages, at en medarbejder, der afbryder sin barselsorlov på grund af sygdom, ikke uden aftale med arbejdsgiveren kan genindtræde i ansættelsen alene med det formål at opnå fuld løn under sygdom. Det forhold, at der i Arbejdsrettens afgørelse var tale om sygdom opstået under forældreorloven, mens der i denne sag er tale om sygdom opstået under barselsorloven, har ingen betydning for afgørelsen. Den særlige hjemmel i barsellovens 7, stk. 2, er alene nødvendiggjort af, at barselsorloven er øremærket til moderen. Ligeledes lægger Arbejdsretten i sine præmisser ikke vægt på, om medarbejderen opnår nogen vinding ved at afbryde orloven, hvorfor det forhold, at A i denne sag ikke opnår nogen vinding hverken økonomisk, fraværsmæssigt eller barseldagpengemæssigt er uden betydning. 9

10 Det er for Arbejdsrettens afgørelse uden betydning, om virksomheden ved betaling af løn til A kunne have modtaget refusion af barsel- eller sygedagpenge, og der er derfor ikke grundlag for at udsætte denne sag på indhentelse af erklæringer herom. Dernæst bestrides det, at indklagedes fortolkning af Landsoverenskomstens bestemmelser i denne sag udgør indirekte diskrimination i strid med ligestillingslovene og de underliggende direktiver. Retten til løn under sygdom efter Landsoverenskomsten er en rettighed, der er tillagt medarbejderne i tillæg til rettighederne efter sygedagpengelovens regler, og som alene er tillagt via overenskomstparternes aftale, således som denne er formuleret i Landsoverenskomstens 18. At denne aftale ikke tillægger en medarbejder, der bliver syg under afholdelse af orlov efter barselloven, ret til midlertidigt at genindtræde i ansættelsen for at modtage løn under sygdom i sygeperioden, er ikke udtryk for diskrimination i strid med ligebehandlingsprincippet, men derimod alene udtryk for, at medarbejderne ikke er tillagt en sådan rettighed efter overenskomsten. Retstillingen er ens for kvindelige og mandlige medarbejdere, hvorfor fortolkningen også af denne grund ikke er udtryk for diskrimination i strid med ligebehandlingsloven. Retspraksis vedrørende graviditetsbetinget sygdom relaterer sig til sygdom under graviditeten og dermed ikke sygdom, der opstår efter fødslen. Indklagedes synspunkt om, at en medarbejder alene vil være berettiget til midlertidigt at genindtræde i ansættelsen ved sygefravær under en orlov, såfremt der er indgået en aftale med arbejdsgiveren om en sådan genindtræden, gælder, uanset om der er tale om kvindelige eller mandlige medarbejdere og uanset, om medarbejderens sygdom kan relateres til graviditeten eller ej. Også af den grund er der ikke tale om forskelsbehandling i strid med ligebehandlingsloven. Tværtimod vil klagers synspunkt føre til en positiv særbehandling af medarbejdere, der under deres barsels- eller forældreorlov sygemeldes grundet sygdom som følge af graviditeten eller fødslen. Den af klager påberåbte retspraksis vedrørende ret til løn under sygdom for medarbejdere, der spontant aborterer før påbegyndelsen af orlov er ikke relevant i relation til sygdom, der opstår efter påbegyndelse af orlov. Tilsvarende er praksis i relation til afskedigelsesbeskyttelsen efter ligebehandlingsloven heller ikke relevant, idet spørgsmålet om hvilke lønrettigheder, der tilkommer en medarbejder under orlov, ikke er reguleret heri, men i denne sag alene er et overenskomstanliggende. 10

11 Opmandens begrundelse og resultat Da der ikke har kunnet opnås flertal blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten om en afgørelse af sagen, afgøres uoverensstemmelsen af opmanden, der udtaler følgende: Ad spørgsmålet om udsættelse af sagen Efter barselloven har moderen ret til fravær i de første 14 uger efter fødslen, mens faderen i samme periode alene har ret til 2 ugers fravær. I den sag, der har givet anledning til nærværende voldgiftssag, blev moderen på grund af sygdom 8 uger efter fødslen ude af stand til at tage vare på sit barn, og som følge heraf indtrådte faderen i hendes ret til fravær efter barsellovens 7, stk. 2, og var efter barsellovens 20 berettiget til at modtage barseldagpenge under den del af moderens orlov, som han var indtrådt i. Jeg finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at moderens ret til barseldagpenge efter 20 i konsekvens heraf ophørte, så længe hun var sygemeldt, og at det derfor var korrekt, at kommunen i forbindelse med hendes sygemelding traf afgørelse om at udbetale hende sygedagpenge under hendes sygdom. Herefter, og idet spørgsmålet om, hvorvidt der er en arbejdsgiverperiode i relation til virksomhedens ret til refusion af sygedagpenge ikke har væsentlig betydning for sagens afgørelse, finder jeg ikke grundlag for at udsætte sagen med henblik på en nærmere afklaring af disse spørgsmål. Ad spørgsmålet om ret til løn efter overenskomsten Efter overenskomstens 20 har moderen ret til fuld løn i indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov) og i indtil 7 uger herefter (forældreorlov), mens faderen har ret til fuld løn i 2 ugers fædreorlov og indtil 7 ugers forældreorlov. Det må efter bestemmelsens ordlyd, herunder henvisningen til (refusion af) den maksimale dagpengesats sammenholdt med anciennitetskravet, anses som en betingelse for virksomhedens betaling af løn efter denne bestemmelse, at den ansatte er fraværende med ret til barseldagpenge i henhold til barsellovens regler. Jeg finder, at en ansat i den foreliggende situation, hvor faderen (eller en medmoder) er indtrådt i den ansattes barselsorlov efter barsellovens 7, stk. 2, og heller ikke afholder forældreorlov under sin sygdom, ikke har ret til fuld løn efter overenskomstens 20. Der er ikke grundlag for at antage, at overenskomstens 18 regulerer spørgsmålet om en medarbejders ret til løn under sygdom i andre situationer end normalsituationen, hvor den pågældende med- 11

12 arbejder er i arbejde. Da virksomheden har afvist at indgå aftale om genindtræden i ansættelsen med henblik på, at moderen kan opnå fuld løn under sygdom, findes der i overensstemmelse med Arbejdsrettens dom i sagen A heller ikke krav på fuld løn efter overenskomstens 18 i en situation som den foreliggende. Ad spørgsmålet om forenelighed med ligestillingslovenes mv. forbud mod diskrimination Klageren har for det tilfælde, at en ansat efter overenskomsten ikke har krav på fuld løn under sygdom opstået under barsels- og/eller forældreorloven gjort gældende, at dette udgør en indirekte forskelsbehandling i strid med ligebehandlings- og/eller ligelønslovens regler, idet en sådan retstilstand, selvom den er ens for mænd og kvinder, rammer kvinder i højere grad end mænd, fordi de i praksis afholder mere orlov end mænd, og at der på dette grundlag tilkommer en ansat fuld løn. Ligebehandlingsloven indeholder ikke en bestemmelse om efterbetaling af løn som følge af en krænkelse, og spørgsmålet er derfor, om det forhold, at der efter parternes overenskomst i den foreliggende situation ikke er krav på fuld løn under moderens sygdom opstået under orlov, er foreneligt med ligelønsloven og de bagved liggende EU-retlige regler om ligeløn og principper om ligebehandling, således som disse fortolkes i EU-Domstolens praksis. Domstolen besvarede ved dommen af 13. februar 1996 i sag C-342/93, Joan Gillespie-sagen, nogle spørgsmål forelagt for domstolen af Court of Appeal in Northern Ireland således: Ligelønsprincippet, som er opstillet i EØF-traktatens artikel 119 og præciseret i direktiv 75/117/EØF af 10. februar 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om gennemførelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder, indebærer ikke en forpligtelse til fortsat at give kvindelige arbejdstagere fuld løn under barselsorlov og opstiller heller ikke specifikke kriterier med henblik på fastsættelsen af størrelsen af den ydelse, der udbetales til dem i denne periode, medmindre den fastsættes på et sådant niveau, at formålet med barselsorlovens bringes i fare. For så vidt som beregningen af disse ydelser bygger på den løn, den kvindelige arbejdstager har modtaget, før barselsorloven begyndte, skal ydelserne imidlertid omfatte lønforhøjelser, der er sket mellem begyndelsen af den periode, referencelønnen omfatter, og slutningen af barselsorloven, fra det tidspunkt, hvor de er trådt i kraft. Domstolen fandt således, at en kvinde på barselsorlov ikke kan sammenlignes med den situation en mand eller en kvinde, som arbejder normalt, befinder sig i, og at kvinden derfor ikke kunne påberåbe sig, at hendes manglende ret til løn i sig selv udgjorde en forskelsbehandling i strid med lige- 12

13 lønsprincippet. Dette udgangspunkt ses ikke fraveget ved de senere afgørelser fra EU-Domstolen eller kendelser fra faglig voldgift, som er fremhævet af klager under denne sag. Forbuddet mod forskelsbehandling, således om dette har fundet udtryk i ligelønsloven, må forstås i overensstemmelse hermed. Jeg finder på denne baggrund, at der ikke er tale om ulovlig forskelsbehandling, når en ansat, der er på barsels- eller forældreorlov, ikke har krav på fuld løn under sygdom i samme omfang, som en mand eller kvinde der er i arbejde. Det gør i den forbindelse ingen forskel, om sygdommen er en følge af fødslen eller er begrundet i andre forhold, når der som i denne sag ikke udøves direkte forskelsbehandling i strid med ligelønslovens 1a. Ved vurderingen af, om der foreligger ulovlig diskrimination, kan der ikke drages paralleller til den situation, hvor en ansat aborterer og i tilknytning hertil melder sig syg, idet den pågældende indtil aborten må betragtes som værende i arbejde, ligesom spørgsmålet om aflønning under orlov heller ikke kan sammenlignes med den beskyttelse mod forskelsbehandling i forbindelse med bl.a. afskedigelse, der kan udledes af ligebehandlingsloven. Ad den mere subsidiære påstand Jeg finder ikke grundlag for i øvrigt at tilkende A fuld løn under sin sygdom. Det forhold, at virksomheden i denne sag sparer udgifter til betaling af løn under hendes orlov i forhold til, hvad man måtte have forventet ved orlovens begyndelse, kan ikke føre til et andet resultat. På denne baggrund tages indklagedes frifindelsespåstand til følge. T h i b e s t e m m e s : Indklagede, Dansk Industri for Ditobus A/S, frifindes. Hver part bærer egne omkostninger og halvdelen af opmandens honorar. København, den 22. maj 2014 Tine Vuust 13

Udskrift af Arbejdsrettens dom af

Udskrift af Arbejdsrettens dom af Udskrift af Arbejdsrettens dom af i sag nr. A2007.507: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Grundfos

Læs mere

Kendelse af 25. april 2016 i faglig voldgift FV 2015.0202: Serviceforbundet (advokat Maria Rasmussen) mod

Kendelse af 25. april 2016 i faglig voldgift FV 2015.0202: Serviceforbundet (advokat Maria Rasmussen) mod Kendelse af 25. april 2016 i faglig voldgift FV 2015.0202: Serviceforbundet (advokat Maria Rasmussen) mod Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger/DOFK, Danmarks organisation for selvstændige

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat. for. (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening.

OPMANDSKENDELSE FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat. for. (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat for A (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Elgaard Balle) --------- Afsagt

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL EN DEL AF PERSONALEPOLITIKKEN Barselsregler er en almindelig del af de fleste arbejdsgiveres personalepolitik Typisk tages der stilling

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ) Faglig Fælles Forbund for A. mod. DI Overenskomst I v/di for Arriva Danmark A/S

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ) Faglig Fælles Forbund for A. mod. DI Overenskomst I v/di for Arriva Danmark A/S Opmandskendelse i faglig voldgift (FV 2015.0215) Faglig Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Arriva Danmark A/S Sagen drejer sig om, hvorvidt A blev opsagt uden egen skyld og dermed har

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag FV 2015.0200. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Bøg Brandt) for HRH Ventilation ApS

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag FV 2015.0200. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Bøg Brandt) for HRH Ventilation ApS Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0200 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark for A (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for HRH Ventilation ApS (konsulent Hjalte Ankjær) Afsagt den 13. april

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). 18. afd. nr. B-1800-10: Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere