JØPs bestyrelse har bedt mig foretage en vurdering af pensionisttillæggets retlige status.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JØPs bestyrelse har bedt mig foretage en vurdering af pensionisttillæggets retlige status."

Transkript

1 Professor dr. Jur. Kirsten Ketscher København den 2. januar 2010 Beskyttelse af JØPmedlemmers individuelle rettigheder i relation til JØPs pensionisttillæg vurderet i forhold til bestyrelsens retlige muligheder for lade det bortfalde helt eller delvis. JØPs bestyrelse har bedt mig foretage en vurdering af pensionisttillæggets retlige status. Professor dr. Jur. Mads Bryde Andersen har ved notat af 2/1/2009 ligeledes efter bestyrelsens opfordring redegjort for sin opfattelse af dette problem. Jeg bemærker, at jeg ikke har opfattet det som min opgave at tage udgangspunkt i dette eller tage systematisk stilling til hans vurderinger. Indhold Resumé 1. Beskyttelse af ejendomsrettigheder 2. Pensionisttillæggets faktuelle udvikling. 2.2 Den retlige betydning af det faktuelle forløb. 3. Nærmere om beskyttelse af ejendomsretten 3.1. Den menneskeretlige beskyttelse af ejendomsrettigheder: EMK tillægsprotokol 1 art Betingelser for indgreb i ejendomsretten 3.2. Aktiverede pensionsydelser Ikke aktiverede pensionsydelser 4. JØPs foreningsretlige konstruktion Pligt og dermed tvang til at være medlem af JØP 4.2. JØPs bestyrelsessammensætning: Et strukturelt inhabilitetsproblem 5. Den arbejdsretlige aftale, den foreningsretlige vedtagelse og den individuelle afgørelse som retsgrundlag for pensionsordningen Den arbejdsretlige aftale 5.2. Den foreningsretlige vedtagelse 5.3. Den individuelle afgørelse Om kassens informations- og vejledningspligt 6. Sammenfatning

2 Resumé Alderdomssikring sker over en lang periode. Jo ældre man bliver jo mere nedsættes mulighederne for at foretage andre valg eller indrette sig på ændringer. Dette har traditionelt givet alderdomssikring en stærk beskyttelse som ejendomsret. Beskyttelse af det enkelte medlems ejendomsret er den centrale retlige figur i problemstillingen i dette notat Når det konkrete faktuelle grundlag for pensionisttillægget skal vurderes hviler kassens praksis på et ujævnt grundlag med varierende og ikke konsekvente begrundelser for tillæggets størrelse. Tillægget er blevet udbetalt igennem hele kassens levetid. Men der er meget, der tyder på, at kassen ikke har haft en klar retlig opfattelse af pensionisttillæggets status og funktion. Den samlede udbetalte pension er for første gang blevet nedsat i 2008 og 2009, selvom pensionisttillægget er blevet nedreguleret flere gange bl.a. i 1990erne. Den meget almindelig holdte formulering om adgangen til at lade pensionisttillægget bortfalde helt eller delvis kan ikke i sig selv danne grundlag for mærkbare ændringer. Kassens praksis har været uklar og uigennemskuelig for den enkelte. Særlig har kassens praksis mht. opfyldelse af sin informations- og vejledningspligt, ikke har været egnet til at gøre pensionisttillæggets retlige status forståelig for medlemmerne. Meget tyder imidlertid på, at kassen heller ikke selv har haft et klart billede heraf. Den almindeligt holdte passus i pensionsmeddelelser om muligheden for pensionisttillæggets helt eller delvise bortfald kan derfor ikke tillægges selvstændig retlig betydning for at foretage disse skridt. JØP-pensionen er omfattet af den menneskeretlige beskyttelse af ejendomsret jf. EMK tillægsprotokol 1, art. 1. Dette indebærer, at Menneskerettighedsdomstolens praksis herom bliver retningsgivende for bestyrelsens handlemuligheder. Der findes ingen dansk praksis om problemet, men man kan orientere sig i praksis fra andre europæiske lande, hvor tilsvarende spørgsmål har været rejst. Dette gælder særligt Norge og Sverige. Der er her tale om almindelige retlige figurer, idet det også bemærkes, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med tillægsprotokol 1 er et fælles europæisk retsgrundlag. Det er svært at se, at i kassens nuværende økonomiske situation kan begrunde nominelle nedsættelser JØP-pensionisters udbetalte pensioner. Jeg stiller derfor spørgsmålstegn ved, om der har været i et fyldestgørende grundlag, for de foretagne nedskæringer i de udbetalte pensioner i 2008 og 2009 jf. herfor jf. det menneskeretlige proportionalitets- og transparenskrav. Den gruppe medlemmer, der er tæt på tilgangsalderen, vil tillige have en stærk ejendomsretlig beskyttelse. Mærkbare forringelser kan kun ske under konkret påvist nødvendighed, der også skal opfylde det menneskeretlige proportionalitets og transparensprincip. Ejendomsretsbeskyttelsen vil aftage med tilgangstidens længde. Grundlaget for at vurdere kassens retlige muligheder i forhold til pensionisttillægget skal ses i kontekst med den obligatoriske opsparing og det hermed tvungne medlemskab af JØP. Dette rejser et spørgsmål i forhold til EMK art. 11 om foreningsfrihed. Bestyrelsens vedtægtsmæssige sammensætning rummer yderligere spørgsmål om strukturel inhabilitet. Denne er 2

3 formentlig forstærket efter kassens opdeling i 2 afdelinger. Dette stiller skærpede krav til grundlaget for ændringer i bestående retspositioner. Denne problemstilling indebærer krav om et højt bevidsthedsniveau om dette og stor forsigtighed med vidtgående ændringer, der kan aktualisere inhabilitetsproblematikken. Det følsomme forhold til art. 11 tilsiger tillige en restriktiv fortolkning for adgangen til indgreb Kassens retlige grundlag ligger i det retlige krydsfelt mellem den kollektive overenskomst, JØPs foreningsretlige konstruktion, samt det enkelt medlems individuelle rettigheder Det enkelte medlem har ikke en aftaleretlig relation med kassen. Kassen har i forhold til det enkelte medlem en konkret vejlednings- informations og begrundelsesforpligtelse. Med hensyn til ændringsadgang må der stilles krav om tvingende grunde i sammenhæng med et skærpet proportionalitetskrav i overensstemmelse med den ejendomsretlige beskyttelse. Kassens skønsmæssige beføjelser må betragtes som yderst begrænsede i forhold til alderdomssikring som en grundlæggende social rettighed, der er menneskeretligt beskyttet. Kassen har i sin praksis haft svært ved at skelne mellem den enkeltes status som foreningsmedlem og status som individuelt medlem. Jeg stiller spørgsmålstegn ved, om Kassens informations- og vejledningsforpligtelsen har været fyldestgørende og tilstrækkelig målrettet med sigte på individuelle rettigheder.. Det er ikke afgørende om pensionisttillægget opretholdes som sådant, men at den værdisikring, som det formentlig har repræsenteret i sin lange levetid, kan bevares i forhold til den gruppe af medlemmer, der har en ejendomsretligt beskyttet position. 3

4 Pensionisttillægget fastsættes af bestyrelsen for ét år ad gangen. JØP gør opmærksom på, at pensionisttillægget kan helt eller delvis bortfalde med den virkning at pensionen nedsættes. Formulering indeholdt i medlemmernes individuelle pensionsoversigter i hvert fald fra Beskyttelse af ejendomsrettigheder Alderspension er en grundlæggende social sikring. Det er traditionelt denne sikringstype, der nyder størst ejendomsretlig beskyttelse. Dette hænger sammen med denne sikrings særlige karakter. Alderdomsforsørgelse er et fundamentalt behov for alle. Opsparingen sker over en meget lang årrække, hvor andre sikringsmuligheder gradvis indskrænkes. I spørgsmålet om bestyrelsens adgang til at foretage ændringer i nuværende og fremtidige pensioner vurderet i forhold til modstående individuelle rettigheder tager jeg udgangspunkt i den ejendomsretlige beskyttelse. Denne må ses i sammenhæng med den foreningsretlige konstruktion, som JØP-pensionen hviler på jf. nedenfor om forholdet til EMK art. 11 om foreningsfrihed. For den enkelte hviler retten og pligten til at være tilsluttet JØP på den kollektive overenskomst mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Selvom der findes private arbejdsgivere er der helt overvejende tale om offentlige arbejdsgivere (Statens overenskomst med AC). Den enkelte arbejdstager, som er omfattet af overenskomsten, har såvel ret som pligt til at være medlem af den relevante pensionskasse. Efter overenskomsten er såvel arbejdsgiveren som arbejdstageren pligtige til at indbetale bidrag til finansiering af pensionen. Det samlede bidrag må betegnes som en del af lønnen jf. herved den EU-retlige definition i Lissabontraktatens art. 157, som må betragtes som almen. Herefter er løn er den almindelige grund- eller minimumsløn og alle andre ydelser, som arbejdstageren som følge af arbejdsforholdet modtager fra arbejdsgiveren direkte eller indirekte i penge eller naturalier. Bilkasagen C-170/84, der blev afgjort som en ligelønssag, drejede sig således om deltidsansattes ret til pensionsbidrag. Disse løndele udbetales ikke til lønmodtagerens fri disposition, men forvaltes af pensionsinstituttet JØP, som af overenskomstparterne er udvalgt til at være pensionsleverandør jf. Bryde Andersen og Kristiansen (i det følgende benævnt BAK (2009)) s. 65 f. Det er utvivlsomt, at den enkeltes lønmodtager har ejendomsret til sine indestående midler i JØP. JØP er forpligtet til at forvalte disse betroede midler med respekt af denne ejendomsret. Spørgsmålet er, hvorledes denne ejendomsret nærmere skal fastlægges i en situation, hvor medlemmers rettigheder skal afgrænses i forhold til hinanden og hvor disses interesser kan være modstridende. På det overordnede plan har kassen et ansvar for at forvalte de betroede midler på en økonomisk ansvarlig måde jf. herved lov om finansiel virksomhed jf BAK(2008) s. 81. Ejendomsretten, sikringens grundlæggende karakter, den lange opsparingsperiode og JØPs foreningskonstruktion danner ramme for en vurdering af det retlige indhold i pensionisttillægget og den nuværende formulering i regulativet, hvorefter tillægget kan bortfalde helt eller delvis. 4

5 Der er tale om en meget kompleks problemstilling, der ikke kan udredes fuldt ud i et notat af den foreliggende karakter. Jeg har valgt at løfte en række afgørende parametre frem i den foreliggende problemstilling og hæve opmærksomhedsniveauet mod, hvad jeg betragter som underbelyste retlige elementer af betydelig vigtighed for JØP-ordningen. 2. Pensionisttillæggets faktuelle udvikling. De følgende faktuelle oplysninger om pensionisttillægget hviler på et notat om udarbejdet af JØPs direktion i 2008 (udateret), idet følgende omtalt som Tillægsnotatet. Pensionstillægget har stor set eksisteret i hele kassens levetid. Det stammer fra Der var og er tale om en uddeling fra de ufordelte reserver. Pensionstillægget er forskelligt fra bonustillægget jf. beretningen for 1975/76, hvoraf dette fremgår, citeret i det oven for nævnte Tillægsnotat. Pensionisttillægget har siden været en fast del af pensionen, men med varierende procent. Af og til er der givet begrundelser for tillæggets størrelse (realrenteafgiften i 1984, 1985 og 1986). I 1990 og 91 blev tillægget nedsat uden særlig begrundelse. I beretningen til generalforsamling for 1996 gives en mere principiel begrundelse for pensionisttillægget. Her siges det, at formålet med pensionstillægget er at undgå omfordelinger mellem generationer af pensionister, tillægget er dog ikke garanteret (citeret fra Tillægsnotatet). Tillægget skal sikre pensionisterne en andel af de ufordelte reserver jf. også beretningen i I 2002 er det oplyst, at pensionstillægget fastsættes med udgangspunkt i solvensprocenten. Det fremgår dog af den faktiske udvikling, at dette ikke har været tilfældet jf. tabel 1 jf. Tillægsnotatet s. 3. I 2005 og 2006 henviser man til pensionernes købekraft. Nogle gange er pensionisttillægget blevet reduceret med henvisning til, at pensionerne stiger på anden måde. Det sker i 1992 og Igennem flere år, i hvert fald fra 2002, har de individuelle pensionsoversigter indeholdt følgende formulering: Pensionisttillægget fastsættes af bestyrelsen for ét år ad gangen. JØP gør opmærksom på, at pensionisttillægget kan helt eller delvis bortfalde med den virkning at pensionen nedsættes. I 2007 nedsætter bestyrelsen for 1. gang den nominelle pension med virkning for 2008 gennem en reduktion af pensionisttillægget. Der lægges vægt på, at skattekompensation vil give et engangsbeløb, der mere end opvejer denne nedgang. Jeg bemærker en passant, at dette argument ikke har nogen retlig bærekraft i forhold individuelle JØP-rettigheder. En generel skattekompensation indført af lovgivningsmagten kan ikke skabe retsgrundlag for kassens nedsættelse af pensionen. I 2007 indfører kassen muligheden for omvalg fra afdeling 1 til 2. Ved omvalg udbetales en såkaldt omvalgsbonus. Det fremgår af valgmaterialet, at omvalgsbonussen har en størrelse, der kompenserer for, at man giver afkald på pensionisttillæget. Pensionen i afdeling 2 forhøjes i øvrigt med et pensionstillæg på 5%. Også om dette anføres, at det kan helt eller delvis bortfalde. I omvalgsmaterialet anføres i øvrigt, at pensionisttillægget i afdeling 1 kan forventes at blive aftrappet og at der er en reel risiko for, at der ikke vil være grundlag for at udbetale dette. I øvrigt 5

6 siges der om pensionisttillægget, at din pension vil falde mærkbart, hvis pensionisttillægget forsvandt. Det siges, at man i omvalgsberegningerne har forudsat, at pensionisttillægget i afdeling 1 aftrappes. I 2008 beslutter et bestyrelsesflertal, at reducere pensionisttillægget med virkning for Dette indebærer en yderligere nedsættelse af den nominelle pension. 2.2 Den retlige betydning af det faktuelle forløb. I vurderingen af, at om der er oparbejdet beskyttede ejendomsrettigheder må man inddrage den forhistorie, der er redegjort for ovenfor.. Oplysningen om, at pensionisttillægget kan nedsættes eller bortfalde har således været synliggjort o i beretninger til generalforsamlingen i hvert fald fra et tidspunkt i 1990erne og i forhold til det enkelte medlem i hvert fald fra Det er imidlertid åbenbart, at det ikke kan antages, at kassens bestyrelse har en diskretionær adgang til at nedsætte eller afskaffe tillægget. Det eneste, der kan udledes af denne meget generelt holdte formulering er, at pensionisttillægget kan nedsættes eller bortfalde, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. For den enkelte indeholder denne passus derfor ikke megen information og kan ikke tilskrives selvstændig betydning i forhold til en mulighed ændring af pensionisttillæggets status jf. i øvrigt nedenfor om bestyrelsens forpligtelse til information m.v.. Pensionisttillægget er vedvarende blevet udbetalt siden 1974 dvs en periode på ca. 35 år eller så godt som hele kassens levetid. Begrundelsen for pensionisttillæggets størrelse har været varierende over årene og den har ikke været udfoldet på baggrund af en mere dybtgående konkretisering. Disse begrundelser opfylder på ingen måde et transparensprincip. Det er svært at se, hvorledes det skulle have været kendeligt for den enkelte, at pensionisttillæggets regulering eller evt. bortfald skulle kunne betyde et mærkbart fald i pensionen.. Det kan i hvert fald slås fast, at der ikke i forhold til den enkelte rettighedshaver har været noget, der kan kaldes en målrettet og fyldestgørende information om pensionisttillæggets funktion og betydning De anførte begrundelser forekommer at have et usammenhængende og tilfældigt præg. Jeg mener derfor, at det kan lægges til grund, at kassen selv ikke har haft et klart billede af, hvad den har gjort Der er mere grund til at tage udgangspunkt i, hvad kassen har gjort end, hvad den har sagt. Det eneste sikre har været, at pensionisttillægget faktisk er blevet udbetalt. Indtil 2008 har det været således, at den nominelle pension ikke er faldet. Det er bundlinien, der interesserer de pensionsberettigede. Kassens information til den enkelte om pensionisttillægget har ikke har haft andet end en meget generel karakter. Det kan således ikke have været kendeligt for den enkelte, hvilken betydning diverse reguleringer af pensionisttillægget har haft for den samlede pension. I 1990erne havde nedreguleringerne således ingen betydning for pensionens størrelse. Jeg mener, at pensionisttillæggets funktion hvert fald også kan karakteriseres som en form for værdisikring af den samlede pension. For den enkelte vil det ikke være afgørende i hvilken form en sådan sikring optræder i. 6

7 Med hensyn til den nærmere beskyttelse må man skelne mellem de medlemmer, der allerede oppebærer pension og de medlemmer, der endnu ikke har opnået pensionsalderen. For den sidstnævnte gruppe må man skelne mellem dem, der allerede er så tæt på tilgangstidspunktet, at man ikke har nogen mulighed for at kompensere for dette mærkbare bortfald men beskyttelsen kan ikke afgrænses til disse, se nærmere nedenfor. Det må anses for utvivlsomt, at pensionstillægget kan afskaffes, hvis udviklingen indebærer, at der ikke er økonomisk grundlag for dette, og der følgelig opstår en egentlig økonomisk nødvendighed. I øvrigt må ændringer ske på lang sigt jf. nedenfor. 3. Nærmere om beskyttelse af ejendomsretten. Da pensionsopsparinger foretages over meget lang tid, hvor det er vanskeligt at forudse den økonomiske udvikling og andre tvingende forhold, giver det sig selv, at der kan opstå behov for ændringer af pensionsordninger. Udgangspunktet er, at disse ændringer skal ske under respekt for den enkeltes ejendomsret. Spørgsmålet om adgangen til at ændre i bestående pensionsordninger er en velkendt retlig problemstilling. Dette har særlig manifesteret sig ved egentlig organisatoriske ændringer f.eks. ved sammenlægning eller nedlægning af sikringskasser jf. Jakhelln (2002). Dette var også tilfældet i U H, der drejede sig om forringelse af individuelle rettigheder som følge af pensionskasseomlægning. Sagen er omtalt i BAK (2009) s Sagen drejede sig om forholdet mellem tjenstemandsreglerne og reglerne for en firmapensionskasse. Problemet var, hvorvidt nogle medlemmer skulle tåle, at deres pensionsforhold på flere punkter var blevet forringet som følge af en ændring i tjenestemandspensionsreglerne. Højesteret frifandt pensionskassen, fordi ændringerne var nødvendiggjort af en lovændring. Firmapensionskassens regler om indsigelsesret kunne derfor ikke anvendes Der er almindelig enighed om, at adgangen til at ændre i aktiverede pensionsydelser er meget snæver og nærmest ikke eksisterende jf. BAK (2009) s Det samme må antages i forhold til medlemmer, der er kommet tæt på afgangsalderen. Dette har nær sammenhæng med, at de pågældende, når de er tæt på pensionsalderen, ikke har mulighed for att indrettes sig på ændringerne f.eks. gennem en supplerende pensionsordning. Indrettelsessynspunktet vejer tungt. Man har indrettet sig i tillid til stabiliteten i de afgivne tilsagn. Der findes mig bekendt ikke et dansk principielt præjudikat vedrørende beskyttelse af velerhvervede rettigheder, der har betydning, for det foreliggende tilfælde. En svensk doktorafhandling har nærmere behandlet spørgsmålet om berettigede forventninger (Eliasson 2001). Eliasson undersøger spørgsmålet om beskyttelse af pensionsrettigheder i såvel lovbaserede pensioner som pensioner iht kollektiv aftale. I afhandlingen findes en grundig gennemgang af tysk og svensk praksis, som også kan være retningsgivende tilsvarende spørgsmål i Danmark. Der er her tale om almengyldige og principielle juridiske spørgsmål, der i vidt omfang vil være 7

8 uafhængig af national lovgivning. For såvel tysk som svensk ret anses muligheden for at ændre i bestående pensionsordninger snæver også når det gælder regulering af ydelserne. I en dom fra 2008 tog norsk højesteret stilling til spørgsmålet om Statoil/Hydros ret til at ændre en reguleringsbestemmelse for løbende pensioner i en pensionsordning. Problemet opstod i forbindelse med, at Statoil skulle tilpasse virksomhedens pensionsordning til den nye lov om foretakspension. I den forbindelse ønskede man at ophæve en reguleringsbestemmelse, hvorefter pensionen skulle reguleres i overensstemmelse med Folketrygdens G-regulering. Høyesterett kom frem til, at den ordning, som Staoil/Hydro foreslog, gav stort set samme grundlag for værdisikring af de løbende pensioner (præmis 69). Høyesterett anerkender, at der kan eksistere modstående private aftaler, men Staoil har ikke givet afkald på retten til at foretage ændringer i pensionsordningen for så vidt ændringen ikke strider mod lov og ikke berører optjente pensioner (præmis 49). I øvrigt siger Høyesterett, at Statoil vanskeligt kan gøre en ændring i grundlaget for pensionsordningen, hvis en sådan ændring ikke tilsiges af stærke hensyn som ikke er aktuelle i den foreliggende sag (præmis 64). Selvom Statoilsagen ikke vedrører kollektive pensionsordninger, mener jeg at den løfter en række principper frem, som også er anvendelige i den foreliggende sag om pensionisttillæget, fordi sagen drejer sig om løbende pensioner. Den drejede sig på den ene side om værdisikring af løbende pensioner og på den anden side fastslog man, at ændringer skal tilsiges af stærke hensyn. Dette svarer til, gvad der er fremhævet i den tyske arbejdsret (Eliasson s ) Zwingende Gründe og Triftige Gründe Den menneskeretlige beskyttelse af ejendomsrettigheder: EMK tillægsprotokol 1 art. 1. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions 1. tillægsprotokol art. 1 beskytter ejendomsrettigheder. Denne Protokol er tiltrådt af Danmark og er en del af menneskerettighedsloven fra 1992, hvor Den Europæiske Menneskerettighedskonvention blev inkorporeret som dansk ret. Art. 1 lyder således: "Enhver fysisk eller juridisk person er berettiget til uforstyrret nydelse af sin ejendom. Ingen må berøves sin ejendom undtagen i samfundets interesse og i overensstemmelse med de ved lov og folkerettens almindelige principper fastsatte betingelser. Foranstående bestemmelser skal imidlertid ikke på nogen måde gøre indgreb i statens ret til at håndhæve sådanne love, som den anser for nødvendige for at overvåge, at ejendomsretten udøves i overensstemmelse med almenhedens interesse, eller for at sikre betaling af skatter, andre afgifter og bøder." Den menneskeretlige udvikling vedrørende ejendomsretsbeskyttelse er i hastig udvikling. Tillægsprotokollens bestemmelse er genstand for en dynamisk fortolkning i overensstemmelse med Menneskerettighedsdomstolens (EMDs) etablerede målsætning om at konventionen skal fungere som et living instrument Krunke ( 2007), Ketscher (2008) kap. 9. Som omtalt ovenfor må pensionsbidragene betragtes som medlemmernes løn og følgelig omfattet af ejendomsretsbeskyttelsen, under forudsætning af, at man kan anse den danske stat som ansvarlig i henhold til konventionen. Herudover er skal indgrebet gå ud over det, der normalt betragtes som liggende indenfor den statslige skønsmargin. 8

9 Hvad angår statens ansvarlighed er denne efter min opfattelse utvivlsom i den foreliggende sag. Den danske stat har ingen lovreguleret almen arbejdsmarkedspension. I stedet har staten i overensstemmelse med den danske model overladt det til organisationerne at aftale sådanne pensionsordninger gennem kollektive overenskomster. Hertil kommer, at det er staten, der er overenskomstpart i den foreliggende pensionsordning. I Evaldsson-sagen antog EMD således, at den svenske stat kunne stilles til ansvar for en tvangsmæssige afgift, der blev trukket i alle arbejdstageres løn og udbetalt til fagforeningen Byggettan, således at denne kunne foretage de påkrævede inspektionsforretninger. Denne afgift var fastsat i en aftale mellem arbejdsgiver og organisationen. Domstolen lagde vægt på, at den svenske stat havde overladt til arbejdsmarkedet at gennemføre denne opgave (afsnit 63). Hvad angår den statslige skønsmargin vil rent bagatelmæssige indgreb falde uden for ejendomsretsbeskyttelsen (Cousins 2008 s. 18 ff ). Men også mindre tilbagevendende beløb kan summe sig betragtelig op over en årrække. I Evaldsson-sagen drejede sagen sig om 30 euro om måneden, der blev trukket hos arbejdstageren. Dette beløb omtaler EMD oven i købet som limited amounts (afsnit 64). Men ikke desto mindre fandt Domstolen, at ejendomsretten var krænket Betingelser for indgreb i ejendomsretten. Også i relation til ejendomsretsbeskyttelsen skal de almindelige menneskeretlige betingelser være opfyldt. Der skal foreligge et sagligt formål, foretaget i henhold til lov og indgrebet skal opfylde et proportionalitetsprincip. I den menneskeretlige praksis om ejendomsretten er det særlig proportionalitetsprincippet, der har været i fokus: dvs, at indgrebet skal være hensigtsmæssigt, egnet og nødvendigt set i relation til formålet og ikke være uforholdsmæssigt indgribende eller som ofte udtrykt af domstolen: An interference with the peaceful enjoyment of possessions must strike a fair balance between the demands of the general interests of the community and the requirements of the protection of the individual s fundamental rights. I sagen Asmundsson app /00 fratog den islandske stat Asmundsson den invalidepension han havde oppebåret i 23 år. Dette skete med henvisning til behovet for økonomiske besparelser. Han havde bidraget til pensionen i 10 år og havde modtaget den i 23 år. Hans helbredstilstand var uforandret. Fratagelsen af pensionen var udelukkende forårsaget af, at lovgiver havde ændret i det retlige invaliditetskriterium. Det viste sig imidlertid, at indgrebet kun ramte 54 personer. Der var således ikke tale om en besparelse, der var proportionalt med de indgreb, han havde været udsat for. Proportionalitetskravet var derfor ikke opfyldt (afsnit 44). Der skal foreligge transparens i forholdet mellem det saglige formål, der skal opfyldes, og det indgreb, der foretages. Domstolen efterprøver således meget nøje, om det foretagne indgreb i ejendomsretten har tilstrækkelig sammenhæng med og kan begrundes i det angivne saglige formål. Det gælder også beløbets størrelse jf. Evaldsson-sagen, hvor efterprøvelsen nærmest skete krone til krone. 9

10 I Evaldsson-sagen fandt domstolen, at der var tale om et sagligt formål. Men der var ikke den nødvendige transparens mellem størrelsen af den afgift, som alle lønmodtagere blev pålagt, og de indtægter som Byggettan havde oppebåret. Domstolen udtaler it was not proportionate to the public interest in the case to make deductions to their wages without giving them a proper opportunity to check how that money was spent (afsnit 64). Der er ingen tvivl om, at tillægsprotokol 1 art. 1 har stor relevans for den foreliggende problemstilling om pensionisttillægget i DJØF I mange år har det været omtvistet, om generelt skattefinansierede ydelser kunne være beskyttet som ejendomsrettigheder. Jeg har vedvarende antaget, at også skattefinansierede ydelser måtte være beskyttet som ejendomsrettigheder og at indgreb i disse måtte være beskyttet af grundlovens 73. Se nærmere herom Ketscher 2008 s.222 ff, herunder det gamle højesteretspræjudikat UfR H, hvor man ved vurderingen af forringelsen af en invalidepension, der bestod såvel af en privat som en offentlig finansieret del kun ville beskytte det, der havde været et udtryk for borgerens egen flid og møje. Grls 73 kunne derfor ikke anvendes. Udviklingen i EMKs tillægsprotol 1 art. 1 har overflødiggjort spørgsmålet om den selvstændige betydning af Grl. 73. Det er imidlertid interessant at iagttage, hvorledes lovgiver over årene har forholdt sig til beskyttelsen af pensionsrettigheder i den almindelige alderspension dvs folkepensionen. Folkepensionen betragtes som en grundpille i den danske sociale sikring. Den er alment skattefinansieret pay-as-you-go. Alle, der opfylder visse krav om tilknytning til den danske stat, er efter det 70. år berettiget til folkepensionens grundbeløb uafhængigt af arbejdsmarkedstilknytning. Forhøjelsen af pensionsalderen til 67 år er således gennemført med en meget lang tidshorisont. Dette kan betragtes som et a fortiori argument i den foreliggende problemstilling. I 2006 blev den nuværende folkepensionsalder ved en ændring af pensionsloven forhøjet fra år. Denne ændring kommer kun til at gælde personer, der er født efter 30. juni 2027 dvs at denne ændring sker med godt 20 års varsel Aktiverede pensionsydelser. Det generelle udganspunkt er, at aktiverede pensioner ikke kan falde jf. også BAK (2009) s. 288 f, der skriver Der kan næppe herske tvivl om, at aktiverede pensionsydelser nyder en særlig beskyttelse og at adgangen til at ændre heri er meget snæver, og i praksis ikke eksisterer. Hverken størrelsen eller vilkårene for ydelserne kan ændres. Forfatterne tilføjer, at dette dog ikke gælder, hvis der har været tydelige og specifikke forbehold f.eks. et årligt pensionisttillæg Men selv et sådant forbehold skal opfylde de øvrige betingelser. I JØP mener jeg ikke jf. ovenfor, at den meget almene klausul, som forekommer i pensionsmaterialet opfylder de tilstrækkelige krav til specifikation og tydelighed set i forhold til den mangeårige faktiske udvikling. For aktiverede pensionsydelser spiller indretningssynspunktet således en meget betydelig rolle. Kassen kan derfor som udgangspunkt ikke reducere pensionisttillægget for pensionister, medmindre der foreligger nødvendighed, først og fremmest, at kassen er i uoverstigelige økonomiske vanskeligheder, eller at der foreligger lovgivningsmæssige ufravigelige krav. 10

11 Pensionisttillægget blev nedsat i 2006 med fra 18-17%, i 2007 fra 17 16% og i 2008 fra 16-14%.med virkning fra 1. juli i de følgende år. Med vedtagelserne i 2007 og 2008 indebar nedsættelsen, som ovenfor omtalt, at pensionisternes nominelle pension blev nedsat. Ser man på begrundelserne for nedsættelserne i 2007 og 2008 er det vanskeligt at sige, at de opfylder transparensprincippet jf. Evaldssonsagen. For 2007 er der ikke givet nogen begrundelse for nedsættelsen andet end, at man forventer en negativ fremtidig udvikling og lavere ufordelte reserver. Nedsættelsen i 2008 blev besluttet af et bestyrelsesflertal. Begrundelsen var jf. generalforsamlingsberetningen 2008 s. 13 tab på aktier og obligationer og øgede solvenskrav samt en behov for dækning af længere levetid og lav rente, holdt i meget generelle vendinger, Det er særdeles uklart, hvorfor denne pensionsforringelse skulle være nødvendig og hvor meget det ville have belastet kassen, hvis tillægget f.eks.var holdt uændret. I 2007 var antallet af pensionister 2137 og i jf. de pågældende beretninger. Dette skal ses i forhold til et medlemstal på ca jf. JØP Nyhedsbrev september Jeg tillader mig at antage, at opretholdelse af et uændret pensionisttillæg for tiden ikke udgør nogen form for byrde på kassen. Der er tale om meget små beløb. Dette støttes også af Tillægsnotatet s. 7., hvor det siges, at størrelsen af JØPs reserver isoleret set godt kunne retfærdiggøre et højere pensionisttillæg. Begrundelsen er så vidt jeg kan se udelukkende koncentreret om fremtidige forhold, der ikke har antaget en tvingende karakter. Det samme vil formentlig være gældende for de følgende år. Jeg mener, at det er særdeles tvivlsomt om, kassen har været berettiget til at gøre de nævnte indgreb i pensionerne for 2008 og I forhold til de oplysninger, der foreligger, opfylder indgrebet ikke proportionalitetsprincippet. Det har ikke foreligget nødvendighed og transparens Ikke aktiverede pensionsydelser. Afskaffelse af pensionisttillæget indebærer et mærkbart fald i pensionen. Pensionisttillægget har indtil 2007 fungeret som en art værdisikring af pensionen jf. ovenfor. Jo nærmere man kommer tilgangsalderen jo mere vil man rammes af den omstrukturering som en betydelige nedsættelser og en egentlig afskaffelse af pensionisttillægget indebærer. Også for denne gruppe vil der derfor være opbygget beskyttede forventninger, der må udmøntes i en fastholdelse af pensionen på et vist niveau. Mærkbare fald i pensionen bør derfor kun ske i forhold til medlemmer, der har så lang tilgangstid, at de har mulighed for at imødegå disse forringelser f.eks. ved at iværksætte alternative opsparingsforløb. Kassen bør derfor ruste sig til at tænke på alternativer til pensionisttillægget, der skaffe rum til en en vædisikring af pensionen. Om denne skal foreligge i form af et pensionisttillæg er ikke afgørende jf. Statoil/Hydro-dommen, hvor den norske højesteret lagde vægt på, at en ændret regulering værdisikrede pensionen. Det afgørende er en god pension, Jakhelln (2008). 11

Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv

Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt NFT 4/2005 perspektiv Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv af Jens Kristiansen Jens Kristiansen jens.kristiansen@jur.ku.dk

Læs mere

FØRSTE DEL Introduktion til pensionsretten

FØRSTE DEL Introduktion til pensionsretten FØRSTE DEL Introduktion til pensionsretten Kapitel 1. Det danske pensionssystem 1.1. Pensionsretten i samfundet Moderne samfund hænger sammen i kraft af specialisering og arbejdsdeling. Denne mekanisme

Læs mere

Gebyrdommen U2012.483H

Gebyrdommen U2012.483H Gebyrdommen U2012.483H Af advokat Georg Lett, advokat Karsten Høj og advokat Pernille Sølling 1 Artiklen gennemgår Højesterets dom U2012.483H, der angik mulighed for at pålægge gebyrer på pensionsforsikringer.

Læs mere

Beretning og regnskab 2010

Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Indkaldelse til Generalforsamling 27. april 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Pensionskassens ledelse Ledelse Direktør, cand.polit.

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AMP og fremtidens pensionssystem

AMP og fremtidens pensionssystem 144 AMP og fremtidens pensionssystem Det solide grundlag, der truer med at skride i det kommende tiår Jesper Due og Jørgen Steen Madsen April 2015 ISBN 978-87-93320-01-7 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Det danske pensionssystem

Det danske pensionssystem 2 INDLEDNING... 4 DEN HISTORISKE UDVIKLING PÅ PENSIONSOMRÅDET...6 FOLKEPENSIONEN OG ANDRE YDELSER TIL PENSIONISTER... 8 SÆRORDNINGER FOR PENSIONISTER... 8 TJENESTEMANDSPENSIONSSYSTEMET... 11 DEN SOCIALE

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

PENSIONSMARKEDSRÅDET. Rapport fra Pensionsmarkedsrådet

PENSIONSMARKEDSRÅDET. Rapport fra Pensionsmarkedsrådet PENSIONSMARKEDSRÅDET Rapport fra Pensionsmarkedsrådet 2000/2001 Finanstilsynet Frederiksberg, marts 2001 ISBN 87-7011-004-2 ISSN 1398-4667 Pris: Kr. 50,00 sælges gennem boghandlere Rapporten findes også

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

Indhold. Side 1 af 65

Indhold. Side 1 af 65 Indhold 1. Indledning og problemformulering... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Struktur/afgrænsning og teori... 6 2. Pensionssystemet - med særlig fokus på folkepension iht. skattereformen....

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov?

Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov? Nordisk försäkringstidskrift 3/2011 Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov? Af Henning Jønsson, Direktør i Ankenævnet for Forsikring. Artiklen gennemgår nogle retsafgørelser

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

25. maj 2004. Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner

25. maj 2004. Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner 25. maj 2004 Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 1 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium 1 1.2. Arbejdsgruppens sammensætning 1 1.3.

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Udvalget om Eksklusivbestemmelser. Betænkning

Udvalget om Eksklusivbestemmelser. Betænkning Udvalget om Eksklusivbestemmelser Betænkning Betænkning nr. 1419 Beskæftigelsesministeriet, juni 2002 Publikationen kan bestilles hos: Danmarks.dk's netboghandel Telefon: 1881 www.netboghandel.dk 100 kr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 3 / 2007 Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fo n d s r e t Fo n d s s k a t t e r e t D o m m e A f g ø r e l s e r Forord

Læs mere

Biintervenientens skriftlige indlæg i sagerne: Application no. 52562/99 SØRENSEN v. Denmark Application no. 52620/99 RASMUSSEN v.

Biintervenientens skriftlige indlæg i sagerne: Application no. 52562/99 SØRENSEN v. Denmark Application no. 52620/99 RASMUSSEN v. Biintervenientens skriftlige indlæg i sagerne: Application no. 52562/99 SØRENSEN v. Denmark Application no. 52620/99 RASMUSSEN v. Denmark 1. Indledning Eksklusivbestemmelser har eksisteret på det danske

Læs mere

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet Kort og godt om aktieoptioner Advokatsamfundet Arbejdsgruppens medlemmer Vejledningen Kort og godt om aktieoptioner er udarbejdet af: Advokat Pernille Backhausen (formand for arbejdsgruppen), Advokat Mads

Læs mere

Tv-overvågning i det offentlige rum

Tv-overvågning i det offentlige rum Tv-overvågning i det offentlige rum Kandidatspeciale Maj 2012 Susanne Sten Kortegård Jurauddannelsen, Aalborg Universitet Kandidatspeciale, Jurauddannelsen Titel (dansk): Tv-overvågning i det offentlige

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere