Bygger Danmarks støtte til befolkningskontrol i den 3. verden på anerkendte menneskerettigheder som påstået af ministeren? side 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygger Danmarks støtte til befolkningskontrol i den 3. verden på anerkendte menneskerettigheder som påstået af ministeren? side 6"

Transkript

1 RFMnyt 33. årgang nr. 3 Vinter 2012 Bygger Danmarks støtte til befolkningskontrol i den 3. verden på anerkendte menneskerettigheder som påstået af ministeren? side 6

2 Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv Jérôme Lejeune Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv (RFM) er en uafhængig dansk græsrodsbevægelse, som arbejder på grundlag af Lejeune-erklæringen. Den franske genetiker Jérôme Lejeune ( ) var en af det 20. århundredes betydeligste biologiske forskere og modtog i 1962 Kennedyprisen. Han var professor i fundamental genetik ved René Descartes Universitetet i Paris og medlem af Det pavelige Videnskabernes Akademi. I slutningen af 1950 erne opdagede han det ekstra kromosom (trisomi 21), som forårsager mongolisme. Han var dermed den første genetiker, der identificerede en arveligt bestemt sygdom. Lejeune var gennem hele sin karriere en utrættelig og frygtløs fortaler for livets sag. Som kristen læge og forsker fastholdt han, at ethvert menneskeliv fra befrugtningsøjeblikket til en naturlig død har krav på ubetinget respekt og således aldrig må gøres til et middel eller til et forsøgs objekt. Lejeune-erklæringen Fra befrugtningsøjeblikket, dvs. det tidligste øjeblik af biologisk eksistens, er barnet et menneske, et selvstændigt individ, genetisk forskelligt fra moderen, som giver det næring og beskyttelse. Fra befrugtningsøjeblikket og resten af dets liv er det det samme levende menneske, som vokser, udvikler sig, modnes og til slut dør. Det er i besiddelse af egenskaber, som gør det forskelligt fra alle andre mennesker. Det er unikt og derfor uerstatteligt. Det er lægens opgave at tjene livet fra dets begyndelse til dets afslutning. Den respekt for menneskelivet, som er grundlaget for lægens arbejde, kan således aldrig gøres betinget af patientens alder eller tilstand i øvrigt. Foreligger der vanskelige omstændigheder i forbindelse med en graviditet, er det lægens pligt at gøre sit yderste for at hjælpe både mor og barn. Det strider derfor direkte mod en læges opgave at afbryde et svangerskab i den hensigt at ville afhjælpe sociale, økonomiske, psykologiske eller genetiske problemer. RFM holder liv i debatten Vi forsøger til stadighed at skabe opmærksomhed om alle områder, hvor respekten for menneskelivet er helt eller delvist undergravet. Derfor beskæftiger vi os ikke alene med abortproblematikken, men også med emner som aktiv døds hjælp, reproduktionsteknologi, genteknologi og befolkningspolitik. RFM rådgiver Vi har oprettet en gratis rådgivningstjeneste for gravide. Er du i tvivl, om du magter at gennemføre svangerskabet, eller har du problemer efter en abort så ring til sekretariatet ( ), hvis du vil have en personlig samtale, eller send os en mail: RFM informerer Foruden dette blad udsender RFM gratis informations- og undervisningsmaterialer, som du kan bestille på sekretariatet. Nogle af dem kan downloades fra vores hjemmeside Vi kommer gerne ud på skoler, i foreninger og menigheder med aktuelle debatoplæg og foredrag. Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv Lundby Hovedgade 104, 4750 Lundby cvr.nr.: Ved indbetaling af frivillige bidrag til RFM via netbank: FI-nummer (73) eller: reg. nr konto Tlf.: Hjemmeside:

3 RFM nyt 33. årgang nr. 3 Bladet udkommer tre gange årligt og sendes gratis til alle tilslutttede. Årligt mindstebidrag 125 kr. For familier 175 kr. Redaktion Torben Riis ansvarshavende Redaktionens adresse: Lundby Hovedgade Lundby tlf Fax Hjemmeside: Henvendelser vedrørende medlemsskab, levering af bladet eller adresseændring: Ettie og Morten Jødal Præstemarken 18 Sønderup 9541 Suldrup tlf eller Anvendelse af artikler fra bladet er tilladt med kildeangivelse Tryk: Trykcentret ApS Husk at alle gaver til RFM ud over årsbidraget er fradragsberettigede. RFM indberetter gaver til SKAT, hvis du meddeler os dit CPR-nummer. Pigen, der ikke ville dø Hvem husker ikke DR1-dokumentaren Pigen, der ikke ville dø 13. oktober i år om Carina Melchior, der efter en alvorlig trafikulykke kæmpede sig tilbage til livet på trods af alle odds og på trods af lægernes skråsikre vurderinger og forhastede dispositioner? Det er en udsendelse, man ikke glemmer, fordi den gav et skræmmende ind blik i, hvordan systemet i hvert fald lejlighedsvis fungerer i hvor høj grad patienterne i tilfælde som dette er magtesløse ofre for tilfældigheder og de pårørende lette ofre for manipulation. Nu endte sagen så i dette tilfælde lykkeligt, for så vidt som Carina overlevede, men mindre lykkeligt, fordi hun sandsynligvis resten af sine dage må leve med de mén, hun pådrog sig under sit sygeleje, fordi hun ikke fik den rette behandling i rette tid. Til alt dette kan man naturligvis sige, at lægefejl altid vil forekomme selv i det bedste sundhedssystem. Derfor er der grund til at se nærmere på, hvorfor netop denne sag i særlig grad bør påkalde sig interesse. Man kan begynde med at stille spørgsmålet: Hvad ville der være sket, hvis organdonation ikke havde været en mulighed? Mon ikke svaret er, at så ville lægerne i overensstemmelse med god lægeetik have fortsat behandlingen i håbet om at vække patienten til live, ind til man med sikkerhed havde konstateret, at nu var hjernedøden indtruffet og al videre behandling derfor nyttesløs. Det, der skete, var derimod, at overlægen inden en sådan diagnose var stillet i strid med kendsgerningerne fortalte forældrene, at alt håb var ude. Pointen, hvad dette angår, er ikke, at overlægen tog fejl det kan som ovenfor antydet ske for den bedste pointen er, at når hun havde så travlt med at dømme patienten ude, så kunne en medvirkende årsag være, at patienten set med systemets øjne ikke kun var patient, men tillige en potentiel leverandør af friske organer. Det er her, de røde advarselslamper begynder at blinke. For nu var det op til patienten og patienten alene at kæmpe for sit liv mod lægerne, som allerede havde hvæsset kniven. Summa summarum, med nutidens muligheder for organtransplantationer har vi i vores sundhedssystem fået indført en usikkerhed om, hvis interesser lægen i det enkelte tilfælde tjener. Det er præcis den samme tvivl, der vil opstå, i det øjeblik man legaliserer aktiv dødshjælp og dermed grundlæggende ændrer på tillidsforholdet mellem læge og patient. Torben Riis

4 Danmark For eller imod aktiv dødshjælp? Et stort flertal i Det Etiske Råd afviser i en ny udtalelse, at der skulle være behov for en lovændring. Samtidig redegør man i udtalelsen for de væsentligste holdninger til aktiv dødshjælp samt for de forskellige temaer i debatten Som vi refererede i sidste nr. på dette sted i bladet, blussede debatten om aktiv dødshjælp op i sommervarmen, efter at en fynske mand havde forsøgt at ombringe sin far ved såkaldt medlidenhedsdrab. Den intense medieomtale fik sundhedsminister Astrid Krag til den 12. juli at udbede sig en stillingtagen fra Det Etiske Råd om en eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp. Den foreligger nu og bringer dermed også en afklaring af, hvordan holdningerne i Rådet p.t. fordeler sig. Som noget nyt er der ikke længere fuldstændig enighed blandt Rådets medlemmer om at afvise ændringer i den nugældende lovgivning. To medlemmer (Rikke Bagger Jørgensen og Jørgen Carlsen) mener således, at det i ganske få tilfælde kan være etisk acceptabelt at udføre aktiv dødshjælp og at man samtidig også bør overveje at tillade assisteret selvmord. Endvidere mener fem medlemmer (Mickey Gjerris, Edith Mark, Jørgen E. Olesen, Thomas Ploug og Christina Wilson) at det i undtagelsestilfælde kan være menneskeligt påkrævet at 4 udføre aktiv dødshjælp, men ikke at man af den grund behøver at ændre lovgivningen (!) At det ikke skulle være påkrævet, glæder vi os til at se en nærmere begrundelse for fra de pågældende medlemmer. Men summa summarum: der er blandt Rådets medlemmer et overvældende flertal for ikke at anbefale ministeren og Folketinget en lovændring, omend denne holdning hos mange ikke bunder i en stålsat vilje til at stå vagt om livets ukrænkelighed under alle forhold. I forlængelse heraf anbefaler Rådet en styrkelse af den palliative indsats, altså muligheden for at holde patienten smertefri i den sidste fase: Hvis den palliative indsats er fuldt udviklet og fungerer tilfredsstillende, vil der efter Rådets vurdering være tale om uhyre få tilfælde, hvor uafvendeligt døende patienter oplever aktiv dødshjælp som den bedste løsning. Noget tyder imidlertid på, at den palliative indsats endnu ikke er tilstrækkeligt udviklet og udbygget i Danmark, selv om der er sket væsentlige fremskridt gennem de seneste år. Der er faktisk i udtalelsen et helt afsnit om palliativ behandling, hvor udviklingen fra starten af 1990 erne til i dag ridses op. Her citerer man formanden for Dansk Selskab for Klinisk Etik speciallæge Mogens Skadborg, som vurderer, at det kun yderst

5 sjældent, og måske i realiteten aldrig, er umuligt at bringe uafvendeligt døende patienters fysiske smerter og anden form for fysisk ubehag ned på et for patienten acceptabelt niveau. Endvidere gør man opmærksom på, at Mogens Skadborg har fået denne vurdering bekræftet af flere kolleger med mangeårig erfaring med palliativ behandling således af overlæge Stephen Wørlich Pedersen, som ligeledes giver udtryk for, at de palliative muligheder er så veludviklede, at behovet for at udføre aktiv dødshjælp skønnes at være forsvindende lille. Det er faktisk en væsentlig pointe i betragtning af, at fortalerne for en lovændring til stadighed har ført sig frem i debatten med skrækscenarier, hvor desperate patienter med ulidelige smerter tigger og beder om at blive udfriet af deres lidelser. Udtalelsen rummer endvidere en ganske informativ redegørelse for de mest almindelig argumenter i debatten og holdningerne bag. Argumenterne både for og imod en lovændring refereres således loyalt andet er naturligvis ikke muligt i en redegørelse af denne art, der skal tilgodese alle medlemmers synspunkter men det skal på den anden side ikke afholde os fra at kommentere et par af de mest almindelige. Først argumentet om, at princippet om menneskelivets ukrænkelighed ikke er en grundlæggende og ufravigelig værdi i den danske kultur. Vi foretager f.eks. aborter og slår ihjel i forbindelse med krigshandlinger. Sandt nok, men er det nødvendigvis et argument for, at vi så også kan gøre det i andre situationer? Man kan med fuld ret sige, at vi med abortloven har overskredet en etisk grænse, og at vi herefter kan forvente, at dette principielle skridt vil få følgeskab af Det er kun yderst sjældent, og måske i realiteten aldrig umuligt at bringe uafvendeligt døende patienters fysiske smerter og anden form for fysisk ubehag ned på et for patienten acceptabelt niveau. Mogens Skadborg, speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicinsk terapi for rmand for Dansk Selskab for Klinisk Etik De palliative muligheder er så veludviklede, at behovet for at udføre aktiv dødshjælp skønnes at være forsvindende lille. Stephen Wørlich Pedersen, overlæge, dr.med. speciallæge i neurologi og neurofysiologi samt specialist i bevægesygdomme andre, f.eks. aktiv dødshjælp. Det har vi faktisk i RFM advaret om i årevis. Men det er ikke et etisk argument for, at det så også bør være sådan. Dernæst så at sige hovedargumentet, retten til selvbestemmelse,som Astrid Krag fremførte i sin første kommentar: Min grundindstilling er, at folk bestemmer over eget liv. Det er et argument, der kan angribes fra flere vinkler. Det Etiske Råds skrivelse gør det ved at påpege, at frivilligheden meget vel kan være begrænset af pres udefra eller af, at patienten i den terminale fase ikke længere er i stand til at træffe selvstændige beslutninger. Men endnu et argument bør nævnes: I det øjeblik man taler om om lovændring, betyder aktiv dødshjælp ikke blot, at den enkelte har ret til at bestemme over sit eget liv. Helt konkret betyder det, at den enkelte forlanger, at der skal stilles personale (læger, sygeplejersker) til rådighed for at udføre handlingen, og at man på den måde inddrager andre i sit selvmord. Man kan sammenligne det med selvmorderen, der springer ud fra jernbanebroen og påfører lokoføreren et traume, han måske aldrig forvinder. Eller hvad med det mandskab, der efterfølgende skal fjerne, hvad der måtte være blevet tilbage af liget på skinnerne? sover de mon godt om natten? Eller de pårørende, der sidder tilbage med skyldfølelse og spørgsmål, de aldrig får besvaret? Nej, autonomi-argumentet, som man også kalder det, er udtryk for en ekstrem individualisme, der placerer mennesket uden for enhver social og kulturel kontekst. Endelig er der grund til at se med krittiske øjne på udtrykket passiv dødshjælp, som også forekommer i udtalelsen. Det er et misvisende og selvimodsigende udtryk. Man kan ikke på én gang forholde sig passivt og hjælpe andre mennesker. Det, udtrykket reelt dækker over, er situationer, hvor man undlader behandling og lader naturen gå sin gang, dvs. lader patienten dø i fred, hvad der udmærket kan være en sober beslutning. Men det har bare intet med dødshjælp at gøre. Endelig skal det nævnes, at udtalelsen også inddrager forholdene i Holland og herunder gør opmærksom på, at ensomhed nu også juridisk set anerkendes som en af de faktorer, der kan indgå i beslutningen om at afslutte et liv. Der er meget andet fortrinligt stof til eftertanke i udtalelsen. Læs den selv på Det Etiske Råds hjemmeside, hvorfra den også kan downloades f.eks. som en passende forberedelse til RFM s næste årsmøde (se bagsiden) hvor der bliver lejlighed til at diskutere aktiv dødshjælp med Rådets formand Jacob Birkler. tr 5

6 baggrund FN, Danmark og menneskerettighederne Som vi gjorde opmærksom på i sidste nr. af bladet (s. 8), led befolkningslobbyen et eklatant nederlag den juni i år på FN s konference om bæredygtig udvikling i Rio de Janeiro. Det lykkedes nemlig ikke til deres store fortrydelse at få anerkendt udtrykket reproduktive rettigheder i slutdokumentet. Kun reproduktiv sundhed slap igennem. Og så til den seneste udvikling: I midten af oktober i år vedtog FN s Menneskerettighedsråd i Genève en resolution med en række kontroversielle nye retningslinier vedrørende mødredødelighed. Resolutionen (stillet af New Zealand, Burkina Faso og Colombia) udtrykte støtte til et dokument fra højkommissæren for menneskerettigheder, Navanethem Pillay, hvori provokeret abort rubriceres under betegnelsen seksuelle og reproduktive sundhedsrettigheder. Amnesty International, som har arbejdet tæt sammen med myndighederne i Burkina Faso siden 2009, har anbefalet højkommissæren at bruge retningslinierne i bestræbelserne på at modvirke enkelte landes forbud eller restriktioner mod abort. Det er ikke første gang, Pillay forsøger at få listet en anerkendelse af abort som en menneskerettighed ind ad bagdøren således i 2010 (se RFM nyt nr , s. 10) og igen i 2011, da Rådets sekretariat midt i sommerferien udsendte en rapport, der opfordrede alle lande til at fjerne de 6 lovgivningsmæssige hindringer for abort, som man samtidig betegnede som en menneskeret. Rapporten blev efterfølgende forkastet af FN s generalforsamling. Mens den aktuelle resolution blev vedtaget uden afstemning, indgav 20 medlemmer af Rådet en skriftlig indsigelse, som vedhæftes teksten når FN s generalforsamling senere skal tage stilling til den. Bag indsigelsen stod en række arabiske og afrikanske lande. Guatemala, som var blandt forslagsstillerne, understregede i en efterfølgende kommentar, at der ikke med resolutionen skabes nogen nye rettigheder, mens Mauritanien trak sin støtte tilbage under indtryk af indsigelserne. I indsigelsen pointeres det, at en menneskeretttighedsbaseret tilgang til mødredødelighed må respektere landenes suverænitet og forskellig e religiøse, moralske og kulturelle værdier i overensstemmelse med de anerkendte internationale menneskerettigheder som vel at mærke ikke indbefatter abort. Dette for nok engang at understrege, at ingen tekst godkendt af FN s generalforsamling indtil dato har blåstemplet abort som en menneskerettighed. Og nu til det næste spørgsmål: Er dette mon gået op for vores hjemlige udviklingsminister Christian Friis Bach (RV) Det er der umiddelbart ikke meget, der tyder på, hvad enhver ved selvsyn vil kunne konstatere på Danidas hjemmeside, hvor man finder dokumentet Retten til et bedre liv strategi for Danmarks udviklingssamarbejde. Heri hedder det indledningsvis, at fattigdommen skal bekæmpes med menneskerettigheder og økonomisk vækst. Dette uddybes (side 9) på denne måde: Menneskerettighederne er en del af vores værdigrundlag og rummer en forandringskraft, netop fordi de tager udgangspunkt i forpligtelser, som landene har tilsluttet sig. Vi vil derfor mere systematisk inddrage FN s menneskerettighedskonventioner, standarder, normer og instrumenter i vores udviklingsarbejde... Så mangler vi bare at få at vide, hvad det helt konkret vil sige at inddrage menneskerettighederne i bestræbelserne på at mindske fattigdommen og skabe økonomisk vækst. Det kan man læse sig til i de forskellige afsnit i dokumentet. Men her kommer det, som har interesse i vores sammenhæng: Danmark vil arbejde for at mindske diskrimination mod kvinder, sikre deres seksuelle og reproduktive rettigheder og for deres lige ret til at arve jord og arve (side 14). Og hvis nogen skulle være i tvivl om, hvad der forstås ved seksuelle og reproduktive rettigheder, så læs på side 25: Den stigende befolkningstilvækst sætter i mange lande og globalt verdens ressourcer under øget pres. Gennem fokus på kvinders rettigheder og

7 Udviklingsminister Christian Friis Bach (RV) gør sig skyldig i grov manipulation, når han foregiver, at Danmarks støtte til befolkningskontrol i den 3. verden er baseret på menneskerettigheder Foto: Bjarke Ørsted muligheder, på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, herunder adgangen til effektiv prævention og sikre aborter, vil Danmark arbejde for en mere bæredygtig befolkningsudvikling. Altså: Danmark vil bekæmpe fattigdommen med menneskerettigheder, konkret ved at sikre kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder og endnu mere konkret ved at sikre adgangen til prævention og abort. Problemet er så bare, at fri abort ikke er nogen menneskerettighed. Hertil kan ministeren og hans regering selvfølgelig svare, at det anser de det for at være. Men så skulle han ikke have skrevet, at der er tale om forpligtelser, som landene har tilsluttet sig. Dermed gør han sig skyldig i grov manipulation ved at foregive, at de rettigheder, han vil promovere, er rettigheder, der har hjemmel i international ret. Det har de ikke. De eksisterer kun som rettigheder i den internationale abortlobbys propaganda. At Christian Friis Bach også i sin vurdering af den globale befolkningsudvikling bevæger sig på tynd is, gør ikke sagen bedre. Han burde f.eks. vide, at befolkningstilvæksten p.t. ikke skyldes en generel stigning i antallet af fødsler, men det forhold at vi alle bliver ældre. Derfor sikrer man ikke en bæredygtig befolkningsudvikling ved at fremme prævention og abort tværtimod undergraver man fremtidig velstand ved at de små generationer skal brødføde de mange pensionister. Det har selv kineserne måttet sande. Hvornår mon det også går op for danske politikere? Faktaboks side 25 i Retten til et bedre liv EN HØJPROFILERET POLITISK VÆRDIKAMP Danmark arbejder aktivt for at modvirke det øgede politiske og religiøse pres mod seksuel og reproduktiv sundhed og blandt andet ved at sikre, at den rettighedsbaserede tilgang til indsatser på befolkningsområdet fastholdes i FN- og EU-regi og forankres solidt i de fremtidige internationale målsætninger for udviklingsindsatsen, så unge kan få seksualundervisning og prævention, og kvinder kan få adgang til abort og andre relevante sundhedsydelser. u 7

8 Kommunal rådgivning anno 2012:»Vi tvangsfjerner dit barn, hvis du ikke vælger abort«21 Søndag på DR1 bragte den 25. november et længere indslag, der dokumenterede, hvordan kommunerne presser socialt udsatte unge kvinder på bistandshjælp til abort. Der er vel at mærke ikke tale om et eller få enkelttilfælde, men om en udbredt praksis. En af de interviewede advokater, Rasmus Hedegaard, som især tager sig af den slags sager, op lyste således, at der ikke går en måned, hvor han ikke får en ny henvendelse af denne art. En anden advokat, Lars Buurgaard Sørensen, talte om en henvendelse hver anden måned, og ofrene fortalte alle stort set den samme historie om, hvordan de var blevet truet til abort af kommunens sagsbehandler: Hvis ikke du vælger abort, vil vi tvangsfjerne barnet ved fødslen eller tvangsfjerne det barn, du allerede har. Et af ofrene, Simone Jørgensen, fik således ifølge sit eget udsagn valget mellem at ofre sin lille datter og føde barnet eller at abortere. Hun valgte det sidste: Jeg skulle vælge imellem mit ufødte barn og min datter, og der vidste jeg godt inderst inde, at jeg 8 ikke kunne skille mig af med min datter, siger hun i udsendelsen. Er sådan noget lovligt? ikke ifølge Trine Schultz, Århus Universitet, som er ekspert i socialret. Hun oplyser i udsendelsen, at der ikke er nogen som helst hjemmel i serviceloven for det, kvinderne har været udsat for en vurdering, der også støttes af advokaterne. Lars Hedegaard udtrykker det ganske effektfuldt ved at tage afstand fra, at socialrådgiveren sidder med en sabel i den ene hånd under den samtale, der skulle byde på en tryg rådgivning for borgeren. Og hvad kan vi så gøre ved det? Sikkert ikke så farligt meget, for det er jo sagsbehandleren og ikke klienten, der skriver referatet af samtalen eller som det hedder i udsendelsen: De fleste af den slags konsultationer sker hen over skranken og bliver typisk ikke noteret nogen steder. Det gør det muligt for personalet at affeje enhver kritik (som det også sker i udsendelsen) med en bemærkning om, at man så sandelig ikke tvinger nogen til noget, men blot oplyser dem om deres muligheder. Jamen, hvad siger politikerne? Foreløbig har vi kun hørt de rutinemæssige forsikringer om, at man da rigtignok tager afstand fra den slags, men det var de samme politikere, der vedtog en revision af Serviceloven (Barnets Reform), som trådte i kraft 1. januar 2011 og i bemærkningerne til Reformen skrev, at formålet er at forebygge risikoen for, at en familie får flere børn, som efterfølgende kan komme i fare for også at blive anbragt. Det har formanden for Dansk Socialrådgiverforening Bettina Post peget på i et debatindlæg i Jyllands-Posten 30/11. Det ændrer imidlertid ikke ved, at det, der er foregået, er ulovligt. Men man kan forklare det med, at sagsbehandlerne har følt, at de handlede efter lovens ånd, når de vred armen om på kvinderne. Mon ikke de tolkede politikernes intentioner helt korrekt? Se udsendelsen på: tv/se/21-soendag/21-soendag-39#!/

9 kort nyt Abort redder ikke menneskeliv Blot en måned før debatten om den irske abortlovgivning brød løs, blev der afholdt et internationalt symposium for specialister i sundhedspleje for mødre og børn i Dublin med deltagelse af over 140 læger med speciale inden for obstetrik og gynækologi, psykiatri og molekylær epidemologi. Irland i skudlinien efter tragisk dødsfald Irlands restriktive abortlovgivning kom under voldsom beskydning i slutningen af oktober, efter at en gravid indisk født kvinde, Savita Halappanavar, døde af en blodforgiftning på et irsk hospital. Hendes mand hævdede efterfølgende, at lægerne var skyld i hendes død, fordi de nægtede at efterkomme hendes ønske om abort, som, mener han, kunne have reddet hendes liv. Mens abortlobbyen og den overvejende del af pressen var hurtigt ude med budskabet om, at kvinden var død på grund af landets abortlovgivning, meddelte den irske premierminister Enda Kenny, at der nu er iværksat en undersøgelse, der skal klarlægge forløbet indtil hendes tragiske død. Resultatet af denne undersøgelse foreligger endnu ikke, men der er i den irske lovgivning intet til hinder for, at lægerne kunne have fjernet det 17 uger gamle foster, hvis man havde skønnet, at moderens liv var i fare. Den irske forfatning anerkender det ufødte barns ret til livet med passende hensyn til moderens tilsvarende ret til livet. På linie hermed fastlog den irske højesteret i 1992, at en abort vil være lovlig, hvis der er en reel og påviselig fare for moderens liv. Derfor giver det ingen mening at forlange en lovændring med henblik på at undgå gentagelser. Nævnes bør det også, at Irland måske netop i kraft af sin restriktive abortlov hører til blandt de lande i verden, der har den laveste mødredødelighed i modsætning til f.eks. Storbritannien og USA, der begge har fri abort og befinder sig i den modsatte ende af skalaen. I Indien, som umiddelbart efter dødsfaldet gennem deres ambassadør i Irland fremsatte krav om, at Irland skulle ændre sin abortlovgivning, er der en mødredødelighed på 450 pr fødsler. Det tilsvarende tal for Irland er 1 (ja, én)! Læg hertil, at der hvert år i Indien foretages 11 mio. aborter, mens ca kvinder dør af komplikationer efter legale aborter. Blandt de konklusioner, der blev offentliggjort ved en efterfølgende pressekonference, var følgende: Som erfarne læger og forskere inden for obstetrik og gynækologi bekræfter vi, at provokeret abort ikke i lægefaglig forstand kan siges at være nødvendig for at redde en kvindes liv. Vi fastholder, at der er en grundlæggende forskel på abort og den nødvendige lægelige behandling, der udføres med henblik på at redde moderens liv, selv om en sådan behandling resulterer i, at det ufødte barn mister livet. Vi bekræfter, at et forbud mod abort ikke på nogen måde forhindrer, at gravide kvinder kan modtage optimal lægelig behandling. Fødselsraterne fortsætter deres nedtur over hele verden Her er nogle eksempler fra Asien og Europa: Asien: Japans fødselsrate, som aldrig har været lavere, er nu 1,1 og falder år for år. Landet har den ældste befolkning i verden, og da der bogstavelig talt ikke finder indvandring sted, ser det ikke ud til, at udviklingen kan vendes. I Kina har et-barns-politikken decimeret de yngre generationer. Landet er p.t. verdens næststørste økonomi, men vil næppe kunne bevare denne position, hvis udviklingen fortsætter. Taiwans fødselsrate er i frit fald og er nu nede på 0.9, og Singapore følger efter med 1.1, og ingen af stederne gør man noget ved problemet. Det gør man til gengæld i Hong Kong (1,09), hvor regeringen i kampagner opfordrer folk til at få flere børn. Det samme sker i Sydkorea (1,15) foreløbig uden resultat. Europa: I Italien, hvor singlekulturen har bredt sig, er fødselsraten 1,4. I Spanien (1,14) falder befolkningstallet, hvilket yderligere accentueres af, at de unge søger arbejde i andre lande. I Rusland (1,2) har selv en klækkelig baby-bonus ikke kunnet løse problemet, og mindre bysamfund ender som spøgelsesbyer. Tyskland (1,4) løser foreløbig sit befolkningsunderskud gennem indvandring. Andre lande med lave fødselsrater: England, Grækenland, Portugal, Holland, Belgien og Frankrig. Kilde: Population Research Institute. 9

10 kort nyt Kendsgerninger og falske påstande om abort og fødsler Er det rigtigt, hvad abortlobbyen påstår, at det er mindre risikabelt at få en abort end at gennemføre en fødsel? Det er det, hvis man skal tro, hvad abortlægen dr. David Grimes skrev i en artikel i de amerikanske gynækologers fagtidsskrift Obstetrics and Gynecology i januar i år men det er der faktisk ingen grund til at gøre. For som det senere er blevet påvist, er hans artikel et glimrende eksempel på, hvordan abortlobbyen omgås med tal og statistikker. Sin konklusion når han nemlig frem til ved at sammenligne de officielle tal for mødredødelighed med de tal, som CDC (en afdeling under det amerikanske sundhedsministerium) har indberettet om dødsfald i forbindelse med abortindgreb. Det lyder umiddelbart rimeligt nok, men kun indtil man finder ud af, at der ikke er nogen formaliseret registrering af netop den type dødsfald. Det mest almindelige er, at man ikke anfører abort som dødsårsag på dødsattester, men kun den direkte medicinske årsag, f.eks. en blødning, der ikke kunne standses, eller lignende. Det registreringssystem, CDC benytter, viser med andre ord kun en beskeden del af de abortrelaterede dødsfald. Der findes imidlertid pålidelig forskning på området, blandt andet en finsk undersøgelse, som viser, at kvinder, der har fået abort, har en 4 gange højere risiko for at dø i det følgende år, end kvinder, der har født. Et tilsvarende resultat er nået i en undersøgelse foretaget i Californien. En nylig amerikansk undersøgelse* er interessant nok er foretaget på grundlag af danske data, som hører til de mest pålidelige i verden. Undersøgelsen omfatter kvinder, som i perioden havde deres første graviditet, og hvoraf siden er døde, og den bekræfter igen, at dødeligheden blandt kvinder, der enten har haft spontan eller provokeret abort, er højere end blandt kvinder, der har født. Risikoen forøges for hver ny abort: ved to aborter 114 pct. og ved tre eller flere aborter 192 pct. Kvinder, som både havde haft spontane og provokerede aborter, og som ikke havde født, havde den højeste dødelighed. Endelig viste undersøgelsen, at risikoen var størst for kvinder, der havde fået sene aborter, altså efter 12. uge. * David Reardon & Priscilla Coleman: Population register based study for Denmark European Journal of Public Health Sundhed og sund fornuft Den maltesiske vice-statsminister Tonio Borg blev den 22. november på trods af intens lobbyvirksomhed og protestaktioner EU s nye kommissær for sundhed og forbruger beskyttelse. Efter en høring i Europaparlamentet stemte 386 for hans kandidatur, 281 imod, mens 28 undlod at stemme. Protesterne kom fra Den europæiske humanistføderation, Den internationale sammenslutning af bøsser og lesbiske, Den internationale føderation for familieplanlægning (IPPF) og fra diverse politikere, hvoriblandt skal nævnes det svenske medlem af EUparlamentet Cecilia Wikström, som til TV udtalte, at Borg ikke er en kommissær, men en dinosaur. Det er ikke vanskeligt at slutte heraf, 10 at Borg i disse kredse langt fra betragtes som politisk korrekt. Hans brøde er, sagt i al korthed, at han som troende katolik personligt er modstander af fri abort, skilsmisser og ægteskaber mellem personer af samme køn. At han alligevel slap igennem nåleøjet modsat den italienske kristendemokrat Rocco Buttiglione, der i 2004 måtte opgive at blive godkendt af EU-parlamentet af de samme grunde kan skyldes, at det ikke kunne godtgøres, at hans overbevisninger vil kunne få direkte indflydelse på hans fremtidige arbejdsområder. Tonio Borg blev ny EU-kommissær trods sin modstand mod bl.a. fri abort Man kan også som flere kommentatorer har gjort det, betegne valget af ham som en sejr for demokratiet og for den sunde fornuft.

11 Kære læser af RFM Nyt Familiesamvær! Det glæder vi os til i julen. At koble af og have god tid sammen med vores nærmeste. Med julens budskab om fred på jord kommer en længsel efter harmoni i familien. Vores, og især børnenes, forventninger er høje. Du har måske ligesom jeg oplevet at julefreden kan blive forstyrret. De børn på børnehjem, som du er med til at støtte, glæder sig til jul, men julen river også op i gamle sår. Mit barn har ingen rigtig far En af disse unge - Sandra - ankom som teenagemor til børnehjemmet med det barn som hun havde fået med sin far(!).sandra og hendes søskende var blevet tvangsfjernet pga. misrøgt. Hun havde ikke ikke gået i skole og havde ingen venner. 7 ud af de 8 teenagemødre på børnehjemmet er blevet gravide pga. incest. Det slog mig, at Sandra nok aldrig vil komme til at forbinde jul med familiesamvær. Når der ingen hjælp er at hente Sandra historie fik mig til at tænke på de barske danske incestsager, vi har set i medierne. Vi forarges. Hvorfor har ingen hjulpet i tide? Men trods alt gør det offentlige noget efterfølgende. I Honduras, til gengæld, er hjælpen i et forarmet offentligt system sparsom. Ingen psykologer, ingen mediedækning og sjældent nogen retssag. I fattigdommen smuldrer familien Handlingerne kan ikke forsvares, årsagen findes i fattigdommen. Stor arbejdsløshed presser mændene ud i depression, der leder til alkoholmisbrug og vold i hjemmet. Ingen fører opsyn med de dysfunktionelle familier; familierne smuldrer og børnene bliver de største tabere. En ny familie Når Viva hjælper, sætter vi ind på flere fronter. Det bedste er, hvis familien kan heles, og der lægges pres på myndighederne for at sikre børnenes rettigheder. Når det ikke slår til, er en ny start på et børnehjem eneste reelle mulighed for et barn som Sandra. Sandra har i dag bestået 7. klasse med gode karakterer. Hun har udviklet sig fra at være en sky, akavet pige med et forhutlet udseende til at være mere social og omhyggelig med sit udseende. Hun har fået et trygt liv og sin værdighed tilbage. Vil du give en julegave? Her i december måned får vi ekstra forespørgsler fra lederne på de børnehjem, vi hjælper. De vil gerne give børnene en god jul, især fordi børnene ikke kan være sammen med deres familier. Med dit bidrag er du med til at give udsatte børn og unge en god jul. Du støtter samtidig de børnehjem, hvor Sandra og andre børn er blevet en del af en ny familie. Der er brug for din støtte! Du ønskes en glædelig jul! Venlig hilsen Arne Kristensen Daglig leder Vil du give en julegave? Giv en julegave på: 150 kr. 250 kr. 550 kr. kr. Du kan indbetale dit bidrag på posthuset eller på netbank: - Indbetalingskort/gironr: +73< < - Bankoverførsel til konto: mrk. 'JulegaveRFM For at opnå fradrag: Husk at oplyse navn, adresse og CPR. Hvorfor støtte Viva? Viva Danmark er en del af den internationale organisation Viva. Vi hjælper udsatte børn og unge via støtte til lokale børneprojekter og mobilisering af frivillige i volontørprogrammet Impact. Vi holder også julefester for gadebørn med leg, mad og gaver. Sidste år kunne vi invitere ca børn til julefest. I Honduras er der gadebørn. På verdensplan lever 100 mio. børn på gaden. Af hensyn til Sandra er hun ikke med på billedet. - Har du spørgsmål til os så ring eller besøg vores nye hjemmeside viva.dk 11

12 Afsender RFM, Præstemarken 18, Sønderup, 9541 Suldrup PP Danmark B Sæt kryds i kalenderen allerede nu! RFM s årsmøde 2013 Tid: den 13. april 2013 kl Sted: Sankt Nikolaj Kirkes menighedssal, Kirkegade 58, Esbjerg Årsmødet afsluttes kl med et debatoplæg med efterfølgende diskussion af formanden for Det Etiske Råd, Jacob Birkler:»Spørgsmålet om aktiv dødshjælp blusser jævnligt op i medierne, som er det en debat, der aldrig vil dø. Anledningen er typisk en enkeltsag, hvor en døende person enten har begået selvmord i eget hjem, eller hvor pårørende aktivt har taget livet af den døende mor eller far, hvor sundhedsvæsenet anklages for ikke at tilbyde det, som defineres som en værdig død. Herefter anbringes tilhængere og modstandere af aktiv dødshjælp over for hinanden, som var det rød og blå blok i kamp om regeringsmagten, hvorefter debatten stilner af efter et par dage. Men hvad er op og ned i debatten, og hvilke argumenter står centralt?«denne del af mødet er åbent og gratis for alle interesserede. Mød formanden for Det Etiske Råd Jacob Birkler som kl taler om AKTIV DØDSHJÆLP debatten, der ikke vil dø ISSN

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Birgit Petersson, lektor, speciallæge i psykiatri, medlem af ankenævnet for abort og sterilisation

Læs mere

Naboens søn arver dig

Naboens søn arver dig Socialudvalget 2013-14 B 90 Bilag 1 Offentligt Til Socialudvalget I frustration over min magtesløse situation, og aktualiseret af den diskussion der i i foråret blev ført i pressen, tillader jeg mig hermed

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Lægesekretærelev-konference 2014

Lægesekretærelev-konference 2014 Lægesekretærelev-konference 2014 - Hvor går grænserne? Sted: Handelsfagskolen i Skåde Tidspunkt: Torsdag d. 30. januar 2014 kl. 9.00 14.00 Antal deltagere: 94 Arrangører: Lægesekretærelevhold 38, Handelsfagskolen

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Christiansborg den 12. oktober 2016] Tale til samråd AG om aktiv dødshjælp og palliation

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Christiansborg den 12. oktober 2016] Tale til samråd AG om aktiv dødshjælp og palliation Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPFRE Koordineret med: SPOK

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Anmeldelse: Glimrende bog om tics og Tourettes syndrom i fin formidling

Anmeldelse: Glimrende bog om tics og Tourettes syndrom i fin formidling Anmeldelse: Glimrende bog om tics og Tourettes syndrom i fin formidling Af Flemming André Philip Ravn, lektor i psykologi Publiceret 24. august 2014. Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.

Læs mere

Styrelse frikender rituel omskæring, men kritikere ønsker fortsat forbud

Styrelse frikender rituel omskæring, men kritikere ønsker fortsat forbud Styrelse frikender rituel omskæring, men kritikere ønsker fortsat forbud Line Vaaben 28. juni 2013 AFSTEMNING: Sundhedsstyrelsen finder ikke anledning til at forbyde rituel omskæring af drengebørn i Danmark,

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække.

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Side 1 Urup Kirke. Søndag d. 1. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Salmer.

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt PRESSEMEDDELELSE Foreningen Far har indleveret FN rapport om menneskerettighederne for børn og fædre i Danmark med 24 anbefalinger. 1.2 millioner

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien Indledning til Rådets arbejde Magt og afmagt i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien MAGT OG AFMAGT opleves utvivlsomt af alle, som har svær psykisk sygdom inde på livet, både på det personlige, det

Læs mere

Etikken og etiske dilemmaer ved livets slutning

Etikken og etiske dilemmaer ved livets slutning Etikken og etiske dilemmaer ved livets slutning Etikken er i spil Euthanasi Aktiv dødshjælp Passiv dødshjælp Aktiv hjælp til døende Kærlig pleje Palliativ sedering Lindrende behandling Palliativ pleje

Læs mere

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Rådet har behandlet udkastet på møder og har følgende kommentarer:

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Rådet har behandlet udkastet på møder og har følgende kommentarer: NOTAT 27. marts 2014 J.nr.: 1303669 Dok. nr.: 1423787 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

"Kræften og Magdas handicap blev mit vendepunkt"

Kræften og Magdas handicap blev mit vendepunkt "Kræften og Magdas handicap blev mit vendepunkt" Landsholdsspiller i håndbold Rikke Nielsen fortæller om at blive kræftsyg, samtidig med, at hun (uventet) blev mor til en datter med Downs syndrom Af Lene

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. [Samrådsspørgsmål A og B er stillet efter ønske fra Birgitte Josefsen (V) og Liselott Blixt (DF):

TALEPAPIR Det talte ord gælder. [Samrådsspørgsmål A og B er stillet efter ønske fra Birgitte Josefsen (V) og Liselott Blixt (DF): Udvalget vedrørende Det Etiske Råd 2013-14 UER Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samrådsspørgsmål A og B er stillet efter ønske fra Birgitte Josefsen (V) og

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Sundhedsetik. Indledning. Aktiv dødshjælp

Sundhedsetik. Indledning. Aktiv dødshjælp Sundhedsetik Indledning Der sker en hastig af udvikling af nye teknologier og muligheder for behandling inden for sundhedsområdet. Disse nye teknologier samt behandlings- og forebyggelsesmuligheder på

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Samtalen. Lotte Blicher Mørk. Anna Weibull. Hospitalspræst Rigshospitalet Palliativt afsnit. Praktiserende læge, Åbylægerne Grenaa

Samtalen. Lotte Blicher Mørk. Anna Weibull. Hospitalspræst Rigshospitalet Palliativt afsnit. Praktiserende læge, Åbylægerne Grenaa Samtalen. Anna Weibull Praktiserende læge, Åbylægerne Grenaa Diplom NSCPM 2007 Medforfatter DSAMs palliationsvejledning Lotte Blicher Mørk Hospitalspræst Rigshospitalet Palliativt afsnit Medforfatter SSTs

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder m.v.)

Høring over udkast til forslag til ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder m.v.) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Att: sum@sum.dk med kopi til ani@sum.dk. Rentemestervej 8 2400 København NV Tel + 45 7221 6860 www.etiskraad.dk Den 1. maj 2012 J.nr.:

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Eksistentiel krise og åndelig omsorg

Eksistentiel krise og åndelig omsorg Eksistentiel krise og åndelig omsorg Ved Jens Rasmussen Se Livsanskuelser, 2012, s. 102-126. Jens Rasmussen Side 1 Sundhedsstyrelsens definition af åndelig omsorg: eksistentielle og religiøse problemstillinger.

Læs mere

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation?

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Meget dårlig 1,2% 0,7% 12 8 0,7% 0,5% Dårligt 3,3% 3,5% 33 39 1,1% 1,1% Hverken godt eller dårligt 24,1% 22,1% 243 250 2,6% 2,4%

Læs mere

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 28. juni 2011 J.nr.

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en national målsætning for antal organdonorer

Forslag til folketingsbeslutning om en national målsætning for antal organdonorer 2010/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. december 2010 af Liselott Blixt (DF), Anita Christensen (DF), René Christensen (DF), Kristian

Læs mere

Anne Lise Lykke Andersen m.fl : Naturgeografi jorden og mennesket s. 293 318

Anne Lise Lykke Andersen m.fl : Naturgeografi jorden og mennesket s. 293 318 Opgaver til teksten: Geografi Befolkningsgeografi / Demografi Anne Lise Lykke Andersen m.fl : Naturgeografi jorden og mennesket s. 293 318 teksten mv kan ses på http://frberg hf.dk/intranet/geo/demografi/opgaver/demografi

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Selvmord, assisteret selvmord og aktiv dødshjælp

Selvmord, assisteret selvmord og aktiv dødshjælp 1 Lilian Zøllner Ph.D. Centerleder Center for Selvmordsforskning Søndergade 17, 5000 Odense C e mail: lz@selvmordsforskning.dk Lilian Zøllner er centerleder ved Center for Selvmordsforskning i Odense.

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015 Sag 92/2014 (1. afdeling) Jordemoderforeningen som mandatar for A (advokat Finn Schwarz) mod B og C (advokat Carlo Siebert for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Sundhedsudvalget Christiansborg 3. marts 2006-03-03

Sundhedsudvalget Christiansborg 3. marts 2006-03-03 Sundhedsudvalget Christiansborg 3. marts 2006-03-03 Vedr. 2005-06 - L 151: Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. L

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

ETIK I TEORI OG PRAKSIS

ETIK I TEORI OG PRAKSIS ETIK I TEORI OG PRAKSIS - Hvad gør vi?! Etik og Kristen etik i en bioetisk sammenhæng Ved Anne Mette Fruelund Andersen Bioetik Definition: Overvejelser over etiske problemer i tilknytning til udvikling

Læs mere