Bygger Danmarks støtte til befolkningskontrol i den 3. verden på anerkendte menneskerettigheder som påstået af ministeren? side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygger Danmarks støtte til befolkningskontrol i den 3. verden på anerkendte menneskerettigheder som påstået af ministeren? side 6"

Transkript

1 RFMnyt 33. årgang nr. 3 Vinter 2012 Bygger Danmarks støtte til befolkningskontrol i den 3. verden på anerkendte menneskerettigheder som påstået af ministeren? side 6

2 Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv Jérôme Lejeune Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv (RFM) er en uafhængig dansk græsrodsbevægelse, som arbejder på grundlag af Lejeune-erklæringen. Den franske genetiker Jérôme Lejeune ( ) var en af det 20. århundredes betydeligste biologiske forskere og modtog i 1962 Kennedyprisen. Han var professor i fundamental genetik ved René Descartes Universitetet i Paris og medlem af Det pavelige Videnskabernes Akademi. I slutningen af 1950 erne opdagede han det ekstra kromosom (trisomi 21), som forårsager mongolisme. Han var dermed den første genetiker, der identificerede en arveligt bestemt sygdom. Lejeune var gennem hele sin karriere en utrættelig og frygtløs fortaler for livets sag. Som kristen læge og forsker fastholdt han, at ethvert menneskeliv fra befrugtningsøjeblikket til en naturlig død har krav på ubetinget respekt og således aldrig må gøres til et middel eller til et forsøgs objekt. Lejeune-erklæringen Fra befrugtningsøjeblikket, dvs. det tidligste øjeblik af biologisk eksistens, er barnet et menneske, et selvstændigt individ, genetisk forskelligt fra moderen, som giver det næring og beskyttelse. Fra befrugtningsøjeblikket og resten af dets liv er det det samme levende menneske, som vokser, udvikler sig, modnes og til slut dør. Det er i besiddelse af egenskaber, som gør det forskelligt fra alle andre mennesker. Det er unikt og derfor uerstatteligt. Det er lægens opgave at tjene livet fra dets begyndelse til dets afslutning. Den respekt for menneskelivet, som er grundlaget for lægens arbejde, kan således aldrig gøres betinget af patientens alder eller tilstand i øvrigt. Foreligger der vanskelige omstændigheder i forbindelse med en graviditet, er det lægens pligt at gøre sit yderste for at hjælpe både mor og barn. Det strider derfor direkte mod en læges opgave at afbryde et svangerskab i den hensigt at ville afhjælpe sociale, økonomiske, psykologiske eller genetiske problemer. RFM holder liv i debatten Vi forsøger til stadighed at skabe opmærksomhed om alle områder, hvor respekten for menneskelivet er helt eller delvist undergravet. Derfor beskæftiger vi os ikke alene med abortproblematikken, men også med emner som aktiv døds hjælp, reproduktionsteknologi, genteknologi og befolkningspolitik. RFM rådgiver Vi har oprettet en gratis rådgivningstjeneste for gravide. Er du i tvivl, om du magter at gennemføre svangerskabet, eller har du problemer efter en abort så ring til sekretariatet ( ), hvis du vil have en personlig samtale, eller send os en mail: RFM informerer Foruden dette blad udsender RFM gratis informations- og undervisningsmaterialer, som du kan bestille på sekretariatet. Nogle af dem kan downloades fra vores hjemmeside Vi kommer gerne ud på skoler, i foreninger og menigheder med aktuelle debatoplæg og foredrag. Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv Lundby Hovedgade 104, 4750 Lundby cvr.nr.: Ved indbetaling af frivillige bidrag til RFM via netbank: FI-nummer (73) eller: reg. nr konto Tlf.: Hjemmeside:

3 RFM nyt 33. årgang nr. 3 Bladet udkommer tre gange årligt og sendes gratis til alle tilslutttede. Årligt mindstebidrag 125 kr. For familier 175 kr. Redaktion Torben Riis ansvarshavende Redaktionens adresse: Lundby Hovedgade Lundby tlf Fax Hjemmeside: Henvendelser vedrørende medlemsskab, levering af bladet eller adresseændring: Ettie og Morten Jødal Præstemarken 18 Sønderup 9541 Suldrup tlf eller Anvendelse af artikler fra bladet er tilladt med kildeangivelse Tryk: Trykcentret ApS Husk at alle gaver til RFM ud over årsbidraget er fradragsberettigede. RFM indberetter gaver til SKAT, hvis du meddeler os dit CPR-nummer. Pigen, der ikke ville dø Hvem husker ikke DR1-dokumentaren Pigen, der ikke ville dø 13. oktober i år om Carina Melchior, der efter en alvorlig trafikulykke kæmpede sig tilbage til livet på trods af alle odds og på trods af lægernes skråsikre vurderinger og forhastede dispositioner? Det er en udsendelse, man ikke glemmer, fordi den gav et skræmmende ind blik i, hvordan systemet i hvert fald lejlighedsvis fungerer i hvor høj grad patienterne i tilfælde som dette er magtesløse ofre for tilfældigheder og de pårørende lette ofre for manipulation. Nu endte sagen så i dette tilfælde lykkeligt, for så vidt som Carina overlevede, men mindre lykkeligt, fordi hun sandsynligvis resten af sine dage må leve med de mén, hun pådrog sig under sit sygeleje, fordi hun ikke fik den rette behandling i rette tid. Til alt dette kan man naturligvis sige, at lægefejl altid vil forekomme selv i det bedste sundhedssystem. Derfor er der grund til at se nærmere på, hvorfor netop denne sag i særlig grad bør påkalde sig interesse. Man kan begynde med at stille spørgsmålet: Hvad ville der være sket, hvis organdonation ikke havde været en mulighed? Mon ikke svaret er, at så ville lægerne i overensstemmelse med god lægeetik have fortsat behandlingen i håbet om at vække patienten til live, ind til man med sikkerhed havde konstateret, at nu var hjernedøden indtruffet og al videre behandling derfor nyttesløs. Det, der skete, var derimod, at overlægen inden en sådan diagnose var stillet i strid med kendsgerningerne fortalte forældrene, at alt håb var ude. Pointen, hvad dette angår, er ikke, at overlægen tog fejl det kan som ovenfor antydet ske for den bedste pointen er, at når hun havde så travlt med at dømme patienten ude, så kunne en medvirkende årsag være, at patienten set med systemets øjne ikke kun var patient, men tillige en potentiel leverandør af friske organer. Det er her, de røde advarselslamper begynder at blinke. For nu var det op til patienten og patienten alene at kæmpe for sit liv mod lægerne, som allerede havde hvæsset kniven. Summa summarum, med nutidens muligheder for organtransplantationer har vi i vores sundhedssystem fået indført en usikkerhed om, hvis interesser lægen i det enkelte tilfælde tjener. Det er præcis den samme tvivl, der vil opstå, i det øjeblik man legaliserer aktiv dødshjælp og dermed grundlæggende ændrer på tillidsforholdet mellem læge og patient. Torben Riis

4 Danmark For eller imod aktiv dødshjælp? Et stort flertal i Det Etiske Råd afviser i en ny udtalelse, at der skulle være behov for en lovændring. Samtidig redegør man i udtalelsen for de væsentligste holdninger til aktiv dødshjælp samt for de forskellige temaer i debatten Som vi refererede i sidste nr. på dette sted i bladet, blussede debatten om aktiv dødshjælp op i sommervarmen, efter at en fynske mand havde forsøgt at ombringe sin far ved såkaldt medlidenhedsdrab. Den intense medieomtale fik sundhedsminister Astrid Krag til den 12. juli at udbede sig en stillingtagen fra Det Etiske Råd om en eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp. Den foreligger nu og bringer dermed også en afklaring af, hvordan holdningerne i Rådet p.t. fordeler sig. Som noget nyt er der ikke længere fuldstændig enighed blandt Rådets medlemmer om at afvise ændringer i den nugældende lovgivning. To medlemmer (Rikke Bagger Jørgensen og Jørgen Carlsen) mener således, at det i ganske få tilfælde kan være etisk acceptabelt at udføre aktiv dødshjælp og at man samtidig også bør overveje at tillade assisteret selvmord. Endvidere mener fem medlemmer (Mickey Gjerris, Edith Mark, Jørgen E. Olesen, Thomas Ploug og Christina Wilson) at det i undtagelsestilfælde kan være menneskeligt påkrævet at 4 udføre aktiv dødshjælp, men ikke at man af den grund behøver at ændre lovgivningen (!) At det ikke skulle være påkrævet, glæder vi os til at se en nærmere begrundelse for fra de pågældende medlemmer. Men summa summarum: der er blandt Rådets medlemmer et overvældende flertal for ikke at anbefale ministeren og Folketinget en lovændring, omend denne holdning hos mange ikke bunder i en stålsat vilje til at stå vagt om livets ukrænkelighed under alle forhold. I forlængelse heraf anbefaler Rådet en styrkelse af den palliative indsats, altså muligheden for at holde patienten smertefri i den sidste fase: Hvis den palliative indsats er fuldt udviklet og fungerer tilfredsstillende, vil der efter Rådets vurdering være tale om uhyre få tilfælde, hvor uafvendeligt døende patienter oplever aktiv dødshjælp som den bedste løsning. Noget tyder imidlertid på, at den palliative indsats endnu ikke er tilstrækkeligt udviklet og udbygget i Danmark, selv om der er sket væsentlige fremskridt gennem de seneste år. Der er faktisk i udtalelsen et helt afsnit om palliativ behandling, hvor udviklingen fra starten af 1990 erne til i dag ridses op. Her citerer man formanden for Dansk Selskab for Klinisk Etik speciallæge Mogens Skadborg, som vurderer, at det kun yderst

5 sjældent, og måske i realiteten aldrig, er umuligt at bringe uafvendeligt døende patienters fysiske smerter og anden form for fysisk ubehag ned på et for patienten acceptabelt niveau. Endvidere gør man opmærksom på, at Mogens Skadborg har fået denne vurdering bekræftet af flere kolleger med mangeårig erfaring med palliativ behandling således af overlæge Stephen Wørlich Pedersen, som ligeledes giver udtryk for, at de palliative muligheder er så veludviklede, at behovet for at udføre aktiv dødshjælp skønnes at være forsvindende lille. Det er faktisk en væsentlig pointe i betragtning af, at fortalerne for en lovændring til stadighed har ført sig frem i debatten med skrækscenarier, hvor desperate patienter med ulidelige smerter tigger og beder om at blive udfriet af deres lidelser. Udtalelsen rummer endvidere en ganske informativ redegørelse for de mest almindelig argumenter i debatten og holdningerne bag. Argumenterne både for og imod en lovændring refereres således loyalt andet er naturligvis ikke muligt i en redegørelse af denne art, der skal tilgodese alle medlemmers synspunkter men det skal på den anden side ikke afholde os fra at kommentere et par af de mest almindelige. Først argumentet om, at princippet om menneskelivets ukrænkelighed ikke er en grundlæggende og ufravigelig værdi i den danske kultur. Vi foretager f.eks. aborter og slår ihjel i forbindelse med krigshandlinger. Sandt nok, men er det nødvendigvis et argument for, at vi så også kan gøre det i andre situationer? Man kan med fuld ret sige, at vi med abortloven har overskredet en etisk grænse, og at vi herefter kan forvente, at dette principielle skridt vil få følgeskab af Det er kun yderst sjældent, og måske i realiteten aldrig umuligt at bringe uafvendeligt døende patienters fysiske smerter og anden form for fysisk ubehag ned på et for patienten acceptabelt niveau. Mogens Skadborg, speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicinsk terapi for rmand for Dansk Selskab for Klinisk Etik De palliative muligheder er så veludviklede, at behovet for at udføre aktiv dødshjælp skønnes at være forsvindende lille. Stephen Wørlich Pedersen, overlæge, dr.med. speciallæge i neurologi og neurofysiologi samt specialist i bevægesygdomme andre, f.eks. aktiv dødshjælp. Det har vi faktisk i RFM advaret om i årevis. Men det er ikke et etisk argument for, at det så også bør være sådan. Dernæst så at sige hovedargumentet, retten til selvbestemmelse,som Astrid Krag fremførte i sin første kommentar: Min grundindstilling er, at folk bestemmer over eget liv. Det er et argument, der kan angribes fra flere vinkler. Det Etiske Råds skrivelse gør det ved at påpege, at frivilligheden meget vel kan være begrænset af pres udefra eller af, at patienten i den terminale fase ikke længere er i stand til at træffe selvstændige beslutninger. Men endnu et argument bør nævnes: I det øjeblik man taler om om lovændring, betyder aktiv dødshjælp ikke blot, at den enkelte har ret til at bestemme over sit eget liv. Helt konkret betyder det, at den enkelte forlanger, at der skal stilles personale (læger, sygeplejersker) til rådighed for at udføre handlingen, og at man på den måde inddrager andre i sit selvmord. Man kan sammenligne det med selvmorderen, der springer ud fra jernbanebroen og påfører lokoføreren et traume, han måske aldrig forvinder. Eller hvad med det mandskab, der efterfølgende skal fjerne, hvad der måtte være blevet tilbage af liget på skinnerne? sover de mon godt om natten? Eller de pårørende, der sidder tilbage med skyldfølelse og spørgsmål, de aldrig får besvaret? Nej, autonomi-argumentet, som man også kalder det, er udtryk for en ekstrem individualisme, der placerer mennesket uden for enhver social og kulturel kontekst. Endelig er der grund til at se med krittiske øjne på udtrykket passiv dødshjælp, som også forekommer i udtalelsen. Det er et misvisende og selvimodsigende udtryk. Man kan ikke på én gang forholde sig passivt og hjælpe andre mennesker. Det, udtrykket reelt dækker over, er situationer, hvor man undlader behandling og lader naturen gå sin gang, dvs. lader patienten dø i fred, hvad der udmærket kan være en sober beslutning. Men det har bare intet med dødshjælp at gøre. Endelig skal det nævnes, at udtalelsen også inddrager forholdene i Holland og herunder gør opmærksom på, at ensomhed nu også juridisk set anerkendes som en af de faktorer, der kan indgå i beslutningen om at afslutte et liv. Der er meget andet fortrinligt stof til eftertanke i udtalelsen. Læs den selv på Det Etiske Råds hjemmeside, hvorfra den også kan downloades f.eks. som en passende forberedelse til RFM s næste årsmøde (se bagsiden) hvor der bliver lejlighed til at diskutere aktiv dødshjælp med Rådets formand Jacob Birkler. tr 5

6 baggrund FN, Danmark og menneskerettighederne Som vi gjorde opmærksom på i sidste nr. af bladet (s. 8), led befolkningslobbyen et eklatant nederlag den juni i år på FN s konference om bæredygtig udvikling i Rio de Janeiro. Det lykkedes nemlig ikke til deres store fortrydelse at få anerkendt udtrykket reproduktive rettigheder i slutdokumentet. Kun reproduktiv sundhed slap igennem. Og så til den seneste udvikling: I midten af oktober i år vedtog FN s Menneskerettighedsråd i Genève en resolution med en række kontroversielle nye retningslinier vedrørende mødredødelighed. Resolutionen (stillet af New Zealand, Burkina Faso og Colombia) udtrykte støtte til et dokument fra højkommissæren for menneskerettigheder, Navanethem Pillay, hvori provokeret abort rubriceres under betegnelsen seksuelle og reproduktive sundhedsrettigheder. Amnesty International, som har arbejdet tæt sammen med myndighederne i Burkina Faso siden 2009, har anbefalet højkommissæren at bruge retningslinierne i bestræbelserne på at modvirke enkelte landes forbud eller restriktioner mod abort. Det er ikke første gang, Pillay forsøger at få listet en anerkendelse af abort som en menneskerettighed ind ad bagdøren således i 2010 (se RFM nyt nr , s. 10) og igen i 2011, da Rådets sekretariat midt i sommerferien udsendte en rapport, der opfordrede alle lande til at fjerne de 6 lovgivningsmæssige hindringer for abort, som man samtidig betegnede som en menneskeret. Rapporten blev efterfølgende forkastet af FN s generalforsamling. Mens den aktuelle resolution blev vedtaget uden afstemning, indgav 20 medlemmer af Rådet en skriftlig indsigelse, som vedhæftes teksten når FN s generalforsamling senere skal tage stilling til den. Bag indsigelsen stod en række arabiske og afrikanske lande. Guatemala, som var blandt forslagsstillerne, understregede i en efterfølgende kommentar, at der ikke med resolutionen skabes nogen nye rettigheder, mens Mauritanien trak sin støtte tilbage under indtryk af indsigelserne. I indsigelsen pointeres det, at en menneskeretttighedsbaseret tilgang til mødredødelighed må respektere landenes suverænitet og forskellig e religiøse, moralske og kulturelle værdier i overensstemmelse med de anerkendte internationale menneskerettigheder som vel at mærke ikke indbefatter abort. Dette for nok engang at understrege, at ingen tekst godkendt af FN s generalforsamling indtil dato har blåstemplet abort som en menneskerettighed. Og nu til det næste spørgsmål: Er dette mon gået op for vores hjemlige udviklingsminister Christian Friis Bach (RV) Det er der umiddelbart ikke meget, der tyder på, hvad enhver ved selvsyn vil kunne konstatere på Danidas hjemmeside, hvor man finder dokumentet Retten til et bedre liv strategi for Danmarks udviklingssamarbejde. Heri hedder det indledningsvis, at fattigdommen skal bekæmpes med menneskerettigheder og økonomisk vækst. Dette uddybes (side 9) på denne måde: Menneskerettighederne er en del af vores værdigrundlag og rummer en forandringskraft, netop fordi de tager udgangspunkt i forpligtelser, som landene har tilsluttet sig. Vi vil derfor mere systematisk inddrage FN s menneskerettighedskonventioner, standarder, normer og instrumenter i vores udviklingsarbejde... Så mangler vi bare at få at vide, hvad det helt konkret vil sige at inddrage menneskerettighederne i bestræbelserne på at mindske fattigdommen og skabe økonomisk vækst. Det kan man læse sig til i de forskellige afsnit i dokumentet. Men her kommer det, som har interesse i vores sammenhæng: Danmark vil arbejde for at mindske diskrimination mod kvinder, sikre deres seksuelle og reproduktive rettigheder og for deres lige ret til at arve jord og arve (side 14). Og hvis nogen skulle være i tvivl om, hvad der forstås ved seksuelle og reproduktive rettigheder, så læs på side 25: Den stigende befolkningstilvækst sætter i mange lande og globalt verdens ressourcer under øget pres. Gennem fokus på kvinders rettigheder og

7 Udviklingsminister Christian Friis Bach (RV) gør sig skyldig i grov manipulation, når han foregiver, at Danmarks støtte til befolkningskontrol i den 3. verden er baseret på menneskerettigheder Foto: Bjarke Ørsted muligheder, på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, herunder adgangen til effektiv prævention og sikre aborter, vil Danmark arbejde for en mere bæredygtig befolkningsudvikling. Altså: Danmark vil bekæmpe fattigdommen med menneskerettigheder, konkret ved at sikre kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder og endnu mere konkret ved at sikre adgangen til prævention og abort. Problemet er så bare, at fri abort ikke er nogen menneskerettighed. Hertil kan ministeren og hans regering selvfølgelig svare, at det anser de det for at være. Men så skulle han ikke have skrevet, at der er tale om forpligtelser, som landene har tilsluttet sig. Dermed gør han sig skyldig i grov manipulation ved at foregive, at de rettigheder, han vil promovere, er rettigheder, der har hjemmel i international ret. Det har de ikke. De eksisterer kun som rettigheder i den internationale abortlobbys propaganda. At Christian Friis Bach også i sin vurdering af den globale befolkningsudvikling bevæger sig på tynd is, gør ikke sagen bedre. Han burde f.eks. vide, at befolkningstilvæksten p.t. ikke skyldes en generel stigning i antallet af fødsler, men det forhold at vi alle bliver ældre. Derfor sikrer man ikke en bæredygtig befolkningsudvikling ved at fremme prævention og abort tværtimod undergraver man fremtidig velstand ved at de små generationer skal brødføde de mange pensionister. Det har selv kineserne måttet sande. Hvornår mon det også går op for danske politikere? Faktaboks side 25 i Retten til et bedre liv EN HØJPROFILERET POLITISK VÆRDIKAMP Danmark arbejder aktivt for at modvirke det øgede politiske og religiøse pres mod seksuel og reproduktiv sundhed og blandt andet ved at sikre, at den rettighedsbaserede tilgang til indsatser på befolkningsområdet fastholdes i FN- og EU-regi og forankres solidt i de fremtidige internationale målsætninger for udviklingsindsatsen, så unge kan få seksualundervisning og prævention, og kvinder kan få adgang til abort og andre relevante sundhedsydelser. u 7

8 Kommunal rådgivning anno 2012:»Vi tvangsfjerner dit barn, hvis du ikke vælger abort«21 Søndag på DR1 bragte den 25. november et længere indslag, der dokumenterede, hvordan kommunerne presser socialt udsatte unge kvinder på bistandshjælp til abort. Der er vel at mærke ikke tale om et eller få enkelttilfælde, men om en udbredt praksis. En af de interviewede advokater, Rasmus Hedegaard, som især tager sig af den slags sager, op lyste således, at der ikke går en måned, hvor han ikke får en ny henvendelse af denne art. En anden advokat, Lars Buurgaard Sørensen, talte om en henvendelse hver anden måned, og ofrene fortalte alle stort set den samme historie om, hvordan de var blevet truet til abort af kommunens sagsbehandler: Hvis ikke du vælger abort, vil vi tvangsfjerne barnet ved fødslen eller tvangsfjerne det barn, du allerede har. Et af ofrene, Simone Jørgensen, fik således ifølge sit eget udsagn valget mellem at ofre sin lille datter og føde barnet eller at abortere. Hun valgte det sidste: Jeg skulle vælge imellem mit ufødte barn og min datter, og der vidste jeg godt inderst inde, at jeg 8 ikke kunne skille mig af med min datter, siger hun i udsendelsen. Er sådan noget lovligt? ikke ifølge Trine Schultz, Århus Universitet, som er ekspert i socialret. Hun oplyser i udsendelsen, at der ikke er nogen som helst hjemmel i serviceloven for det, kvinderne har været udsat for en vurdering, der også støttes af advokaterne. Lars Hedegaard udtrykker det ganske effektfuldt ved at tage afstand fra, at socialrådgiveren sidder med en sabel i den ene hånd under den samtale, der skulle byde på en tryg rådgivning for borgeren. Og hvad kan vi så gøre ved det? Sikkert ikke så farligt meget, for det er jo sagsbehandleren og ikke klienten, der skriver referatet af samtalen eller som det hedder i udsendelsen: De fleste af den slags konsultationer sker hen over skranken og bliver typisk ikke noteret nogen steder. Det gør det muligt for personalet at affeje enhver kritik (som det også sker i udsendelsen) med en bemærkning om, at man så sandelig ikke tvinger nogen til noget, men blot oplyser dem om deres muligheder. Jamen, hvad siger politikerne? Foreløbig har vi kun hørt de rutinemæssige forsikringer om, at man da rigtignok tager afstand fra den slags, men det var de samme politikere, der vedtog en revision af Serviceloven (Barnets Reform), som trådte i kraft 1. januar 2011 og i bemærkningerne til Reformen skrev, at formålet er at forebygge risikoen for, at en familie får flere børn, som efterfølgende kan komme i fare for også at blive anbragt. Det har formanden for Dansk Socialrådgiverforening Bettina Post peget på i et debatindlæg i Jyllands-Posten 30/11. Det ændrer imidlertid ikke ved, at det, der er foregået, er ulovligt. Men man kan forklare det med, at sagsbehandlerne har følt, at de handlede efter lovens ånd, når de vred armen om på kvinderne. Mon ikke de tolkede politikernes intentioner helt korrekt? Se udsendelsen på: tv/se/21-soendag/21-soendag-39#!/

9 kort nyt Abort redder ikke menneskeliv Blot en måned før debatten om den irske abortlovgivning brød løs, blev der afholdt et internationalt symposium for specialister i sundhedspleje for mødre og børn i Dublin med deltagelse af over 140 læger med speciale inden for obstetrik og gynækologi, psykiatri og molekylær epidemologi. Irland i skudlinien efter tragisk dødsfald Irlands restriktive abortlovgivning kom under voldsom beskydning i slutningen af oktober, efter at en gravid indisk født kvinde, Savita Halappanavar, døde af en blodforgiftning på et irsk hospital. Hendes mand hævdede efterfølgende, at lægerne var skyld i hendes død, fordi de nægtede at efterkomme hendes ønske om abort, som, mener han, kunne have reddet hendes liv. Mens abortlobbyen og den overvejende del af pressen var hurtigt ude med budskabet om, at kvinden var død på grund af landets abortlovgivning, meddelte den irske premierminister Enda Kenny, at der nu er iværksat en undersøgelse, der skal klarlægge forløbet indtil hendes tragiske død. Resultatet af denne undersøgelse foreligger endnu ikke, men der er i den irske lovgivning intet til hinder for, at lægerne kunne have fjernet det 17 uger gamle foster, hvis man havde skønnet, at moderens liv var i fare. Den irske forfatning anerkender det ufødte barns ret til livet med passende hensyn til moderens tilsvarende ret til livet. På linie hermed fastlog den irske højesteret i 1992, at en abort vil være lovlig, hvis der er en reel og påviselig fare for moderens liv. Derfor giver det ingen mening at forlange en lovændring med henblik på at undgå gentagelser. Nævnes bør det også, at Irland måske netop i kraft af sin restriktive abortlov hører til blandt de lande i verden, der har den laveste mødredødelighed i modsætning til f.eks. Storbritannien og USA, der begge har fri abort og befinder sig i den modsatte ende af skalaen. I Indien, som umiddelbart efter dødsfaldet gennem deres ambassadør i Irland fremsatte krav om, at Irland skulle ændre sin abortlovgivning, er der en mødredødelighed på 450 pr fødsler. Det tilsvarende tal for Irland er 1 (ja, én)! Læg hertil, at der hvert år i Indien foretages 11 mio. aborter, mens ca kvinder dør af komplikationer efter legale aborter. Blandt de konklusioner, der blev offentliggjort ved en efterfølgende pressekonference, var følgende: Som erfarne læger og forskere inden for obstetrik og gynækologi bekræfter vi, at provokeret abort ikke i lægefaglig forstand kan siges at være nødvendig for at redde en kvindes liv. Vi fastholder, at der er en grundlæggende forskel på abort og den nødvendige lægelige behandling, der udføres med henblik på at redde moderens liv, selv om en sådan behandling resulterer i, at det ufødte barn mister livet. Vi bekræfter, at et forbud mod abort ikke på nogen måde forhindrer, at gravide kvinder kan modtage optimal lægelig behandling. Fødselsraterne fortsætter deres nedtur over hele verden Her er nogle eksempler fra Asien og Europa: Asien: Japans fødselsrate, som aldrig har været lavere, er nu 1,1 og falder år for år. Landet har den ældste befolkning i verden, og da der bogstavelig talt ikke finder indvandring sted, ser det ikke ud til, at udviklingen kan vendes. I Kina har et-barns-politikken decimeret de yngre generationer. Landet er p.t. verdens næststørste økonomi, men vil næppe kunne bevare denne position, hvis udviklingen fortsætter. Taiwans fødselsrate er i frit fald og er nu nede på 0.9, og Singapore følger efter med 1.1, og ingen af stederne gør man noget ved problemet. Det gør man til gengæld i Hong Kong (1,09), hvor regeringen i kampagner opfordrer folk til at få flere børn. Det samme sker i Sydkorea (1,15) foreløbig uden resultat. Europa: I Italien, hvor singlekulturen har bredt sig, er fødselsraten 1,4. I Spanien (1,14) falder befolkningstallet, hvilket yderligere accentueres af, at de unge søger arbejde i andre lande. I Rusland (1,2) har selv en klækkelig baby-bonus ikke kunnet løse problemet, og mindre bysamfund ender som spøgelsesbyer. Tyskland (1,4) løser foreløbig sit befolkningsunderskud gennem indvandring. Andre lande med lave fødselsrater: England, Grækenland, Portugal, Holland, Belgien og Frankrig. Kilde: Population Research Institute. 9

10 kort nyt Kendsgerninger og falske påstande om abort og fødsler Er det rigtigt, hvad abortlobbyen påstår, at det er mindre risikabelt at få en abort end at gennemføre en fødsel? Det er det, hvis man skal tro, hvad abortlægen dr. David Grimes skrev i en artikel i de amerikanske gynækologers fagtidsskrift Obstetrics and Gynecology i januar i år men det er der faktisk ingen grund til at gøre. For som det senere er blevet påvist, er hans artikel et glimrende eksempel på, hvordan abortlobbyen omgås med tal og statistikker. Sin konklusion når han nemlig frem til ved at sammenligne de officielle tal for mødredødelighed med de tal, som CDC (en afdeling under det amerikanske sundhedsministerium) har indberettet om dødsfald i forbindelse med abortindgreb. Det lyder umiddelbart rimeligt nok, men kun indtil man finder ud af, at der ikke er nogen formaliseret registrering af netop den type dødsfald. Det mest almindelige er, at man ikke anfører abort som dødsårsag på dødsattester, men kun den direkte medicinske årsag, f.eks. en blødning, der ikke kunne standses, eller lignende. Det registreringssystem, CDC benytter, viser med andre ord kun en beskeden del af de abortrelaterede dødsfald. Der findes imidlertid pålidelig forskning på området, blandt andet en finsk undersøgelse, som viser, at kvinder, der har fået abort, har en 4 gange højere risiko for at dø i det følgende år, end kvinder, der har født. Et tilsvarende resultat er nået i en undersøgelse foretaget i Californien. En nylig amerikansk undersøgelse* er interessant nok er foretaget på grundlag af danske data, som hører til de mest pålidelige i verden. Undersøgelsen omfatter kvinder, som i perioden havde deres første graviditet, og hvoraf siden er døde, og den bekræfter igen, at dødeligheden blandt kvinder, der enten har haft spontan eller provokeret abort, er højere end blandt kvinder, der har født. Risikoen forøges for hver ny abort: ved to aborter 114 pct. og ved tre eller flere aborter 192 pct. Kvinder, som både havde haft spontane og provokerede aborter, og som ikke havde født, havde den højeste dødelighed. Endelig viste undersøgelsen, at risikoen var størst for kvinder, der havde fået sene aborter, altså efter 12. uge. * David Reardon & Priscilla Coleman: Population register based study for Denmark European Journal of Public Health Sundhed og sund fornuft Den maltesiske vice-statsminister Tonio Borg blev den 22. november på trods af intens lobbyvirksomhed og protestaktioner EU s nye kommissær for sundhed og forbruger beskyttelse. Efter en høring i Europaparlamentet stemte 386 for hans kandidatur, 281 imod, mens 28 undlod at stemme. Protesterne kom fra Den europæiske humanistføderation, Den internationale sammenslutning af bøsser og lesbiske, Den internationale føderation for familieplanlægning (IPPF) og fra diverse politikere, hvoriblandt skal nævnes det svenske medlem af EUparlamentet Cecilia Wikström, som til TV udtalte, at Borg ikke er en kommissær, men en dinosaur. Det er ikke vanskeligt at slutte heraf, 10 at Borg i disse kredse langt fra betragtes som politisk korrekt. Hans brøde er, sagt i al korthed, at han som troende katolik personligt er modstander af fri abort, skilsmisser og ægteskaber mellem personer af samme køn. At han alligevel slap igennem nåleøjet modsat den italienske kristendemokrat Rocco Buttiglione, der i 2004 måtte opgive at blive godkendt af EU-parlamentet af de samme grunde kan skyldes, at det ikke kunne godtgøres, at hans overbevisninger vil kunne få direkte indflydelse på hans fremtidige arbejdsområder. Tonio Borg blev ny EU-kommissær trods sin modstand mod bl.a. fri abort Man kan også som flere kommentatorer har gjort det, betegne valget af ham som en sejr for demokratiet og for den sunde fornuft.

11 Kære læser af RFM Nyt Familiesamvær! Det glæder vi os til i julen. At koble af og have god tid sammen med vores nærmeste. Med julens budskab om fred på jord kommer en længsel efter harmoni i familien. Vores, og især børnenes, forventninger er høje. Du har måske ligesom jeg oplevet at julefreden kan blive forstyrret. De børn på børnehjem, som du er med til at støtte, glæder sig til jul, men julen river også op i gamle sår. Mit barn har ingen rigtig far En af disse unge - Sandra - ankom som teenagemor til børnehjemmet med det barn som hun havde fået med sin far(!).sandra og hendes søskende var blevet tvangsfjernet pga. misrøgt. Hun havde ikke ikke gået i skole og havde ingen venner. 7 ud af de 8 teenagemødre på børnehjemmet er blevet gravide pga. incest. Det slog mig, at Sandra nok aldrig vil komme til at forbinde jul med familiesamvær. Når der ingen hjælp er at hente Sandra historie fik mig til at tænke på de barske danske incestsager, vi har set i medierne. Vi forarges. Hvorfor har ingen hjulpet i tide? Men trods alt gør det offentlige noget efterfølgende. I Honduras, til gengæld, er hjælpen i et forarmet offentligt system sparsom. Ingen psykologer, ingen mediedækning og sjældent nogen retssag. I fattigdommen smuldrer familien Handlingerne kan ikke forsvares, årsagen findes i fattigdommen. Stor arbejdsløshed presser mændene ud i depression, der leder til alkoholmisbrug og vold i hjemmet. Ingen fører opsyn med de dysfunktionelle familier; familierne smuldrer og børnene bliver de største tabere. En ny familie Når Viva hjælper, sætter vi ind på flere fronter. Det bedste er, hvis familien kan heles, og der lægges pres på myndighederne for at sikre børnenes rettigheder. Når det ikke slår til, er en ny start på et børnehjem eneste reelle mulighed for et barn som Sandra. Sandra har i dag bestået 7. klasse med gode karakterer. Hun har udviklet sig fra at være en sky, akavet pige med et forhutlet udseende til at være mere social og omhyggelig med sit udseende. Hun har fået et trygt liv og sin værdighed tilbage. Vil du give en julegave? Her i december måned får vi ekstra forespørgsler fra lederne på de børnehjem, vi hjælper. De vil gerne give børnene en god jul, især fordi børnene ikke kan være sammen med deres familier. Med dit bidrag er du med til at give udsatte børn og unge en god jul. Du støtter samtidig de børnehjem, hvor Sandra og andre børn er blevet en del af en ny familie. Der er brug for din støtte! Du ønskes en glædelig jul! Venlig hilsen Arne Kristensen Daglig leder Vil du give en julegave? Giv en julegave på: 150 kr. 250 kr. 550 kr. kr. Du kan indbetale dit bidrag på posthuset eller på netbank: - Indbetalingskort/gironr: +73< < - Bankoverførsel til konto: mrk. 'JulegaveRFM For at opnå fradrag: Husk at oplyse navn, adresse og CPR. Hvorfor støtte Viva? Viva Danmark er en del af den internationale organisation Viva. Vi hjælper udsatte børn og unge via støtte til lokale børneprojekter og mobilisering af frivillige i volontørprogrammet Impact. Vi holder også julefester for gadebørn med leg, mad og gaver. Sidste år kunne vi invitere ca børn til julefest. I Honduras er der gadebørn. På verdensplan lever 100 mio. børn på gaden. Af hensyn til Sandra er hun ikke med på billedet. - Har du spørgsmål til os så ring eller besøg vores nye hjemmeside viva.dk 11

12 Afsender RFM, Præstemarken 18, Sønderup, 9541 Suldrup PP Danmark B Sæt kryds i kalenderen allerede nu! RFM s årsmøde 2013 Tid: den 13. april 2013 kl Sted: Sankt Nikolaj Kirkes menighedssal, Kirkegade 58, Esbjerg Årsmødet afsluttes kl med et debatoplæg med efterfølgende diskussion af formanden for Det Etiske Råd, Jacob Birkler:»Spørgsmålet om aktiv dødshjælp blusser jævnligt op i medierne, som er det en debat, der aldrig vil dø. Anledningen er typisk en enkeltsag, hvor en døende person enten har begået selvmord i eget hjem, eller hvor pårørende aktivt har taget livet af den døende mor eller far, hvor sundhedsvæsenet anklages for ikke at tilbyde det, som defineres som en værdig død. Herefter anbringes tilhængere og modstandere af aktiv dødshjælp over for hinanden, som var det rød og blå blok i kamp om regeringsmagten, hvorefter debatten stilner af efter et par dage. Men hvad er op og ned i debatten, og hvilke argumenter står centralt?«denne del af mødet er åbent og gratis for alle interesserede. Mød formanden for Det Etiske Råd Jacob Birkler som kl taler om AKTIV DØDSHJÆLP debatten, der ikke vil dø ISSN

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Lægesekretærelev-konference 2014

Lægesekretærelev-konference 2014 Lægesekretærelev-konference 2014 - Hvor går grænserne? Sted: Handelsfagskolen i Skåde Tidspunkt: Torsdag d. 30. januar 2014 kl. 9.00 14.00 Antal deltagere: 94 Arrangører: Lægesekretærelevhold 38, Handelsfagskolen

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Rådet har behandlet udkastet på møder og har følgende kommentarer:

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Rådet har behandlet udkastet på møder og har følgende kommentarer: NOTAT 27. marts 2014 J.nr.: 1303669 Dok. nr.: 1423787 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

33. årgang nr. 1 Forår 2012. Berufsverbot!

33. årgang nr. 1 Forår 2012. Berufsverbot! RFMnyt 33. årgang nr. 1 Forår 2012 Berufsverbot! I Norge skal det ikke længere være frivilligt for lægerne, om de vil henvise kvinder til abort I USA vil Obama tvinge religiøse institutioner til at betale

Læs mere

Hvad har den trojanske hest at gøre med befolkningskontrol?

Hvad har den trojanske hest at gøre med befolkningskontrol? RFMnyt 33. årgang nr. 2 Efterår 2012 Hvad har den trojanske hest at gøre med befolkningskontrol? find svaret side 6 Siden 1978 er 5.000.000 børn kommet til verden ved reagensglasbehandling eller kunstig

Læs mere

NÅR KVINDER STÅR SAMMEN OG BLIVER STÆRKE

NÅR KVINDER STÅR SAMMEN OG BLIVER STÆRKE NÅR KVINDER STÅR SAMMEN OG BLIVER STÆRKE KVINDER FÅR HJÆLP TIL AT BLIVE HØRT Tvangsægteskaber. Børneægteskaber. Vold. Sex uden samtykke. Uønsket graviditet. Mangel på adgang til prævention og sikre aborter.

Læs mere

Sker der snart noget på Christiansborg?

Sker der snart noget på Christiansborg? RFMnyt 34. årgang nr. 3 Vinter 2013 Foto: Thorkild Jensen 40 år med fri abort Sker der snart noget på Christiansborg? Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv Jérôme Lejeune Landsbevægelsen Respekt for

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Forplantningsteknologi og selvbestemmelse. Foredrag holdt ved kvindekonference i Oslo, 1996, hovedområde kvinderet af Bente Holm Nielsen.

Forplantningsteknologi og selvbestemmelse. Foredrag holdt ved kvindekonference i Oslo, 1996, hovedområde kvinderet af Bente Holm Nielsen. Forplantningsteknologi og selvbestemmelse Foredrag holdt ved kvindekonference i Oslo, 1996, hovedområde kvinderet af Bente Holm Nielsen. Sundhed er fastslået som en menneskerettighed, som samfundet - uden

Læs mere

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen Bl.a. i dette nummer: Ønskebørn! Abortrådgivning i Mødrehjælpen Fakta om abort og loven Folketingets tværpolitiske netværk Interview med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl NR. 17 MARTS 2009 I tvivl? - abortrådgivning

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start:

Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start: Bioetik Etiske dilemmaer ved livets start: Hospitalspræst, ph.d. Jens Rasmussen Det ufødte barns ukrænkelighed hævdes med stigende styrke på de forskellige etaper fra undfangelse til individ: 1) Før 7.

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Børns retsstilling og ret til begge forældre 1. Der er efter Dansk Kvindesamfunds opfattelse ved at ske

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Kronik trykt i Politiken juni 1996. BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard

Kronik trykt i Politiken juni 1996. BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard Kronik trykt i Politiken juni 1996 BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard Ny forplantningsteknologi i form af kunstig befrugtning, fosterselektion og reagensglasbørn har været

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Handicap, Etik og Fosterdiagnostik. - et refleksionspapir

Handicap, Etik og Fosterdiagnostik. - et refleksionspapir Handicap, Etik og Fosterdiagnostik - et refleksionspapir Det Centrale Handicapråd februar 2005 Udgiver Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K Tlf.: 33

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION 1 AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION Tirsdag den 11. august 2015 vedtog Amnesty International at arbejde for at dekriminalisere alle aspekter af sexarbejde på globalt plan. Man mener, at denne politik

Læs mere

De unge i dag. Hvordan har de det? Undersøgelsesresultater af trivslen blandt unge

De unge i dag. Hvordan har de det? Undersøgelsesresultater af trivslen blandt unge De unge i dag Hvordan har de det? Undersøgelsesresultater af trivslen blandt unge Datagrundlag Spørgeskemaundersøgelser 8. 9. klasse, 2001-02, Fyns amt 9. klasse, 2006-07, Fyns amt Gymnasiale udd., 2006-08,

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Seminar om æg- og sæddonation

Seminar om æg- og sæddonation FOLKETINGETS FREMTIDSPANEL OM BIOETIK Seminar om æg- og sæddonation Onsdag d. 17. marts fra 9.00 til 12.30 Lokale nr. 1-133 på Christiansborg Arrangementet er for folketingsmedlemmer og medlemmer af Det

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG FRA ETISK REFLEKSION TIL KONKRET HANDLING ved Rita Nielsen Foredrag ved SER s 20 års jubilæum maj 1 Etik ved Rita Nielsen ETIK: sæd/skik/sædvane/levelære HOLDNING/TEORI/ERKENDELSE

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18

Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18 TAK FOR TILLIDEN Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mandag den 8. juni 2015, 05:00 Del: Er det lighed, der er grunden til, at danskerne er et af verdens mest

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere