Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett"

Transkript

1 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Avtalers inngåelse og gyldighet Lempning. Endrede forhold Tolking. Forutsetninger Bankrett Diskriminering. Likestilling Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon Ekteskap. Skilsmisse Farskap Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo Samboerforhold Forbrukerrett Forsikringsrett Immaterialrett Design Firma Opphavsrett Patent Varemerker Annet Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt).. 15 Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess) Konkurranserett Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold Anbud. Entreprise. Offentlige anskaffelser Franchise Garanti. Kausjon Gaver Kjøp av fast eiendom Kjøp av løsøre Leie. Leasing Lån. Forvaring Mellommenn. Agenter. Meglere. Kommisjonærer Tjenesteytelser Transportrett. Luftrett. Sjørett. Spedisjon Markedsføringsrett Menneskerettigheter Miljørett Offentlig rett Forvaltning Kommunalrett Statsforfatning Pant, factoring og annen sikkerhetsrett. Stansningsrett Passivitet Pengekravsrett Cesjon

2 2 Condictio indebiti Foreldelse Gjeldsbrev. Verdipapir. Betalingsmidler Motregning Regress. Tilbakesøking Renter Personrett Navnerett Personvern Umyndige Privatlivets fred Prosess Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Rettslig interesse Rettskraft. Litispendens Sikkerhetsstillelse Straffeprosess, særlige spørsmål Tvangsfullbyrdelse. Midlertidig forføyning. Arrest Verneting. Domsmyndighet Vitner Voldgift Andre spørsmål Samerett. Minoritetsvern Selskapsrett. Sammenslutninger. Foreninger Aksjeselskaper Andre sammenslutninger Sosialrett. Helsevern. Trygderett Strafferett Tingsrett Eiendomsrett. Bruksrett Forkjøpsrett. Løsningsrett Godtroerverv Inkorporasjon Naboforhold Sameie Tinglysing. Registrering Vindikasjon Utdanning Utvisning. Fremmedrett

3 3 Dansk register Aftaleret, almindelig... 7 Aftalers indgåelse og gyldighed... 7 Fortolkning. Forudsætninger... 8 Lempelse. Ændrede forhold... 8 Ansættelses- og arbejdsret. Arbeidsmiljø. Kollektive overenskomster... 7 Arveret. Testamente... 7 Bankret... 8 Diskriminering. Ligestilling... 9 Ekspropriation. Rådighedsindskrænkninger... 9 Erstatning udenfor kontraktforhold (Erstatning i kontrakt, se kontraktret, de enkelte kontraktforhold)... 9 Familieret Børn og forældre. Samvær. Børneværn. Adoption Faderskab Formueforholdet mellem ægtefæller. Skifte. Uskiftet bo Samlivsforhold Ægteskab. Skilsmisse Forbrugerret Forsikringsret Immaterialret Design Firma Patenter Varemærker Andet International markedsret (EU, EF, EØS) (se også konkurrenceret) International privatret. Lovvalg (værneting, se retspleje) Konkurrenceret Konkurs- og anden isolvensret (herunder insolvens, akkord og gælds sanering) Kontraktret, enkelte kontraktforhold Franchise Garanti. Kaution Gaver Køb af fast ejendom Køb af løsøre Leje. Leasing Lån. Forvaring Mellemmænd (Agenter, Mæglere. Kommissionærer) Tjenesteydelser Transportret. Luftret. Søret. Spedition Udbud. Entreprise. Offentlige indkøb Markedsføringsret Menneskerettigheder Miljøret Offentlig ret Forvaltingsret Kommunalret Statsforfatning Pant, factoring og anden sikkerhedsret. Tilbageholdsret Passivitet Pengekrav Cession... 23

4 4 Condictio indebiti Forældelse Gældsbreve. Værdipapirer. Betalingsmidler Modregning Regres. Tilbagesøgning Renter Personret Navneret Personværn Umyndige Privatlivets fred Retspleje Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Retlig interesse Retskraft. Litispendens Sikkerhedsstillelse Strafferetspleje, særlige spørgsmål Tvangsfuldbyrdelse, herunder udlæg, fogedforbud og arrest Værneting. Domsmyndighed Vidner Voldgift Andre spørgsmål Sameret. Minoritetsvern Selskabsret. Sammenslutninger. Foreninger Aktieselskaber Andre sammenslutninger Socialret. Sundhedsret Strafferet Tingsret Ejendomsret. Brugsret Forkøbsret. Overtagelsesret God tro. Ekstinktion Inkorporation Naboforhold Sameje Tinglysing. Registrering Vindikation Uddannelse Udvisning. Udlændingeret... 29

5 5 Svensk register Arbets- och tjänstemannarätt. Arbetsmiljö. Kollektivavtal... 7 Arvsrätt. Testamente... 7 Associationsrätt. Sammanslutningar. Föreningar Aktiebolag Andra sammanslutningar Avtalsrätt, allmän... 7 Avtals ingående och giltighet... 7 Jämkning. Ändrade förhållanden... 8 Tolkning. Förutsättningar... 8 Bankrätt... 8 Diskriminering. Jämställdhet... 9 Expropriation. Rådighetsinskränkningar... 9 Familjerätt Barn och föräldrar. Vårdnaden om barn. Umgängesrätt. Adoption Faderskap Makars förmögenhetsförhållande. Skifte. Oskiftat bo Samboförhållanden Äktenskap. Äktenskapsskillnad Försäkringsrätt Immaterialrätt Design Firma Patent Varumärke Annat Internationell marknadsrätt (EU, EG, EEG) (konkurrensrätt, se egen punkt) Internationell privaträtt. Lagval (forum, se process) Konkurrensrätt Konkurs. Ackord. Insolvens Konsumenträtt Kontraktsrätt, särskilda kontraktsförhållanden Anbud. Entreprenad. Offentlig upphandling Franchise Garanti. Borgen Gåva Hyra. Leasing Köp av fast egendom Köp av lös egendom Lån. Förvaring Mellanmen. Agenter. Mäklare. Kommissionär Tjänsteprestationer Transporträtt. Lufträtt. Sjörätt. Spedition Marknadsföring Miljörätt Mänskliga rättigheter Offentlig rätt Förvaltning Kommunalrätt Statsförfattning Pant, factoring och annan säkerhetsrätt. Stoppningsrätt Passivitet... 23

6 6 Penningkrav Cession Condictio indebiti Kvittning Preskription Regress. Återbetalning Ränta Skuldebrev. Värdepapper. Betalningsmedel Personrätt Integritet Namnrätt Omyndighet Privatlivets helgd Process Bevis. Bevisbörda Exekution. Interimistiska förordnanden. Häktning Forum. Domstols behörighet Jäv Rättslig handlingsförmåga. Rättsligt intresse Rättskraft. Litispendens Skiljedom Ställande av säkerhet Straffprocess, särskilda spörsmål Vittne Annet Samerätt. Minoritetskydd Sakrätt Äganderätt. Nyttjanderätt Förköpsrätt. Lösningsrätt Godtrosförvärv Grannelag Inkorporation Kungorelse. Registrering Samäganderätt Vindikation Skadestånd utom kontraktsförhållanden (skadestånd i kontraktsföhållanden, se det enskilda kontraktsförhållandet)... 9 Socialrätt. Hälsovård. Pension Straffrätt Utbildning Utvisning. Asyl. Flyktingar... 29

7 7 DOMSREFERAT 2007 andre halvår Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler 1. DHR Dom UfR 2008 s. 401 Forvaltningsprocessuelle mangler ved offentlig myndigheds afskedigelse. Udtalt, at det forhold, at en offentlig ansat er afskediget i henhold til en opsigelse, som er af - givet under tilsidesættelse af de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler (om høring og be - grundelse), ikke i sig selv når afskedigelse er saglig kan udløse et krav på økonomisk kompensation. 2. FHD KKO:2007:69 Arbetsrätt. Arbetsavtal En arbetsgivare och en arbetstagare hade ingått ett avtal gällande uppsägning av ett arbetsavtal. Enligt avtalet godkände arbetstagaren att han hade blivit uppsagd av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker så att arbetsavtalet upphörde sex månader senare. Om arbetsgivarens skyldighet att återanställa arbetstagaren hade avtalats att arbetstagaren inte behövde meddelas ifall liknande arbetsuppgifter skulle uppkomma. Avtalsvillkoret var med stöd av 13 kap. 6 arbetsavtalslagen ogiltigt. (Omröstn.) ArbAvtL 6 kap 6, 13 kap 6 Se dom nr. 34. SHD Dom NJA 2007 s Arverett. Testament 3. FHD KKO:2007:99 Arvsrätt. Boutredning. Arvskifte Med åberopande av en arvlåtares universaltestamente ansökte A om att en boutredningsman och skiftesman skulle förordnas i dödsboet. Arvlåtarens änka motsatte sig ansökan och hävdade att arvlåtaren hade återkallat testamentet då testamentet i original inte hade hittats efter hans död. Eftersom den som är universell testamentstagare anses vara delägare i dödsboet även om hans rätt är omtvistad, och då det inte var klart att A inte hade den rätt han åberopade, godkändes ansökan. ÄB 18 kap 1 2 mom Se beslut nr. 32. SHD Beslut NJA 2007 s Avtalerett, alminnelig Avtalers inngåelse og gyldighet 4. SHD Dom NJA 2007 s Avtalsrätt. Avtals giltighet. Köp av fast egendom. Överlåtelsebesiktning. Preskription. Oskäligt avtalsvillkor. Ett avtalsvillkor om att krav med anledning av en utförd s.k. överlåtelsebesiktning av fastighet preskriberades två år efter uppdragets avslutande har inte ansetts oskäligt mot beställaren, som var konsument. Bestämmelsen, som kommit till uttryck först i själva besiktingsutlåtandet, har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts urgöra avtalsinnehåll. Lagrum: 36 lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 17 och 18 konsumenttjänstlagen (1985:716) och 23 konsumentköplagen (1990:1932).

8 8 Lempning. Endrede forhold Tolking. Forutsetninger 5. DHR Dom UfR 2007 s Samhandelsaftale. Udviklingsprojekt. En samhandelsaftale indgået mellem en produktionsvirksomhed og en energimålingsvirksom hed på baggrund af parternes fælles forventning om, at produktionsvirksomheden ville ud vikle en bestemt målertype og sætte den i produktion, var alene en rammeaftale for en fremti dig sam handel. Aftalen lagde ingen bindinger på produktionsvirksomhedens adgang til at gennemføre eller opgive udvikling af produktion eller træffe beslutning om frasalg. Det var en følge af samhandelsaftalen, at parterne inden for rammerne af det aftalte partnerskab skulle optræde loyalt og underrette hinanden om forhold af betydning for dispositioner i henhold til samhan delsaftalen. Energimålingsvirksomheden krævede DKK 29 mio. i erstatning. Sø- og Han delsretten havde tilkendt virksomheden DKK , som var betalt, og Højesteret fandt det ikke godtgjort, at produktionsvirksomheden ved illoyal adfærd havde påført energimålings virksomheden noget tab, som ikke var erstattet af de betalte Bankrett 6. DHR Dom UfR 2007 s Dokumentfalsk. Revisoransvar. Bankret. En revisor var ikke ansvarlig for tab lidt i en enkeltmandsvirksomhed som følge af bogholde - rens besvigelser. Revisor var alene antaget til at yde bistand vedrørende skattespørgsmål og udarbejdelse af selvangivelse. Revisor havde udført det arbejde, som han efter aftalen og for - holdet skulle udføre, og dette arbejdes korrekte udførelse ville ikke føre til opdagelse af be - svigelserne. Virksomhedens indehaver havde udvist en sådan uforsigtighed og mangel på kontrol, at falskindsigelsen ikke kunne gøres gældende over for banken, som havde honoreret de falske træk og checks. 7. DHR Dom UfR 2008 s. 220 Bankrådgivning. Erstatningsansvar. En privatpersons bankskifte i 1995 omfattede overflytning af en pensionskonto, hvortil der havde været knyttet en ulykkesforsikring, som ophørte ved bankskifte, og hvortil der også i den nye bank blev knyttet en ulykkesforsikring, men i et andet forsikringsselskab. Inden bank skiftet blev den pågældende udsat for et ulykkestilfælde, der var årsag til et 5 år efter skiftet konstateret erhvervsevnetab, som var stort nok til at være omfattet af de to forsikringer. Begge forsikringsselskaber afviste at dække det oprindelige, fordi dette selskabs forsikring var op hørt i 1995, det nye, fordi skaden var sket, før dette selskabs forsikring trådte i kraft. Skade lidte krævede herefter erstatning svarende til forsikringsydelsen af den nye bank for rådgiver ansvar, men banken blev frifundet. Det var ikke godtgjort, at banken fik besked eller på anden måde var bekendt med, at der var knyttet en ulykkesforsikring til pensionskontoen i den første bank, og der var ikke grundlag for at antage, at banken i 1995 som led i sin rådgiv ning havde pligt til at undersøge, om der til pensionskontoen, der skulle overflyttes, var knyt tet en ulyk kesforsikring. 8. FHD KKO:2007:72 Kontraktsrätt. Finansiering. Skadestånd. Bankrätt A hade på våren1991 för ett under bildning varande bolags, sedermera M Ab:s, räkning med 1,1 miljon mark köpt vissa aktier av bolaget H. Aktierna berättigade till besittning av vissa lokaler i en byggnad, som var under uppförande. Enligt parterna i köpet var föremålet för köpet fritt från servitut. Banken B hade ordnat finansieringen för köparen. M hade under hösten 1991 börjat sälja aktierna vidare. Köparen, som M ingått föravtal med, hade skaffat

9 9 gravationsbevis (panteattest) ur vilket det framgick att fastigheten i början av året 1991 på banken B:s ansökan hade intecknats till säkerhet för ett innehavarskuldebrev på 2,5 milj. mark som blivit pantsatt hos banken i december 1990 för bolaget H:s och dess aktieägares skulder. M påstod sig ha lidit skada av skäl som banken svarade för. Banken borde ha underrättat A om innehavarskuldebrevet enär banken finansierat köpet och då banken själv dragit nytta av köpet. Banken hävdade att den inte enbart på grund av att den ordnat finansieringen var förpliktad eller med hänsyn till banksekretessen ens berättigad att avslöja sina kunders inteckningssäkerheter. Banken hade ordnat finansieringen av ifrågavarande köp på det sättet, att A för M:s räkning åtagit sig ansvaret för H:s skuld till en annan finansiär för vilken skuld banken själv givit bankgaranti. HD konstaterade att avtalsförhållandet mellan banken och M gällde enbart finansieringen av köpet. Banken hade dock medverkat till köpet som uppenbart var förenligt med bankens egna intressen bl.a. på den grunden att banken fått en solvent gäldenär för den skuld för vilken banken givit garanti. Utgångspunkten är att kunden, som anhåller om finansiering, själv utreder riskerna för det planerade projektet. Banken är inte heller enbart på grund av pantinnehav skyldig att dra försorg om köparens intressen. I detta fall skulle uppgifter om det i fastigheten intecknade skuldebrevet ha varit tillgängliga i fastighetsregistret. Att A inte skaffat denna utredning ens under överläggningarna om finansieringen tyder i sig klart på hans okunskap om de rättsliga aspekterna och vikten av att klargöra dem. Banken borde som en professionell finansiär ha upptäckt bristerna i A:s kunskaper. Vid bedömningen av bankens ansvar bör uppmärksammas att en inteckning på 2,5 milj. mark är en omständighet som med säkerhet skulle ha påverkat köparens inställning till köpet. Banken som innehavare av det intecknade skuldebrevet borde ha insett detta. HD ansåg att banken under dessa omständigheter borde ha dragit försorg om att de centrala intressena hos den andra parten i finansieringsarrangemanget skulle ha beaktats. Även om bankens tidigare avtalsförhållande med säljaren H som sådant lytt under banksekretessen borde banken ha fäst A:s uppmärksamhet på att sådan utredning var tillgänglig som normalt ger information om riskerna i projektet, och som i detta fall skulle ha framgått ur gravationsbeviset. Detta har banken försummat och var pliktig att ersätta den skada som M lidit till följd av avtalsbrott. Diskriminering. Likestilling Se dom nr. 51. IHR Nr. 109/2007 Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger Se dom nr. 53. NHR Dom Rt 2007 s Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) 9. DHR Dom UfR 2007 s Produktansvar. Fejl i søkort. Kausalitet. Egen risiko. I juli 2001 sejlede en lystsejler en 34 sejlbåd med en dybgang på 1,60 m ud af Østerby Havn på Læsø for at sejle til Anholt. Lystsejleren anvendte Kort- og Matrikelstyrelsens søkort fra

10 nr. 101 i målestoksforholdet 1: , som siger Højesteret «kun i begrænset om fang tillader anvendelse af signatur i kystnære områder». Det er i kortet angivet, at dybde informationerne hviler på opmålinger foretaget i 1881 og Ud for Østerby Havn er der i kortet ved Engelskmandsbanken markeret en anduvningsbøje, som angiver indsejlingen til hav nen mod grundene mod øst et område, som i kortet er markeret med signaturen R for rock (klippe). Der var den fejl ved kortet, at angivelse af en grund på 0,9 meter mellem 2- og 4-meterkurven ved digitalisering var faldet ud i forhold til kortet fra Efter at være kommet ud af havnen og have passeret nogle bundgarnspæle ca. en halv sømil ude valgte lystsejleren at forlade den anbefalede nordgående rute. Han satte østover i stedet for at fortsætte nordover til anduvningsbøjen. Han sejlede herved ind i et område med en an given vanddybde på 2-4 meter og markering af stenforekomster. Han havde ikke tidligere sejlet i området omkring Læsø og kendte ikke besejlingsforholdene. Båden ramte en sten med 6½-7 knob og stod så fast. Højesteret fandt, at lystsejleren burde have indset, at der ved den valgte sejlrute var en bety - delig risiko for grundstødning, og at der herefter ikke uanset fejlen i søkortet var krav på erstatning mod Kort- og Matrikelstyrelsen for skaden på båden. 10. DHR Dom UfR 2007 s Erstatningsret. Godtgørelse til efterladte. Bilist påkørte under promillekørsel en anden bil, der gik i brand. Et 2-årigt barn i den anden bil omkom forældrene og en bror nåede at komme ud og overværede indebrændingen af den 2-årige. Den promillekørende bilist fik en straf på 10 måneders fængsel og blev dømt til at betale kr. i godtgørelse til henholdsvis indebrændtes far, mor og bror. 11. NHR Dom Rt 2007 s Erstatningsrett. Forsikringsrett Erstatning for tap i fremtidig erverv Høyesterett fant at det ikke kunne gjøres fradrag i krav på erstatning for tap i fremtidig erverv og ménerstatning etter yrkesskadeforsikringen for dykkere som hadde mottatt kompensasjon fra særlige støtteordninger på avtalerettslig grunnlag. Det ble imidlertid gjort et skjønnsmessig fradrag i kravet på erstatning for lidt tap, noe som førte til at kravet ble om lag halvert, jf. skadeserstatningsloven NHR Dom Rt 2007 s Erstatningsrett. Oppreisning Krav om oppreisning fra avdødes foreldre i forbindelse med straffedom for uaktsomt drap ved påkjørsel under lek med småbåter. Høyesterett fant at oppreisning til foreldre når barnet er voksent og etablert i egen bolig i alminnelighet bør settes til kr til hver forelder. Hensett til avdødes forhold ble oppreisning i den aktuelle saken satt til kr til hver forelder. 13. SHD Dom NJA 2007 s Familjerätt. Barn och föräldrar. Skadestånd utom kontraktsförhållande. Europakonventionen. Sedan misstanke uppkommit om att barn utsatts för brott har barnen läkarundersökts efter beslut av polismyndighet. Beslutet har saknat lagstöd och ingreppet har ansetts strida mot artikel 8 Europakonventionen. Staten har befunnits vara skadeståndsskyldig mot barnen och deras föräldrar. Lagrum: 1 kap. 3 skadeståndslagen (1972:207) i dess lydelse före den 1 januari 2002 samt artiklarna 8, 13 och 41 Europakonventionen. Jfr Nord. Domss. nummer 1/2008 ref nr 22 s SHD Dom NJA 2007 s Försäkringsrätt. Skadestånd. Strikt ansvar. Strikt ansvar har inte ansetts föreligga för skador som orsakats av en explosion genom brand eller tryckvåg.

11 11 Lagrum: 1, 3 och 4 miljöskadelagen (1986:225), 32 kap 1, 3 och 4 miljöbalken. Jfr Nord. Domss s. 590 och 1996 s SHD Beslut NJA 2007 s Försäkring. Skadestånd. Entreprenad. Generalentreprenad. Beställare vid en generalentreprenad, på vilken AB 92 varit tillämpliga, har ansetts inte kunna få ersättning från en underentreprenör på utomobligatorisk grund, när beställarens egendom skadats genom underentreprenörens vårdslöshet. Lagrum: 1 kap 1 och 2 kap 1 skadeståndslagen (1972:207). Jfr Nord Domss s. 527 och nummer 1/2002 ref nr 79 s. 23. Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon 16. FHD KKO:2007:66 Familjerätt. Adoption A hade sedan fyra års ålder vårdats och uppfostrats av sin mor och hennes nya make B. B ansökte om fastställande av adoption av A efter att det hade gått nästan 12 år sedan A blivit myndig. A:s biologiska far, som A sporadiskt hade haft kontakt med, hade tidigare motsatt sig adoptionen och gjorde det fortfarande. Detta ansågs vara ett förståeligt skäl för att man inte skyndat med adoptionen. Adoptivförhållande mellan A och B fastställdes då det inte fanns skäl att misstänka att ansökan om fastställande av adoption hade gjorts i något annat än i adoptionslagen avsett syfte. AdoptionsL 1 1 mom, 2 2 mom Se dom nr. 13. SHD Dom NJA 2007 s Ekteskap. Skilsmisse Farskap 17. SHD Dom NJA 2007 s 684. Familjerätt. Barn och föräldrar. Faderskap. Moderskap. Negativ faderskaps- och moderskapstalan har tillåtits med stöd av 13 kap 2 rättegångsbalken. Lagrum: 13 kap 2 rättegångsbalken. Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo 18. FHD KKO:2007:93 Äktenskap. Gåva mellan makar Makarna A och B hade år 1988 med B:s pengar köpt en segelbåt i bådas namn. Sedan B försatts i konkurs år 2002 yrkade konkursboet att gåvan, som omfattade hälften av båtens värde, skulle förklaras ogiltig. Som hemmafru hade A inte haft möjligheter att finansiera hälften av segelbåten. Enligt 45 1 mom. äktenskapslagen i dess under köpet gällande lydelseform (234/1929) var det förbjudet för make att genom gåva till andra maken överlåta egendom. En sådan gåva var ogiltig och detta sakförhållande kunde åberopas oberoende av tid. Om gäldenären påstod att det var fråga om gåva, var maken skyldig att bevisa det motsatta. A bestred att det skulle ha varit fråga om gåva. Hon hade haft egendom och genom att sköta hemmet, hushållet och barnet hade hon gjort det möjligt för B att förvärvsarbeta.

12 12 Ur det bevis, som A företrädde, framgick det att hon år 1979 lånat åt B mark, något senare ärvt egendom till värde av mark och att hon åren haft kapitalinkomster om mark. Å andra sidan framgick det att A tillsammans med B under 1980-talet skaffat tre investeringsbostäder för sammanlagt ca mark. Den största lägenheten, som kostat mark, hade helt finansierats genom banklån som bägge makarna svarade för. Därutöver hade A hävdat att hon även delvis finansierat makarnas hem. Enligt egen utsaga har A erhållit hyresinkomster och försäljningsvinst. HD konstaterade det vara ostridigt att A under äktenskapet svarat för hemmet, hushållet och barnet. Med hänsyn till bevisningen i målet och speciellt segelbåtens pris var det uppenbart att A inte haft sådan förmögenhet med vilken hon skulle ha kunnat finansiera sin andel av båten. Det hade alltså blivit ostyrkt att hälften av priset skulle härstamma från henne. Vad gäller A:s arbete hemma och ansvar för hushållet ansåg HD att det i sig var möjligt att även mot borgenärena åberopa denna omständighet. Med hänsyn till segelbåtens värde och den övriga egendomen som anskaffats i A:s namn ansåg HD i sin helhetsbedömning att man i detta fall inte kunde tillmäta A:s arbete hemma värde som vederlag för båten. Det var alltså fråga om gåva. Samboerforhold 19. SHD Beslut NJA 2007 s Familjerätt. Samboförhållanden. Besöksförbud. Den som blivit ålagd besöksförbud har ansetts inte ha rätt att få talan mot beslutet prövad sedan besöksförbudet har upphört att gälla. Lagrum: 14 lagen (1988:688) om besöksförbud samt 13, 16 och 17 lagen (1998:620) om belastningsregister. Forbrukerrett Forsikringsrett 20. DHR UfR 2007 s Forsikringsret. «Nærmeste pårørende» som begunstiget i livsforsikring. Forsikringsaftalelovens 105, stk. 5, opstiller en formodning for, at «nærmeste pårørende» som begunstiget skal forstås som forsikringstagers ægtefælle, børn eller arvinger i nævnte rækkefølge. Med henvisning til tidligere højesteretsdomme udtalt, at der under hensyn til det forsørgelsesmæssige formål, som begunstigelsesindsættelse i almindelighed må anses at tjene skal foreligge sikre holdepunkter for at fravige formodningsreglen med den følge, at udbe taling sker til afdødes voksne børn frem for til afdødes ægtefælle. Den foreliggende sag angik en afdød 24-årig, der ikke efterlod sig ægtefælle eller børn. Da han var født uden for ægteskab af forældre, hvis kontakt var ophørt, inden han blev født, da han var opvokset hos sin mor, og da han ikke havde haft nogen kontakt overhovedet med fa - deren, forelå der også uden viljestilkendegivelse omstændigheder, som indebar, at faderen ikke kunne anses som nærmeste pårørende. Moderen havde således krav på hele begunstigelsesbeløbet. Se dom nr. 7. DHR Dom UfR 2008 s Se dom nr. 56. IHR Nr. 201/ IHR Nr. 153/2007 Flyulykke. Forsikring. Erstatning. I marts 2003 blev et fly der blev drevet af F, fløjet i jorden ved roden af bjerget Eystra-Miðfell. Om bord i det var piloteleven U og E der var flyveinstruktør ansat af F. Ved ulykken fik U en fysisk skade, og han krævede erstatning for den i sagen. I Hæstirétturs dom blev den konklusion hos underretten stadfæstet at ulykken kunne henføres til E s uagtsomhed, og at han

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 9

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 9 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 10 Tolking.

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 9 Tolking.

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser:

TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser: TIL ABONNENTENE Nordisk Domssamling har siden 1958 referert dommer av felles nordisk interesse, avsagt av de nordiske landenes høyesteretter. Til og med 1999 ble de refererte dommene trykt i full tekst.

Læs mere

3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE. Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden?

3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE. Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden? 3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden? Bilag VI Advokat SIGRID BECKMAN Herr ordförande, mina herrar och

Læs mere

Privat kaution - begreb, reguleringsmetode og anvendelsesområde i nordisk perspektiv

Privat kaution - begreb, reguleringsmetode og anvendelsesområde i nordisk perspektiv Privat kaution - begreb, reguleringsmetode og anvendelsesområde i nordisk perspektiv af Adjunkt Nina Dietz Legind 1. Indledning Bank- og sparekasselovens 41 a regulerer i et vist omfang privat kaution

Læs mere

Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00 Sektionsmøde. Franchising. Referat: Del I, s. 387. Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark

Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00 Sektionsmøde. Franchising. Referat: Del I, s. 387. Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00 Sektionsmøde Franchising Referat: Del I, s. 387. Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark 400 Talere: Debatlederen, departementschef Poul Lundbæk

Læs mere

ANDRA MÖTESDAGEN. SEKTION I. Under ordförandeskap av professor USSING behandlades ämnet:

ANDRA MÖTESDAGEN. SEKTION I. Under ordförandeskap av professor USSING behandlades ämnet: ANDRA MÖTESDAGEN. Fredagen den 2i augusti 1951 kl. 10 f. m. Förhandlingarna fördes å två sektioner. Sektion I sammanträdde i Konserthusets lilla sal och sektion II i dess stora sal. SEKTION I. Under ordförandeskap

Læs mere

Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i de nordiske landene tilsyn og kontroll for å hindre sosial dumping

Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i de nordiske landene tilsyn og kontroll for å hindre sosial dumping Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i de nordiske landene tilsyn og kontroll for å hindre sosial dumping Innspill til diskusjon til møte i Nordisk Ministerråd for Arbeidsliv 10. oktober

Læs mere

BETÆNKNING. om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre)

BETÆNKNING. om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre) BETÆNKNING om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre) Afgivet af den ved justitsministeriets skrivelse af 30. september I959 udpegede delegerede BETÆNKNING

Læs mere

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Af partner, Torben Bondrop, Plesner Artiklen diskuterer hjemlen for forsikringsselskabers ophævelse af forsikringsaftaler i

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

DEN INTELLEKTUELLE ARBEJDSKRAFTS SÆRLIGE SKATTEPROBLEMER

DEN INTELLEKTUELLE ARBEJDSKRAFTS SÆRLIGE SKATTEPROBLEMER Torsdag den 22. august 1963 kl. 14. Sektionsmøde på Københavns Universitet. Under forsæde af mødets vicepræsident, justitiekanslern Olavi Honka, behandledes emnet DEN INTELLEKTUELLE ARBEJDSKRAFTS SÆRLIGE

Læs mere

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål. Civilretligt og strafferetligt 137 Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987 Anders Vinding Kruse Jesper Lett Ansvar for rådgivning vedrørende

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter.

Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter. Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter. af Hans Viggo Godsk Pedersen og Nina Dietz Legind Indledning Bekendtgørelse

Læs mere

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Referenten, dommer Lars Lindencrone Petersen, Danmark: Jeg har ikke tænkt mig slavisk at gennemgå det papir, der danner

Læs mere

Vi ar Már Matthíasson. Social forsikring, private forsikringer eller erstatning, kollektive eller individuelle løsninger

Vi ar Már Matthíasson. Social forsikring, private forsikringer eller erstatning, kollektive eller individuelle løsninger 445 Vi ar Már Matthíasson Social forsikring, private forsikringer eller erstatning, kollektive eller individuelle løsninger 446 447 Social forsikring, private forsikringer eller erstatning, kollektive

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET TOTALHARMONISERING AF PRODUKTANSVAR PRODUKTANSVARSLOVENS 10 - EN BESTEMMELSE

Læs mere

Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion

Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 15.00 Sektionsmöte Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 København april 2004 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2004

ÅRSBERETNING for 2004 ÅRSBERETNING for 2004 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2004 København april 2005 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. januar 2015, således at lovsamlingen passer

Læs mere

Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv?

Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv? Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv? Torsdagen den 15 augusti 2002 kl. 13.30 Sektionsmöte Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning

Læs mere