Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett"

Transkript

1 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Avtalers inngåelse og gyldighet Lempning. Endrede forhold Tolking. Forutsetninger Bankrett Diskriminering. Likestilling Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon Ekteskap. Skilsmisse Farskap Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo Samboerforhold Forbrukerrett Forsikringsrett Immaterialrett Design Firma Opphavsrett Patent Varemerker Annet Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt).. 15 Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess) Konkurranserett Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold Anbud. Entreprise. Offentlige anskaffelser Franchise Garanti. Kausjon Gaver Kjøp av fast eiendom Kjøp av løsøre Leie. Leasing Lån. Forvaring Mellommenn. Agenter. Meglere. Kommisjonærer Tjenesteytelser Transportrett. Luftrett. Sjørett. Spedisjon Markedsføringsrett Menneskerettigheter Miljørett Offentlig rett Forvaltning Kommunalrett Statsforfatning Pant, factoring og annen sikkerhetsrett. Stansningsrett Passivitet Pengekravsrett Cesjon

2 2 Condictio indebiti Foreldelse Gjeldsbrev. Verdipapir. Betalingsmidler Motregning Regress. Tilbakesøking Renter Personrett Navnerett Personvern Umyndige Privatlivets fred Prosess Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Rettslig interesse Rettskraft. Litispendens Sikkerhetsstillelse Straffeprosess, særlige spørsmål Tvangsfullbyrdelse. Midlertidig forføyning. Arrest Verneting. Domsmyndighet Vitner Voldgift Andre spørsmål Samerett. Minoritetsvern Selskapsrett. Sammenslutninger. Foreninger Aksjeselskaper Andre sammenslutninger Sosialrett. Helsevern. Trygderett Strafferett Tingsrett Eiendomsrett. Bruksrett Forkjøpsrett. Løsningsrett Godtroerverv Inkorporasjon Naboforhold Sameie Tinglysing. Registrering Vindikasjon Utdanning Utvisning. Fremmedrett

3 3 Dansk register Aftaleret, almindelig... 7 Aftalers indgåelse og gyldighed... 7 Fortolkning. Forudsætninger... 8 Lempelse. Ændrede forhold... 8 Ansættelses- og arbejdsret. Arbeidsmiljø. Kollektive overenskomster... 7 Arveret. Testamente... 7 Bankret... 8 Diskriminering. Ligestilling... 9 Ekspropriation. Rådighedsindskrænkninger... 9 Erstatning udenfor kontraktforhold (Erstatning i kontrakt, se kontraktret, de enkelte kontraktforhold)... 9 Familieret Børn og forældre. Samvær. Børneværn. Adoption Faderskab Formueforholdet mellem ægtefæller. Skifte. Uskiftet bo Samlivsforhold Ægteskab. Skilsmisse Forbrugerret Forsikringsret Immaterialret Design Firma Patenter Varemærker Andet International markedsret (EU, EF, EØS) (se også konkurrenceret) International privatret. Lovvalg (værneting, se retspleje) Konkurrenceret Konkurs- og anden isolvensret (herunder insolvens, akkord og gælds sanering) Kontraktret, enkelte kontraktforhold Franchise Garanti. Kaution Gaver Køb af fast ejendom Køb af løsøre Leje. Leasing Lån. Forvaring Mellemmænd (Agenter, Mæglere. Kommissionærer) Tjenesteydelser Transportret. Luftret. Søret. Spedition Udbud. Entreprise. Offentlige indkøb Markedsføringsret Menneskerettigheder Miljøret Offentlig ret Forvaltingsret Kommunalret Statsforfatning Pant, factoring og anden sikkerhedsret. Tilbageholdsret Passivitet Pengekrav Cession... 23

4 4 Condictio indebiti Forældelse Gældsbreve. Værdipapirer. Betalingsmidler Modregning Regres. Tilbagesøgning Renter Personret Navneret Personværn Umyndige Privatlivets fred Retspleje Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Retlig interesse Retskraft. Litispendens Sikkerhedsstillelse Strafferetspleje, særlige spørgsmål Tvangsfuldbyrdelse, herunder udlæg, fogedforbud og arrest Værneting. Domsmyndighed Vidner Voldgift Andre spørgsmål Sameret. Minoritetsvern Selskabsret. Sammenslutninger. Foreninger Aktieselskaber Andre sammenslutninger Socialret. Sundhedsret Strafferet Tingsret Ejendomsret. Brugsret Forkøbsret. Overtagelsesret God tro. Ekstinktion Inkorporation Naboforhold Sameje Tinglysing. Registrering Vindikation Uddannelse Udvisning. Udlændingeret... 29

5 5 Svensk register Arbets- och tjänstemannarätt. Arbetsmiljö. Kollektivavtal... 7 Arvsrätt. Testamente... 7 Associationsrätt. Sammanslutningar. Föreningar Aktiebolag Andra sammanslutningar Avtalsrätt, allmän... 7 Avtals ingående och giltighet... 7 Jämkning. Ändrade förhållanden... 8 Tolkning. Förutsättningar... 8 Bankrätt... 8 Diskriminering. Jämställdhet... 9 Expropriation. Rådighetsinskränkningar... 9 Familjerätt Barn och föräldrar. Vårdnaden om barn. Umgängesrätt. Adoption Faderskap Makars förmögenhetsförhållande. Skifte. Oskiftat bo Samboförhållanden Äktenskap. Äktenskapsskillnad Försäkringsrätt Immaterialrätt Design Firma Patent Varumärke Annat Internationell marknadsrätt (EU, EG, EEG) (konkurrensrätt, se egen punkt) Internationell privaträtt. Lagval (forum, se process) Konkurrensrätt Konkurs. Ackord. Insolvens Konsumenträtt Kontraktsrätt, särskilda kontraktsförhållanden Anbud. Entreprenad. Offentlig upphandling Franchise Garanti. Borgen Gåva Hyra. Leasing Köp av fast egendom Köp av lös egendom Lån. Förvaring Mellanmen. Agenter. Mäklare. Kommissionär Tjänsteprestationer Transporträtt. Lufträtt. Sjörätt. Spedition Marknadsföring Miljörätt Mänskliga rättigheter Offentlig rätt Förvaltning Kommunalrätt Statsförfattning Pant, factoring och annan säkerhetsrätt. Stoppningsrätt Passivitet... 23

6 6 Penningkrav Cession Condictio indebiti Kvittning Preskription Regress. Återbetalning Ränta Skuldebrev. Värdepapper. Betalningsmedel Personrätt Integritet Namnrätt Omyndighet Privatlivets helgd Process Bevis. Bevisbörda Exekution. Interimistiska förordnanden. Häktning Forum. Domstols behörighet Jäv Rättslig handlingsförmåga. Rättsligt intresse Rättskraft. Litispendens Skiljedom Ställande av säkerhet Straffprocess, särskilda spörsmål Vittne Annet Samerätt. Minoritetskydd Sakrätt Äganderätt. Nyttjanderätt Förköpsrätt. Lösningsrätt Godtrosförvärv Grannelag Inkorporation Kungorelse. Registrering Samäganderätt Vindikation Skadestånd utom kontraktsförhållanden (skadestånd i kontraktsföhållanden, se det enskilda kontraktsförhållandet)... 9 Socialrätt. Hälsovård. Pension Straffrätt Utbildning Utvisning. Asyl. Flyktingar... 29

7 7 DOMSREFERAT 2007 andre halvår Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler 1. DHR Dom UfR 2008 s. 401 Forvaltningsprocessuelle mangler ved offentlig myndigheds afskedigelse. Udtalt, at det forhold, at en offentlig ansat er afskediget i henhold til en opsigelse, som er af - givet under tilsidesættelse af de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler (om høring og be - grundelse), ikke i sig selv når afskedigelse er saglig kan udløse et krav på økonomisk kompensation. 2. FHD KKO:2007:69 Arbetsrätt. Arbetsavtal En arbetsgivare och en arbetstagare hade ingått ett avtal gällande uppsägning av ett arbetsavtal. Enligt avtalet godkände arbetstagaren att han hade blivit uppsagd av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker så att arbetsavtalet upphörde sex månader senare. Om arbetsgivarens skyldighet att återanställa arbetstagaren hade avtalats att arbetstagaren inte behövde meddelas ifall liknande arbetsuppgifter skulle uppkomma. Avtalsvillkoret var med stöd av 13 kap. 6 arbetsavtalslagen ogiltigt. (Omröstn.) ArbAvtL 6 kap 6, 13 kap 6 Se dom nr. 34. SHD Dom NJA 2007 s Arverett. Testament 3. FHD KKO:2007:99 Arvsrätt. Boutredning. Arvskifte Med åberopande av en arvlåtares universaltestamente ansökte A om att en boutredningsman och skiftesman skulle förordnas i dödsboet. Arvlåtarens änka motsatte sig ansökan och hävdade att arvlåtaren hade återkallat testamentet då testamentet i original inte hade hittats efter hans död. Eftersom den som är universell testamentstagare anses vara delägare i dödsboet även om hans rätt är omtvistad, och då det inte var klart att A inte hade den rätt han åberopade, godkändes ansökan. ÄB 18 kap 1 2 mom Se beslut nr. 32. SHD Beslut NJA 2007 s Avtalerett, alminnelig Avtalers inngåelse og gyldighet 4. SHD Dom NJA 2007 s Avtalsrätt. Avtals giltighet. Köp av fast egendom. Överlåtelsebesiktning. Preskription. Oskäligt avtalsvillkor. Ett avtalsvillkor om att krav med anledning av en utförd s.k. överlåtelsebesiktning av fastighet preskriberades två år efter uppdragets avslutande har inte ansetts oskäligt mot beställaren, som var konsument. Bestämmelsen, som kommit till uttryck först i själva besiktingsutlåtandet, har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts urgöra avtalsinnehåll. Lagrum: 36 lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 17 och 18 konsumenttjänstlagen (1985:716) och 23 konsumentköplagen (1990:1932).

8 8 Lempning. Endrede forhold Tolking. Forutsetninger 5. DHR Dom UfR 2007 s Samhandelsaftale. Udviklingsprojekt. En samhandelsaftale indgået mellem en produktionsvirksomhed og en energimålingsvirksom hed på baggrund af parternes fælles forventning om, at produktionsvirksomheden ville ud vikle en bestemt målertype og sætte den i produktion, var alene en rammeaftale for en fremti dig sam handel. Aftalen lagde ingen bindinger på produktionsvirksomhedens adgang til at gennemføre eller opgive udvikling af produktion eller træffe beslutning om frasalg. Det var en følge af samhandelsaftalen, at parterne inden for rammerne af det aftalte partnerskab skulle optræde loyalt og underrette hinanden om forhold af betydning for dispositioner i henhold til samhan delsaftalen. Energimålingsvirksomheden krævede DKK 29 mio. i erstatning. Sø- og Han delsretten havde tilkendt virksomheden DKK , som var betalt, og Højesteret fandt det ikke godtgjort, at produktionsvirksomheden ved illoyal adfærd havde påført energimålings virksomheden noget tab, som ikke var erstattet af de betalte Bankrett 6. DHR Dom UfR 2007 s Dokumentfalsk. Revisoransvar. Bankret. En revisor var ikke ansvarlig for tab lidt i en enkeltmandsvirksomhed som følge af bogholde - rens besvigelser. Revisor var alene antaget til at yde bistand vedrørende skattespørgsmål og udarbejdelse af selvangivelse. Revisor havde udført det arbejde, som han efter aftalen og for - holdet skulle udføre, og dette arbejdes korrekte udførelse ville ikke føre til opdagelse af be - svigelserne. Virksomhedens indehaver havde udvist en sådan uforsigtighed og mangel på kontrol, at falskindsigelsen ikke kunne gøres gældende over for banken, som havde honoreret de falske træk og checks. 7. DHR Dom UfR 2008 s. 220 Bankrådgivning. Erstatningsansvar. En privatpersons bankskifte i 1995 omfattede overflytning af en pensionskonto, hvortil der havde været knyttet en ulykkesforsikring, som ophørte ved bankskifte, og hvortil der også i den nye bank blev knyttet en ulykkesforsikring, men i et andet forsikringsselskab. Inden bank skiftet blev den pågældende udsat for et ulykkestilfælde, der var årsag til et 5 år efter skiftet konstateret erhvervsevnetab, som var stort nok til at være omfattet af de to forsikringer. Begge forsikringsselskaber afviste at dække det oprindelige, fordi dette selskabs forsikring var op hørt i 1995, det nye, fordi skaden var sket, før dette selskabs forsikring trådte i kraft. Skade lidte krævede herefter erstatning svarende til forsikringsydelsen af den nye bank for rådgiver ansvar, men banken blev frifundet. Det var ikke godtgjort, at banken fik besked eller på anden måde var bekendt med, at der var knyttet en ulykkesforsikring til pensionskontoen i den første bank, og der var ikke grundlag for at antage, at banken i 1995 som led i sin rådgiv ning havde pligt til at undersøge, om der til pensionskontoen, der skulle overflyttes, var knyt tet en ulyk kesforsikring. 8. FHD KKO:2007:72 Kontraktsrätt. Finansiering. Skadestånd. Bankrätt A hade på våren1991 för ett under bildning varande bolags, sedermera M Ab:s, räkning med 1,1 miljon mark köpt vissa aktier av bolaget H. Aktierna berättigade till besittning av vissa lokaler i en byggnad, som var under uppförande. Enligt parterna i köpet var föremålet för köpet fritt från servitut. Banken B hade ordnat finansieringen för köparen. M hade under hösten 1991 börjat sälja aktierna vidare. Köparen, som M ingått föravtal med, hade skaffat

9 9 gravationsbevis (panteattest) ur vilket det framgick att fastigheten i början av året 1991 på banken B:s ansökan hade intecknats till säkerhet för ett innehavarskuldebrev på 2,5 milj. mark som blivit pantsatt hos banken i december 1990 för bolaget H:s och dess aktieägares skulder. M påstod sig ha lidit skada av skäl som banken svarade för. Banken borde ha underrättat A om innehavarskuldebrevet enär banken finansierat köpet och då banken själv dragit nytta av köpet. Banken hävdade att den inte enbart på grund av att den ordnat finansieringen var förpliktad eller med hänsyn till banksekretessen ens berättigad att avslöja sina kunders inteckningssäkerheter. Banken hade ordnat finansieringen av ifrågavarande köp på det sättet, att A för M:s räkning åtagit sig ansvaret för H:s skuld till en annan finansiär för vilken skuld banken själv givit bankgaranti. HD konstaterade att avtalsförhållandet mellan banken och M gällde enbart finansieringen av köpet. Banken hade dock medverkat till köpet som uppenbart var förenligt med bankens egna intressen bl.a. på den grunden att banken fått en solvent gäldenär för den skuld för vilken banken givit garanti. Utgångspunkten är att kunden, som anhåller om finansiering, själv utreder riskerna för det planerade projektet. Banken är inte heller enbart på grund av pantinnehav skyldig att dra försorg om köparens intressen. I detta fall skulle uppgifter om det i fastigheten intecknade skuldebrevet ha varit tillgängliga i fastighetsregistret. Att A inte skaffat denna utredning ens under överläggningarna om finansieringen tyder i sig klart på hans okunskap om de rättsliga aspekterna och vikten av att klargöra dem. Banken borde som en professionell finansiär ha upptäckt bristerna i A:s kunskaper. Vid bedömningen av bankens ansvar bör uppmärksammas att en inteckning på 2,5 milj. mark är en omständighet som med säkerhet skulle ha påverkat köparens inställning till köpet. Banken som innehavare av det intecknade skuldebrevet borde ha insett detta. HD ansåg att banken under dessa omständigheter borde ha dragit försorg om att de centrala intressena hos den andra parten i finansieringsarrangemanget skulle ha beaktats. Även om bankens tidigare avtalsförhållande med säljaren H som sådant lytt under banksekretessen borde banken ha fäst A:s uppmärksamhet på att sådan utredning var tillgänglig som normalt ger information om riskerna i projektet, och som i detta fall skulle ha framgått ur gravationsbeviset. Detta har banken försummat och var pliktig att ersätta den skada som M lidit till följd av avtalsbrott. Diskriminering. Likestilling Se dom nr. 51. IHR Nr. 109/2007 Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger Se dom nr. 53. NHR Dom Rt 2007 s Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) 9. DHR Dom UfR 2007 s Produktansvar. Fejl i søkort. Kausalitet. Egen risiko. I juli 2001 sejlede en lystsejler en 34 sejlbåd med en dybgang på 1,60 m ud af Østerby Havn på Læsø for at sejle til Anholt. Lystsejleren anvendte Kort- og Matrikelstyrelsens søkort fra

10 nr. 101 i målestoksforholdet 1: , som siger Højesteret «kun i begrænset om fang tillader anvendelse af signatur i kystnære områder». Det er i kortet angivet, at dybde informationerne hviler på opmålinger foretaget i 1881 og Ud for Østerby Havn er der i kortet ved Engelskmandsbanken markeret en anduvningsbøje, som angiver indsejlingen til hav nen mod grundene mod øst et område, som i kortet er markeret med signaturen R for rock (klippe). Der var den fejl ved kortet, at angivelse af en grund på 0,9 meter mellem 2- og 4-meterkurven ved digitalisering var faldet ud i forhold til kortet fra Efter at være kommet ud af havnen og have passeret nogle bundgarnspæle ca. en halv sømil ude valgte lystsejleren at forlade den anbefalede nordgående rute. Han satte østover i stedet for at fortsætte nordover til anduvningsbøjen. Han sejlede herved ind i et område med en an given vanddybde på 2-4 meter og markering af stenforekomster. Han havde ikke tidligere sejlet i området omkring Læsø og kendte ikke besejlingsforholdene. Båden ramte en sten med 6½-7 knob og stod så fast. Højesteret fandt, at lystsejleren burde have indset, at der ved den valgte sejlrute var en bety - delig risiko for grundstødning, og at der herefter ikke uanset fejlen i søkortet var krav på erstatning mod Kort- og Matrikelstyrelsen for skaden på båden. 10. DHR Dom UfR 2007 s Erstatningsret. Godtgørelse til efterladte. Bilist påkørte under promillekørsel en anden bil, der gik i brand. Et 2-årigt barn i den anden bil omkom forældrene og en bror nåede at komme ud og overværede indebrændingen af den 2-årige. Den promillekørende bilist fik en straf på 10 måneders fængsel og blev dømt til at betale kr. i godtgørelse til henholdsvis indebrændtes far, mor og bror. 11. NHR Dom Rt 2007 s Erstatningsrett. Forsikringsrett Erstatning for tap i fremtidig erverv Høyesterett fant at det ikke kunne gjøres fradrag i krav på erstatning for tap i fremtidig erverv og ménerstatning etter yrkesskadeforsikringen for dykkere som hadde mottatt kompensasjon fra særlige støtteordninger på avtalerettslig grunnlag. Det ble imidlertid gjort et skjønnsmessig fradrag i kravet på erstatning for lidt tap, noe som førte til at kravet ble om lag halvert, jf. skadeserstatningsloven NHR Dom Rt 2007 s Erstatningsrett. Oppreisning Krav om oppreisning fra avdødes foreldre i forbindelse med straffedom for uaktsomt drap ved påkjørsel under lek med småbåter. Høyesterett fant at oppreisning til foreldre når barnet er voksent og etablert i egen bolig i alminnelighet bør settes til kr til hver forelder. Hensett til avdødes forhold ble oppreisning i den aktuelle saken satt til kr til hver forelder. 13. SHD Dom NJA 2007 s Familjerätt. Barn och föräldrar. Skadestånd utom kontraktsförhållande. Europakonventionen. Sedan misstanke uppkommit om att barn utsatts för brott har barnen läkarundersökts efter beslut av polismyndighet. Beslutet har saknat lagstöd och ingreppet har ansetts strida mot artikel 8 Europakonventionen. Staten har befunnits vara skadeståndsskyldig mot barnen och deras föräldrar. Lagrum: 1 kap. 3 skadeståndslagen (1972:207) i dess lydelse före den 1 januari 2002 samt artiklarna 8, 13 och 41 Europakonventionen. Jfr Nord. Domss. nummer 1/2008 ref nr 22 s SHD Dom NJA 2007 s Försäkringsrätt. Skadestånd. Strikt ansvar. Strikt ansvar har inte ansetts föreligga för skador som orsakats av en explosion genom brand eller tryckvåg.

11 11 Lagrum: 1, 3 och 4 miljöskadelagen (1986:225), 32 kap 1, 3 och 4 miljöbalken. Jfr Nord. Domss s. 590 och 1996 s SHD Beslut NJA 2007 s Försäkring. Skadestånd. Entreprenad. Generalentreprenad. Beställare vid en generalentreprenad, på vilken AB 92 varit tillämpliga, har ansetts inte kunna få ersättning från en underentreprenör på utomobligatorisk grund, när beställarens egendom skadats genom underentreprenörens vårdslöshet. Lagrum: 1 kap 1 och 2 kap 1 skadeståndslagen (1972:207). Jfr Nord Domss s. 527 och nummer 1/2002 ref nr 79 s. 23. Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon 16. FHD KKO:2007:66 Familjerätt. Adoption A hade sedan fyra års ålder vårdats och uppfostrats av sin mor och hennes nya make B. B ansökte om fastställande av adoption av A efter att det hade gått nästan 12 år sedan A blivit myndig. A:s biologiska far, som A sporadiskt hade haft kontakt med, hade tidigare motsatt sig adoptionen och gjorde det fortfarande. Detta ansågs vara ett förståeligt skäl för att man inte skyndat med adoptionen. Adoptivförhållande mellan A och B fastställdes då det inte fanns skäl att misstänka att ansökan om fastställande av adoption hade gjorts i något annat än i adoptionslagen avsett syfte. AdoptionsL 1 1 mom, 2 2 mom Se dom nr. 13. SHD Dom NJA 2007 s Ekteskap. Skilsmisse Farskap 17. SHD Dom NJA 2007 s 684. Familjerätt. Barn och föräldrar. Faderskap. Moderskap. Negativ faderskaps- och moderskapstalan har tillåtits med stöd av 13 kap 2 rättegångsbalken. Lagrum: 13 kap 2 rättegångsbalken. Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo 18. FHD KKO:2007:93 Äktenskap. Gåva mellan makar Makarna A och B hade år 1988 med B:s pengar köpt en segelbåt i bådas namn. Sedan B försatts i konkurs år 2002 yrkade konkursboet att gåvan, som omfattade hälften av båtens värde, skulle förklaras ogiltig. Som hemmafru hade A inte haft möjligheter att finansiera hälften av segelbåten. Enligt 45 1 mom. äktenskapslagen i dess under köpet gällande lydelseform (234/1929) var det förbjudet för make att genom gåva till andra maken överlåta egendom. En sådan gåva var ogiltig och detta sakförhållande kunde åberopas oberoende av tid. Om gäldenären påstod att det var fråga om gåva, var maken skyldig att bevisa det motsatta. A bestred att det skulle ha varit fråga om gåva. Hon hade haft egendom och genom att sköta hemmet, hushållet och barnet hade hon gjort det möjligt för B att förvärvsarbeta.

12 12 Ur det bevis, som A företrädde, framgick det att hon år 1979 lånat åt B mark, något senare ärvt egendom till värde av mark och att hon åren haft kapitalinkomster om mark. Å andra sidan framgick det att A tillsammans med B under 1980-talet skaffat tre investeringsbostäder för sammanlagt ca mark. Den största lägenheten, som kostat mark, hade helt finansierats genom banklån som bägge makarna svarade för. Därutöver hade A hävdat att hon även delvis finansierat makarnas hem. Enligt egen utsaga har A erhållit hyresinkomster och försäljningsvinst. HD konstaterade det vara ostridigt att A under äktenskapet svarat för hemmet, hushållet och barnet. Med hänsyn till bevisningen i målet och speciellt segelbåtens pris var det uppenbart att A inte haft sådan förmögenhet med vilken hon skulle ha kunnat finansiera sin andel av båten. Det hade alltså blivit ostyrkt att hälften av priset skulle härstamma från henne. Vad gäller A:s arbete hemma och ansvar för hushållet ansåg HD att det i sig var möjligt att även mot borgenärena åberopa denna omständighet. Med hänsyn till segelbåtens värde och den övriga egendomen som anskaffats i A:s namn ansåg HD i sin helhetsbedömning att man i detta fall inte kunde tillmäta A:s arbete hemma värde som vederlag för båten. Det var alltså fråga om gåva. Samboerforhold 19. SHD Beslut NJA 2007 s Familjerätt. Samboförhållanden. Besöksförbud. Den som blivit ålagd besöksförbud har ansetts inte ha rätt att få talan mot beslutet prövad sedan besöksförbudet har upphört att gälla. Lagrum: 14 lagen (1988:688) om besöksförbud samt 13, 16 och 17 lagen (1998:620) om belastningsregister. Forbrukerrett Forsikringsrett 20. DHR UfR 2007 s Forsikringsret. «Nærmeste pårørende» som begunstiget i livsforsikring. Forsikringsaftalelovens 105, stk. 5, opstiller en formodning for, at «nærmeste pårørende» som begunstiget skal forstås som forsikringstagers ægtefælle, børn eller arvinger i nævnte rækkefølge. Med henvisning til tidligere højesteretsdomme udtalt, at der under hensyn til det forsørgelsesmæssige formål, som begunstigelsesindsættelse i almindelighed må anses at tjene skal foreligge sikre holdepunkter for at fravige formodningsreglen med den følge, at udbe taling sker til afdødes voksne børn frem for til afdødes ægtefælle. Den foreliggende sag angik en afdød 24-årig, der ikke efterlod sig ægtefælle eller børn. Da han var født uden for ægteskab af forældre, hvis kontakt var ophørt, inden han blev født, da han var opvokset hos sin mor, og da han ikke havde haft nogen kontakt overhovedet med fa - deren, forelå der også uden viljestilkendegivelse omstændigheder, som indebar, at faderen ikke kunne anses som nærmeste pårørende. Moderen havde således krav på hele begunstigelsesbeløbet. Se dom nr. 7. DHR Dom UfR 2008 s Se dom nr. 56. IHR Nr. 201/ IHR Nr. 153/2007 Flyulykke. Forsikring. Erstatning. I marts 2003 blev et fly der blev drevet af F, fløjet i jorden ved roden af bjerget Eystra-Miðfell. Om bord i det var piloteleven U og E der var flyveinstruktør ansat af F. Ved ulykken fik U en fysisk skade, og han krævede erstatning for den i sagen. I Hæstirétturs dom blev den konklusion hos underretten stadfæstet at ulykken kunne henføres til E s uagtsomhed, og at han

13 13 derfor var ansvarlig for den, men at F der ikke på nogen måde var skyldig i ulykken, var erstat nings pligtig sammen med E som hans arbejdsgiver. Flyet var forsikret hos N, og ifølge forsikringspolicen drejede det sig om en ansvarsforsikring ved anven delse af et fly ifølge islandsk lov nr. 60/1998 om flytransport, 131, stk. 1, ansvarsforsikring for transportør ifølge samme paragraf, stk. 3, ulykkesfor sikring ved privat- og instruktionsflyvning ifølge paragraffen, stk. 5 og kasko forsikring. N s opfattelse var at U kun havde ret til erstatning ifølge ulykkes forsikring ved privat- og instruktionsflyvning eftersom U ikke kunne anses for at være passager i flyet i islandsk lov nr. 60/1998, kapitel X s forstand og dermed heller ikke ifølge forsikringens betingelser. Der forelå i sagen betingel ser for flyveulykkesforsikring til privat- og instruktionsflyvning som ubestridt gjaldt for ovennævnte ulykkesforsikring. I sin konklusion udtalte Hæstiréttur at man ved betragtning af bestemmelserne i disse betingelser måtte være opmærk som på at de efter deres ordlyd udtrykkelig drejede sig om forsikring ved privat- og instruktionsflyvning. Eftersom der fandtes særlige bestemmelser i forsikringsbetingelserne angående ansvarsforsikring for passagerer, kunne det alene af den grund ikke opretholdes at kun den kunne regnes for passager der var omfattet af en bogstavelig udlægning af islandsk lov nr. 60/1998, 86, stk. 1, og at der af den grund ikke kunne være tale om passagerer i privat- og instruktionsflyvninger. Det stod ubestridt at E alene havde styringen af flyet da det forliste, og man måtte af den grund betragte U som passager i flyet i N s forsikringsbestemmel sers forstand, og han faldt således under ansvars forsik - ringen ud over den lovpligtige ulykkesforsikring. Eftersom E s erstatningspligt over for U ikke beroede på de særlige regler i islandsk lov nr. 60/1998, skulle han ikke betale erstatning, jf. islandsk lov om erstatning nr. 50/1993, 19, stk. 3 og 21, punkt 3, og han blev derfor frikendt for U s krav. Man kunne derimod ikke give med hold i at ovennævnte bestemmelser i islandsk lov nr. 50/1993 omfattede F, og det var derfor erstatningspligtigt over for U. Endvidere skulle F og N in solidum betale U erstatning for smerte og erstatning for midlertidigt arbejdstab og varig invaliditet. Se dom nr. 11. NHR Dom Rt 2007 s NHR Dom Rt 2007 s Erstatningsrett. Forsikringsrett. Foreldelse En vekter anstiftet brann i en bygning som han hadde til oppgave å føre tilsyn med. Høyesterettfant at vaktselskapet var erstatningsansvarlig på kontraktsrettslig grunnlag, men at kravet mot selskapet var foreldet. Kravet mot vaktselskapets forsikringsselskap var imidlertid ikke foreldet, jf. særreglene i forsikringsavtaleloven 8-6 tredje ledd og foreldelsesloven 3,9 og 10. Se dom nr. 14. SHD Dom NJA 2007 s Se beslut nr. 15. SHD Beslut NJA 2007 s Se dom nr. 44. SHD Dom NJA 2007 s. 879 Immaterialrett Design 23. FHD KKO:2007:103 Mönsterrätt N importerade och höll till salu ICEY-benämnda halkskydd för skor. Bolaget D påstod att N gjort intrång i dess registrerade mönsterrätt nr och yrkade i sin talan mot N, att N skulle förbjudas att fortsätta eller upprepa handlingen. De centrala dragen i det registrerade mönstret var formen av skyddets häldel och den i häldelen fästade länken med vilken halkskyddet fästs vid foten, vilka drag var nya och centrala i ett halkskydd. Speciellt dessa drag hade avbildats i ICEY-halkskyddet (bilder av skydden framställda i finlex).

14 14 HD ansåg att vad gäller produkter av ifrågavarande slag är dessinatörens frihet vid mönsterplaneringen till följd av praktiska synpunkter bunden till vissa grundformer i sådan grad att även ringa skillnader i förhållande till den registrerade mönsterrätten nr kan i sig vara tillräckliga för att medföra ett olikartat helhetsuttryck på ett sätt som avses i 2 3 mom. och 5 mönsterrättslagen. Den mest betydande skillnaden i form mellan ICEY-halkskyddet och det registrerade mönstret är olikheten i sträckningen i den bakre stöddelen vid hälen. Endast på denna skillnad kan ICEY-halkskyddets avvikelse från mönsterrätten nr inte baseras. Eftersom de övriga avvikelserna mellan halkskydden endast har en ringa betydelse för de helhetsintryck skydden ger, kan likformigheten i skydden anses vara betydande. HD kom till den slutsatsen att ICEY-halkskyddet inte gav ett helhetsintryck som skulle betyda att det jämfört med mönsterrätten nr skulle vara ett ur formgivninens synpunkt sett självständigt resultat av skapande arbete. Firma Opphavsrett 24. FHD KKO:2007:63 Immaterialrätt. Annat. Upphovsrätt Av konstnären AK:s akvareller hade framställts förfalskningar som försetts med AK:s signatur. A och B hade sålt dem eller överlåtit dem för försäljning. Det var ostridigt, att de inte var medvetna om konstverkens ursprung. A och B ansåg att det inte vara fråga om i 57 1 mom upphovsrättslagen avsett utnyttjande av ett verk. HD ansåg att det i nämnda lagrum avses ett sådant förfarande som kränker i 2 samma lag nämnda upphovsrätt och det är således fråga om att gottgöra upphovsmannens ekonomiska rättigheter. Kränkning av upphovsmannens moraliska rättigheter som avses i 3 nämnda lag medför inte skyldighet att betala gottgörelse. A och B hade genom sitt förfarande kränkt AK:s ekonomiska rättigheter. Vederlaget som avses i 57 1 mom upphovsrättslagen gäller inte skadestånd och är inte beroende av skadans storlek. Vederlaget baseras dock på tanken att den som kränkt upphovsmannens rättigheter inte får hamna i en bättre situation än om han lovligen hade förfogat över verket. I motsats till vad som gäller skadestånd gäller plikten att betala vederlag även den som förfarit i god tro. Vad som är ett skäligt belopp för vederlaget beror på omständigheterna i det enskilda fallet. A och B kan inte anses bl.a. på grund av deras hemulsskyldighet (hjemmelsansvar) ha dragit nytta av sitt förfarande. Till väsentliga delar gäller kränkningen upphovsmannens moraliska rättigheter. HD bedömde vederlagets belopp till 50 euro per tavla. 25. IHR Nr. 107/2007 Ophavsretslov. Betinget dom. Anklage. J blev beskyldt for at have overtrådt den islandske ophavsretslov nr. 73/1972, 50, stk. 1 ved som daværende medarbejder hos ÍE ehf. uden tilladelse at have kopieret 29 filer der hver for sig indeholdt en betydelig mængde oplysninger der var udtryk for en væsentlig investering for selskabet. Der var ingen tvivl om at ovennævnte data hørte ind under begrebet database i den islandske ophavsrets lov, 50, stk. 1 s forstand således som bestemmelsen tolkedes ud fra direktiv 96/9 om retlig beskyttelse af databaser. I betragtning af den doku - mentation der var fremlagt i sagen, og vidneforklaringerne ansås det for tilstrækkelig godtgjort at betingelserne i den islandske ophavsretslov, 50, stk. 1 om at data basen som sådan havde været udtryk for en væsentlig investering for selskabet, var opfyldt. Underrettens konklusion om domfældelse blev derfor stadfæstet. J s straf blev passende fastsat til betinget fængsel i seks måneder. 26. NHR Dom Rt 2007 s Immaterialrett. Opphavsrett Tvist om en to minutters forestilling «Huldra i Kjosfossen» (spilt ved en spektakulær foss ved den turistbesøkte Flåmsbanen) tilfredstilte kravene til åndsverk etter åndsverkloven 1, slik

15 15 at et selskap hadde opphavsretten til forestillingen. Høyesteretts flertall kom til at forestillingen ikke tilfredstilte det krav om originalitet som åndsverkloven stiller for at et verk skal gis opphavsrettslig beskyttelse. Dissens 4-1. Patent Varemerker 27. DHR Dom UfR 2008 s. 446 Immaterialret. Udsmykning af sports- og fritidssko. Et selskab var indehaver af et registreret figurmærke i form af en formstrip til brug for ud - smykning på sko (Puma). En dagligvarekæde (COOP) solgte en sko under navnet «Retro» med sideudsmykning. Spørgsmålet var, om denne udsmykning krænkede Puma-rettighederne forbundet med en sko med navnet «Avanti». Udtalt, at udsmykning på langs af siderne af sports- og fritidssko, herunder ved brug af figur mærke, anvendes i meget vid udstrækning, og der må ved fastlæggelsen af beskyttelsesom fanget for Pumas registrerede figurmærke lægges afgørende vægt på, at andre virksomheders muligheder for at gøre brug af sådan udsmykning ikke begrænses i videre omfang end nød vendigt for at beskytte figurmærket. Højesteret fandt, at Retro-skoens sideapplikation i kraft af en ekstra forgrening adskiller sig så væsentligt fra Puma-skoens form-strip, at der ikke er risiko for forveksling eller for asso cie - ring til Puma i den berørte kundekreds. Coop havde derfor ikke overtrådt varemærkeloven. Endvidere udtalt, at Avanti-skoen er en modevare med ringe særpræg, og at en sådan vare efter markedsføringsloven kun er beskyttet mod slavisk efterligning, og hvad der måtte side - stilles hermed. Noget sådant forelå ikke. Annet 28. DHR Dom UfR 2008 s. 372 Immaterialret. Retten til erhvervsmæssig brug af eget navn. En person med mellemnavnet Lego, som slægten havde båret i over 100 år, åbnede under navnet Galleri Lego et galleri for udstilling og salg af malerier, kunstkort og collager. Hun tog samti dig domænenavnet i brug som navn for en hjemmeside, og hun an vendte lego som meta-tag og søgeord ved markedsføring på Internettet. Hun havde ikke her ved krænket det verdenskendte varemærke LEGO for konstruktionslegetøj. Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt) 29. DHR Dom UfR 2007 s Offentligretligt erstatningsansvar. Tilbagekaldelse af tilladelse til parallelimport af læ gemiddel. I forbindelse med ophør af den direkte import af et lægemiddel traf Lægemiddelstyrelsen i overensstemmelse med administrativ praksis bestemmelse om, at tilladelsen til parallelimport faldt bort samtidig med tilladelsen til det direkte forhandlede lægemiddel. EF-domstolen fast slog, at tilbagekaldelsen af tilladelsen til parallelimport var i strid med EF-traktatens art. 28 og 30. Overtrædelsen af fællesskabsretten blev ikke anset for tilstrækkelig kvalificeret til, at Læ gemiddelstyrelsen var erstatningsansvarlig. 30. SHD Beslut NJA 2007 s Fastställelsetalan. Domstols behörighet. Gemenskapsrätten. EG-fördraget. EG-domstolen. Två utländska spelföretags mot staten framställda yrkanden, av innebörd att allmän dom-

16 16 stol skall fastställa att vissa lotteribestämmelser, som påstås strida mot artikel 49 EG-fördraget, inte skall tillämpas i förhållande till företagen, har sedan EG-domstolen avgett yttrande i målet ansetts utgöra en otillåten talan som inte kan upptas till prövning enligt svensk rätt och som inte heller är tillåten enligt gemenskapsrätten. Interimistiska yrkanden i anslutning till dessa fastställelseyrkanden har därmed inte heller kunnat tas upp till prövning. Interimistiska yrkanden i anslutning till en vid tingsrätten samtidigt väckt fastställelsetalan avseende skadeståndsskyldighet har inte ansetts kunna bifallas vare sig enligt svensk rätt eller enligt gemenskapsrätten, eftersom denna talan inte syftar till något verkställbart avgörande. Angående målets tidigare handläggning m.m. se NJA 2005 s Lagrum: 11 kap 14 regeringsformen, 13 kap 2 och 15 kap 3 rättegångsbalken samt 38, 45, 52 och 54 lotterilagen (1994:1000). 31. SHD Dom NJA 2007 s Importförbud. Europeiska gemenskapen. Yttrande från EG-domstolen. I mål om förverkande av alkohol på grund av införsel i strid mot det s.k. privatimportförbudet i 4 kap 2 första stycket alkohollagen (1994:1738) har EG-domstolen i förhandsavgörande förklarat att importförbudet skall bedömas enligt artikel 28 i EG-fördraget och utgör en sådan kvantitativ importrestriktion som där är förbjuden samt att importförbudet inte är sådant att det ändå skall tillåtas med hänsyn till intresset att skydda människors hälsa och liv enligt artikel 30 i fördraget. Importförbudet har därför inte tillämpats i målet och förverkande har därmed inte lagligen kunnat ske. Angående målets tidigare handläggning m.m. se NJA 2004 s Lagrum: 4 kap 2 och 10 kap 10 alkohollagen (1994:1738), 3 och 16 lagen (2000:1225) om straff för smuggling samt artiklarna 28, 30 och 31 i fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen. Jfr Nord. Domss. nummer 1/2005 ref nr 44 s.15. Se beslut nr. 64. SHD Beslut NJA 2007 s Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess) 32. SHD Beslut NJA 2007 s Internationell privaträtt. Verkställighet av utländsk dom. Laglott. En ansökan om verkställighet av en tysk dom rörande laglottsanspråk har lämnats utan bifall. Det har ansetts att domen trots skillnader mellan den tyska och den svenska laglottskonstruktionen omfattas av bestämmelsen i 2 kap 12 lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo om att en utländsk dom om arv gäller här i riket under villkor att domen ej avser egendom som här i riket var föremål för dödsbobehandling eller här skolat undergå bodelning eller skifte. Lagrum: 2 kap 12 och 13 lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo. Konkurranserett Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens Se dom nr. 18. FHD KKO:2007: SHD Beslut NJA 2007 s Konkurs. Förmånsrätt. Beslut i bevakningsförfarandet i en konkurs rörande förmånsrätt har ansetts utgöra hinder

17 17 mot att i utdelningsförfarandet besluta om annan förmånsrätt, trots att fordringshavaren enligt ett senare avgörande av Högsta domstolen skulle vara berättigad till förmånsrätt i enlighet med sitt yrkande. Lagrum: 9 kap 19 konkurslagen (1987:672). 34. SHD Dom NJA 2007 s Konkurs. Lönefordran. Förmånsrätt. Lönegaranti. En arbetstagare hade vid tidpunkten för arbetsgivarens konkurs en lönefordran som grundade sig på innestående tid i en s.k. arbetstidsbank. Tiden hade intjänats tidigare än tre månader före konkursansökan. Fordringen har ansetts inte bestämd enligt en särskild beräkningsgrund och därmed inte omfattad av förmånsrätt och statlig lönegaranti. Lagrum: 12 förmånsrättslagen (1970:979) och 7 lönegarantilagen (1992:497). Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold Anbud. Entreprise. Offentlige anskaffelser 35. DHR Dom UfR 2007 s Entreprise. Orienterings- og undersøgelsespligter i forhold mellem totalentreprenør og underentreprenør. Totalentreprenør på opførelse af ny bygning og entreprenør på jordarbejdet var ligeligt erstat ningsansvarlige for sætningsskader. Under udførelsen af jordarbejdet blev der konstateret blød bund. Totalentreprenøren burde herefter have foretaget yderligere geotekniske undersøgelser. Underentreprenøren havde handlet fagligt uforsvarligt ved at have lagt sandpudepladen på uden at kunne godtgøre, at hovedentreprenøren vidste, at ikke al blød jord var fjernet, og alli gevel havde godkendt, at der ikke skulle foretages yderligere afgravning, inden sandplade puden blev lagt. Franchise Garanti. Kausjon 36. NHR Dom Rt 2007 s Kontraktsrett. Kausjon Et garantiansvar var angitt til 25 % av til enhver tid utestående lån til et firma. Selv om det av ordlyden i finansavtaleloven 61 og forarbeider går fram at kausjonsavtalen skal angi en bestemt sum penger, kom Høyesterett til at loven ikke kunne forstås så strengt. I det aktuelle tilfellet var det uproblematisk å beregne kausjonsansvaret, og Høyesterett fant at lovens krav til kausjonsavtalens innhold var oppfylt. Gaver Kjøp av fast eiendom 37. DHR Dom UfR 2007 s Virksomhedskøb. Mangelserstatning. Erstatning i anledning af, at ikke alle hidtil benyttede pladser på en købt campingplads lovligt kunne anvendes til camping skulle fastsættes til campingpladsens heraf følgende værdiforrin gelse i handel og vandel opgjort ved en kapitalisering af indtægtstabet.

18 NHR Dom Rt 2007 s Kontraktsrett. Mislighold. Selgers krav på erstatning ved uberettiget hevning av kjøp av leilighet Høyesterett fant at det forelå en mangel ved leiligheten, jf. avhendingsloven 3-9, men at det ikke forelå vesentlig mislighold som kunne gi grunnlag for å heve kontrakten. Det forelå derfor ikke grunnlag for å nekte å overta leiligheten på overtakelsestidspunktet. Ved beregning av erstatning til selger ble det gjort fradrag relatert til kjøperens tilbakeholdsmuligheter i forbindelse med nødvendig utbedring. Se beslut nr. 63. SHD Beslut NJA 2007 s Se dom nr. 4. SHD Dom NJA 2007 s Kjøp av løsøre 39. DHR Dom UfR 2008 s. 181 Internationalt løsørekøb. Dækningssalg tilsidesat. Dansk importør af japanske motorcykler havde været berettiget til at hæve en aftale om vide resalg med en tysk forhandler omfattende 345 motorcykler indkøbt til videresalg som led i parternes samhandelsforhold. Sælger krævede DKK 3,9 mio. i erstatning 0,1 mio. for lagerleje og resten for det ved dæk - ningssalg konstaterede tab i forhold til kontraktsprisen. Et flertal på tre dommere modsat et mindretal på to var af den opfattelse, at sælger ikke efter ophævelsen havde solgt de 345 fabriksnye motorcykler på forsvarlig måde og inden rimelig tid, jf. CISG art. 75. Dæknings - salget var sket på et for snævert marked og havde strakt sig over for lang tid. Erstatningen blev herefter, jf. CISG art. 74 og 77, skønsmæssigt fastsat til DKK 2 mio. svarende til knap DKK pr. motorcykel i stedet for de krævede godt DKK pr. motorcykel. Højesterets flertal tilkendte sælger rente af erstatningskravet fra sagens anlæg. Sø- og Han - delsretten, som havde givet sælger fuldt medhold i dennes erstatningskrav opgjort som for - skellen mellem kontraktspris og dækningssalgspris, havde med bemærkning om, at der efter CISG art. 78 kan beregnes rente fra forfaldsdagen, tillagt rente af erstatningskravet fra den aftalte forfaldsdag for kontraktsprisen. Højesterets mindretal, som tiltrådte Sø- og Handels - rettens afgørelse vedrørende erstatningskravet, fandt efter udfaldet af stemmeafgivningen ikke anledning til at tage stilling til rentespørgsmålet og har således ikke tiltrådt Sø- og Handels rettens bemærkninger herom. Flertallet i Højesteret udtaler kun, at erstatningen «ud fra et samlet skøn» kan fastsættes til DKK 2 mio., der forrentes fra sagens anlæg. 40. FHD KKO:2007:91 Kontraktsrätt. Köp av lös egendom (etter finsk rett). K, som av M hade köpt en lägenhet i ett radhus, hade över två år senare reklamerat över vissa fel i lägenheten och yrkade på prisnedsättning enär bostadens skick var avsevärt sämre än köparen med fog hade haft anledning att förutsätta. Det var ostridigt att vattenisoleringen i golven samt fuktspärr i väggarna saknades i sanitetsutrymmena. Frågan gällde om M vid försäljningen handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder och om K således fick åberopa felet efter fristen om två år i 6 kap 14 lagen om bostadsköp. Det var utrett i målet att K under försäljningsförhandlingarna övervägde att dra sig ur köpet på grund av omständigheter som framkommit vid den fukttekniska granskningen. M hade då kallat honom för att ännu mera ingående diskutera granskningsberättelsen och oklarheterna angående vattenisoleringen. M hade då berättat att han personligen följt med de fem år tidigare utförda reparationerna i tvättrummet och då observerat sådant som tydde på att isoleringsarbetena var korrekt gjorda av sakkunninga arbetare. M hade även ifrågasatt vissa utsagor i granskningsberättelsen. HD konstaterade att M var medveten om att det för K var av avgörande betydelse att vattenisoleringen var i behörigt skick. Genom att berätta om sina egna iakttagelser och sakkuns-

19 19 kapen hos männen som utfört reparationerna hade M övertygat K om att vattenisoleringen och fuktspärren var i skick. M har i målet anfört att han vid köpet de facto inte visste om vattenisoleringen var gjord eller inte. Han hade bara framfört sin egen uppriktiga uppfattning. HD ansåg att trots att M inte avsiktligt givit K information som han skulle ha vetat vara osann hade han dock argumenterat på ett sätt som fått K att klart och förbehållslöst tro att K i verkligheten visste att vattenisoleringen var i ordning. Under de omständigheter som förelåg i målet ansågs M ha handlat i strid med tro och heder på ett sätt som avses i 6 kap mom. lagen om bostadsköp och han ansågs vara skyldig att nedsätta priset. 41. NHR Dom Rt 2007 s Kontraktsrett. Kjøpsrett. Hevning To år og tre måneder etter kjøp av en mobiltelefon foretok kjøperen reklamasjon på grunn av funksjonssvikt ved tastaturet. Det var ikke bestridt at mangelen forelå ved salgstidspunktet, og at den ga grunn til hevning. Høyesterett fant at en mobiltelefon er ment å vare tre til fire år, og at det tilfredstiller lovens krav om varighet «vesentlig lengre» enn to år. Det var derfor reklamasjonsfristen på fem år (og ikke to) som kom til anvendelse, og hevningsretten var i behold, jf. forbrukerkjøpsloven 2002/34 27 annet ledd. Leie. Leasing Lån. Forvaring Mellommenn. Agenter. Meglere. Kommisjonærer 42. SHD Dom NJA 2007 s Avtalsrätt. Skadestånd. Kontraktsbrott. Ensamåterförsäljaravtal. Reklamation. När en förtida uppsägning av ett s.k. ensamåterförsäljaravtal ansetts innebära ett kontraktbrott, har den skadelidande ansetts vara bevarad vid sin rätt till skadestånd redan genom att inom skälig tid från mottagandet av uppsägningen ha tillställt den kontraktsbrytande parten en neutral reklamation. Tjenesteytelser Se dom nr. 6. DHR Dom UfR 2007 s Se dom nr. 7. DHR Dom UfR 2008 s. 220 Se dom nr. 8. FHD KKO:2007:72 Se dom nr. 56. IHR Nr. 201/2007 Se dom nr. 22. NHR Dom Rt 2007 s Transportrett. Luftrett. Sjørett. Spedisjon 43. DHR Dom UfR 2007 s Transportret. TIR. Afgiftshæftelse. Transport- og logistikorganisation var af Toldvæsenet autoriseret til at udstede TIR-carneter, og i henhold til TIR-konventionen garanterende organisation for afgifter påløbet i det land, hvor en uregel mæssighed i forbindelse med en TIR-transport var konstateret. Denne hæftelse blev af Høje steret (med dommerstemmerne 4-1) anset for en integreret del af auto-

20 20 risations ordningen, og denne hæftelsespligt kunne ikke ensidigt fralægges for så vidt alle TIR-carne ter, herunder gyldigt udstedte. Se dom nr. 21. IHR Nr. 153/ SHD Dom NJA 2007 s. 879 Försäkringsrätt. Vägtransport. Preskription. Preskriptionsbestämmelserna i 41 lagen (1974:610) om inrikes vägtransport har ansetts vara tillämpliga i ett fall där avsändarens försäkringsbolag har riktat krav mot fraktföraren med anledning av att avsändaren ersatt mottagaren för skada som fraktföraren av oaktsamhet orsakat på annan egendom än det befordrade godset. Lagrum: 41 lagen (1974:610) om inrikes vägtransport. Markedsføringsrett 45. DHR Dom UfR 2007 s Markedsføring. Udsagn om produkts effektivitet skal kunne dokumenteres. En virksomhed fremstillede et pulver til uddrysning i stalde mv. for at bekæmpe bakterie - vækst og lignende. Virksomheden markedsførte produktet «100 % bakteriedræbende» og «ef fektivt bakteriedræbende». Disse udsagn var angivelser over faktiske forhold, og det på - hvi lede derfor efter markedsføringsloven virksomheden at godtgøre rigtigheden af disse ud - sagn. Menneskerettigheter 46. DHR Dom UfR 2008 s. 342 Menneskerettigheder. Religionsfrihed. Et medlem af det romersk-katolske kirkesamfund fik ikke medhold i, at det var i strid med menneskerettighederne, at ikke-medlemmer af den danske folkekirke indirekte gennem de almindelige skattebetalinger bidrager til statstilskud til folkekirken, eller at enhver barnefødsel i Danmark skal anmeldes til personregisterføreren på kirkekontoret i det pågældende sogn Se dom nr. 68. DHR Dom UfR 2008 s. 671 Se dom nr. 51. IHR Nr. 109/2007 Se dom nr. 57. IHR Nr. 37/ NHR Dom Rt 2007 s Forvaltningsrett. Strafferett. EMK Høyesterett fant at inndragning av ulovlig fiskefangst etter saltvannsfiskeloven ikke er en sanksjon som har karakter av straff etter EMK art. 6. Tidsbegrenset tilbakekall av ervervstillatelse måtte imidlertid anses som straff. Det var da spørsmål om beviskravet i forhold til uskyldspresumsjonen i art 6 nr. 2 var oppfylt. Høyesterett fant at når det forelå klar sannsynlighetsovervekt for at den handling som dannet grunnlaget for tilbakekall var begått, var beviskravet tilfredstilt. Se dom nr. 52. NHR Dom Rt 2007 s og 1306 Se dom nr. 70. NHR Dom Rt 2007 s. 1326

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.............. 7 Arverett. Testament....................................................... 8 Avtalerett, alminnelig.....................................................

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 7 Avtalerett, alminnelig... 7 Avtalers inngåelse og gyldighet... 7 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser:

TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser: TIL ABONNENTENE Nordisk Domssamling har siden 1958 referert dommer av felles nordisk interesse, avsagt av de nordiske landenes høyesteretter. Til og med 1999 ble de refererte dommene trykt i full tekst.

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 9

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 9 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 10 Tolking.

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 9 Tolking.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Af partner, Torben Bondrop, Plesner Artiklen diskuterer hjemlen for forsikringsselskabers ophævelse af forsikringsaftaler i

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. marts 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Kåre Mønsted og Anne Bendfeldt Westergaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. marts 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Kåre Mønsted og Anne Bendfeldt Westergaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. marts 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Kåre Mønsted og Anne Bendfeldt Westergaard (kst.)). 17. afd. nr. B-4491-12: 1) Scandinavian Airlines System

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere