DIALOGPERIODE 21. JANUAR 28. MARTS 2008 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND UDGANGSPUNKT UDFORDRINGER UDVIKLING & STRATEGI DELSTRATEGIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIALOGPERIODE 21. JANUAR 28. MARTS 2008 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND UDGANGSPUNKT UDFORDRINGER UDVIKLING & STRATEGI DELSTRATEGIER"

Transkript

1 FORSLAG DIALOGPERIODE 21. JANUAR 28. MARTS 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDVIKLING & STRATEGI DEN TILGÆNGELIGE REGION BY OG LAND I EN SAMMENHÆNGENDE REGION DEN SUNDE REGION DEN LÆRENDE REGION

2 2

3 Den Regionale Udviklingsstrategi for Region Sjælland skridt på en lang og stræbsom vej. Fundamentet deres del af den store udfordring, der ligger i at for fremtidens handlinger og beslutninger er lagt, fastholde Region Sjællands centrale og værdifulde men heller ikke mere. Frugten af mange men- plads på Danmarks- og verdenskortet. Alle mennesker gør sig tanker om fremtiden. Det neskers iderigdom og initiativer skal fremover kan være håbet om det gode liv i trygge rammer sikre visionerne og udvikle regionen. Verden står for sig og sine eller mere bredtfavnende visioner ikke stille Region Sjælland gør slet ikke og for bæredygtig udvikling og vækst i en fredelig verden. Den Regionale Udviklingsstrategi forsøger at rende, når konkurrencen skal tages op med både flid, sammenhold og forandringskraft bliver afgø- samle trådene og danne fundamentet for Kina og Kolding. Regionsrådet vil arbejde for at løfte hele regionen gen- fremtidens Region Sjælland. En del af Danmark præget af livskvalitet, nem forskelligartede indsatser og skaberkraft og mangfoldighed. initiativer. Region Sjælland har et fantastisk udgangspunkt. Fra det tæt- vidt forskelligt udgangspunkt og Et stort antal mennesker med befolkede og pulserende hjørne af fra alle dele af regionen har ydet et hovedstaden over midtsjællands bidrag til den regionale udviklingsstrategi. Uden dem ingen strategi, store handelsbyer til de enestående landskaber og fritidsområder er og Regionsrådet takker for hver en regionen et centralt stykke Danmark. strøtanke, ide og vision. Sammenhold gør stærk. Det gælder også i arbejdet med at Sat på landkortet midt mellem tre af Europas førende metropoler København, Hamburg og Berlin skabe en stærk region. Den Regionale Udviklingsstrategi er derfor en invitation til alle kommuner, og resten af landet giver det alle muligheder for at skabe en stærk region med konkurrence- og tiltrækningskraft, der rækker langt udover geografiheder, borgere og organisationer. En forsknings- og uddannelsesinstitutioner, virksom- opfordring ske og administrative grænser. OVERORDNET STRATEGI Den Regionale Udviklingsstrategi er det første til at gribe handsken RUP og REGION danne små SJÆLLAND eller store, for- melle eller uformelle netværk, der kan løfte hver Kristian Ebbensgaard Formand for Regionsrådet

4 4

5 Indhold Indledning... 6 Vision for den regionale udvikling...7 Vejen til regional udvikling invitation til samarbejde... 8 Den Regionale Udviklingsstrategi... 9 Udgangspunkt for Region Sjælland Udfordringer i Region Sjælland Udviklingsperspektiver By og land i en sammenhængende region Det internationale Perspektiv Temaer...26 Den tilgængelige Region Den lærende Region Den innovative Region Den sunde Region Den bæredygtige Region Sammenfatning Forslag til handlingskatalog UDVIKLING & STRATEGI»Den Regionale Udviklingsstrategi«udgives af Region Sjælland Ansvarshavende: René Lønnee Grafisk design: Karin Sander Tryk: Glumsø Bogtrykkeri Oplag: Trykt på miljøcertificeret papir Kort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen Ekstra eksemplarer af bladet fås hos Region Sjælland Alleen 15, 4180 Sorø tlf

6 Indledning Den Regionale Udviklingsstrategi bygger på en bredtfavnende og ambitiøs vision for, hvordan alle involverede i fællesskab danner de bedste rammer for det gode liv i Region Sjælland. Strategien stræber højt med en lang række bud på, hvad der skal til for at skabe bedre vilkår for bæredygtig vækst gennem regional identitet og styrke. Alle kommuner, borgere, virksomheder og institutioner har en rolle at spille og Region Sjælland inviterer alle til at deltage. Vi har et fælles ansvar for at udvikle vores region, og det er kun gennem samarbejde, at vi når vores mål. Region Sjælland er bygget på mangfoldighed. Der er byer i forskellige størrelser med hver deres styrker og tiltrækningskraft. Landdistrikterne, som også indeholder en række øsamfund, er varierede og rummer mange muligheder. Mange borgere forlader hver dag regionen for at arbejde eller studere, mens endnu flere finder deres beskæftigelse indenfor regionens grænser. Denne mangfoldighed er vores styrke, og den skal sikres gennem samarbejde og fælles mål. Udviklingsstrategien er kommet til verden takket være en inspirerende og engageret indsats fra mange borgere med vidt forskelligt udgangspunkt, men strategien er i virkeligheden bare begyndelsen til en proces, hvor visioner for den regionale udvikling skal omsættes til konkrete projekter og handlinger. Strategien samler målene for den regionale udvikling og de store udfordringer. Det er håbet, at den kan skabe afsættet for den fremtidige udvikling af gode livsvilkår i en sammenhængende Region Sjælland, der byder på store muligheder for både borgere og erhvervsliv. 6

7 Vision for den regionale udvikling Regionsrådets vision er Brobyggeren Regionsrådet har vedtaget en vision for Den Regionale Udviklingsstrategi er Regionsrådets overordnede strategi for udvikling af regionen. Regionsrådet har derfor vedtaget en vision for den regionale udvikling, som lyder:»den Regionale Udviklingsstrategi skal skabe rammen for det gode liv for borgerne og gode vilkår for virksomheder og institutioner.«strategien skal sikre balance mellem den enkeltes livsvilkår og de rammer, som skal skabe vækst og kvalitet i offentlige og private virksomheder. Den skal sikre sammenhæng i udvikling af sundhed, mobilitet, læring, miljø og vækst. Visionen skal også understøtte Regionsrådets vision, Brobyggeren. Region Sjælland:»Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering og gennem dialog og vidensdeling skabe de bedste rammer for bæredygtig vækst og for borgernes livskvalitet.«visionen er udbygget med seks hovedmålsætninger. Heraf er der to, der i særlig grad handler om regional udvikling.»region Sjælland vil igennem et tæt samarbejde med kommunerne, borgerne og erhvervslivet stile imod: Vækst gennem et bredt kompetenceløft og øget samspil mellem uddannelses-, forsknings-, og vidensinstitutioner og virksomhederne Arbejde for en høj sammenhæng indenfor regionen og udadtil ved bedre transport- og kommunikationsmuligheder.«vækst gennem et bredt kompetenceløft og øget samspil mellem uddannelses-, forsknings-, og vidensinstitutioner og virksomhederne: mindst 85 % af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2010 mindst 50 % af de unge gennemfører en videregående uddannelse i 2015 skabe en lærende region gennem dokumenteret samarbejde mellem uddannelses-, forsknings-, og vidensinstitutioner og virksomheder om uddannelsestilbud, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov Arbejde for en høj sammenhæng indenfor regionen og udadtil ved bedre transport- og kommunikationsmuligheder: en bro over Femern Bælt en forbedring af infrastrukturen gennem en bevidst satsning, som både region og kommuner bakker op om at hele regionen har adgang til et bredbåndsnet inden 2010 Læs mere om brobyggervisionen på regionens hjemmeside, 7

8 Vejen til regional udvikling invitation til samarbejde FORSLAG I Regionsrådets»Vision og mål for den regionale udvikling«hedder det, at dialog, samarbejde og netværk er nøgleordene i arbejdet med Den Regionale Udviklingsstrategi. Det tværgående samarbejde er derfor det bærende princip for den måde, regionen vil arbejde for at opfylde målene for den regionale udvikling. Region Sjælland vil lægge sig i selen for at styrke samarbejdet i og omkring regionen for at sikre den nødvendige opbakning til strategien. Samtidig skal det tværgående samarbejde bidrage til faglig koordinering ved at inddrage aktører med særlig viden til at deltage i arbejdet med at udføre strategierne og opfylde målene. For at sikre sammenhængskraft og tilslutning inddrager regionen de mange samarbejdspartnere i kommuner, staten og vores nabolande. Lovgivning, nationale og internationale strategier og handlingsplaner danner alle en ramme for den regionale udvikling. Seks af de 17 kommuner i Region Sjælland, med knap en tredjedel af DIALOGPERIODE 21. JANUAR 28. MARTS 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV UDVIKLING & STRATEGI DEN TILGÆNGELIGE REGION BY OG LAND I EN SAMMENHÆNGENDE REGION DEN SUNDE REGION DEN LÆRENDE REGION regionens indbyggere, ligger i hovedstadsområdet, hvilket stiller særlige krav til sammenhæng og perspektivering ikke mindst i relation til Region Hovedstaden. I arbejdet for at nå målene i den regionale udviklingsstrategi vil Region Sjælland basere sin indsats på tre forskellige grader af involvering: Initiativtager og primær deltager i samarbejde, Aktiv samarbejdspartner og/eller Støttende samarbejdspartner OVERORDNET STRATEGI Af Planloven Lovbekendtgørelse nr. 813 af 21/06/2007 fremgår det at:» 10 a.... Stk. 3. Den regionale udviklingsplan skal på grundlag af en helhedsvurdering beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder samt for 1) natur og miljø, herunder rekreative formål, 2) erhverv, inkl. turisme, 3) beskæftigelse, 4) uddannelse og 5) kultur. Stk. 4. Den regionale udviklingsplan skal redegøre for 1) sammenhængen mellem den fremtidige udvikling og den statslige og kommunale planlægning for infrastruktur, 2) sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om plan- og udviklingsmæssige emner og 3) de handlinger, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på udviklingsplanen....«8 Den regionale udviklingsplan beskrives i Den Regional Udviklingsstrategi for Region Sjælland.

9 Den Regionale Udviklingsstrategi UDVIKLING & STRATEGI ERHVERVSUDVIKLING DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI LÆRING DET INTERNATIONALE BÆREDYGTIG UDVIKLING REGION SJÆLLAND KOMMENDE DELSTRATEGI KOMMENDE DELSTRATEGI KOMMENDE DELSTRATEGI KOMMENDE DELSTRATEGI HANDLINGSPLAN Den Regionale Udviklingsstrategi skal give et bud på perspektiver for byernes og landdistrikternes udvikling. Strategien skal være med til at skabe bedre vilkår for borgere og erhvervsliv i regionen. Den forholder sig til en række centrale områder, herunder natur og miljø, erhverv og turisme, beskæftigelse, uddannelse samt kultur. De mange og ambitiøse målsætninger skal nås ved hjælp af en række tværgående principper, hvor det fælles ejerskab til strategien skal føre til succes: Forankring i lokale, nationale og internationale netværk Udnytte geografiske, faglige og organisatoriske tværgående samarbejder Skabe synergi mellem det traditionelle og det usædvanlige Etablere og udvikle nye samarbejdsformer og fora. Den Regionale Udviklingsstrategi vedtages for fire år ad gangen. Strategien skal omsættes i handlinger, og Region Sjælland vil i samarbejde med de centrale aktører udarbejde en handlingsplan og årlige opfølgninger. DEN INNOVATIVE DEN TILGÆNGELIGE DEN BÆREDYGTIGE DEN LÆRENDE DEN SUNDE BY OG LAND INTERNATIONAL Strategien er opbygget af tre dele udgangspunkt, udfordringer og udviklingsperspektiver. Der er to perspektiver: By og land i en sammenhængende region Det internationale perspektiv Derudover er der fem temaer: Den Tilgængelige Region Den Lærende Region Den Innovative Region Den Sunde Region Den Bæredygtige Reigon 9

10 Udgangspunkt for Region Sjælland Som nabo til Københavnsområdet og som port til resten af Europa folder Region Sjælland sig ud i en mosaik af byer og landdistrikter. Den Regionale Udviklingsstrategi tager afsæt i og drager fordel af de særlige vilkår, som den regionale geografi byder på Befolkningen Der bor godt mennesker i Region Sjælland spredt over en mangfoldig geografi. Regionen er kendetegnet ved mange mellemstore byer og naboskabet til København. En femtedel af borgerne bor i landdistrikterne. Til landdistrikterne hører også de mange øsamfund. I de mindre byer i regionen er befolkningstallet stagneret siden 1970 erne, mens de større byer i omegnen af hovedstaden har fået flere indbyggere. Befolkningsprognosen for Region Sjælland adskiller sig ikke fra resten af landets og viser, at der bliver færre yngre og flere ældre medborgere. Jo tættere på hovedstadsområdet, jo mere går udviklingen i retning af en yngre befolkning, mens den modsatte udvikling kan forventes for de dele af regionen, der ligger længere væk fra hovedstadsområdet. Beskæftigelse Der er arbejdspladser i regionen primært inden for handel og service, sundhedsvæsenet samt industrien. I forhold til landet som helhed er der i regionen forholdsvis mange industriarbejdspladser inden for kemisk- og plastindustri samt bygge- og anlægssektoren. Der er lokale forskelle i regionen. Kommunerne nærmest på hovedstaden har mange beskæftigede inden for serviceerhverv, mens resten af regionen er præget af mange beskæftigede i industrien. Fire ud af fem arbejdspladser på Sjælland og øerne ligger i hovedstadsområdet. En fjerdedel af arbejdsstyrken i regionen pendler hver dag ind til hovedstadsområdet. Hele Danmark og dermed også Region Sjælland vil i løbet af de kommende år opleve, at en stor del af den nuværende arbejdsstyrke forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension. 10 Befolkningsprognose for Region Sjælland årige 7-15 årige årige årige årige 80+ årige Aldersklasse Indeks 2007 = 100. Kilde: Danmarks Statistik 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Land/skovbrug Beskæftigede fordelt på brancher 2006 Resten af landet Region Sjælland Industri Bygge- & anlæg Handel, hotel & rest. Transport, post & tele Finans Offentlig

11 Udviklingsscenarier for Øresundsregionen 2045 Boliger Arbejdspladser Vej Jernbane Kilde: Öresundsregionens Infrastruktur og byudvikling (ÖRIB) Der er opstillet to forskellige scenarier for, hvordan byerne i Øresundsregionen kan udvikle sig. På kortet er vist det såkaldte polycentrisk scenario for Der foregår væksten både i storbyerne og i velbeliggende købstæder og bycentre og deres nærmeste opland. Der er opstillet et alternativ monocentrisk scenario, hvor væksten af arbejdspladser særligt vil være i centeret for Øresundsregionen. Den orange prik viser boliger og den blå prik viser arbejdspladser. Størrelsen af prikken viser, hvor stor væksten vil være. Infrastruktur Infrastrukturen i Region Sjælland er præget af beliggenheden mellem hovedstaden og det øvrige Danmark og som grænseområde mellem Sverige og Tyskland. Regionen gennemskæres af tre internationale trafikkorridorer, der sammen med de øvrige veje og baner knytter regionen sammen og forbinder regionen til resten af Europa. De internationale trafikkorridorer er på både bane- og vejsiden blandt de mest trafikerede strækninger i landet og udsat for et betydeligt og stigende pres på kapaciteten. Dette pres vil stige med åbningen af Femern Bælt-forbindelsen. Den daglige pendling mellem regionen og københavnsområdet er hovedårsagen til presset på motorvejene samt tog- og busforbindelserne. OVERORDNET STRATEGI Region Sjælland deltager i dialogprojekter om forlængelse af fingerplanen Som opfølgning på Landsplanredegørelsen 2006 har Miljøministeriet nedsat en arbejdsgruppe om potentialet ved mulige forlængelser af Roskilde-fingeren mod Ringsted og/eller Holbæk. Ligeledes har Miljøministeriet nedsat en arbejdsgruppe om den fremtidige byudvikling i den sydlige del af hovedstadsområdet. Ud over Region Sjælland deltager de relevante kommuner og Transportministeriet i grupperne. Kilde: Fingerplan 2007 s

12 Trafikproblemerne respekterer ikke regionsgrænserne, og løsninger skal derfor findes i et samarbejde mellem regionerne, kommunerne og staten. Region Sjælland har som et led i at skabe bedre forhold for pendlerne opgraderet servicen i lokalbanerne på Sjælland. Den interne trafik og pendling i regionen vanskeliggøres af utilstrækkelige forbindelser mellem nord og syd. En forbedring af det interne trafiknet er forudsætningen for, at mobilitet og erhvervsudvikling kan bidrage til øget vækst i regionen. Globalisering Et udgangspunkt for Region Sjællands arbejde er den øgede globalisering. EU og Folketinget har vedtaget en række strategier, som påvirker mulighederne for den regionale udvikling, og derfor afspejles de blandt andet i den regionale udviklingsstrategi. Ifølge Lissabon-strategien skal EU-medlemslandene gennem investeringer i uddannelse, forskning og innovation skabe nye og bedre job samt en betydelig vækst. Det skal sikre EU en position som den mest konkurrencedygtige, vidensbaserede og dynamiske region i verden om blot få år. Et vigtigt led i denne proces er at sikre, at væksten går hånd i hånd med bæredygtighed. Det er en global udfordring og beskrevet i EU s Gøteborgstrategi for bæredygtig udvikling. Regeringen har sat som mål, at Danmark skal have en stærk konkurrencekraft beskrevet i»fremgang, fornyelse og tryghed. Strategi for Danmark i den globale økonomi«(globaliseringsstrategien). Landet skal fortsat høre til blandt de rigeste i verden og have en stærk sammenhængskraft, så Danmark stadig er et trygt samfund uden store skel. Internationalt samarbejde Region Sjælland har et mangeårigt og inspirerende internationalt samarbejde. Det gælder ikke mindst samarbejdet med regioner i Nordtyskland og Sydsverige. Region Sjælland deltager endvidere i STRING-samarbejdet, som skal fremme samarbejde mellem Nordtyskland, Sjælland og Skåne. Der er fokus på følgende temaer: turisme, forskning, infrastruktur/transport, regional udvikling og kultur. Region Sjælland deltager desuden i en lang række samarbejder i Øresundsregionen. Et af de vigtigste er Øresundskomiteen, som primært beskæftiger sig med tre områder: fremme af bæredygtig økonomisk vækst, fremme af det fælles arbejdsmarked samt at binde regionerne sammen. 12 Den Regionale Udviklingsmodel Region Sjælland har udarbejdet en model, der bestræber sig på at beskrive rammen om»det gode liv«. Udgangspunktet er et analysedesign, som inddrager fokusområder som kultur, natur, tryghed m.v. Modellen skal være med til at styrke dialogen om regionens udvikling. Den regionale udviklingsmodel er bygget over fire hjørner med underindeks. I alt indgår der ca. 50 indikatorer i modellen. Modellen er udviklet af Oxford Research og kan ses i sin helhed på dk. Vækst Menneskelige ressourcer, innovation, iværksætteri og ny teknologi Offentlig sektor Offentlige nøgletal, beskæftigelse, sundhed og offentlige servicetilbud Region Sjælland rammen om det gode liv Arbejde Service Bo Leve Bosætning Boligkvalitet, tryghed, natur og infrastruktur Fritid og læring Uddannelse, foreningsliv, kurtur og oplevelser

13 Byer og landdistrikter Region Sjælland har en varieret geografi med byer og landdistrikter, der rummer forskellige udfordringer og muligheder. I Region Sjælland findes en række mindre og mellemstore byer med forskellige potentialer. Det er vigtigt, at byerne satser på deres styrker og særlige attraktioner blandt andet med henblik på at blive attraktive bosætningsområder for borgere og virksomheder. Landdistrikterne i regionen rummer smuk natur og er samtidig inden for rækkevidde af arbejde, uddannelse og kulturoplevelser. Landdistrikterne i regionen rummer også områder, hvor landbruget fortsat er den centrale kilde til beskæftigelse og udvikling. Landdistrikterne er meget forskellige lige fra velfungerende og dynamiske til områder med fortsat affolkning. I landdistrikterne er der igennem de sidste årtier sket en stor ændring i takt med, at landbruget har forandret sig. Det har påvirket erhvervsstrukturen og bosætningen meget. Region Sjællands placering tæt på hovedstadsområdet giver særlige forhold for regionens landdistrikter. Flere og flere vælger at bosætte sig længere fra hovedstaden, også i landdistrikter, men arbejder, bruger kulturtilbud og uddanner sig i byerne. Udbud af ungdoms- og voksenuddannelser i Region Sjælland OVERORDNET STRATEGI Ulighed i raske og syge leveår Personer med videregående uddannelse som indekstal i forhold til landsgennemsnittet Syge år Raske år Højt uddannede har 11 raske leveår mere og 6 års længere levetid end lavtuddannede <=91 (9) (5) (0) >100 (3) Kilde: Høj uddannelse Lav uddannelse Kilde: SIF: Brønum Hansen

14 Uddannelsesniveauet Uddannelsesniveauet i Region Sjælland er meget forskelligt. Tendensen er, at niveauet er højest i kommunerne tættest på Hovedstadsområdet. Befolkningen har som gennemsnit et lavere uddannelsesniveau end landet som helhed. Omtrent en femtedel af de 29-årige i regionen har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse. I regionen er der generelt færre, der vælger en gymnasial uddannelse, end på landsplan. Der er til gengæld flere, der vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Der er mange kortuddannede i visse dele af regionen. På ungdoms- og videregående uddannelser er der et stort frafald. Der er færre, der vælger en videregående uddannelse i Region Sjælland end i landet som helhed. Det er hovedsagelig korte og mellemlange uddannelser, der udbydes i regionen - f.eks. finansøkonom, sygeplejerske- og pædagog. Roskilde Universitetscenter (RUC) er eneste udbyder af lange videregående uddannelser i regionen. Syddansk Universitet (SDU) udbyder på nuværende tidspunkt bachelor og diplom uddannelser. Videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland Innovation i Region Sjælland Der er mange iværksættere i Region Sjælland, hvilket er positivt. Regionen har generelt gode rammer for 14 15% 10% 5% 0% Svært overvægtige i regionerne og Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Andel med langvarigt sygefravær, erhvervsaktive, i regionerne og Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Kilde: Statens Institut for Folkesundhed

15 innovation og dermed nyskabelse. Der er dog færre produkt-innovative virksomheder sammenlignet med de andre regioner. Regionen har det laveste antal højtuddannede iværksættere sammenlignet med de øvrige regioner. Regionen er begunstiget af mange nye virksomheder og iværksættere, der starter op hvert år. Særligt inden for kreative områder som kultur, oplevelse og turisme sker der stor vækst. I Region Sjælland er der stadig flere virksomheder og institutioner, der arbejder med udvikling af vedvarende energiformer og reduktion af energiforbruget. Mange virksomheder anvender vindenergi og satser på forskning i vindernergi, biobrændsler, solenergi, biogas og andre alternative energikilder. Sundhed Sundhedsbegrebet er i de senere år blevet bredere. Der er ikke længere kun fokus på egentlig sygdomsbekæmpelse, men også på sundhedsfremme og forebyggelse. Der er betydelige, lokale forskelle i regionens sundhedsproblemer, og generelt set er de største problemer i den sydlige og sydvestlige del af regionen end i den øvrige del. Der er flere overvægtige i Region Sjælland end i resten af landet. Andelen er steget markant siden 1980 erne, og den gennemsnitlige levetid i regionen er lavere end i de øvrige regioner. På samme tid er der sket en markant stigning i andelen af personer i regionen, der føler sig stressede, og omfanget nærmer sig nu hovedstadens, hvor ca. hver tiende borger føler sig stresset. Der er dog også lyspunkter. Eksempelvis er de ældre medborgeres sundhedstilstand blevet forbedret de foregående 20 år, og de ældre i regionen er særligt gode til at fastholde deres sociale netværk. Bæredygtighed og miljø Naturen i Region Sjælland byder på store oplevelser og en enestående mangfoldighed, der spænder fra kysterne, de store søer og skove til vidtstrakte dale med åer, enge og moser. Regionen har mange attraktive fritidsområder, der også bruges af borgerne i den tæt befolkede hovedstad og af turister. Der er i den sydlige og nordvestlige del af regionen gennem mange års planlægning og udvikling udlagt store områder til sommerhuse, feriecentre m.m. To tredjedele af regionens samlede areal er i dag landbrugsjord, og der er gode betingelser for plante- og frugtavl. I regionen er der betydelige grundvandsressourcer, der ikke alene bruges i selve regionen, men også i Storkøbenhavns vandforsyning. Gennem årene er der ophobet jordforureninger, som lokalt kan true grundvand og helbred hos befolkningen. OVERORDNET STRATEGI 20% 15% 10% Andel med rygsygdom i regionerne og Danmark % 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Afsluttet uddannelse i regionerne og Danmark 2006 Hovedstaden Grundskole år 13+ år Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Kilde: Statens Institut for Folkesundhed 15

16 Udfordringer i Region Sjælland Der tegner sig en række udfordringer, som den regionale udviklingsstrategi skal medvirke til at sætte fokus på. Strategien vil blive fulgt op af en række handlinger Sammenhæng med omverdenen og tilgængelighed De store og hastigt stigende trængselsproblemer på veje og jernbaner til og fra Københavnsområdet er en markant udfordring på infrastrukturområdet. Derudover bliver det en vigtig opgave for regionen at bidrage til, at de store forventninger, der knytter sig til den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver realiserede. Det giver en særlig udfordring i forhold til at skabe tilgængelighed mellem regionen og omverdenen til gavn for borgere, virksomheder og øvrige institutioner i regionen. Der er også en opgave i at fremme udviklingsmulighederne ved at sikre en bedre forbindelse mellem de store købstæder i den vestlige del af regionen. Brug af højtydende digital kommunikation er en væsentlig forudsætning for deltagelse i en stadig mere globaliseret verden. Det er derfor en udfordring at sikre alle borgere og virksomheder i regionen let og billig adgang til faste og mobile bredbåndsforbindelser. Tilgængelighed og åbenhed er en forudsætning for at kunne udvikle regionen kulturelt og socialt, og en betingelse for, at købstæder og landdistrikter fortsat kan præge og udvikle deres egen identitet. Udvikling af byer og landdistrikter Isoleret set er landdistrikterne måske det sted, hvor videnssamfundet har de største konsekvenser for beskæftigelse, erhvervsudvikling og bosætning. Derfor er det helt afgørende, at landdistrikterne udnytter de nye udviklingsmuligheder i et bredt perspektiv. En af de regionale udfordringer er at understøtte de muligheder, der er opstået i landdistrikterne. Ligeledes er en fortsat udvikling af de større byer som selvstændige, stærke og bæredygtige centre for erhverv, bosætning og service også en udfordring i regionen. Kollektiv trafik Individuel trafik Figurerne viser rejsetiden i tog eller bil til hovedstaden i myldretid om morgenen. Kommunerne og Region Sjælland vil arbejde for at rejsetiden maksimalt er én time fra hovedparten af Sjælland. 16 Over 2 timer Over 1 time Under 1 time

17 Det er vigtigt at understøtte de drivkræfter, der er for vækst og udvikling i byerne og landdistrikterne. Der skal arbejdes for, at det fortsat er attraktivt for tilflyttere og virksomheder at bosætte sig i regionen. Den Regionale Udviklingsstrategi kan medvirke til at skabe en regional identitet, som rummer både byernes og landdistrikternes særlige livsformer og oplevelser. Udvikling af internationale relationer Det internationale perspektiv medtænkes i al regionens virke. Det vil sige, at det internationale betragtes som en selvstændig strategi og også får sin berettigelse i sammenhæng med andre strategier. Udveksling af viden og erfaringer er en inspirerende kilde til at tænke i nye baner og søge anderledes løsninger. Regionsrådet fastlægger en strategi for det internationale samarbejde, som er en integreret del af Den Regionale Udviklingsstrategi. Den Regionale Udviklingsstrategi bliver dermed et redskab i udvikling og deling af viden med myndigheder og organisationer i andre lande, interessevaretagelse i samarbejde med regioner i udlandet og regionens samarbejde med EU-partnere. Livslang læring af høj kvalitet Der er en række udfordringer på uddannelsesområdet i form af at løfte kompetenceniveauet i regionen. Der er store fysiske afstande i regionen, og det giver særlige udfordringer for at sikre tilgængelighed til uddannelse for alle borgere igennem hele livet. En anden stor udfordring er at mindske det store frafald på uddannelserne. Især de unge ikke-etniske danskere har det svært i uddannelsessystemet. I dele af regionen er der en større andel af borgere uden en kompetencegivende uddannelse. Det OVERORDNET STRATEGI Gennmførelsesprocenter på ungdomsudddannelser 100% 80% 60% 40% Danskere Anden etnisk baggrund end dansk Gennemførelsesprocenter for henholdsvis danskere og unge med anden etnisk baggrund end dansk på ungdomsuddannelserne i Region Sjælland 20% 0% Almen gymnasium Erhvervsgymnasium Erhvervsfaglig udd. Kilde: 2005-tal fra Undervisningsministeriet 17

18 DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV SEKTORPLAN DEN TILGÆNGELIGE REGION BY OG LAND I EN SAMMENHÆNGENDE REGION DEN LÆRENDE REGION DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDVIKLING & STRATEGI DEN SUNDE REGION er problematisk, da virksomhederne i stadig højere grad efterspørger faglært arbejdskraft. Der er således en stor udfordring i at få opkvalificeret denne gruppe. Dette kan blandt andet ske gennem tilgængelige efter- og videreuddannelsestilbud. Udfordringen er at fastholde et uddannelsesudbud som sikrer, at de unge finder det attraktivt at tage en uddannelse. Det kan blandt andet ske gennem brug af nye læringsformer og nye pædagogiske tiltag. For at kunne tiltrække elever og studerende til regionens uddannelsesinstitutioner er det vigtigt, at uddannelsernes kvalitet og studiemiljø er i top, og at der sker en løbende uddannelsesudvikling i samarbejde med den offentlige sektor og erhvervslivet. ved at prioritere innovation og iværksætteri som væsentlige temaer i uddannelsessystemet. Turismen og kulturerhvervene er vigtige for især regionens landdistrikter, men også for byerne. Der er et stort potentiale i at styrke og udnytte dette forhold. Regionens store kyststrækning og smukke naturlandskaber rum mer også en række muligheder inden for oplevelsesøkonomi. Kulturen kan i den forbindelse medvirke til at skabe sammenhængskraft i lokalområderne, ligesom udvikling og nyttiggørelse af de kreative kompetencer er en forudsætning for, at regionen fortsat har mulighed for at udvikle sit oplevelsesøkonomiske potentiale. Rammer for innovation Endnu en udfordring er at skabe grobund og rammer for at øge lysten til entreprenørskab og iderigdom i regionen. Evnen til forandring, risikovillighed og eventyrlyst er grundstenen i al nytænkning. Lysten til at skabe nyt må udvikles helt fra folkeskoleniveauet over videregående uddannelser til arbejdspladser, forskningsmiljøer og det politiske liv. Læring og formidling er vigtige redskaber i arbejdet med at fremme iværksætterkulturen og skabe innovation i virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Det kan eksempelvis ske Forbedring af sundhedstilstanden I regionen er der generelt, i forhold til resten af Danmark, en mindre god sundhedstilstand. Dette er en trussel både for det gode liv samt for økonomi og vækst. Sygdom og manglende trivsel skaber dårlige liv, og det har konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Derfor er det meget vigtigt, at borgernes sundhedstilstand forbedres ved at reducere overvægt og andre livsstilssygdomme. Det vil være afgørende at finde frem til, hvordan vi kan reducere de faktorer som fører til overvægt. Fokus vil være på såvel børn og unge som på særligt udsatte samfundsgrupper. FORSLAG RÅSTOFPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Råstofplan og Jordforureningsstrategi Region Sjælland har myndighedsopgaver indenfor råstoffer og jordforurening. I den forbindelse udarbejder regionen en råstofplan og en strategi for jordforureningsområdet. Disse to dokumenter indgår ligeledes som en del af udfyldelsen af strategien for den bæredygtige region. 18

REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND

REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDVIKLING & STRATEGI TEMASTRATEGIER DEN TILGÆNGELIGE

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland. - Fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence. Forslag til Regional Udviklingsplan 2007. December 2007 FORSLAG

Mulighedernes Nordjylland. - Fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence. Forslag til Regional Udviklingsplan 2007. December 2007 FORSLAG Mulighedernes Nordjylland - Fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence Forslag til Regional Udviklingsplan 2007 December 2007 FORSLAG Mulighedernes Nordjylland - Fra udkant til forkant med kreativitet

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Skabelon til lokal udviklingsstrategi

Skabelon til lokal udviklingsstrategi Skabelon til lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi for integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013. 2 Lokal udviklingsstrategi

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008 Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune Februar 2008 2 PLANSTRATEGI - LOLLAND KOMMUNE Indhold Nye muligheder Deltag i debatten Lolland 2030 - et fremtidsscenarium Planstrategi og temaer Erhverv

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi, Udvikling Stevns. Lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi, Udvikling Stevns. Lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi, Udvikling Stevns Lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Oktober 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI med Agenda21-strategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune skal, i lighed med landets øvrige kommuner, fremlægge en strategi for den kommende kommuneplanlægning. Den såkaldte

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/39. Om Ishøj...3/39. Ishøj den grønne port...5/39. Ishøj en del af Fingerbyen...

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/39. Om Ishøj...3/39. Ishøj den grønne port...5/39. Ishøj en del af Fingerbyen... Indholdsfortegnelse kommuneplan 2009...1/39 Om Ishøj...3/39 Ishøj den grønne port...5/39 Ishøj en del af Fingerbyen...6/39 Ishøj i tal...7/39 Samarbejde med andre kommuner...8/39 Vestegnssamarbejdet...9/39

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 Bornholms udviklingsplan er udarbejdet for Bornholms Regionskommune af: Kenth Halfdan Ferning, kommunaldirektør Stine

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere